ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนารูปแบบและเวลาการทำงาน : 03000000-2496

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวอรมณส์ บัณฑิตสุขุมาลย์ โทร. 1458

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดวิสัยทัศน์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี “กรุงเทพฯ จะเป็นมหานครแห่งเอเชีย” ขณะเดียวกันผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้วางเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง สามารถตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชนในปัจจุบันและอนาคตได้ ประกอบกับนโยบายรัฐบาลด้านการปฏิรูประบบราชการไทยในยุค 4.0 ส่งผลให้ทุกหน่วยงานต้องปรับระบบการทำงานและยุทธศาสตร์หน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. 2561 – 2565 ที่มุ่งเน้นให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการทำงานแบบบูรณาการ ปรับให้มีการใช้เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ตลอดจนเชื่อมโยงระบบข้อมูลเพื่อนำไปสู่การบริการที่ดีและมีคุณภาพ นอกจากนี้กระแสการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากมาย โดยมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบกับนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนให้ข้าราชการทำงานที่บ้าน เพื่อลดการใช้พลังงาน โดยให้ทำงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือมากกว่าการเข้ามาทำงานในสำนักงาน รวมทั้งนโยบายของกรุงเทพมหานครที่ร่วมกับสภาธุรกิจโลกโดยดำเนินโครงการคมนาคมอย่างยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างยั่งยืนที่ต้นเหตุ คือ “ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปทำงาน” โดยส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ปรับเวลาการทำงานให้ยืดหยุ่น อีกทั้งสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทำให้กรุงเทพมหานครได้จัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ทำงานที่บ้านเพื่อลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ ดังนั้นสำนักงาน ก.ก. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบและเวลาการทำงาน เพื่อกำหนดรูปแบบและเวลาการทำงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม กระแสการเปลี่ยนแปลง บริบทการบริหารมหานคร กระแส การบริหารองค์กรที่เน้นความยืดหยุ่น คล่องตัว และความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน

03060000/03060600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ทดลองดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเวลาการทำงานของกรุงเทพมหา 2. เพื่อส่งเสริมให้ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

เป้าหมายของโครงการ

1. วิเคราะห์ข้อมูล และกำหนดแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเวลาการทำงาน 2. จัดประชุมระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครหรือส่วนราชการอื่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จำนวน 9 ครั้ง เพื่อระดมความคิดเห็นและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเวลาการทำงานโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 207 คน -กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 180 คน ได้แก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภทบริหาร ระดับสูงและระดับต้น ประเภทอำนวยการ ระดับสูงและระดับต้น ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส สังกัดสำนัก สำนักงาน ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต จำนวน 180 คน โดยประชุมจำนวน 9 ครั้ง ครั้งละ 20 คน -ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 27 คน ได้แก่ ข้าราชการสังกัดส่วนราชการอื่น เจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชนโดยประชุมจำนวน 9 ครั้ง ครั้งละ 3 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-22)

100.00

22/08/2564 : จะประเมินผลและรายงานหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ในเดือน กันยายน ได้ทำหนังสือให้หน่วยงานของ ก.ท.ม ทำงานที่บ้านเต็มรูปแบบเมื่อ 23 ก.ค 64 และกำลังนำเสนอแนวทางการลาของผู้ติดเชื้อโควิด19 จะประเมินผลการทำงานและรายงาน อ.ก.ก. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ทราบต่อไปในเดือน กันยายน 64

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-23)

75.00

23/07/2564 : กำหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบและเวลาทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการระบาด โควิด 19 ทำให้การดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานมีอุปสรรคมาก

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-22)

75.00

22/07/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-28)

70.00

28/06/2564 : นำผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะต่างๆมากำหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบและเวลาการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-22)

70.00

22/06/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-19)

65.00

19/05/2564 : อยู่ระหว่างการกำหนดแนวทางที่เหมาะสม

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินการ กำหนดแนวทางร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-20)

60.00

20/04/2564 : ทำข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบและเวลาการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-17)

50.00

17/03/2564 : ประวลผลและวิเคราะห์ขัอมูลเพื่อเตรียมเสนอ อ.ก.ก.ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-16)

30.00

16/02/2564 : สำรวจข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-18)

20.00

18/01/2564 : รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-17)

15.00

17/12/2563 : รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมากำหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบและเวลาการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-16)

10.00

16/11/2563 : ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่้มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-22)

5.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบและเวลาการทำงาน โดยจัดประชุมระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ทำข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ และเวลาการทำงาน กำหนดกลุ่มเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติ และเสนอผู้บริหารพิจารณา
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ทดลองดำเนินการ
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามประเมินผล และรายงานผู้บริหาร
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2496

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2496

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-0795

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความตั้งใจคงอยู่ในการทำงานของผู้เกี่ยวข้องที่ เกิดจากการพัฒนารูปแบบและเวลาการทำงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **