โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๑. กรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมในการรับถ่ายโอนภารกิจของหน่อยงานของรัฐต่อคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฏหมายกระจายอำนาจ : 91

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 25

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย
:มิติที่ ๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน
:เป้าหมายที่ ๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหน%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ยืนยันความพร้อม หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับโอนภารกิจจากส่วนราชการ/ส่วนกลางของรัฐ ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) โดยหน่วยงานต้องมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น 1. ด้านงบประมาณ 2. ด้านบุคลากร 3. ศักยภาพทักษะ ความชำนาญเฉพาะด้าน 4. ประสบการณ์ทางการบริหารจัดการ 5. คุณภาพการให้บริการ 6. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 7. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 8. ขอบเขตภารกิจที่ประสงค์จะรับโอน หน่วยงานของรัฐ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม ที่มีภารกิจต้องถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนการกระจายอำนาจฯ การรับถ่ายโอนภารกิจ หมายถึง กรุงเทพมหานครรับมอบภารกิจการจัดบริการสาธารณะจากส่วนราชการของรัฐ หรือส่วนกลางที่ต้องถ่ายโอน ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) โดยภารกิจที่ถ่ายโอนเป็นภารกิจที่มีการดำเนินการซ้ำซ้อนระหว่างรัฐ และกรุงเทพมหานคร หรือ ภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ภารกิจที่กรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อม * 100 /ภารกิจที่ยังไม่ได้รับการถ่ายโอน

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

1. รายการภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 1 และ 2 (ที่ระบุถ่ายโอนให้ กทม.) 2. รายการภารกิจที่ กทม. ได้รับการถ่ายโอนแล้ว 3. รายการภารกิจที่ กทม. ยังไม่ได้รับการถ่ายโอน 4. รายการภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมในการรับโอน

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030200-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0464 : รายการภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 1 และ 2 (ที่ระบุถ่ายโอนให้ กทม.))

ตาราง : รายการภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจฯ และแผนปฎิบัติการฯ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 (ที่ระบุถ่ายโอนให้ กทม.)

หน่วยงาน : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

คำอธิบายตาราง : รายการภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจฯ และแผนปฎิบัติการฯ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 (ที่ระบุถ่ายโอนให้ กทม.) (กยค.)

idtitlebcampftypegovernmentbyeardeptobstaclesadddateupdatedate
1งานบำรุงรักษาทางหลวง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน1กรมทางหลวง2556สนย.ให้ กทม. มีหน้าที่เฉพาะการบำรุงรักษา ซ่อมแซมถนนที่ได้รับโอน 8 สาย (ถนนพหลโยธิน ถนนงามวงศ์วาน ถนนพระราม 9 ถนนนวมินทร์ ถนนเสรีไทย ถนนบรมราชชนนี ถนนสิรินธร และถนนเอกชัย)2020-05-182020-05-18
2การอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน1กรมเจ้าท่า2547สนย.การถ่ายโอนเป็นลักษณะการมอบอำนาจ และต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมเจ้าท่า2020-05-182020-05-18
3การเรียกเก็บค่าตอบแทนจากการอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมเจ้าท่า2547สนย.-2020-05-182020-05-18
4สถานีขนส่งทางน้ำ(ท่าเทียบเรือสาธารณะ) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน1 และ 2กรมเจ้าท่า2558สจส.กทม. มีหน้าที่ดูแลท่าเทียบเรือสาธารณะ แต่ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืน และค่าธรรมเนียมไม่ได้เป็นรายได้ของ กทม. 2020-05-182020-05-18
5การดูแลรักษาทางน้ำ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน1กรมชลประทาน2547สนน.แรงงาน เครื่องมือ (เรือจัดเก็บ) เครื่องจักรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน2020-05-182020-05-18
6การสูบน้ำนอกเขตชลประทาน(ประตูระบายน้ำ 16 ประตู) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน1กรมชลประทาน2547สนน.งบประมณไม่เพียงพอในการดูแลประตูระบายน้ำ2020-05-182020-05-18
7สถานสงเคราะห์คนชรา ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ2556สพส.1. ขาดบุคลากรด้านพยาบาลวิชาชีพและแพทย์ (ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนเงินจากมูลนิธิผู้สูงอายุบ้านบางแค 2 จ้างพยาบาลวิชาชีพสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 3 ชม. และแพทย์รักษาผู้ป่วยทุกวันจันทร์) 2. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็น 3. ระเบียบการดำเนินงานไม่เอื้ออำนวยขาดความคล่องตัวทำให้ไม่สามารถพัฒนาการบริการให้ทัดเทียมกับเอกชนได้2020-05-182020-05-18
8ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ(ดินแดง) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ2546สพส.มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่เคยจัดให้แก่ผู้สูงอายุได้ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ ทัศนศึกษา กิจกรรมอาชีวบำบัด ฯลฯ2020-05-182020-05-18
9การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ2547สพส.-2020-05-182020-05-18
10การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ2546สพส.-2020-05-182020-05-18
11งานสงเคราะห์และจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน(อาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต2กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ2546สพส.ให้ กทม.ทำหน้าที่ธุรการในการจัดซื้อจัดจ้าง (อาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน)2020-05-182020-05-18
12การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย(การจัดบริการสาธารณะในชุมชน) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1การเคหะแห่งชาติ2547สพส.-2020-05-182020-05-18
13การอนุญาตให้ควบคุมหอพักเอกชนตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2559ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ฯ2559สพส.1. กทม. ไม่มีอำนาจในการแก้ไขกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่ล้าสมัยหรือเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานการควบคุมดูแลหอพัก 2. บุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่มีการถ่ายโอนบุคลากร2020-05-182020-05-18
54การควบคุมแรงงานต่างด้าว ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม2กรมการจัดหางาน2551-2553สปท.กรมการจัดหางานยังไม่แจ้งข้อมูลคนต่างด้าวตามขอบเขตการถ่ายโอนที่กำหนดในแผนฯ2020-05-182020-05-18
14ตรวจสอบติดตามคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง และวัตถุอันตรายในสถานที่จำหน่ายตามที่ระบุใน พ.ร.บ. แต่ละประเภท ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1อย.2551สนอ.1. ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเบ็ดเสร็จตามข้อร้องเรียนของผู้บริโภค 2. ไม่มีการโอนงบประมาณและบุคลากรให้ กทม.2020-05-182020-05-18
15การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคด้านความรู้ในการบริโภคฯ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1อย.2551สนอ.-2020-05-182020-05-18
16การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา(อายุ 3-6 ปี) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.-2020-05-182020-05-18
17การศึกษาระดับประถมศึกษา ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.-2020-05-182020-05-18
18โครงการถ่ายโอนกิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนปฐมวัย(วัสดุการศีกษา) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.1. ให้ กทม.ทำหน้าที่ธุรการในการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. รัฐบาลจัดสรรเงินล่าช้า/ไม่เพียงพอ ทำให้เป็นภาระของ กทม. ในการสนับสนุนงบประมาณ และส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย 3. ผู้ปกครองนักเรียนได้ร้องเรียน ปัญหาความล่าช้า และนักเรียนเสียสิทธิประโยชน์ (ร้องเรียนผ่านทาง สพป.กทม. และ สพฐ.)2020-05-182020-05-18
19โครงการถ่ายโอนกิจกรรมอาหารเสริม(นม) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.1. ให้ กทม.ทำหน้าที่ธุรการในการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. รัฐบาลจัดสรรเงินล่าช้า/ไม่เพียงพอ ทำให้เป็นภาระของ กทม. ในการสนับสนุนงบประมาณ และส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย 3. ผู้ปกครองนักเรียนได้ร้องเรียน ปัญหาความล่าช้า และนักเรียนเสียสิทธิประโยชน์ (ร้องเรียนผ่านทาง สพป.กทม. และ สพฐ.)2020-05-182020-05-18
20งานการศึกษาพิเศษ(เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.1. ให้ กทม.ทำหน้าที่ธุรการในการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. รัฐบาลจัดสรรเงินล่าช้า/ไม่เพียงพอ ทำให้เป็นภาระของ กทม. ในการสนับสนุนงบประมาณ และส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย 3. ผู้ปกครองนักเรียนได้ร้องเรียน ปัญหาความล่าช้า และนักเรียนเสียสิทธิประโยชน์ (ร้องเรียนผ่านทาง สพป.กทม. และ สพฐ.)2020-05-182020-05-18
21โครงการพัฒนาการศึกษาพิเศษ (เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม))ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.1. ให้ กทม.ทำหน้าที่ธุรการในการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. รัฐบาลจัดสรรเงินล่าช้า/ไม่เพียงพอ ทำให้เป็นภาระของ กทม. ในการสนับสนุนงบประมาณ และส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย 3. ผู้ปกครองนักเรียนได้ร้องเรียน ปัญหาความล่าช้า และนักเรียนเสียสิทธิประโยชน์ (ร้องเรียนผ่านทาง สพป.กทม. และ สพฐ.)2020-05-182020-05-18
22โครงการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ(เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.1. ให้ กทม.ทำหน้าที่ธุรการในการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. รัฐบาลจัดสรรเงินล่าช้า/ไม่เพียงพอ ทำให้เป็นภาระของ กทม. ในการสนับสนุนงบประมาณ และส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย 3. ผู้ปกครองนักเรียนได้ร้องเรียน ปัญหาความล่าช้า และนักเรียนเสียสิทธิประโยชน์ (ร้องเรียนผ่านทาง สพป.กทม. และ สพฐ.)2020-05-182020-05-18
23งานจัดการศึกษาสงเคราะห์(เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.1. ให้ กทม.ทำหน้าที่ธุรการในการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. รัฐบาลจัดสรรเงินล่าช้า/ไม่เพียงพอ ทำให้เป็นภาระของ กทม. ในการสนับสนุนงบประมาณ และส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย 3. ผู้ปกครองนักเรียนได้ร้องเรียน ปัญหาความล่าช้า และนักเรียนเสียสิทธิประโยชน์ (ร้องเรียนผ่านทาง สพป.กทม. และ สพฐ.)2020-05-182020-05-18
24งานดำเนินการศึกษาพิเศษในโรงเรียนมัธยม(เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.1. ให้ กทม.ทำหน้าที่ธุรการในการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. รัฐบาลจัดสรรเงินล่าช้า/ไม่เพียงพอ ทำให้เป็นภาระของ กทม. ในการสนับสนุนงบประมาณ และส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย 3. ผู้ปกครองนักเรียนได้ร้องเรียน ปัญหาความล่าช้า และนักเรียนเสียสิทธิประโยชน์ (ร้องเรียนผ่านทาง สพป.กทม. และ สพฐ.)2020-05-182020-05-18
25โครงการถ่ายโอนอาหารกลางวัน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สป. กระทรวงศึกษาธิการ2545สนศ.1. ให้ กทม.ทำหน้าที่ธุรการในการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. รัฐบาลจัดสรรเงินล่าช้า/ไม่เพียงพอ ทำให้เป็นภาระของ กทม. ในการสนับสนุนงบประมาณ และส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย 3. ผู้ปกครองนักเรียนได้ร้องเรียน ปัญหาความล่าช้า และนักเรียนเสียสิทธิประโยชน์ (ร้องเรียนผ่านทาง สพป.กทม. และ สพฐ.)2020-05-182020-05-18
26การณาปนกิจสงเคราะห์ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. กิจการสตรีฯ 2547สปท.-2020-05-182020-05-18
27การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ผู้บริโภค ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย1 และ 2สคบ.2550สนอ.-2020-05-182020-05-18
28การให้ความคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย1 และ 2สคบ.2551สนอ.1. ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเบ็ดเสร็จตามข้อร้องเรียนของผู้บริโภค 2. ไม่มีการโอนงบประมาณและบุคลากรให้ กทม. 2020-05-182020-05-18
29นายตรวจชั่ง ตวง วัด ตาม พ.ร.บ.มาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2542ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย1 และ 2กรมการค้าภายใน2545สนค.1. อำนาจหน้าที่ที่ถ่ายโอนไม่เบ็ดเสร็จและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน (กทม. ไม่มีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด) 2. กรมการค้าภายในยังไม่เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งข้าราชการ กทม. ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ สนค. สนอ. และฝ่ายสิ่งแวดล้อม สนข. ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร นายชั่ง ตวง วัด เมื่อปี 2549 , 2550 และ 2555 เป็นนายตรวจชั่ง ตวง วัด ได้ โดยอ้างว่า มีคุณสมบัติ (วุฒิการศึกษา) ไม่ตรงตามที่กำหนด 2020-05-182020-05-18
30การบำรุงรักษาโบราณสถาน ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น1 และ 2กรมศิลปากร2547สผม.1. กทม. ยังไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการเบ็ดเสร็จจะดำเนินการปรับปรุง หรือบำรุง รักษาโบราณสถานต้องผ่านความเห็นชอบจากกรมศิลปากรก่อน 2. โครงสร้างหน่วยงานของ กทม. ยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ส่งผลให้ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น นักโบราณคดี2020-05-182020-05-18
55การอนุญาตให้จัดตั้งสถานบริการ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมการปกครองเมื่อ อปท. พร้อมสนอ.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย2020-05-182020-05-18
31การดูแลรักษาโบราณสถานในระดับท้องถิ่น ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น1 และ 2กรมศิลปากร2547สผม.1. กทม. ยังไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการเบ็ดเสร็จจะดำเนินการปรับปรุง หรือบำรุง รักษาโบราณสถานต้องผ่านความเห็นชอบจากกรมศิลปากรก่อน 2. โครงสร้างหน่วยงานของ กทม. ยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ส่งผลให้ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น นักโบราณคดี2020-05-182020-05-18
32การกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ 1ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว1กรมโรงงานอุตสาหกรรม2552สนอ.ไม่ถ่ายโอนบุคลากรมาให้ กทม. ไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบโรงงาน และไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น2020-05-182020-05-18
33การรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว1กรมโรงงานอุตสาหกรรม2552สนอ.ไม่ถ่ายโอนบุคลากรมาให้ กทม. ไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบโรงงาน และไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น2020-05-182020-05-18
34การตรวจสอบกรณีโรงงานก่อเหตุเดือดร้อนด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว1กรมโรงงานอุตสาหกรรม2552สนอ.ไม่ถ่ายโอนบุคลากรมาให้ กทม. ไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบโรงงาน และไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น2020-05-182020-05-18
35การวางแผนการท่องเที่ยว ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว1สนง. พัฒนาการท่องเที่ยว2556สวท.ไม่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล2020-05-182020-05-18
36การปรับปรุงดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยว ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว1สนง. พัฒนาการท่องเที่ยว2556สวท.ไม่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล2020-05-182020-05-18
37การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว1สนง. พัฒนาการท่องเที่ยว2556สวท.ไม่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล2020-05-182020-05-18
38การจัดทำแผนการตลาดด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่น ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว2การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย2556สวท.ไม่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล2020-05-182020-05-18
39การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายรูปแบบต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายใน อปท. ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว2การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย2556สวท.ไม่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล2020-05-182020-05-18
40การจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ อปท. ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว2การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย2556สวท.ไม่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล2020-05-182020-05-18
41ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชน ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว1กรมส่งเสริมการเกษตร2547สพส.-2020-05-182020-05-18
42การส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่ อปท. ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว2สนง. คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 2549สนค.-2020-05-182020-05-18
56การอนุญาตให้จัดตั้งโรงแรมด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมการปกครองเมื่อ อปท. พร้อมสนอ.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย2020-05-182020-05-18
43งานทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2551ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว1 และ 2กรมพัฒนาธุรกิจการค้า2549สนค.1. คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมประเด็นปัญหาใหม่ๆ ทำให้การถือปฏิบัติและการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นในแนวทางเดียวกัน และต้องศึกษาค้นคว้ากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหารือกระทรวงเป็นรายๆ ไป 2. กฎหมายล้าสมัยและไม่ครอบคลุมพาณิชยกิจที่ประกอบการมีอัตราค่าธรรมเนียมน้อยมาก และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนพาณิชย์ของแต่ละหน่วยงานราชการขัดแย้งกัน ทำให้การปฏิบัติงานมีความยุ่งยากมากขึ้น 3. กทม. ไม่สามารถพัฒนาระบบการให้บริการของ กทม. เองได้ เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์กำหนดและบังคับใช้ทั่วประเทศ2020-05-182020-05-18
44การกำหนดมาตรฐานด้านวิศวกรรมและการจัดการจราจรในเขต กทม. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2สำนักงานตำรวจแห่งชาติ2551-2553สจส.สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯ2020-05-182020-05-18
45วิศวกรรมจราจรและสัญญาณไฟจราจร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวง2551-2553สจส.กรมทางหลวงยังมิได้ดำเนินการส่งเอกสารที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งจะต้องถ่ายโอนมาให้ กทม.พิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯ 2020-05-182020-05-18
46ทางหลวงแผ่นดิน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวง2551-2554สนย.กรมทางหลวงไม่ดำเนินการ ส่งมอบทางหลวงแผ่นดินให้ อปท. ตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯ (ต้องขอความเห็นชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปลี่ยนประเภทจาก “ทางหลวงแผ่นดิน” เป็น “ทางหลวงท้องถิ่น”)2020-05-182020-05-18
47งานลาดยางทางหลวงแผ่นดิน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวง2546-2553สนย.กรมทางหลวงไม่ดำเนินการ ส่งมอบทางหลวงแผ่นดินให้ อปท. ตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯ (ต้องขอความเห็นชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปลี่ยนประเภทจาก “ทางหลวงแผ่นดิน” เป็น “ทางหลวงท้องถิ่น”)2020-05-182020-05-18
48วิศวกรรมจราจรและสัญญาณไฟจราจร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวง2551-2553สจส.กรมทางหลวงชนบทยังมิได้ดำเนินการส่งเอกสารที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งจะต้องถ่ายโอนมาให้ กทม.พิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯ2020-05-182020-05-18
49ทางหลวงชนบท ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวงชนบท2551-2554สนย.กรมทางหลวงชนบทไม่ดำเนินการถ่ายโอนตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯ2020-05-182020-05-18
50การอนุญาตให้เดินเรือโดยสาร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมเจ้าท่า2551-2555สจส.กรมเจ้าท่าไม่ดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้ อปท. มีอำนาจการออกหนังสืออนุญาตตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯ2020-05-182020-05-18
51การจัดทำเครื่องหมายจราจร สัญญาณจราจรเพื่อการสัญจรทางน้ำ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมเจ้าท่า2551-2556สจส.กรมเจ้าท่าไม่ดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้ อปท. มีอำนาจการออกหนังสืออนุญาตตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯ2020-05-182020-05-18
52การเรียกเก็บค่าใช้น้ำบาดาล ด้านโครงสร้างพื้นฐาน1กรมทรัพยากรน้ำบาดาล2545-2553สนน.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย2020-05-182020-05-18
53ส่งเสริมการศึกษานอกระบบที่เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิต1สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเมื่อผ่านการประเมินความพร้อมสพส.กระทรวงศึกษาธิการไม่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมของ อปท. ตามขอบเขตการถ่ายโอนที่กำหนดในแผนฯ2020-05-182020-05-18
57การอนุญาตให้ขายสุราด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมสรรพสามิต2546-2552สนค.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย2020-05-182020-05-18
58 อนุญาตให้ขายยาสูบ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมสรรพสามิต2546-2553สนค.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย2020-05-182020-05-18
59อำนาจเปรียบเทียบปรับตาม ก. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ข. ข้อบัญญัติท้องถิ่น ค. พ.ร.บ. ต่างๆ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม2สำนักงานตำรวจแห่งชาติ2546-2554สนท.อยู่ในกระบวนการแก้ไขกฎหมายตามแผนฯ มีกฎหมายที่ต้องแก้ไขเพื่อให้ อปท. มีอำนาจฯ จำนวน 8 ฉบับ (เป็นกฎหมายที่ กทม. มีอำนาจฯ อยู่แล้ว 2 ฉบับ)2020-05-182020-05-18
60การออกใบสั่งการกระทำผิด ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ระบุสนท.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย2020-05-182020-05-18
61การอนุญาตให้เล่นการพนัน ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมการปกครองเมื่อ อปท. พร้อมสนท.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย2020-05-182020-05-18
62การอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม2กรมการปกครองเมื่อ อปท. พร้อมสปท.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย2020-05-182020-05-18
63การอนุญาตให้มีการเรี่ยไร ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม2กรมการปกครองเมื่อ อปท. พร้อมสปท.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย2020-05-182020-05-18
64การตรวจตราสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่หนึ่ง (ร้านค้าปลีกจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรายย่อย) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมธุรกิจพลังงาน 2546-2553สนย.กทม. ได้เตรียมพร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ โดย 1) แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง สนย. และ สนข. (ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ) ในการตรวจตรา รายงานผลการตรวจตรารับแจ้งสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันและออกใบอนุญาต 2) เตรียมพร้อมบุคลากรของ กทม. (จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ สนย.และ สนข. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจตราสถานีน้ำมัน จำนวน 311 คน ) 3) สนย. ประสานกรมธุรกิจพลังงานเพื่อขอข้อมูลสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง (หนังสือที่ กท 0902/ 3209 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559)แต่ปัจจุบันกรมธุรกิจพลังงานไม่ส่งข้อมูลสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพฯ มาให้ กทม. เพื่อดำเนินการ ประชาสัมพันธ์สถานที่ติดต่อให้ประชาชนทราบ และทำให้ กทม. ไม่สมารถรับมอบงาน จากกรมธุรกิจพลังงานตามที่กำหนดในแผนฯ2020-05-182020-05-18
65การรับแจ้งการประกอบกิจการ และการตรวจตรา 1) สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่สอง (โรงงานขนาดเล็กเพื่อการเกษตร) 2) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่หนึ่ง (ปั๊มถังลอยดีเซลริมทางขนาดเล็ก) 3) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ง. (ปั๊มหลอดแก้วมือหมุน) 4) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท จ.ลักษณะที่หนึ่ง (สถานีบริการทางน้ำขนาดเล็ก)ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมธุรกิจพลังงาน 2546-2553สนย.กทม. ได้เตรียมพร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ โดย 1) แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง สนย. และ สนข. (ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ) ในการตรวจตรา รายงานผลการตรวจตรารับแจ้งสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันและออกใบอนุญาต 2) เตรียมพร้อมบุคลากรของ กทม. (จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ สนย.และ สนข. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจตราสถานีน้ำมัน จำนวน 311 คน ) 3) สนย. ประสานกรมธุรกิจพลังงานเพื่อขอข้อมูลสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง (หนังสือที่ กท 0902/ 3209 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559)แต่ปัจจุบันกรมธุรกิจพลังงานไม่ส่งข้อมูลสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพฯ มาให้ กทม. เพื่อดำเนินการ ประชาสัมพันธ์สถานที่ติดต่อให้ประชาชนทราบ และทำให้ กทม. ไม่สมารถรับมอบงาน จากกรมธุรกิจพลังงานตามที่กำหนดในแผนฯ2020-05-182020-05-18
66การอนุญาตประกอบกิจการและตรวจตรา 1) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก. (สถานีบริการมาตรฐานบนถนนใหญ่) 2) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ข. (สถานีบริการมาตรฐานขนาดเล็กในซอย) 3) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่สอง(ปั๊มถังลอยดีเซลริมทาง)ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมธุรกิจพลังงาน 2546-2553สนย.กทม. ได้เตรียมพร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ โดย 1) แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง สนย. และ สนข. (ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ) ในการตรวจตรา รายงานผลการตรวจตรารับแจ้งสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันและออกใบอนุญาต 2) เตรียมพร้อมบุคลากรของ กทม. (จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ สนย.และ สนข. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจตราสถานีน้ำมัน จำนวน 311 คน ) 3) สนย. ประสานกรมธุรกิจพลังงานเพื่อขอข้อมูลสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง (หนังสือที่ กท 0902/ 3209 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559)แต่ปัจจุบันกรมธุรกิจพลังงานไม่ส่งข้อมูลสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพฯ มาให้ กทม. เพื่อดำเนินการ ประชาสัมพันธ์สถานที่ติดต่อให้ประชาชนทราบ และทำให้ กทม. ไม่สมารถรับมอบงาน จากกรมธุรกิจพลังงานตามที่กำหนดในแผนฯ2020-05-182020-05-18
67การกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ 3 ด้านวางแผนส่งเสริมการลงทุน1กรมโรงงานอุตสาหกรรม2546-2553สนอ.กรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ดำเนินการในการมอบอำนาจการอนุญาตประกอบกิจการตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯ2020-05-182020-05-18
68การอนุญาตให้ตั้งโรงงานขนาดเล็กใน อปท. หนึ่ง ที่ไม่มีผลกระทบกับ อปท. อื่นรวมทั้งการควบคุม ดูแล ตรวจตราการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขวิธีการและมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดด้านวางแผนส่งเสริมการลงทุน1กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2546-2553สนอ.กรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ดำเนินการในการมอบอำนาจการอนุญาตประกอบกิจการตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯ2020-05-182020-05-18
69การอนุญาตให้ตั้งโรงงานขนาดเล็กใน อปท. หนึ่ง ที่ไม่มีผลกระทบกับ อปท. อื่นรวมทั้งการควบคุม ดูแล ตรวจตราการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขวิธีการและมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดด้านวางแผนส่งเสริมการลงทุน1กรมโรงงานอุตสาหกรรม2546-2553สนอ.กรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ดำเนินการในการมอบอำนาจการอนุญาตประกอบกิจการตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯ2021-04-302021-04-30
70การกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ 3ด้านวางแผนส่งเสริมการลงทุน1กรมโรงงานอุตสาหกรรม2546-2553สนอ.กรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ดำเนินการในการมอบอำนาจการอนุญาตประกอบกิจการตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯ2021-04-302021-04-30
71การอนุญาตประกอบกิจการและตรวจตรา 1) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก. (สถานีบริการมาตรฐานบนถนนใหญ่) 2) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ข. (สถานีบริการมาตรฐานขนาดเล็กในซอย) 3) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่สอง(ปั๊มถังลอยดีเซลริมทาง)ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมธุรกิจพลังงาน2546-2553สนย.กทม. ได้เตรียมพร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ โดย 1) แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง สนย. และ สนข. (ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ) ในการตรวจตรา รายงานผลการตรวจตรารับแจ้งสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันและออกใบอนุญาต 2) เตรียมพร้อมบุคลากรของ กทม. (จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ สนย.และ สนข. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจตราสถานีน้ำมัน จำนวน 311 คน ) 3) สนย. ประสานกรมธุรกิจพลังงานเพื่อขอข้อมูลสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง (หนังสือที่ กท 0902/ 3209 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559)แต่ปัจจุบันกรมธุรกิจพลังงานไม่ส่งข้อมูลสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพฯ มาให้ กทม. เพื่อดำเนินการ ประชาสัมพันธ์สถานที่ติดต่อให้ประชาชนทราบ และทำให้ กทม. ไม่สมารถรับมอบงาน จากกรมธุรกิจพลังงานตามที่กำหนดในแผนฯ2021-04-302021-04-30
72การรับแจ้งการประกอบกิจการ และการตรวจตรา 1) สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่สอง (โรงงานขนาดเล็กเพื่อการเกษตร) 2) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่หนึ่ง (ปั๊มถังลอยดีเซลริมทางขนาดเล็ก) 3) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ง. (ปั๊มหลอดแก้วมือหมุน) 4) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท จ.ลักษณะที่หนึ่ง (สถานีบริการทางน้ำขนาดเล็ก)ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมธุรกิจพลังงาน2546-2553สนย.กทม. ได้เตรียมพร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ โดย 1) แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง สนย. และ สนข. (ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ) ในการตรวจตรา รายงานผลการตรวจตรารับแจ้งสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันและออกใบอนุญาต 2) เตรียมพร้อมบุคลากรของ กทม. (จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ สนย.และ สนข. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจตราสถานีน้ำมัน จำนวน 311 คน ) 3) สนย. ประสานกรมธุรกิจพลังงานเพื่อขอข้อมูลสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง (หนังสือที่ กท 0902/ 3209 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559)แต่ปัจจุบันกรมธุรกิจพลังงานไม่ส่งข้อมูลสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพฯ มาให้ กทม. เพื่อดำเนินการ ประชาสัมพันธ์สถานที่ติดต่อให้ประชาชนทราบ และทำให้ กทม. ไม่สมารถรับมอบงาน จากกรมธุรกิจพลังงานตามที่กำหนดในแผนฯ2021-04-302021-04-30
73การตรวจตราสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่หนึ่ง (ร้านค้าปลีกจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรายย่อย)ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมธุรกิจพลังงาน2546-2553สนย.กทม. ได้เตรียมพร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ โดย 1) แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง สนย. และ สนข. (ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ) ในการตรวจตรา รายงานผลการตรวจตรารับแจ้งสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันและออกใบอนุญาต 2) เตรียมพร้อมบุคลากรของ กทม. (จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ สนย.และ สนข. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจตราสถานีน้ำมัน จำนวน 311 คน ) 3) สนย. ประสานกรมธุรกิจพลังงานเพื่อขอข้อมูลสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง (หนังสือที่ กท 0902/ 3209 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559)แต่ปัจจุบันกรมธุรกิจพลังงานไม่ส่งข้อมูลสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพฯ มาให้ กทม. เพื่อดำเนินการ ประชาสัมพันธ์สถานที่ติดต่อให้ประชาชนทราบ และทำให้ กทม. ไม่สมารถรับมอบงาน จากกรมธุรกิจพลังงานตามที่กำหนดในแผนฯ2021-04-302021-04-30
74การอนุญาตให้มีการเรี่ยไรด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม2กรมการปกครองเมื่อ อปท. พร้อมสปท.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย2021-04-302021-04-30
75การอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่าด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม2กรมการปกครองเมื่อ อปท. พร้อมสปท.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย2021-04-302021-04-30
76การอนุญาตให้เล่นการพนันด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมการปกครองเมื่อ อปท. พร้อมสนท.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย2021-04-302021-04-30
77การออกใบสั่งการกระทำผิด ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ระบุสนท.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย2021-04-302021-04-30
78อำนาจเปรียบเทียบปรับตาม ก. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ข. ข้อบัญญัติท้องถิ่น ค. พ.ร.บ. ต่างๆด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม2สำนักงานตำรวจแห่งชาติ2546-2554สนท.อยู่ในกระบวนการแก้ไขกฎหมายตามแผนฯ มีกฎหมายที่ต้องแก้ไขเพื่อให้ อปท. มีอำนาจฯ จำนวน 8 ฉบับ (เป็นกฎหมายที่ กทม. มีอำนาจฯ อยู่แล้ว 2 ฉบับ)2021-04-302021-04-30
79อนุญาตให้ขายยาสูบด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมสรรพสามิต2546-2553สนค.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย2021-04-302021-04-30
80การอนุญาตให้ขายสุราด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมสรรพสามิต2546-2552สนค.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย2021-04-302021-04-30
81การอนุญาตให้จัดตั้งโรงแรมด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมการปกครองเมื่อ อปท. พร้อมสนอ.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย2021-04-302021-04-30
82การอนุญาตให้จัดตั้งสถานบริการด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมการปกครองเมื่อ อปท. พร้อมสนอ.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย2021-04-302021-04-30
83การควบคุมแรงงานต่างด้าวด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม2กรมการจัดหางาน2551-2553สปท.กรมการจัดหางานยังไม่แจ้งข้อมูลคนต่างด้าวตามขอบเขตการถ่ายโอนที่กำหนดในแผนฯ2021-04-302021-04-30
84ส่งเสริมการศึกษานอกระบบที่เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านคุณภาพชีวิต1สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเมื่อผ่านการประเมินความพร้อมสพส.กระทรวงศึกษาธิการไม่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมของ อปท. ตามขอบเขตการถ่ายโอนที่กำหนดในแผนฯ2021-04-302021-04-30
85การเรียกเก็บค่าใช้น้ำบาดาลด้านโครงสร้างพื้นฐาน1กรมทรัพยากรน้ำบาดาล2545-2553สนน.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย2021-04-302021-04-30
86การจัดทำเครื่องหมายจราจร สัญญาณจราจรเพื่อการสัญจรทางน้ำด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมเจ้าท่า2551-2556สจส.กรมเจ้าท่าไม่ดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้ อปท. มีอำนาจการออกหนังสืออนุญาตตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯ2021-04-302021-04-30
87การอนุญาตให้เดินเรือโดยสารด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมเจ้าท่า2551-2555สจส.กรมเจ้าท่าไม่ดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้ อปท. มีอำนาจการออกหนังสืออนุญาตตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯ2021-04-302021-04-30
88ทางหลวงชนบทด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวงชนบท2551-2554สนย.กรมทางหลวงชนบทไม่ดำเนินการถ่ายโอนตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯ2021-04-302021-04-30
89วิศวกรรมจราจรและสัญญาณไฟจราจรด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวง2551-2553สจส.กรมทางหลวงชนบทยังมิได้ดำเนินการส่งเอกสารที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งจะต้องถ่ายโอนมาให้ กทม.พิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯ2021-04-302021-04-30
90งานลาดยางทางหลวงแผ่นดินด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวง2546-2553สนย.กรมทางหลวงไม่ดำเนินการ ส่งมอบทางหลวงแผ่นดินให้ อปท. ตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯ (ต้องขอความเห็นชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปลี่ยนประเภทจาก “ทางหลวงแผ่นดิน” เป็น “ทางหลวงท้องถิ่น”)2021-04-302021-04-30
91ทางหลวงแผ่นดินด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวง2551-2554สนย.กรมทางหลวงไม่ดำเนินการ ส่งมอบทางหลวงแผ่นดินให้ อปท. ตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯ (ต้องขอความเห็นชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปลี่ยนประเภทจาก “ทางหลวงแผ่นดิน” เป็น “ทางหลวงท้องถิ่น”)2021-04-302021-04-30
92วิศวกรรมจราจรและสัญญาณไฟจราจรด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวง2551-2553สจส.กรมทางหลวงยังมิได้ดำเนินการส่งเอกสารที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งจะต้องถ่ายโอนมาให้ กทม.พิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯ2021-04-302021-04-30
93การกำหนดมาตรฐานด้านวิศวกรรมและการจัดการจราจรในเขต กทม.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2สำนักงานตำรวจแห่งชาติ2551-2553สจส.สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนฯ2021-04-302021-04-30
94งานทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2551ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว1 และ 2กรมพัฒนาธุรกิจการค้า2549สนค.1. คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมประเด็นปัญหาใหม่ๆ ทำให้การถือปฏิบัติและการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นในแนวทางเดียวกัน และต้องศึกษาค้นคว้ากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหารือกระทรวงเป็นรายๆ ไป 2. กฎหมายล้าสมัยและไม่ครอบคลุมพาณิชยกิจที่ประกอบการมีอัตราค่าธรรมเนียมน้อยมาก และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนพาณิชย์ของแต่ละหน่วยงานราชการขัดแย้งกัน ทำให้การปฏิบัติงานมีความยุ่งยากมากขึ้น 3. กทม. ไม่สามารถพัฒนาระบบการให้บริการของ กทม. เองได้ เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์กำหนดและบังคับใช้ทั่วประเทศ2021-04-302021-04-30
95การส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่ อปท.ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว2สนง. คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน2549สนค.-2021-04-302021-04-30
96ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชนด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว1กรมส่งเสริมการเกษตร2547สพส.-2021-04-302021-04-30
97การจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ อปท.ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว2การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย2556สวท.ไม่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล2021-04-302021-04-30
98การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายรูปแบบต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายใน อปท.ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว2การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย2556สวท.ไม่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล2021-04-302021-04-30
99การจัดทำแผนการตลาดด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่นด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว2การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย2556สวท.ไม่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล2021-04-302021-04-30
100การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว1สนง. พัฒนาการท่องเที่ยว2556สวท.ไม่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล2021-04-302021-04-30
101การปรับปรุงดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยวด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว1สนง. พัฒนาการท่องเที่ยว2556สวท.ไม่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล2021-04-302021-04-30
102การวางแผนการท่องเที่ยวด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว1สนง. พัฒนาการท่องเที่ยว2556สวท.ไม่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล2021-04-302021-04-30
103การตรวจสอบกรณีโรงงานก่อเหตุเดือดร้อนด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว1กรมโรงงานอุตสาหกรรม2552สนอ.ไม่ถ่ายโอนบุคลากรมาให้ กทม. ไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบโรงงาน และไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น2021-04-302021-04-30
104การรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว1กรมโรงงานอุตสาหกรรม2552สนอ.ไม่ถ่ายโอนบุคลากรมาให้ กทม. ไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบโรงงาน และไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น2021-04-302021-04-30
105การกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ 1ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว1กรมโรงงานอุตสาหกรรม2552สนอ.ไม่ถ่ายโอนบุคลากรมาให้ กทม. ไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบโรงงาน และไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น2021-04-302021-04-30
106การดูแลรักษาโบราณสถานในระดับท้องถิ่นด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น1 และ 2กรมศิลปากร2547สผม.1. กทม. ยังไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการเบ็ดเสร็จจะดำเนินการปรับปรุง หรือบำรุง รักษาโบราณสถานต้องผ่านความเห็นชอบจากกรมศิลปากรก่อน 2. โครงสร้างหน่วยงานของ กทม. ยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ส่งผลให้ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น นักโบราณคดี2021-04-302021-04-30
107การบำรุงรักษาโบราณสถานด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น1 และ 2กรมศิลปากร2547สผม.1. กทม. ยังไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการเบ็ดเสร็จจะดำเนินการปรับปรุง หรือบำรุง รักษาโบราณสถานต้องผ่านความเห็นชอบจากกรมศิลปากรก่อน 2. โครงสร้างหน่วยงานของ กทม. ยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ส่งผลให้ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น นักโบราณคดี2021-04-302021-04-30
108นายตรวจชั่ง ตวง วัด ตาม พ.ร.บ.มาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2542ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย1 และ 2กรมการค้าภายใน2545สนค.1. อำนาจหน้าที่ที่ถ่ายโอนไม่เบ็ดเสร็จและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน (กทม. ไม่มีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด) 2. กรมการค้าภายในยังไม่เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งข้าราชการ กทม. ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ สนค. สนอ. และฝ่ายสิ่งแวดล้อม สนข. ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร นายชั่ง ตวง วัด เมื่อปี 2549 , 2550 และ 2555 เป็นนายตรวจชั่ง ตวง วัด ได้ โดยอ้างว่า มีคุณสมบัติ (วุฒิการศึกษา) ไม่ตรงตามที่กำหนด2021-04-302021-04-30
109การให้ความคุ้มครองผู้บริโภคด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย1 และ 2สคบ.2551สนอ.1. ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเบ็ดเสร็จตามข้อร้องเรียนของผู้บริโภค 2. ไม่มีการโอนงบประมาณและบุคลากรให้ กทม.2021-04-302021-04-30
110การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ผู้บริโภคด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย1 และ 2สคบ.2550สนอ.-2021-04-302021-04-30
111การณาปนกิจสงเคราะห์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. กิจการสตรีฯ2547สปท.-2021-04-302021-04-30
112โครงการถ่ายโอนอาหารกลางวันด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สป. กระทรวงศึกษาธิการ2545สนศ.1. ให้ กทม.ทำหน้าที่ธุรการในการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. รัฐบาลจัดสรรเงินล่าช้า/ไม่เพียงพอ ทำให้เป็นภาระของ กทม. ในการสนับสนุนงบประมาณ และส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย 3. ผู้ปกครองนักเรียนได้ร้องเรียน ปัญหาความล่าช้า และนักเรียนเสียสิทธิประโยชน์ (ร้องเรียนผ่านทาง สพป.กทม. และ สพฐ.)2021-04-302021-04-30
113งานดำเนินการศึกษาพิเศษในโรงเรียนมัธยม(เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม))ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.1. ให้ กทม.ทำหน้าที่ธุรการในการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. รัฐบาลจัดสรรเงินล่าช้า/ไม่เพียงพอ ทำให้เป็นภาระของ กทม. ในการสนับสนุนงบประมาณ และส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย 3. ผู้ปกครองนักเรียนได้ร้องเรียน ปัญหาความล่าช้า และนักเรียนเสียสิทธิประโยชน์ (ร้องเรียนผ่านทาง สพป.กทม. และ สพฐ.)2021-04-302021-04-30
114งานจัดการศึกษาสงเคราะห์(เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม))ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.1. ให้ กทม.ทำหน้าที่ธุรการในการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. รัฐบาลจัดสรรเงินล่าช้า/ไม่เพียงพอ ทำให้เป็นภาระของ กทม. ในการสนับสนุนงบประมาณ และส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย 3. ผู้ปกครองนักเรียนได้ร้องเรียน ปัญหาความล่าช้า และนักเรียนเสียสิทธิประโยชน์ (ร้องเรียนผ่านทาง สพป.กทม. และ สพฐ.)2021-04-302021-04-30
115โครงการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ(เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม))ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.1. ให้ กทม.ทำหน้าที่ธุรการในการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. รัฐบาลจัดสรรเงินล่าช้า/ไม่เพียงพอ ทำให้เป็นภาระของ กทม. ในการสนับสนุนงบประมาณ และส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย 3. ผู้ปกครองนักเรียนได้ร้องเรียน ปัญหาความล่าช้า และนักเรียนเสียสิทธิประโยชน์ (ร้องเรียนผ่านทาง สพป.กทม. และ สพฐ.)2021-04-302021-04-30
116โครงการพัฒนาการศึกษาพิเศษ (เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม))ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.1. ให้ กทม.ทำหน้าที่ธุรการในการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. รัฐบาลจัดสรรเงินล่าช้า/ไม่เพียงพอ ทำให้เป็นภาระของ กทม. ในการสนับสนุนงบประมาณ และส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย 3. ผู้ปกครองนักเรียนได้ร้องเรียน ปัญหาความล่าช้า และนักเรียนเสียสิทธิประโยชน์ (ร้องเรียนผ่านทาง สพป.กทม. และ สพฐ.)2021-04-302021-04-30
117งานการศึกษาพิเศษ(เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม))ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.1. ให้ กทม.ทำหน้าที่ธุรการในการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. รัฐบาลจัดสรรเงินล่าช้า/ไม่เพียงพอ ทำให้เป็นภาระของ กทม. ในการสนับสนุนงบประมาณ และส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย 3. ผู้ปกครองนักเรียนได้ร้องเรียน ปัญหาความล่าช้า และนักเรียนเสียสิทธิประโยชน์ (ร้องเรียนผ่านทาง สพป.กทม. และ สพฐ.)2021-04-302021-04-30
118โครงการถ่ายโอนกิจกรรมอาหารเสริม(นม)ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.1. ให้ กทม.ทำหน้าที่ธุรการในการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. รัฐบาลจัดสรรเงินล่าช้า/ไม่เพียงพอ ทำให้เป็นภาระของ กทม. ในการสนับสนุนงบประมาณ และส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย 3. ผู้ปกครองนักเรียนได้ร้องเรียน ปัญหาความล่าช้า และนักเรียนเสียสิทธิประโยชน์ (ร้องเรียนผ่านทาง สพป.กทม. และ สพฐ.)2021-04-302021-04-30
119โครงการถ่ายโอนกิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนปฐมวัย(วัสดุการศีกษา)ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.1. ให้ กทม.ทำหน้าที่ธุรการในการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. รัฐบาลจัดสรรเงินล่าช้า/ไม่เพียงพอ ทำให้เป็นภาระของ กทม. ในการสนับสนุนงบประมาณ และส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย 3. ผู้ปกครองนักเรียนได้ร้องเรียน ปัญหาความล่าช้า และนักเรียนเสียสิทธิประโยชน์ (ร้องเรียนผ่านทาง สพป.กทม. และ สพฐ.)2021-04-302021-04-30
120การศึกษาระดับประถมศึกษาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.-2021-04-302021-04-30
121การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา(อายุ 3-6 ปี)ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.-2021-04-302021-04-30
122การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคด้านความรู้ในการบริโภคฯด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1อย.2551สนอ.-2021-04-302021-04-30
123ตรวจสอบติดตามคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง และวัตถุอันตรายในสถานที่จำหน่ายตามที่ระบุใน พ.ร.บ. แต่ละประเภทด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1อย.2551สนอ.1. ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเบ็ดเสร็จตามข้อร้องเรียนของผู้บริโภค 2. ไม่มีการโอนงบประมาณและบุคลากรให้ กทม.2021-04-302021-04-30
124การอนุญาตให้ควบคุมหอพักเอกชนตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2559ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ฯ2559สพส.1. กทม. ไม่มีอำนาจในการแก้ไขกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่ล้าสมัยหรือเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานการควบคุมดูแลหอพัก 2. บุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่มีการถ่ายโอนบุคลากร2021-04-302021-04-30
125การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย(การจัดบริการสาธารณะในชุมชน)ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1การเคหะแห่งชาติ2547สพส.-2021-04-302021-04-30
126งานสงเคราะห์และจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน(อาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน)ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต2กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ2546สพส.ให้ กทม.ทำหน้าที่ธุรการในการจัดซื้อจัดจ้าง (อาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน)2021-04-302021-04-30
127การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ2546สพส.-2021-04-302021-04-30
128การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ2547สพส.-2021-04-302021-04-30
129ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ(ดินแดง)ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ2546สพส.มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่เคยจัดให้แก่ผู้สูงอายุได้ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ ทัศนศึกษา กิจกรรมอาชีวบำบัด ฯลฯ2021-04-302021-04-30
130สถานสงเคราะห์คนชราด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ2556สพส.1. ขาดบุคลากรด้านพยาบาลวิชาชีพและแพทย์ (ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนเงินจากมูลนิธิผู้สูงอายุบ้านบางแค 2 จ้างพยาบาลวิชาชีพสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 3 ชม. และแพทย์รักษาผู้ป่วยทุกวันจันทร์) 2. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็น 3. ระเบียบการดำเนินงานไม่เอื้ออำนวยขาดความคล่องตัวทำให้ไม่สามารถพัฒนาการบริการให้ทัดเทียมกับเอกชนได้2021-04-302021-04-30
131การสูบน้ำนอกเขตชลประทาน(ประตูระบายน้ำ 16 ประตู)ด้านโครงสร้างพื้นฐาน1กรมชลประทาน2547สนน.งบประมณไม่เพียงพอในการดูแลประตูระบายน้ำ2021-04-302021-04-30
132การดูแลรักษาทางน้ำด้านโครงสร้างพื้นฐาน1กรมชลประทาน2547สนน.แรงงาน เครื่องมือ (เรือจัดเก็บ) เครื่องจักรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน2021-04-302021-04-30
133สถานีขนส่งทางน้ำ(ท่าเทียบเรือสาธารณะ)ด้านโครงสร้างพื้นฐาน1 และ 2กรมเจ้าท่า2558สจส.กทม. มีหน้าที่ดูแลท่าเทียบเรือสาธารณะ แต่ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืน และค่าธรรมเนียมไม่ได้เป็นรายได้ของ กทม.2021-04-302021-04-30
134การเรียกเก็บค่าตอบแทนจากการอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมเจ้าท่า2547สนย.-2021-04-302021-04-30
135การอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำด้านโครงสร้างพื้นฐาน1กรมเจ้าท่า2547สนย.การถ่ายโอนเป็นลักษณะการมอบอำนาจ และต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมเจ้าท่า2021-04-302021-04-30
136งานบำรุงรักษาทางหลวงด้านโครงสร้างพื้นฐาน1กรมทางหลวง2556สนย.ให้ กทม. มีหน้าที่เฉพาะการบำรุงรักษา ซ่อมแซมถนนที่ได้รับโอน 8 สาย (ถนนพหลโยธิน ถนนงามวงศ์วาน ถนนพระราม 9 ถนนนวมินทร์ ถนนเสรีไทย ถนนบรมราชชนนี ถนนสิรินธร และถนนเอกชัย)2021-04-302021-04-30ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0465 : รายการภารกิจที่ กทม. ได้รับการ ถ่ายโอนแล้ว + ปีที่ถ่ายโอน+ตามแผนฉบับที่+หน่วยงานรับโอน + ส่วนราชการที่ถ่ายโอน)

ตาราง : รายการภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนแล้ว

หน่วยงาน : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

คำอธิบายตาราง : รายการภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนแล้ว (กยค.)

idtitlebcampftypegovernmentbyeardeptadddateupdatedate
1งานบำรุงรักษาทางหลวง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน1กรมทางหลวง2556สนย.2020-04-232020-04-23
2การอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน1กรมเจ้าท่า2547สนย.2020-04-232020-04-23
3การเรียกเก็บค่าตอบแทนจากการอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมเจ้าท่า2547สนย.2020-04-232020-04-23
4สถานีขนส่งทางน้ำ(ท่าเทียบเรือสาธารณะ) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน1 และ 2กรมเจ้าท่า2558สจส.2020-04-232020-04-23
5การดูแลรักษาทางน้ำ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน1กรมชลประทาน2547สนน.2020-04-232020-04-23
6การสูบน้ำนอกเขตชลประทาน(ประตูระบายน้ำ 16 ประตู) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน1กรมชลประทาน2547สนน.2020-04-232020-04-23
7สถานสงเคราะห์คนชรา ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ2556สพส.2020-04-232020-04-23
8ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ(ดินแดง) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ2546สพส.2020-04-232020-04-23
9การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ2547สพส.2020-04-232020-04-23
10การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ2546สพส.2020-04-232020-04-23
11งานสงเคราะห์และจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน(อาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต2กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ2546สพส.2020-04-232020-04-23
12การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย(การจัดบริการสาธารณะในชุมชน) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1การเคหะแห่งชาติ2547สพส.2020-04-232020-04-23
13การอนุญาตให้ควบคุมหอพักเอกชนตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2559ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ฯ2559สพส.2020-04-232020-04-23
14ตรวจสอบติดตามคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง และวัตถุอันตรายในสถานที่จำหน่ายตามที่ระบุใน พ.ร.บ. แต่ละประเภท ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1อย.2551สนอ.2020-04-232020-04-23
15การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคด้านความรู้ในการบริโภคฯ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1อย.2551สนอ.2020-04-232020-04-23
16การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา(อายุ 3-6 ปี) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.2020-04-232020-04-23
17การศึกษาระดับประถมศึกษา ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.2020-04-232020-04-23
18โครงการถ่ายโอนกิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนปฐมวัย(วัสดุการศีกษา) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.2020-04-232020-04-23
19โครงการถ่ายโอนกิจกรรมอาหารเสริม(นม) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.2020-04-232020-04-23
20งานการศึกษาพิเศษ(เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.2020-04-232020-04-23
21โครงการพัฒนาการศึกษาพิเศษ (เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม))ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.2020-04-232020-04-23
22โครงการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ(เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.2020-04-232020-04-23
23งานจัดการศึกษาสงเคราะห์(เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.2020-04-232020-04-23
24งานดำเนินการศึกษาพิเศษในโรงเรียนมัธยม(เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.2020-04-232020-04-23
25โครงการถ่ายโอนอาหารกลางวัน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สป. กระทรวงศึกษาธิการ2545สนศ.2020-04-232020-04-23
26การณาปนกิจสงเคราะห์ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. กิจการสตรีฯ 2547สปท.2020-04-232020-04-23
27การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ผู้บริโภค ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย1 และ 2สคบ.2550สนอ.2020-04-232020-04-23
28การให้ความคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย1 และ 2สคบ.2551สนอ.2020-04-232020-04-23
29นายตรวจชั่ง ตวง วัด ตาม พ.ร.บ.มาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2542ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย1 และ 2กรมการค้าภายใน2545สนค.2020-04-232020-04-23
30การบำรุงรักษาโบราณสถาน ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น1 และ 2กรมศิลปากร2547สผม.2020-04-232020-04-23
31การดูแลรักษาโบราณสถานในระดับท้องถิ่น ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น1 และ 2กรมศิลปากร2547สผม.2020-04-232020-04-23
32การกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ 1ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว1กรมโรงงานอุตสาหกรรม2552สนอ.2020-04-232020-04-23
33การรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว1กรมโรงงานอุตสาหกรรม2552สนอ.2020-04-232020-04-23
34การตรวจสอบกรณีโรงงานก่อเหตุเดือดร้อนด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว1กรมโรงงานอุตสาหกรรม2552สนอ.2020-04-232020-04-23
35การวางแผนการท่องเที่ยว ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว1สนง. พัฒนาการท่องเที่ยว2556สวท.2020-04-232020-04-23
36การปรับปรุงดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยว ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว1สนง. พัฒนาการท่องเที่ยว2556สวท.2020-04-232020-04-23
37การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว1สนง. พัฒนาการท่องเที่ยว2556สวท.2020-04-232020-04-23
38การจัดทำแผนการตลาดด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่น ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว2การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย2556สวท.2020-04-232020-04-23
39การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายรูปแบบต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายใน อปท. ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว2การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย2556สวท.2020-04-232020-04-23
40การจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ อปท. ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว2การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย2556สวท.2020-04-232020-04-23
41ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชน ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว1กรมส่งเสริมการเกษตร2547สพส.2020-04-232020-04-23
42การส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่ อปท. ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว2สนง. คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 2549สนค.2020-04-232020-04-23
43งานทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2551ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว1 และ 2กรมพัฒนาธุรกิจการค้า2549สนค.2020-04-232020-04-23
44งานทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2551ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว1 และ 2กรมพัฒนาธุรกิจการค้า2549สนค.2021-04-302021-04-30
45การส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่ อปท.ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว2สนง. คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน2549สนค.2021-04-302021-04-30
46ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชนด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว1กรมส่งเสริมการเกษตร2547สพส.2021-04-302021-04-30
47การจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ อปท.ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว2การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย2556สวท.2021-04-302021-04-30
48การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายรูปแบบต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายใน อปท.ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว2การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย2556สวท.2021-04-302021-04-30
49การจัดทำแผนการตลาดด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่นด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว2การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย2556สวท.2021-04-302021-04-30
50การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว1สนง. พัฒนาการท่องเที่ยว2556สวท.2021-04-302021-04-30
51การปรับปรุงดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยวด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว1สนง. พัฒนาการท่องเที่ยว2556สวท.2021-04-302021-04-30
52การวางแผนการท่องเที่ยวด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว1สนง. พัฒนาการท่องเที่ยว2556สวท.2021-04-302021-04-30
53การตรวจสอบกรณีโรงงานก่อเหตุเดือดร้อนด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว1กรมโรงงานอุตสาหกรรม2552สนอ.2021-04-302021-04-30
54การรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว1กรมโรงงานอุตสาหกรรม2552สนอ.2021-04-302021-04-30
55การกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ 1ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว1กรมโรงงานอุตสาหกรรม2552สนอ.2021-04-302021-04-30
56การดูแลรักษาโบราณสถานในระดับท้องถิ่นด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น1 และ 2กรมศิลปากร2547สผม.2021-04-302021-04-30
57การบำรุงรักษาโบราณสถานด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น1 และ 2กรมศิลปากร2547สผม.2021-04-302021-04-30
58นายตรวจชั่ง ตวง วัด ตาม พ.ร.บ.มาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2542ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย1 และ 2กรมการค้าภายใน2545สนค.2021-04-302021-04-30
59การให้ความคุ้มครองผู้บริโภคด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย1 และ 2สคบ.2551สนอ.2021-04-302021-04-30
60การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ผู้บริโภคด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย1 และ 2สคบ.2550สนอ.2021-04-302021-04-30
61การณาปนกิจสงเคราะห์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. กิจการสตรีฯ2547สปท.2021-04-302021-04-30
62โครงการถ่ายโอนอาหารกลางวันด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สป. กระทรวงศึกษาธิการ2545สนศ.2021-04-302021-04-30
63งานดำเนินการศึกษาพิเศษในโรงเรียนมัธยม(เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม))ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.2021-04-302021-04-30
64งานจัดการศึกษาสงเคราะห์(เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม))ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.2021-04-302021-04-30
65โครงการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ(เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม))ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.2021-04-302021-04-30
66โครงการพัฒนาการศึกษาพิเศษ (เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม))ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.2021-04-302021-04-30
67งานการศึกษาพิเศษ(เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม))ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.2021-04-302021-04-30
68โครงการถ่ายโอนกิจกรรมอาหารเสริม(นม)ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.2021-04-302021-04-30
69โครงการถ่ายโอนกิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนปฐมวัย(วัสดุการศีกษา)ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.2021-04-302021-04-30
70การศึกษาระดับประถมศึกษาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.2021-04-302021-04-30
71การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา(อายุ 3-6 ปี)ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545สนศ.2021-04-302021-04-30
72การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคด้านความรู้ในการบริโภคฯด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1อย.2551สนอ.2021-04-302021-04-30
73ตรวจสอบติดตามคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง และวัตถุอันตรายในสถานที่จำหน่ายตามที่ระบุใน พ.ร.บ. แต่ละประเภทด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1อย.2551สนอ.2021-04-302021-04-30
74การอนุญาตให้ควบคุมหอพักเอกชนตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2559ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1สนง. ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ฯ2559สพส.2021-04-302021-04-30
75การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย(การจัดบริการสาธารณะในชุมชน)ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1การเคหะแห่งชาติ2547สพส.2021-04-302021-04-30
76งานสงเคราะห์และจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน(อาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน)ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต2กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ2546สพส.2021-04-302021-04-30
77การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ2546สพส.2021-04-302021-04-30
78การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ2547สพส.2021-04-302021-04-30
79ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ(ดินแดง)ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ2546สพส.2021-04-302021-04-30
80สถานสงเคราะห์คนชราด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต1กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ2556สพส.2021-04-302021-04-30
81การสูบน้ำนอกเขตชลประทาน(ประตูระบายน้ำ 16 ประตู)ด้านโครงสร้างพื้นฐาน1กรมชลประทาน2547สนน.2021-04-302021-04-30
82การดูแลรักษาทางน้ำด้านโครงสร้างพื้นฐาน1กรมชลประทาน2547สนน.2021-04-302021-04-30
83สถานีขนส่งทางน้ำ(ท่าเทียบเรือสาธารณะ)ด้านโครงสร้างพื้นฐาน1 และ 2กรมเจ้าท่า2558สจส.2021-04-302021-04-30
84การเรียกเก็บค่าตอบแทนจากการอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมเจ้าท่า2547สนย.2021-04-302021-04-30
85การอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำด้านโครงสร้างพื้นฐาน1กรมเจ้าท่า2547สนย.2021-04-302021-04-30
86งานบำรุงรักษาทางหลวงด้านโครงสร้างพื้นฐาน1กรมทางหลวง2556สนย.2021-04-302021-04-30ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0466 : รายการภารกิจที่ กทม. ยังไม่ได้รับการถ่ายโอน +ปีที่ถ่ายโอน+ตามแผนฉบับที่+หน่วยงานรับโอน + ส่วนราชการที่ถ่ายโอน)

ตาราง : รายการภารกิจที่กรุงเทพมหานครยังไม่ได้รับการถ่ายโอน

หน่วยงาน : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

คำอธิบายตาราง : รายการภารกิจที่กรุงเทพมหานครยังไม่ได้รับการถ่ายโอน (กยค.)

idtitlebcampftypegovernmentdeptstatusnoteadddateupdatedate
1การกำหนดมาตรฐานด้านวิศวกรรมและการจัดการจราจรในเขต กทม. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2สำนักงานตำรวจแห่งชาติสจส.กทม.โดย สนท.อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการรับถ่ายโอนภารกิจการจัดการจราจรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม(ตำรวจ)2020-05-082020-05-08
2วิศวกรรมจราจรและสัญญาณไฟจราจร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวงสจส.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ (ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-082020-05-08
3ทางหลวงแผ่นดิน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวงสนย.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ (ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-082020-05-08
4งานลาดยางทางหลวงแผ่นดิน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวงสนย.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ(ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-082020-05-08
5วิศวกรรมจราจรและสัญญาณไฟจราจร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวงสจส.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ(ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-082020-05-08
6ทางหลวงชนบท ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวงชนบทสนย.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ(ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-082020-05-08
7การอนุญาตให้เดินเรือโดยสาร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมเจ้าท่าสจส.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ(ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-082020-05-08
8การจัดทำเครื่องหมายจราจร สัญญาณจราจรเพื่อการสัญจรทางน้ำ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมเจ้าท่าสจส.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ(ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-082020-05-08
9การเรียกเก็บค่าใช้น้ำบาดาล ด้านโครงสร้างพื้นฐาน1กรมทรัพยากรน้ำบาดาลสนน.อยู่ในกระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ อปท. มีอำนาจหน้าที่2020-05-082020-05-08
10ส่งเสริมการศึกษานอกระบบที่เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิต1สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสพส.เป็นภารกิจที่ถ่ายโอนเฉพาะอำนาจหน้าที่ โดยไม่มีการถ่ายโอนสถานศึกษา (ศูนย์ กศน.) ให้ อปท. และในปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพฯมีศูนย์ กศน. 50 แห่ง ครอบคลุม 50 เขต2020-05-082020-05-08
11การควบคุมแรงงานต่างด้าว ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม2กรมการจัดหางานสปท.ร่างแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 3 มีการปรับปรุงขอบเขตการถ่ายโอนเพิ่มเติม2020-05-082020-05-08
12การอนุญาตให้จัดตั้งสถานบริการ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมการปกครองสนอ.อยู่ในกระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ อปท. มีอำนาจหน้าที่2020-05-082020-05-08
13การอนุญาตให้จัดตั้งโรงแรมด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมการปกครองสนอ.อยู่ในกระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ อปท. มีอำนาจหน้าที่2020-05-082020-05-08
14การอนุญาตให้ขายสุราด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมสรรพสามิตสนค.อยู่ในกระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ อปท. มีอำนาจหน้าที่2020-05-082020-05-08
15อนุญาตให้ขายยาสูบ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมสรรพสามิตสนค.อยู่ในกระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ อปท. มีอำนาจหน้าที่2020-05-082020-05-08
16อำนาจเปรียบเทียบปรับตาม ก. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ข. ข้อบัญญัติท้องถิ่น ค. พ.ร.บ. ต่างๆ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม2สำนักงานตำรวจแห่งชาติสนท.ยังไม่เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย2020-05-082020-05-08
17การออกใบสั่งการกระทำผิด ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1สำนักงานตำรวจแห่งชาติสนท.ยังไม่เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย2020-05-082020-05-08
18การอนุญาตให้เล่นการพนัน ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมการปกครองสนท.ยังไม่เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย2020-05-082020-05-08
19การอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม2กรมการปกครองสปท.อยู่ในกระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ อปท. มีอำนาจหน้าที่2020-05-082020-05-08
20การอนุญาตให้มีการเรี่ยไร ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม2กรมการปกครองสปท.อยู่ในกระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ อปท. มีอำนาจหน้าที่2020-05-082020-05-08
21การตรวจตราสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่หนึ่ง (ร้านค้าปลีกจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรายย่อย) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมธุรกิจพลังงาน สนย.เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-082020-05-08
22การรับแจ้งการประกอบกิจการ และการตรวจตรา ๑) สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่สอง(โรงงานขนาดเล็กเพื่อการเกษตร) ๒) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่หนึ่ง (ปั๊มถังลอยดีเซลริมทางขนาดเล็ก) ๓) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ง (ปั๊มหลอดแก้วมือหมุน) ๔) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท จ.ลักษณะที่หนึ่ง (สถานีบริการทางน้ำขนาดเล็ก)ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมธุรกิจพลังงาน สนย.อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนและการรับโอน(จัดทำแผนการถ่ายโอน และเตรียมความพร้อมของบุคลากร)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-082020-05-08
23การอนุญาตประกอบกิจการและตรวจตรา ๑) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก. (สถานีบริการมาตรฐานบนถนนใหญ่) ๒) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ข. (สถานีบริการมาตรฐานขนาดเล็กในซอย) ๓) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่สอง(ปั๊มถังลอยดีเซลริมทาง)ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมธุรกิจพลังงาน สนย.เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-082020-05-08
24การกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ ๓ ด้านวางแผน ส่งเสริมการลงทุน1กรมโรงงานอุตสาหกรรมสนอ.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ (ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-082020-05-08
35อำนาจเปรียบเทียบปรับตาม ก. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ข. ข้อบัญญัติท้องถิ่น ค. พ.ร.บ. ต่างๆด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม2สำนักงานตำรวจแห่งชาติสนท.ยังไม่เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย2021-04-302021-04-30
36อนุญาตให้ขายยาสูบด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมสรรพสามิตสนค.อยู่ในกระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ อปท. มีอำนาจหน้าที่2021-04-302021-04-30
25การอนุญาตให้ตั้งโรงงานขนาดเล็กใน อปท. หนึ่ง ที่ไม่มีผลกระทบกับ อปท. อื่นรวมทั้งการควบคุม ดูแล ตรวจตราการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขวิธีการและมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดด้านวางแผน ส่งเสริมการลงทุน1กรมโรงงานอุตสาหกรรม สนอ.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอน ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ (ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-082020-05-08
26การอนุญาตให้ตั้งโรงงานขนาดเล็กใน อปท. หนึ่ง ที่ไม่มีผลกระทบกับ อปท. อื่นรวมทั้งการควบคุม ดูแล ตรวจตราการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขวิธีการและมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดด้านวางแผน ส่งเสริมการลงทุน1กรมโรงงานอุตสาหกรรมสนอ.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอน ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ (ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30
27การกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ ๓ด้านวางแผน ส่งเสริมการลงทุน1กรมโรงงานอุตสาหกรรมสนอ.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ (ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30
28การอนุญาตประกอบกิจการและตรวจตรา ๑) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก. (สถานีบริการมาตรฐานบนถนนใหญ่) ๒) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ข. (สถานีบริการมาตรฐานขนาดเล็กในซอย) ๓) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่สอง(ปั๊มถังลอยดีเซลริมทาง)ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมธุรกิจพลังงานสนย.เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30
29การรับแจ้งการประกอบกิจการ และการตรวจตรา ๑) สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่สอง(โรงงานขนาดเล็กเพื่อการเกษตร) ๒) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่หนึ่ง (ปั๊มถังลอยดีเซลริมทางขนาดเล็ก) ๓) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ง (ปั๊มหลอดแก้วมือหมุน) ๔) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท จ.ลักษณะที่หนึ่ง (สถานีบริการทางน้ำขนาดเล็ก)ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมธุรกิจพลังงานสนย.อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนและการรับโอน(จัดทำแผนการถ่ายโอน และเตรียมความพร้อมของบุคลากร)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30
30การตรวจตราสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่หนึ่ง (ร้านค้าปลีกจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรายย่อย)ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมธุรกิจพลังงานสนย.เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30
31การอนุญาตให้มีการเรี่ยไรด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม2กรมการปกครองสปท.อยู่ในกระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ อปท. มีอำนาจหน้าที่2021-04-302021-04-30
32การอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่าด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม2กรมการปกครองสปท.อยู่ในกระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ อปท. มีอำนาจหน้าที่2021-04-302021-04-30
33การอนุญาตให้เล่นการพนันด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมการปกครองสนท.ยังไม่เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย2021-04-302021-04-30
34การออกใบสั่งการกระทำผิด ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1สำนักงานตำรวจแห่งชาติสนท.ยังไม่เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย2021-04-302021-04-30
37การอนุญาตให้ขายสุราด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมสรรพสามิตสนค.อยู่ในกระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ อปท. มีอำนาจหน้าที่2021-04-302021-04-30
38การอนุญาตให้จัดตั้งโรงแรมด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมการปกครองสนอ.อยู่ในกระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ อปท. มีอำนาจหน้าที่2021-04-302021-04-30
39การอนุญาตให้จัดตั้งสถานบริการด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมการปกครองสนอ.อยู่ในกระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ อปท. มีอำนาจหน้าที่2021-04-302021-04-30
40การควบคุมแรงงานต่างด้าวด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม2กรมการจัดหางานสปท.ร่างแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 3 มีการปรับปรุงขอบเขตการถ่ายโอนเพิ่มเติม2021-04-302021-04-30
41ส่งเสริมการศึกษานอกระบบที่เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านคุณภาพชีวิต1สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสพส.เป็นภารกิจที่ถ่ายโอนเฉพาะอำนาจหน้าที่ โดยไม่มีการถ่ายโอนสถานศึกษา (ศูนย์ กศน.) ให้ อปท. และในปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพฯมีศูนย์ กศน. 50 แห่ง ครอบคลุม 50 เขต2021-04-302021-04-30
42การเรียกเก็บค่าใช้น้ำบาดาลด้านโครงสร้างพื้นฐาน1กรมทรัพยากรน้ำบาดาลสนน.อยู่ในกระบวนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ อปท. มีอำนาจหน้าที่2021-04-302021-04-30
43การจัดทำเครื่องหมายจราจร สัญญาณจราจรเพื่อการสัญจรทางน้ำด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมเจ้าท่าสจส.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ(ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30
44การอนุญาตให้เดินเรือโดยสารด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมเจ้าท่าสจส.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ(ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30
45ทางหลวงชนบทด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวงชนบทสนย.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ(ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30
46วิศวกรรมจราจรและสัญญาณไฟจราจรด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวงสจส.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ(ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30
47งานลาดยางทางหลวงแผ่นดินด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวงสนย.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ(ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30
48ทางหลวงแผ่นดินด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวงสนย.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ (ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30
49วิศวกรรมจราจรและสัญญาณไฟจราจรด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวงสจส.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ (ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30
50การกำหนดมาตรฐานด้านวิศวกรรมและการจัดการจราจรในเขต กทม.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2สำนักงานตำรวจแห่งชาติสจส.กทม.โดย สนท.อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการรับถ่ายโอนภารกิจการจัดการจราจรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม(ตำรวจ)2021-04-302021-04-30ข้อมูลประกอบที่ 4 : (stat_bma0467 : รายการภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมใน การรับโอน+หน่วยงานรับโอน+ส่วนราชการ ที่ถ่ายโอน)

ตาราง : รายการภารกิจที่กรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมในการรับโอน

หน่วยงาน : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

คำอธิบายตาราง : รายการภารกิจที่กรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมในการรับโอน (กยค.)

idtitlebcampftypegovernmentdeptstatusnoteadddateupdatedate
1วิศวกรรมจราจรและสัญญาณไฟจราจร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวงสจส.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ (ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-122020-05-12
2ทางหลวงแผ่นดิน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวงสนย.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ (ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-122020-05-12
3งานลาดยางทางหลวงแผ่นดิน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวงสนย.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ(ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-122020-05-12
4วิศวกรรมจราจรและสัญญาณไฟจราจร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวงสจส.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ(ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-122020-05-12
5ทางหลวงชนบท ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวงชนบทสนย.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ(ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-122020-05-12
6การอนุญาตให้เดินเรือโดยสาร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมเจ้าท่าสจส.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ(ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-122020-05-12
7การจัดทำเครื่องหมายจราจร สัญญาณจราจรเพื่อการสัญจรทางน้ำ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมเจ้าท่าสจส.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ(ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-122020-05-12
8การตรวจตราสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่หนึ่ง (ร้านค้าปลีกจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรายย่อย) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมธุรกิจพลังงาน สนย.เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-122020-05-12
9การรับแจ้งการประกอบกิจการ และการตรวจตรา ๑) สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่สอง(โรงงานขนาดเล็กเพื่อการเกษตร) ๒) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่หนึ่ง (ปั๊มถังลอยดีเซลริมทางขนาดเล็ก) ๓) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ง (ปั๊มหลอดแก้วมือหมุน) ๔) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท จ.ลักษณะที่หนึ่ง (สถานีบริการทางน้ำขนาดเล็ก)ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมธุรกิจพลังงาน สนย.อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนและการรับโอน(จัดทำแผนการถ่ายโอน และเตรียมความพร้อมของบุคลากร)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-122020-05-12
10การอนุญาตประกอบกิจการและตรวจตรา ๑) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก. (สถานีบริการมาตรฐานบนถนนใหญ่) ๒) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ข. (สถานีบริการมาตรฐานขนาดเล็กในซอย) ๓) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่สอง(ปั๊มถังลอยดีเซลริมทาง)ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมธุรกิจพลังงาน สนย.เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-122020-05-12
11การกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ ๓ ด้านวางแผน ส่งเสริมการลงทุน1กรมโรงงานอุตสาหกรรมสนอ.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ (ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-122020-05-12
12การอนุญาตให้ตั้งโรงงานขนาดเล็กใน อปท. หนึ่ง ที่ไม่มีผลกระทบกับ อปท. อื่นรวมทั้งการควบคุม ดูแล ตรวจตราการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขวิธีการและมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดด้านวางแผน ส่งเสริมการลงทุน1กรมโรงงานอุตสาหกรรม สนอ.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอน ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ (ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2020-05-122020-05-12
13การอนุญาตให้ตั้งโรงงานขนาดเล็กใน อปท. หนึ่ง ที่ไม่มีผลกระทบกับ อปท. อื่นรวมทั้งการควบคุม ดูแล ตรวจตราการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขวิธีการและมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดด้านวางแผน ส่งเสริมการลงทุน1กรมโรงงานอุตสาหกรรมสนอ.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอน ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ (ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30
14การกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ ๓ด้านวางแผน ส่งเสริมการลงทุน1กรมโรงงานอุตสาหกรรมสนอ.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ (ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30
15การอนุญาตประกอบกิจการและตรวจตรา ๑) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก. (สถานีบริการมาตรฐานบนถนนใหญ่) ๒) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ข. (สถานีบริการมาตรฐานขนาดเล็กในซอย) ๓) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่สอง(ปั๊มถังลอยดีเซลริมทาง)ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมธุรกิจพลังงานสนย.เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30
16การรับแจ้งการประกอบกิจการ และการตรวจตรา ๑) สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่สอง(โรงงานขนาดเล็กเพื่อการเกษตร) ๒) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่หนึ่ง (ปั๊มถังลอยดีเซลริมทางขนาดเล็ก) ๓) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ง (ปั๊มหลอดแก้วมือหมุน) ๔) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท จ.ลักษณะที่หนึ่ง (สถานีบริการทางน้ำขนาดเล็ก)ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมธุรกิจพลังงานสนย.อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนและการรับโอน(จัดทำแผนการถ่ายโอน และเตรียมความพร้อมของบุคลากร)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30
17การตรวจตราสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่หนึ่ง (ร้านค้าปลีกจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรายย่อย)ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม1กรมธุรกิจพลังงานสนย.เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30
18การจัดทำเครื่องหมายจราจร สัญญาณจราจรเพื่อการสัญจรทางน้ำด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมเจ้าท่าสจส.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ(ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30
19การอนุญาตให้เดินเรือโดยสารด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมเจ้าท่าสจส.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ(ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30
20ทางหลวงชนบทด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวงชนบทสนย.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ(ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30
21วิศวกรรมจราจรและสัญญาณไฟจราจรด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวงสจส.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ(ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30
22งานลาดยางทางหลวงแผ่นดินด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวงสนย.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ(ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30
23ทางหลวงแผ่นดินด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวงสนย.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ (ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30
24วิศวกรรมจราจรและสัญญาณไฟจราจรด้านโครงสร้างพื้นฐาน2กรมทางหลวงสจส.อยู่ระหว่างประสานเร่งรัดการถ่ายโอนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจฯ (ภายใต้ ก.ก.ถ.)เป็นภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน2021-04-302021-04-30