โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

15. ร้อยละของทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานครได้รับการปฏิบัติตามแผน : 64

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 30 : ร้อยละ 30

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) หมายถึง ทะเบียนที่รวบรวมความเสี่ยงสำคัญของกรุงเทพมหานคร (Risk Register) ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงจำนวน 13 เรื่อง ได้แก่ 1. อุทกภัย 2. อัคคีภัย 3. แผ่นดินไหว 4. โรคระบาด 5. สิ่งแวดล้อม 6. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7. การก่อการร้าย 8. ความขัดแย้งของคนในชาติ 9. การเปลี่ยนแปลงเชิงประชากรศาสตร์ 10. เศรษฐกิจ 11. การทุจริต 12. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 13. การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งกำหนดการควบคุมหรือการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวไว้ สำหรับให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องได้นำไปปฏิบัติ รวมจำนวนทั้งสิ้น 514 ประเด็น (๑๓ ความเสี่ยง) - แผน หมายถึง แนวทางหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงหรือการควบคุมที่ระบุไว้ในทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานคร - การปฏิบัติตามแผน พิจารณาจากการประเมินตนเองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม Checklist ที่ระบุการควบคุมหรือการจัดการความเสี่ยงตามทะเบียนความเสี่ยงฯ และหรือการตรวจสอบหรือประเมินหรือสอบทานเอกสารหรือหลักฐานโดยผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยง (แผนการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยง) ซึ่งจะนับรวมจำนวนประเด็นการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงที่ได้ประเมินแล้วด้วย (ยอดสะสม) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ ถึงปัจจุบัน

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนประเด็นตามแผนการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยงของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการประเมินหรือปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ คูณ ๑๐๐ หารด้วย จำนวนประเด็นตามแผนการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยงทั้งหมดในทะเบียนความเสี่ยงฯ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0015 : จำนวนทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานครทั้งหมด)

ตาราง : จำนวนทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานครทั้งหมดได้รับการปฏิบัติตามแผน

หน่วยงาน : สำนักงานตรวจสอบภายใน

คำอธิบายตาราง : ทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร (BMA Risk Register) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรับปรุงปี 62

idriskriskfactorinherentriskdescriptionofimpactprecontrolcontrolpostcontrolresidualriskriskownerinternalorganizationexternalorganizationadddateupdatedate
92การบริหารทรัพยากรบุคคลปัญหาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและลูกจ้างในหน่วยงาน เนื่องจาก 1. ปริมาณงานที่สะสมเป็นจำนวนมาก 2. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการให้บริการประชาชนและผลสัมฤทธิ์ของงานมากกว่าคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ 3. การขาดอัตรากำลัง ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทำงานหนักเกินเวลาการปฏิบัติงานเป็นประจำ20 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. เกิดภาวะความเครียดในการปฏิบัติงาน 2. ชีวิตประจำวันไม่สมดุล เพราะขาดการออกกำลังกาย 3. เกิดโรคภัยไข้เจ็บ 4. เกิดปัญหาครอบครัวและสังคม เนื่องจากไม่มีเวลาดูแลครอบครัวN/A1. BMA Sport Day 2. การให้เงินรางวัลประจำปี 3. การให้ค่าอาหารทำการนอกเวลา 4. การจัดสรรอัตรากำลังให้กับหน่วยงาน ตามปริมาณงานและโครงสร้างองค์กรN/A12 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. สำนักงาน ก.ก. 2. สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สนป. 3. สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครN/AN/A2020-06-072020-06-23
67ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านกายภาพ กรณีสายสัญญาณต่าง ๆ เช่น Fiber Optic ฯลฯ ชำรุดเสียหาย เนื่องจาก 1. เกิดจากอุบัติเหตุ หรือการก่อสร้าง หรือการติดตั้ง 2. คุณภาพของสายสัญญาณไม่ได้มาตรฐานหรือเสื่อม 3. การบำรุงรักษาไม่ดี4 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลาง ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่าย และเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นจะทำให้การตรวจสอบและซ่อมแซมทำได้ล่าช้าเนื่องจากไม่ทราบว่าเป็นของหน่วยงานใดN/A1. จัดทำแผนผังแสดงจุดติดตั้งและการเดินสายสัญญาณต่าง ๆ 2. ติด Label ชื่อหน่วยงานและเบอร์โทรศัพท์ที่สายสัญญาณให้ชัดเจนN/A2 สีเขียว ความเสี่ยงน้อย1. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2. สำนักการจราจรและขนส่งทุกหน่วยงานN/A2020-06-072020-06-23
90การบริหารทรัพยากรบุคคลการใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรไม่คุ้มค่า เนื่องจาก 1. บุคลากรของกรุงเทพมหานครไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด 2. มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสวัสดิการ9 สีเหลือง ความเสี่ยงสูง1. มีการประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับเว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ 2. จัดประชุมคณะกรรมการฯ ด้านสวัสดิการ 3. มีระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง เกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ 4. มีการเข้าร่วมเป็นวิทยากรปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 5. หน่วยงานต้นสังกัดให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในหน่วยงาน1. การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาข้าราชการฯ ของหน่วยงานยังไม่คำนึงถึงความจำเป็นในการพัฒนาที่สามารถขับเคลื่อนนโยบาย แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และภารกิจหลักของหน่วยงานได้ 2. มีการพัฒนาข้าราชการที่ซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานและกลุ่มเป้าหมาย 3. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาข้าราชการฯ ยังขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง1. การพัฒนาข้าราชการฯ อาจจะได้ผลไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ 2. การพัฒนาข้าราชการฯ ไม่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครและลักษณะงานที่ปฏิบัติอย่างแท้จริง 3. การพัฒนาข้าราชการฯ ไม่สัมฤทธิผลอย่างแท้จริงตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร1. วางแผนการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี และประจำปี ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 2. กำหนดให้หน่วยงานรายงานผลการพัฒนาข้าราชการฯ 3. มีหลักสูตร e-learning6 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลาง1. สำนักงาน ก.ก. 2. สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สนป. 3. สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครN/AN/A2020-06-072020-06-23
22โรคระบาดการเปลี่ยนแปลงของประชากรและสภาพแวดล้อม เช่น การย้ายถิ่นฐานของประชากร ประชากรแฝงสภาพปัญหาที่ดินรกร้างว่างเปล่าชุมชนแออัด เช่น มาลาเลีย (จังหวัดตาก) ไข้เหลือง ชิคุนกุนยา โปลิโอคอตีบ12 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. อาจจะเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง 2. ประชาชนเกิดการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น 3. ประชาชนที่เกิดการเจ็บป่วยอาจมีอาการรุนแรง และทำให้เสียชีวิตได้ 4. ประชาชนมีความกังวลและตื่นตระหนก 5. เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และภาพลักษณ์ของประเทศN/A1. การสำรวจจัดเก็บข้อมูลประชากรอย่างเป็นระบบ โดย อสส. และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต 2. มีระบการคัดกรองภาวะสุขภาพในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3. ควบคุมโรคระบาดประจำถิ่นของแรงงานต่างด้าว ตามแนวทางที่กำหนด 4. ระบบบริหารจัดการมูลฝอย การคัดแยก จัดเก็บแต่ละประเภทตามหลักสุขาภิบาล 5. สร้างองค์ความรู้และตระหนักรู้ในทุกช่องทางโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน IT ฯลฯ 6. เครือข่ายระหว่างภาครัฐและชุมชน เพื่อรายงานที่ดินรกร้าง เพื่อใช้กฎหมายบังคับ 7. สำรวจและจัดทำข้อมูลที่ดินรกร้างN/A6 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลางสำนักอนามัย1. สำนักการแพทย์ 2. สำนักสิ่งแวดล้อม 3. สำนักงานเขต 4. สำนักการศึกษา 5. สำนักงบประมาณ1. กระทรวงสาธารณสุข 2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 3. กรมปศุสัตว์ 4. สัตวแพทย์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 5. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 6. เจ้าหน้าที่ตำรวจ 7. สถาบันป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เขตเมือง (สค.ปม.)2020-05-292020-06-23
73ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการใช้ประโยชน์ในการให้บริการและการปฏิบัติงาน กรณีการถูก Blac kList โดย Search Engine หรือ Spamhaus (http://www.spamhaus.org))1. ข้อมูลในระบบมี spam 2. ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลในระบบงานอย่างสม่ำเสมอและจริงจัง2 สีเขียวความเสี่ยงน้อย1. ผู้ใช้งานที่ต้องการข้อมูลหรือประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าใช้งาน Web Server ได้ 2. ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายหรือ e-mail ได้N/A1. ติดตั้งโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่าไม่มีอุปกรณ์ใดในเครือข่ายได้ส่ง Spam ออกไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2. ติดตั้งระบบการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลก่อนการอัพโหลดข้อมูลขึ้น Web Server หรือ FTP Server 3. มีการอัพเดทตัวโปรแกรมและ Signature อย่างสม่ำเสมอและบำรุงรักษา (Maintenance) ทั้งHardware และ Software พร้อมทั้ง Update LicenseN/A1 สีขาว ความเสี่ยงน้อยมาก1. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2. สำนักการจราจรและขนส่งทุกหน่วยงานN/A2020-06-072020-06-23
41การเปลี่ยนแปลงเชิงประชากรศาสตร์ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก การสำรวจล่าสุดพบว่า ประเทศไทยมีสัดส่วนของประชาชนวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรวัยเด็ก นอกจากนี้ยังพบว่า อัตราส่วนเกื้อหนุนผู้สูงอายุมีแนวโน้มลดลง และมีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวตามลำพังโดยปราศจากคู่ชีวิตที่จะช่วยเหลือและปรึกษากันในบั้นปลายชีวิตมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุหญิงซึ่งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้การพึ่งพาทางเศรษฐกิจและการเกื้อหนุนทางสังคมระหว่างประชากรวัยต่าง ๆ เปลี่ยนไป ศักยภาพของวัยแรงงาน ในการสนับสนุนผู้สูงอายุลดลง ในส่วนของผู้สูงวัยก็มีอายุยืนยาวขึ้น ต้องเผชิญกับภาวะการเจ็บป่วยและการช่วยเหลือตนเองได้น้อยลง ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีผู้สูงอายุจำนวนประมาณ 767,516 คน ที่จะต้องดูแลและจัดสวัสดิการ หมายเหตุ จำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 1.2 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2503 เป็น 8.5 ล้านคนในปี พ.ศ. 2553 (เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.6 เป็นร้อยละ 13.2) ในขณะที่มีหน่วยงานหรือองค์กรที่รองรับผู้สูงอายุไม่เพียงพอ นอกจากนี้ กฎหรือระเบียบต่าง ๆ ยังทำให้ผู้สูงอายุหลายรายไม่สามารถเข้ารับบริการจากองค์กรของรัฐและเอกชนได้25 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. ผู้สูงอายุขาดคุณภาพชีวิตที่ดี 2. ผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลอย่างเสมอภาคและทั่วถึง 3. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ 4. ผู้สูงอายุขาดที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม 5. ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะทุพพลภาพ หรือภาวะพึ่งพาสูงเพิ่มขึ้น 6. ผู้สูงอายุขาดการดูแลเอาใจใส่จากสมาชิกในครอบครัว 7. จำนวนแรงงานในวัยแรงงานลดลง 8. รายได้ครัวเรือนไม่เพียงพอ 9. การจัดเก็บภาษีได้ลงลงN/A1. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2557-2560) ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ (6 มาตรการ) 1. มาตรการด้านการส่งเสริมการทำงานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ 2. มาตรการด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสังคมอย่างบูรณาการ ในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้สูงอายุ 3. มาตรการด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็ง 4. มาตรการด้านการสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพให้มีคุณค่าแก่สังคม 5. มาตรการด้านการส่งเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทให้ผู้สูงอายุ 6. มาตรการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านระบบคุ้มครองทางสังคม สำหรับผู้สูงอายุ 1. มาตรการด้านการคุ้มครองรายได้ 2. มาตรการด้านหลักประกันสุขภาพ 3. มาตรการด้านครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง 4. มาตรการด้านระบบบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรในรุงเทพมหานครทุกช่วงวัย เพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 1. มาตรการด้านการส่งเสริมและสร้างวินัยการออม 2. มาตรการด้านการให้การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต 3. มาตรการด้านการปลูกจิตสานึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ 4. มาตรการด้านการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัย โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 5. มาตรการด้านการส่งเสริมความรู้ด้านการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต การป้องกันโรคและการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการของกรุงเทพมหานครและการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 1. มาตรการด้านการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับกรุงเทพมหานคร 2. มาตรการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การประมวล พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ และการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร 1. มาตรการด้านการสนับสนุนและส่งเสริม การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ 2. จัดให้มีระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุ 3. พัฒนาระบบข้อมูลทางด้านผู้สูงอายุให้ถูกต้อง ทั่วถึง ทันสมัย และตรงกับความต้องการ โดยมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อและเชื่อมโยงกันได้ 2. แก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงบริการของรัฐอย่างเสมอภาคและทั่วถึง 3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ เช่น ออกกำลังกาย ฝึกอาชีพ ฯลฯ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมสุขภาพจิต 4. การขยายอายุการเกษียณงานN/A12 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2. สำนักพัฒนาสังคม 3. สำนักอนามัย 4. สำนักการแพทย์สำนักงานเขต1. กระทรวงแรงงาน 2. กระทรวงเกษตรฯ 3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4. กระทรวงมหาดไทย 5. กระทรวงสาธารณสุข 6. สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย2020-06-072020-06-23
9อัคคีภัยการปฏิบัติงานดับเพลิงทำได้ยากและลำบาก เนื่องจาก ขาดการควบคุมในพื้นที่เกิดเหตุ25 สีแดง ความเสี่ยงสูงมากทำให้เข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุได้ยากและเป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยN/A1. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 2. การประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. การฝึกซ้อมระงับเหตุN/A25 สีแดง ความเสี่ยงสูงมากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1. สำนักงบประมาณฯ 2. สำนักการคลัง(กองโรงงานช่างกล) 3. สำนักการโยธา 4. สำนักงานเขต1. การประปานครหลวง 2. ศูนย์วิทยุฯ 3. ตำรวจ2020-05-292021-04-30
89การบริหารทรัพยากรบุคคลบุคลากรของกรุงเทพมหานครไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก สวัสดิการต่าง ๆ มีข้อกำหนดหลักเกณฑ์ และรายละเอียดที่ใช้ดำเนินการจำนวนมาก 6 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลาง1. บุคลากรของกรุงเทพมหานครไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด 2. มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสวัสดิการN/A1. มีการประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับเว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ 2. จัดประชุมคณะกรรมการฯ ด้านสวัสดิการ 3. มีระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง เกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ 4. มีการเข้าร่วมเป็นวิทยากรปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 5. หน่วยงานต้นสังกัดให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในหน่วยงานN/A2 สีเขียว ความเสี่ยงน้อย1. สำนักงาน ก.ก. 2. สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สนป. 3. สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครN/AN/A2020-06-072020-06-23
32ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ท่อประปาแตก ไฟฟ้ารั่ว ฯลฯ เนื่องจาก ระบบสาธารณูปโภคมีสภาพไม่ดีไม่พร้อมใช้งาน ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและชำรุด เพราะขาดการบำรุงรักษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง9 สีเหลือง ความเสี่ยงสูง1. ประชาชนได้รับบาดเจ็บเสียชีวิต และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 2. การจราจรติดขัด 3. การสื่อสารขัดข้อง เช่น สายเคเบิล สายโทรศัพท์ ฯลฯ ชำรุดเสียหาย 4. เศรษฐกิจเสียหายN/A1. โครงการตรวจความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคาร 2. โครงการเปิดทางน้ำไหล เพื่อป้องกันน้ำท่วม 3. โครงการคืนทางเท้าให้กับประชาชนN/A4 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลางสำนักเทศกิจ1. สำนักการจราจรและขนส่ง 2. สำนักการโยธา 3. สำนักสิ่งแวดล้อม 4. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5. สำนักเทศกิจ 6. สำนักอนามัย 7. สำนักงานเขต1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2. เจ้าหน้าที่ทหาร 3. การไฟฟ้านครหลวง 4. ประชาชน 5. การประปา 6. องค์การโทรศัพท์ 7. อปพร. 8. มูลนิธิ 9. สมาคม2020-05-292020-06-23
86การบริหารทรัพยากรบุคคลความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน เนื่องจาก 1. การเจ้าหน้าที่ประจำส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนัก และสำนักงานเขต มีความเข้าใจที่ผิดพลาดและคลาดเคลื่อนในการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและการดำรงตำแหน่ง ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน จึงมิได้คัดกรองคุณสมบัติของผู้สมัครฯ ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม เพื่อจัดส่งเอกสารให้สำนักงานการเจ้าหน้าที่ 2. หลักเกณฑ์การรับสมัครไม่ชัดเจน6 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลาง1. ผู้สมัครคัดเลือกบุคคลไม่ได้รับคำตอบหรือข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 2. เพิ่มภาระการตอบข้อสงสัยให้กับสำนักงาน ก.ก. และ สกจ. ซึ่งเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 3. การเจ้าหน้าที่ประจำส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขต ขาดความน่าเชื่อถือ ไม่สามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่ข้าราชการและบุคลากรได้ 4. เกิดข้อร้องเรียนในประเด็นที่ผู้สมัครคัดเลือกฯ มีข้อสงสัย 5. ทำให้ผู้สมัครฯ เสียสิทธิ์ในการคัดเลือก 6. หลักเกณฑ์ไม่ชัดเจน ทำให้ผู้ปฏิบัติขาดความเข้าใจที่ถูกต้องN/A1. เวียนหนังสือแจ้งกำหนดระยะเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ พร้อมใบสมัคร (ซึ่งกำหนดรายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติ หลักสูตรวิธีการสอบ วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก) ผ่านระบบหนังสือเวียนของกรุงเทพมหานคร และเว็บไซต์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานทราบ 2. ตรวจสอบและทวนสอบข้อมูลตามเอกสารหรือหลักฐาน อย่างน้อยจำนวน 3 ครั้ง 3. แก้ไขหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 4. จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์เพื่อซักซ้อมกับเจ้าหน้าที่ 5. เวียนหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน 6. สร้างความเข้าใจและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลผ่านช่องทางต่าง ๆN/A2 สีเขียว ความเสี่ยงน้อย1. สำนักงาน ก.ก. 2. สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สนป. 3. สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครN/AN/A2020-06-072020-06-23
18แผ่นดินไหวกรุงเทพมหานครอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวหรืออาจจะได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหว ตามแนวรอยเลื่อนต่างๆของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ และพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นดินอ่อน เมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวจะสามารถขยายความรุนแรงอีกประมาณ 2 - 3 เท่าตัว ประกอบกับกรุงเทพฯ มีตึกสูงจำนวนมาก และส่วนใหญ่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนอันเกิดจากแผ่นดินไหว10 สีเหลือง ความเสี่ยงสูงหากเกิดแผ่นดินไหว แม้จะอยู่ในระยะไกล ก็สามารถสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะอาคารบ้านเรือนและตึกสูงที่ก่อสร้างมาโดยไม่ได้ออกแบบให้รองรับการเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งอาจพังทลายลงทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากN/A1. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 ซึ่งสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 2. การจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้อำนวยการฯ 3. โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันภัยจากแผ่นดินไหว อัคคีภัย ในอาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง และอาคารที่พักอาศัย 4. การอบรมและฝึกซ้อมแผนจากภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบการติดต่อประสานงาน โดยดำเนินการ ดังนี้ 4.1 ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4.2 ฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise) เป็นการทดสอบขีดความสามารถของบุคคลและการตอบโต้สถานการณ์สมมติ 4.3 ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise) เป็นการฝึกซ้อมโดยมีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรและบุคลากร เพื่อตอบโต้สถานการณ์จริง 5. กฎกระทรวงกำหนดรับน้ำหนักความต้านทานความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของ แผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 (ออกตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) หมายเหตุ : กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร จะปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กรุงเทพมหานคร ก็ต่อเมื่อมีเหตุสาธารณภัยที่มีความรุนแรงและเกินขีดความสามารถของผู้อำนวยการเขตในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการจะเข้าควบคุมสถานการณ์ เพื่อสั่งการและแก้ไขปัญหาต่อไปN/A8 สีเหลือง ความเสี่ยงสูงสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1. สำนักการโยธา 2. สำนักงานเขตN/A2020-05-292020-06-23
21โรคระบาดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค เช่น โรคไข้หวัดนกเกิดจากการอพยพของนกในฤดูหนาว โรคฉี่หนู โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่โรคมือเท้าปาก เกิดในฤดูฝนโรคอุจจาระร่วง เกิดในฤดูร้อน เป็นต้น9 สีเหลือง ความเสี่ยงสูง1. อาจจะเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง2. ประชาชนเกิดการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น3. ประชาชนที่เกิดการเจ็บป่วยอาจมีอาการรุนแรง และทำให้เสียชีวิตได้4. ประชาชนมีความกังวลและตื่นตระหนก5. เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และภาพลักษณ์ของประเทศN/A1. จัดระบบการเฝ้าระวังโรคระบาด และการรายงานของหน่วยงานในเครือข่าย ได้แก่ โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย โดยมีระบบการรายงานเมื่อพบผู้ป่วยที่เป็นโรคระบาด ตามแบบ รง.506 ไปที่กองควบคุมโรค สำนักอนามัย ด้วยเอกสารหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์2. เครือข่าย อสส. ผู้นำชุมชน และสถานศึกษา (Epinet) เฝ้าระวังการแพร่ระบาด โดยแจ้งการเจ็บป่วยของประชาชนในชุมชนและบุคลากรในสถานศึกษาไปสำนักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข3. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขต สำนักอนามัย โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์โรงพยาบาลนอกสังกัดกรุงเทพฯ สถานศึกษาในพื้นที่ เพิ่มช่องทางการสื่อสารด้านการให้ความรู้ การป้องกันการแพร่กระจายโรค การปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วย และการรายงานไปที่ส่วนราชการ4. ประสานสถานการณ์โรคติดต่อจากเครือข่ายระหว่างเขตรอยต่อกับต่างจังหวัดN/A4 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลางสำนักอนามัย1. สำนักการแพทย์ 2. สำนักสิ่งแวดล้อม 3. สำนักงานเขต 4. สำนักการศึกษา 5. สำนักงบประมาณ1. กระทรวงสาธารณสุข 2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 3. กรมปศุสัตว์ 4. สัตวแพทย์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 5. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 6. เจ้าหน้าที่ตำรวจ 7. สถาบันป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เขตเมือง (สค.ปม.)2020-05-292020-06-23
81ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบุคลากร กรณีบุคลากรผู้ดูแลระบบและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการดูแลแก้ไขปัญหาและพัฒนางานให้ครอบคลุมกับความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจาก 1. ข้าราชการที่จบการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจำนวนน้อย 2. ขาดความก้าวหน้าในตำแหน่งจึงขอโอนย้ายหรือลาออก 3. อัตรากำลังตามโครงสร้างขององค์กรมีจำนวนน้อยและไม่เหมาะสมกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น8 สีเหลือง ความเสี่ยงสูง1. การปฏิบัติงานและการให้บริการมีความล่าช้าติดขัด 2. เจ้าหน้าที่ที่ทำงานทดแทนไม่สามารถดูแลระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่น การดูแลเว็บไซต์และระบบต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร 3. ใช้คนไม่ตรงกับงาน ทำให้งานในหน้าที่มีประสิทธิภาพลดลง N/A1. จ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการดูแลแก้ไขปัญหา 2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เช่น วิธีการเพิ่มข้อมูลลงเว็บไซต์ วิธีการดูแลระบบงาน ฯลฯ 3. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีวุฒิการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยราชการ (ชั่วคราว) 4. ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในสายงาน 5. สร้างแรงจูงใจในหน้าที่การงาน เช่น การทำผลงานวิชาการ กำหนด career path ที่ชัดเจน มีความก้าวหน้าในหน้าที่ 6. ประชุมแนวดิ่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรับนโยบายโดยตรง 7. มีหนังสือสั่งการและมอบหมายงานที่ชัดเจนและเป็นทางการ 8. เพิ่มกรอบอัตรากำลังN/A2 สีเขียว ความเสี่ยงน้อย1. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2. สำนักการจราจรและขนส่งทุกหน่วยงานN/A2020-06-072020-06-23
34ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกิดอุบัติเหตุในการก่อสร้างอาคาร เนื่องจาก ไม่มีมาตรการและมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างที่ดี ขาดการตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอและจริงจัง6 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลาง1. ประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 2.ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายN/Aโครงการตรวจความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารN/A2 สีเขียว ความเสี่ยง น้อยสำนักเทศกิจN/AN/A2020-05-292020-06-23
23โรคระบาดเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะเป็นปัจจัยเสริมให้มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของกลุ่มประชากร มนุษย์ สัตว์ พืช และอาหาร ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างกว้างขวาง ความคล่องตัวด้านการคมนาคม ทำให้เดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประเทศสะดวกมากขึ้นโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ ทั้งแรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศสมาชิก และแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงแรงงานนอกระบบที่มีเพิ่มขึ้น จนส่งผลต่อการแพร่กระจายของโรคติดต่อ ทั้งโรคในพื้นที่และนอกพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และมีความซับซ้อนในการบริหารจัดการมากขึ้นด้วยเช่นกัน20 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. เพิ่มค่าใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคมากขึ้น 2. แรงงานมีจำนวนลดลง เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือต้องหยุดเพื่อดูแลผู้ป่วยในครอบครัว 3. ธุรกิจต่างๆ อาจต้องหยุดชะงักเนื่องจากบุคลากรเกิดการเจ็บป่วยหรือมีการระบาดของโรคกระจายในวงกว้าง 4. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง 5. ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพลักษณ์ และการท่องเที่ยวภายในประเทศ 6. ประชาชนตื่นกลัว วิตกกังวล เครียด หวาดระแวงว่าจะติดโรค 7. มีโอกาสเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากนอกพื้นที่ 8. อาจเกิดการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคต่างๆ ยากต่อการจัดการN/A1. เฝ้าระวังและคัดกรองโรคบริเวณช่องทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ 2. จัดทำเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการป้องกัน การเฝ้าระวังโรค และการจัดการเมื่อเกิดโรคโดยมีภาษาของประเทศสมาชิกฯ เช่น พม่า 3. บริการ/เผยแพร่ข้อมูล เพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสาร (Internet) ด้านโรคติดต่อเป็นภาษาอาเซียน 4. มีการเปิดลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ครอบคลุมและติดตามอย่างต่อเนื่องN/A9 สีเหลือง ความเสี่ยงสูงสำนักอนามัย1. สำนักการแพทย์ 2. สำนักสิ่งแวดล้อม 3. สำนักงานเขต 4. สำนักการศึกษา 5. สำนักงบประมาณ1. กระทรวงสาธารณสุข 2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 3. กรมปศุสัตว์ 4. สัตวแพทย์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 5. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 6. เจ้าหน้าที่ตำรวจ 7. สถาบันป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เขตเมือง (สค.ปม.)2020-05-292020-06-23
77ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านนโยบายและการบริหาร กรณีขาดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลได้แก่ มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มาตรฐานเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล มาตรฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศมาตรฐานวิชาชีพและสมรรถนะหลักด้าน IT มาตรฐานการให้บริการด้าน ICT ฯลฯ เนื่องจาก 1. ผู้บริหารไม่เห็นประโยชน์ของการพัฒนาหรือปฏิบัติงานด้านดังกล่าวให้เป็นมาตรฐานสากล จึงไม่ได้มุ่งเน้นนโยบายด้านดังกล่าว 2. การปฏิบัติเรื่องดังกล่าวของกรุงเทพมหานครยังไม่พร้อมที่จะนำมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ 3. มาตรฐานสากลมีรายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติจำนวนมาก 6 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลาง1. ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ไม่สามารถบูรณาการฐานข้อมูลของระบบต่าง ๆ มาใช้ในการให้บริการประชาชนการปฏิบัติงานและใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน 4. ข้อมูลไม่ตรงกัน ไม่เป็นปัจจุบัน ซ้ำซ้อน และไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ N/A1. นโยบาย มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานครจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานคร 2. การควบคุมกำกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานครและผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักและสำนักงานเขตN/A2 สีเขียว ความเสี่ยงน้อย1. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2. สำนักการจราจรและขนส่งทุกหน่วยงานN/A2020-06-072020-06-23
30ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการเกิดอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียน เนื่องจาก ในช่วงเปิดภาคเรียนมีปริมาณรถรับ-ส่งนักเรียนจำนวนมาก และมีผู้ค้าจำหน่ายสินค้าบนผิวจราจรและทางเท้าประกอบกับผู้ขับขี่ขาดวินัยจราจร16 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. การจราจรติดขัด เสียเวลาในการเดินทาง 2. เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน 3. ประชาชนขาดความเชื่อมั่นN/A1. โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน 2. โครงการอาสาจราจร โดยสำนักเทศกิจและเทศกิจสำนักงานเขตได้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในตอนเช้าและตอนเย็นบริเวณโรงเรียนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบN/A4 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลางสำนักเทศกิจ1. สำนักการจราจรและขนส่ง 2. สำนักการโยธา 3. สำนักสิ่งแวดล้อม 4. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5. สำนักเทศกิจ 6. สำนักอนามัย 7. สำนักงานเขต1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2. เจ้าหน้าที่ทหาร 3. การไฟฟ้านครหลวง 4. ประชาชน 5. การประปา 6. องค์การโทรศัพท์ 7. อปพร. 8. มูลนิธิ 9. สมาคม2020-05-292020-06-23
42การเปลี่ยนแปลงเชิงประชากรศาสตร์การอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากรและประชากรแฝง เนื่องจาก ถิ่นฐานเดิมมีสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ดีและไม่มีคุณภาพ มีทรัพยากรจำกัด25 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. ทรัพยากรลดลง ไม่เพียงพอสำหรับอนาคต 2. ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย แออัดคุณภาพชีวิตไม่ดี 3. ได้รับบริการขั้นพื้นฐานที่ไม่เพียงพอ 4. ความไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 5. ปัญหาครอบครัวความรุนแรงในครอบครัว 6. ปัญหาสังคม 7. อาชีพและรายได้ไม่เพียงพอN/Aการสร้างอาชีพส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชนบทสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด ใช้สื่อต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองN/A16 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. สำนักงานปกครองและทะเบียน 2. สำนักพัฒนาสังคม 3. สำนักการแพทย์สำนักงานเขตกระทรวงมหาดไทย2020-06-072020-06-23
19โรคระบาดในภาวะน้ำท่วมขังมีโอกาสที่จะเกิดการระบาดของโรคติดต่อได้ โดยเฉพาะขณะน้ำท่วมและหลังน้ำลด เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ตาแดงอุจจาระร่วง ฉี่หนู ฯลฯ และในบางพื้นที่ ประชากรมีการอพยพเข้าอยู่อาศัยในศูนย์พักพิงซึ่งค่อนข้างจำกัดในเรื่องสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อระบบสุขาภิบาล น้ำ อาหาร และสิ่งแวดล้อม15 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. ระบบสุขาภิบาลน้ำ อาหารและสิ่งแวดล้อมไม่ดี ประชาชนจึงเกิดการเจ็บป่วยง่ายและเพิ่มจำนวนขึ้น 2. ประชาชนที่มีการเจ็บป่วยอาจมีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นทำให้เสียชีวิตได้ 3. เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทั้งในพื้นที่และในวงกว้าง 4. ประชาชนมีความกังวลและเกิดภาวะเครียด 5. เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ กทม.N/A1. แผนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในภาวะวิกฤตอุทกภัยของสำนักอนามัย กรณีเกิดการระบาดในศูนย์พักพิง 2. ระบบประสานงานกับเครือข่ายงานเฝ้าระวัง และควบคุมโรค และผู้มีอำนาจสั่งการกำกับระบบประสานงานกับเครือข่าย 3. รายชื่อเครือข่ายในการติดต่อประสานงาน (Key Contact) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยเบอร์โทรศัพท์ทีมเฝ้าระวัง สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ของกองควบคุมโรคติดต่อ ศูนย์บริการสาธารณสุข และทีมสนับสนุนจากสำนักงานเขต โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลนอกสังกัดฯ โรงพยาบาลเอกชน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ สำนักระบาดวิทยา สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เครือข่าย ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานเขต สำนักการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค) และสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ตำรวจทหาร 4. การจัดสรรงบประมาณในภาวะฉุกเฉิน เช่น เบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ หรือจัดจ้างอาสาสมัคร 5. มีการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมของทีม SRRT ทุกปี 6. แผนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่กรุงเทพมหานครของสำนักอนามัยN/A4 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลางสำนักอนามัย1. สำนักการแพทย์ 2. สำนักสิ่งแวดล้อม 3. สำนักงานเขต 4. สำนักการศึกษา 5. สำนักงบประมาณ1. กระทรวงสาธารณสุข 2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 3. กรมปศุสัตว์ 4. สัตวแพทย์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 5. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 6. เจ้าหน้าที่ตำรวจ 7. สถาบันป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เขตเมือง (สค.ปม.)2020-05-292020-06-23
43การเปลี่ยนแปลงเชิงประชากรศาสตร์การเพิ่มขึ้นของจำนวนแรงงานต่างด้าว เนื่องจาก ถิ่นฐานเดิมมีค่าจ้างแรงงานต่ำไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ และคนไทยไม่ประกอบอาชีพบางประเภท จึงเป็นโอกาสให้แรงงานต่างด้าวเข้ามา การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน25 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. แรงงานไทยระดับล่างถูกแย่งงาน ปัญหาว่างงาน 2. ปัญหาด้านสาธารณสุขโรคติดต่อ/ โรคระบาด 3. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4. ปัญหายาเสพติด 5. การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ไม่เพียงพอ 6. การรับบริการขั้นพื้นฐานไม่เพียงพอ 7. การทำงานนอกกฎหมายที่กำหนด 8. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมN/A1. การรับลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว เพื่อให้ทราบจำนวนและที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง 2. มีประกันสุขภาพ 3. เพิ่มมาตรการและความเข้มข้นในการตรวจโรคก่อนเข้าประเทศN/A20 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. สำนักงานปกครองและทะเบียน 2. สำนักพัฒนาสังคม 3. สำนักการแพทย์ 4. สำนักอนามัย สำนักงานเขต1. กระทรวงมหาดไทย 2. กระทรวงแรงงาน 3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์2020-06-072020-06-23
46การเปลี่ยนแปลงเชิงประชากรศาสตร์ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ เนื่องจาก การคิดค้นวิทยาการสมัยใหม่ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น กระแสโลกาภิวัตน์ และแนวโน้มการหันมาดูแลสุขภาพของตนเองแบบเชิงรุกมากขึ้น9 สีเหลือง ความเสี่ยงสูงคนอายุยืนขึ้น รัฐต้องรับภาระในการดูแลเพิ่มขึ้น สัดส่วนประชากรไม่สมดุลกับงบประมาณ การจัดระบบ สาธารณูปโภคและบริการด้านต่าง ๆ ของรัฐต้องเพิ่มขึ้นN/A1. จัดบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและทั่วถึง 2. เน้นการเสริมสร้างสุขภาพโดยการออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ เช่น ออกกำลังกาย ฝึกอาชีพ ฯลฯ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และส่งเสริมสุขภาพจิตN/A6 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลาง1. สำนักการแพทย์ 2. สำนักอนามัย 3. สำนักพัฒนาสังคม 4. สำนักวัฒนธรรม การกีฬา และการท่องเที่ยวสำนักงานเขต1. กระทรวงสาธารณสุข 2. กระทรวงมหาดไทย 3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์2020-06-072020-06-23
58การทุจริตการเบียดบังเวลาราชการ เนื่องจาก 1. ข้าราชการเห็นประโยชน์ส่วนตนสำคัญกว่าประโยชน์ของทางราชการ 2. ข้าราชการไม่รับผิดชอบงานในอำนาจหน้าที่และไม่มีวินัยในการปฏิบัติงาน 3. ข้าราชการเห็นว่าเป็นเรื่องปกติเคยชินและปฏิบัติตามกันมา 4. ไม่เคยเห็นข้าราชการที่ทำทุจริตได้รับการลงโทษอย่างจริงจัง6 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลาง1. งานในความรับผิดชอบไม่บรรลุผลสำเร็จ 2. งานไม่มีประสิทธิภาพ 3. ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย 4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดี หากไม่มีการลงโทษอย่างจริงจัง (พฤติกรรมเลียนแบบ) 5. ประชาชนได้รับบริการที่ไม่มีคุณภาพอย่างที่ควรจะเป็น1. มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 2. มีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 3. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและติดตามงาน 4. การลงลายมือชื่อปฏิบัติงาน 5. มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพการเข้า-ออกของข้าราชการN/A1. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือวินัย 2. ดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิด2 สีเขียว ความเสี่ยงน้อย1. สำนักงาน ก.ก. 2. สำนักการคลังหน่วยงานทุกแห่ง เช่น สำนัก สำนักงานเขต ฯลฯN/A2020-06-072020-06-23
56การทุจริตการยักยอกเงิน เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ภาษีประเภทต่าง ๆ การใช้ใบเสร็จปลอม ฯลฯ เนื่องจาก 1. รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายประจำ จึงเป็นแรงกดดันให้ทำการทุจริต (เงินเดือนและผลตอบแทนน้อยกว่าค่าครองชีพ) 2. ขาดการควบคุมและติดตามงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากไว้วางใจและติดภารกิจอื่น 3. ไม่มีมาตรการควบคุมการดำเนินการที่รัดกุม เปิดโอกาสให้ข้าราชการทำทุจริตได้ เช่น ไม่ควบคุมการเบิกและรักษาใบเสร็จ 4. ขาดการหมุนเวียนงานของข้าราชการที่รับผิดชอบงานดังกล่าว 5. ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ในการละเมิดการควบคุม 6. ผู้บังคับบัญชาร่วมมือกับข้าราชการที่รับผิดชอบงานดังกล่าวเพราะมีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีผลต่อความก้าวหน้าในตำแหน่ง 7. ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการที่เข้าข่ายการทุจริต 8. กระแสวัตถุนิยม 9. ข้าราชการผู้รับผิดชอบมีปัญหาส่วนตัวทางด้านการเงิน เช่นติดการพนัน มีหนี้สิน ฯลฯ 10. ข้าราชการเห็นเป็นเรื่องปกติเคยชิน และปฏิบัติตามกันมา 11. ไม่เคยเห็นข้าราชการที่ทำทุจริตได้รับการลงโทษอย่างจริงจัง8 สีเหลือง ความเสี่ยงสูง1. รายได้ของกรุงเทพมหานครไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือประมาณการ 2. ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย 3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดี หากไม่มีการลงโทษอย่างจริงจัง (พฤติกรรมเลียนแบบ) 4. ต้องสรรหาข้าราชการหรือบุคลากรใหม่ 5. สูญเสียงบประมาณในการนำมาพัฒนากรุงเทพมหานคร 6. งานขององค์กรได้รับความเสียหาย ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล1. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ 2. มีการควบคุมและติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นระยะและการรายงานผล 3. มีอัตราเงินเดือนหรือผลตอบแทนกำหนดไว้ 4. มีระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 5. มีกลไกของการตรวจสอบภายใน 6. มีการตรวจสอบโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 7. มีการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและโทษจากการทุจริต 8. มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ระบุขั้นตอนอย่างชัดเจน 9. มีทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 10. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด 11. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ ตลอดจนรางวัลและการให้ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการที่ประพฤติดี 12. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต 13. มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตN/A1. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือวินัย 2. ดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิด 3. แจ้งความดำเนินคดี 4. ให้ชดใช้เงินหรือค่าเสียหาย4 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลาง1. สำนักงาน ก.ก. 2. สำนักการคลังหน่วยงานทุกแห่ง เช่น สำนัก สำนักงานเขต ฯลฯN/A2020-06-072020-06-23
16อัคคีภัยงบประมาณและกำลังคนไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน เนื่องจาก เจ้าหน้าที่มีงานรับผิดชอบหลายด้าน ทั้งงานรักษาการณ์ เข้าเวรประจำ งานปฏิบัติการ งานกู้ภัย งานสาธารณภัย ฯลฯ และบางคนขอย้ายกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัดสวัสดิการที่มีไม่จูงใจเพียงพอที่จะอยู่ปฏิบัติงานกับกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ยังไม่สัมพันธ์กับขนาดพื้นที่ที่อยู่ใน25 สีแดง ความเสี่ยงสูงมากประสิทธิภาพในการทำงานช้าลง การระงับเหตุล่าช้า ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นN/A1. การเปิดรับสมัครเพื่อทดแทนอัตราว่าง 2. กำหนดเงื่อนไขระยะเวลาในการทำงานอย่างน้อย 5 ปี จึงจะขอโอนย้ายได้ 3. มีกรอบอัตรากำลังที่ผ่านการวิเคราะห์จากสำนักงาน ก.ก. 4. มีแผนและการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 5. มีสวัสดิการและค่าตอบแทนพิเศษ เช่น บ้านพัก เงินเพิ่ม ฯลฯN/A16 สีแดง ความเสี่ยงสูงมากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1. สำนักงบประมาณฯ 2. สำนักการคลัง(กองโรงงานช่างกล) 3. สำนักการโยธา 4. สำนักงานเขต1. การประปานครหลวง 2. ศูนย์วิทยุฯ 3. ตำรวจ2020-05-292020-06-23
54การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมและเข้าข่ายการทุจริต เนื่องจาก 1. ขาดการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เนื่องจากผู้บังคับบัญชามีภารกิจที่ต้องดำเนินการจำนวนมาก 2. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงื่อนไขจำนวนมาก ข้าราชการจึงใช้เป็นข้อต่อรองในการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ค้าหรือผู้รับจ้าง 3. ข้าราชการและผู้รับจ้างมีความสนิทสนม รู้จักกันมานาน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน 4. ขาดการหมุนเวียนงานของข้าราชการที่ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง 5. กระแสวัตถุนิยมในสังคม 6. ข้าราชการไม่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 7. ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ในการละเมิดการควบคุม 8. ผู้บังคับบัญชาร่วมมือกับข้าราชการ เพราะมีผลประโยชน์ร่วมกันและมีผลต่อความก้าวหน้าในตำแหน่ง 9. ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจบังคับหรือชี้นำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการที่เข้าข่ายการทุจริต 10. องค์กรให้ค่าตอบแทนในอัตราที่ไม่เพียงพอกับการครองชีพ 11. ข้าราชการผู้รับผิดชอบมีปัญหาส่วนตัวทางด้านการเงิน เช่น ติดการพนัน มีหนี้นอกระบบ ฯลฯ 12. ข้าราชการเห็นเป็นเรื่องปกติเคยชิน และทำตามคนอื่นที่ปฏิบัติมา 13. ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นข้าราชการที่ทำทุจริตได้รับการลงโทษอย่างจริงจัง12 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. งานที่เกิดปัญหาอาจได้รับความเสียหาย ไม่มีคุณภาพประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเท่าที่ควร 2. ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย 3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดี หากไม่มีการลงโทษอย่างจริงจัง (พฤติกรรมเลียนแบบ) 4. สิ้นเปลืองงบประมาณเพราะได้ผลสำเร็จไม่เต็มที่ 5. ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า 6. ประชาชนได้รับบริการที่ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรจะเป็น 7. การแข่งขันทางด้านราคาไม่สมบูรณ์หรือไม่ยุติธรรมทำให้องค์กรเสียประโยชน์1. มีกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และมีการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 4. มีระบบการรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ 5. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้าง 6. มีกลไกการตรวจสอบภายใน 7. มีการตรวจสอบโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 8. มีการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและโทษจากการทุจริต 9. มีการสับเปลี่ยนหรือโยกย้ายข้าราชการ กรณีที่มีการแสดงความประสงค์และอัตราว่าง 10. มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต 11. มีนโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรN/A1. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือวินัย 2. ดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิด 3. ให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ทางราชการ6 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลาง1. สำนักงาน ก.ก. 2. สำนักการคลังหน่วยงานทุกแห่ง เช่น สำนัก สำนักงานเขต ฯลฯN/A2020-06-072020-06-23
29ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการเกิดอาชญากรรม เนื่องจาก ปัญหาชีวิต ครอบครัว สังคม ยาเสพติด ฯลฯ และสถานที่เปลี่ยวลับตาคน มืดสลัว ไม่มีแสงสว่างเพียงพอไม่ค่อยมีผู้คนสัญจรไปมา ที่รกร้างอาคารร้าง หน้าสถานศึกษา สถานบันเทิงป้ายรถประจำทาง ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ16 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. ประชาชนได้รับบาดเจ็บเสียชีวิต หวาดกลัว รู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่เชื่อมั่นในระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2. เกิดผลกระทบกับประเทศเศรษฐกิจ สูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยว ปัญหาสังคม และการเมืองN/A1. โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน2. โครงการอาสาสมัครพิทักษ์คนเมือง3. โครงการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม4. โครงการสายตรวจตู้เขียว5. โครงการเทศกิจร่วมใจตรวจจุดเสี่ยงภัยป้องปรามอาชญากรรมและโครงการเทศกิจเพื่อนชุมชน6. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง7. โครงการติดตั้งกล้อง CCTV8. โครงการตรวจพื้นที่รกร้างว่างเปล่าN/A4 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลางสำนักเทศกิจ1. สำนักการจราจรและขนส่ง 2. สำนักการโยธา 3. สำนักสิ่งแวดล้อม 4. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5. สำนักเทศกิจ 6. สำนักอนามัย 7. สำนักงานเขต1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2. เจ้าหน้าที่ทหาร 3. การไฟฟ้านครหลวง 4. ประชาชน 5. การประปา 6. องค์การโทรศัพท์ 7. อปพร. 8. มูลนิธิ 9. สมาคม2020-05-292020-06-23
55การทุจริตการเรียกรับผลประโยชน์ เช่น การอนุมัติ อนุญาต การออกแบบเอกสารต่าง ๆ ของทางราชการ ฯลฯ เนื่องจาก 1. ขาดการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เนื่องจากหัวหน้างานมีภารกิจจำนวนมาก 2. การปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอนและให้อำนาจในการใช้ดุลยพินิจเปิดโอกาสให้ข้าราชการใช้เป็นข้อต่อรองในการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ 3. ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานมีแรงกดดันจากปัญหาส่วนตัวด้านการเงิน เช่น ติดการพนัน หนี้สิน 4. ข้าราชการมีอำนาจเต็มที่ 5. ขาดการหมุนเวียนงานของข้าราชการที่รับผิดชอบงานดังกล่าว 6. ข้าราชการมีความทะเยอทะยาน 7. กระแสวัตถุนิยมในสังคม 8. ข้าราชการรู้จักสนิทสนมและคุ้นเคยกับผู้ค้าหรือผู้รับจ้าง 9. ผู้ค้าหรือผู้รับจ้างเสนอผลประโยชน์ให้กับข้าราชการ 10. ข้าราชการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้าหรือผู้รับจ้าง 11. ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ในการละเมิดการควบคุม บังคับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดำเนินการที่เข้าข่ายการทุจริต 12. ผู้บังคับบัญชาร่วมมือกับข้าราชการที่รับผิดชอบ เพราะมีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีผลต่อความก้าวหน้าในตำแหน่ง 13. องค์กรให้ค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอกับการครองชีพ 14. ข้าราชการเห็นเป็นเรื่องปกติเคยชิน และปฏิบัติตามกันมา 15. ไม่เคยเห็นผู้ที่ทำทุจริตได้รับโทษ12 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย 2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดี หากไม่มีการลงโทษอย่างจริงจัง (พฤติกรรมเลียนแบบ) 3. องค์กรสูญเสียเงินหรือรายได้บางส่วน 4. งานขององค์กรได้รับความเสียหาย ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล1. มีคู่มือปฏิบัติงานที่กำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการ รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการให้บริการ (ถ้ามี) และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ 2. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 3. มีระบบการรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ 4. ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการฯ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน แบ่งหน้าที่กัน 5. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้าง 6. มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต 7. มีกลไกของการตรวจสอบภายใน 8. ตรวจสอบโดย สตง. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 9. มีจรรยาบรรณของข้าราชการกำหนดไว้ 10. มีกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านดังกล่าว 11. มีการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และบทกำหนดโทษจากการทุจริต 12. มีนโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรอย่างชัดเจนรวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมN/A1. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือวินัย 2. ดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิด 3. ให้ชดใช้หรือคืนเงินให้กับราชการ6 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลาง1. สำนักงาน ก.ก. 2. สำนักการคลังหน่วยงานทุกแห่ง เช่น สำนัก สำนักงานเขต ฯลฯN/A2020-06-072020-06-23
59การทุจริตการจัดการฝึกอบรม การฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานที่ปฏิบัติไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง เนื่องจาก 1. ข้าราชการที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม 2. เบิกจ่ายไม่ตรงกับจำนวนที่ระบุไว้ในโครงการ 3. ระยะเวลาการจัดฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในโครงการ 4. การคัดเลือกผู้รับจ้างที่จัดสัมมนาหรือศึกษาดูงาน ไม่มีการแข่งขันด้านราคา 5. ข้าราชการผู้รับผิดชอบรู้จักและสนิทสนมกับผู้รับจ้าง โรงแรม และวิทยากร 6. ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ในการละเมิดการควบคุม 7. ข้าราชการผู้รับผิดชอบมีปัญหาส่วนตัวทางด้านการเงิน 8. ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการร่วมมือกันทำทุจริต 9. ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการที่เข้าข่ายการทุจริต 10. ค่าตอบแทนที่องค์กรให้ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพ 11. ข้าราชการเห็นว่าเป็นเรื่องปกติ เคยชิน และปฏิบัติตามกันมา 12. ไม่เคยเห็นข้าราชการที่ทำทุจริตได้รับการลงโทษอย่างจริงจัง20 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า 2. ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 3. งานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4. ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย 5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดี หากไม่มีการลงโทษอย่างจริงจัง (พฤติกรรมเลียนแบบ)1. ระเบียบกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 2. วัตถุประสงค์และงบประมาณของโครงการกำหนดไว้ชัดเจน 3. ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ 4. มีกลไกการตรวจสอบภายใน 5. มีการตรวจสอบโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 6. มีการรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบN/A1. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือวินัย 2. ดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิด 3. ให้ชดใช้เงินหรือค่าเสียหาย12 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. สำนักงาน ก.ก. 2. สำนักการคลังหน่วยงานทุกแห่ง เช่น สำนัก สำนักงานเขต ฯลฯN/A2020-06-072020-06-23
37การก่อการร้ายอาชญากรข้ามชาติมีแนวโน้มที่จะใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่ในการก่อการร้ายมากขึ้น เนื่องจาก สถานการณ์การก่อการร้ายของโลกมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นและขยายผลไปทั่วโลก และไทยเป็นประเทศที่มีสิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะสามารถใช้เป็นสถานที่พบปะ พักพิง ทางผ่าน จัดหาอาวุธ ปลอมแปลงเอกสาร ประกอบระเบิด และใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการบ่มเพาะแนวคิดรุนแรง นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีบริษัทหรือหน่วยงานราชการ สถานทูต และกงสุลของต่างประเทศจำนวนหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศมหาอำนาจ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ฯลฯ ซึ่งเป็นประเทศเป้าหมายของการก่อวินาศกรรม อาทิ 1. เหตุระเบิดที่ซอยปรีดีพนมยงค์ 31 เขตวัฒนา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 2. เหตุระเบิดที่บริเวณจุดเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีสยามกับห้างสยามพารากอน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 3. เหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์9 สีเหลือง ความเสี่ยงสูง1. ประชาชนเกิดความหวาดกลัวเสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บมีผลต่อสุขภาพจิต 2. ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อระบบความปลอดภัยของรัฐ 3. กระทบต่อเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยว 4. ขาดความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและนานาชาติมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 5. ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรัฐได้รับความเสียหาย 6. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อยากไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง 7. กทม. ต้องสูญเสียงบประมาณในการป้องกันและฟื้นฟูความเสียหายส่งผลกระทบต่อการพัฒนา กทม.ระดับชาติ 1. คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล (นอก.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน/เลขาธิการ สมช. เป็นเลขาฯ 2. คณะอนุกรรมการอำนวยการการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล (อกรส.) มีผู้บัญชาการกองทัพไทยเป็นประธาน/เสนาธิการทหารบกเป็นเลขาฯ (กทม. เป็นกรรมการ) 3.กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) 4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระดับกรุงเทพมหานคร 1. แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขฟื้นฟูสถานการณ์จากการก่อวินาศกรรมด้านวัตถุระเบิดในพื้นที่ กทม. ตามหนังสือ กอ.รมน.กทม. ที่ นร 5116.1/ 88 ลงวันที่ 11 ก.พ. 59 1.1 สนข. อบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่เทศกิจ เพื่อฝึกสังเกตวัตถุต้องสงสัย เฝ้าระวังในพื้นที่และจัดตั้งเครือข่ายมวลขนในพื้นที่ 1.2 สปภ. อบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานประกอบการในพื้นที่ 1.3 สจส. ติดตั้งและบำรุงรักษากล้อง CCTV ให้ครอบคลุมพื้นที่สาธารณะ สามารถใช้งานได้จริง ไม่มีสิ่งกีดขวาง และสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 1.4 สปภ. สนท. สนพ. สนอ. สนศ. และ สนข. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ตรวจค้น อุปกรณ์เตือนภัย อุปกรณ์ดับเพลิง รถพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ 1.5 ทุกหน่วยจัดระบบการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง 1.6 สำนักงานเขตให้ความรู้ชุมชนในการป้องกัน 1.7 ติดตามสถานการณ์จากเครือข่ายในพื้นที่ 1.8 ซักซ้อมแผนก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. การแจ้งเตือนด้านการข่าว กอ.รมน.กทม. โดยประสานงานด้านการข่าวกับหน่วยงานระดับชาติ เช่น ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ฯลฯ และสำนักงานปกครองและทะเบียนจะแจ้ง สนข. พื้นที่และประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีท้องที่ เพื่อเฝ้าระวัง 3. สนอ. จัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดของกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่ ช่วยสังเกต เฝ้าระวัง และส่งข่าวสารในระดับพื้นที่ (จัดตั้งอาสาสมัครจำนวน 8,000 คน)ระดับกรุงเทพมหานคร 1. แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขฟื้นฟูสถานการณ์จากการก่อวินาศกรรมด้านวัตถุระเบิดในพื้นที่ กทม. ตามหนังสือ กอ.รมน.กทม. ที่ นร 5116.1/ 88 ลงวันที่ 11 ก.พ. 59 1.9 กทม. สนับสนุนหน่วยงานหลักในการตอบโต้ภัยเมื่อได้รับการร้องขอ ส่งเครื่องมือไปยังพื้นที่เกิดเหตุและรายงานต่อผู้อำนวยการเขตพื้นที่หรือผู้มีอำนาจหน้าที่ในการอำนวยการเหตุการณ์ระดับกรุงเทพมหานคร 1. แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขฟื้นฟูสถานการณ์จากการก่อวินาศกรรมด้านวัตถุระเบิดในพื้นที่ กทม. ตามหนังสือ กอ.รมน.กทม. ที่ นร 5116.1/ 88 ลงวันที่ 11 ก.พ. 59 1.10 สนท.จัดระบบรักษาความปลอดภัยและดำเนินการควบคุมพื้นที่ 1.11 สปภ. และ สนข. นำแผนป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย และภัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติไปพร้อมกัน 1.12 สนพ. สนอ.และเครือข่ายจัดให้มีการรักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต 1.13 สปภ. สนข. และหน่วยงานที่มีความชำนาญเรื่องสารเคมี วัตถุระเบิด อาวุธและวัตถุอันตราย ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย 1.14 สปภ. สนย. และ สนข. ฟื้นฟูบูรณะ สำรวจความเสียหาย 1.15 สปภ. สพส. สนอ. และ สนข. ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยจนกว่าเข้าสู่ภาวะปกติ6 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลางสำนักงานปกครองและทะเบียน1. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. สำนักเทศกิจ 3. สำนักการจราจรและขนส่ง 4. สำนักการโยธา 5. สำนักการแพทย์ 6. สำนักอนามัย 7. สำนักพัฒนาสังคม 8. สำนักสิ่งแวดล้อม 9. สำนักงานเขต1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) 2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3. กระทรวงสาธารณสุข(ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน) 4. สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ 5. การไฟฟ้านครหลวง 6. การประปานครหลวง 7. องค์กรสาธารณกุศล/ภาคเอกชน เช่น มูลนิธิร่วมกตัญญูและอาสาสมัครต่าง ๆ 8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น วินจักรยานยนต์ 9. กระทรวงแรงงาน 10. กระทรวงการต่างประเทศ 11. กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม 12. กสทช. 13. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง2020-05-292020-06-23
33ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนักเรียนหนีเรียน มั่วสุมตามร้านเกมส์ และเกิดปัญหาอาชญากรรม เนื่องจาก ปัญหาชีวิต ครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม (โรงเรียนไม่ดูแลเอาใจใส่นักเรียน)16 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. เกิดปัญหาอาชญากรรมการจี้ปล้น ลักทรัพย์ การทำร้ายร่างกาย ยาเสพติด และปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ 2. นักเรียนเข้าไปข้องเกี่ยวกับอบายมุขต่าง ๆ 3. นักเรียนประพฤติไม่เหมาะสม เช่น กระทำอนาจาร เกิดเรื่องชู้สาว ฯลฯN/Aโครงการตรวจร้านเกมส์ สถานบันเทิง และอินเทอร์เน็ตN/A4 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลางสำนักเทศกิจN/AN/A2020-05-292020-06-23
57การทุจริตการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม เช่น นำไปใช้ส่วนตัว สำรองห้องพักของโรงพยาบาลให้กับญาติและคนรู้จัก เนื่องจาก 1. ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติ ควบคุม ครอบครอง และรักษาทรัพย์สิน ไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด 2. ความสนิทสนมส่วนบุคคลระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมที่กำหนดไว้ 3. ความไว้วางใจ ขาดการติดตามและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด 4. ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ในการละเมิดการควบคุม 5. ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านดังกล่าวร่วมมือกัน เพราะมีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีผลต่อความก้าวหน้าในตำแหน่ง 6. ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจบังคับให้ใต้บังคับบัญชาทำทุจริต 7. กระแสวัตถุนิยมในสังคม 8. ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงซึ่งเป็นสิ่งล่อใจ 9. ข้าราชการผู้รับผิดชอบมีปัญหาส่วนตัวทางด้านการเงิน เช่น ติดการพนัน มีภาระหนี้สิน ฯลฯ จึงไม่สามารถซื้อทรัพย์สินที่เป็นของตนเองได้ 10. ข้าราชการเห็นเป็นเรื่องปกติเคยชิน และปฏิบัติตามกันมา 11. ไม่เคยเห็นข้าราชการที่ทำทุจริตได้รับการลงโทษอย่างจริงจัง12 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. ทรัพย์สินของทางราชการชำรุดและเสียหาย 2. สิ้นเปลืองงบประมาณ 3. สูญเสียโอกาสในการใช้งานทรัพย์สิน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับราชการ 4. งานขององค์กรได้รับความเสียหาย 5. งานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 6. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดี หากไม่มีการลงโทษอย่างจริงจัง (พฤติกรรมเลียนแบบ)1. มีกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินของทางราชการ 2. มีกิจกรรมการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของทางราชการ 3. มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับข้าราชการ ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน 4. มีการฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของทางราชการ 5. มีกลไกการตรวจสอบภายใน 6. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 7. การตรวจสอบพัสดุประจำปี และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 8. มีการเขียนรหัสครุภัณฑ์ที่ทรัพย์สินของทางราชการ 9. มีการตรวจสอบโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 10. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของการทุจริต 11. มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของการทุจริตN/A1. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือวินัย 2. ดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิด 3. ให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือนำทรัพย์สินมาคืน9 สีเหลือง ความเสี่ยงสูง1. สำนักงาน ก.ก. 2. สำนักการคลังหน่วยงานทุกแห่ง เช่น สำนัก สำนักงานเขต ฯลฯN/A2020-06-072020-06-23
62การทุจริตการเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาอย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม เช่นขอเบิกแต่ไม่ได้มาปฏิบัติงานจริง การลงชื่อแทนกัน ฯลฯ เนื่องจาก 1. ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ควบคุมการดำเนินงานด้านดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 2. ค่าตอบแทนที่องค์กรให้ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพ 3. ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน9 สีเหลือง ความเสี่ยงสูง1. สูญเสียงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ 2. ภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหาย 3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดี1. มีระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ 2. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการอย่างชัดเจน 3. มีกลไกการตรวจสอบภายใน 4. มีการควบคุมโดยผู้บังคับบัญชาN/Aให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือคืนเงิน4 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลาง1. สำนักงาน ก.ก. 2. สำนักการคลังหน่วยงานทุกแห่ง เช่น สำนัก สำนักงานเขต ฯลฯN/A2020-06-072020-06-23
47เศรษฐกิจรายรับของกรุงเทพมหานครไม่เพียงพอต่อรายจ่าย เนื่องจาก ความผันผวนของเศรษฐกิจมหภาคและนโยบายการดำเนินมาตรการทางด้านการเงินการคลังของภาครัฐ 12 สีแดง ความเสี่ยงสูงมากการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การจัดเก็บรายได้ของภาครัฐลดลง ส่งผลกระทบให้กรุงเทพมหานครจัดเก็บและได้รับการจัดสรรรายได้ลดลงตามไปด้วยN/A1. จัดทำรายงานการติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ มาตรการภาษีต่าง ๆ ของรัฐบาลที่จะกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยจัดทำรายงานการติดตาม และเผยแพร่เป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะมีผลต่อการคลังของกรุงเทพมหานคร 2. จัดทำผังการไหลเข้าของเงินภาษีที่กรุงเทพมหานคร จัดเก็บเอง และรายงานการจัดสรรภาษีที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้ (รายงานทุกเดือน) และจัดส่งสำเนาให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อใช้ในการติดตามความเคลื่อนไหวของเงินรายได้ 3. จัดทำประมาณการรายได้ในรูปของคณะทำงาน โดยประมาณการรายได้ของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการควบคุมและบริหารจัดการรายได้ของกรุงเทพมหานคร 4. จัดทำคณะทำงานกำหนดเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ให้สำนักงานเขตN/A9 สีเหลือง ความเสี่ยงสูงสำนักการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กองรายได้ กองการเงิน กองบัญชี)1. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 2. สำนักงานเขตN/A2020-06-072020-06-23
44การเปลี่ยนแปลงเชิงประชากรศาสตร์ประชากรเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มที่จะมีบุตรเร็วขึ้น เนื่องจาก ขาดความรู้เรื่องเพศศึกษาและการยับยั้งชั่งใจ ดำเนินชีวิตตามกระแสของสังคม ปัญหาชีวิตและครอบครัวที่ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่12 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. แม่และเด็กไม่มีคุณภาพและไม่ได้รับการพัฒนาตามวัย 2. เป็นภาระของสังคมเมื่อถูกทอดทิ้งN/A1. มีหลักสูตรการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนN/A8 สีเหลือง ความเสี่ยงสูง1. สำนักการศีกษา 2. สำนักอนามัยสำนักงานเขต1. กระทรวงสาธารณสุข 2. กระทรวงศึกษาธิการ 3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์2020-06-072020-06-23
49เศรษฐกิจรายรับของกรุงเทพมหานครไม่เพียงพอต่อรายจ่าย เนื่องจาก หน่วยงานจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร จัดเก็บรายได้ได้น้อยกว่าประมาณการที่ตั้งไว้16 สีแดง ความเสี่ยงสูงมากจำนวนรายได้ที่กรุงเทพมหานคร จัดเก็บเองลดลง ทำให้การบริหารเงิน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้N/A1. โครงการปฏิรูปวิธีการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ ได้กำหนดวิธีการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย การสำรวจหารายใหม่และการตรวจสอบหนี้ค้างชำระโดยเจ้าหน้าที่กองรายได้ สำนักการคลัง เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งจะทำให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน และเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะช่วยขยายฐานภาษีให้กว้างขึ้น (เจ้าหน้าที่กองรายได้ลงพื้นที่สำรวจการใช้ประโยชน์โรงเรือน และป้ายที่ติดตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมติดตาม ช่วยเหลือให้การสนับสนุนและคำแนะนำแก่สำนักงานเขต 50 เขต เพื่อตรวจสอบและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายให้ครบถ้วน รวมทั้งตรวจสอบหนี้ค้างชำระภาษีฯ ติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชำระให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558กรุงเทพมหานคร มีรายได้จากภาษีโรงเรือนฯ ภาษีป้าย เมื่อเทียบกับประมาณการ ดังนี้ 1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน สูงกว่าประมาณการร้อยละ 115.14 1.2 ภาษีป้าย สูงกว่าประมาณการร้อยละ 112 ปี 2558 ภาษีโรงเรือนและทีดิน มียอดหนี้ค้างชำระลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 54.93 หมายเหตุ รายได้ที่กรุงเทพมหานคร จัดเก็บเอง ประกอบด้วย ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาตค่าบริการ รายได้จากทรัพย์สิน รายได้จากสาธารณูปโภคการพาณิชย์ รายได้เบ็ดเตล็ด) งบประมาณ พ.ศ. 2558กรุงเทพมหานคร จัดเก็บรายได้สูงกว่าประมาณการ ร้อยละ 23.91 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายที่จะขยายฐานภาษีจากที่มีอยู่เดิมให้มีการขยายฐานภาษีเพิ่มมากยิ่งขึ้นและมีความครบถ้วนเป็นธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำนักการคลังจึงได้จัดทำโครงการสำรวจและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยการจ้างลูกจ้างเดินสำรวจ ซึ่งเจ้าหน้าที่กองรายได้ลงไปเดินสำรวจร่วมกับลูกจ้างตามโครงการ และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยเดินสำรวจเป็นกลุ่ม เริ่มสำรวจเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2559 ขณะนี้เดินสำรวจแล้ว 15 เขต ได้แก่ พระนคร วัฒนา สาทร ห้วยขวาง วังทองหลาง บางคอแหลม บางนา พระโขนง ยานนาวา ดินแดงคลองเตย ราชเทวี สวนหลวง ปทุมวันและดอนเมือง และได้นำข้อมูลที่ได้จากการเดินสำรวจเข้าสู่แผนที่ดิจิตอล ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 2. โครงการบริการเชิงรุก เช่น ประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บภาษี รับยื่นแบบนอกสถานที่ขยายฐานภาษี โดยการใช้ข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ดำเนินการโดยสำนักงานเขต N/A4 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลางสำนักการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กองรายได้ กองการเงิน กองบัญชี)1. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 2. สำนักงานเขตN/A2020-06-072020-06-23
88การบริหารทรัพยากรบุคคลการตรวจสอบพฤติการณ์ทางวินัย เนื่องจาก 1. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยจำนวนหลายแห่ง 2. กฎหมายที่ใช้ควบคุมทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครด้านวินัยมีความหลากหลาย 3. ขาดการบริหารจัดการที่เป็นศูนย์รวมข้อมูล 4. การจัดเก็บข้อมูลผู้กระทำความผิดด้านวินัยไม่ครบถ้วน6 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลาง1. ได้บุคลากรที่เคยกระทำผิดวินัยเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ 2. การดำเนินการทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคลล่าช้า 3. บุคลากรของกรุงเทพมหานคร ขาดขวัญและกำลังใจN/A1. มีหน่วยงานที่ตรวจสอบพฤติการณ์ทางวินัยอยู่ที่ฝ่ายวินัย สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สนป. 2. หน่วยงานทุกแห่งของกรุงเทพมหานครส่งตรวจสอบพฤติการณ์ทางวินัยเพื่อใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 3. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยจำนวนหลายแห่งN/A4 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลาง1. สำนักงาน ก.ก. 2. สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สนป. 3. สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครN/AN/A2020-06-072020-06-23
71ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบข้อมูล (Database Risk) กรณีข้อมูลมีความซ้ำซ้อน ขัดแย้ง และขาดความน่าเชื่อถือ เนื่องจาก 1. แต่ละหน่วยงานพัฒนาระบบงานของตนเอง และขาดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกัน 2. ไม่มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล8 สีเหลือง ความเสี่ยงสูง1. ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ทำให้การวางแผนและการพัฒนาไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 2. ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 3. ขั้นตอนการทำงานมีความซ้ำซ้อน 4. การพัฒนาระบบสารสนเทศไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไปเนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและไม่สามารถใช้ระบบฯร่วมกันได้N/A1. หน่วยงานผู้พัฒนาระบบสารสนเทศตรวจสอบความถูกต้องของระบบสารสนเทศและข้อมูลของตนเองอยู่เสมอ ให้ระบบสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้องN/A3 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลาง1. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2. สำนักการจราจรและขนส่งทุกหน่วยงานN/A2020-06-072020-06-23
70ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบข้อมูล (Database Risk) กรณีข้อมูลสำคัญและข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล เนื่องจาก 1. การบุกรุกโจมตีจากภายนอก 2. การติดไวรัสคอมพิวเตอร์หรือMalware 3. ข้อมูลรั่วไหลจากการเปลี่ยนมือผู้ใช้และการซ่อมแซมเครื่องที่เสีย 4. การโยกย้ายบุคลากร 5. การเข้าถึงระบบสารสนเทศจากผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง8 สีเหลือง ความเสี่ยงสูง1. ข้อมูลสำคัญและข้อมูลส่วนบุคคลสูญหายหรือถูกโจรกรรม 2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์เสียหาย 3. ใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ได้ 4. ระบบเครื่องแม่ข่ายหรือลูกข่ายติดไวรัสและแพร่กระจายสู่เครื่องอื่น ๆ ทั้งหมดในเครือข่าย 5. ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือรูปภาพบน WebsiteN/A1. ติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อป้องกันและเตือนภัย 2. ติดตั้งระบบป้องกันไวรัสกับเครื่องแม่ข่าย และอัพเดทข้อมูลไวรัสอย่างสม่ำเสมอ 3. ทำการสำรองข้อมูล (Back up) 4. ตรวจสอบ Policy และ Log ของระบบป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย 5. จัดทำแผนหรือขั้นตอนปฏิบัติที่จำเป็นตามลำดับ 6. จำกัดการใช้งานเฉพาะเครื่องหรืออุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตN/A2 สีเขียว ความเสี่ยงน้อย1. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2. สำนักการจราจรและขนส่งทุกหน่วยงานN/A2020-06-072020-06-23
69ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Hardware and DataCommunication Risk) กรณีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้อง เนื่องจาก 1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลรักษาเครือข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ดี 2. อุปกรณ์เสื่อมสภาพ ชำรุด 3. ผู้ให้บริการเครือข่ายประสบปัญหาทางด้านเทคนิค12 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. ไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตได้ 2. การปฏิบัติงานไม่สะดวกหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (กรณีที่ต้องใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการให้บริการหรือปฏิบัติงาน) 3. ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความไม่พึงพอใจN/A1. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2. การตรวจสอบระบบเครือข่ายสื่อสารหลักอย่างสม่ำเสมอN/A2 สีเขียว ความเสี่ยงน้อย1. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2. สำนักการจราจรและขนส่งทุกหน่วยงานN/A2020-06-072020-06-23
74ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการใช้ประโยชน์ในการให้บริการและการปฏิบัติงาน กรณีสิทธิในการเข้าใช้งาน Internet ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน เนื่องจาก กรุงเทพมหานครมีทรัพยากรจำกัด ไม่สามารถจัดสรรให้กับหน่วยงานได้อย่างทั่วถึง 20 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. ระบบเครือข่าย เช่น หน่วยงานอาจไม่มีการเก็บประวัติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (เก็บ Log) และหน่วยงานอาจไม่มีการจำกัดการเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหรือผิดกฏหมาย เจ้าหน้าที่ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้ ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน 2. หน่วยงานต้องจัดหาระบบ Internet มาใช้กันเอง ทำให้เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและมีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของระบบเครือข่าย เช่น หน่วยงานอาจไม่มีการเก็บประวัติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (เก็บ Log) และหน่วยงานอาจไม่มีการจำกัดการเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหรือผิดกฏหมายN/A1. การจัดสรร bandwidth ในการใช้งาน Internet 2. การพิจารณาให้สิทธิ์การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของกรุงเทพมหานคร โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบN/A4 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลาง1. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2. สำนักการจราจรและขนส่งทุกหน่วยงานN/A2020-06-072020-06-23
48เศรษฐกิจรายรับของกรุงเทพมหานครไม่เพียงพอต่อรายจ่าย เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีข้อจำกัดในการจัดหารายได้เพิ่มเติม และอัตราภาษี อัตราค่าบริการต่างๆ ไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน15 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. ทำให้รายได้จากที่กรุงเทพมหานคร จัดเก็บเองในแต่ละปีมีจำนวนเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงหรือเพิ่มไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความอ่อนแอทางการคลังของกรุงเทพมหานคร 2. ยอดจำหน่ายปริมาณน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันแจ้งมา เพื่อเสียภาษีในแต่ละเดือน ไม่สามารถตรวจสอบการจำหน่ายได้อย่างแท้จริงN/A1. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เพิ่มอัตราการจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร จากน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมและให้กรุงเทพมหานคร มีอำนาจออกข้อบัญญัติจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร จากยาสูบ และค่าธรรมเนียมบำรุงกรุงเทพมหานคร จากผู้พักโรงแรม (ร่างแก้ไข พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ ได้ผ่านการพิจารณาของ คกก. พิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย และเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2559 ผว.กรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอรับความเห็นชอบในการเสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ. ดังกล่าวจากรองนายกรัฐมนตรี และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากรองนายกฯ แล้วกรุงเทพมหานครจะได้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.ต่อไป) 2. การออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร จัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร จากน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมในอัตราไม่เกินลิตรละ 5 สตางค์ (ตามที่กฎหมายกำหนด)กรุงเทพมหานคร ได้ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 2558 และออกระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บภาษีเงินบำรุงกรุงเทพมหานคร สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก พ.ศ. 2558 ซึ่ง ผว.กรุงเทพมหานคร ลงนามเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2558 รวมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการจัดเก็บภาษีน้ำมันฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ 50 สำนักงานเขต เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก พ.ศ. 2558 เป็นภาษีใหม่ที่กรุงเทพมหานคร เริ่มจัดเก็บในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นครั้งแรกปัจจุบันสถานการค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและสถานการค้าปลีกก๊าซปิโตรเลียม มีประมาณ 920 แห่ง ทำให้กรุงเทพมหานคร มีรายรับเพิ่ม ผลการจัดเก็บภาษีน้ำมันฯ (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2558 ถึง เม.ย. 2559 เป็นเงิน 108,776,670.84 บาท 3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร กรมธุรกิจพลังงาน ฯลฯ ขอให้จัดส่งข้อมูลปริมาณการจำหน่ายน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันจำหน่ายได้ในแต่ละเดือนให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 4. การพิจารณาทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาต ค่าปรับ ค่าบริการ ให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อและต้นทุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการ (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้มีหนังสือที่ กท 1305/2922 ลงวันที่ 30 เม.ย. 2558 สอบถามข้อมูลอัตราการจัดเก็บค่าบริการจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีความประสงค์จะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริการในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าบริการ พ.ศ. 2543 และแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณายกร่างแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ดังกล่าว ปัจจุบัน ผว.กรุงเทพมหานคร ได้แต่งตั้ง คกก. พิจารณาแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 668/2559 วันที่ 23 ก.พ. 2559 จะมีการประชุมพิจารณาฯ ครั้งแรกในวันที่ 8 มิ.ย. 2559 เพื่อให้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ ดังกล่าวครอบคลุมภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างคล่องตัวเป็นการปรับอัตราค่าบริการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 5. ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับการขอแก้ไขกฎหมายรายได้และภาษีอย่างต่อเนื่องและรายงานความคืบหน้าให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ (แต่ละส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการติดตามและประสานงานเกี่ยวข้องกับการขอแก้ไขกฎหมายรายได้และภาษีอย่างต่อเนื่องและรายงานความคืบหน้าให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะN/A10 สีเหลือง ความเสี่ยงสูงสำนักการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กองรายได้ กองการเงิน กองบัญชี)1. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 2. สำนักงานเขตN/A2020-06-072020-06-23
85การบริหารทรัพยากรบุคคลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ไม่เหมาะสม เนื่องจาก 1. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่เข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงาน เช่น ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 2. ผู้ขอรับการประเมินขาดความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข ฯลฯ 3. กระบวนการพิจารณาล่าช้าตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและการดำรงตำแหน่ง ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน จึงมิได้คัดกรองคุณสมบัติของผู้สมัครฯ ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม เพื่อจัดส่งเอกสารให้สำนักงานการเจ้าหน้าที่ 2. หลักเกณฑ์การรับสมัครไม่ชัดเจน6 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลาง1. วันที่มีผลในการประเมินหรือแต่งตั้งของผู้ขอรับการประเมิน (Effective Date) มีความล่าช้า 2. ผู้รับการประเมินเสียสิทธิบางประการที่หน่วยงานไม่สามารถย้อนหลังให้ได้ เช่น เงินรางวัลประจำปี ฯลฯ1. การมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการอย่างชัดเจน 2. มีมติ ก.ก. หลักเกณฑ์ คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล 3. มีแบบตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูล เพื่อประกอบการประเมินผลงาน 4. จัดฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์และขั้นตอนN/A1. ส่งคืนผลงานที่ใช้ในการพิจารณาให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้รับการประเมินแก้ไข 2. ประกาศให้การพิจารณาเป็นโมฆะ2 สีเขียว ความเสี่ยงน้อย1. สำนักงาน ก.ก. 2. สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สนป. 3. สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครN/AN/A2020-06-072020-06-23
51เศรษฐกิจรายรับของกรุงเทพมหานครไม่เพียงพอต่อรายจ่าย เนื่องจาก การตั้งประมาณการรายรับ การจัดเก็บภาษี 3 ประเภทของกรุงเทพมหานคร ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ข้อมูลสถิติในการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงาน ทำให้การจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานน้อยกว่าประมาณการที่ตั้งไว้12 สีแดง ความเสี่ยงสูงมากจำนวนรายได้ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเองได้ลดลงทำให้การบริหารเงิน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้N/A1. จัดประชุมแนวดิ่ง เพื่อระดมความคิดแก้ไขปัญหาในการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร 2. ติดตามและดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระN/A9 สีเหลือง ความเสี่ยงสูงสำนักการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กองรายได้ กองการเงิน กองบัญชี)1. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 2. สำนักงานเขตN/A2020-06-072020-06-23
79ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบุคลากร กรณีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่ตอบสนองหรือไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน เนื่องจาก 1. การสอบถามความต้องการของผู้ใช้งานจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนาน 2. ผู้ใช้งานมีความต้องการระบบงานที่หลากหลาย 3. มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือรายละเอียดของระบบในระหว่างที่พัฒนา จึงทำให้แตกต่างไปจากความต้องการของผู้ใช้งาน12 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. ผู้ใช้งานไม่อยากใช้ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมา เพราะไม่ตรงกับความต้องการ 2. การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นN/A1. มีข้อตกลงและกำหนดขอบเขตของระบบที่จะพัฒนาให้ชัดเจนก่อนเริ่มดำเนินการN/A4สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลาง1. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2. สำนักการจราจรและขนส่งทุกหน่วยงานN/A2020-06-072020-06-23
78ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบุคลากร กรณีเจ้าหน้าที่ใช้คอมพิวเตอร์ผิดวัตถุประสงค์ เช่น ฟังวิทยุ หรือดูโทรทัศน์ ออนไลน์ ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ไม่มีลิขสิทธิ์นำคอมพิวเตอร์ไปใช้ส่วนตัว ฯลฯ เนื่องจาก 1. ไม่มีผู้ดูแลหรือควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างใกล้ชิด 2. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการใช้งานคอมพิวเตอร์12 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. สูญเสีย Bandwidth ในเครือข่ายที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน หรือให้บริการ 2. ถูกร้องเรียนหรือฟ้องร้องจากบุคคลภายนอก 3. กระทบกับงานทำให้ล่าช้า หรือไม่เสร็จในเวลาที่สมควร 4. สูญเสียงบประมาณในการจัดซื้อโดยเปล่าประโยชน์ 5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดีN/A1. มีนโยบายด้านการใช้ firewall 2. มีทะเบียนครุภัณฑ์ เพื่อควบคุมการใช้ทรัพย์สิน และบันทึกในระบบ MIS 3. มีกลไกการตรวจสอบภายในN/A6 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลาง1. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2. สำนักการจราจรและขนส่งทุกหน่วยงานN/A2020-06-072020-06-23
91การบริหารทรัพยากรบุคคลระบบสารสนเทศ (MIS 2) ด้านบุคลากรไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก การจัดการข้อมูลของระบบสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากตัวระบบไม่มีประสิทธิภาพ6 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลางข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศ (MIS 2) ไม่เป็นปัจจุบัน ใช้ประโยชน์ไม่ได้N/A1. กำหนดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลเมื่อมีรายการ (Transaction) เกิดขึ้น 2. มีผู้รับผิดชอบในการดูแลระบบฯ 3. มีการปรับปรุงระบบฯ เมื่อมีปัญหาในการใช้งานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลN/A2 สีเขียว ความเสี่ยงน้อย1. สำนักงาน ก.ก. 2. สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สนป. 3. สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลN/A2020-06-072020-06-23
65ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านกายภาพ กรณีเกิดสาธารณภัย เนื่องจาก 1. ภัยธรรมชาติ ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว 2. วินาศภัย หรือการก่อการร้าย5 สีเหลือง ความเสี่ยงสูง1. เกิดความเสียหายของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และข้อมูล 2. สูญเสียงบประมาณในการซ่อมแซมหรือจัดหาทดแทน 3. ไม่สามารถให้บริการระบบได้อย่างต่อเนื่องN/A1. สำรองข้อมูลไว้ต่างสถานที่ 2. จัดทำแผนสำรองฉุกเฉิน เพื่อรับมือว่ามีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไรและจะใช้เครื่องทดแทนจากที่ใด เพื่อสามารถจะใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 3. จัดทำศูนย์สำรอง (Back up Site)N/A2 สีเขียว ความเสี่ยงน้อย1. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2. สำนักการจราจรและขนส่งทุกหน่วยงานN/A2020-06-072020-06-23
52เศรษฐกิจหน่วยงานภาครัฐมอบนโยบายและหรือถ่ายโอนภารกิจให้กรุงเทพมหานครดำเนินการ แต่ขาดการสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจาก เป็นไปตามกฎหมาย แต่รัฐบาลอาจจะมีงบประมาณจำกัด15 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1.กรุงเทพมหานคร จำเป็นต้องจัดหางบประมาณของตนเอง (ภายใต้ความสามารถในการจัดเก็บรายได้ที่ไม่เพียงพอ) 2. ลดทอนงบประมาณของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้ดำเนินการในรายการ/โครงการที่มีความจำเป็นN/A1. บริหาร โอน หรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณบางรายการของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาดำเนินการตามนโยบายของรัฐ 2. ตั้งงบกลาง เพื่อรองรับนโยบายภาครัฐN/A9 สีเหลือง ความเสี่ยงสูงสำนักการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กองรายได้ กองการเงิน กองบัญชี)N/AN/A2020-06-072020-06-23
53เศรษฐกิจขาดวินัยทางการเงินการคลัง เนื่องจาก บริหารและดำเนินการโดยไม่คำนึงถึงฐานะทางการเงินและการคลังขององค์กรตลอดจนสถานการณ์ทางการเงิน การคลังและเศรษฐกิจของประเทศ20 สีแดง ความเสี่ยงสูงมากการใช้จ่ายงบประมาณไม่อยู่บนสถานะการเงินการคลังที่เป็นอยู่ เกิดความอ่อนแอทางการคลังและมีภาระผูกพันทางงบประมาณเป็นจำนวนมากในปีต่อ ๆ ไปN/A1. กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ 2. กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 3. คณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 4. รายงานทางการเงิน 5. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561N/A6 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลางสำนักการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กองรายได้ กองการเงิน กองบัญชี)N/AN/A2020-06-072020-06-23
64ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านกายภาพ กรณีเกิดอัคคีภัย เนื่องจาก 1. อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุด 2. ไฟฟ้าลัดวงจร 3. กระแสไฟฟ้าเกิน 4. ไฟกระชากจากสายพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน ม.อ.ก. 5. แมลงหรือสัตว์กัดแทะคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ หรือสายไฟฟ้า/สายสัญญาณ5 สีเหลือง ความเสี่ยงสูง1. เกิดความเสียหายของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และข้อมูล 2. เสียงบประมาณในการซ่อมแซมหรือจัดหาทดแทน 3. ไม่สามารถให้บริการระบบได้อย่างต่อเนื่องN/A1.ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ควบคุมและระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินหรืออุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก และอุปกรณ์ดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามระยะเวลาอย่างสม่ำเสมอ 2. ตรวจสอบระบบตรวจจับควันและการแจ้งเตือนให้พร้อมใช้ 3.มีแผนในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ตามลำดับความสำคัญ4. กำหนดให้ใช้สายพ่วงที่ได้มาตรฐาน ม.อ.ก. และมีสายดิน 5. ไม่ปล่อยให้มีสายไฟฟ้าหรือสายสัญญาณที่ไม่มีท่อห่อหุ้มจนถึงจุดทางเข้าตู้ Rack 6. ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มมารับประทานหรือเก็บไว้ในบริเวณที่มีความเสี่ยงN/A3 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลาง1. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2. สำนักการจราจรและขนส่งทุกหน่วยงานN/A2020-06-072020-06-23
75ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการใช้ประโยชน์ในการให้บริการและการปฏิบัติงาน กรณีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีสภาพเก่าชำรุดและเสียบ่อย เนื่องจาก กรุงเทพมหานครมีทรัพยากรจำกัด จึงอาจจะทำให้บางหน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์9 สีเหลือง ความเสี่ยงสูง1. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 2. ภาพลักษณ์ขององค์กรไม่ทันสมัย 3. เครื่องคอมพิวเตอร์เดิมใช้งานมาเป็นระยะเวลานานจึงเสื่อมสภาพ เสียบ่อย และไม่รองรับการปฏิบัติงานโปรแกรมสมัยใหม่N/A1. มีคณะกรรมการฯ พิจารณาเหตุผลความจำเป็นและความเหมาะสมก่อนที่จะเสนอขอจัดซื้อ 2. มีการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนำมาใช้งาน 3. มีการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 4. มีการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องN/A1 สีขาว ความเสี่ยงน้อยมาก1. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2. สำนักการจราจรและขนส่งทุกหน่วยงานN/A2020-06-072020-06-23
11อัคคีภัยการปฏิบัติงานดับเพลิงทำได้ยากและลำบาก เนื่องจาก เส้นทางที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นซอยที่มีสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายเคเบิลที่มีความสูงหรือต่ำกว่ารถดับเพลิงเป็นอุปสรรคในการเข้าระงับเหตุ 12 สีแดง ความเสี่ยงสูงมากรถดับเพลิงเข้าที่เกิดเหตุได้ล่าช้า เนื่องจาก ติดสายไฟ สายโทรศัพท์N/Aใช้ไม้ค้ำ เพื่อให้เข้าถึงที่เกิดเหตุได้ แต่ก็ทำได้ล่าช้าN/A12 สีแดง ความเสี่ยงสูงมากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1. สำนักงบประมาณฯ 2. สำนักการคลัง(กองโรงงานช่างกล) 3. สำนักการโยธา 4. สำนักงานเขต1. การประปานครหลวง 2. ศูนย์วิทยุฯ 3. ตำรวจ2020-05-292020-06-23
61การทุจริตงานตามนโยบายที่หน่วยงานนำมาปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และอาจจะเป็นกรณีทุจริต เนื่องจาก 1. งานตามนโยบายที่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน แต่หน่วยงานจะต้องดำเนินการ 2. ข้าราชการและผู้ค้าพัสดุที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานมีความสนิทสนมและคุ้นเคยกัน 3. ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาสั่งการให้หน่วยงานปฏิบัติอย่างไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 4. หน่วยงานไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มเสนอโครงการที่จะดำเนินการจึงไม่มีความพร้อมและไม่ได้เตรียมการใด ๆ ไว้ก่อน9 สีเหลือง ความเสี่ยงสูง1. หน่วยงานต้องไปขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์จากหน่วยงานอื่น หรือบริษัทเอกชน 2. หน่วยงานอื่นหรือบริษัทที่ให้การสนับสนุนพัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน นำประเด็นดังกล่าวมาเป็นเงื่อนไขในการขอรับประโยชน์ต่าง ๆ จากกรุงเทพมหานคร 3. งานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร 4. ภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหาย 5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดี1. มีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมถึงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานอย่างชัดเจน 3. มีการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง 4. มีนโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร 5. มีกลไกการตรวจสอบภายใน 6. มีการตรวจสอบการดำเนินงาน โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินN/A1. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือวินัย 2. ดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิด 3. ให้ชดใช้ค่าเสียหาย4 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลาง1. สำนักงาน ก.ก. 2. สำนักการคลังหน่วยงานทุกแห่ง เช่น สำนัก สำนักงานเขต ฯลฯN/A2020-06-072020-06-23
25สิ่งแวดล้อมสารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหลหรือเกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดระหว่างการใช้ บรรจุ ขนส่งและการเก็บรักษา เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบไม่ระมัดระวัง หรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง การใช้บรรจุ และเก็บรักษา นอกจากนี้ยังมีการลักลอบขนถ่ายสารอันตรายและขยะอันตรายในที่สาธารณะหรือในสถานประกอบการ วัตถุประสงค์ของการจัดการความเสี่ยง 1. เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน2. เพื่อเตรียมการป้องกันช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว3. เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานและองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากรอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ10 สีเหลือง ความเสี่ยงสูงหากเกิดการรั่วไหลของสารเคมี และวัตถุอันตรายจากอุบัติเหตุของการขนส่งการเก็บรักษา และการทำงานจะเกิดผลรุนแรงต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน เพราะมีความเข้มข้นของสารเคมีและวัตถุอันตรายสูง สามารถเกิดเหตุเพลิงไหม้และระเบิดรั่วไหลอย่างรุนแรง จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชน ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร1. การป้องกันผลกระทบโดยสำนักอนามัย สำนักงานเขต ประเมินความเสี่ยงภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดภัยหรือความล่อแหลมและผลกระทบ 2. ศึกษาแนวทางลดผลกระทบและกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 3. สำนักงานเขตและสปภ.เฝ้าระวังอยู่เสมอ 4. จัดทำแผนป้องกันอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 5. จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง1. ประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารกับประชาชนและสถานประกอบการ ในพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความรู้และมีระบบป้องกัน 2. สำนักงานเขต สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย สำนักป้องกันฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทำการตรวจสอบเก็บกู้ ควบคุม และแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว 3. สำนักสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่กำจัดสารเคมีและวัตถุอันตรายและนำไปพักไว้ตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมเห็นสมควร1. สำนักงานเขตและประชาชนคอยตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่ 2. ประชาสัมพันธ์หรือฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนได้ทราบถึงเครื่องหมาย สัญลักษณ์ของสารเคมีประเภทต่างๆ เพื่อช่วยสอดส่องดูแล 3. สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางกาย จิตใจ และทรัพย์สิน หมายเหตุ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ความรุนแรงระดับ 1 , 2 รับผิดชอบโดยศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ เขตกรุงเทพฯ ส่วนความรุนแรงระดับ 3 , 4 รับผิดชอบโดยศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ระดับชาติสั่งการโดยนายกรัฐมนตรี8 สีเหลือง ความเสี่ยงสูง1. สำนักสิ่งแวดล้อม 2. สำนักการระบายน้ำ1. ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ กทม. 2. สำนักสิ่งแวดล้อม 3. สำนักอนามัย 4. สำนักการโยธา 5. สำนักงานเขต1. โรงพยาบาลในสังกัด กทม. 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. 3. ศปภ.กทม. และศปภ.เขต 4. สถานีตำรวจ 5. กรมควบคุมมลพิษ 6. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 7. สำนักงานปรมาณูฯ 8. อปพร. 9. มูลนิธิ2020-05-292020-06-10
12อัคคีภัยการปฏิบัติงานดับเพลิงทำได้ยากและลำบาก เนื่องจาก หน่วยอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีเอกภาพ เนื่องจากไม่ทราบว่าใครเป็นผู้บังคับบัญชาการเหตุการณ์ และมีอาสาจากหลายหน่วยและหลายพื้นที่ ไม่เคยประสานงานกันมาก่อน รวมถึงหัวหน้าผู้ควบคุมแต่ละกลุ่มขาดการประสานกันเพราะไม่รู้จักกัน25 สีแดง ความเสี่ยงสูงมากเกิดความสับสนในการปฏิบัติงานทำให้ไม่สามารถระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมากN/A1. ประชุมชี้แจง ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่อาสาสมัครในการปฏิบัติหน้าที่ โดยจะต้องรายงานตัวต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อรับมอบภารกิจ 2. จัดให้มีการฝึกซ้อมร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (ระดับพื้นที่ สถานี รวมไปถึงกองปฏิบัติการ) เช่น การฝึกซ้อมกู้ภัยอาคารสูงN/A16 สีแดง ความเสี่ยงสูงมากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1. สำนักงบประมาณฯ 2. สำนักการคลัง(กองโรงงานช่างกล) 3. สำนักการโยธา 4. สำนักงานเขต1. การประปานครหลวง 2. ศูนย์วิทยุฯ 3. ตำรวจ2020-05-292020-06-23
28สิ่งแวดล้อมนำขยะเข้าไปทิ้งที่สถานีขนถ่ายมูลฝอยไม่ได้ เนื่องจาก 1. น้ำท่วมเส้นทางการขนส่งมูลฝอย2. น้ำท่วมสถานีขนถ่ายมูลฝอย3. การประท้วงของประชาชนและปิดเส้นทางการขนส่งไปยังบ่อฝังกลบ4. รถเก็บขนขาดความพร้อมในการใช้งาน5. การจราจรติดขัด (Traffic Jam. วัตถุประสงค์ของการจัดการความเสี่ยง 1. เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตคุณภาพชีวิตของประชาชน2. เพื่อเตรียมการป้องกันช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว3. เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานและองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากร10 สีเหลือง ความเสี่ยงสูงปริมาณขยะจำนวน 10,000 ตันต่อวัน จะตกค้างหากระบบการขนส่งขยะหยุดลง โดยขยะจะตกค้างในอาคารบ้านเรือนและในรถเก็บขนมูลฝอย ซึ่งจะส่งกลิ่นเหม็น ทัศนอุจาด และเกิดการแพร่กระจายของพาหะนำโรคและเชื้อโรค ส่งผลต่อสุขภาพกายและจิตใจของประชาชน1. จัดทำแผนบริหารจัดการขยะของกทม.พ.ศ. 2558 - 2562 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการกำจัดมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ ปริมาณมูลฝอยที่ต้องไปฝังกลบพร้อมดำเนินการตามแผ่นแม่บทการบริหารจัดการขยะของประเทศ เพื่อเกิดผลในทางปฏิบัติ 2. ศูนย์กำจัดมูลฝอยที่ไม่ได้รับผลกระทบจัดเตรียมแผนรองรับมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอื่นแทน 3. เพิ่มเจ้าหน้าที่เวรยามควบคุมการรับมูลฝอยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น 4. รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยตามวันเวลาที่กำหนด และนำขยะไปใช้ซ้ำ 5. สื่อสารกับประชาชนในระบบเครือข่ายออนไลน์อย่างต่อเนื่อง 6. จัดสถานที่รองรับมูลฝอยชั่วคราวที่สามารถขนถ่ายมูลฝอยออกจากพื้นที่ได้ 7. ประสานงานในการตรวจสภาพรถเก็บขนอย่างสม่ำเสมอ 8. ดูแลและจัดการระบายน้ำ เนื่องจากอาจเกิดน้ำท่วมได้ 9. แผนบำรุงรักษาศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร1. สำนักงานเขตจัดหาสถานที่ทิ้งมูลฝอยชั่วคราวและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 2. ศูนย์กำจัดมูลฝอยจัดทำแผนกำหนดเวลาการนำเข้าทิ้ง เพื่อลดปัญหาการแออัดและต้องไปรอการเทมูลฝอยเข้าโรงงาน 3. ศูนย์กำจัดมูลฝอยจัดทำระบบขนส่งในพื้นที่ให้เหมาะสม 4. เน้นย้ำให้ประชาชนทราบเรื่องการทิ้งมูลฝอยแยกประเภทตามวันและเวลา 5. เน้นย้ำให้ประชาชนคัดแยกขยะและนำขยะไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด เพื่อลดปริมาณขยะและความเดือดร้อนในช่วงที่เกิดภัย 6. จัดหาสถานที่รองรับมูลฝอยชั่วคราวที่สามารถขนถ่ายมูลฝอยออกจากพื้นที่ได้ 7. ควบคุมมูลฝอยประเภทต่างๆ ที่อาจเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สารเคมีปนเปื้อน วัตถุอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ1. รณรงค์ให้ประชาชนลดและคัดแยกมูลฝอยและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เกิดเหตุ เพราะเมื่อประชาชนเกิดความตระหนักจะสามารถปรับพฤติกรรมได้ง่ายขึ้น 2. สำรวจและประเมินความเสียหายและผลกระทบในการกำจัดมูลฝอยรูปแบบต่าง ๆ 3. ฟื้นฟูและบูรณะเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินการได้ รื้อถอนซาก ทำความสะอาด 4. ซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค วัสดุครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้กลับสู่สภาพเดิม 5. พัฒนาระบบกำจัดมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง6 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลาง1. สำนักสิ่งแวดล้อม 2. สำนักการระบายน้ำ1. สำนักสิ่งแวดล้อม 2. สำนักอนามัย 3. สำนักเทศกิจ 4. สำนักงานเขต 5. กรมควบคุมมลพิษ 6. กรมโรงงานอุตสาหกรรมN/A2020-05-292020-06-23
27สิ่งแวดล้อมมลพิษทางอากาศและเสียงเกินค่ามาตรฐาน เนื่องจาก 1. ยานพาหนะที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น รถยนต์ เรือ ฯ ก่อให้เกิดควัน หรือฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 โอโซน 2. การก่อสร้างอาคาร รถบรรทุกดิน รถขยะ ฯลฯ ทำให้เกิดฝุ่นละออง 3. โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยก๊าซพิษ 4. โรงงานอุตสาหกรรม พาหนะและการก่อสร้าง ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงที่เกินค่ามาตรฐาน 5. การลักลอบเผาขยะในที่ว่าง 6. กลิ่นและเสียงรบกวนจากสถานประกอบการ เช่น สถานบันเทิง 7. มลพิษทางอากาศจากฌาปนสถาน 8. ประชาชนและสถานประกอบการลักลอบทิ้งสารเคมี วัตถุอันตราย 9. กลิ่นจากบ่อขยะนอกพื้นที่10. กลิ่นจากการเลี้ยงสัตว์ 11. มลพิษจากสถานประกอบการ ประเภทจำหน่ายอาหาร และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น กิจการ พ่นสีรถยนต์ การเชื่อม กลึงโลหะ ควันจากการประกอบอาหาร 12. มลพิษทางเสียงและอากาศจากสัตว์เลี้ยง พืช เช่น ละอองเกสรของธูปฤาษี เสียงดังจากสุนัขเห่า ไก่ขัน วัตถุประสงค์ของการจัดการความเสี่ยง 1. เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 2. เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือ และฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว 3. เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน20 สีแดง ความเสี่ยงสูงมากหากการเพิ่มขึ้นของมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานเป็นระยะเวลานาน จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นโดยตรงทั้งด้านโรคภัยที่เกิดขึ้นความสามารถในการทำงานที่ลดลง ระบบเศรษฐกิจที่ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษา และสูญเสียความสามารถในการหารายได้ของประชาชนตลอดจนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน1. สำนักงานเขต/สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา สำนักเทศกิจ สำนักอนามัยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรม ควบคุมมลพิษ บกจร. กรมการขนส่งทางบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเฝ้าระวังและหามาตรการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบ 2. สำนักงานเขต/สำนักสิ่งแวดล้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอน การแจ้งเหตุ การปรับตัวในการป้องกันภัยที่เกิดกับสุขภาพอนามัย  3. รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันการเกิดฝุ่นสารพิษในอากาศ 4. ปลูกต้นไม้ ล้างถนนและทางเดิน 5. บังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมระดับเสียงและฝุ่น (พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องเหตุรำคาญ ม.250(4) พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509) 6. มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศครอบคลุมทุกพื้นที่ และวัดผลแบบ Real Time1. ประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้มีระบบป้องกันและให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนระหว่างเกิดภัย 2. สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว 3. ตรวจวัดคุณภาพอากาศ1. สำนักงานเขตและประชาชนคอยตรวจสอบติดตามผลการแก้ไขปัญหา และเฝ้าระวังมิให้เกิดซ้ำ 2. สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ลงโทษผู้กระทำความผิด และเพิ่มบทลงโทษ เมื่อกระทำความผิดซ้ำ6 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลาง1. สำนักสิ่งแวดล้อม 2. สำนักการระบายน้ำ1. สำนักสิ่งแวดล้อม 2. สำนักป้องกันฯ 3. สำนักอนามัย 4. สำนักงานโยธา 5. สำนักเทศกิจ 6. สำนักงานเขต1. โรงพยาบาลในสังกัด กทม. 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. 3. ศปภ.กทม. และเขต 4. กรมควบคุมมลพิษ 5. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 6. สถานีตำรวจ 7. สำนักงานปรมาณูฯ 8. อปพร. 9. มูลนิธิ2020-05-292020-06-10
17อัคคีภัยมีผู้ลอบวางเพลิงในที่สาธารณะหรือที่ส่วนตัว และที่รกร้างว่างเปล่า เช่น เผาหญ้า ขยะ เนื่องจาก ความรับผิดชอบ การจัดสรรเจ้าหน้าที่มาบรรจุทดแทนมีความล่าช้า มีตำแหน่งว่างนานมาก16 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. ลุกลามติดอาคารบ้านเรือนของประชาชน 2. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ควันพิษ เขม่า โลกร้อน ฯลฯ(มลพิษทางอากาศ)N/A1. เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่เป็นประจำ 2. ให้ความรู้กับประชาชนว่าการลอบเผาหญ้ามีผลกระทบอย่างไรบ้างและเกิดผลกระทบกับผู้ใดN/A4 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1. สำนักงบประมาณฯ 2. สำนักการคลัง(กองโรงงานช่างกล) 3. สำนักการโยธา 4. สำนักงานเขต1. การประปานครหลวง 2. ศูนย์วิทยุฯ 3. ตำรวจ2020-05-292020-06-23
13อัคคีภัยประชาชนไม่ตระหนักเกี่ยวกับอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจาก ประมาท พลั้งเผลอ ไม่สอดส่องดูแล ขาดความระมัดระวัง ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ใช้ไฟฟ้าเกินขนาด เก็บวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงไว้ในอาคารเป็นจำนวนมาก และไม่จำแนกวัตถุต่าง ๆ อย่างชัดเจน ไม่สนใจและไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการอบรมหรือศึกษาเกี่ยวกับอัคคีภัยและการดับเพลิงในเบื้องต้น25 สีแดง ความเสี่ยงสูงมากเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยจะส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากN/A1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้วยการรณรงค์ แจกแผ่นพับ ใบปลิว คู่มือ เอกสารต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลสำคัญและช่วงเวลาปกติ เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและตระหนักในเรื่องของอัคคีภัย 2. จัดให้มีการซักซ้อมตามแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งในส่วนของภาครัฐและประชาชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งN/A16 สีแดง ความเสี่ยงสูงมากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1. สำนักงบประมาณฯ 2. สำนักการคลัง(กองโรงงานช่างกล) 3. สำนักการโยธา 4. สำนักงานเขต1. การประปานครหลวง 2. ศูนย์วิทยุฯ 3. ตำรวจ2020-05-292020-06-23
36ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกิดเหตุความไม่สงบในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว เนื่องจาก ระบบการรักษาความปลอดภัยไม่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน12 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. ประชาชนเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต รู้สึกหวาดกลัวและไม่มั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัย 2. สูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยว 3. ต้องใช้บุคลากรและงบประมาณเพิ่มเติมในการควบคุมและรักษาความปลอดภัยN/A1. โครงการเทศกิจดูแล ห่วงใย ใส่ใจความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 2. โครงการติดตั้งกล้อง CCTVN/A4 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลางสำนักเทศกิจN/AN/A2020-05-292020-06-23
35ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกิดอุบัติเหตุในระบบการขนส่งสาธารณะ เนื่องจาก ผู้ใช้รถใช้ถนน/ ขนส่งสาธารณะขาดวินัย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรกฎหมายอื่น ๆ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง16 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. ประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 2. ประชาชนสูญเสียทรัพย์สิน 3. ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหาย 4. การเดินทางไม่สะดวกN/Aโครงการอาสาจราจร โดยสำนักเทศกิจและเทศกิจสำนักงานเขตได้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในตอนเช้าและตอนเย็นN/A9 สีเหลือง ความเสี่ยงสูงสำนักเทศกิจN/AN/A2020-05-292020-06-23
76ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านนโยบายและการบริหาร กรณีระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย ข้อบังคับ และแนวทางการปฏิบัติไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง รองรับ และเอื้ออำนวยต่อการประยุกต์เทคโนโลยีกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการบริการของกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว 2. การปรับปรุงกฎหมายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ มีขั้นตอนมากและใช้ระยะเวลานาน9 สีเหลือง ความเสี่ยงสูง1. ไม่สามารถเพิ่มช่องทางหรือวิธีการ เพื่อจัดทำโปรแกรมประยุกต์ให้บริการประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์เทคโนโลยีและความต้องการของประชาชน 2. ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ทดแทนเฉพาะส่วนของอุปกรณ์ที่ชำรุดได้N/A1. มีแนวทางการนำ IT มาใช้ในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร 2. มีนโยบาย มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมมหานครจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานคร3. การควบคุมกำกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานครและผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักและสำนักงานเขตN/A4 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลาง1. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2. สำนักการจราจรและขนส่งทุกหน่วยงานN/A2020-06-072020-06-23
14อัคคีภัยยานพาหนะเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานชำรุดและไม่พร้อมใช้งาน เนื่องจาก ใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์เหล่านั้นมานานหลายสิบปี ทำให้เสื่อมสภาพ เช่น หม้อลมของรถที่เก็บลมไม่อยู่ ระบบเบรคชำรุด วิทยุสื่อสารเสีย ฯลฯ และเมื่อส่งซ่อมก็ใช้เวลานานหรือซ่อมไม่ได้ เพราะไม่มีอะไหล่20 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. ประสิทธิภาพในการดับเพลิงลดลง 2. เสียค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (รถยุโรป)ในการดูแลและซ่อมแซม 3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน ไม่มีความมั่นใจ 4. เมื่อรถดับเพลิงเกิดอุบัติเหตุอาจจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานถูกสอบวินัย จึงไม่มีใครอยากขับรถดับเพลิง 5. ไม่สามารถนำรถดับเพลิง และอุปกรณ์ ออกระงับเหตุได้ หรือหากนำออกปฏิบัติหน้าที่ อาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนได้ 6. ไม่สามารถเข้าระงับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะอุปกรณ์ไม่พร้อมในการระงับเหตุอาจทำให้เพลิงลุกลามมากขึ้นและเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินN/A1. มีการส่งซ่อมและบำรุงรักษารถและเรือดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ แต่ยังไม่เพียงพอ และสภาพไม่ดีขึ้น เพราะใช้งานมานาน 2. โครงการจัดซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิงและอุปกรณ์ โดยบริษัทเอกชน 3. จัดทำแผนการซ่อมบำรุงและรักษาอุปกรณ์อย่างเป็นระบบ ดังนี้ 3.1 การซ่อมบำรุงเมื่อเกิดเหตุ (Breakdown Maintenance) คือ ซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนต่าง ๆ 3.2 การซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) คือ การวางแผนล่วงหน้าหรือกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบไว้ล่วงหน้า 3.3 การซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance) คือ การพัฒนาหรือปรับปรุงการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาให้น้อยลง เน้นการตรวจสอบ 3.4 การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Predictive Maintenance) 4. เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด 5. สำรวจความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทุกวันN/A9 สีเหลือง ความเสี่ยงสูงสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1. สำนักงบประมาณฯ 2. สำนักการคลัง(กองโรงงานช่างกล) 3. สำนักการโยธา 4. สำนักงานเขต1. การประปานครหลวง 2. ศูนย์วิทยุฯ 3. ตำรวจ2020-05-292020-06-23
38การก่อการร้ายการก่อการร้ายในประเทศ เนื่องจาก ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ กลุ่มผลประโยชน์ และการเมืองที่มีความขัดแย้งรุนแรง 12 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. ประชาชนแตกแยกขาดความสามัคคี 2. ความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ 3. ขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนทางเศรษฐกิจ 4. สังคมไม่สงบสุข 5. สถานที่ เครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหายระดับชาติ 1. คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล (นอก.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน/เลขาธิการ สมช. เป็นเลขาฯ 2. คณะอนุกรรมการอำนวยการการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล (อกรส.) มีผู้บัญชาการกองทัพไทยเป็นประธาน/เสนาธิการทหารบกเป็นเลขาฯ (กทม. เป็นกรรมการ) 3.กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) 4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระดับกรุงเทพมหานคร 1. แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขฟื้นฟูสถานการณ์จากการก่อวินาศกรรมด้านวัตถุระเบิดในพื้นที่ กทม. ตามหนังสือ กอ.รมน.กทม. ที่ นร 5116.1/ 88 ลงวันที่ 11 ก.พ. 59 1.1 สนข. อบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่เทศกิจ เพื่อฝึกสังเกตวัตถุต้องสงสัย เฝ้าระวังในพื้นที่และจัดตั้งเครือข่ายมวลขนในพื้นที่ 1.2 สปภ. อบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานประกอบการในพื้นที่ 1.3 สจส. ติดตั้งและบำรุงรักษากล้อง CCTV ให้ครอบคลุมพื้นที่สาธารณะ สามารถใช้งานได้จริง ไม่มีสิ่งกีดขวาง และสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 1.4 สปภ. สนท. สนพ. สนอ. สนศ. และ สนข. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ตรวจค้น อุปกรณ์เตือนภัย อุปกรณ์ดับเพลิง รถพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ 1.5 ทุกหน่วยจัดระบบการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง 1.6 สำนักงานเขตให้ความรู้ชุมชนในการป้องกัน 1.7 ติดตามสถานการณ์จากเครือข่ายในพื้นที่ 1.8 ซักซ้อมแผนก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. การแจ้งเตือนด้านการข่าว กอ.รมน.กทม. โดยประสานงานด้านการข่าวกับหน่วยงานระดับชาติ เช่น ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ฯลฯ และสำนักงานปกครองและทะเบียนจะแจ้ง สนข. พื้นที่และประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีท้องที่ เพื่อเฝ้าระวัง 3. สนอ. จัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดของกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่ ช่วยสังเกต เฝ้าระวัง และส่งข่าวสารในระดับพื้นที่ (จัดตั้งอาสาสมัครจำนวน 8,000 คน)ระดับกรุงเทพมหานคร 1. แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขฟื้นฟูสถานการณ์จากการก่อวินาศกรรมด้านวัตถุระเบิดในพื้นที่ กทม. ตามหนังสือ กอ.รมน.กทม. ที่ นร 5116.1/ 88 ลงวันที่ 11 ก.พ. 59 1.9 กทม. สนับสนุนหน่วยงานหลักในการตอบโต้ภัยเมื่อได้รับการร้องขอ ส่งเครื่องมือไปยังพื้นที่เกิดเหตุและรายงานต่อผู้อำนวยการเขตพื้นที่หรือผู้มีอำนาจหน้าที่ในการอำนวยการเหตุการณ์ระดับกรุงเทพมหานคร 1. แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขฟื้นฟูสถานการณ์จากการก่อวินาศกรรมด้านวัตถุระเบิดในพื้นที่ กทม. ตามหนังสือ กอ.รมน.กทม. ที่ นร 5116.1/ 88 ลงวันที่ 11 ก.พ. 59 1.10 สนท.จัดระบบรักษาความปลอดภัยและดำเนินการควบคุมพื้นที่ 1.11 สปภ. และ สนข. นำแผนป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย และภัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติไปพร้อมกัน 1.12 สนพ. สนอ.และเครือข่ายจัดให้มีการรักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต 1.13 สปภ. สนข. และหน่วยงานที่มีความชำนาญเรื่องสารเคมี วัตถุระเบิด อาวุธและวัตถุอันตราย ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย 1.14 สปภ. สนย. และ สนข. ฟื้นฟูบูรณะ สำรวจความเสียหาย 1.15 สปภ. สพส. สนอ. และ สนข. ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยจนกว่าเข้าสู่ภาวะปกติ4 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลางสำนักงานปกครองและทะเบียน1. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. สำนักเทศกิจ 3. สำนักการจราจรและขนส่ง 4. สำนักการโยธา 5. สำนักการแพทย์ 6. สำนักอนามัย 7. สำนักพัฒนาสังคม 8. สำนักสิ่งแวดล้อม 9. สำนักงานเขต1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) 2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3. กระทรวงสาธารณสุข(ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน) 4. สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ 5. การไฟฟ้านครหลวง 6. การประปานครหลวง 7. องค์กรสาธารณกุศล/ภาคเอกชน เช่น มูลนิธิร่วมกตัญญูและอาสาสมัครต่าง ๆ 8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น วินจักรยานยนต์ 9. กระทรวงแรงงาน 10. กระทรวงการต่างประเทศ 11. กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม 12. กสทช. 13. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง2020-05-292020-06-23
39การก่อการร้ายการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ เช่น การค้ามนุษย์ ยาเสพติด อาวุธ การจารกรรม ข้อมูล ฯลฯ เนื่องจาก ปัญหาชนกลุ่มน้อย ความขัดแย้งทางศาสนา การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยใช้ประเทศไทยเป็นจุดก่อเหตุเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามได้เห็นหรือการทำเพื่อผลประโยชน์ โดยคนไทยบางกลุ่มอาจร่วมดำเนินการด้วย16 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. ประชาชนแตกแยกขาดความสามัคคี 2. ความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ 3. ขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนทางเศรษฐกิจ 4. สังคมไม่สงบสุข 5. สถานที่ เครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหายระดับชาติ 1. คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล (นอก.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน/เลขาธิการ สมช. เป็นเลขาฯ 2. คณะอนุกรรมการอำนวยการการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล (อกรส.) มีผู้บัญชาการกองทัพไทยเป็นประธาน/เสนาธิการทหารบกเป็นเลขาฯ (กทม. เป็นกรรมการ) 3.กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) 4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระดับกรุงเทพมหานคร 1. แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขฟื้นฟูสถานการณ์จากการก่อวินาศกรรมด้านวัตถุระเบิดในพื้นที่ กทม. ตามหนังสือ กอ.รมน.กทม. ที่ นร 5116.1/ 88 ลงวันที่ 11 ก.พ. 59 1.1 สนข. อบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่เทศกิจ เพื่อฝึกสังเกตวัตถุต้องสงสัย เฝ้าระวังในพื้นที่และจัดตั้งเครือข่ายมวลขนในพื้นที่ 1.2 สปภ. อบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานประกอบการในพื้นที่ 1.3 สจส. ติดตั้งและบำรุงรักษากล้อง CCTV ให้ครอบคลุมพื้นที่สาธารณะ สามารถใช้งานได้จริง ไม่มีสิ่งกีดขวาง และสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 1.4 สปภ. สนท. สนพ. สนอ. สนศ. และ สนข. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ตรวจค้น อุปกรณ์เตือนภัย อุปกรณ์ดับเพลิง รถพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ 1.5 ทุกหน่วยจัดระบบการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง 1.6 สำนักงานเขตให้ความรู้ชุมชนในการป้องกัน 1.7 ติดตามสถานการณ์จากเครือข่ายในพื้นที่ 1.8 ซักซ้อมแผนก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. การแจ้งเตือนด้านการข่าว กอ.รมน.กทม. โดยประสานงานด้านการข่าวกับหน่วยงานระดับชาติ เช่น ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ฯลฯ และสำนักงานปกครองและทะเบียนจะแจ้ง สนข. พื้นที่และประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีท้องที่ เพื่อเฝ้าระวัง 3. สนอ. จัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดของกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่ ช่วยสังเกต เฝ้าระวัง และส่งข่าวสารในระดับพื้นที่ (จัดตั้งอาสาสมัครจำนวน 8,000 คน)ระดับกรุงเทพมหานคร 1. แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขฟื้นฟูสถานการณ์จากการก่อวินาศกรรมด้านวัตถุระเบิดในพื้นที่ กทม. ตามหนังสือ กอ.รมน.กทม. ที่ นร 5116.1/ 88 ลงวันที่ 11 ก.พ. 59 1.9 กทม. สนับสนุนหน่วยงานหลักในการตอบโต้ภัยเมื่อได้รับการร้องขอ ส่งเครื่องมือไปยังพื้นที่เกิดเหตุและรายงานต่อผู้อำนวยการเขตพื้นที่หรือผู้มีอำนาจหน้าที่ในการอำนวยการเหตุการณ์ระดับกรุงเทพมหานคร 1. แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขฟื้นฟูสถานการณ์จากการก่อวินาศกรรมด้านวัตถุระเบิดในพื้นที่ กทม. ตามหนังสือ กอ.รมน.กทม. ที่ นร 5116.1/ 88 ลงวันที่ 11 ก.พ. 59 1.10 สนท.จัดระบบรักษาความปลอดภัยและดำเนินการควบคุมพื้นที่ 1.11 สปภ. และ สนข. นำแผนป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย และภัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติไปพร้อมกัน 1.12 สนพ. สนอ.และเครือข่ายจัดให้มีการรักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต 1.13 สปภ. สนข. และหน่วยงานที่มีความชำนาญเรื่องสารเคมี วัตถุระเบิด อาวุธและวัตถุอันตราย ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย 1.14 สปภ. สนย. และ สนข. ฟื้นฟูบูรณะ สำรวจความเสียหาย 1.15 สปภ. สพส. สนอ. และ สนข. ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยจนกว่าเข้าสู่ภาวะปกติ6 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลางสำนักงานปกครองและทะเบียน1. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. สำนักเทศกิจ 3. สำนักการจราจรและขนส่ง 4. สำนักการโยธา 5. สำนักการแพทย์ 6. สำนักอนามัย 7. สำนักพัฒนาสังคม 8. สำนักสิ่งแวดล้อม 9. สำนักงานเขต1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) 2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3. กระทรวงสาธารณสุข(ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน) 4. สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ 5. การไฟฟ้านครหลวง 6. การประปานครหลวง 7. องค์กรสาธารณกุศล/ภาคเอกชน เช่น มูลนิธิร่วมกตัญญูและอาสาสมัครต่าง ๆ 8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น วินจักรยานยนต์ 9. กระทรวงแรงงาน 10. กระทรวงการต่างประเทศ 11. กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม 12. กสทช. 13. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง2020-05-292020-06-23
15อัคคีภัยสภาพอาคารเก่า ดัดแปลงและใช้งานผิดประเภท เนื่องจาก เจ้าของอาคารขนาดใหญ่อาคารสูง ตึกแถว อาคารพาณิชย์ดัดแปลงอาคารในภายหลัง และใช้งานไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และกฎหมายที่กำหนด เช่น ดัดแปลงเป็นห้องเช่าจำนวนหลายห้อง ทำให้ใช้ไฟฟ้าเกินขนาด สร้างห้องเก็บของที่มีสิ่งของจำนวนมากเกะกะขวางทางและเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ฯลฯ ตลอดจนไม่บำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพที่ดี16 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. เมื่อเกิดเหตุจะเพิ่มความรุนแรง เช่น อาคารพาณิชย์ที่ดัดแปลงเป็นห้องพักให้เช่าจำนวนหลายห้อง ความเสียหายจะเกิดกับคนจำนวนที่มากขึ้น 2. ยากต่อการควบคุมเพลิง ทำให้ระงับเหตุได้ช้าลง ความเสียหายเพิ่มขึ้นN/A1. มีการประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำ 2. การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 3. จัดทีมตรวจประเมินพร้อมกับฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตเป็นประจำN/A6 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1. สำนักงบประมาณฯ 2. สำนักการคลัง(กองโรงงานช่างกล) 3. สำนักการโยธา 4. สำนักงานเขต1. การประปานครหลวง 2. ศูนย์วิทยุฯ 3. ตำรวจ2020-05-292020-06-23
26สิ่งแวดล้อมการปนเปื้อนในดินและแหล่งน้ำบริเวณผิวดิน ทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียในแหล่งน้ำและน้ำใต้ดิน เนื่องจาก ประชาชนลักลอบทิ้งสารเคมีและวัตถุอันตราย ขยะมูลฝอยกากไขมัน ขยะติดเชื้อ และสิ่งปฏิกูลใกล้กับแหล่งน้ำ สารเคมีในการเกษตร การเผาขยะ น้ำเสียจากโรงงาน ไหลลงสู่แหล่งน้ำและน้ำใต้ดิน โดยไม่ผ่านการบำบัดซึ่งเป็นเพราะประชาชนขาดความเข้าใจ ขาดจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การคมนาคมขนส่งทางน้ำก็อาจจะทำให้เกิดการปนเปื้อนของเสียในแหล่งน้ำได้ด้วยเช่นกัน วัตถุประสงค์ของการจัดการความเสี่ยง 1. เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 2. เพื่อเตรียมการป้องกัน ช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว 3. เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานและองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากรอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ12 สีแดง ความเสี่ยงสูงมากผลที่เกิดจากความเสี่ยงจะส่งผลต่อคุณภาพน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคที่อาจปนเปื้อนโลหะหนักส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยตรงนอกจากนั้น ยังส่งผลต่อระบบนิเวศน์ พืช สัตว์ และห่วงโซ่อาหาร และส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบแหล่งน้ำ1. กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ พ.ศ. 2553 ถึง 2557 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดให้เตรียมความพร้อมและตรวจตราอยู่เสมอ 2. สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อมควบคุมและตรวจตราการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้านการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล และเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 3. สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงขั้นตอนในการแจ้งเหตุ การปรับตัวในการป้องกันภัยที่เกิดกับสุขภาพอนามัยและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังภัยและการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล 4. ส่งเสริมทุกภาคส่วนลดการทิ้งของเสียลงแม่น้ำ คู คลอง และท่อระบายน้ำ 5. รณรงค์ลดใช้สารเคมีในภาคการเกษตร ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 6. สำนักการระบายน้ำ ก่อสร้างโรงงานบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7. สำนักสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 25351. ดำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 ถึง 2557 ตามบทบาทและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้มีความพร้อม 2. ประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้มีระบบป้องกันและให้ความรู้แก่ประชาชนให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนระหว่างเกิดภัย 3. สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว 4. สำนักสิ่งแวดล้อมกำจัดสารเคมีและวัตถุอันตรายและขยะติดเชื้อขยะอันตรายและนำไปพักไว้ตามที่เห็นสมควร1. ดำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดให้เตรียมความพร้อมอยู่เสมอ 2. สำนักงานเขตและประชาชนคอยตรวจเฝ้าระวังพื้นที่ 3. ประชาสัมพันธ์หรือฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนได้ทราบถึงเครื่องหมายและสัญลักษณ์ของสารเคมีประเภทต่างๆ เพื่อช่วยสอดส่องดูแล 4. สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สิน2 สีเขียว ความเสี่ยงน้อย1. สำนักสิ่งแวดล้อม 2. สำนักการระบายน้ำ1. สำนักสิ่งแวดล้อม 2. สำนักป้องกันฯ 3. สำนักอนามัย 4. สำนักงานโยธา 5. สำนักการระบายน้ำ 6. สำนักงานเขต1. โรงพยาบาลในสังกัด กทม. 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. 3. ศปภ.กทม. และเขต 4. สถานีตำรวจ 5. กรมควบคุมมลพิษ 6. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 7. สำนักงานปรมาณูฯ 8. อปพร. 9. มูลนิธิ2020-05-292020-06-10
40ความขัดแย้งของคนในชาติกรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางของประเทศ ทั้งด้านการบริหาร เศรษฐกิจการศึกษา คมนาคม ฯลฯ ดังนั้นเมื่อมีปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติ ไม่ว่าจะเกิดในพื้นที่ใดของประเทศ ทั้งจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองหรือผลกระทบในการประกอบอาชีพหรือจากการดำเนินนโยบายของรัฐก็มักจะมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเดินทางเข้ามาเรียกร้องหรือแสดงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเสมอ ทั้งที่ทำเนียบรัฐบาลรัฐสภา องค์กรอิสระ กระทรวง ทบวงกรม รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานทหาร ตำรวจกระจายไปทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในบางครั้งการเข้ามาเรียกร้องหรือแสดงสัญลักษณ์มีพัฒนาการไปถึงขั้นการจัดให้มีการชุมนุมยืดเยื้อ ปัญหาที่พบ เช่น ความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับแรงงานทั้งในประเทศและต่างด้าว การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ การขึ้นค่าโดยสารนักเรียนตีกัน บุกรุกที่สาธารณะ ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ฯลฯ12 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. การจราจรติดขัด 2. ประชาชนสัญจรไปมาบนทางเท้าไม่สะดวกจากการตั้งกีดขวาง ได้แก่ ร้านค้าขายของที่ระลึก เวทีผู้ชุมนุมตั้งบนพื้นถนน รั้วเหล็กผู้ชุมนุมนำมากั้นบริเวณทางเท้า จอโปรเจ็คเตอร์ ห้องน้ำ ห้องสุขา ที่พักชั่วคราว 3. ปัญหาสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ชุมนุมและบริเวณข้างเคียง ได้แก่ ขยะมูลฝอย กลิ่นเหม็น เสียงดัง ความสะอาดและสุขอนามัย 4. ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5. ความไม่สะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน 6. ผลกระทบทางด้านจิตใจ 7. ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน 8. ผลกระทบด้านการศึกษา 9. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจธุรกิจ การค้า การส่งออกการลงทุน การท่องเที่ยว 10. การบริหารงานทางการเมืองไม่มีเสถียรภาพ 11. แตกความสามัคคีแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายของคนในชาติ 12. กระทบต่อความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ 13. คุณภาพการดำเนินชีวิตตกต่ำ 14. มลภาวะ 15. สูญเสียงบประมาณแผ่นดิน 16. ความขัดแย้งทางศาสนามักจะมีความรุนแรง พร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อความเชื่อ อุดมการณ์ 17. เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม"รวยกระจุก จนกระจาย" 18. เกิดการแสวงหาอำนาจพวกพ้อง 19. มีการรวมตัวหรือจับกลุ่มเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ 20. มีการร้องเรียนหรือร้องทุกข์กับหน่วยงานต่าง ๆ 21. ความเสียหายต่อระบบสาธารณูปโภค เช่น ขโมยทรัพย์สิน สายไฟไฟสปอร์ทไลท์ การทำลายทรัพย์สิน การเจาะถนน เพื่อตั้งสมอบก การทำลายกล้อง CCTV เพื่อไม่ให้บันทึกภาพ การเจาะท่อประปาเพื่อต่อน้ำใช้1. พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 2. พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 3. พ.ร.บ.การชุมนุมในที่สาธารณะ พ.ศ. 2535 4. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 5. พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 6. พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 7. พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 8. คสช. แก้ไขปัญหา 9. แผนป้องกันและระงับการชุมนุมประท้วงและการก่อจราจลของ สปภ. ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553-2557 (เมื่อประกาศใช้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติฉบับใหม่ พ.ศ.2558-2562 แล้วกรุงเทพมหานคร จะปรับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใหม่) 1. สนข. ติดตามสถานการณ์ตรวจสอบเงื่อนไข ประเด็นปัญหาความเดือดร้อนความขัดแย้งในพื้นที่ 2. สปภ. สนท. สสล. สนย. สนพ./สนอ. สจส. และ สนข. จัดเตรียมกำลังหน้าที่ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ระบบการสื่อสาร CCTV ยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ รถพยาบาล เวชภัณฑ์ให้พร้อมในการปฏิบัติงาน 3. ก.พ.ม. ท.บ. สนท. สพส. และ สนข. ประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติการจิตวิทยาขจัดปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ 4. สำนักข่าวกรองแห่งชาติตรวจสอบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งและหาทางป้องกัน1. สตช. เป็นหน่วยปฏิบัติหลักในการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัย จัดการจราจรบริเวณที่มี การชุมนุมประท้วงและก่อจลาจล มิให้การชุมนุมขยายตัว และป้องกันการแทกแซงจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี 2. หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานสนับสนุนตามที่ได้รับการร้องขอหรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ปกติ เพื่อลดผลกระทบจากการชุมนุม เช่น สนับสนุน รถน้ำ รถสุขา รถไฟฟ้า แท่งแบริเออร์ การจัดเก็บขยะ ร่วมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สนท. สปภ. สสล. สนข. ฯลฯ ร่วมอำนวยการควบคุม ดูแล ประสานงานในการฟื้นฟูบูรณะสิ่งที่เสียหายให้กลับสู่ภาวะปกติ และดำเนินการตามกฎหมายเมื่อปรากฏว่ามีการกระทำผิด เช่น ทำลายรถยนต์ของทางราชการ สัญญาณไฟจราจร ป้าย สะพาน ฯลฯ ให้ได้รับความเสียหาย 2. ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านต่าง ๆ เช่น การฟื้นฟูสภาพจิตใจ6 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลาง1. สำนักงานปกครองและทะเบียน 2. สำนักเทศกิจ 3. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1. สำนักการแพทย์ 2. สำนักอนามัย 3. สำนักการโยธา 4. สำนักสิ่งแวดล้อม 5. สำนักการจราจรและขนส่ง 6. สำนักพัฒนาสังคม 7. สำนักงบประมาณฯ 8. สำนักการคลัง 9. สำนักงานเขต1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2. กระทรวงสาธารณสุข 3. กระทรวงพัฒนาสังคมฯ 4. กองทัพบก 5. กรมป้องกันฯ 6. การไฟฟ้านครหลวง 7. การประปานครหลวง 8. มูลนิธิต่าง ๆ 9. หน่วยทหารที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ 10. กองทัพ/กระทรวงต่าง ๆ 11. หน่วยงานสาธารณูปโภค (การไฟฟ้าการประปา องค์การโทรศัพท์) 12. สื่อสารมวลชน 13. ผู้ให้บริการโทรคมนาคม 14. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ต้องมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอกอย่างจริงจัง2020-06-072020-06-10
31ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการทำร้ายร่างกาย ทะเลาะวิวาท และนักเรียนตีกัน เนื่องจาก ทรรศนะระหว่างบุคคลไม่ตรงกันไม่เข้าใจกัน การถือศักดิ์ศรีของสถาบัน16 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. ประชาชนได้รับความเดือดร้อน บาดเจ็บ และเสียชีวิตจากเหตุการณ์นักเรียนตีกัน2. ประชาชนหวาดกลัว รู้สึกไม่ปลอดภัย3. เสียโอกาสทางการศึกษา(เสียอนาคต)4. รัฐเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น5. ทรัพย์สินของทางราชการและของประชาชนได้รับความเสียหาย6. สูญเสียความเชื่อมั่นจากประชาคมโลกN/A1. โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2. โครงการอาสาสมัครพิทักษ์คนเมือง 3. โครงการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 4. โครงการสายตรวจตู้เขียว 5. โครงการเทศกิจร่วมใจตรวจจุดเสี่ยงภัยป้องปราม 6. โครงการติดตั้งกล้อง CCTVN/A4 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลางสำนักเทศกิจ1. สำนักการจราจรและขนส่ง 2. สำนักการโยธา 3. สำนักสิ่งแวดล้อม 4. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5. สำนักเทศกิจ 6. สำนักอนามัย 7. สำนักงานเขต1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2. เจ้าหน้าที่ทหาร 3. การไฟฟ้านครหลวง 4. ประชาชน 5. การประปา 6. องค์การโทรศัพท์ 7. อปพร. 8. มูลนิธิ 9. สมาคม2020-05-292020-06-23
24สิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาได้รับการปนเปื้อน เนื่องจาก ประชาชนลักลอบทิ้งสารเคมีและวัตถุอันตรายใกล้คลองประปาทิ้งของเสีย ขยะ ใกล้แหล่งน้ำต่าง ๆ และถูกชะลงไปในแหล่งน้ำ การเลี้ยงสัตว์ใกล้แหล่งน้ำ โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำเสียที่ไม่ได้รับการบำบัดลงในแหล่งน้ำ เกิดภาวะน้ำท่วมไหลทะลักเข้าไปในคลองประปา รถขนส่งสารเคมีเกิดอุบัติเหตุ ทำให้สารพิษไหลลงสู่แหล่งน้ำ การลักลอบใช้แหล่งน้ำผิดประเภท การสร้างอุปกรณ์กักเก็บน้ำใต้ดิน และการสร้างทางคมนาคม เช่น ทางด่วน ฯลฯ ใกล้แหล่งน้ำ วัตถุประสงค์ของการจัดการความเสี่ยง1. เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 2. เพื่อเตรียมการป้องกันช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว 3.เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานและองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากรอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ8 สีเหลือง ความเสี่ยงสูงคุณภาพน้ำและน้ำใต้ดินที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคอาจปนเปื้อนโลหะหนัก ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนนอกจากนั้น ยังส่งผลต่อระบบนิเวศน์ พืช สัตว์ และห่วงโซ่อาหาร1. การประปาเป็นเจ้าภาพหลักในการป้องกันน้ำท่วมคลองประปา โดยมีแผนระยะสั้นในการทำเขื่อนดินตลอดแนวสองฝั่ง และในระยะกลางจัดทำเขื่อนคอนกรีตตลอดแนว 2. มี พ.ร.บ. รักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 กำกับป้องกันการทำให้น้ำในคลองปนเปื้อนจากสิ่งต่าง ๆ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 3. สำนักงานเขตและประชาชนเฝ้าระวังเสมอ 4. สำนักสิ่งแวดล้อมประสานการประปาเพื่อติดตามผลการดำเนินการสร้างเขื่อน 5. พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 6. พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 7. กฎหมายที่เกี่ยวกับผังเมือง 8. แผนบริหารจัดการขยะของ กทม. พ.ศ. 2558 – 2562 9. แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะ 10. พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 11. พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 25351. ประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้ทราบและมีระบบป้องกัน 2. สำนักงานเขต สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักอนามัยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว1. สำนักงานเขตและประชาชนตรวจสอบและเฝ้าระวังอยู่เสมอ 2. ประชาสัมพันธ์หรือฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนได้ทราบถึงเครื่องหมายและสัญลักษณ์ของสารเคมีประเภทต่าง ๆ เพื่อช่วยสอดส่องดูแล4 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลาง1. สำนักสิ่งแวดล้อม 2. สำนักการระบายน้ำ1. สำนักอนามัย 2. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3. สำนักการโยธา 4. สำนักงานเขต 5. สำนักการแพทย์ 6. สำนักเทศกิจ 7. สำนักผังเมือง 8. โรงพยาบาล (กทม.) 9. ศปภ.กทม. และเขต 10. ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.1. การประปา 2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 3. กรมควบคุมมลพิษ 4. กรมชลประทาน 5. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 6. กรมการขนส่งทางบก 7. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 8. สถานีตำรวจ2020-05-292020-06-10
50เศรษฐกิจรายรับของกรุงเทพมหานครไม่เพียงพอต่อรายจ่าย เนื่องจาก การจัดเก็บรายรับในภาพรวมของกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มลดลง ไม่สมดุลกับงบประมาณที่ตั้งไว้ 15 สีแดง ความเสี่ยงสูงมากทำให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายไม่เป็นไปตามแผนรายจ่ายที่ตั้งไว้และกรุงเทพมหานคร ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน และวิกฤตการคลังในอนาคต N/A1. ควบคุมและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยวิเคราะห์และรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละช่วงเวลา 2. ตรวจสอบและควบคุมการนำเงินสะสมไปใช้จ่าย โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณายืมเงินสะสม ให้เป็นไปตามวิธีการ ขั้นตอน และวงเงินที่เหมาะสม ตามข้อบัญญัติว่าด้วยเงินสะสม N/A6 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลางสำนักการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กองรายได้ กองการเงิน กองบัญชี)1. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 2. สำนักงานเขตN/A2020-06-072020-06-23
45การเปลี่ยนแปลงเชิงประชากรศาสตร์อัตราการตายของผู้ชายสูงขึ้น เนื่องจาก ผู้ชายมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ไม่ค่อยดูแลสุขภาพ และทำงานที่มีความเสี่ยงมากกว่าผู้หญิง9 สีเหลือง ความเสี่ยงสูง1. ขาดผู้นำครอบครัว 2. สัดส่วนของเพศชาย/หญิงไม่สมดุล 3. ขาดแรงงานที่เป็นเพศชายN/A1. พ.ร.บ. สุขภาพดีถ้วนหน้าฯ 2. มาตรการป้องกันอุบัติเหตุN/A6 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลาง1. สำนักงานปกครองและทะเบียน 2. สำนักการแพทย์ 3. สำนักอนามัย 4. สำนักเทศกิจสำนักงานเขต1. กระทรวงสาธารณสุข 2. กระทรวงมหาดไทย 3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ2020-06-072020-06-23
60การทุจริตการจ่ายเงินต่าง ๆ เช่น เบี้ยยังชีพและผู้พิการอย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม เนื่องจาก 1. ขาดการเชื่อมต่อระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น ฝ่ายทะเบียนกับฝ่ายพัฒนาชุมชนของสำนักงานเขต ฯลฯ 2. ข้าราชการผู้รับผิดชอบไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถละเลย ไม่รอบคอบ 3. ขาดการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดจาก12 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. สูญเสียงบประมาณโดยไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง 2. ภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหาย 3. ประชาชนได้รับเงินสวัสดิการต่าง ๆ อย่างไม่ถูกต้อง1. มีการตรวจสอบสิทธิ์อย่างเข้มงวด 2. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ก่อนการเบิกจ่าย 3. จัดทำทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์ทุก 3 เดือน 4. มีการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการเป็นประจำ 5. ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯN/A1. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือวินัย 2. ดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิด 3. ให้ชดใช้ค่าเสียหาย6 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลาง1. สำนักงาน ก.ก. 2. สำนักการคลังหน่วยงานทุกแห่ง เช่น สำนัก สำนักงานเขต ฯลฯN/A2020-06-072020-06-23
80ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบุคลากร กรณีผู้ใช้งานขาดความรู้และทักษะในการใช้งานโปรแกรมระบบงานประยุกต์ ระบบสนับสนุนการทำงาน และทักษะการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น เนื่องจาก 1. หลักการของโปรแกรมมีความซับซ้อนและเข้าใจยาก 2. ผู้ใช้งานไม่ได้รับการฝึกอบรมศึกษาจากคู่มือเท่านั้น 3. เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการแก้ไขปัญหา2 สีเขียว ความเสี่ยงน้อย1. การปฏิบัติงานและให้บริการมีความล่าช้า ติดขัด 2. เจ้าหน้าที่ดูแล บำรุงรักษาและแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์ต้องปฏิบัติงานมากขึ้น N/A1. มีการฝึกอบรมความรู้และทักษะในการใช้งานโปรแกรมระบบงานประยุกต์ โปรแกรมสนับสนุนการทำงานและการรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และการแก้ปัญหาในเบื้องต้น 2. มีคู่มือการใช้งานของโปรแกรม 3. มีหน่วยงานที่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบงานต่าง ๆ เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำได้N/A1 สีขาว ความเสี่ยงน้อยมาก1. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2. สำนักการจราจรและขนส่งทุกหน่วยงานN/A2020-06-072020-06-23
68ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Hardware and DataCommunication Risk) กรณีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักเสียหาย เนื่องจาก 1. ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 2. อุณหภูมิและความชื้นไม่เหมาะสม 3. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใช้งานมานาน 4. การเช่าหรือขอใช้พื้นที่จากหน่วยงานอื่นสำหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ทำให้ดูแลลำบากหรือไม่สะดวก9 สีเหลือง ความเสี่ยงสูง1. ข้อมูลเสียหาย 2. ระบบปฏิบัติการโปรแกรมหรือฐานข้อมูลเสียหายต้องมีการติดตั้งใหม่ 3. เสียงบประมาณในการซ่อมแซมหรือจัดหาทดแทนN/A1. ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและสำรองฐานข้อมูล 2. จัดตั้งศูนย์สำรองข้อมูล (Back up Site) 3. ตรวจสอบการทำงาน/ อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ 4. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรองให้เพียงพอและพร้อมใช้งานN/A4 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลาง1. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2. สำนักการจราจรและขนส่งทุกหน่วยงานN/A2020-06-072020-06-23
63การทุจริตการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และใช้ระบบอุปถัมภ์ เนื่องจาก 1. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา 2. ความทะเยอทะยานและความต้องการก้าวหน้าในตำแหน่ง 3. ระบบอุปถัมภ์ที่ไม่มีคุณธรรม 4. ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เปิดโอกาสให้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา 5. ผู้กระทำผิดวินัยหรือกระทำทุจริตไม่ได้รับการลงโทษอย่างจริงจัง และยังได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้า 12 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. ส่งเสริมให้ข้าราชการที่ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอได้ดำรงตำแหน่ง 2. การบริหารงานในตำแหน่งที่มีความสำคัญ อาจได้รับความเสียหาย ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. ทำให้มีช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยใช้อำนาจในทางที่มิชอบ 4. ภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหาย 5. ข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถขาดโอกาสในการก้าวหน้าในตำแหน่ง 6. เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดี1. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. มีนโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างชัดเจน 3. มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 4. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนN/A1. ถูกตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกองพิทักษ์คุณธรรมและจริยธรรมและศาลปกครอง 2. ถูกลงโทษทางวินัย6 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลาง1. สำนักงาน ก.ก. 2. สำนักการคลังหน่วยงานทุกแห่ง เช่น สำนัก สำนักงานเขต ฯลฯN/A2020-06-072020-06-23
72ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบข้อมูล (Database Risk) กรณีการใช้ซอฟท์แวร์ที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์ 1. แผ่นติดตั้งระบบปฏิบัติการลิขสิทธิ์สูญหาย 2. มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการเวอร์ชันอื่นแทนระบบปฏิบัติการลิขสิทธิ์เดิมที่มีอยู่ เช่น เมื่อมีการ Format เครื่องคอมพิวเตอร์ 3. กรณีเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ทำให้ระบบปฏิบัติการลิขสิทธิ์แบบ 1 user ไม่สามารถติดตั้งใหม่ได้9 สีเหลือง ความเสี่ยงสูง1. การใช้งานอาจไม่ได้ประสิทธิภาพตามความสามารถของซอฟท์แวร์นั้น ๆ 2. ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 3. การติดไวรัสและแพร่กระจายสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย เนื่องจากช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการN/A1. การจัดหาซอฟท์แวร์ที่ถูกกฎหมายมาใช้ตามความจำเป็น 2. การรณรงค์ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการใช้งานซอฟท์แวร์ที่ถูกกฎหมาย 3. จัดทำทะเบียนซอฟต์แวร์ที่มีอยู่จัดเก็บแผ่นติดตั้งให้เป็นหมวดหมู่และมีผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียกใช้และการไม่สูญหาย 4. มีคอมพิวเตอร์ส่วนกลางที่เก็บโปรแกรมสำหรับให้หน่วยงานต่าง ๆ ดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้งานได้ 5. ติดตั้งโปรแกรมล็อคเครื่องโปรแกรมแช่แข็งฮาร์ดดิสก์ สำหรับ Drive C: เพื่อลดความเสี่ยงจากการนำโปรแกรมอื่นมาติดตั้งN/A2 สีเขียว ความเสี่ยงน้อย1. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2. สำนักการจราจรและขนส่งทุกหน่วยงานN/A2020-06-072020-06-23
87การบริหารทรัพยากรบุคคลบุคลากรของกรุงเทพมหานครกระทำผิดวินัย เนื่องจาก 1. เจ้าหน้าที่ไม่ทราบระเบียบ/กฎหมายที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 2. การบริหารจัดการไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 3. บุคลากรขาดคุณธรรมจริยธรรม และจิตสำนึกที่ดี 4. ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม9 สีเหลือง ความเสี่ยงสูง1. ราชการได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดวินัยของบุคลากร 2. ภาพลักษณ์ขององค์กรขาดความน่าเชื่อถือ 3. ให้ความรู้เรื่องการออมและการแก้ปัญหาหนี้สิน 4. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลและกำกับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา1. ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน วินัยและการดำเนินการทางวินัย 2. มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปรับทัศนคติ พฤติกรรมและจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากรN/A1. มีการสอบสวนข้อเท็จจริง 2. มีการลงโทษผู้กระทำผิดวินัย6 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลาง1. สำนักงาน ก.ก. 2. สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สนป. 3. สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครN/AN/A2020-06-072020-06-23
66ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านกายภาพ กรณีอาคารที่สร้างใหม่ไม่รองรับการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจาก การออกแบบอาคารสำนักงานไม่มีการวางโครงสร้างด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ12 สีแดง ความเสี่ยงสูงมากไม่สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ เพราะอาคารไม่รองรับการติดตั้งระบบฯ เช่น การเดินสาย สัญญาณต่างๆ ที่ต้องมีการเจาะผนังหรือกำแพง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้N/A1. มีการออกแบบอาคารโดยสถาปนิกและวิศวกร 2. สามารถปรับปรุงอาคาร เพื่อติดตั้งระบบสารสนเทศได้ 3. การติดตั้งระบบสารสนเทศแบบเดินสายอุปกรณ์ในท่อบนพื้นและกำแพงN/A4 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลาง1. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2. สำนักการจราจรและขนส่งทุกหน่วยงานN/A2020-06-072020-06-23
84การบริหารทรัพยากรบุคคลมีกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก และกฎหมายหลายฉบับมีความล้าสมัย ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก 1. การดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจำเป็นต้องมีข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ รองรับ 2. การปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันจำเป็นต้องมีแนวทางที่ชัดเจน เพื่อมิให้เกิดข้อขัดแย้ง 3. การตีความตัวบทกฎหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เข้าใจไม่ตรงกัน6 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลาง1. การปฏิบัติงานด้านดังกล่าวมีข้อผิดพลาด ไม่มีความชัดเจนและไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 2. ข้าราชการและบุคลากรบางส่วนต้องสูญเสียประโยชน์จากความผิดพลาดของการปฏิบัติที่สับสนN/A1. คู่มือการปฏิบัติงาน 2. การเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 3. การซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ก่อนการปฏิบัติ เช่น การฝึกอบรม 4. มีหน่วยงานที่คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านดังกล่าวรวมถึงการปรึกษาข้อกฎหมายN/A2 สีเขียว ความเสี่ยงน้อย1. สำนักงาน ก.ก. 2. สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สนป. 3. สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครN/AN/A2020-06-072020-06-23
83การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561-2565) ไม่ตอบสนองภารกิจของกรุงเทพมหานคร และมีความล่าช้า เนื่องจาก 1. การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรหรือภารกิจใหม่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น อาจทำให้แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครไม่ทันสมัยล่าช้าและไม่ตรงกับบริบทในอนาคต 2. กำหนดตัวชี้วัดในแผนฯ จำนวนมาก หลากหลาย และยากต่อการนำไปปฏิบัติ6 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลาง1. การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรบุคคลฯ อาจไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งไม่สามารถตอบสนองภารกิจของกรุงเทพมหานครได้ 2. การเสนอขอจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการอาจไม่สอดคล้องกับแผนฯ เนื่องจากต้องเสนอขอจัดสรรงบประมาณก่อนแผนฯ จะประกาศใช้1. ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากทุกหน่วยงาน 2. ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมพิจารณาแผนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 3. จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ เสนอให้ อ.ก.ก.วิสามัญยุทธศาสตร์ฯ พิจารณาก่อน 4. มีคู่มือการปฏิบัติงาน 5. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ และและมีการซักซ้อมความเข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติไม่มีN/A2 สีเขียว ความเสี่ยงน้อย1. สำนักงาน ก.ก. 2. สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สนป. 3. สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร1. สำนัก สำนักงาน และสำนักงานเขต 2 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลN/A2020-06-072020-06-23
20โรคระบาดช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศมีหลายช่องทาง ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพฯ(คลองเตย) ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นส่วนติดต่อด้านการคมนาคม สื่อสารและการค้าขาย รวมถึงการเคลื่อนย้ายประชากรระหว่างประเทศ ซึ่งอาจนำโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคติดต่อที่อุบัติใหม่ เช่น โรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ โรคติดต่อร้ายแรงทางระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือเมอร์ส โรคที่มาจากสัตว์นำโรค เช่น โรคฉี่หนู กาฬโรคปอด โรคไวรัสซิการ์ ฯลฯ เข้ามาระบาดได้20 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. ประชาชนมีความกังวลและตื่นตระหนก ภาวะเครียด 2. เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ กทม. 3. มีโอกาสเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่และวงกว้าง 4. ประชาชนเกิดการเจ็บป่วยง่ายและจำนวนเพิ่มขึ้น 5. ประชาชนที่เกิดการเจ็บป่วยในพื้นที่จำกัด อาจมีอาการรุนแรงจนทำให้เสียชีวิตได้N/A1. แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขบริเวณทางเข้าออกระหว่างประเทศ กรณีพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อหรือกรณีควบคุมโรคไม่ได้(Outbreak) ให้จัดตั้งโรงพยาบาลภาคสนามในช่องทางเข้า-ออกประเทศ เพื่อจำกัดผู้สงสัยไม่ให้เข้ามาปะปนในกรุงเทพมหานครชั้นใน 2. ซักซ้อมความเข้าใจกับเครือข่ายและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3. รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้ติดต่อประสานงาน (Key Contract) ระหว่างเจ้าหน้าที่ช่องทางเข้า-ออกประเทศฯ กับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขสังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้แก่ กองควบคุมโรคติดต่อ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานเขต และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยปรับปรุงข้อมูลทุกปี 4. ข้อมูลข่าวสารด้านโรคติดต่อรุนแรง + EID 5. มีการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข และซักซ้อมพร้อมกับเครือข่ายในกรณีโรคติดต่ออุบัติใหม่ / อุบัติซ้ำในหน่วยงานทุกระดับ มีการซ้อมแผนชนิดบนโต๊ะ (Table Top Exercise) และชนิดจริง(Drill) 6. จัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่/ อุบัติซ้ำ จัดทำแนวทางในการเฝ้าระวังและแนวทางการติดตามผู้เดินทางที่มาจากพื้นที่เสี่ยง แนวทางการแจ้งข่าว แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยที่สงสั 7. จัดทำระบบ Logistic ของอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE) วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมทั้งยานพาหนะสำหรับออกปฏิบัติงานในพื้นที่ และจัดเตรียมความพร้อมกระจายทั้งระบบเครือข่าย 8. ติดตามเฝ้าระวังผู้เดินทางจากกลุ่มประเทศที่มีการระบาดของโรคติดต่อที่เข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมเฝ้าระวังและเตรียมรับสถานการณ์ หากพบผู้ป่วยเกิดขึ้นในพื้นที่ 9. มีแผนป้องกัน ควบคุมโรคอุบัติใหม่/ อุบัติซ้ำระดับสำนักการแพทย์ 10. พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2523 และ 2558 11. จัดสรรงบประมาณสำรองฉุกเฉิน 12. แผนการเตรียมโรงพยาบาลภาคสนาม เช่น การเตรียมเชิงรุกในพื้นที่ 13. มีระบบการเฝ้าระวังที่เชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพN/A6 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลางสำนักอนามัย1. สำนักการแพทย์ 2. สำนักสิ่งแวดล้อม 3. สำนักงานเขต 4. สำนักการศึกษา 5. สำนักงบประมาณ1. กระทรวงสาธารณสุข 2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 3. กรมปศุสัตว์ 4. สัตวแพทย์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 5. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 6. เจ้าหน้าที่ตำรวจ 7. สถาบันป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เขตเมือง (สค.ปม.)2020-05-292020-06-23
82ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบุคลากร กรณีผู้มีอำนาจตัดสินใจขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจาก 1. ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นความรู้เฉพาะด้าน จำเป็นต้องได้รับการเรียนรู้หรือฝึกอบรม 2. ผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไม่เคยได้รับการฝึกอบรมเรื่องดังกล่าวมาก่อน12 สีแดง ความเสี่ยงสูงมากทำให้เกิดอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ไม่ได้รับการอนุมัติ หรือต้องแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามหลักการที่ดี ฯลฯN/A1. การอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. จัดประชุมร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติและผู้มีอำนาจตัดสินใจเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานN/A4 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลาง1. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2. สำนักการจราจรและขนส่งทุกหน่วยงานN/A2020-06-072020-06-23
1อุทกภัยน้ำฝนตกลงมาในปริมาณที่มากเกินอัตราที่ระบบป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพฯ จะรับได้ (รับได้ที่ประมาณ 60 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง) เนื่องจาก 1. ภาวะโลกร้อน 2. พื้นที่ลุ่มต่ำ 3. ขยะตกค้างกีดขวางอุดตันทางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ 4. การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคาร บ้านเรือน ถนน ฯลฯ ซึ่งขวางทางน้ำไหล พื้นที่รองรับน้ำลดลง 5. การก่อสร้างสาธารณูปโภค เช่น รถไฟฟ้า ท่ออุโมงค์ ท่อประปา ท่อร้อยสายโทรศัพท์ การก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำ และโครงการก่อสร้างอื่นๆ ของรัฐกีดขวางทางน้ำไหล 6. การบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมขังที่ขาดประสิทธิภาพและการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7. ท่อระบายน้ำเดิมไม่เพียงพอกับการรองรับของจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น 8. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม20 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของรัฐและประชาชน 2. เกิดปัญหาน้ำท่วมเพิ่มขึ้นทั้งบริเวณจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมและระยะเวลาน้ำท่วมขังจะเพิ่มขึ้น 3. สูญเสียงบประมาณในการซ่อมแซมถนน สิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค และบ้านเรือนของประชาชน 4. ปัญหาการจราจรติดขัด 5. น้ำท่วมขังสกปรก ส่งผลต่อสุขอนามัยของประชาชน 6. น้ำไม่สามารถไหลลงคลองได้อย่างสะดวก 7. ประชาชนสุขภาพจิตเสีย 8. มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในภาพรวม1. พัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทย เช่น การก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ และที่จะสร้างเพิ่มเติมอีก 3 แห่ง 2. พัฒนาระบบแก้มลิงรองรับน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม เช่น บึงรับน้ำหนองบอน พื้นที่ประมาณ 600 ไร่ 3. จัดเตรียมทีมฉุกเฉินเพื่อออกดำเนินการแก้ไขปัญหาในช่วงฝนตกหนัก เช่น การยก Stop Log แก้ไขการอุดตันในท่อและบ่อดักน้ำเสีย ตลอดจนการกั้นกระสอบทราย 4. การจัดหาและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำให้เพียงพอกับพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมรวมทั้งการเตรียมความพร้อมรองรับปัญหาน้ำท่วม 5. ระบบเตือนภัยในคลองระบายน้ำสายสำคัญ (ติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ) 6. ควบคุมร้านประกอบอาหารต่างๆ ให้จัดทำบ่อดักไขมันไม่ให้ลงท่อระบายน้ำ 7. ตรวจสอบการระบายน้ำภายในสถานีสูบน้ำ ขุดลอกรางระบายน้ำ เก็บขยะ กำจัดวัชพืช กั้นกระสอบทราย หุ้มพลาสติกตู้ควบคุมต่าง ๆ บริเวณพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม 8. ตรวจสอบช่องรับน้ำถนนสายหลัก 9. ตรวจสอบการรุกล้ำที่สาธารณะ และติดตามประเมินผล 10. ประสานหน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค เพื่อวางแผนระบบระบายน้ำ 11. ติดต่อประสานเจ้าของพื้นที่เอกชนให้โอนพื้นที่เป็นที่สาธารณะ และปิดประกาศเป็นพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถเข้าไปปรับปรุงบริหารจัดการบริเวณพื้นที่น้ำท่วมขังได้ 12. เจ้าหน้าที่เทศกิจ 50 นักงานเขตตั้งจุดอำนวยการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในจุดที่มีคนพลุกพล่าน และเข้มงวดมาตรการจับปรับกับผู้ที่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำและที่สาธารณะ 13. สำนักงานเขตจัดเก็บขยะ วัชพืชตกค้างในพื้นที่ให้หมด ไม่ให้มีขยะตกค้าง และกำหนดวันจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่อย่างทั่วถึง 14. การขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหลในคลองสายหลักและสายรอง 15. ทำความสะอาดท่อระบายน้ำในบริเวณที่มีดินตะกอนทับถมมาก 16. พ.ร.บ. รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 17. พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 25351. ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กทม. แจ้งสถานการณ์ฝนตกและพื้นที่น้ำท่วมเป็นระยะ ๆ 2. เร่งลดระดับน้ำในท่อระบายน้ำโดยการสูบน้ำระบายลงคลอง1. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว (หน่วยเบสท์) รถโมบายล์และทีมช่างเข้าไปอำนวยการจราจรในจุดน้ำท่วมขัง10 สีเหลือง ความเสี่ยงสูงสำนักการระบายน้ำ1. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. สำนักการศึกษา 3. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 4. สำนักเทศกิจ 5. สำนักการโยธา 6. สำนักการคลัง (กองโรงงานช่างกล) 7. สำนักสิ่งแวดล้อม 8. สำนักงานเขต 9. สำนักการจราจรและขนส่ง1. ศูนย์วิทยุอัมรินทร์ 2. กลุ่มสื่อสารออนไลน์ 3. สถานีตำรวจในพื้นที่ 4. กรมชลประทาน ทำหน้าที่ช่วยสื่อสารข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมของ กทม. และในปีงบประมาณ 2557 มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติกรุงเทพมหานคร โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2020-05-292021-04-30
2อุทกภัยน้ำท่วมจากน้ำหลากที่มาจากพื้นที่ด้านบนของแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ และน้ำบ่าจากทุ่งรอบกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก 1. ปริมาณน้ำเกินกว่าขีดความสามารถของแนวป้องกันน้ำหลากจะรองรับได้ และมีปริมาณน้ำและค่าระดับน้ำสูงกว่าแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานคร 2. ปัญหาพื้นที่นอกแนวป้องกันของกรุงเทพมหานครที่ประสบปัญหาน้ำท่วมกดดันให้กรุงเทพมหานครเปิดประตูระบายน้ำเข้าท่วมในพื้นที่ชั้นใน 3. การสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำและคลอง ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ตลอดแนว รวมทั้งแนวป้องกัน เดิมมีสภาพชำรุด 15 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. ความเสียหายด้านเกษตรกรรม (บริเวณพื้นที่ใกล้ปากแม่น้ำเจ้าพระยา) ด้านอุปโภคบริโภคและด้านเศรษฐกิจ 2. ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรัฐ 3. ประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัยขาดแคลนเครื่องอุปโภคและบริโภค 4. การสัญจรระบบการคมนาคมถูกตัดขาดN/A1. พัฒนาระบบลำเลียงน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่โดยปรับปรุงคลองระบายน้ำสายหลักตามแนวเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก เป็นเส้นทางลำเลียงน้ำออกจากพื้นที่ 2. พัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศเตือนภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา ฯลฯ 3. เสริมความมั่นคงแข็งแรงและระดับความสูงของแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาในจุดที่ต่ำบริเวณคลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์ และคันกั้นน้ำพระราชดำริด้านตะวันออก 4. ก่อสร้างแนวคันป้องกันน้ำท่วมและประตูระบายน้ำให้มีระดับความสูงที่เพียงพอและครอบคลุมตลอดแนวคันป้องกันเดิมสำหรับป้องกันน้ำหลากในระดับสูงจากด้านตะวันตกถึงด้านตะวันออก 5. ก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อผันน้ำหลากจากด้านเหนือให้ไหลไปทางด้านตะวันออกนอกพื้นที่ของกทม. ให้ไหลลงสู่อ่าวไทยโดยเร็ว 6. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในคลองสายหลัก 7. การขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหลในคลองสายหลักและสายรอง 8. การจัดหาและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำให้เพียงพอกับพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมรวมทั้งการเตรียมความพร้อมรองรับปัญหาน้ำท่วม 9. การจัดทำแนวเรียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำทะเลหนุนและน้ำเหนือไหลหลาก 10. จัดระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนในหลายช่องทาง 11. การบริหารจัดการน้ำหลากจากพื้นที่ด้านบนของกรุงเทพมหานครต้องมีความร่วมมือในการจัดการน้ำร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน ในการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ตอนบนและพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12. มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปริมณฑล เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในการบริหารจัดการน้ำกรณีวิกฤตเช่นในปีพ.ศ. 2554 หมายเหตุ : มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติกรุงเทพมหานคร และแผน ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ประจำปีพ.ศ. 2557N/A6 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลางสำนักการระบายน้ำ1. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. สำนักการศึกษา 3. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 4. สำนักเทศกิจ 5. สำนักการโยธา 6. สำนักการคลัง (กองโรงงานช่างกล) 7. สำนักสิ่งแวดล้อม 8. สำนักงานเขต 9. สำนักการจราจรและขนส่ง1. ศูนย์วิทยุอัมรินทร์ 2. กลุ่มสื่อสารออนไลน์ 3. สถานีตำรวจในพื้นที่ 4. กรมชลประทาน ทำหน้าที่ช่วยสื่อสารข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมของ กทม. และในปีงบประมาณ 2557 มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติกรุงเทพมหานคร โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2020-05-292021-04-30
3อุทกภัยระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปีละประมาณ 1.3 - 2 เซนติเมตร เนื่องจากภาวะโลกร้อน น้ำแข็งขั้วโลกละลาย (กทม.อยู่ในระดับสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 50 เซ็นติเมตร) ประกอบกับแผ่นดินทรุดตัวอย่างต่อเนื่องปีละประมาณ 1 เซนติเมตร เนื่องจากกรุงเทพฯ เป็นดินอ่อนและมีการใช้น้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาลจำนวนมาก25 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก1. อาจส่งผลให้กรุงเทพมหานครจมน้ำภายใน 10 - 30 ปี 2. เศรษฐกิจของ กทม. ได้รับความเสียหายN/A1. ทำแนวป้องกันน้ำท่วมด้วยกระสอบทรายล่วงหน้าก่อนที่จะถึงช่วงน้ำหนุน 2. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำหนุน 3. เฝ้าระวังแนวกระสอบทรายอย่างสม่ำเสมอกรณีแนวทางกระสอบทรายชำรุดหรือแนวป้องกันน้ำหนุนชำรุด 4. ทำทางเดินไม้ชั่วคราวให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกN/A20 สีแดง ความเสี่ยงสูงมากสำนักการระบายน้ำ1. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. สำนักการศึกษา 3. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 4. สำนักเทศกิจ 5. สำนักการโยธา 6. สำนักการคลัง (กองโรงงานช่างกล) 7. สำนักสิ่งแวดล้อม 8. สำนักงานเขต 9. สำนักการจราจรและขนส่ง1. ศูนย์วิทยุอัมรินทร์ 2. กลุ่มสื่อสารออนไลน์ 3. สถานีตำรวจในพื้นที่ 4. กรมชลประทาน ทำหน้าที่ช่วยสื่อสารข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมของ กทม. และในปีงบประมาณ 2557 มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติกรุงเทพมหานคร โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2020-05-292021-04-30
4อุทกภัยกรุงเทพมหานครขาดการวางผังเมืองที่ดีมาอย่างยาวนาน (ขาดการแบ่งที่ดินในการใช้สอยสำหรับรองรับน้ำ) 25 สีแดง ความเสี่ยงสูงมากความแออัดของประชากรและสิ่งปลูกสร้างมากขึ้น เป็นผลให้ใช้งบประมาณในการแก้ไขสูงขึ้นจากเดิมN/Aพ.ร.บ. ผังเมืองกรุงเทพฯ ปี 2556N/A9 สีเหลือง ความเสี่ยงสูงสำนักการระบายน้ำ1. สำนักผังเมือง 2. สำนักการโยธา 3. สำนักการระบายน้ำ 4. สำนักงานเขตN/A2020-05-292021-04-30
5อัคคีภัยการปฏิบัติงานดับเพลิงทำได้ยากและลำบาก เนื่องจาก สภาพปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน25 สีแดง ความเสี่ยงสูงมากเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุล่าช้า อาจทำให้เพลิงไหม้เกิดการติดต่อลุกลามและขยายวงกว้างมากขึ้นทำให้ยากแก่การควบคุมซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากN/A1. เพิ่มสถานีดับเพลิงย่อยและจุดเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงภัยที่อยู่ห่างไกลสถานีดับเพลิงหลัก เพื่อให้การเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุได้เร็วและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ 2. ให้รถปฏิบัติการออกเหตุภายใน 3 นาที นับแต่รับแจ้งเหตุ โดยเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุอย่างทันต่อเหตุการณ์ 3. สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยรวมถึงเส้นทางในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุ พร้อมทำแผนที่ เพื่อรองรับ เมื่อเกิดเหตุจะได้เข้าถึงพื้นที่ด้วยความรวดเร็ว (สำรวจทุก 3 เดือน)N/A16 สีแดง ความเสี่ยงสูงมากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1. สำนักงบประมาณฯ 2. สำนักการคลัง(กองโรงงานช่างกล) 3. สำนักการโยธา 4. สำนักงานเขต1. การประปานครหลวง 2. ศูนย์วิทยุฯ 3. ตำรวจ2020-05-292021-04-30
6อัคคีภัยการปฏิบัติงานดับเพลิงทำได้ยากและลำบาก เนื่องจาก สภาพซอยคับแคบ มีสิ่งกีดขวาง เช่น กันสาด แผงลอย ทำให้รถดับเพลิงเข้าถึงจุดเกิดเหตุไม่ได้หรือยากลำบากนอกจากนี้ ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยย้ายจากถนนสายหลักไปขายในซอยมากขึ้น16 สีแดง ความเสี่ยงสูงมากเมื่อเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุช้า อาจทำให้เพลิงไหม้เกิดการติดต่อลุกลามและขยายวงกว้างมากขึ้นทำให้ยากแก่การควบคุมซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากN/A1. การต่อท่อแห้ง 2. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการN/A6 สีน้ำเงิน ความเสี่ยงปานกลางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1. สำนักงบประมาณฯ 2. สำนักการคลัง(กองโรงงานช่างกล) 3. สำนักการโยธา 4. สำนักงานเขต1. การประปานครหลวง 2. ศูนย์วิทยุฯ 3. ตำรวจ2020-05-292021-04-30
7อัคคีภัยการปฏิบัติงานดับเพลิงทำได้ยากและลำบาก เนื่องจาก การแจ้งข้อมูลจากผู้ประสบเหตุไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง และผิดช่องทาง9 สีเหลือง ความเสี่ยงสูงทำให้จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือในการเข้าระงับเหตุไม่เหมาะสมN/A1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ รณรงค์สื่อประชาสัมพันธ์ วีดิทัศน์ เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักในเรื่องของอัคคีภัย และรู้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารหรือแจ้งเหตุ 2. สอบถามข้อมูลผู้แจ้งให้ชัดเจนN/A2 สีเขียว ความเสี่ยงน้อยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1. สำนักงบประมาณฯ 2. สำนักการคลัง(กองโรงงานช่างกล) 3. สำนักการโยธา 4. สำนักงานเขต1. การประปานครหลวง 2. ศูนย์วิทยุฯ 3. ตำรวจ2020-05-292021-04-30
8อัคคีภัยการปฏิบัติงานดับเพลิงทำได้ยากและลำบาก เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ประจำอาคารที่เกิดเหตุไม่มาประสานให้ข้อมูล16 สีแดง ความเสี่ยงสูงมากการระงับเหตุล่าช้ามีความเสียหายเพิ่มมากขึ้นN/A1. มีกิจกรรมสัมพันธ์ เช่น ตรวจสอบอาคารร่วมกัน 2. การฝึกเข้าแผนร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กับผู้ดูแลอาคารN/A16 สีแดง ความเสี่ยงสูงมากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1. สำนักงบประมาณฯ 2. สำนักการคลัง(กองโรงงานช่างกล) 3. สำนักการโยธา 4. สำนักงานเขต1. การประปานครหลวง 2. ศูนย์วิทยุฯ 3. ตำรวจ2020-05-292021-04-30
10อัคคีภัยการปฏิบัติงานดับเพลิงทำได้ยากและลำบาก เนื่องจาก แหล่งน้ำประปามีสิ่งกีดขวาง เช่น จอดรถยนต์ดึงเบรคมือ หรือจอดรถเข็น ร้านขายอาหารคร่อมประปาหัวแดง10 สีเหลือง ความเสี่ยงสูงการระงับเหตุล่าช้ามีความเสียหายเพิ่มมากขึ้นN/Aประสานหรือประกาศให้ประชาชนในพื้นที่มาจัดการกับสิ่งกีดขวางN/A8 สีเหลือง ความเสี่ยงสูงสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1. สำนักงบประมาณฯ 2. สำนักการคลัง(กองโรงงานช่างกล) 3. สำนักการโยธา 4. สำนักงานเขต1. การประปานครหลวง 2. ศูนย์วิทยุฯ 3. ตำรวจ2020-05-292021-04-30ตาราง : Risk matrix

หน่วยงาน : สำนักงานตรวจสอบภายใน

คำอธิบายตาราง : ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

idlikelihoodimpactriskratingcoloradddateupdatedate
265 สูงมาก5 สูงมาก25 ความเสี่ยงสูงมากred2021-04-302021-04-30
275 สูงมาก4 สูง20 ความเสี่ยงสูงมากred2021-04-302021-04-30
285 สูงมาก3 ปานกลาง15 ความเสี่ยงสูงมากred2021-04-302021-04-30
295 สูงมาก2 น้อย10 ความเสี่ยงสูงyellow2021-04-302021-04-30
305 สูงมาก1 น้อยมาก5 ความเสี่ยงสูงyellow2021-04-302021-04-30
314 สูง5 สูงมาก20 ความเสี่ยงสูงมากred2021-04-302021-04-30
324 สูง4 สูง16 ความเสี่ยงสูงมากred2021-04-302021-04-30
334 สูง3 ปานกลาง12 ความเสี่ยงสูงมากred2021-04-302021-04-30
344 สูง2 น้อย8 ความเสี่ยงสูงyellow2021-04-302021-04-30
354 สูง1 น้อยมาก4 ความเสี่ยงปานกลางblue2021-04-302021-04-30
363 ปานกลาง5 สูงมาก15 ความเสี่ยงสูงมากred2021-04-302021-04-30
373 ปานกลาง4 สูง12 ความเสี่ยงสูงมากred2021-04-302021-04-30
383 ปานกลาง3 ปานกลาง9 ความเสี่ยงสูงyellow2021-04-302021-04-30
393 ปานกลาง2 น้อย6 ความเสี่ยงปานกลางblue2021-04-302021-04-30
403 ปานกลาง1 น้อยมาก3 ความเสี่ยงปานกลางblue2021-04-302021-04-30
412 น้อย5 สูงมาก10 ความเสี่ยงสูงyellow2021-04-302021-04-30
422 น้อย4 สูง8 ความเสี่ยงสูงyellow2021-04-302021-04-30
432 น้อย3 ปานกลาง6 ความเสี่ยงปานกลางblue2021-04-302021-04-30
442 น้อย2 น้อย4 ความเสี่ยงปานกลางblue2021-04-302021-04-30
452 น้อย1 น้อยมาก2 ความเสี่ยงน้อยgreen2021-04-302021-04-30
461 น้อยมาก5 สูงมาก5 ความเสี่ยงสูงyellow2021-04-302021-04-30
471 น้อยมาก4 สูง4 ความเสี่ยงปานกลางblue2021-04-302021-04-30
481 น้อยมาก3 ปานกลาง3 ความเสี่ยงปานกลางblue2021-04-302021-04-30
491 น้อยมาก2 น้อย2 ความเสี่ยงน้อยgreen2021-04-302021-04-30
501 น้อยมาก1 น้อยมาก1 ความเสี่ยงน้อยมากwhite2021-04-302021-04-30