ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1.3 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (หนังสือภายใน) : 02000000-2472

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2566)

5

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5

กลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1

หลักการและเหตุผล

-การเรียนเชิญ ผว.กทม. หมายถึง หนังสือจากหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครที่มีความประสงค์เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อปฏิบัติภารกิจหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ -การเผยแพร่ข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลหนังสือเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาเผยแพร่ บนเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 1 เผยแพร่เมื่อกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับหนังสือเชิญ และหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามผ่านแล้ว ครั้งที่ 2 เผยแพร่เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาการรับเชิญแล้ว โดยนับเวลาจากกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับเรื่องคืนจากห้องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อให้หน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครทราบว่าในแต่ละวันมีการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ มากหรือน้อยเพียงใด สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนในการเรียนเชิญ และบริหารจัดการภารกิจในการเตรียมงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนช่วยลดโอกาสในการเสนอหนังสือเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๆ อีกด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานยังสามารถติดตามผลการพิจารณาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อีกด้วย ทั้งนี้ การนับเวลา 24 ชั่วโมง นับเฉพาะชั่วโมงที่อยู่ในช่วงวันและเวลาทำการ วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. พัฒนาระบบปฏิทินออนไลน์บนเว็บไซต์ “สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” http://iservice.bangkok.go.th/g-calendar/frontend/web/index.php 2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2.1 ลงทะเบียนรับหนังสือเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2.2 นำเสนอหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามผ่าน เพื่อนำหนังสือส่งเข้าห้องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อไป 2.3 เมื่อหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามผ่านแล้ว เจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดโดยสังเขปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง (ครั้งที่ 1) 2.4 เมื่อกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับเรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้ว เจ้าหน้าที่บันทึกผลการพิจารณาเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง (ครั้งที่ 2)

02000400/02000400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2022-10-31)

5.00

31/10/2565 : อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเผยแพร่ข้อมูลการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (หนังสือภายใน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. พัฒนาระบบปฏิทินออนไลน์บนเว็บไซต์ “สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร”
:15%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2. ลงทะเบียนรับหนังสือเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
:18%
เริ่มต้น :2023-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3. นำเสนอหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามผ่าน เพื่อนำหนังสือส่งเข้าห้องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
:18%
เริ่มต้น :2023-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:4. เมื่อหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามผ่านแล้ว เจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดโดยสังเขปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง (ครั้งที่ 1)
:18%
เริ่มต้น :2023-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:5. เมื่อกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับเรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้ว เจ้าหน้าที่บันทึกผลการพิจารณาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง (ครั้งที่ 2)
:18%
เริ่มต้น :2023-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:6. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
:13%
เริ่มต้น :2023-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2472

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2472

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-918

ตัวชี้วัด : 1.3 ร้อยละความสำเร็จในการเผยแพร่ข้อมูลการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (หนังสือภายใน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **