โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

1. ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการต่อการให้การสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร : 93

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
:มิติที่ ๖.๓ - เมืองแห่งการประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ
:เป้าหมายที่ ๖.๓.๑ กรุงเทพมหาครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- หน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการ หมายถึง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. หรื่อหน่วยงานอื่น ๆ - การให้การสนับสนุน คือ หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนในการจัดประชุม นิทรรศาการ งานแสดงสินค้าและการท่องเที่ยว ตามที่หน่วยงานร้องขอ - ความพึงพอใจ หมายถึง หน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการมีทัศนคติด้านบวกต่อการได้รับการสนับสนุนใด ๆ จากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ระดับความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0510 : ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจของหน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการต่อการให้การสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0511 : จำนวนและข้อมูลสถานที่จัดประชุมและนิทรรศการ)