ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1.2 กิจกรรมการติดตามนโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : 02000000-2469

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2566)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

ฝ่ายการเมืองและประสานนโยบาย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1

หลักการและเหตุผล

นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายถึง นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 9 ด้าน การติดตามนโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายถึง การติดตามนโยบายโดยใช้กลไกของศูนย์ปฏิบัติการที่กรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้น จำนวน 6 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร 2. ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3. ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการจราจรและความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4. ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานคร 5. ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6. ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการพัฒนาและช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ โดยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุป รวบรวม รายงานผลนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

02000200/02000200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ การขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2022-11-22)

40.00

22/11/2565 : เชิญผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการติดตามนโยบายเร่งด่วนของกรุงเทพมหานคร ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2022-10-31)

20.00

31/10/2565 : ได้เวียนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้วตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0200/6430 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. เวียนแจ้งคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามนโยบายเร่งด่วนของกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2. เชิญผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการฯ ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3. ติดตามความคืบหน้านโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยประสานศูนย์ปฏิบัติการฯ
:20%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:4. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการฯ
:20%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:5. วิเคราะห์ สรุป รายงานผลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการฯ เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2023-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2469

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2469

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-916

ตัวชี้วัด : 1.2 ระดับความสำเร็จของการติดตามนโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **