ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1.8 กิจกรรมการติดตามและอำนวยความสะดวกคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในงานพิธี/พระราชพิธี : 02000000-2475

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2566)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

กลุ่มงานเลขานุการรองผู้ว่าฯและที่ปรึกษาผู้ว่าฯ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยภารกิจหลักของห้องคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กลุ่มงานเลขานุการรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คือ ดำเนินการนัดหมาย จัดวาระงาน ติดตามและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การติดตามและอำนวยความสะดวกในงานพิธี ในการนี้หมายรวมถึงงานกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการภายนอก และภาคเอกชน ซึ่งคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับเชิญ หรือรับมอบหมายเข้าร่วม ตลอดจนงานพระราชพิธีต่าง ๆ โดยดำเนินการตั้งแต่การประสานนัดหมาย รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแบบงาน การแต่งกาย บทบาทของคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในงานนั้น ๆ การเดินทาง การเข้าจุดต่าง ๆ โดยใช้ปฏิทินออนไลน์ (Google Calendar) การตอบรับเข้าร่วมงาน หรือแจ้งติดภารกิจ โดยใช้ช่องทางกลุ่มสนทนาทางแอพลิเคชั่นไลน์ (Line) ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความรู้ ความละเอียด รอบคอบ ถูกต้อง และการประสานงานที่ดี เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานคร

02000500/02000500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2022-11-30)

20.00

30/11/2565 : ติดตามอำนวยความสะดวกคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับงานพระราชพิธีประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2022-10-31)

5.00

31/10/2565 : ติดตามอำนวยความสะดวกคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับงานพระราชพิธีประจำเดือน ตุลาคม 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สามารถติดตามและอำนวยความสะดวกการเข้าร่วมงานพิธี/พระราชพิธีของคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 25
:25%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สามารถติดตามและอำนวยความสะดวกการเข้าร่วมงานพิธี/พระราชพิธีของคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 50
:25%
เริ่มต้น :2023-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สามารถติดตามและอำนวยความสะดวกการเข้าร่วมงานพิธี/พระราชพิธีของคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 75
:25%
เริ่มต้น :2023-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สามารถติดตามและอำนวยความสะดวกการเข้าร่วมงานพิธี/พระราชพิธีของคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 100
:25%
เริ่มต้น :2023-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2475

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2475

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-901

ตัวชี้วัด : 1.6 ร้อยละความสำเร็จของการติดตามและอำนวยความสะดวกคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในงานพิธี/พระราชพิธี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
31.00

0 / 0
2
55.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **