ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1.7 กิจกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบหนังสือภายในเพื่อเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณา : 02000000-2473

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2566)

17

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 17

กลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1

หลักการและเหตุผล

หนังสือราชการที่หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดลงนาม เช่น คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และหนังสือเพื่อประสานไปยังหน่วยงานภายนอก เป็นต้น ต้องถูกต้องตามหลักสารบรรณ ข้อกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมการกลั่นกรองหนังสือราชการภายในสังกัด กทม.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญและเข้มงวดในการตรวจสอบกลั่นกรองหนังสือเมื่อพบข้อผิดพลาด มีการประสานแจ้งเจ้าของเรื่องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป คำนิยาม หนังสือภายใน หมายถึง หนังสือราชการหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดลงนาม เช่น คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และหนังสือเพื่อประสานไปยังหน่วยงานภายนอก เป็นต้น ข้อผิดพลาด หมายถึง สำนวนที่ผิดจากข้อเท็จจริง พิมพ์ผิด รูปแบบไม่ถูกต้องตามหลักสารบรรณ และอื่นๆ ส่งคืนไปแก้ไข หมายถึง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการเซ็นรับคืนไปแก้ไขให้ถูกต้อง

02000400/02000400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2022-11-30)

17.00

30/11/2565 : ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 29 พฤศจิกายน 2565 - จำนวนหนังสือภายในสังกัด กทม. ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม มีจำนวน 62 เรื่อง (ยกเว้นเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ) ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จำนวน 62 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2022-10-31)

10.00

31/10/2565 : ระหว่างวันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2564 - จำนวนหนังสือภายในสังกัด กทม. ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม มีจำนวน 61 เรื่อง (ยกเว้นเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ) ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จำนวน 61 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จำนวนหนังสือภายในที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามมีความถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
:25%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จำนวนหนังสือภายในที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามมีความถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
:25%
เริ่มต้น :2023-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จำนวนหนังสือภายในที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามมีความถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
:25%
เริ่มต้น :2023-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จำนวนหนังสือภายในที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามมีความถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
:25%
เริ่มต้น :2023-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2473

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2473

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-899

ตัวชี้วัด : 1.4 จำนวนหนังสือภายในที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามมีความถูกต้อง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

0 / 0
2
47.00

100 / 100
3
73.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **