โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๑. ระดับความสำเร็จในการการจัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ : 94

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุน%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กระบวนการดำเนินงานในการจัดทำฐานข้อมูลของแรงงานนอกระบบ (เฉพาะกลุ่มเป้าหมายหลักที่สำนักพัฒนาสังคมกำหนดดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) โดยเป็นการบูรณาการ/ประสาน รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีการจัดเก็บข้อมูลแรงงานนอกระบบไว้แล้ว อาทิ ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบกรุงเทพมหานคร ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก กลุ่มผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ฯลฯ)

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ระดับ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ ระดับ 2 กำหนดรูปแบบ/องค์ประกอบของฐานข้อมูล กำหนดเรื่อง/ชุดข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ รวมทั้งระบุแหล่งข้อมูล ระดับ 3 รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และบันทึกเข้าสู่ระบบ นำข้อมูลมาวิเคราะห์/จำแนกสภาพปัญหาของแรงงานนอกระบบแต่ละกลุ่ม ในแต่ละพื้นที่เขต เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน ระดับ 4 นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ /ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับ 5 ปรับข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักพัฒนาสังคม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060100-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0386 : จำนวนประเภทของแรงงานนอกระบบที่ กทม.จัดเก็บ)