โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๑. ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการกรุงเทพมหานคร : 90

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย
:มิติที่ ๕.๔ - การเมืองสีขาว
:เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการกรุงเทพมหานคร

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการกรุงเทพมหานคร X 100 /จำนวนประชาชนทั้งหมดที่มีการสำรวจ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21020100-กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0476 : ข้อมูลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน ของกรุงเทพมหานคร)

ตาราง : prmedia

หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์

คำอธิบายตาราง :

idmedia_nomedia_namemedia_mediamedia_numbermedia_channel1media_channel2media_channel3media_cannel4media_viewsmedia_datemedia_humanmedia_policymedia_departmentadddateupdatedate
12ผว.กทม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเปิดเทอมวันแรกสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย2,1671 ก.ค. 63ผว.กทม.มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
23ผว.กทม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเปิดเทอมวันแรกสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย5,5551 ก.ค. 63ผว.กทม.มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
34ผว.กทม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเปิดเทอมวันแรกสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย5,3261 ก.ค. 63ผว.กทม.มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
45ผว.กทม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเปิดเทอมวันแรกสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย5,6771 ก.ค. 63ผว.กทม.มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
56ป.กทม. ตรวจเยี่ยมสูฯย์สร้างสุขทุกวัยสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย7,0311 ก.ค. 63ป.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
67กทม.เตรียมพร้อมวางแผนบริหารจัดการจราจรช่วงเปิดเทอม 1 ก.ค.นี้ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.30 มิ.ย. 63มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
78ส่งต่อความห่วงใย ผ่านถุงยังชีพไปยังประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชันและทวีวัฒนา 470 ครัวเรือนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.30 มิ.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
89นำร่องพื้นที่ทำการค้า 3 จุด เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชีวิตและชุมชนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.30 มิ.ย. 63มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
910กทม. ลอกท่อถนนข้าวสาร พบเศษวัสดุในรางและท่อระบายน้ำหลังปรับปรุง คาดแล้วเสร็จภายใน 2 วันข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.30 มิ.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
1011ปลัดฯ ศิลปสวยชวนสวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคารและวันศุกร์ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.30 มิ.ย. 63ป.กทม.การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
1112พิธีเปิดหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตสายไหม และเขตวังทองหลางข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.29 มิ.ย. 63การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
1213สารผู้ว่าฯกทม. เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.29 มิ.ย. 63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
1314สุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ของ กทม. เกินเป้า ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 36 วันแล้วข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.29 มิ.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
1415สำรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมแจ้งวัฒนะ ฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.29 มิ.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
1516กทม. ส่งต่อความห่วงใยต่อเนื่อง มอบถุงปันสุขให้ผู้เดือดร้อนในเขตบึงกุ่ม 1,200 ครัวเรือนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.29 มิ.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
1617เร่งรัดเชื่อมโยงระบบ Linkage Center ของ กทม. อำนวยความสะดวกให้ประชาชนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.29 มิ.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
1718ส่งมอบความห่วงใยผ่านถุงยังชีพ กทม. แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม 1,580 ครัวเรือนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.26 มิ.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
1819กทม.รับมอบเครื่องอัลตราซาวด์ขนาดพกพา ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.26 มิ.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
1920โรงเรียน กทม. เตรียมมาตรการป้องกันโควิด-19 พร้อมเปิดภาคเรียน 1 ก.ค. นี้ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.26 มิ.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
2021เปิดแล้ว “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” Landmark แห่งใหม่ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.25 มิ.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
2122กทม.ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพเขตคลองสาน 100 ครัวเรือนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.25 มิ.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
2223ฝึกอบรมยกระดับการดูแลต้นไม้ใหญ่ของกทม. รุ่นที่ 3 ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.25 มิ.ย. 63การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
2324โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สำเร็จเกินเป้าหลายโครงการข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.25 มิ.ย. 63การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
2425เชิญชวนเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 10 ก.ค.นี้ 8 โมง ถึง บ่าย 3ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.25 มิ.ย. 63ป.กทม.มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
2526ตรวจโควิด-19 เชิงรุกเกินเป้า 107% ไม่พบผู้ติดเชื้อข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.24 มิ.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
2627กทม.ตรวจความพร้อมโรงเรียนในสังกัด เตรียมเปิดเทอม 1 ก.ค.นี้ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.24 มิ.ย. 63มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
2728กทม. มอบถุงยังชีพให้ 980 ครัวเรือน ในพื้นที่เขตหนองจอกข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.23 มิ.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
2829กำหนดแนวทางปฏิบัติรร.กทม. พร้อมเปิดภาคเรียน 1 ก.ค.นี้ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.23 มิ.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
2930ผู้ว่าฯ กทม. แจกถุงยังชีพย่านลาดกระบัง 400 ครัวเรือน ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.22 มิ.ย. 63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
3031กทม. ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าหลังจัดระเบียบผู้ค้า ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.22 มิ.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
3132กทม. เห็นชอบ 12 โครงการ ขอรับงบเยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.22 มิ.ย. 63มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
3233ศบค.กทม. มั่นใจโรงเรียน กทม.ปลอดภัยโควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.22 มิ.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
3334ปลัดฯ กทม. ตรวจความพร้อมก่อนเปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.22 มิ.ย. 63ป.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
3435เตรียมพร้อมจัดสุขาภิบาลอาหาร-น้ำดื่มในโรงอาหารของ รร.สังกัด กทม. ให้ถูกสุขลักษณะข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.22 มิ.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
3536พิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.19 มิ.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
3637คนไทย ไม่ทิ้งกัน ร่วมฝ่าฟัน ต้านภัย“โควิด-19”ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.19 มิ.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
3738กทม.หารือ กสทช. อุดหนุนราคาค่าเช่าท่อเพื่อลดภาระของผู้ใช้บริการข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.19 มิ.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
3839กทม. ปรับปรุงเกาะกลางถนนเทียมร่วมมิตร ลดอุบัติเหตุยามค่ำคืนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.19 มิ.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
3940คาดเปิดถนนข้าวสารเดือน ส.ค.นี้ พร้อมเดินหน้าปรับปรุงถนนไกรสีห์ต่อเนื่องข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.19 มิ.ย. 63มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
4041ไม่พบครูและบุคลากรโรงเรียนกทม.ติดเชื้อโควิด ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.19 มิ.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
4142เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.19 มิ.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
4243เตรียมพร้อมมาตรการรับมือและป้องกันเชื้อ COVID-19 ของโรงเรียนในสังกัดข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.19 มิ.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
4344ขอความร่วมมือใส่ใจสักนิด ก่อนทิ้งหน้ากากอนามัยข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.19 มิ.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
4445กทม.เตรียมโรงเรียนในสังกัด 437 แห่ง พร้อมเปิดภาคเรียนปลอดภัยจากโควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.18 มิย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
4546เสริมศักยภาพบุคลากร กทม. ผ่านบทเรียนออนไลน์ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.18 มิย. 63มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
4647ปั้นรุกขกรรุ่นใหม่ดูแลต้นไม้ใหญ่ใน กทม. ตามหลักรุกขกรรมข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.18 มิย. 63การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
4748ตั้ง คกก.วิสามัญพิจารณางบรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 63ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.18 มิย. 63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
4849สภา กทม. รับมอบสิ่งของ ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.18 มิย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
4950กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตราข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.18 มิย. 63มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
5051ติดตามความก้าวหน้าการขุดลอกคลองในพื้นที่เขตหนองจอก เตรียมพร้อมรับฤดูฝนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.17 มิ.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
5152ผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพในพื้นที่เขตปทุมวัน 1,520 ครัวเรือนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.17 มิ.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
52กทม. จับมือศาลอาญา และเครือข่าย MOU โครงการทำงานบริการสังคมข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.17 มิ.ย. 63การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
5353เตรียมมาตรการหลัก –มาตรการเสริม ป้องกันการแพร่ระบาดในศูนย์เด็กเล็ก กทม.ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.17 มิ.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
5454กทม.เตรียมพร้อมหากมีการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.17 มิ.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
5555ติดตามความก้าวหน้าความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.17 มิ.ย. 63การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
5656สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา (Chao Phraya Sky Park) พร้อมให้บริการปลายเดือน มิ.ย. นี้ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.17 มิ.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
5757มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 พื้นที่เขตบางนา 152 ชุมชนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.16 มิ.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
585813-16 มิ.ย.63 เตรียมพร้อมรับมือพายุดีเปรสชั่น ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.16 มิ.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
5959แจ้งเหตุบาดเจ็บฉุกเฉิน โทร. 1669 ฟรี 24 ชั่วโมง ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.16 มิ.ย. 63 มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
6060ย้ำอย่าการ์ดตก โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.15 มิ.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
6161ผู้ว่าฯ กทม. แจกถุงยังชีพย่านสวนหลวง 131 ครัวเรือน ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.15 มิ.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
6262ยื่นคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ 3 ช่องทางข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.15 มิ.ย. 63การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
6363ใช้แอป BMA Q จองคิวงานบริการ 50 เขตล่วงหน้า ลดความแออัด ร่นระยะเวลารอคอยข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.15 มิ.ย. 63การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
6464กทม. ปรับเส้นทาง “BMA FEEDER” สายที่ B2 ดินแดง- BTS สนามเป้า เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.15 มิ.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
6565ผู้ว่าฯ กทม. นำคณะผู้บริหารปลูกต้นหว้าและต้นปีบในกิจกรรมปลูกสะพาน ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.12 มิ.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
6666ร่วมด้วย “ช่วยกัน” ต้านภัย “โควิด-19”ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.12 มิ.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
6767ส่งเสริมการเรียนรู้ - เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนสังกัด กทม. อย่างเท่าเทียมข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.12 มิ.ย. 63มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
6868ย้ำ 50 เขตเร่งประชาสัมพันธ์กิจกรรม “นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่” ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.12 มิ.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
6969กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตราข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.12 มิ.ย. 63มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
7070เสริมศักยภาพบุคลากร กทม. ดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมือง และตัดแต่งต้นไม้ตามหลักรุกขกรรมข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.11 มิ.ย. 63การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
7171มอบถุงยังชีพให้ชาวชุมชนร่มไทร และชุมชนเกาะยาว เขตประเวศ 156 ครัวเรือนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.11 มิ.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
7272กทม. ประชุมเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน ห่วงขยะในคลองกีดขวางการระบายน้ำข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.11 มิ.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
7373เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือชาว กทม.ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.11 มิ.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
7474เปิดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดโรงพยาบาล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.10 มิ.ย. 63การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
7575กทม. พร้อมรับสถานการณ์ฝนปีนี้ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.10 มิ.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
7676คาดภายในสัปดาห์นี้จะมีแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในโรงเรียนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.10 มิ.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
7777ตั้งคณะทำงาน 3 ด้าน ขับเคลื่อนงานโครงการความร่วมมือ Future Cities Prosperity Fundข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.10 มิ.ย. 63การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
7878กทม.มอบความห่วงใยไม่มีหมด ส่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนถึงวันนี้ กว่า 100,000 ถุงข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.9 มิ.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
7979ผู้ว่าฯ กทม. แจกถุงยังชีพ 6 ชุมชน 1,331 ครัวเรือน ย่านบางเขนและจตุจักร ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.9 มิ.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
8080เสริมเขี้ยวเล็บสู้โควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.9 มิ.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
8181กทม.ห่วงใยบุคลากรในสังกัดข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.9 มิ.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
8282ห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของสถานพยาบาล กทม. ตรวจเพิ่มเติมได้ 2 แห่งข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.9 มิ.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
8383วันหยุด กทม.ไม่หยุด ลุยมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.9 มิ.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
8484รร.กทม.เตรียมเลือกแผนการสอนรูปแบบปกติและสลับวันเรียนให้เหมาะตามขนาดจำนวน นร.และพื้นที่ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.9 มิ.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
8585เปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติม 4 สถานี กรมป่าไม้-วัดพระศรีมหาธาตุ ฟรี..ไม่เก็บค่าโดยสาร ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.8 มิ.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
8686ผู้ว่าฯ อัศวิน แจกถุงยังชีพช่วยเหลือ10 ชุมชน 1,710 ครัวเรือน ย่านสะพานสูงและคันนายาวข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.8 มิ.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
8787กทม.เตรียมจัดทำคู่มือตรวจแนะนำสถานประกอบการข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.8 มิ.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
8888กทม.ห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.8 มิ.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
8989รณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ปลุกพลังสร้างความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.8 มิ.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
9090จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.5 มิ.ย. 63การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
9191กทม. มั่นใจตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุก ครบ 15,000 รายภายใน มิ.ย. นี้ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.5 มิ.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
9292กทม. ลอกท่อระบายน้ำรับมือฝนคืบ 95%ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.5 มิ.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
9393ผู้ว่าฯ กทม. แจกถุงยังชีพ 19 ชุมชน 1,693 ครัวเรือน ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือย่านดุสิตและบางซื่อข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.5 มิ.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
9494หลายเครือข่ายร่วมเดินหน้าโครงการ Green Bangkok 2013 เปลี่ยนเมืองสีเขียวตามวิถี New Normalข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.5 มิ.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
9595ผู้ว่าฯกทม. แจกถุงยังชีพ ย่านกรุงธนเหนือ 17 ชุมชน 1,219 ครัวเรือน ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.4 มิ.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
9696ศึกษามาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของโรงเรียนในต่างประเทศเพื่อปรับใช้กับโรงเรียน กทม.ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.4 มิ.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
9797เร่งรณรงค์สร้างเสริมความร่วมมือลดปริมาณขยะข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.4 มิ.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
9898เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม 3,543 ล้านบาท แก้ไขความเดือดร้อนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.4 มิ.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
9999กรุงเทพมหานคร เตือนรับมือและป้องกันโรคติดต่อในหน้าฝนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.4 มิ.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
100100รร.กทม.เตรียมปรับใช้ 4 รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะกับผู้เรียนและขนาดพื้นที่ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.2 มิ.ย. 63มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
101101ผู้ว่าฯ กทม. แจกถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.2 มิ.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
102102 ผู้ว่าฯ กทม. แจกถุงยังชีพชุมชนฝั่งธนบุรี 1,425 ครัวเรือนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.2 มิ.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
103103กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจแนะนำเข้มข้นจริงจังป้องกันการระบาดซ้ำข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.2 มิ.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
104104ประสาน รฟม.เร่งแก้ไขระบบระบายน้ำจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.2 มิ.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
105105รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ลดการแพร่กระจายโรคไปสู่คนในครอบครัวข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.2 มิ.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
106106ขอประชาชนตรวจสอบความถูกต้องและคัดค้านการประเมินภาษีหลังรับแจ้งภายใน 30 วันข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.2 มิ.ย. 63การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
107107สแกนเข้า..แล้วอย่าลืม.. สแกนออก QR CODE “ไทยชนะ” ตลาดนัดกทม. วันแรก ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.2 มิ.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
108108กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตราข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.2 มิ.ย. 63มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
109109จิตอาสาธนบุรีปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาทำความสะอาดวงเวียนใหญ่ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.1 มิ.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
110110เตรียมเปิด “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” (Chao Phraya Sky Park) ให้บริการเป็นทางการปลายเดือน มิ.ย. 63ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.1 มิ.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
111111วิถี New Normal เริ่มแล้ว กทม.เปิดสอนอาชีพออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.1 มิ.ย. 63มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
112112มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อน 1,301 ครัวเรือน ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.1 มิ.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
113113กทม. เตรียมเปิดพื้นที่ทำการค้านำร่อง 3 จุดข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.1 มิ.ย. 63มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
114114ขอความร่วมมือประชาชนทิ้งขยะชิ้นใหญ่ให้ถูกที่ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.1 มิ.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
115115ผู้ว่าฯอัศวิน ลุยตรวจระบบระบายน้ำ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนในปีนี้ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.29 พ.ค. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
116116ผู้ว่าฯ กทม. แจกถุงยังชีพย่านกรุงธนใต้ 24 ชุมชน 2,695 ครัวเรือน ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.29 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
117117ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชนในกทม.ทำงานเหลื่อมเวลาหรือทำงานที่บ้านต่อเนื่องข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.29 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
118118คณะผู้บริหารกทม. ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์ช่องกลางสะพานพระปกเกล้าและพื้นที่โดยรอบข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.29 พ.ค. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
119119ตรวจเยี่ยมความพร้อมจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง 4 On ใน รร.กทม.ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.29 พ.ค. 63มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
120120เข้มงวดมาตรการป้องกันโรคในที่พักคนงาน/ไซต์งานก่อสร้าง ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.29 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
12112130 พ.ค.นี้เข้าตลาดกทม.ต้องสแกน QR CODE “ไทยชนะ”ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.29 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
122122เปิด "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" แห่งที่ 4 ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.28 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
123123คนไทย ไม่ทิ้งกัน ร่วมฝ่าฟัน ต้านภัยโควิดข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.28 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
124124กทม.ห่วงประชาชนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ เร่งแจกถุงยังชีพให้ชุมชนตกสำรวจย่านหนองจอกข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.28 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
125125ปลัดฯ ศิลปสวย ตรวจเยี่ยม “Data Center” ศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ของ กทม.ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.28 พ.ค. 63การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
14414450 เขต พร้อมให้บริการด้านทะเบียนผ่านระบบ BMA Q และ “ไทยชนะ” ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.25 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
126126พิจารณารูปแบบหนังสือรวบรวมผลการดำเนินงานของกทม.เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.28 พ.ค. 63การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
127127ชุมชนพื้นที่กรุงเทพเหนือรับถุงยังชีพ กทม. บรรเทาความเดือดร้อนโควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.27 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
128128สแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” ก่อนเข้า-ออกตลาดนัดจตุจักรข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.27 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
129129ตรวจมาตรการความปลอดภัยศูนย์สร้างสุขทุกวัยฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.27 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
130130ปลัดฯ กทม. ตรวจความพร้อมระบบระบายน้ำ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.27 พ.ค. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
131131กทม.เร่งช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการตกสำรวจระบบสวัสดิการข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.27 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
132132ชวนอุดหนุนสินค้าคุณภาพผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ กทม.ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.27 พ.ค. 63มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
133133จิตอาสาพระโขนงร่วมพัฒนาคลองบางจากฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.26 พ.ค. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
134134ลดความแออัดใน รพ.สังกัด กทม. - เตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหากโรคโควิด-19 ระบาดระลอก 2 ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.26 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
135135ผู้ว่าฯกทม.ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพย่านบางกะปิและบึงกุ่มข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.26 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
136136มิ.ย. นี้ เปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวเพิ่ม 4 สถานี และเปิดให้บริการ “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” เป็นทางการข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.26 พ.ค. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
137137วอนอย่าละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.26 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
138138กทม. พร้อมการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.26 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
139139รร.กทม.เตรียม 4 แนวทาง เสริมความรู้เด็ก ย้ำไม่มีการวัดผลก่อนเปิดเทอมข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.26 พ.ค. 63มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
140140ปลัด กทม. มอบถุงยังชีพผู้ป่วยติดเตียงและชาวชุมชนปุณณวิถี 20 เขตพระโขนง 65 ครัวเรือนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.26 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
141141แจกแอลกอฮอล์ล้างมือให้ผู้ค้าตลาดนัดสุดสัปดาห์ภายในตลาดนัดจตุจักรข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.26 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
142142พิจารณามาตรการควบคุมคาเฟ่สัตว์ในพื้นที่ กทม.เพิ่มเติมข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.25 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
143143ผู้ว่าฯ กทม.แจกถุงยังชีพในพื้นที่ลาดกระบัง ห่วงชุมชนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.25 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
145145รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก วตท.29ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.25 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
146146แจ้งผู้เสียภาษีตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.25 พ.ค. 63การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
147147ผู้ว่าฯ กทม. พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบสิ่งของพระราชทานสู้ภัยโควิด-19 จากกองทุนชัยพัฒนาฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.22 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
148148ถอดบทเรียนต่างประเทศมาปรับใช้ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในกรุงเทพฯ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.22 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
149149จัดการขยะในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 รณรงค์คัดแยกมูลฝอยอย่างถูกวิธี ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.22 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
150150กทม.แจ้งเตือนสถานการณ์ฝน 24 ชั่วโมง พร้อมรับมือพายุ “อำพัน” ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.22 พ.ค. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
151151รับมอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวกรุงเทพฯ 53,000 ชุดข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.21 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
152152ขอทุกหน่วยงานด้านการขนส่งเตรียมแผนรองรับมาตรการผ่อนปรนระยะต่อไปข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.21 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
153153ชาวทุ่งครุและธนบุรี 3,230 ครัวเรือน รับมอบถุงยังชีพ กทม.ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.21 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
154154วอนประชาชนสแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ" ทุกครั้งเมื่อเข้า-ออกสถานประกอบการข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.21 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
155155สำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบาง - ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.21 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
156156ตรวจมาตรการความปลอดภัยศูนย์กีฬาฯ ย่านมีนบุรี หนองจอก ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.21 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
157157แจกแอลกอฮออล์ผู้ค้าต้นไม้ตลาดนัดจตุจักร ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.21 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
158158กทม. เดินหน้ามอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.21 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
159159เปิดให้บริการงานทะเบียนทุกสำนักงานเขตเป็นปกติ เว้นจุดบริการด่วนมหานครข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.20 พ.ค. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
160160หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเปิดบริการวันแรก ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.20 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
161161จัดอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 เข้มงวดมาตรการเว้นระยะห่างใน รร.กทม.ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.20 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
162162ชวน “เลิกสูบลดเสี่ยง” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.20 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
163163เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.20 พ.ค. 63การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
164164คกก.โยธาฯ สภากทม. เสนอเร่งตรวจสอบถนนหรือสะพานที่ชำรุด ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.20 พ.ค. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
165165กำชับสถานประกอบการและประชาชนปฏิบัติตามข้อกำหนดผ่อนปรนโดยเคร่งครัดข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.19 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
166166กทม. ชวนคนกรุง ลงทะเบียน “ไทยชนะ” ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.19 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
167167ปูพรมตรวจเข้มห้างสรรพสินค้าทั่วกรุง ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.19 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
168168ผู้ว่าฯกทม. แจกถุงยังชีพไปแล้วกว่า 3 หมื่นถุง ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.19 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
169169กทม.เตรียมจัด จนท.ลงพื้นที่คุมเข้มหลังมีมาตรการผ่อนปรนระยะ 2ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.19 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
170170ตรวจความพร้อมห้างสรรพสินค้า ก่อนเปิด 17 พ.ค. ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.19 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
171171เตรียมเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวเพิ่มอีก 4 สถานี ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.19 พ.ค. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
172172กทม.แจกถุงยังชีพให้ประชาชนย่านสายไหม ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.19 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
173173ปลัดกทม. ตรวจความพร้อมในการให้บริการคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.19 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
174174รับมอบห้องตรวจเชื้อความดันลบจากมูลนิธิ SCGข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.19 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
175175กทม.ควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.19 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
176176คกก.ควบคุมโรคติดต่อกทม.เตรียมหารือแนวทางปลดล็อคสถานที่ตามแนวทางรัฐบาลข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.18 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
17717718 พ.ค.เริ่มแจกนมโรงเรียนให้นักเรียน รร.กทม. ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.18 พ.ค. 63มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
178178ผู้ว่าฯ กทม. รับมอบถุงยังชีพ 5,000 ถุง ฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.18 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
179179กทม. มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนเพิ่มเติมจำนวน 3,110 ครัวเรือนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.18 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
180180ปลัดฯกทม.ตรวจความพร้อมห้างเดอะมอลล์บางกะปิ ย้ำมาตรการเว้นระยะห่างเป็นสำคัญข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.18 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
181181ชวนบุคลากรสังกัด กทม. ตอบแบบสอบถามผลกระทบโควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.18 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
182182กำชับปฏิบัติตามข้อกำหนดผ่อนปรนโดยเคร่งครัดป้องกันการระบาดซ้ำข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.15 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
183183คนไทย ไม่ทิ้งกัน ร่วมฝ่าฟัน ต้านภัยโควิดข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.15 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
184184ชาวชุมชนพื้นที่กรุงเทพตะวันออก กว่า 850 ครัวเรือน รับมอบถุงยังชีพ กทม.ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.15 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
185185ปรับปรุงถนนข้าวสาร คืบหน้า 91% เตรียม Big Cleaning 20 พ.ค.นี้ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.15 พ.ค. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
186186ตรวจความพร้อมหอสมุดเมืองและห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ดุสิต ฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.15 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
187187กทม.ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.14 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
188188กำชับเข้มข้นมาตรการผ่อนปรนป้องกันการระบาดซ้ำข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.14 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
189189เดินหน้าลงพื้นที่แจกถุงยังชีพชุมชนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือต่อเนื่องข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.14 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
190190กทม.หนักใจคนใช้สวนฯเมินใส่หน้ากาก เกรงจะต้องประกาศปิดสวนซ้ำข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.14 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
191191เตรียมพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กทม.ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.14 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
192192กทม. ตีเส้นเว้นระยะห่างภายในตลาดนัดจตุจักร ระยะทางกว่า 12,000 ม. ฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.14 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
193193ผู้ว่าฯอัศวิน แจกถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19 ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.13 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
194194ตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซลเสริมป้องกันเหตุฉุกเฉินไฟดับขณะฝนตกข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.13 พ.ค. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
195195รับมอบสิ่งของ เพื่อดูแลความปลอดภัยของ จนท.กทม. และประชาชนชาวกรุงเทพฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.13 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
196196ถุงยังชีพ กทม. ถึงมือประชาชนชาวกรุงเทพแล้วกว่า 24,000 ครัวเรือนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.13 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
197197ตลาดนัดจตุจักร ขยายเวลาเปิดถึง 1 ทุ่ม ตีเส้นเว้นระยะห่างหน้าร้านค้าทุกร้าน ลดความแออัดข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.13 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
198198ผู้ว่าฯ กทม. นำทีมผู้บริหารแจกถุงยังชีพ 10 ชุมชน 3,640 ครัวเรือน ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.13 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
199199ผู้ว่าฯ อัศวิน แจกถุงยังชีพช่วยชาวฝั่งธนฯ 1,555 ครัวเรือน สู้วิกฤติโควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.13 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
200200ผู้ใช้บริการสวนสาธารณะไม่สวมหน้ากากต้องถูกเชิญออกนอกสวนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.13 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
201201กทม. ออกมาตรการควบคุมรถเก็บขยะ วิ่งชิดซ้าย ท้ายปิดคลุม ในเมืองห้ามวิ่งเกิน 60 กม./ชม. ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.13 พ.ค. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
202202พัฒนาคลองย่านกรุงเทพตะวันออกเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.13 พ.ค. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
203203สวนสาธารณะลอยฟ้า สะพานพระปกเกล้า คืบ 97% เตรียมตั้งชื่อและเปิดใช้เดือน มิ.ย. นี้ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.13 พ.ค. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
204204ตลาดนัดจตุจักรเปิดแล้ว หลังปิดป้องกันโควิด-19 แนะผู้ค้า ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.13 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15
205205ตลาดนัดจตุจักร เปิดวันแรก ขาช้อปกว่า 10,000 ราย จับจ่ายสินค้า ฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.13 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-08-152020-08-15ตาราง : prmedia

หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์

คำอธิบายตาราง :

idmedia_nomedia_namemedia_mediamedia_numbermedia_channel1media_channel2media_channel3media_cannel4media_viewsmedia_datemedia_humanmedia_policymedia_departmentadddateupdatedate
1ข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)สื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย21415 ก.ย. 63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
23ข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,26015 ก.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
34ต.ค. นี้ กทม. พร้อมจัดถนนคนเดินข้าวสาร-คลองโอ่งอ่าง ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite2,46615 ก.ย. 63ผว.กทม.มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
45กทม. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ วันที่ 10 ของเดือนตามเดิมนะจ๊ะ นายจ๋า Infogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย3,38115 ก.ย. 63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
56ขณะนี้พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝนครับข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,16415 ก.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
67กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563ข่าว1Website415 ก.ย. 63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-09-152020-09-15
78ข่าวออนไลน์ วันที่ 15 ก.ย. 63ข่าว1Website215 ก.ย. 63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-09-152020-09-15
89รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเส้นทางเดินริมคลองบ้านป่า ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย4,14214 ก.ย. 63รผว.ศักดิ์ชัย บุญมามหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
910ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 15 ก.ย. 63Infogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย2,41114 ก.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
1011มอบประกาศเกียรติคุณโครงการ “สานใจ สานพลัง สร้างสุขในการทำงาน” ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,51014 ก.ย. 63รผว.พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
1112ข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,09014 ก.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
1213กรุงเทพธนาคม มอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุน "มูลนิธิปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา"ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,55714 ก.ย. 63ผว.กทม.การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
1314กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตราข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite5,92314 ก.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานสารสนเทศ2020-09-152020-09-15
1415กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563ข่าว1Website1014 ก.ย. 63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-09-152020-09-15
1516ข่าวออนไลน์ วันที่ 14 ก.ย. 63ข่าว1Website714 ก.ย. 63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-09-152020-09-15
1617กันสาดชนิดปูนของคอนโดฯ ย่านประเวศทรุดถล่ม เร่งดำเนินการรื้อย้ายพร้อมจัดหาพี่พักชั่วคราวให้ผู้ได้รับผลกระทบข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,15213 ก.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
1718เวลา 13.00 น. ฝนเล็กน้อย อ.บางบัวทอง เมืองนนทบุรีฯข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย76713 ก.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
1819เตรียมหยุดวิ่ง “BMA FEEDER” ครบทดลองเดินรถ 6 เดือน เร่งประเมินผล เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,45713 ก.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
1920กระทรวงวัฒนธรรมจัด”มหกรรมวัฒนธรรมร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ”15-20 ก.ย.63ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย4,01013 ก.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
202109.00 น. กทม.ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตทุ่งครุ บางขุนเทียนฯข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,12913 ก.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
2122ขณะนี้ไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่ กทม.ครับข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,40213 ก.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
2223ผู้ว่าฯ กทม. กำชับทุกเขตการ์ดอย่าตก ตรวจสถานประกอบการ และรณรงค์ใช้แอปฯ ไทยชนะข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย4,15713 ก.ย. 63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
2324รับหนังสือติดตามความคืบหน้าเรื่องที่กลุ่มปลดแอกชาวสองล้อขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,00113 ก.ย. 63ทีม ล.ผว.กทม.มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
2425ท่องเที่ยว กทม. ด้วยล้อ ราง เรือ ฟื้นฟูเศรษฐกิจแก่ชุมชนข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย5,88613 ก.ย. 63รผว.ศักดิ์ชัย บุญมามหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
2526ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 14 ก.ย. 63Infogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย2,45713 ก.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
2627ข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,52113 ก.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
2728ข่าวออนไลน์ วันที่ 13 ก.ย. 63ข่าว1Website413 ก.ย. 63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-09-152020-09-15
2829พยากรณ์อากาศวันนี้ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,76512 ก.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
293016.00 น.ฝนเล็กน้อยเขตสายไหม หนองจอก เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย88912 ก.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
3031ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันอาทิตย์ที่ 13 ก.ย. 63Infogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย3,16812 ก.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
3132ข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,06312 ก.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
3233เวลา 12.00 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางตอนบนเขตหนองจอกฯข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,43212 ก.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
3334กิจกรรมท่องเที่ยวตามเส้นทางแผนที่ท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรมย่านคลองบางหลวงข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย5,33012 ก.ย. 63มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
3435เวลา 11.00 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตหลักสี่ ดอนเมือง สายไหม คลองสามวา บางเขน คันนายาว บึงกุ่ม บางกะปิข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,20512 ก.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
3536เวลา 10.00 น. ฝนเล็กน้อยเขตบางนา พระโขนง ประเวศ สวนหลวง สะพานสูง ลาดกระบัง หลักสี่ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,41212 ก.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
3637ข่าวออนไลน์ วันที่ 12 ก.ย. 63ข่าว1Website712 ก.ย. 63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-09-152020-09-15
3738กทม.เสียใจเหตุป้ายรถเมล์หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ล้ม เร่งรื้อถอนพร้อมตรวจสอบฐานรากก่อนปรับปรุงใหม่เป็นป้ายรถเมล์อัจฉริยะรูปแบบใหม่ (Smart Bus Shelter)ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite6,50811 ก.ย. 63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
3839กทม.ชง 13 โครงการผ่านสภาพัฒน์ เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,15111 ก.ย. 63รผว.พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
3940กทม. ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี มอบ"บ้านใหม่" ให้ชุมชนบึงบางซื่อ ตามโครงการสานพลังประชารัฐ ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite5,59411 ก.ย. 63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
4041พรุ่งนี้ ทิ้งขยะชิ้นใหญ่ในบ้านกันครับInfogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย3,23511 ก.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
4142ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 12 ก.ย. 63Infogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย1,77711 ก.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
4243ข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,36311 ก.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
4344ขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือ Future Cities Prosperity Fund ของกรุงเทพมหานครข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,18811 ก.ย. 63รป.วันทนีย์ วัฒนะการบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
4445กทม. มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand ระดับ Premiumข่าว2โซเชี่ยลมีเดีย4,07511 ก.ย. 63รผว.สกลธี ภัททิยกุลมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
4546มอบทุนน้องน้อย สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้เด็กเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite2,44811 ก.ย. 63รผว.เกรียงยศ สุดลาภามหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
4647พ.ตากสินปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสร้างศาลาตากสินปิยรังสฤษดิ์ และลานลีลาวดีข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite2,07611 ก.ย. 63รป.พิชญา นาควัชระมหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
4748ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีรับมอบเข็มพระดุลยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite5,21511 ก.ย. 63ป.กทม.การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
4849กทม.เดินหน้าลดขยะพลาสติกจากฟู้ดดิลิเวอรี่ข่าว1Website2411 ก.ย. 63ผว.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
4950มอบสำนักงานเขตสำรวจสนามซ้อมชนไก่ในพื้นที่และจัดทำรายละเอียดแนวทางการอนุญาตเปิดสนามซ้อมชนไก่ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,41811 ก.ย. 63รผว.พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
5051ร่วมแจ้งเบาะแสสถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม #โควิด-19ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย7,31211 ก.ย. 63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
5152กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563ข่าว1Website911 ก.ย. 63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-09-152020-09-15
52ข่าวออนไลน์ วันที่ 11 ก.ย. 63ข่าว1Website1711 ก.ย. 63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-09-152020-09-15
5353ยินดีด้วยกับข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี 62 ทั้ง 215 ท่านค่ะข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite7,06210 ก.ย. 63การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
5454ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 11 ก.ย. 63Infogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย2,53110 ก.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
555514.30 น. กทม. ฝนเล็กน้อยเขตคลองสามวา มีนบุรี คันนายาว บึงกุ่ม บางกะปิ สะพานสูง วังทองหลางฯ ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,46410 ก.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
5656มาแล้วค่ะทั้งฝนตกทั้งฟ้าร้องข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,46210 ก.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
5757กำหนดจัดเก็บซากรถทุกวันพุธและศุกร์ของสัปดาห์หมุนเวียนทุกกลุ่มเขตข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,82410 ก.ย. 63รผว.สกลธี ภัททิยกุลมหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
5858ข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,24010 ก.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
5959มอบถุงปันสุขแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง อาสาสมัคร และประชาชนในพื้นที่เขตบึงกุ่มข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย4,21910 ก.ย. 63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
6060บวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เนื่องในโอกาสวันสภากรุงเทพมหานครข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite5,33710 ก.ย. 63รผว.พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
6161สภา กทม. ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีฯ และขอกันเงินเหลื่อมปีข่าว1Website1310 ก.ย. 63ผว.กทม.มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-09-152020-09-15
6262บนก. 26 นำเสนอแนวทางการศึกษาใหม่ของกทม. ในสถานการณ์โควิด-19ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite4,67310 ก.ย. 63รป.วันทนีย์ วัฒนะการบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
6363ไม่อยากให้โควิดกลับมา เราต้องช่วยเป็นหูเป็นตา สื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย1,53910 ก.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
6464จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองขรัวตาแก่น คลองสวย น้ำใส เขตบางซื่อข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite2,65910 ก.ย. 63รผว.สกลธี ภัททิยกุลการบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
6565เช้านี้มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางฯข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,83310 ก.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
6666กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563ข่าว1Website1210 ก.ย. 63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-09-152020-09-15
6767ข่าวออนไลน์ วันที่ 10 ก.ย. 63ข่าว1Website2610 ก.ย. 63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-09-152020-09-15
6868สำรวจคลองช่องนนทรี เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,9139 ก.ย. 63รผว.ศักดิ์ชัย บุญมามหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานสารสนเทศ2020-09-152020-09-15
6969ใคร ๆ ก็ชอบบุฟเฟต์ ฯInfogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย3,9489 ก.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
7070เปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” เขตยานนาวาและเขตธนบุรี ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite4,8979 ก.ย. 63ป.กทม.การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
7171แยกกันเราอยู่ รวมหมู่เราเสี่ยงInfogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย3,4669 ก.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
7272เดินหน้ายกซากรถยนต์เขตประเวศ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite1,8599 ก.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
7373กทม.จับมือเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง ลดจุดเสี่ยงป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,5999 ก.ย. 63รผว.สกลธี ภัททิยกุลมหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
7474กทม.ร่วมกับ C-Vitt เครื่องดื่มวิตามินซี ห่วงใยสุขภาพคนไทยข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite1,3439 ก.ย. 63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานสารสนเทศ2020-09-152020-09-15
7575กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตราข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite6,3499 ก.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
7676ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ย. 63Infogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย1,9809 ก.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
7777กทม.นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ Infogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย3,8409 ก.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
7878ข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,1649 ก.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
7979เช้านี้ยังไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่ กทม.นะครับข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,5659 ก.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
8080ชวนเพื่อนสังสรรค์ อย่าเผลอกินเหล้าร่วมสาบานแก้วเดียวกันนะจ๊ะInfogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย2,8599 ก.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
8181กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพุธที่ 9 กันยายน 2563ข่าว1Website199 ก.ย. 63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-09-152020-09-15
8282ข่าวออนไลน์ วันที่ 9 ก.ย. 63ข่าว1Website149 ก.ย. 63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-09-152020-09-15
8383ประชุม Site Visit หน่วยงาน หารือและตรวจเยี่ยม เพื่อการพัฒนาตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัลข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite4,7708 ก.ย. 63รผว.เกรียงยศ สุดลาภาการบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
8484วอนประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตา แจ้งเบาะแสสถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโควิด-19ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,8068 ก.ย. 63รผว.พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
8585กทม.ตรวจความพร้อมเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำคลองสายประวัติศาสตร์ฝั่งธนบุรี ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite4,7378 ก.ย. 63รป.พิชญา นาควัชระมหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
8686จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองจรเข้บัวย่านบางเขนข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,6548 ก.ย. 63รผว.สกลธี ภัททิยกุลการบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานสารสนเทศ2020-09-152020-09-15
8787ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันพุธที่ 9 ก.ย. 63Infogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย1,8878 ก.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
8888ข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,5048 ก.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
8989ข่าวออนไลน์ วันที่ 8 ก.ย. 63ข่าว1Website188 ก.ย. 63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-09-152020-09-15
9090ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 8 ก.ย. 63Infogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย3,2507 ก.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
9191ข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,2997 ก.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
9292กทม. สร้างความมั่นใจปลอดภัยจากโควิด-19 เปิดสายด่วนให้ผู้ป่วยหรือผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite4,6887 ก.ย. 63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
939306.00 น. กทม. ไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 27 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 87%ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,8037 ก.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
9494กทม. สอบสวน ผู้สัมผัสเสี่ยง ดีเจผู้ต้องขัง อย่างต่อเนื่องฯข่าว1Website227 ก.ย. 63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-09-152020-09-15
9595ข่าวออนไลน์ วันที่ 7 ก.ย. 63ข่าว1Website137 ก.ย. 63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-09-152020-09-15
9696กทม. สอบสวน ผู้สัมผัสเสี่ยง ดีเจผู้ต้องขัง อย่างต่อเนื่องข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย6,2566 ก.ย. 63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
9797รองปลัดกทม. ตรวจเยี่ยมการสอบบรรจุครูผู้ช่วย เน้นโปร่งใส ยุติธรรม ปลอดทุจริตข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite4,3506 ก.ย. 63รป.ขจิต ชัชวานิชย์การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
9898ข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,0196 ก.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
999913.00 น. กทม. ไม่พบกลุ่มฝน / ความชื้นสัมพัทธ์ 57% ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,0386 ก.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
100100ปลัด กทม. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุเก่าแก่ฯข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite4,3476 ก.ย. 63ป.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
101101กทม. ลงพื้นที่สอบสวน ผู้สัมผัสเสี่ยง เคสดีเจฯข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย5,7366 ก.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
102102ข่าวออนไลน์ วันที่ 6 ก.ย. 63ข่าว1Website136 ก.ย. 63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
103103มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักกีฬาผู้ชนะเลิศ Bangkok Badminton 2020ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite2,8865 ก.ย. 63รป.พิชญา นาควัชระมหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
104104หากคุณกังวลกลัวติดโควิด กทม. ช่วยคุณได้ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite5,6615 ก.ย. 63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
105105ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันอาทิตย์ที่ 6 ก.ย. 63Infogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย2,5565 ก.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
106106ข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,8755 ก.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
107107เวลา 12.00 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางฯข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,4665 ก.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
108108"อยากเห็นคลองสวยน้ำใส เราทุกคนต้องช่วยกันครับ" ❤ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย4,3405 ก.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
109109เวลา 11.00 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางฯข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,5265 ก.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
110110ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วฯ ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,4125 ก.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
111111เวลา 09.15 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางฯข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,5605 ก.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
112112เวลา 08.00 น. ฝนเล็กน้อยเขตบางบอน หนองแขมฯข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,3925 ก.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
113113เวลา 07.00 น. ฝนเล็กน้อยเขตบางแค ภาษีเจริญฯ ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,3885 ก.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
114114เวลา 06.00 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางฯข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,2925 ก.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
115115ข่าวออนไลน์ วันที่ 5 ก.ย. 63ข่าว1Website115 ก.ย. 63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-09-152020-09-15
116116วี๊..วอ..วี๊..วอ...มาแล้วจ้า บริการฟรี! ดีดี ของกรุงเทพมหานครฯข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย6,4814 ก.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
117117ลุยเก็บผักตบชวาเปิดทางน้ำไหลข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,7944 ก.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
118118ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 5 ก.ย. 63Infogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย2,0684 ก.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
119119กทม. ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เสี่ยงสอบสวนโรคข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite5,4554 ก.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
120120สรุปการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ที่ กทม. ดำเนินการInfogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย4,3154 ก.ย. 63ผว.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
121121ข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,4744 ก.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
122122เร่งรัดผู้รับจ้างก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองลาดพร้าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,5584 ก.ย. 63รผว.ศักดิ์ชัย บุญมามหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
123123พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ วันที่ 3 ก.ย. 63 ในพื้นที่ กทม.ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite5,5194 ก.ย. 63ทีมโฆษก กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
124124เข้มตลอด!! เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศ ตลอด 24 ชั่วโมงข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,2754 ก.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
125125เวลา 09.00 น. กทม.ไม่พบกลุ่มฝนฯ ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,2424 ก.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
126126เวลา 08.00 น. ฝนเล็กน้อยเขตทวีวัฒนา ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,1454 ก.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15
127127ข่าวออนไลน์ วันที่ 4 ก.ย. 63ข่าว1Website134 ก.ย. 63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-152020-09-15ตาราง : prmedia

หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์

คำอธิบายตาราง :

idmedia_nomedia_namemedia_mediamedia_numbermedia_channel1media_channel2media_channel3media_cannel4media_viewsmedia_datemedia_humanmedia_policymedia_departmentadddateupdatedate
11“ช่วยกัน” ร่วมต้านภัย “โควิด-19”ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite1,41111-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
22การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,79411-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
33กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตราข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite1,21511-มิ.ย.-63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
44กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,48411-มิ.ย.-63รผว.พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
55กิจกรรมปลูกสะพาน “หนึ่งกระถาง หนึ่งแรงใจ เพื่อพระปกเกล้าสกายปาร์คของทุกคน”ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,56911-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
66หลายหน่วยงาน เปิดทางน้ำไหล ป้องกันปัญหาความเดือดร้อนประชาชนข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย96911-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
77ลุยเก็บผักตบชวาในคลองฝั่งกรุงเทพตะวันออก เปิดทางน้ำไหล รองรับน้ำฝนข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,84711-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
88กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียนข่าว2Websiteสื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.711-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
99ข่าวออนไลน์ วันที่ 11 มิ.ย. 63ข่าว1Website1111-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
1010ส่งเสริมการเรียนรู้ - เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนสังกัด กทม. อย่างเท่าเทียม ข่าว1Website1411-มิ.ย.-63ป.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
1111กทม.จัดกิจกรรม "นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่"ข่าว1Website1211-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
1212ตรวจความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,90410-มิ.ย.-63รผว.ศักดิ์ชัย บุญมามหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
1313ประชุมเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,24210-มิ.ย.-63ป.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
1414ผู้ว่าฯ อัศวิน มอบถุงยังชีพให้ชาวชุมชนเขตประเวศ ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite4,53110-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
1515เสริมศักยภาพบุคลากร กทม. ดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมือง ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite4,67910-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
1616กทม.จัดกิจกรรม "นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่"ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite2,69610-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
1717ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,75110-มิ.ย.-63ป.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
1818การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย4,27510-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
1919แม้เข้าสู่การผ่อนปรนระยะที่ 3 แต่ว่าความเข้มข้นยังเหมือนเดิมข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย6,22710-มิ.ย.-63รผว.พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
112112เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาInfogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย3,2253-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
2020เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือชาวกทม.ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,29610-มิ.ย.-63รผว.พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
2121ระดมพลทำความสะอาดที่สาธารณะ ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย4,31510-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
2222ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 11 มิ.ย. 63Infogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย1,54510-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
2323ขยันขันแข็ง เปิดทางน้ำไหล เพื่อพี้น้องชาว กทม. ปลอดภัยน้ำท่วมขังข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,81910-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
2424สนศ. ใช้ 2 รูปแบบ ทั้งสลับวันเรียนและแบบปกติ ข่าว1Website810-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
2525ลงพื้นที่ตรวจเข้มทุกจุดให้บริการเพื่อมาตรฐานศูนย์สร้างสุขทุกวัย? กทม.ข่าว1Website5610-มิ.ย.-63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
2626กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียนข่าว2Websiteสื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.1310-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
2727ข่าวออนไลน์ วันที่ 10 มิ.ย. 63ข่าว1Website1010-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
2828ไข่ราคาถูก ที่ Bangkok Green Market ตลาดสุขใจ ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย6,3819-มิ.ย.-63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
2929โซฟา!! ก็อย่าทิ้ง..เพราะเรามีนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกเสาร์อาทิตย์นะจ๊ะ..พี่จ๋าข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย6,9369-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
3030ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันพุธที่ 10 มิ.ย. 63Infogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย2,8679-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
3131กทม. พร้อมรับสถานการณ์ฝนปีนี้ เปิดทางน้ำไหล และทำความสะอาดท่อระบายน้ำ คืบหน้าเกินร้อยละ 90ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite4,9999-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
3232หมั่นตรวจแนะนำสถานประกอบการและรณรงค์ประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนให้ประชาชนไม่ประมาท ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,2469-มิ.ย.-63รผว.พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
3333ตั้งคณะทำงาน 3 ด้าน ขับเคลื่อนงานโครงการความร่วมมือ Future Cities Prosperity Fundข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย7,4649-มิ.ย.-63รผว.เกรียงยศ สุดลาภามหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
3434การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,9089-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
3535เปิดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดโรงพยาบาล ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite10,0259-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
3636เช้านี้กับพี่เทศฯ ร่วมจัดระเบียบ เว้นระยะห่างการยืนรอของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS สถานีสะพานตากสินข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,5439-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
3737ติดต่อราชการ...ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยป้องกันโควิด-19 กันน้าทุกคนข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,9899-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
3838เตรียมพร้อมรับมือ 14 จุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง กทม. ทำอะไรไปแล้วบ้างข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,5059-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
3939ผู้ว่าฯ กทม. แจกถุงยังชีพ 6 ชุมชน 1,331 ครัวเรือน ย่านบางเขนและจตุจักรข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite5,4939-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
40409 มิ.ย. วันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรข่าว1Website289-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
4141ข่าวออนไลน์ วันที่ 9 มิ.ย. 63ข่าว1Website49-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
4242กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563ข่าว2Websiteสื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.159-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
4343ผู้ว่าฯ กทม. แจกถุงยังชีพ 6 ชุมชน 1,331 ครัวเรือน ย่านบางเขนและจตุจักรข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite5,5068-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
4444ผู้ว่าฯ กทม. แจกถุงยังชีพ 6 ชุมชน 1,331 ครัวเรือน ย่านบางเขนและจตุจักรสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย11,2958-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
4545ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 9 มิ.ย. 63Infogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย2,2378-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
4646ห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของสถานพยาบาล กทม. ตรวจเพิ่มเติมได้ 2 แห่งข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite2,8528-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
4747กทม.มอบความห่วงใยไม่มีหมด ส่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนถึงวันนี้ กว่า 100,000 ถุงข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,5258-มิ.ย.-63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
4848เสริมเขี้ยวเล็บสู้โควิด-19ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite2,9878-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
4949รร.กทม.เตรียมเลือกแผนการสอนรูปแบบปกติและสลับวันเรียนให้เหมาะตามขนาดจำนวน นร.และพื้นที่ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite26,2918-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
5050สู้จนกว่าโควิด-19 จะหมดไปข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,0858-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
5151การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,2858-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
5252กทม.ห่วงใยบุคลากรในสังกัด มอบถุงยังชีพให้แก่หัวหน้าหน่วยงานนำไปแจกจ่ายให้บุคลากรสู้ภัยโควิด-19ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite8,9938-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
5353ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในคลอง เร่งระบายน้ำเข้าสถานีสูบน้ำและอุโมงค์ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย4,5888-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
5454ช่วยกทม.แยกทิ้งขยะชิ้นใหญ่ ช่วยกรุงเทพฯพ้นภัยน้ำไม่ท่วมข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,8508-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
5555พี่เข้มลุยทุกท่อ!!ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย4,6168-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
5656กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563ข่าว1Website178-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
5757ข่าวออนไลน์ วันที่ 8 มิ.ย. 63ข่าว1Website48-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
113113ข่าวออนไลน์ วันที่ 3 มิ.ย. 63 ข่าว1Website113-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
5858ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ และเขตบางขุนเทียนข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย5,9577-มิ.ย.-63รผว.ศักดิ์ชัย บุญมามหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
5959ระดมกำลังจัดเก็บผักตบชวา เปิดทางน้ำไหลในคลองฝั่งกรุงเทพตะวันออกข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย7,4007-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
6060ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 8 มิ.ย. 63Infogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย3,2597-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
6161มาจ้า... กทม. Big Cleaning ล้างทำความสะอาดระบบขนส่งอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้คนกรุงจ้าข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย6,9017-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
6262การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย5,4777-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
6363แอดมินนำคลิปพี่เข้มและเพื่อน ๆ มาฝากจ้า กำลังเคลียร์ขยะในคลองเลยสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย1,9177-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
6464เคลียร์คลอง รองรับฝนข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,9777-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
6565รวมพลังล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย4,3827-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
6666ข่าวออนไลน์ วันที่ 7 มิ.ย. 63ข่าว1Website87-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
6767โรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากสถานศึกษาอื่นข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย11,1186-มิ.ย.-63มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
6868วันหยุด กทม.ไม่หยุด ลุยมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite5,8156-มิ.ย.-63รผว.สกลธี ภัททิยกุล มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
6969สำนักระบายน้ำ กทม. สนับสนุนติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำถนนช่างอากาศอุทิศ เขตดอนเมืองข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย5,7786-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
7070การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,3606-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
7171"เมื่อฝนมา ประตูระบายน้ำ ก็พร้อมเช่นกันครับ" พี่เข้ม!! ส่งภาพทีมงานกำลังพร่องน้ำในคลองมาฝากจ้าข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,6916-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
7272ข่าวออนไลน์ วันที่ 6 มิ.ย. 63ข่าว1Website136-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
7373พี่เข้มส่งภาพทีมงานอุโมงค์ระบายน้ำบางซื่อมาฝากจ้าาา ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,3165-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
7474ฟ้าฝนแกล้งกันอย่างนี้เสมอ รังแกคนเหงาทำไมข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,6375-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
7575พรุ่งนี้ช่วยกันครับ นำขยะชิ้นใหญ่มาส่งให้เขตตามนัดกันครับ Infogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย3,5495-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
115115ผู้ว่าฯกทม. แจกถุงยังชีพ ย่านกรุงธนเหนือ 17 ชุมชน 1,219 ครัวเรือนข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite6,5062-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
7676ผู้ว่าฯ อัศวิน แจกถุงยังชีพช่วยเหลือ10 ชุมชน 1,710 ครัวเรือน ย่านสะพานสูงและคันนายาวข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย5,8825-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
7777กทม.เตรียมจัดทำคู่มือตรวจแนะนำสถานประกอบการข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite2,4435-มิ.ย.-63รผว.พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
7878กทม.ห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite4,5025-มิ.ย.-63ป.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
7979ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 63 มาแล้วจ้าInfogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย1,5675-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
8080ผู้ว่าฯ อัศวิน นำคณะผู้บริหาร กทม. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพเขตเขตสะพานสูง และคันนายาวสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย21,5725-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
8181ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normalสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย3,5385-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
8282ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลกสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย5,2095-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
8383UNสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย2365-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
8484รณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ปลุกพลังสร้างความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite2,4415-มิ.ย.-63รป.กทม.วิภารัตน์ ไชยานุกิจมหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
8585การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,1085-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
8686เปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติม 4 สถานี กรมป่าไม้-วัดพระศรีมหาธาตุ ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite11,1525-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
8787กทม.เดินหน้าโครงการ Green Bangkok 2030 สร้างปอดให้คนเมืองสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย2,5525-มิ.ย.-63ป.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
8888ติดตามสถานการณ์น้ำ สถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครInfogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย2,0665-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
8989กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563ข่าว2Websiteสื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.245-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
9090ข่าวออนไลน์ วันที่ 5 มิ.ย. 63ข่าว1Website115-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
9191การ์ดอย่าตก ถึงเวลา "คลายล็อก..เมืองหลวง"สื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย2,0854-มิ.ย.-63โฆษก กทม. ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมืองมหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
9292ผู้ว่าฯ กทม. แจกถุงยังชีพ 19 ชุมชน 1,693 ครัวเรือน ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือย่านดุสิตและบางซื่อข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite5,4304-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
9393ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 5 มิ.ย. 63 มาแล้วจ้าInfogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย1,6194-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
114114"ข้างหลังภาพที่สวยงาม..คือความทุ่มเทแรงกายแรงใจของพวกเรา..ทีมงานระบายน้ำข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย4,2912-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
9494ผู้ว่าฯ อัศวิน นำคณะผู้บริหาร กทม. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพช่วยบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19สื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย13,7614-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
9595ทิ้งขยะให้ถูกที่ แยกขยะให้ถูกประเภท ช่วยให้กรุงเทพฯน้ำไม่ท่วมInfogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย3,5664-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
9696กทม. มั่นใจตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุก ครบ 15,000 รายภายใน มิ.ย. นี้ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,2794-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
9797พี่เข้ม!! ส่งคลิปนี้มา พร้อมกับฝากเตือนว่า...อย่าหาทำสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย1,2944-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
9898หลายเครือข่ายร่วมเดินหน้าโครงการ Green Bangkok 2030 เปลี่ยนเมืองสีเขียวตามวิถี New Normalข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite5,4374-มิ.ย.-63ป.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
9999การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,0724-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
100100กทม. ลอกท่อระบายน้ำรับมือฝนคืบ 95% คาดว่าแล้วเสร็จในเร็ววันนี้ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite4,2574-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
101101ของฝาก..จากคุณเธอ...กทม. สู้.!ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,8554-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
102102"ขยะพลาสติกพันติดใบพัด..ต้องยกเครื่องออกมาซ่อมกันเลยครับ" ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,9544-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
103103เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภารกิจของ #สำนักการระบายน้ำข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย4,3404-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
104104สวัสดีวันพฤหัสบดี 4 มิ.ย. 63 ค่ะ วันนี้พกร่มด้วยนะคะข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,2214-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
105105ข่าวออนไลน์ วันที่ 4 มิ.ย. 63ข่าว1Website94-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
106106กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563ข่าว1Website214-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
107107ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 4 มิ.ย. 63 มาแล้วจ้าInfogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย2,0823-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
108108เตรียมพร้อมรับมือเมื่อสัญญาณแจ้งเตือนว่าฝนมาข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย5,5233-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
109109การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย4,3403-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
110110ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย5,7253-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
111111จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3 มิ.ย.63ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite6,0413-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
116116ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันพุธที่ 3 มิ.ย. 63 มาแล้วจ้าInfogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย2,3632-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
117117ผู้ว่าฯ อัศวิน นำคณะผู้บริหาร กทม. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพช่วยบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19สื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย15,0132-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
118118เตรียมกำหนดเป็นแนวทางมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,1402-มิ.ย.-63รผว.พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
119119รณรงค์ทุกภาคส่วนลดและคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite2,5332-มิ.ย.-63ป.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
120120เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม 3,543 ล้านบาท แก้ไขความเดือดร้อนซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชนข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite2,9522-มิ.ย.-63ประธาน สภากทม.นิรันดร์ ประดิษฐกุลมหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
121121หน้าฝนนี้ นึกถึงพี่เข้ม กทม.Infogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย2,3982-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
122122New Normal New Me ปรับพฤติกรรมกันสักนิด เปลี่ยนวิถีชีวิต พิชิตโควิด-19ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,6242-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
123123ถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ี 3 มิถุนายน 2563สื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย3,4022-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
124124การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,9122-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
125125เราจะรู้ได้ยังไง..ว่าฝนตกที่ไหนบ้าง? ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย5,4912-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
126126โฆษกของกทม. คลายข้อสงสัย Q&A เรื่อง ผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม ระยะที่ 3สื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย3,4992-มิ.ย.-63โฆษก กทม. ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมืองมหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
127127กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563ข่าว1Website182-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
128128ข่าวออนไลน์ วันที่ 2 มิ.ย. 63ข่าว1Website182-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
129129ประสาน รฟม.เร่งแก้ไขระบบระบายน้ำจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite6,7311-มิ.ย.-63รผว.ศักดิ์ชัย บุญมามหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
130130ผู้ว่าฯ กทม. แจกถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่ 3 เขตฝั่งธนบุรีข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite5,9871-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
131131รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ลดการแพร่กระจายโรคไปสู่คนในครอบครัวข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite6,0181-มิ.ย.-63ป.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
132132ขอประชาชนตรวจสอบความถูกต้องและคัดค้านการประเมินภาษีหลังรับแจ้งภายใน 30 วันข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite13,4191-มิ.ย.-63ป.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
133133ผู้ว่าฯ อัศวิน นำคณะผู้บริหาร กทม. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพช่วยบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่เขตบางแค ธนบุรี และคลองสานสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย20,8811-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
134134ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 2 มิ.ย. 63 มาแล้วจ้Infogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย1,6731-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
135135กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจแนะนำเข้มข้นจริงจังป้องกันการระบาดซ้ำข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,6161-มิ.ย.-63รผว.กทม.พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
136136การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย4,2191-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
137137รร.กทม.เตรียมปรับใช้ 4 รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะกับผู้เรียนและขนาดพื้นที่ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite12,2601-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
138138จีน-ไทย ไม่ทิ้งกัน ร่วมฝ่าฟัน ต้านภัยโควิดข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,8801-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
139139กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตราข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite445,9621-มิ.ย.-63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
140140การ์ดไม่ตก รวมภาพภารกิจพิชิตโควิด-19ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,4121-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
141141พร้อมรับหน้าฝน กทม. ทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำ เก็บขยะและวัชพืชในคลอง เป็นประจำทุกวันข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,9481-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
142142ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย6,8241-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
143143พี่น้องประชาชนทางแทบตะวันออกของกรุงเทพฯ เช้านี้เผื่อเวลาเดินทางไปทำงานด้วยนะครับ พกร่มกันด้วยครับข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,5211-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
144144กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563ข่าว1Website231-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
145145ข่าวออนไลน์ วันที่ 1 มิ.ย. 63ข่าว1Website181-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
146146สแกนเข้า..แล้วอย่าลืม.. สแกนออก QR CODE “ไทยชนะ"ข่าว1Website4731-พ.ค.-63รป.กทม.วัลยา วัฒนรัตน์มหานครปลอดภัยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
147147ผ่อนคลายการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite43,25031-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
148148ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 1 มิ.ย. 63 มาแล้วจ้าInfogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย3,03231-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
149149ฝั่งธนบุรีฝนเล็กน้อยข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,00631-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
150150ฝั่งธนบุรีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,86731-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
151151ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตลาดกระบัง มีนบุรี หนองจอก เคลื่อนตัวทิศเหนือข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,80831-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
152152ทิ้ง "ขยะชิ้นใหญ่" ให้ กทม. ดูแล คือ การร่วมแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย6,84231-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
153153การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย4,14231-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
154154อัพเดตมาตรการผ่อนปรนระยะ 3 กันค่ะข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย6,68431-พ.ค.-63โฆษก กทม. ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมืองมหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
155155ทิ้งขยะชิ้นใหญ่ให้ กทม. ดูแล = ร่วมช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย4,69431-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
156156ลุ้นระทึก...ฝนกลางดึกทั่วกรุง!!ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,20231-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
157157แถลงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย14,24431-พ.ค.-63โฆษก กทม. ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมืองมหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
158158ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย3,93431-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
159159มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ข่าว1Website1,79131-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
160160คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด- ๑๙)ข่าว1Website2,80831-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
161161ข่าวออนไลน์ วันที่ 31 พ.ค. 63ข่าว1Website1431-พ.ค.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
162162คืนนี้น้องฝน มาส่งทุกคนเข้านอนจ้า ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย6,56630-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
163163ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะลงคลอง ท่อระบายน้ำ หรือพื้นที่สาธารณะเลยนะคะข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย8,77530-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
164164สแกนเข้า..แล้วอย่าลืม.. สแกนออก QR CODE “ไทยชนะ” ตลาดนัดกทม. วันแรก ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย6,02330-พ.ค.-63รป.กทม.วัลยา วัฒนรัตน์มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
165165ผู้ว่าฯ กทม. แจกถุงยังชีพชุมชนฝั่งธนบุรี 1,425 ครัวเรือนข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite4,24830-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
166166ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 63 มาแล้วจ้าInfogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย1,75130-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
167167การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,47730-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
168168ตอนนี้ยังทัน !!! มีเวลา 2 วัน 9 โมง ถึง เที่ยงนะคร้าบบ..Infogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย2,43430-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
169169อรุณสวัสดิ์เช้าวันเสาร์จ้า เช้านี้ฝนโปรยปรายทั่วกทม.ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย6,51130-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
170170ข่าวออนไลน์ วันที่ 30 พ.ค. 63ข่าว1Website1730-พ.ค.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
171171ค่ำคืนนี้...ฝนโปรยปราย อากาศเย็นสบาย นอนหลับฝันดีจ้า...พี่จ๋าข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,00129-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
172172มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อน 1,301 ครัวเรือนข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite6,28029-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
173173เตรียมเปิด “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” (Chao Phraya Sky Park)ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite14,87129-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
174174พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจความคืบหน้า "สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา"สื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย7,69729-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
175175ผู้ว่าฯ อัศวิน นำคณะผู้บริหาร กทม. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย21,78829-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
176176ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 30 พ.ค. 63 มาแล้วจ้าInfogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย2,51429-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
177177ฝนมาแล้วคร้าบบบข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,94129-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
178178กทม. เตรียมเปิดพื้นที่ทำการค้านำร่อง 3 จุดข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite4,16629-พ.ค.-63รผว.สกลธี ภัททิยกุล มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
179179วิถี New Normal เริ่มแล้ว กทม.เปิดสอนอาชีพออนไลน์ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite27,63229-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
180180การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,41829-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
181181ขอความร่วมมือประชาชนทิ้งขยะชิ้นใหญ่ให้ถูกที่ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite15,54529-พ.ค.-63โฆษก กทม. ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมืองมหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
182182"คนสู้น้ำ" ช่วยให้กทม. รอดพ้นจากปัญหาน้ำท่วมข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,09629-พ.ค.-63ป.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
183183กทม.พร้อมรับฤดูฝน ลอกท่อ ดูดเลน ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,01429-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
184184จิตอาสาธนบุรีปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาทำความสะอาดวงเวียนใหญ่ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,43029-พ.ค.-63รป.กทม.พิชญา นาควัชระมหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
185185กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563ข่าว1Website1429-พ.ค.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
186186ข่าวออนไลน์ วันที่ 29 พ.ค. 63ข่าว1Website1029-พ.ค.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
187187ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 63 มาแล้วจ้า??Infogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย1,74928-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
188188ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง 4 On ของ รร.วัดมหรรณพารามฯสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย2,47428-พ.ค.-63รผว.กทม.เกรียงยศ สุดลาภามหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
189189ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง 4 On ของ รร.วัดมหรรณพารามฯ ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite6,66828-พ.ค.-63รผว.กทม.เกรียงยศ สุดลาภามหานครปลอดภัยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
190190ทิ้งมาได้เลย...จะไม่บ่นสักคำข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย7,45028-พ.ค.-63โฆษก กทม. ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมืองมหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
191191ผู้ว่าฯ กทม. แจกถุงยังชีพย่านกรุงธนใต้ 24 ชุมชน 2,695 ครัวเรือนข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,72728-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
192192ผู้ว่าฯ อัศวิน นำคณะผู้บริหาร กทม. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพช่วยบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19สื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย15,63128-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
193193เวลา 18.30 น. ฝนเล็กน้อยสลับปานกลางข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,49928-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
194194รถไฟฟ้าล้อยางไร้คนขับขบวนแรกของไทยมาแล้ว ถึงไทย 10 มิ.ย.นี้ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย9,60528-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
19519530 พ.ค.นี้เข้าตลาด กทม. ต้องสแกน QR CODE “ไทยชนะข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite10,90028-พ.ค.-63รป.กทม.วัลยา วัฒนรัตน์มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
196196เข้มงวดมาตรการป้องกันโรคในที่พักคนงาน/ไซต์งานก่อสร้างข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite2,25228-พ.ค.-63ป.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
197197เวลา 17.30 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,09528-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
198198คณะผู้บริหารกทม. ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์ช่องกลางสะพานพระปกเกล้าและพื้นที่โดยรอบข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite5,78428-พ.ค.-63รผว.กทม.ศักดิ์ชัย บุญมามหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
199199ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชนในกทม.ทำงานเหลื่อมเวลาหรือทำงานที่บ้านต่อเนื่องข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite2,33628-พ.ค.-63รผว.กทม.พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
200200การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย5,32228-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
201201ผู้ว่าฯอัศวิน ลุยตรวจระบบระบายน้ำ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนในปีนี้ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite4,81928-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
202202ผู้ว่าฯ อัศวิน ไขข้อสงสัยข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,64828-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
203203ไปพักผ่อนหรือออกกำลังกายที่สวนสาธารณะ ก็ต้องดูแลตัวเอง และคนรอบข้างด้วยนะคะ ไปดูกันค่ะสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย1,89328-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์2020-06-152020-06-15
204204รวมภาพภารกิจพี่ ๆ สำนักการระบายน้ำ พร้อมรับฤดูฝนข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,47228-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
205205พยากรณ์อากาศ และทำความสะอาดลอกท่อทุกวันข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,12428-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
206206แจ้งเหตุด่วน มีภัย ไฟไหม้ หรือจับสัตว์ร้าย โทร.199ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย8,53528-พ.ค.-63โฆษก กทม. ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมืองมหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
207207กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563ข่าว1Website4728-พ.ค.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
208208ข่าวออนไลน์ วันที่ 28 พ.ค. 63ข่าว1Website1528-พ.ค.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
209209แนะนำการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย3,10627-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์2020-06-152020-06-15
210210พร้อมกันรึยังครับ เสาร์-อาทิตย์ นี้ กทม.มี กิจกรรม "นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่"Infogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย1,96427-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
211211ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ค. 63 มาแล้วจ้าInfogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย1,54127-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
212212คนไทย ไม่ทิ้งกัน ร่วมฝ่าฟัน ต้านภัยโควิดข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,86927-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
213213ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของกรุงเทพมหานครข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite4,44927-พ.ค.-63ป.กทม.การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
214214การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,30427-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
215215แจกถุงยังชีพให้ชุมชนตกสำรวจย่านหนองจอกข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite8,20527-พ.ค.-63รผว.กทม.เกรียงยศ สุดลาภามหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
216216ประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรวบรวมผลการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,19527-พ.ค.-63รป.กทม.วันทนีย์ วัฒนะการบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
217217เปิด "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" แห่งที่ 4ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,74627-พ.ค.-63รป.กทม.วัลยา วัฒนรัตน์มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
218218กทม. ลอกท่อ ดูดเลน ขุดลอกคูคลอง จัดเก็บขยะ/ผักตบชวา เปิดทางน้ำไหล เพื่อรับมือหน้าฝนข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย6,88327-พ.ค.-63โฆษก กทม. ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมืองมหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
219219พยากรณ์อากาศและทำความสะอาดลอกท่อทุกวันข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,78427-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
220220ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันพุธที่ 27 พ.ค. 63 มาแล้วจ้าInfogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย1,73927-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
221221กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563ข่าว1Website2427-พ.ค.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
222222ข่าวออนไลน์ วันที่ 27 พ.ค. 63ข่าว1Website1327-พ.ค.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
223223ชุมชนพื้นที่กรุงเทพเหนือรับถุงยังชีพกทม.บรรเทาความเดือดร้อนโควิด-19ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite5,90126-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
224224ตรวจมาตรการความปลอดภัยศูนย์สร้างสุขทุกวัย ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ สวนสาธารณะ และศูนย์กีฬา ในพื้นที่เขตบางขุนเทียนข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite5,62926-พ.ค.-63รผว.กทม.เกรียงยศ สุดลาภามหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
225225ตรวจความพร้อมระบบระบายน้ำ เตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite4,16126-พ.ค.-63ป.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
226226ผู้ว่าฯ กทม. นั่งรถอิแต๊กแจกถุงยังชีพสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย17,62726-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
266266กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563ข่าว1Website1622-พ.ค.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
227227สุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไปสแกนคิวอาร์โค้ดของแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ" ก่อนเข้า-ออก ตลาดนัดจตุจักรข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,32026-พ.ค.-63รผว.กทม.พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
228228การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย4,71426-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
229229เริ่มต้นช่วงบ่ายวันนี้ ท้องฟ้าปลอดโปร่งข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,60126-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
230230ชวนอุดหนุนสินค้าคุณภาพผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่กทม.ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite5,65726-พ.ค.-63ป.กทม.มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
231231กทม.ฝนเล็กน้อยละอองเบาบางปกคลุมทั่วทุกพื้นที่ กทม.ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,51626-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
232232เย็นวันนี้ กทม. แจกถุงยังชีพให้ชุมชนไหนบ้างน๊า ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,27026-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
233233ฝนเล็กน้อยเบาบางบางส่วนเขตลาดกระบัง หนองจอกข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,16126-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
234234ฝนเล็กน้อย-ปานกลางลักษณะเป็นแนวยาวเขตลาดกระบัง หนองจอกข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,16426-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
235235เช้านี้บางพื้นที่อาจมีฝน เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับ เผื่อเวลาด้วยครับข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,61226-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
236236กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563ข่าว1Website3926-พ.ค.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
237237ข่าวออนไลน์ วันที่ 26 พ.ค. 63ข่าว1Website1626-พ.ค.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
238238ฝนเล็กน้อยเขตคลองสามวา หนองจอกข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,75125-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
239239ผู้ว่าฯกทม.ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพย่านบางกะปิและบึงกุ่มเพื่อเร่งบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite5,19025-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
240240ลดความแออัดใน รพ.สังกัด กทม. - เตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหากโรคโควิด-19 ระบาดระลอก 2ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite10,00725-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
241241ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 26 พ.ค. 63 มาแล้วจ้าInfogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย1,65025-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
242242กทม. พร้อมการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ แนะผู้ปกครองหากไม่มีมือถือ คอมพิวเตอร์ ไม่ต้องซื้อข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite25,47925-พ.ค.-63รผว.กทม.เกรียงยศ สุดลาภามหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
243243วอนอย่าละเลยข้อกำหนดของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อโควิด-19ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,96125-พ.ค.-63รผว.กทม.พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
244244มิ.ย. นี้ เปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวเพิ่ม 4 สถานี และเปิดให้บริการ “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” เป็นทางการข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite6,18925-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
245245"ฝนเริ่มตกแล้ว!! คงจะช่วยคลายความร้อนกันไปได้บ้างนะครับ" พี่เข้มส่งไลน์มาทักทายแอดมินและแฟนเพจข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,76525-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
246246กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563ข่าว1Website1625-พ.ค.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
247247ข่าวออนไลน์ วันที่ 25 พ.ค. 63ข่าว1Website1125-พ.ค.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
248248ฝนเล็กน้อยสลับปานกลางพื้นที่ฝั่งธนบุรี ต่อเนื่องเขตแนวริมแม่น้ำข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,98024-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
249249ฝนเล็กน้อยสลับปานกลางพื้นที่ฝั่งธนบุรี ต่อเนื่องเขตแนวริมแม่น้ำข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,82324-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
250250ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 63 มาแล้วจ้าInfogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย3,66624-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
251251บ่ายวันนี้..พี่เข้ม!! ส่งรูปผักตบชวาที่ลอยอยู่เต็มคลองมาใหัแอดมินดูข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,92724-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
252252กทม. แจกแอลกอฮออล์ผู้ค้าตลาดนัดเมืองมีน และตลาดนัดธนบุรีข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite6,57124-พ.ค.-63รป.กทม.วัลยา วัฒนรัตน์มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
253253เวลา 13.30 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลาข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,67924-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
254254มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือประชาชนพื้นที่เขตคลองสามวาข่าว1Website3224-พ.ค.-63รป.กทม.ขจิต ชัชวานิชย์มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
255255ข่าวออนไลน์ วันที่ 24 พ.ค. 63ข่าว1Website1924-พ.ค.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
256256ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงเรียนข่าว1Website4923-พ.ค.-63ป.กทม.มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
257257ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนข่าว1Website7323-พ.ค.-63ป.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
258258แจกแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ผู้ค้าตลาดนัดสุดสัปดาห์ข่าว1Website5823-พ.ค.-63รป.กทม.วัลยา วัฒนรัตน์มหานครปลอดภัยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
259259จิตอาสาพระโขนงร่วมพัฒนาคลองบางจากข่าว1Website4723-พ.ค.-63ป.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
260260ข่าวออนไลน์ วันที่ 23 พ.ค. 63ข่าว1Website1723-พ.ค.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
261261ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนข่าว1Website9522-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
262262พิจารณามาตรการควบคุมคาเฟ่สัตว์ในพื้นที่กทม.เพิ่มเติมข่าว1Website4822-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
263263จีน-ไทย ไม่ทิ้งกัน ร่วมฝ่าฟัน ต้านภัยโควิดข่าว1Website5322-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
26426450 เขต พร้อมให้บริการด้านทะเบียนผ่านระบบ BMA Q และ “ไทยชนะ" ตามมาตรการป้องกัน COVID-19ข่าว1Website12722-พ.ค.-63ป.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
265265รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก วตท.29ข่าว1Website2522-พ.ค.-63ป.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
267267ข่าวออนไลน์ วันที่ 22 พ.ค. 63ข่าว1Website1322-พ.ค.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
268268วันนี้พี่เข้ม!! ส่งรูปการทำงานของทีมงานระบายน้ำมาให้แอดมินดูข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,55221-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
269269จัดการขยะในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 รณรงค์คัดแยกมูลฝอยอย่างถูกวิธีข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite4,82521-พ.ค.-63ป.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
270270กทม.แจ้งเตือนสถานการณ์ฝน 24 ชั่วโมง พร้อมรับมือพายุ “อำพัน”ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite2,05321-พ.ค.-63ป.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
2711ผู้ว่าฯอัศวิน ลุยตรวจระบบระบายน้ำ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนในปีนี้ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.29 พ.ค. 63ผว.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
2722ผู้ว่าฯ กทม. แจกถุงยังชีพย่านกรุงธนใต้ 24 ชุมชน 2,695 ครัวเรือนฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.29 พ.ค. 63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
2733ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชนใน กทม.ทำงานเหลื่อมเวลาหรือทำงานที่บ้านต่อเนื่องข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.29 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
2744คณะผู้บริหาร กทม. ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์ช่องกลางสะพานพระปกเกล้าและพื้นที่โดยรอบข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.29 พ.ค. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
2755ตรวจเยี่ยมความพร้อมจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง 4 On ใน รร.กทม.ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.29 พ.ค. 63มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
2766เข้มงวดมาตรการป้องกันโรคในที่พักคนงาน/ไซต์งานก่อสร้าง – เร่งตรวจหาเชื้อโควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.29 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
277730 พ.ค.นี้เข้าตลาดกทม.ต้องสแกน QR CODE “ไทยชนะ”ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.29 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
2788เปิด "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" แห่งที่ 4ฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.28 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
2799คนไทย ไม่ทิ้งกัน ร่วมฝ่าฟัน ต้านภัยโควิดข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.28 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
28010กทม.ห่วงประชาชนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือฯ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.28 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
28111ปลัดฯ ศิลปสวย ตรวจเยี่ยม “Data Center” ศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ของ กทม.ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.28 พ.ค. 63ป.กทม.การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
28212พิจารณารูปแบบหนังสือรวบรวมผลการดำเนินงานของ กทม.เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.28 พ.ค. 63การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
28313ชุมชนพื้นที่กรุงเทพเหนือรับถุงยังชีพ กทม.บรรเทาความเดือดร้อนโควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.27 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
28414สแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” ก่อนเข้า-ออกตลาดนัดจตุจักรข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.27 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
28515ตรวจมาตรการความปลอดภัยศูนย์สร้างสุขทุกวัยฯ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.27 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
28616ปลัดฯ กทม. ตรวจความพร้อมระบบระบายน้ำฯ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.27 พ.ค. 63ป.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
28717กทม.เร่งช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการตกสำรวจระบบสวัสดิการข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.27 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
28818ชวนอุดหนุนสินค้าคุณภาพผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ กทม.ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.27 พ.ค. 63มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
28919จิตอาสาพระโขนงร่วมพัฒนาคลองบางจากฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.26 พ.ค. 63การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
29020ลดความแออัดใน รพ.สังกัด กทม. - เตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.26 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
29121ผู้ว่าฯ กทม.ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพย่านบางกะปิและบึงกุ่มฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.26 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
29222มิ.ย. นี้ เปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวเพิ่ม 4 สถานีฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.26 พ.ค. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
29323วอนอย่าละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.26 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
29424กทม. พร้อมการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.26 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
29525รร.กทม.เตรียม 4 แนวทาง เสริมความรู้เด็ก ย้ำไม่มีการวัดผลก่อนเปิดเทอมข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.26 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
29626ปลัด กทม. มอบถุงยังชีพผู้ป่วยติดเตียงและชาวชุมชนปุณณวิถี 20ฯ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.26 พ.ค. 63ป.กทม.มหานครกระชับกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
29727แจกแอลกอฮอล์ล้างมือให้ผู้ค้าตลาดนัดสุดสัปดาห์ภายในตลาดนัดจตุจักรข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.26 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
29828พิจารณามาตรการควบคุมคาเฟ่สัตว์ในพื้นที่ กทม.เพิ่มเติมข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.25 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
29929ผู้ว่าฯ กทม.แจกถุงยังชีพในพื้นที่ลาดกระบังฯ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.25 พ.ค. 63ผว.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
3003050 เขต พร้อมให้บริการด้านทะเบียนผ่านระบบ BMA Q และ “ไทยชนะ” ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.25 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
30131รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก วตท.29ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.25 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
30232แจ้งผู้เสียภาษีตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.25 พ.ค. 63การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
30333ผู้ว่าฯ กทม. พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบสิ่งของพระราชทานสู้ภัยโควิด-19 ฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.22 พ.ค. 63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
30434ถอดบทเรียนต่างประเทศมาปรับใช้ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในกรุงเทพฯ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.22 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
30535จัดการขยะในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.22 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
30636กทม.แจ้งเตือนสถานการณ์ฝน 24 ชั่วโมงฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.22 พ.ค. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
30737รับมอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวกรุงเทพฯ 53,000 ชุดข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.21 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
30838ขอทุกหน่วยงานด้านการขนส่งเตรียมแผนรองรับมาตรการผ่อนปรนระยะต่อไปข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.21 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
30939ชาวทุ่งครุและธนบุรี 3,230 ครัวเรือน รับมอบถุงยังชีพ กทม.ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.21 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
31040วอนประชาชนสแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ" ทุกครั้งเมื่อเข้า-ออกสถานประกอบการข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.21 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
31141สำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบาง - ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.21 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
31242ตรวจมาตรการความปลอดภัยศูนย์กีฬาฯ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.21 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
31343แจกแอลกอฮออล์ผู้ค้าต้นไม้ตลาดนัดจตุจักรฯ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.21 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
31444กทม. เดินหน้ามอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.21 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
31545เปิดให้บริการงานทะเบียนทุกสำนักงานเขตเป็นปกติฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.20 พ.ค. 63การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
31646หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเปิดบริการวันแรกฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.20 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
31747จัดอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 เข้มงวดมาตรการเว้นระยะห่างใน รร.กทม.ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.20 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
31848ชวน “เลิกสูบลดเสี่ยง” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.20 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
31949เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.20 พ.ค. 63การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
32050คกก.โยธาฯ สภากทม. เสนอเร่งตรวจสอบถนนหรือสะพานที่ชำรุดฯ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.20 พ.ค. 63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
32151กำชับสถานประกอบการและประชาชนปฏิบัติตามข้อกำหนดผ่อนปรนโดยเคร่งครัดข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.19 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
32252กทม. ชวนคนกรุง ลงทะเบียน “ไทยชนะ” ฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.19 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
32353ปูพรมตรวจเข้มห้างสรรพสินค้าทั่วกรุงฯ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.19 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
32454ผู้ว่าฯกทม. แจกถุงยังชีพไปแล้วกว่า 3 หมื่นถุงฯ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.19 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
32555กทม.เตรียมจัด จนท.ลงพื้นที่คุมเข้มหลังมีมาตรการผ่อนปรนระยะ 2ฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.19 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
32656ตรวจความพร้อมห้างสรรพสินค้า ก่อนเปิด 17 พ.ค.ฯ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.19 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
32757เตรียมเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวเพิ่มอีก 4 สถานี ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.19 พ.ค. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
32858กทม.แจกถุงยังชีพให้ประชาชนย่านสายไหม ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.19 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
32959ปลัดกทม. ตรวจความพร้อมในการให้บริการคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic)ฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.19 พ.ค. 63ป.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
33060รับมอบห้องตรวจเชื้อความดันลบจากมูลนิธิ SCGข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.19 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
33161กทม.ควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.19 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
33262คกก.ควบคุมโรคติดต่อกทม.เตรียมหารือแนวทางปลดล็อคสถานที่ตามแนวทางรัฐบาลข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.18 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
3336318 พ.ค.เริ่มแจกนมโรงเรียนให้นักเรียน รร.กทม. ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.18 พ.ค. 63มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
33464ผู้ว่าฯ กทม. รับมอบถุงยังชีพ 5,000 ถุงฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.18 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
33565กทม. มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.18 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
33666ปลัดฯ กทม.ตรวจความพร้อมห้างเดอะมอลล์บางกะปิฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.18 พ.ค. 63ป.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
33767ชวนบุคลากรสังกัด กทม. ตอบแบบสอบถามผลกระทบโควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.18 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
33868กำชับปฏิบัติตามข้อกำหนดผ่อนปรนโดยเคร่งครัดป้องกันการระบาดซ้ำข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.15 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
33969คนไทย ไม่ทิ้งกัน ร่วมฝ่าฟัน ต้านภัยโควิดข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.15 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
34070ชาวชุมชนพื้นที่กรุงเทพตะวันออก กว่า 850 ครัวเรือน รับมอบถุงยังชีพ กทม.ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.15 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
34171ปรับปรุงถนนข้าวสาร คืบหน้า 91% เตรียม Big Cleaning 20 พ.ค.นี้ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.15 พ.ค. 63มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
34272ตรวจความพร้อมหอสมุดเมืองและห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ดุสิตฯ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.15 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
34373พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” รับมือโควิด-19 แก่โรงพยาบาลกลางฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.14 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
34474กทม.ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.14 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
34575กำชับเข้มข้นมาตรการผ่อนปรนป้องกันการระบาดซ้ำข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.14 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
34676เดินหน้าลงพื้นที่แจกถุงยังชีพชุมชนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือต่อเนื่องข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.14 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
34777กทม.หนักใจคนใช้สวนฯเมินใส่หน้ากากฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.14 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
34878เตรียมพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กทม.ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.14 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
34979กทม. ตีเส้นเว้นระยะห่างภายในตลาดนัดจตุจักรฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.14 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
35080ผู้ว่าฯอัศวิน แจกถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19 ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.13 พ.ค. 63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
35181ตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซลเสริมป้องกันเหตุฉุกเฉินไฟดับขณะฝนตกข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.13 พ.ค. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
35282รับมอบสิ่งของ เพื่อดูแลความปลอดภัยของจนท.กทม.และประชาชนชาวกรุงเทพฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.13 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
35383ถุงยังชีพ กทม. ถึงมือประชาชนชาวกรุงเทพแล้วกว่า 24,000 ครัวเรือนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.13 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
35484ตลาดนัดจตุจักร ขยายเวลาเปิดถึง 1 ทุ่ม ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.13 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
35585ผู้ว่าฯ กทม. นำทีมผู้บริหารแจกถุงยังชีพ 10 ชุมชน ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.13 พ.ค. 63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
35686ผู้ว่าฯ อัศวิน แจกถุงยังชีพช่วยชาวฝั่งธนฯ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.13 พ.ค. 63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
35787ผู้ใช้บริการสวนสาธารณะไม่สวมหน้ากากต้องถูกเชิญออกนอกสวนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.13 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
35888กทม. ออกมาตรการควบคุมรถเก็บขยะ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.13 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
35989พัฒนาคลองย่านกรุงเทพตะวันออกเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.13 พ.ค. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
36090สวนสาธารณะลอยฟ้า สะพานพระปกเกล้า คืบ 97% ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.13 พ.ค. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
36191ตลาดนัดจตุจักรเปิดแล้ว หลังปิดป้องกันโควิด-19 แนะผู้ค้า ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.13 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
36292ตลาดนัดจตุจักร เปิดวันแรก ขาช้อปกว่า 10,000 ราย ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.13 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
36393เตือนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะปฏิบัติตามข้อกำหนดการป้องกันโควิด-19 โดยเคร่งครัดข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.12 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
36494เดินหน้าลงพื้นที่แจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.12 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
36595กทม.เร่งบรรจุถุงยังชีพเตรียมลงพื้นที่แจกจ่ายอย่างต่อเนื่อง ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.12 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
36696กทม. รับมอบถุงยังชีพ 2,500 ชุด จากเดอะมอลลล์เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.12 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
36797กทม. ส่งเสริมความรู้พร้อมให้คำแนะนำป้องกันโรคและภัยช่วงฤดูร้อนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.12 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
36898มอบถุงยังชีพช่วยเหลือชุมชนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้ว 24 เขตข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.8 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
36999ผู้ว่าฯ อัศวิน จัดเทศกิจร่วมจัดระเบียบผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTSข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.8 พ.ค. 63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
370100ผู้ว่าฯ กทม. นำทีมผู้บริหารแจกถุงยังชีพ 1,525 ครัวเรือนในชุมชนฝั่งธนบุรี ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.8 พ.ค. 63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
371101กดกริ่งหน้าบ้านแจกถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนในชุมชนย่านหลักสี่ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.8 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
372102มอบถุงยังชีพแก่ลูกจ้าง กทม. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.8 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
373103มุ่งมั่นทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสีเขียวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.8 พ.ค. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
374104มอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนให้ 16 ชุมชนในพื้นที่เขตวัฒนาข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.8 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
375105เสาร์-อาทิตย์นี้ ตลาดนัดจตุจักร เปิดให้บริการแล้ว ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.8 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
376106ผู้ว่าฯ กทม.รับมอบหน้ากากอนามัยเพื่อส่งมอบให้ประชาชนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.7 พ.ค. 63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
377107ผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่ย่านบางกะปิระดมแจกถุงยังชีพในชุมชนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.7 พ.ค. 63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
378108แนะสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนป้องกันโควิด – 19 ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.7 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
379109ย้ำอย่าประมาท รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลให้มากที่สุดข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.7 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
380110ผู้บริหาร กทม. ดาวกระจายแจกจ่ายถุงยังชีพบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.7 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
381111ปลัด กทม. แจกถุงยังชีพผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง บรรเทาปัญหาโควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.7 พ.ค. 63ป.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
382112ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ของสถานประกอบการหลังผ่อนคลายฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.7 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
383113กรุงเทพมหานคร เร่งดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.7 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
384114คณะผู้บริหาร กทม. น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.5 พ.ค. 63การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
385115ผู้ว่าฯ กทม. แจกถุงยังชีพในชุมชนย่านวังทองหลางข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.5 พ.ค. 63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
386116ติดตามความคืบหน้าเสริมสร้างศักยภาพ รร.กทม.ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.5 พ.ค. 63มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
387117กทม.เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำระยะยาว พร้อมป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.5 พ.ค. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
388118กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตราข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.5 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
389119กรุงเทพฯ ไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ แต่ขอทุกฝ่ายอย่าประมาทข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.1 พ.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
390120กทม. แจกถุงยังชีพช่วยเหลือชาวชุมชนแออัดที่ยังไม่ได้จดทะเบียน ย่านดินแดงข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.1 พ.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
391121ผู้ว่าฯ อัศวิน รับมอบข้าวสาร อาหารแห้งฯ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.1 พ.ค. 63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
392122ผู้ว่าฯ อัศวิน แจกถุงยังชีพย่านปทุมวันข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.30 เม.ย. 63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
393123เตรียมผ่อนปรนสถานที่ ร้านค้า พร้อมวางมาตรการป้องกันโควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.30 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
394124กำชับเขตเตรียมพร้อมกวดขันกิจการให้เป็นไปตามมาตรการผ่อนปรนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.30 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
395125สภา กทม. ติดตามความคืบหน้าการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อโควิด 19 ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.30 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
396126สภา กทม.รับมอบสิ่งของสนับสนุนภารกิจป้องกันโควิด 19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.30 เม.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
397127ผู้ว่าฯ อัศวิน แจกถุงยังชีพย่านประเวศ เน้นชุมชนที่ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือมาก่อนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.29 เม.ย. 63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
398128คนไทยไม่ทิ้งกัน มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด–19 ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.29 เม.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
399129ลงทะเบียนแจกอาหารหรือสิ่งของด้วยตนเองผ่าน BKK HELP ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.29 เม.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
400130เตรียมเสนอให้บางกิจการเปิดให้บริการได้โดยมีมาตรการควบคุมข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.29 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
401131แจกต้นกล้าผักสวนครัวลดรายจ่ายช่วงโควิด-19 ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.29 เม.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
402132กทม.ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.29 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
403133กทม.แจกถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่เขตบางนาข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.29 เม.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
404134ตรวจคัดกรองโควิด-19 นอกสถานที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.29 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
405135ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ใน กทม.ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.28 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
4061363 มิ.ย.นี้ รถไฟฟ้าบีทีเอสเตรียมเปิดให้บริการถึงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.28 เม.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
407137ผู้ว่าฯ อัศวิน แจกถุงยังชีพและแอลกอฮอล์ล้างมือย่านตลิ่งชัน ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.28 เม.ย. 63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
408138ผู้ว่าฯ กทม.แจกถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตคลองสานและเขตบางกอกน้อยข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.28 เม.ย. 63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
409139แจกถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนย่านกรุงเทพตะวันออก ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.28 เม.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
410140กทม. เปิดรถครัวสนามปรุงอาหารแจกจ่ายประชาชนย่านบางซื่อข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.28 เม.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
411141ยกครัวสนามเคลื่อนที่ กทม.บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.28 เม.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
412142ตรวจสุขอนามัยในตลาด เข้มมาตรการป้องกันโควิด - 19 ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.28 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
413143กทม.ควบคุมโรคไข้เลือดออก-ไข้หวัดใหญ่ระบาดช่วงฤดูฝนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.28 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
414144เพิ่มความเข้มข้นสอบสวนการติดเชื้อโควิด19 ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.28 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
415145รับมอบสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติงานเพิ่มความปลอดภัยป้องกันโควิด – 19 ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.27 เม.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
416146กทม.แจกชุด DIY ปลูกผักกินเองลดรายจ่ายช่วงโควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.27 เม.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
417147กทม. แจกถุงยังชีพให้ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด – 19 ในหลายพื้นที่ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.27 เม.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
418148กทม. จับมือกรมเจ้าท่า จัดระเบียบท่าเรือคลองแสนแสบ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.27 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
419149รับมอบข้าวสารและเครื่องปรุงรสช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ป้องกันโควิด – 19 ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.27 เม.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
420150กทม. เดินหน้าแจกถุงยังชีพให้ประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด – 19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.24 เม.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
421151ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงเทพฯ ลดลงอย่างต่อเนื่องข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.24 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
422152รร.กทม.เตรียมพร้อมแนวทางจัดการเรียนการสอนตามเหมาะสมของผู้เรียนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.24 เม.ย. 63มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
423153สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กทม. มอบเงิน 5 หมื่นบาท สนับสนุนกิจการทางการแพทย์ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.24 เม.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
424154กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตราข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.24 เม.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
425155ลดด่านคัดกรองฯ จัดสรรกำลังพลดูแลความปลอดภัยประชาชนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.23 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
426156กทม. รับมอบ “ตู้คัดกรองอุณหภูมิ” และข้าวสาร สู้ภัยโควิด – 19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.23 เม.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
427157กทม. รับมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืชและวุ้นเส้น จากภาคเอกชน ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.23 เม.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
428158เปิดตัว BKK HELP อำนวยความสะดวกผู้บริจาคสิ่งของหรืออาหาร ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.23 เม.ย. 63การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
429159ตั้ง คกก.วิสามัญศึกษาให้กทม.จ่ายขาดเงินสะสม 8 พันล้านข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.23 เม.ย. 63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
430160กำชับเขตเร่งประชาสัมพันธ์ผู้ประสงค์แจกสิ่งของ ให้แจ้งเขตพื้นที่ล่วงหน้าข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.22 เม.ย. 63การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
431161กรุงธนใต้เน้นคัดกรองรถโดยสารสาธารณะ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.22 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
432162กทม. วางมาตรการสุขอนามัยในตลาด ลดความเสี่ยงโควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.22 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
433163การจัดระเบียบการแจกอาหารที่โรงเรียนวัดดอนเมือง เรียบร้อยดี ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.22 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
434164วัดสุทัศนเทพวราราม มอบเงินบริจาค 1 แสนบาท ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.22 เม.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
435165กทม. รับมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ จาก กฟผ. ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.22 เม.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
454184ผู้ถูกกักตัว Local Quarantine กทม. 75 รายแรก ปลอดเชื้อ กลับบ้านแล้วข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.17 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
436166มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากโควิด-19 ในชุมชนพื้นที่เขตคลองสานข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.22 เม.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
43716722 เม.ย. เริ่มทดลองมาตรการจัดระเบียบผู้โดยสารทางเรือ ตามมาตรการเว้นระยะห่างข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.22 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
438168กทม. ขยายเวลางดขายเหล้าถึง 30 เม.ย. นี้ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.21 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
439169รับมอบข้าวสาร ชุด PPE และ Face Shield ร่วมฝ่าวิกฤติสู้ภัย COVID – 19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.21 เม.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
440170ศูนย์ควบคุม Local Quarantine กรุงเทพมหานคร พร้อมดูแลผู้กักกันโรคข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.21 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
441171เพิ่มความปลอดภัยผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.21 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
4421725 เขต รับมอบเบี้ยประกันชีวิตผู้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.21 เม.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
443173ปลัด กทม. ตรวจด่านกรุงเทพตะวันออก แนะเขตคุมเข้มแจกจ่ายอาหาร ลดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.21 เม.ย. 63ป.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
444174ขอความร่วมมือผู้ประสงค์ตั้งโรงทาน แจกสิ่งของ แจ้งเขตพื้นที่ล่วงหน้าข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.21 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
445175กำหนดมาตรการจัดระเบียบตลาด ลดความเสี่ยงแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.21 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
446176ส่งตัวผู้ถูกกักตัวครบ 14 วัน ณ Local Quarantine กทม. กลุ่มที่ 2 กลับบ้านข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.21 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
447177กทม. เตรียมเดินหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างทางจักรยานคลองผดุงกรุงเกษมข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.21 เม.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
448178ผู้ว่าฯ กทม. รับมอบหน้ากากอนามัย ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC และถุงยังชีพ ร่วมสู้ภัยโควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.20 เม.ย. 63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
449179ขอความร่วมมือประชาชนชาวมุสลิมถือปฏิบัติตามประกาศจุฬาราชมนตรีอย่างเคร่งครัด ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.20 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
450180กทม. รับมอบตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) จากอิตาเลียนไทย และ วสท. ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.20 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
451181ปลัด กทม. รับมอบน้ำดื่มและอาหารจากภาคเอกชน ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.20 เม.ย. 63ป.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
452182เร่งรวบรวมภาพเพื่อจัดทำหนังสือรวบรวมผลงานกทม. ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2563ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.20 เม.ย. 63การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
453183กทม. ตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 เชิงรุกพบผู้ติดเชื้อ 2 ราย ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.17 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
455185เร่งคัดกรองเชิงรุก ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ป้องกันการแพร่เชื้อในวงกว้างข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.17 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
456186เร่งผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในกลุ่มผู้ค้าในตลาดข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.17 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
457187กทม. เพิ่มความเข้มข้น ลงพื้นที่ปูพรมตรวจกลุ่มเสี่ยงจากระบบ BKK COVID-19 ฟรีข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.17 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
458188เยาวชน กทม.ส่งประกวด เยาวชนดีเด่น “ประกายเพชร” ปี 63 จำนวน 132 ผลงานข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.17 เม.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
459189มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้ กทม. ใช้ป้องกันเชื้อโควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.16 เม.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
460190กทม.วางมาตรการเข้มด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย สร้างความมั่นใจแก่ผู้จับจ่ายสินค้าในตลาดข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.16 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
461191ขอความร่วมมือชาวมุสลิมปฏิบัติตามประกาศจุฬาราชมนตรีข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.15 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
462192ศูนย์ Local Quarantine กทม. ร่วมกับหมอแล็บแพนด้า ทดสอบการติดเชื้อ (SWAB) โควิด – 19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.15 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
463193สวนสาธารณะลอยฟ้าพระปกเกล้าสกายพาร์ค คืบหน้า 85% ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.15 เม.ย. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
464194เปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือชุมชนแออัดที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.14 เม.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
465195กทม. รับมอบ Face Shield เพื่อสนับสนุนบุคลากรกรุงเทพมหานครฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.14 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
466196ประชาชนร่วมทำแบบประเมินผ่านระบบ BKK COVID-19 แล้วกว่า 51,134 คนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.14 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
467197กทม.แนะผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง รักษาฟรีที่โรงพยาบาลในสังกัดหรือศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.14 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
468198กทม. รับการสนับสนุน Surgical Mask จากจีนฯ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.14 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
469199กทม. ห้ามขายสุราวันแรก ตรวจสถานประกอบการไม่พบผู้ฝ่าฝืนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.14 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
470200แจกแอลกอฮอล์ล้างมือให้ชุมชน พร้อมลงพื้นที่จุดตรวจร่วมคัดกรองป้องกัน COVID – 19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.14 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
471201ปลัดกทม.รับมอบชุด PPE เตรียมส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์ฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.14 เม.ย. 63ป.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
472202หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านในช่วงเวลาเคอฟิว ให้ขอหนังสือรับรองหรือขออนุญาต ผอ.เขต พื้นที่ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.14 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
473203ศูนย์กักตัวโควิด-19 กทม. เตรียมทดสอบการติดเชื้อ (SWAB) ผู้ถูกกักตัวอีกครั้ง 14 เม.ย.63ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.14 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
474204ขอความร่วมมือประชาชนลดแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.14 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
475205ผู้ว่าฯ กทม. สั่งปิดทุกร้านค้า ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.10 เม.ย. 63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
476206เปิดตัวรถตรวจโควิด-19 เคลื่อนที่ มาตรการเชิงรุกลดการเคลื่อนย้ายกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.10 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
477207จีนพร้อมสนับสนุนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ กทม.ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.10 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
478208รองผู้ว่าฯ กทม.รับมอบชุด PPE ส่งต่อเจ้าหน้าที่ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.10 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
479209ปลัด กทม. ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุม Local Quarantine ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.10 เม.ย. 63ป.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
480210ปริมาณขยะเดือน ม.ค. – มี.ค. 63 ลดลงจากปีที่ผ่านมาฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.10 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
481211พระราชทานเครื่องมือแพทย์ และหน้ากากอนามัยสู้ภัยโควิด – 19 ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.9 เม.ย. 63การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
482212กทม. กวดขันร้านอาหาร สถานประกอบการฯ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.9 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
483213กทม. เปิดเว็บไซต์ BKK covid-19 ประเมินผู้ติดเชื้อ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.9 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
484214ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์เอราวัณข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.9 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
485215เตรียมปรับแผนการศึกษาหลังมติ ครม.เลื่อนเปิดภาคเรียน ปี 63ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.9 เม.ย. 63มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
486216เยียวยาอาสาสมัครของ กทม. หลังประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.8 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
487217กทม. เน้นย้ำมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.8 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
488218กทม.เตรียมพร้อมรองรับยกระดับปฏิบัติการป้องกันโควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.8 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
489219กทม. เตรียมตั้งศูนย์ Local Quarantine เฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.8 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
490220ให้กำลังใจพร้อมมอบ Face Shield ให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.8 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
491221ตรวจเข้มจุดคัดกรองฝั่งกรุงเทพตะวันออก ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.8 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
492222กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตราข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.8 เม.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
493223พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลสังกัดกทม. 4 แห่ง ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.7 เม.ย. 63การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
494224แจ้งผู้โดยสารบีทีเอสเข้าระบบรถไฟฟ้าก่อนเวลา 21.30 น. พร้อมบริการส่งทุกสถานีข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.7 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
495225คำแนะนำซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อเพื่อความปลอดภัยโควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.7 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
496226กำหนดมาตรการปฏิบัติสำหรับผู้ขับแท็กซี่ วินจักรยานยนต์รับจ้าง และผู้โดยสาร ป้องกันเชื้อโควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.7 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
497227หลักสี่ Big Cleaning ต้านโควิด-19 บริเวณสถานีรถไฟหลักสี่และพื้นที่โดยรอบ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.7 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
498228กทม. รับมอบ สบู่ก้อนและครีมอาบน้ำ โพรเทคส์ สนับสนุนบุคลากรปฏิบัติงานป้องกันไวรัสโควิด-19 ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.7 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
499229เตรียมสำรวจความพร้อมกรณีจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรร.สังกัดกทม.ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.7 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
500230โฆษก กทม. เชิญชวนชาวกรุงเทพฯ เข้าใช้ระบบ BKK COVID-19 เพื่อคัดกรอง ให้ความรู้ และให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.7 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
501231โรงรับจำนำ กทม. ลดดอกเบี้ย และขยายเวลาตั๋วรับจำนำเป็น 8 เดือน ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.3 เม.ย. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
502232แนวโน้มผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในกรุงเทพฯ ลดลงข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.3 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
503233กทม.แนะรักษาระยะห่างส่วนบุคคลทุกสถานที่ – แนวทางฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.3 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
504234ผู้ว่าฯ กทม. สั่งปิดทุกร้านค้า 24.00-05.00 น.ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.2 เม.ย. 63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
505235กทม. รับมอบ Face Shield และน้ำดื่มสนับสนุนบุคลากรปฏิบัติงานป้องกันไวรัสโควิด-19 ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.2 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
506236สรุปผลการตรวจคัดกรอง เส้นทางเข้ากรุงเทพฯ 26-31 มี.ค.ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.2 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
507237กทม.เพิ่มความเข้มข้นมาตรการป้องกันโควิด-19 ในระบบขนส่งสาธารณะข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.2 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
50823850 เขต ปรับแนวทางให้บริการงานทะเบียน ลดความหนาแน่นของประชาชนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.2 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
509239กทม. ไม่เก็บค่าเช่าแผงค้าตลาดในการกำกับดูแล จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.2 เม.ย. 63มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
510240กทม.คัดกรองเข้มคนเดินทางเข้ากรุงเทพฯ สกัดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.1 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
511241ตั้งจุดตรวจโควิด-19 เพิ่ม 1 แห่ง บนถนนบรมราชชนนีข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.1 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
512242กทม.ออกคำแนะนำการให้บริการอาหารแบบเดลิเวอรี่ (Delivery) เพิ่มความปลอดภัยประชาชนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.1 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
513243แจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้คนไร้บ้าน – ประสาน พม. จัดที่พักชั่วคราวข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.1 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
514244ด่านคัดกรองฯ เข้า-ออก กทม. ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขอความร่วมมือประชาชนหยุดการเคลื่อนย้าย ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.1 เม.ย. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
515245เตรียมจัดหามาตรการเยียวยาในส่วนของ กทม. ลดผลกระทบโควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.31 มี.ค. 63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
516246พัฒนาโครงการเดินเรือคลองผดุงกรุงเกษม คาดให้บริการเดินเรือไฟฟ้าได้ภายในเดือน ต.ค. 63ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.31 มี.ค. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
517247ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ปีนี้ลดใช้ไฟได้ 2,482 เมกะวัตต์ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.31 มี.ค. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
518248ผู้ว่าฯ กทม. สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว รวม 34 จุดเสี่ยง ถึง 30 เม.ย. 63ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.31 มี.ค. 63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
519249กทม. เดินหน้าแจกแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัยผ้าแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.31 มี.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
520250กทม. ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.31 มี.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
521251รองผู้ว่าฯ กทม.ตรวจเยี่ยมจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.31 มี.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
522252เข้มจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.31 มี.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
523253หลายเขตเดินหน้าแจกเจล/หน้ากาก ลดการระบาดโรคโควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.31 มี.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
524254ปลัด กทม. ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรอง ยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19 เข้าสู่กรุงเทพฯ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.31 มี.ค. 63ป.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
525255ชี้แจงแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ตามขั้นตอนของแพทย์ – เน้นย้ำสร้างความเข้าใจชุมชนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.31 มี.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
526256รับมอบถุงขยะ 5 แสนใบ จากภาคเอกชน ขอบคุณที่ร่วมใจป้องกันโควิด – 19 ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.30 มี.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
527257ดูแลเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคัดกรองปฏิบัติงานด้วยความสะดวกที่สุดข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.30 มี.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
528258ถวายหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลแด่พระภิกษุสงฆ์ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.30 มี.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
529259เขตพร้อมสนับสนุนจุดตรวจคัดกรอง ยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.30 มี.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
530260กทม. Big Cleaning สวนสาธารณะ 39 แห่งทั่วกรุง ป้องกันโควิด-19 แพร่ระบาดข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.27 มี.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
531261จิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมดูแลความสะอาดสวนสาธารณะกทม.ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.27 มี.ค. 63การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
532262จัด Big Cleaning สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง ขอความร่วมมือประชาชนฯ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.27 มี.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
533263ระดมพลังจิตอาสาทำความสะอาดสวนลุมพินี สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนที่มาใช้บริการข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.27 มี.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
53426412 จุดคัดกรองฯ พร้อมปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้เดินทางเข้ากรุงเทพฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.27 มี.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
535265รับมอบถุง 30,000 ใบ สำหรับแยกหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วฯ ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.27 มี.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
536266 Line@ “อัศวิน คลายทุกข์”ช่องทางร้องเรียนหากพบผู้ฝ่าฝืนประกาศ กทม. ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.27 มี.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
537267เร่งลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการเผาศพผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อร้ายแรง ให้แก่วัดทั่วกรุงเทพฯข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.27 มี.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
538268กรุงธนใต้ผนึกกำลัง Big Cleaning สวนธนบุรีรมย์ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.27 มี.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
539269ผู้ว่าฯ กทม.รับมอบแอลกอฮอล์จากเอกชนที่สนับสนุน เพื่อนำไปผลิตแจกจ่ายประชาชนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.26 มี.ค. 63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
540270ปลัด กทม. กำชับทุกเขตตรวจติดตาม และประชาสัมพันธ์ประกาศปิดสถานที่ชั่วคราวข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.26 มี.ค. 63ป.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
541271ผู้ว่าฯ กทม.มอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อพร้อมเปิดรับบริจาคเพิ่มเติมเพื่อส่งต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.25 มี.ค. 63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
542272กทม. พร้อมรับและปฏิบัติตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งจะประกาศใช้ในวันที่ 26 มี.ค.นี้ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.25 มี.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
543273กทม. หารือกลุ่มธุรกิจ Delivery วางแนวทางจัดส่งอาหารปลอดภัย ลดการแพร่ระบาดโควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.25 มี.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
544274โรงรับจำนำ กทม. ลดดอกเบี้ย 3 เดือน รับเปิดเทอมข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.25 มี.ค. 63มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
545275กทม.รับมอบหน้ากากอนามัยและผลิตภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.25 มี.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
546276ปลัด กทม. กำชับหน่วยงานในสังกัดทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สาธารณะทั่ว กทม. อย่างต่อเนื่องข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.25 มี.ค. 63ป.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
547277กำชับเขตวางมาตรการเข้มป้องกันโควิด-19 พร้อมตรวจสภาพคูคลองย่านประเวศและบึงกุ่มข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.25 มี.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
548278เปิดให้บริการแล้ว..! “BMA FEEDER” สายที่ 2 (B3) จากชุมชนเคหะร่มเกล้า ไป Airport Rail Link ลาดกระบัง ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.25 มี.ค. 63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
549279Big Cleaning ปทุมวัน เน้นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนใช้สอยร่วมกันข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.24 มี.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
550280กทม.ออกประกาศลดความหนาแน่นของประชาชน ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.24 มี.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
551281กทม. ออกประกาศประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) อธิบายคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อให้สถานประกอบการเข้าใจตรงกันข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.24 มี.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
552282สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่ม 22 วัน เริ่ม 22 มี.ค. -12 เม.ย. 63 ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.24 มี.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20
553283กำชับเขตตรวจสอบสถานประกอบการเข้มทำตามประกาศปิดสถานที่ชั่วคราวป้องกันโควิด – 19 ข่าว1สื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.24 มี.ค. 63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-09-202020-09-20