ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1.1 กิจกรรมการผลักดันให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากการลงพื้นที่ผู้ว่าฯ สัญจรประจำเขต : 02000000-2471

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2566)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

ฝ่ายตรวจสอบเรื่องราว

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1

หลักการและเหตุผล

1. เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่มีมาถึงสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แยกประเภทเรื่องร้องเรียน จำนวน 23 เรื่อง ได้แก่ (1) เหตุเดือดร้อนรำคาญ (2) กระทำผิดในที่สาธารณะ (3) ปัญหาการจราจร (4) ขยะและสิ่งปฏิกูล (5) ท่อระบายน้ำ (6) ถนน (7) ไฟฟ้า (8) น้ำท่วม (9) ต้นไม้สวนสาธารณะ (10) อาคาร (11) เขื่อน คูคลอง (12) บาทวิถี (13) สะพาน (14) ที่พักผู้โดยสาร (15) ประปา (16) โทรศัพท์ (17) การบริหารงานบุคคล (18) สภาพแวดล้อมเป็นพิษ (19) ยาเสพติด (20) การคุ้มครองผู้บริโภค (21) ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว (22) เรื่องฉุกเฉิน (23) เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่น ๆ 2. นโยบายผู้ว่าฯ สัญจรประจำเขต มีจุดประสงค์เพื่อเวียนไปรับฟังปัญหาและร่วมประชุมกับสำนักงานเขต รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนให้ครบทั้ง 50 เขต ดังนั้น ผู้ว่าฯ กทม. จะสัญจรไปประชุมกับสำนักงานเขตอย่างน้อย 50 เขตภายใน 1 ปี และเดินสัญจรพื้นที่ในเขตนั้น ๆ เพื่อรับฟังปัญหาหรือข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ผู้ว่าฯ เข้าถึงความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และเป็นการกระจายอำนาจจากภาครัฐสู่ท้องถิ่น 3. การผลักดันให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากการลงพื้นที่ผู้ว่าฯ สัญจร ประจำเขต หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ จากการเดินสัญจรในพื้นที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 รับเรื่องร้องเรียนจากการติดตามการลงพื้นที่ผู้ว่าฯ สัญจร ประจำเขต ขั้นตอนที่ 2 เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบส่งหน่วยงานดำเนินการ ขั้นตอนที่ 3 แจ้งหน่วยงานพิจารณาดำเนินการ ตามข้อเสนอ ขั้นตอนที่ 4 ติดตามการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน (3 เดือน หลังจากมีหนังสือแจ้งแนวทางแก้ไขปัญหาฯ) ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ (2 ครั้ง/ปี) และนำเรียนให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

02000300/02000300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ –ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
๕.๑ - มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ
๕.๑.๑ เครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ%
๕.๑.๑.๒ พัฒนาความก้าวหน้าในแต่ละประเด็นร้องเรียนได้อย่างทันท่วงที

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2022-11-29)

10.00

29/11/2565 : ลงพื้นที่ผู้ว่าฯ สัญจรประจำเดือน พ.ย. 2565 ได้รับเรื่องร้องเรียน ดังนี้ 1. ครั้งที่ 15 วันที่ 12 พ.ย. 2565 เขตบางรัก จำนวน 1 เรื่อง 2. ครั้งที่ 16 วันที่ 26 พ.ย. 2565 เขตบางพลัด จำนวน 2 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :——-

** อุปสรรคของโครงการ :——-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2022-10-31)

5.00

31/10/2565 : ลงพื้นที่ผู้ว่าฯ สัญจรประจำเดือน ต.ค. 2565 ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวน 26 เรื่อง ดังนี้ 1. ครั้งที่ 12 วันที่ 8 ต.ค. 2565 เขตดินแดง จำนวน 12 เรื่อง 2. ครั้งที่ 13 วันที่ 22 ต.ค. 2565 เขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 4 เรื่อง 3. ครั้งที่ 14 วันที่ 29 ต.ค. 2565 เขตยานนาวา จำนวน 10 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขั้นตอนที่ 1 รับเรื่องร้องเรียนจากการติดตามการลงพื้นที่ผู้ว่าฯ สัญจร ประจำเขต
:20%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขั้นตอนที่ 2 เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบส่งหน่วยงานดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขั้นตอนที่ 3 แจ้งหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอ
:20%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขั้นตอนที่ 4 ติดตามการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน (3 เดือน หลังจากมีหนังสือแจ้งแนวทางแก้ไขปัญหาฯ)
:20%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ (2 ครั้ง/ปี) และนำเรียนให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2023-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-03-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2471

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2471

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-917

ตัวชี้วัด : 1.1 ร้อยละความสำเร็จของการผลักดันให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากการลงพื้นที่ผู้ว่าฯ สัญจรประจำเขต

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **