ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลแผน ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 – 2565) : 03000000-2494

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2564)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

นางสาวสุภาวดี ศรีมันตะ โทร. 1458

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) เป็นกรอบและทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครสามารถตอบสนองและมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) มีเป้าประสงค์ให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรม สามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และชีวิตส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถสูง และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว ซึ่งการจะดำเนินการต่อไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จำเป็นต้องมีการสรุปประเมินผลจากการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อทราบแนวทางการแก้ไขจากการดำเนินการและปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงเห็นควรจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565)

03060600/03060600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประเมินผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2561 - 2565) และทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการดำเนินการ 2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร จัดทำแนวคิด และทิศทางการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2566 - 2570)

เป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมจำนวน 371 คน ประกอบด้วย 3.1 การสัมมนาเพื่อประเมินผล และระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ/ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน – ชำนาญงาน จากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงาน ก.ก. สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) จำนวน 80 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน วิทยากร จำนวน 6 คน 3.2 การสัมมนาเพื่อศึกษาวิเคราะห์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร จัดทำแนวคิด และทิศทางการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2566 - 2570) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทบริหารสูง - ต้น/อำนวยการสูง - ต้น/วิชาการระดับเชี่ยวชาญ จากสำนัก/สำนักงาน/สำนักงานเขต/ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 79 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน วิทยากร 3 คน รุ่นที่ 2 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ/ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน จากสำนัก/สำนักงาน/สำนักงานเขต/ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 160 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน วิทยากร 3 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-18)

80.00

18/08/2564 : อยู่ระหว่างติดตามการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) และรวบรวบข้อมูลภารกิจด้านทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ รวมทั้งความคิดเห็นจาก อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครมาเพื่อประกอบการประเมินผลแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-19)

60.00

19/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร โดยไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดสัมมนาฯ ตามโครงการได้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดสัมมนาฯ ตามโครงการได้

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-21)

50.00

21/06/2564 : อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการและเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อให้สามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดได้

** ปัญหาของโครงการ :จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลต่อการดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานของกิจกรรมตามโครงการ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-19)

40.00

19/05/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) มีความรุนแรง และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกจังหวัด รวมทั้งพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในหลายจังหวัด โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานครจึงสั่งการให้จัดการประชุมผ่านรูปแบบ Online และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2564 หรือตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของกรุงเทพมหานครกำหนด จึงอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อสั่งการของ ปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จึงต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรมและวิธีการดำเนินการตามโครงการฯ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-20)

35.00

20/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอขอเงินประจำงวดที่ 3 เพื่อดำเนินการตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-17)

30.00

17/03/2564 : อยู่ระหว่างประสานสถานที่ดูงานและปรับรายละเอียดกิจกรรมในโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจด้านทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเสนอให้ปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-16)

25.00

16/02/2564 : อยู่ระหว่างปรับรายละเอียดกิจกรรมของโครงการให้สอดคล้องกับบริบทภารกิจด้านทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครและเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเพื่ออนุมัติการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-20)

20.00

20/01/2564 : อยู่ระหว่างปรับรายละเอียดกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายของโครงการให้เป็นไปตามภารกิจด้านทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร และเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเพื่ออนุมัติการปรับรายละเอียดของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-17)

15.00

17/12/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมของโครงการฯ เพื่อให้เป็นไปตามมติ อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับภารกิจด้านทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-16)

10.00

16/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมในโครงการให้สอดคล้องกับการดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-22)

5.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานวิทยากรเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ และคำสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยการศึกษาข้อมูล ศึกษาดูงาน การบรรยาย การสัมมนา การอภิปราย และการแบ่งกลุ่ม
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รวบรวมรายละเอียดจากการสัมมนาฯ และสรุปนำเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2494

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2494

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-788

ตัวชี้วัด : รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การบริหาร ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565)

ค่าเป้าหมาย จำนวน (ฉบับ) : 1

ผลงานที่ทำได้ จำนวน (ฉบับ) : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (ฉบับ))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **