โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๑. ร้อยละของการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและผลักดันวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ ของภาคประชาชน : 87

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20 ของประชาชนที่ทำการสำรวจ

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย
:มิติที่ ๕.๕ - พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์
:เป้าหมายที่ ๕.๕.๑ ประชาชนจะร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ และผลักดันให้นำาวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การรับรู้ หมายถึง การที่ประชาชนรับรู้ว่ากรุงเทพมหานครมีการกำหนดวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ 2575 การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและผลักดันวิสัยทัศน์ หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการตรวจสอบและผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ระบุไว้ในวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ 2575 ของประชาชน

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนปราชนที่รับรู้และมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและผลักดันวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ.2575 X 100 /จำนวนประชาชนทั้งหมดที่ทำการสำรวจ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21020100-กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0438 : จำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0477 : จำนวนกลุ่มประชาสังคมที่มีการรับรองสถานะ โดยหน่วยงานของรัฐ)

ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0478 : จำนวนกิจกรรมที่กลุ่มประชาสังคมแต่ละกลุ่มดำเนินการ)

ข้อมูลประกอบที่ 4 : (stat_bma0479 : ผลการสำรวจการรับรู้และการมีส่วนร่วมติดตามผลักดันวิสัยทัศน์ของกลุ่มประชาสังคม)