โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

2. การดำเนินคดีและการบังคับคดีของกรุงเทพมหานครได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ : 95

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
:เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การดำเนินคดีและการบังคับคดีของ กรุงเทพมหานคร ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและ พยาน หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจาก หน่วยงานเจ้าของ เรื่องเพื่อประกอบการ ส่งเรื่องให้สำนักงาน อัยการสูงสุดฟ้องคดี และต่อสู้คดีหรือใช้เพื่อประกอบการบังคับคดี ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การพิจารณาดำเนินคดีและบังคับคดีของกรุงเทพมหานครได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนคดีของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการแก้ไข x 100 จำนวนคดีของกรุงเทพมหานครทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานกฏหมายและคดี

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21020100-กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0515 : จำนวนคดีที่ กทม. ชนะคดี ผลการพิจารณา และสามารถบังคับคดีได้)