โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

15. ร้อยละของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ต้องการ : 65

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๓ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ด%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในระบบ BMA home ward ได้รับความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ต้องการ หมายถึง การที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับการฝึกอบรม ทบทวนความรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งจากหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและภายนอกกรุงเทพมหานคร

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับความรู้และฝึกทักษะที่ต้องการ หารด้วย จำนวนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงทั้งหมด คูณด้วย 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักอนามัย

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0384 : จำนวนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงทั้งหมด)

ตาราง : จำนวนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ต้องการ

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : ตารางจำนวนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ต้องการ

idhccodehcnamethdcodetraining_yearcg_totalcg_trainingadddateupdatedate
69HC0100ศ.1 สะพานมอญ1001202027272020-06-152020-06-15
70HC0200ศ.2 ราชปรารภ1037202065652020-06-152020-06-15
71HC0300ศ.3 บางซื่อ1029202036362020-06-152020-06-15
72HC0400ศ.4 ดินแดง1026202074742020-06-152020-06-15
73HC0500ศ.5 จุฬาลงกรณ์ 1007202039392020-06-152020-06-15
74HC0600ศ.6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง1002202024242020-06-152020-06-15
75HC0700ศ.7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์1012202019192020-06-152020-06-15
76HC0800ศ.8 บุญรอด รุ่งเรือง1047202046462020-06-152020-06-15
77HC0900ศ.9 ประชาธิปไตย1001202027272020-06-152020-06-15
78HC1000ศ.10 สุขุมวิท1033202035352020-06-152020-06-15
79HC1100ศ.11 ประดิพัทร์1014202038382020-06-152020-06-15
80HC1200ศ.12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ1031202030302020-06-152020-06-15
81HC1300ศ.13 ไมตรีวานิช1013202029292020-06-152020-06-15
82HC1400ศ.14 แก้ว สีบุญเรือง1028202039392020-06-152020-06-15
83HC1500ศ.15 ลาดพร้าว1045202093932020-06-152020-06-15
84HC1600ศ.16 ลุมพินี1007202034342020-06-152020-06-15
85HC1700ศ.17 ประชานิเวศน์1030202062622020-06-152020-06-15
86HC1800ศ.18 มงคล-วอน วังตาล1031202041412020-06-152020-06-15
87HC1900ศ.19 วงศ์สว่าง1029202043432020-06-152020-06-15
88HC2000ศ.20 ธนาคารศรีนคร1008202031312020-06-152020-06-15
89HC2100ศ.21 วัดธาตุทอง1039202080802020-06-152020-06-15
90HC2200ศ.22 วัดปากบ่อ1032202045452020-06-152020-06-15
91HC2300ศ.23 สี่พระยา1004202023232020-06-152020-06-15
92HC2400ศ.24 บางเขน1005202072722020-06-152020-06-15
93HC2500ศ.25 ห้วยขวาง1017202083832020-06-152020-06-15
94HC2600ศ.26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์1015202021212020-06-152020-06-15
95HC2700ศ.27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์1015202027272020-06-152020-06-15
96HC2800ศ.28 กรุงธนบุรี1018202050502020-06-152020-06-15
97HC2900ศ.29 ช่วง นุชเนตร1035202077772020-06-152020-06-15
98HC3000ศ.30 วัดเจ้าอาม1020202071712020-06-152020-06-15
99HC3100ศ.31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร1025202072722020-06-152020-06-15
100HC3200ศ.32 มาริษ ตินตมุสิก1047202027272020-06-152020-06-15
101HC3300ศ.33 วัดหงส์รัตนาราม1016202038382020-06-152020-06-15
102HC3400ศ.34 โพธิ์ศรี1009202046462020-06-152020-06-15
103HC3500ศ.35 หัวหมาก1006202067672020-06-152020-06-15
104HC3600ศ.36 บุคคโล1015202033332020-06-152020-06-15
105HC3700ศ.37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา1034202045452020-06-152020-06-15
106HC3800ศ.38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ1002202032322020-06-152020-06-15
107HC3900ศ.39 ราษฏร์บูรณะ1024202044442020-06-152020-06-15
108HC4000ศ.40 บางแค104020201041042020-06-152020-06-15
109HC4100ศ.41 คลองเตย1033202073732020-06-152020-06-15
110HC4200ศ.42 ถนอม ทองสิมา1021202066662020-06-152020-06-15
111HC4300ศ.43 มีนบุรี1010202079792020-06-152020-06-15
112HC4400ศ.44 ลำผักชี1003202055552020-06-152020-06-15
113HC4500ศ.45 ร่มเกล้า1011202071712020-06-152020-06-15
114HC4600ศ.46 กันตารัติ์อุทิศ1011202041412020-06-152020-06-15
115HC4700ศ.47 คลองขวาง1022202074742020-06-152020-06-15
116HC4800ศ.48 นาควัชรอุทิศ1023202078782020-06-152020-06-15
117HC4900ศ.49 วัดชัยพฤกษมาลา1019202056562020-06-152020-06-15
118HC5000ศ.50 บึงกุ่ม102720201251252020-06-152020-06-15
119HC5100ศ.51 วัดไผ่ตัน1030202046462020-06-152020-06-15
120HC5200ศ.52 สามเสนนอก1026202026262020-06-152020-06-15
121HC5300ศ.53 ทุ่งสองห้อง1041202046462020-06-152020-06-15
122HC5400ศ.54 ทัศน์เอี่ยม1049202031312020-06-152020-06-15
123HC5500ศ.55 เตชะสัมพันธ์1012202031312020-06-152020-06-15
124HC5600ศ.56 ทับเจริญ104320201201202020-06-152020-06-15
125HC5700ศ.57 บุญเรือง ล้ำเลิศ1032202081812020-06-152020-06-15
126HC5800ศ.58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม1024202023232020-06-152020-06-15
127HC5900ศ.59 ทุ่งครุ1049202069692020-06-152020-06-15
128HC6000ศ.60 รสสุคนธ์ มโนชญากร1036202098982020-06-152020-06-15
129HC6100ศ.61 สังวาล ทัศนารมย์104220201091092020-06-152020-06-15
130HC6200ศ.62 ตวงรัชฏ์ ศศะนาวินภักดีฐานปัญญา1022202053532020-06-152020-06-15
131HC6300ศ.63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย1028202036362020-06-152020-06-15
132HC6400ศ.64 คลองสามวา1046202040402020-06-152020-06-15
133HC6500ศ.65 รักษาศุข1050202045452020-06-152020-06-15
134HC6600ศ.66 ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม1038202065652020-06-152020-06-15
135HC6700ศ.67 ทวีวัฒนา1048202047472020-06-152020-06-15
136HC6800ศ.68 สะพานสูง1044202034342020-06-152020-06-15
137HC0100ศ.1 สะพานมอญ1001202027272020-10-302020-10-30
138HC0200ศ.2 ราชปรารภ1037202065652020-10-302020-10-30
139HC0300ศ.3 บางซื่อ1029202036362020-10-302020-10-30
140HC0400ศ.4 ดินแดง1026202074742020-10-302020-10-30
141HC0500ศ.5 จุฬาลงกรณ์ 1007202039392020-10-302020-10-30
142HC0600ศ.6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง1002202024242020-10-302020-10-30
143HC0700ศ.7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์1012202019192020-10-302020-10-30
144HC0800ศ.8 บุญรอด รุ่งเรือง1047202046462020-10-302020-10-30
145HC0900ศ.9 ประชาธิปไตย1001202027272020-10-302020-10-30
146HC1000ศ.10 สุขุมวิท1033202035352020-10-302020-10-30
147HC1100ศ.11 ประดิพัทร์1014202038382020-10-302020-10-30
148HC1200ศ.12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ1031202030302020-10-302020-10-30
149HC1300ศ.13 ไมตรีวานิช1013202029292020-10-302020-10-30
150HC1400ศ.14 แก้ว สีบุญเรือง1028202039392020-10-302020-10-30
151HC1500ศ.15 ลาดพร้าว1045202093932020-10-302020-10-30
152HC1600ศ.16 ลุมพินี1007202034342020-10-302020-10-30
153HC1700ศ.17 ประชานิเวศน์1030202062622020-10-302020-10-30
154HC1800ศ.18 มงคล-วอน วังตาล1031202041412020-10-302020-10-30
155HC1900ศ.19 วงศ์สว่าง1029202043432020-10-302020-10-30
156HC2000ศ.20 ธนาคารศรีนคร1008202031312020-10-302020-10-30
157HC2100ศ.21 วัดธาตุทอง1039202080802020-10-302020-10-30
158HC2200ศ.22 วัดปากบ่อ1032202045452020-10-302020-10-30
159HC2300ศ.23 สี่พระยา1004202023232020-10-302020-10-30
160HC2400ศ.24 บางเขน1005202072722020-10-302020-10-30
161HC2500ศ.25 ห้วยขวาง1017202083832020-10-302020-10-30
162HC2600ศ.26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์1015202021212020-10-302020-10-30
163HC2700ศ.27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์1015202027272020-10-302020-10-30
164HC2800ศ.28 กรุงธนบุรี1018202050502020-10-302020-10-30
165HC2900ศ.29 ช่วง นุชเนตร1035202077772020-10-302020-10-30
166HC3000ศ.30 วัดเจ้าอาม1020202071712020-10-302020-10-30
167HC3100ศ.31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร1025202072722020-10-302020-10-30
168HC3200ศ.32 มาริษ ตินตมุสิก1047202027272020-10-302020-10-30
169HC3300ศ.33 วัดหงส์รัตนาราม1016202038382020-10-302020-10-30
170HC3400ศ.34 โพธิ์ศรี1009202046462020-10-302020-10-30
171HC3500ศ.35 หัวหมาก1006202067672020-10-302020-10-30
172HC3600ศ.36 บุคคโล1015202033332020-10-302020-10-30
173HC3700ศ.37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา1034202045452020-10-302020-10-30
174HC3800ศ.38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ1002202032322020-10-302020-10-30
175HC3900ศ.39 ราษฏร์บูรณะ1024202044442020-10-302020-10-30
176HC4000ศ.40 บางแค104020201041042020-10-302020-10-30
177HC4100ศ.41 คลองเตย1033202073732020-10-302020-10-30
178HC4200ศ.42 ถนอม ทองสิมา1021202066662020-10-302020-10-30
179HC4300ศ.43 มีนบุรี1010202079792020-10-302020-10-30
180HC4400ศ.44 ลำผักชี1003202055552020-10-302020-10-30
181HC4500ศ.45 ร่มเกล้า1011202071712020-10-302020-10-30
182HC4600ศ.46 กันตารัติ์อุทิศ1011202041412020-10-302020-10-30
183HC4700ศ.47 คลองขวาง1022202074742020-10-302020-10-30
184HC4800ศ.48 นาควัชรอุทิศ1023202078782020-10-302020-10-30
185HC4900ศ.49 วัดชัยพฤกษมาลา1019202056562020-10-302020-10-30
186HC5000ศ.50 บึงกุ่ม102720201251252020-10-302020-10-30
187HC5100ศ.51 วัดไผ่ตัน1030202046462020-10-302020-10-30
188HC5200ศ.52 สามเสนนอก1026202026262020-10-302020-10-30
189HC5300ศ.53 ทุ่งสองห้อง1041202046462020-10-302020-10-30
190HC5400ศ.54 ทัศน์เอี่ยม1049202031312020-10-302020-10-30
191HC5500ศ.55 เตชะสัมพันธ์1012202031312020-10-302020-10-30
192HC5600ศ.56 ทับเจริญ104320201201202020-10-302020-10-30
193HC5700ศ.57 บุญเรือง ล้ำเลิศ1032202081812020-10-302020-10-30
194HC5800ศ.58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม1024202023232020-10-302020-10-30
195HC5900ศ.59 ทุ่งครุ1049202069692020-10-302020-10-30
196HC6000ศ.60 รสสุคนธ์ มโนชญากร1036202098982020-10-302020-10-30
197HC6100ศ.61 สังวาล ทัศนารมย์104220201091092020-10-302020-10-30
198HC6200ศ.62 ตวงรัชฏ์ ศศะนาวินภักดีฐานปัญญา1022202053532020-10-302020-10-30
199HC6300ศ.63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย1028202036362020-10-302020-10-30
200HC6400ศ.64 คลองสามวา1046202040402020-10-302020-10-30
201HC6500ศ.65 รักษาศุข1050202045452020-10-302020-10-30
202HC6600ศ.66 ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม1038202065652020-10-302020-10-30
203HC6700ศ.67 ทวีวัฒนา1048202047472020-10-302020-10-30
204HC6800ศ.68 สะพานสูง1044202034342020-10-302020-10-30
205HC6800ศ.68 สะพานสูง10442021002021-09-302021-09-30
206HC6700ศ.67 ทวีวัฒนา10482021002021-09-302021-09-30
207HC6600ศ.66 ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม10382021002021-09-302021-09-30
208HC6500ศ.65 รักษาศุข10502021002021-09-302021-09-30
209HC6400ศ.64 คลองสามวา10462021002021-09-302021-09-30
210HC6300ศ.63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย10282021002021-09-302021-09-30
211HC6200ศ.62 ตวงรัชฏ์ ศศะนาวินภักดีฐานปัญญา10222021002021-09-302021-09-30
212HC6100ศ.61 สังวาล ทัศนารมย์10422021002021-09-302021-09-30
213HC6000ศ.60 รสสุคนธ์ มโนชญากร10362021002021-09-302021-09-30
214HC5900ศ.59 ทุ่งครุ10492021002021-09-302021-09-30
215HC5800ศ.58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม10242021002021-09-302021-09-30
216HC5700ศ.57 บุญเรือง ล้ำเลิศ10322021002021-09-302021-09-30
217HC5600ศ.56 ทับเจริญ10432021002021-09-302021-09-30
218HC5500ศ.55 เตชะสัมพันธ์10122021002021-09-302021-09-30
219HC5400ศ.54 ทัศน์เอี่ยม10492021002021-09-302021-09-30
220HC5300ศ.53 ทุ่งสองห้อง10412021002021-09-302021-09-30
221HC5200ศ.52 สามเสนนอก10262021002021-09-302021-09-30
222HC5100ศ.51 วัดไผ่ตัน10302021002021-09-302021-09-30
223HC5000ศ.50 บึงกุ่ม10272021002021-09-302021-09-30
224HC4900ศ.49 วัดชัยพฤกษมาลา10192021002021-09-302021-09-30
225HC4800ศ.48 นาควัชรอุทิศ10232021002021-09-302021-09-30
226HC4700ศ.47 คลองขวาง10222021002021-09-302021-09-30
227HC4600ศ.46 กันตารัติ์อุทิศ10112021002021-09-302021-09-30
228HC4500ศ.45 ร่มเกล้า10112021002021-09-302021-09-30
229HC4400ศ.44 ลำผักชี10032021002021-09-302021-09-30
230HC4300ศ.43 มีนบุรี10102021002021-09-302021-09-30
231HC4200ศ.42 ถนอม ทองสิมา10212021002021-09-302021-09-30
232HC4100ศ.41 คลองเตย10332021002021-09-302021-09-30
233HC4000ศ.40 บางแค10402021002021-09-302021-09-30
234HC3900ศ.39 ราษฏร์บูรณะ10242021002021-09-302021-09-30
235HC3800ศ.38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ10022021002021-09-302021-09-30
236HC3700ศ.37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา10342021002021-09-302021-09-30
237HC3600ศ.36 บุคคโล10152021002021-09-302021-09-30
238HC3500ศ.35 หัวหมาก10062021002021-09-302021-09-30
239HC3400ศ.34 โพธิ์ศรี10092021002021-09-302021-09-30
240HC3300ศ.33 วัดหงส์รัตนาราม10162021002021-09-302021-09-30
241HC3200ศ.32 มาริษ ตินตมุสิก10472021002021-09-302021-09-30
242HC3100ศ.31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร10252021002021-09-302021-09-30
243HC3000ศ.30 วัดเจ้าอาม10202021002021-09-302021-09-30
244HC2900ศ.29 ช่วง นุชเนตร10352021002021-09-302021-09-30
245HC2800ศ.28 กรุงธนบุรี10182021002021-09-302021-09-30
246HC2700ศ.27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์10152021002021-09-302021-09-30
247HC2600ศ.26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์10152021002021-09-302021-09-30
248HC2500ศ.25 ห้วยขวาง10172021002021-09-302021-09-30
249HC2400ศ.24 บางเขน10052021002021-09-302021-09-30
250HC2300ศ.23 สี่พระยา10042021002021-09-302021-09-30
251HC2200ศ.22 วัดปากบ่อ10322021002021-09-302021-09-30
252HC2100ศ.21 วัดธาตุทอง10392021002021-09-302021-09-30
253HC2000ศ.20 ธนาคารศรีนคร10082021002021-09-302021-09-30
254HC1900ศ.19 วงศ์สว่าง10292021002021-09-302021-09-30
255HC1800ศ.18 มงคล-วอน วังตาล10312021002021-09-302021-09-30
256HC1700ศ.17 ประชานิเวศน์10302021002021-09-302021-09-30
257HC1600ศ.16 ลุมพินี10072021002021-09-302021-09-30
258HC1500ศ.15 ลาดพร้าว10452021002021-09-302021-09-30
259HC1400ศ.14 แก้ว สีบุญเรือง10282021002021-09-302021-09-30
260HC1300ศ.13 ไมตรีวานิช10132021002021-09-302021-09-30
261HC1200ศ.12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ10312021002021-09-302021-09-30
262HC1100ศ.11 ประดิพัทร์10142021002021-09-302021-09-30
263HC1000ศ.10 สุขุมวิท10332021002021-09-302021-09-30
264HC0900ศ.9 ประชาธิปไตย10012021002021-09-302021-09-30
265HC0800ศ.8 บุญรอด รุ่งเรือง10472021002021-09-302021-09-30
266HC0700ศ.7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์10122021002021-09-302021-09-30
267HC0600ศ.6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง10022021002021-09-302021-09-30
268HC0500ศ.5 จุฬาลงกรณ์10072021002021-09-302021-09-30
269HC0400ศ.4 ดินแดง10262021002021-09-302021-09-30
270HC0300ศ.3 บางซื่อ10292021002021-09-302021-09-30
271HC0200ศ.2 ราชปรารภ10372021002021-09-302021-09-30
272HC0100ศ.1 สะพานมอญ10012021002021-09-302021-09-30ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0383 : จำนวนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ต้องการ)

ตาราง : จำนวนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ต้องการ

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : ตารางจำนวนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ต้องการ

idhccodehcnamethdcodetraining_yearcg_totalcg_trainingadddateupdatedate
69HC0100ศ.1 สะพานมอญ1001202027272020-06-152020-06-15
70HC0200ศ.2 ราชปรารภ1037202065652020-06-152020-06-15
71HC0300ศ.3 บางซื่อ1029202036362020-06-152020-06-15
72HC0400ศ.4 ดินแดง1026202074742020-06-152020-06-15
73HC0500ศ.5 จุฬาลงกรณ์ 1007202039392020-06-152020-06-15
74HC0600ศ.6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง1002202024242020-06-152020-06-15
75HC0700ศ.7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์1012202019192020-06-152020-06-15
76HC0800ศ.8 บุญรอด รุ่งเรือง1047202046462020-06-152020-06-15
77HC0900ศ.9 ประชาธิปไตย1001202027272020-06-152020-06-15
78HC1000ศ.10 สุขุมวิท1033202035352020-06-152020-06-15
79HC1100ศ.11 ประดิพัทร์1014202038382020-06-152020-06-15
80HC1200ศ.12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ1031202030302020-06-152020-06-15
81HC1300ศ.13 ไมตรีวานิช1013202029292020-06-152020-06-15
82HC1400ศ.14 แก้ว สีบุญเรือง1028202039392020-06-152020-06-15
83HC1500ศ.15 ลาดพร้าว1045202093932020-06-152020-06-15
84HC1600ศ.16 ลุมพินี1007202034342020-06-152020-06-15
85HC1700ศ.17 ประชานิเวศน์1030202062622020-06-152020-06-15
86HC1800ศ.18 มงคล-วอน วังตาล1031202041412020-06-152020-06-15
87HC1900ศ.19 วงศ์สว่าง1029202043432020-06-152020-06-15
88HC2000ศ.20 ธนาคารศรีนคร1008202031312020-06-152020-06-15
89HC2100ศ.21 วัดธาตุทอง1039202080802020-06-152020-06-15
90HC2200ศ.22 วัดปากบ่อ1032202045452020-06-152020-06-15
91HC2300ศ.23 สี่พระยา1004202023232020-06-152020-06-15
92HC2400ศ.24 บางเขน1005202072722020-06-152020-06-15
93HC2500ศ.25 ห้วยขวาง1017202083832020-06-152020-06-15
94HC2600ศ.26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์1015202021212020-06-152020-06-15
95HC2700ศ.27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์1015202027272020-06-152020-06-15
96HC2800ศ.28 กรุงธนบุรี1018202050502020-06-152020-06-15
97HC2900ศ.29 ช่วง นุชเนตร1035202077772020-06-152020-06-15
98HC3000ศ.30 วัดเจ้าอาม1020202071712020-06-152020-06-15
99HC3100ศ.31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร1025202072722020-06-152020-06-15
100HC3200ศ.32 มาริษ ตินตมุสิก1047202027272020-06-152020-06-15
101HC3300ศ.33 วัดหงส์รัตนาราม1016202038382020-06-152020-06-15
102HC3400ศ.34 โพธิ์ศรี1009202046462020-06-152020-06-15
103HC3500ศ.35 หัวหมาก1006202067672020-06-152020-06-15
104HC3600ศ.36 บุคคโล1015202033332020-06-152020-06-15
105HC3700ศ.37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา1034202045452020-06-152020-06-15
106HC3800ศ.38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ1002202032322020-06-152020-06-15
107HC3900ศ.39 ราษฏร์บูรณะ1024202044442020-06-152020-06-15
108HC4000ศ.40 บางแค104020201041042020-06-152020-06-15
109HC4100ศ.41 คลองเตย1033202073732020-06-152020-06-15
110HC4200ศ.42 ถนอม ทองสิมา1021202066662020-06-152020-06-15
111HC4300ศ.43 มีนบุรี1010202079792020-06-152020-06-15
112HC4400ศ.44 ลำผักชี1003202055552020-06-152020-06-15
113HC4500ศ.45 ร่มเกล้า1011202071712020-06-152020-06-15
114HC4600ศ.46 กันตารัติ์อุทิศ1011202041412020-06-152020-06-15
115HC4700ศ.47 คลองขวาง1022202074742020-06-152020-06-15
116HC4800ศ.48 นาควัชรอุทิศ1023202078782020-06-152020-06-15
117HC4900ศ.49 วัดชัยพฤกษมาลา1019202056562020-06-152020-06-15
118HC5000ศ.50 บึงกุ่ม102720201251252020-06-152020-06-15
119HC5100ศ.51 วัดไผ่ตัน1030202046462020-06-152020-06-15
120HC5200ศ.52 สามเสนนอก1026202026262020-06-152020-06-15
121HC5300ศ.53 ทุ่งสองห้อง1041202046462020-06-152020-06-15
122HC5400ศ.54 ทัศน์เอี่ยม1049202031312020-06-152020-06-15
123HC5500ศ.55 เตชะสัมพันธ์1012202031312020-06-152020-06-15
124HC5600ศ.56 ทับเจริญ104320201201202020-06-152020-06-15
125HC5700ศ.57 บุญเรือง ล้ำเลิศ1032202081812020-06-152020-06-15
126HC5800ศ.58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม1024202023232020-06-152020-06-15
127HC5900ศ.59 ทุ่งครุ1049202069692020-06-152020-06-15
128HC6000ศ.60 รสสุคนธ์ มโนชญากร1036202098982020-06-152020-06-15
129HC6100ศ.61 สังวาล ทัศนารมย์104220201091092020-06-152020-06-15
130HC6200ศ.62 ตวงรัชฏ์ ศศะนาวินภักดีฐานปัญญา1022202053532020-06-152020-06-15
131HC6300ศ.63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย1028202036362020-06-152020-06-15
132HC6400ศ.64 คลองสามวา1046202040402020-06-152020-06-15
133HC6500ศ.65 รักษาศุข1050202045452020-06-152020-06-15
134HC6600ศ.66 ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม1038202065652020-06-152020-06-15
135HC6700ศ.67 ทวีวัฒนา1048202047472020-06-152020-06-15
136HC6800ศ.68 สะพานสูง1044202034342020-06-152020-06-15
137HC0100ศ.1 สะพานมอญ1001202027272020-10-302020-10-30
138HC0200ศ.2 ราชปรารภ1037202065652020-10-302020-10-30
139HC0300ศ.3 บางซื่อ1029202036362020-10-302020-10-30
140HC0400ศ.4 ดินแดง1026202074742020-10-302020-10-30
141HC0500ศ.5 จุฬาลงกรณ์ 1007202039392020-10-302020-10-30
142HC0600ศ.6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง1002202024242020-10-302020-10-30
143HC0700ศ.7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์1012202019192020-10-302020-10-30
144HC0800ศ.8 บุญรอด รุ่งเรือง1047202046462020-10-302020-10-30
145HC0900ศ.9 ประชาธิปไตย1001202027272020-10-302020-10-30
146HC1000ศ.10 สุขุมวิท1033202035352020-10-302020-10-30
147HC1100ศ.11 ประดิพัทร์1014202038382020-10-302020-10-30
148HC1200ศ.12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ1031202030302020-10-302020-10-30
149HC1300ศ.13 ไมตรีวานิช1013202029292020-10-302020-10-30
150HC1400ศ.14 แก้ว สีบุญเรือง1028202039392020-10-302020-10-30
151HC1500ศ.15 ลาดพร้าว1045202093932020-10-302020-10-30
152HC1600ศ.16 ลุมพินี1007202034342020-10-302020-10-30
153HC1700ศ.17 ประชานิเวศน์1030202062622020-10-302020-10-30
154HC1800ศ.18 มงคล-วอน วังตาล1031202041412020-10-302020-10-30
155HC1900ศ.19 วงศ์สว่าง1029202043432020-10-302020-10-30
156HC2000ศ.20 ธนาคารศรีนคร1008202031312020-10-302020-10-30
157HC2100ศ.21 วัดธาตุทอง1039202080802020-10-302020-10-30
158HC2200ศ.22 วัดปากบ่อ1032202045452020-10-302020-10-30
159HC2300ศ.23 สี่พระยา1004202023232020-10-302020-10-30
160HC2400ศ.24 บางเขน1005202072722020-10-302020-10-30
161HC2500ศ.25 ห้วยขวาง1017202083832020-10-302020-10-30
162HC2600ศ.26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์1015202021212020-10-302020-10-30
163HC2700ศ.27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์1015202027272020-10-302020-10-30
164HC2800ศ.28 กรุงธนบุรี1018202050502020-10-302020-10-30
165HC2900ศ.29 ช่วง นุชเนตร1035202077772020-10-302020-10-30
166HC3000ศ.30 วัดเจ้าอาม1020202071712020-10-302020-10-30
167HC3100ศ.31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร1025202072722020-10-302020-10-30
168HC3200ศ.32 มาริษ ตินตมุสิก1047202027272020-10-302020-10-30
169HC3300ศ.33 วัดหงส์รัตนาราม1016202038382020-10-302020-10-30
170HC3400ศ.34 โพธิ์ศรี1009202046462020-10-302020-10-30
171HC3500ศ.35 หัวหมาก1006202067672020-10-302020-10-30
172HC3600ศ.36 บุคคโล1015202033332020-10-302020-10-30
173HC3700ศ.37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา1034202045452020-10-302020-10-30
174HC3800ศ.38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ1002202032322020-10-302020-10-30
175HC3900ศ.39 ราษฏร์บูรณะ1024202044442020-10-302020-10-30
176HC4000ศ.40 บางแค104020201041042020-10-302020-10-30
177HC4100ศ.41 คลองเตย1033202073732020-10-302020-10-30
178HC4200ศ.42 ถนอม ทองสิมา1021202066662020-10-302020-10-30
179HC4300ศ.43 มีนบุรี1010202079792020-10-302020-10-30
180HC4400ศ.44 ลำผักชี1003202055552020-10-302020-10-30
181HC4500ศ.45 ร่มเกล้า1011202071712020-10-302020-10-30
182HC4600ศ.46 กันตารัติ์อุทิศ1011202041412020-10-302020-10-30
183HC4700ศ.47 คลองขวาง1022202074742020-10-302020-10-30
184HC4800ศ.48 นาควัชรอุทิศ1023202078782020-10-302020-10-30
185HC4900ศ.49 วัดชัยพฤกษมาลา1019202056562020-10-302020-10-30
186HC5000ศ.50 บึงกุ่ม102720201251252020-10-302020-10-30
187HC5100ศ.51 วัดไผ่ตัน1030202046462020-10-302020-10-30
188HC5200ศ.52 สามเสนนอก1026202026262020-10-302020-10-30
189HC5300ศ.53 ทุ่งสองห้อง1041202046462020-10-302020-10-30
190HC5400ศ.54 ทัศน์เอี่ยม1049202031312020-10-302020-10-30
191HC5500ศ.55 เตชะสัมพันธ์1012202031312020-10-302020-10-30
192HC5600ศ.56 ทับเจริญ104320201201202020-10-302020-10-30
193HC5700ศ.57 บุญเรือง ล้ำเลิศ1032202081812020-10-302020-10-30
194HC5800ศ.58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม1024202023232020-10-302020-10-30
195HC5900ศ.59 ทุ่งครุ1049202069692020-10-302020-10-30
196HC6000ศ.60 รสสุคนธ์ มโนชญากร1036202098982020-10-302020-10-30
197HC6100ศ.61 สังวาล ทัศนารมย์104220201091092020-10-302020-10-30
198HC6200ศ.62 ตวงรัชฏ์ ศศะนาวินภักดีฐานปัญญา1022202053532020-10-302020-10-30
199HC6300ศ.63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย1028202036362020-10-302020-10-30
200HC6400ศ.64 คลองสามวา1046202040402020-10-302020-10-30
201HC6500ศ.65 รักษาศุข1050202045452020-10-302020-10-30
202HC6600ศ.66 ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม1038202065652020-10-302020-10-30
203HC6700ศ.67 ทวีวัฒนา1048202047472020-10-302020-10-30
204HC6800ศ.68 สะพานสูง1044202034342020-10-302020-10-30
205HC6800ศ.68 สะพานสูง10442021002021-09-302021-09-30
206HC6700ศ.67 ทวีวัฒนา10482021002021-09-302021-09-30
207HC6600ศ.66 ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม10382021002021-09-302021-09-30
208HC6500ศ.65 รักษาศุข10502021002021-09-302021-09-30
209HC6400ศ.64 คลองสามวา10462021002021-09-302021-09-30
210HC6300ศ.63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย10282021002021-09-302021-09-30
211HC6200ศ.62 ตวงรัชฏ์ ศศะนาวินภักดีฐานปัญญา10222021002021-09-302021-09-30
212HC6100ศ.61 สังวาล ทัศนารมย์10422021002021-09-302021-09-30
213HC6000ศ.60 รสสุคนธ์ มโนชญากร10362021002021-09-302021-09-30
214HC5900ศ.59 ทุ่งครุ10492021002021-09-302021-09-30
215HC5800ศ.58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม10242021002021-09-302021-09-30
216HC5700ศ.57 บุญเรือง ล้ำเลิศ10322021002021-09-302021-09-30
217HC5600ศ.56 ทับเจริญ10432021002021-09-302021-09-30
218HC5500ศ.55 เตชะสัมพันธ์10122021002021-09-302021-09-30
219HC5400ศ.54 ทัศน์เอี่ยม10492021002021-09-302021-09-30
220HC5300ศ.53 ทุ่งสองห้อง10412021002021-09-302021-09-30
221HC5200ศ.52 สามเสนนอก10262021002021-09-302021-09-30
222HC5100ศ.51 วัดไผ่ตัน10302021002021-09-302021-09-30
223HC5000ศ.50 บึงกุ่ม10272021002021-09-302021-09-30
224HC4900ศ.49 วัดชัยพฤกษมาลา10192021002021-09-302021-09-30
225HC4800ศ.48 นาควัชรอุทิศ10232021002021-09-302021-09-30
226HC4700ศ.47 คลองขวาง10222021002021-09-302021-09-30
227HC4600ศ.46 กันตารัติ์อุทิศ10112021002021-09-302021-09-30
228HC4500ศ.45 ร่มเกล้า10112021002021-09-302021-09-30
229HC4400ศ.44 ลำผักชี10032021002021-09-302021-09-30
230HC4300ศ.43 มีนบุรี10102021002021-09-302021-09-30
231HC4200ศ.42 ถนอม ทองสิมา10212021002021-09-302021-09-30
232HC4100ศ.41 คลองเตย10332021002021-09-302021-09-30
233HC4000ศ.40 บางแค10402021002021-09-302021-09-30
234HC3900ศ.39 ราษฏร์บูรณะ10242021002021-09-302021-09-30
235HC3800ศ.38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ10022021002021-09-302021-09-30
236HC3700ศ.37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา10342021002021-09-302021-09-30
237HC3600ศ.36 บุคคโล10152021002021-09-302021-09-30
238HC3500ศ.35 หัวหมาก10062021002021-09-302021-09-30
239HC3400ศ.34 โพธิ์ศรี10092021002021-09-302021-09-30
240HC3300ศ.33 วัดหงส์รัตนาราม10162021002021-09-302021-09-30
241HC3200ศ.32 มาริษ ตินตมุสิก10472021002021-09-302021-09-30
242HC3100ศ.31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร10252021002021-09-302021-09-30
243HC3000ศ.30 วัดเจ้าอาม10202021002021-09-302021-09-30
244HC2900ศ.29 ช่วง นุชเนตร10352021002021-09-302021-09-30
245HC2800ศ.28 กรุงธนบุรี10182021002021-09-302021-09-30
246HC2700ศ.27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์10152021002021-09-302021-09-30
247HC2600ศ.26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์10152021002021-09-302021-09-30
248HC2500ศ.25 ห้วยขวาง10172021002021-09-302021-09-30
249HC2400ศ.24 บางเขน10052021002021-09-302021-09-30
250HC2300ศ.23 สี่พระยา10042021002021-09-302021-09-30
251HC2200ศ.22 วัดปากบ่อ10322021002021-09-302021-09-30
252HC2100ศ.21 วัดธาตุทอง10392021002021-09-302021-09-30
253HC2000ศ.20 ธนาคารศรีนคร10082021002021-09-302021-09-30
254HC1900ศ.19 วงศ์สว่าง10292021002021-09-302021-09-30
255HC1800ศ.18 มงคล-วอน วังตาล10312021002021-09-302021-09-30
256HC1700ศ.17 ประชานิเวศน์10302021002021-09-302021-09-30
257HC1600ศ.16 ลุมพินี10072021002021-09-302021-09-30
258HC1500ศ.15 ลาดพร้าว10452021002021-09-302021-09-30
259HC1400ศ.14 แก้ว สีบุญเรือง10282021002021-09-302021-09-30
260HC1300ศ.13 ไมตรีวานิช10132021002021-09-302021-09-30
261HC1200ศ.12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ10312021002021-09-302021-09-30
262HC1100ศ.11 ประดิพัทร์10142021002021-09-302021-09-30
263HC1000ศ.10 สุขุมวิท10332021002021-09-302021-09-30
264HC0900ศ.9 ประชาธิปไตย10012021002021-09-302021-09-30
265HC0800ศ.8 บุญรอด รุ่งเรือง10472021002021-09-302021-09-30
266HC0700ศ.7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์10122021002021-09-302021-09-30
267HC0600ศ.6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง10022021002021-09-302021-09-30
268HC0500ศ.5 จุฬาลงกรณ์10072021002021-09-302021-09-30
269HC0400ศ.4 ดินแดง10262021002021-09-302021-09-30
270HC0300ศ.3 บางซื่อ10292021002021-09-302021-09-30
271HC0200ศ.2 ราชปรารภ10372021002021-09-302021-09-30
272HC0100ศ.1 สะพานมอญ10012021002021-09-302021-09-30