ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1.4 กิจกรรมการติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการตามนโยบายสำคัญของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน : 02000000-2474

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2566)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

กลุ่มงานเลขานุการรองผู้ว่าฯและที่ปรึกษาผู้ว่าฯ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1

หลักการและเหตุผล

-โครงการ หมายถึง โครงการตามนโยบายของผู้ว่า ราชการกรุงทพมหานครที่สำคัญ ที่ได้จากการติดตาม ผลความคืบหน้าในการดำเนินการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบรายงาน/ภาพประกอบ เช่น (1) โครงการที่ดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค (2) ข้อสั่งการ (3) ผลดำเนินการของหน่วยงาน/ความก้าวหน้า (ร้อยละ) (4) ปัญหาที่เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้งาน คืบหน้า และจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ -ผู้บริหาร หมายถึง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร -ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล เดือนตุลาคม 2565 ถึง สิงหาคม 2566 จัดเก็บข้อมูลรายงานการติดตามโครงการตามนโยบาย ที่สำคัญและการปฏิบัติราชการของผู้บริหารในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน รูปแบบการติดตามข้อมูล ประกอบด้วย 1. วันเดือนปีการรายงานผลโครงการ 2. โครงการที่ดำเนินการและมีปัญหา/อุปสรรค 3. ข้อสั่งการให้ดำเนินการ/การประชุม/การลงพื้นที่ 4. ผลดำเนินการของหน่วยงาน/ความก้าวหน้า (ร้อยละ) 5. ปัญหาที่เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้งานคืบหน้า 6. ชื่อ/เบอร์ติดต่อ ผู้ประสานงาน ขั้นตอนการดำเนินการ 1. วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2. คัดเลือกโครงการตามนโยบายที่สำคัญเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสรุปรวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนประกอบการตัดสินใจของคณะผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร 3. นำเข้าข้อมูลการรายงานผลโครงการตามนโยบายที่สำคัญสำหรับติดตามการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 4. สรุปข้อมูลโครงการนำเรียนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด 5. ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีข้อสั่งการ/ประชุมติดตาม/ลงพื้นที่การปฏิบัติราชการของผู้บริหาร และจัดเก็บรายงานผลในระบบสารสนเทศ

02000500/02000500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2022-11-30)

20.00

30/11/2565 : อยู่ระหว่างการคัดเลือกโครงการของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2022-10-31)

5.00

31/10/2565 : อยู่ระหว่างการคัดเลือกโครงการของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2. คัดเลือกโครงการตามนโยบายที่สำคัญเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสรุปรวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนประกอบการตัดสินใจของคณะผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3. นำเข้าข้อมูลการรายงานผลโครงการตามนโยบายที่สำคัญสำหรับติดตามการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2023-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:4. สรุปข้อมูลโครงการนำเรียนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด
:20%
เริ่มต้น :2023-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:5. ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีข้อสั่งการ/ประชุมติดตาม/ลงพื้นที่การปฏิบัติราชการของผู้บริหาร และจัดเก็บรายงานผลในระบบสารสนเทศ
:20%
เริ่มต้น :2023-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2474

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2474

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-919

ตัวชี้วัด : 1.4 ร้อยละความสำเร็จในการติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการตามนโยบายสำคัญของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **