โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

1. จัดทำผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและแผนการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานครสำหรับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและภาคเอกชน : 85

ค่าเป้าหมาย ฉบับ : 1

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
:มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
:เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและแผนการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร คือ ผลการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน โดยใช้สถิติที่สามารถวัดมูลค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนได้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินการที่ผ่านมาของกรุงเทพมหานคร และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต เพื่อให้หน่วยงานของกทม และภาคเอกชนใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจดำเนินโครงการต่าง ๆ หรือลงทุนธุรกิจ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและแผนการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการคลัง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0480 : แผนและขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้าในการจัดทำผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและแผนการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานครสำหรับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและภาคเอกชน)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0481 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและแผนการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานครสำหรับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและภาคเอกชน)