ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1.5 กิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริต : 02000000-2466

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2566)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1

หลักการและเหตุผล

-คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ หมายถึง คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นวิธีการปฏิบัติราชการที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน โดยการเปิดเผยข้อมูล และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความคิดเห็น -การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ หมายถึง การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริต และเป็นการวัดประเมินจากระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามเกณฑ์ ITA

02000100/02000100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
๗.๓.๒.๑ ทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตราก?าลัง และโครงสร้างอัตราก?าลังให้มีความ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2022-11-30)

20.00

30/11/2565 : อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเผยแพร่การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2022-10-31)

5.00

31/10/2565 : อยู่ในขั้นตอนการจัดทำเอกสาร/สื่อ เผยแพร่การสร้างความโปร่งในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. จัดทำเอกสารเผยแพร่การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
:20%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ทราบถึงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมการต่อต้านการทุจริต
:20%
เริ่มต้น :2023-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3. ดำเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
:20%
เริ่มต้น :2023-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:4. วัดทัศนคติของบุคลากรสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้วยแบบวัดการรับรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต และการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
:20%
เริ่มต้น :2023-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:5. สรุปผลการดำเนินการกิจกรรม และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ
:20%
เริ่มต้น :2023-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2466

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2466

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-915

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **