โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

1. ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อความปลอดภัย : 92

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
:มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
:เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นักท่องเที่ยว หมายถึง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครและใช้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร - ความปลอดภัย หมายถึง ความรู้สึกเป็นอิสระและปลอดภัยจากการถูกหลอกลวง หรือภัยจากมิจฉาชีพในแหล่งท่องเที่ยว หรือการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว - ความพึงพอใจ หมายถึง นักท่องเที่ยวที่มีทัศนคติด้านบวกต่อการได้รับข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เพื่อระมัดระวังและป้องกันตัวจากมิจฉาชีพรูปแบบต่าง ๆ จากการถูกหลอกลวง หรือวิธีการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย เป็นต้น

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ระดับความพึงพอใจมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0501 : ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อความปลอดภัย)

ตาราง : 4_1 ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อความปลอดภัย

หน่วยงาน : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

คำอธิบายตาราง : ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อความปลอดภัย

idtourist_saticationsafetythemostmuchmoderatelitleleastxbarvaluesdvaluedatereportfiscalyeardepartmentbranchadddateupdatedate
1การประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยผ่านช่องทางต่อไปนี้มีความเหมาะสม/สามารถเข้าถึงได้สะดวกอยู่ในระดับใด แผ่นพับ/คู่มือ15420721004.3480.5812019-01-012019สวทกน2020-05-272020-05-27
2การประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยผ่านช่องทางต่อไปนี้มีความเหมาะสม/สามารถเข้าถึงได้สะดวกอยู่ในระดับใด 1.2 เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น13318240104.2560.6582019-01-012019สวทกน2020-05-272020-05-27
3การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลด้านความปลอดภัย อธิบายเข้าใจง่าย มีความชำนาญ01696004.5260.5312019-01-012019สวทกน2020-05-272020-05-27
4ประโยชน์ที่ได้รับจากสื่อประชาสัมพันธ์และการแนะนำข้อมูลด้านความปลอดภัย1871858004.4710.542019-01-012019สวทกน2020-05-272020-05-27