ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1.6 กิจกรรมการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร : 02000000-2470

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2566)

16

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 16

ฝ่ายการเมืองและประสานนโยบาย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1

หลักการและเหตุผล

- เพื่อให้การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องในแต่ละญัตติ สนับสนุนการประชุมสภาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

02000200/02000200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2022-11-22)

16.00

22/11/2565 : ปิดสมัยประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2022-10-31)

8.00

ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานครแล้วเสร็จ พร้อมจัดส่งให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำหรับเป็นข้อมูลนำไปชี้แจงตอบข้อซักถามของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในการประชุมสภากรุงเทพมหานครครบทุกครั้งในเดือน ต.ค. 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ ร้อยละ 25
:25%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ ร้อยละ 50
:25%
เริ่มต้น :2023-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ ร้อยละ 75
:25%
เริ่มต้น :2023-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ ร้อยละ 100
:25%
เริ่มต้น :2023-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2470

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2470

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-900

ตัวชี้วัด : 1.5 ร้อยละความสำเร็จของการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานครแล้วเสร็จ พร้อมจัดส่งให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำหรับเป็นข้อมูลนำไปชี้แจงตอบข้อซักถามของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **