ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาระบบงานกรุงเทพมหานคร : 03000000-2488

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางกิตติมา เทียนไชย , นางสาวนฤมล ไวว่อง โทร.1460

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดวิสัยทัศน์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี “กรุงเทพฯ จะเป็นมหานครแห่งเอเชีย” ขณะเดียวกันผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้วางเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง สามารถตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชนในปัจจุบันและอนาคตได้ ประกอบกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ตามมาตรา 3/1 ต้องการให้ส่วนราชการมีการทบทวนโครงสร้าง ภารกิจเพื่อให้มีขนาดกำลังคนที่เหมาะสม และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่กำหนดแนวทางการทดแทนอัตราว่างงานการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น เพื่อลดการบรรจุข้าราชการทดแทนอัตราว่าง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 - 2561) ดังนั้นสำนักงาน ก.ก. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการจัดระบบราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบงานกรุงเทพมหานคร เพื่อทบทวนและออกแบบระบบงานกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจ นโยบาย บริบทการบริหารมหานครและนครหลวง กระแสการบริหารองค์กรที่เน้นความยืดหยุ่น คล่องตัว แนวคิดการกระจายอำนาจในการจัดบริการสาธารณะในระดับพื้นที่ และความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนอื่นมาร่วมดำเนินการ

03060400/03060400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. วิเคราะห์ระบบงานในปัจจุบันและวิเคราะห์ความแตกต่าง (Gap Analysis) ระหว่างสถานะปัจจุบันและอนาคตที่ควรจะเป็น 2. ออกแบบระบบงานกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องเหมาะสมกับนโยบายผู้บริหาร ภารกิจที่ดำเนินการ บริบทการบริหารมหานครและนครหลวงตามมาตรฐานสากล กระแสการบริหารองค์กรเน้นความยืดหยุ่น คล่องตัว และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน

เป้าหมายของโครงการ

1. วิเคราะห์ และออกแบบระบบงานกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษา จำนวน 2 ราย 2. จัดประชุมและสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จำนวน 20 ครั้ง เกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน กรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟังความคิดเห็น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 400 คน ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภทบริหาร ระดับสูงและระดับต้น ประเภทอำนวยการ ระดับสูงและระดับต้น ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส สังกัดสำนัก สำนักงาน ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต จำนวน 400 คน โดยประชุมจำนวน 20 ครั้ง ครั้งละ 20 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-31)

100.00

31/08/2564 : มีแนวทางส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านการสำรวจข้อมูลและการวางแผน 2. ด้านการสรรหาและคัดเลือก 3. ด้านรูปแบบการจ้างงานผู้สูงอายุ แบ่งเป็น 4 รูปแบบ คือ 3.1 การขยายอายุเกษียณราชการ 3.2 การจ้างงานกลับเข้าใหม่ 3.3 การจ้างงานในรูปแบบยืดหยุ่น 3.4 การจ้างงานแบบเปิดกว้าง 4. ด้านการพัฒนา 5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยได้รายงานผลการดำเนินโครงการให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 0303/1297 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 และปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้สำนักงาน ก.ก. นำข้อเสนอดังกล่าวไปดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลให้ไม่สามารถรวมคนเป็นจำนวนมากโดยการจัดกิจกรรมประชุม และสนทนากลุ่มได้ 2. ไม่มีฐานข้อมูลของผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-08-16)

70.00

16/08/2564 : อยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลเพื่อเสนอผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-07-19)

65.00

19/07/2564 : อยู่ระหว่างการศึกษา และจัดทำแนวทางการจ้างงานผุ้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-21)

60.00

21/06/2564 : 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนของที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 8,000 บาท 2. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินโครงการ ตามหนังสือที่ กท 0303/2023 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2564 โดยเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีดำเนินโครงการ โดยใข้วิธีการศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ ได้แก่ การเทียบเคียงจากหน่วยงานอื่น กรณีศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาคมต่าง ๆ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ และสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยไม่ต้องเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินการ สำหรับวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ที่ได้จัดซื้อและเบิกจ่ายไปแล้ว เห็นควรให้นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-05-21)

45.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-05-20)

45.00

20/05/2564 : 1. วิเคราะห์ข้อมูล และกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบงานการจ้างงานผู้สูงอายุร่วมกับที่ปรึกษาของโครงการ 2. อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของที่ปรึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-20)

40.00

20/04/2564 : 1. วิเคราะห์ข้อมูล และกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบงานการจ้างงานผู้สูงอายุร่วมกับที่ปรึกษาของโครงการ 2. เบิกจ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน 10,000 บาท แล้ว 3. อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของที่ปรึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-17)

30.00

17/03/2564 : 1. ได้รับอนุมัตเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว 2. วิเคราะห์ข้อมูล และกำหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบงาน การจ้างงานผู้สูงอายุร่วมกับที่ปรึกษาของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-18)

25.00

18/02/2564 : 1.อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 2. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และส่งข้อมูลให้ที่ปรึกษา โดยได้รับการอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาจากปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-18)

20.00

18/01/2564 : 1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำเอกสารเพื่อเสนอขออนุมัตเงินประจำงวดแล้ว 3. ขออนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานกรุงเทพมหานคร เสนอปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ก. ที่ กท 0303/69 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-17)

15.00

17/12/2563 : 1. ศึกษารวบรวมข้อมูล และเทียบเคียงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ติดต่อประสานที่ปรึกษาของโครงการโดยขอประวัติการทำงาน เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-17)

10.00

17/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และประสานที่ปรึกษา เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษา 2. จัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมขออนุมัตเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :การหาที่ปรึกษาที่จะรับจ้างเพื่อดำเนินโครงการค่อนข้างยาก และต้องใช้ระยะเวลา

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-22)

5.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมขออนุมัตเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เทียบเคียงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร รวมทั้งจัดประชุมและสนทนากลุ่ม
:15%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:วิเคราะห์และกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบงาน โดยดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษาที่ดำเนินการจ้างตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาระบบงาน
:15%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ทำข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน รวมทั้งกำหนดแนวทางที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดประชุมคณะกรรมการหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา และแก้ไขข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เสนอผู้บริหารสำนักงาน ก.ก.รับทราบหรือพิจารณาเห็นชอบ
:10%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ติดตามประเมินผล และรายงานผู้บริหาร
:20%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลการจัดแสดงผลงานฯ และนำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2488

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2488

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-805

ตัวชี้วัด : จำนวนภารกิจที่ได้มีการออกแบบระบบงานเทียบกับ เป้าหมายที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
55.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **