โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

17. มีนโยบายทางการคลังชัดเจน : 73

ค่าเป้าหมาย แผน : 1

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นโยบายทางการคลัง หมายถึง นโยบายทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

กรุงเทพมหานครมีนโยบายทางการเงินการคลังจำนวน 1 แผน และได้รับการปรับปรุงเสมอ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0018 : นโยบายทางการคลัง)