โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

14. ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงินตามแผนการตรวจสอบประจำปี : 59

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

หน่วยงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี ที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องและน่าเชื่อถือ - หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานที่มีรายงานทางการเงิน ได้แก่ สำนัก 16 สำนัก และสำนักงานเขต 50 สำนักงานเขต โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน ๑๑ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๘๐ หน่วยงาน - รายงานทางการเงิน หมายถึง งบการเงินประจำปี ประกอบด้วย งบทดลอง งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน - แผนการตรวจสอบประจำปี หมายถึง แผนการตรวจสอบประจำปีของสำนักงานตรวจสอบภายในที่กำหนดหน่วยงานเป้าหมายที่จะเข้าตรวจสอบในแต่ละปี

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนหน่วยงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน หารด้วย จำนวนหน่วยงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีทั้งหมดที่จะเข้าตรวจสอบบัญชีและการเงิน คูณ 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0012 : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชีและงบดุลของหน่วยงาน)

ตาราง : Financial risk issue

หน่วยงาน : สำนักงานตรวจสอบภายใน

คำอธิบายตาราง : สรุปประเด็นข้อตรวจพบที่สำคัญจากการตรวจสอบบัญชีและการเงิน (Financial Audit)

idunittyperiskissuessuggestionadddateupdatedate
1สำนักและสำนักงานด้านการเงินเงินประกันสัญญาครบกำหนดจ่ายคืนยังไม่ถอนคืนให้แก่คู่สัญญา โดยมีเงินค้ำประกันสัญญาคงค้าง ตั้งแต่ 1 - 5 ปีขึ้นไป จำนวนหลายราย และมีเงินค้ำประกันซองคงค้างตั้งแต่ 1 - 2 ปี บางรายพ้นภาระผูกพันกับกรุงเทพมหานคร 1. ให้ตรวจสอบวันครบกำหนดจ่ายคืนและบันทึกในทะเบียนคุมหลักประกันให้ครบถ้วน และหากพบว่าหลักประกันรายใดพ้นภาระผูกพันแล้ว ให้ถอนคืนแก่ผู้วางหลักประกันโดยเร็ว 2. กรณีหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารเมื่อพ้นภาระผูกพันแล้ว และคู่สัญญาไม่มารับภายในกำหนด เวลาให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือค้ำประกันให้แก่ ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็ว พร้อมกับแจ้งให้ธนาคารผู้ค้ำประกันทราบด้วย 3. ควรมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ผู้วางหลักประกันทราบ โดยกำหนดระยะเวลาให้มารับคืน และมีเงื่อนไขผนวกไปด้วยว่า หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะนำเงินส่งเป็นรายได้กรุงเทพมหานคร และสำหรับกรณีเงินประกันคงค้างตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ให้พิจารณาถอนเงินเพื่อนำส่งเป็นรายได้กรุงเทพมหานครโดยถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 138 4. ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2555 ข้อ 11 หนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 7000/1371 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2540 เรื่อง การคืนหลักประกัน หนังสือสำนักการคลังที่ กท 1305/987 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2550 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการคืนหลักประกันซอง หนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1304/5201 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2548 เรื่อง เงินประกันซองหรือเงินประกันสัญญา หนังสือสำนักการคลังที่ กท 1304/38 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 เรื่อง ข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จากการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2555 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/14444 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2527 เรื่อง คู่สัญญาไม่มารับเงินประกันสัญญาคืน 2020-05-192020-05-19
2สำนักและสำนักงานด้านการเงินบันทึกรายละเอียดหนังสือค้ำประกันไม่ครบถ้วนหรือไม่บันทึกรายละเอียด, บันทึกหนังสือค้ำประกันเฉพาะรายการจัดซื้อ, บันทึกรายการเงินประกันโดยไม่ได้แยกเป็นเงินประกันที่ได้รับในแต่ละปีงบประมาณ, บันทึกวันครบกำหนดไม่ครบถ้วนทุกรายการและนำรายการเงินค้ำประกันซองบันทึกรวมในรายการเงินประกันสัญญา รวมทั้งไม่จัดทำบัญชีย่อยเงินประกันผลงาน ให้จัดทำและบันทึกรายการในบัญชีย่อยเงินประกันให้ถูกต้องครบถ้วนตามประเภทของเงินประกัน โดยเฉพาะบันทึกวันเดือนปี ครบกำหนดให้ครบทุกรายการ เพื่อใช้ในการติดตามเร่งรัดรายการคืนเงินประกันที่พ้นภาระผูกพันแล้ว การส่งคืนเงินยืมใช้ในราชการ ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายในกำหนดระยะเวลาตามที่ระเบียบกำหนด เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ข้อ 51 และข้อ 522020-05-192020-05-19
3สำนักและสำนักงานด้านการเงินเงินยืมใช้ในราชการ มีการนำส่งเงินเหลือจ่ายล่าช้ากว่าที่ระเบียบฯ กำหนด การส่งคืนเงินยืมใช้ในราชการ ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายในกำหนดระยะเวลาตามที่ระเบียบกำหนด เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ข้อ 51 และข้อ 522020-05-192020-05-19
4สำนักและสำนักงานด้านการเงินนำหลักฐานการจ่ายเงินยืมฯ มาตั้งเบิกล่าช้ากว่าที่ระเบียบฯ กำหนด การส่งคืนเงินยืมใช้ในราชการ ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายในกำหนดระยะเวลาตามที่ระเบียบกำหนด เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ข้อ 51 และข้อ 532020-05-192020-05-19
5สำนักและสำนักงานด้านการเงินหน่วยงานได้แก้ไขเล่มที่ใบเสร็จรับเงิน (แบบ บ.11) กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการรับเงินปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวัง รอบคอบ โดยระบุวัน เดือน ปีในใบเสร็จเงินสด (แบบ บ.11) พร้อมทั้งหัวหน้าผู้ควบคุมลงนามให้ครบถ้วน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ข้อ 392020-05-192020-05-19
6สำนักและสำนักงานด้านการเงินการออกใบเสร็จรับเงินไม่ลงวันที่รับเงินกำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการรับเงินปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวัง รอบคอบ โดยระบุวัน เดือน ปีในใบเสร็จเงินสด (แบบ บ.11) พร้อมทั้งหัวหน้าผู้ควบคุมลงนามให้ครบถ้วน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ข้อ 402020-05-192020-05-19
8สำนักและสำนักงานด้านการเงินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลให้กับผู้ไม่มาปฏิบัติงานกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้สอบทานเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม กฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง2020-05-192020-05-19
9สำนักและสำนักงานด้านการเงินหลักฐานการเบิก - จ่าย เงินการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการในสังกัด ผู้จ่ายเงินไม่ได้รับรองความถูกต้อง และไม่ได้ลงลายมือชื่อ พร้อม วัน เดือน ปี กำกับไว้ในใบสำคัญคู่จ่าย (ใบเสร็จรับเงิน) ตามระเบียบที่กำหนดกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้สอบทานเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม กฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง2020-05-192020-05-19
10สำนักและสำนักงานด้านการเงินการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ล่าช้าเกินกว่าที่ระเบียบฯ กำหนด การชำระเงินให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการจัดทำใบขอเบิกโดยเร็ว อย่างช้าต้องไม่เกินเจ็ดวันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้ชำระหนี้2020-05-192020-05-19
11สำนักและสำนักงานด้านการเงินสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ และใบมอบฉันทะของส่วนราชการในสังกัดไม่ระบุ วัน เดือน ปี ของผู้ยืม ผู้อนุมัติให้ยืม ผู้รับเงิน ผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และไม่ระบุเลขที่ใบมอบฉันทะ ตามแบบที่กำหนดกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมและการบริหารเงินนอกงบประมาณประเภทเงินยืมทดรองราชการให้ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และรัดกุม2020-05-192020-05-19
12สำนักและสำนักงานด้านการเงินต้นขั้วเช็คลงวันที่ไม่ต่อเนื่องกันการจ่ายเช็คให้ผู้มีสิทธิรับเงินผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คต้องลงลายมือชื่อในเช็คสั่งจ่ายทุกฉบับให้ครบถ้วน โดยให้ ผู้มีสิทธิรับเงินลงลายมือชื่อและวันที่ที่รับเช็คไว้ด้านหลังต้นขั้วเช็ค เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการจ่ายเช็คและการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง2020-05-192020-05-19
13สำนักและสำนักงานด้านการเงินต้นขั้วเช็คลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คไม่ครบถ้วนการจ่ายเช็คให้ผู้มีสิทธิรับเงินผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คต้องลงลายมือชื่อในเช็คสั่งจ่ายทุกฉบับให้ครบถ้วน โดยให้ ผู้มีสิทธิรับเงินลงลายมือชื่อและวันที่ที่รับเช็คไว้ด้านหลังต้นขั้วเช็ค เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการจ่ายเช็คและการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง2020-05-192020-05-19
37สำนักและสำนักงานด้านครุภัณฑ์มีครุภัณฑ์ให้ตรวจสอบไม่ครบถ้วนให้เร่งค้นหาครุภัณฑ์ที่ ไม่มีให้ตรวจสอบ ให้พบโดยเร็ว2020-05-192020-05-19
1048โรงพยาบาลด้านการเงินทะเบียนคุมเงินประกันสัญญาและประกันซอง ส่วนใหญ่จะไม่ระบุระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการประกันN/A2021-06-302021-06-30
1049โรงพยาบาลด้านการเงินมีเงินประกันที่พ้นภาระผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้ถอนคืนให้แก่ผู้วางเงินประกันN/A2021-06-302021-06-30
1050โรงพยาบาลด้านการเงินการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ มีเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้อง ครบถ้วนN/A2021-06-302021-06-30
1072ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการเงินมีหลักฐานการจ่ายเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุขและเงินโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ตรวจสอบไม่ครบถ้วนN/A2021-06-302021-06-30
14สำนักและสำนักงานด้านการเงินต้นขั้วเช็คที่สั่งจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงินไม่ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันที่รับเงินหลังต้นขั้วเช็คจำนวนหลายฉบับการจ่ายเช็คให้ผู้มีสิทธิรับเงินผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คต้องลงลายมือชื่อในเช็คสั่งจ่ายทุกฉบับให้ครบถ้วน โดยให้ ผู้มีสิทธิรับเงินลงลายมือชื่อและวันที่ที่รับเช็คไว้ด้านหลังต้นขั้วเช็ค เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการจ่ายเช็คและการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง2020-05-192020-05-19
15สำนักและสำนักงานด้านการเงินการลงนามสั่งจ่ายเช็คในสมุดจ่ายเช็คในวันเดียวกันจำนวนหลายฉบับโดยไม่ระบุว่าผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเช็คตั้งแต่เลขที่ใดถึงเลขที่ใดการจ่ายเช็คให้ผู้มีสิทธิรับเงินผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คต้องลงลายมือชื่อในเช็คสั่งจ่ายทุกฉบับให้ครบถ้วน โดยให้ ผู้มีสิทธิรับเงินลงลายมือชื่อและวันที่ที่รับเช็คไว้ด้านหลังต้นขั้วเช็ค เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการจ่ายเช็คและการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง2020-05-192020-05-19
16สำนักและสำนักงานด้านการเงินสมุดจ่ายเช็คลงชื่อผู้รับเงิน วันที่รับเงิน ไม่ครบถ้วนการจ่ายเช็คให้ผู้มีสิทธิรับเงินผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คต้องลงลายมือชื่อในเช็คสั่งจ่ายทุกฉบับให้ครบถ้วน โดยให้ ผู้มีสิทธิรับเงินลงลายมือชื่อและวันที่ที่รับเช็คไว้ด้านหลังต้นขั้วเช็ค เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการจ่ายเช็คและการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง2020-05-192020-05-19
17สำนักและสำนักงานด้านการเงินสำนักไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เพื่อทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราค่าตอบแทน และจำนวนบุคลากร ตามระเบียบฯเร่งรัดสถานพยาบาลในสังกัดนำเงินส่งสมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้ครบถ้วน ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2551 และแต่งตั้งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ตามที่ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2555 กำหนด2020-05-192020-05-19
18สำนักและสำนักงานด้านการเงินโรงพยาบาลไม่นำเงินส่งสมทบเงินบำรุงโรงพยาบาล ร้อยละ 5 เร่งรัดโรงพยาบาลในสังกัดนำส่งเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยละ 5 ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมกำกับโรงพยาบาลในสังกัด ให้เร่งส่งเงินสมทบร้อยละ 5 ให้ครบถ้วนทุกสิ้นปีงบประมาณ เพื่อจักได้นำเงินไปใช้บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป2020-05-192020-05-19
19สำนักและสำนักงานด้านการเงินไม่นำเงินส่งสมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพคงเหลือร้อยละ 2.50เร่งรัดสถานพยาบาลในสังกัดนำเงินส่งสมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้ครบถ้วน ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2551 และแต่งตั้งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ตามที่ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2555 กำหนด2020-05-192020-05-19
20สำนักและสำนักงานด้านการเงินสถานพยาบาลในสังกัดทุกแห่งไม่นำเงินส่งสมทบเงินกองทุน หลักประกันสุขภาพคงเหลือ ร้อยละ 5 เร่งรัดสถานพยาบาลในสังกัดนำเงินส่งสมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้ครบถ้วน ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2551 และแต่งตั้งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ตามที่ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2555 กำหนด2020-05-192020-05-19
21สำนักและสำนักงานด้านบัญชีบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วน ในการบันทึกบัญชี ให้บันทึกรายการให้ถูกต้องตามคู่มือการบันทึกบัญชีของกรุงเทพมหานคร หลักการบัญชี และเป็นไปตามขั้นตอน โดยเริ่มต้นจากสมุดรายวันขั้นต้นผ่านรายการไปขั้นปลาย และนำตัวเลขในสมุดรายวันขั้นปลายไปจัดทำรายงานการเงิน อีกทั้งในการบันทึกรายการทางบัญชีให้จัดทำสมุดบัญชีแยกเป็นแต่ละปีงบประมาณ2020-05-192020-05-19
22สำนักและสำนักงานด้านบัญชียังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขยอดเงินฝากระหว่างทางที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีคงค้างในงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบการรับรู้รายได้และยอดคงค้างทางการเงินให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินทันต่อเหตุการณ์2020-05-192020-05-19
23สำนักและสำนักงานด้านบัญชีงบเงินรับ - จ่ายประจำเดือนและประจำปี เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ไม่แสดงยอดคงเหลือยกมาและยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคาร และไม่ได้แสดงยอดรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบการรับรู้รายได้และยอดคงค้างทางการเงินให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินทันต่อเหตุการณ์2020-05-192020-05-19
24สำนักและสำนักงานด้านบัญชีไม่ได้ปรับปรุงบัญชีเพื่อโอนงานระหว่างดำเนินการเป็นทรัพย์สินให้ส่วนราชการที่เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเร่งดำเนินการบันทึกรับทรัพย์สินให้แล้วเสร็จ และจัดส่งเอกสารการรับทรัพย์สินให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังเพื่อเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง2020-05-192020-05-19
25สำนักและสำนักงานด้านบัญชีการบันทึกบัญชีทะเบียนคุมเงินทดรองราชการไม่เป็นปัจจุบัน เร่งบันทึกบัญชีแยกประเภทเงินนอกงบประมาณและทะเบียนคุมเงินยืมทดรองราชการให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการสอบยันยอดเงินคงเหลือและติดตามการชดใช้คืนเงินยืมทดรองราชการและประโยชน์ในการสอบยันยอดเงินคงเหลือที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน2020-05-192020-05-19
26สำนักและสำนักงานด้านบัญชีจัดทำบัญชีย่อยเงินนอกงบประมาณ เพื่อควบคุมเงินค้ำประกันสัญญา และเงินค้ำประกันซอง แต่บันทึกวันที่พ้นภาระผูกพันไม่ครบถ้วนให้ประสานงานและกำหนดแนวทางระหว่างงานคลังกับส่วนราชการภายในที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งสำเนาสัญญาและข้อมูลวัน เดือน ปีที่ครบกำหนดคืนหลักประกัน เพื่อให้ทราบวันที่หมดภาระผูกพันของหลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา และกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้บันทึกวันที่ครบกำหนดคืนหลักประกันในบัญชีย่อยเงินนอกงบประมาณให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามเร่งรัดคู่สัญญาให้มาถอนคืนหลักประกันเมื่อพ้นภาระผูกพันแล้ว2020-05-192020-05-19
38สำนักและสำนักงานด้านครุภัณฑ์คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีตรวจสอบทรัพย์สินไม่ครอบคลุมทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี คณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่พัสดุร่วมกันตรวจสอบความมีอยู่จริงของทรัพย์สินทุกรายการเปรียบเทียบกับทะเบียนทรัพย์สิน หากพบว่ามีข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้องตรงกัน ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 กำหนด2020-05-192020-05-19
1073ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการเงินยืมเงินโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยไม่ตั้งหน้าฎีกาN/A2021-06-302021-06-30
27สำนักและสำนักงานด้านวัสดุบันทึกบัญชีวัสดุไม่ถูกต้องครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน1. การเบิกจ่ายวัสดุให้แต่ละส่วนราชการจัดทำใบเบิกพัสดุก่อนการเบิกจ่ายวัสดุและในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้วัสดุเร่งด่วนแต่ไม่ได้จัดทำใบเบิกพัสดุ ให้ผู้จ่ายวัสดุเร่งติดตามใบเบิกพัสดุ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีวัสดุ รวมถึงเป็นประโยชน์ในการสอบทานยอดวัสดุให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 2. กำกับดูแลและสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดทำบัญชีวัสดุให้ถูกต้อง มีเอกสารประกอบการบันทึกรายการครบถ้วน เพื่อให้ยอดคงเหลือมีความน่าเชื่อถือ และยังสามารถนำข้อมูลการรับ - จ่าย และจำนวนคงเหลือตามบัญชีวัสดุมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดซื้อและจัดหาวัสดุได้เพียงพอและทันต่อความต้องการในการใช้งาน2020-05-192020-05-19
28สำนักและสำนักงานด้านวัสดุบัญชีวัสดุ (MIS2) มียอดคงเหลือไม่ถูกต้องตรงกับจำนวนวัสดุคงเหลือในคลังวัสดุของหน่วยงานให้จัดทำบัญชีวัสดุ (แผ่นการ์ด) ที่จัดทำด้วยมือ (Manual) ควบคู่ไปกับการจัดทำบัญชีวัสดุจากระบบ MIS2 ในกรณีที่ยังไม่สามารถปรับปรุงยอดคงเหลือตามบัญชีวัสดุในระบบ MIS2 ให้ถูกต้อง เพื่อให้บัญชีวัสดุมีความน่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบข้อมูลการรับ - จ่าย และยอดคงเหลือได้ถูกต้อง2020-05-192020-05-19
29สำนักและสำนักงานด้านวัสดุคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ไม่ได้ตรวจสอบเอกสารการรับจ่ายวัสดุ และไม่ได้ตรวจนับวัสดุครบทุกประเภททุกสิ้นปีงบประมาณให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี ทำการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อนจนถึงวันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบันว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น ทุกประเภท โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 149 อย่างเคร่งครัด2020-05-192020-05-19
30สำนักและสำนักงานด้านวัสดุไม่ได้ใช้งานระบบงานบริหารคลังวัสดุกลาง MIS2ให้หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจนับวัสดุคงเหลือทั้งหมดและใช้ยอดที่ตรวจนับได้เป็นค่าตั้งต้นในการบันทึกบัญชี โดยบันทึกบัญชีวัสดุผ่านระบบงานบริหารคลังวัสดุกลาง (MIS2) ควบคู่ไปกับแผ่นการ์ด ทั้งนี้ ให้บันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รวมถึงจัดทำใบเบิกพัสดุให้ถูกต้องตามแบบที่กรุงเทพมหานครกำหนดทุกครั้งที่มีการเบิกพัสดุ เพื่อนำไปใช้งาน ส่วนการควบคุมการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ ให้ควบคุมโดยใช้บัญชีวัสดุ (แผ่นการ์ด) เนื่องจากในระบบ MIS2 ไม่มีรหัสวัสดุดังกล่าว2020-05-192020-05-19
31สำนักและสำนักงานด้านวัสดุมีวัสดุที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานานและไม่ได้ใช้งานให้ตรวจสอบวัสดุคงเหลือ หากพบวัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ให้เวียนแจ้งหน่วยงานอื่น เมื่อไม่มีหน่วยงานใดแสดงความประสงค์ขอรับวัสดุดังกล่าวให้ดำเนินการจำหน่าย โดยถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 151 - 156 โดยเร็ว2020-05-192020-05-19
39สำนักและสำนักงานด้านครุภัณฑ์บันทึกบัญชีทรัพย์สินบางรายการไม่ถูกต้องให้ส่วนราชการที่เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเร่งดำเนินการบันทึกรับทรัพย์สินให้แล้วเสร็จ และจัดส่งเอกสารการรับทรัพย์สินให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังเพื่อเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง2020-05-192020-05-19
32สำนักและสำนักงานด้านวัสดุวัสดุที่ให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครและส่วนราชการอื่นยืม เป็นระยะเวลานาน ยังไม่มีการส่งคืน1. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการยืมวัสดุมีความถูกต้องและมีระบบการควบคุมภายในที่ดี การจ่ายขาดหรือการให้ยืมวัสดุทุกครั้งต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ หลักฐานการยืมให้มีรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อประโยชน์ในการติดตามคืนวัสดุภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการยืมโดยเร็ว 2. หารือสำนักการคลัง กรณีให้ส่วนราชการอื่นยืมพัสดุไปใช้ รวมทั้งการจ่ายขาดวัสดุตามภารกิจงานการสนับสนุนด้าน การจราจรให้กับส่วนราชการดังกล่าว และเกิดขึ้นเป็นประจำ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและไม่ให้ขัดต่อ ระเบียบ อีกทั้งไม่เป็นภาระงานของปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร2020-05-192020-05-19
33สำนักและสำนักงานด้านวัสดุให้ส่วนราชการอื่นยืมวัสดุไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุมัติจากปลัดกรุงเทพมหานคร 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการยืมวัสดุมีความถูกต้องและมีระบบการควบคุมภายในที่ดี การจ่ายขาดหรือการให้ยืมวัสดุทุกครั้งต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ หลักฐานการยืมให้มีรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อประโยชน์ในการติดตามคืนวัสดุภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการยืมโดยเร็ว 2. หารือสำนักการคลัง กรณีให้ส่วนราชการอื่นยืมพัสดุไปใช้ รวมทั้งการจ่ายขาดวัสดุตามภารกิจงานการสนับสนุนด้าน การจราจรให้กับส่วนราชการดังกล่าว และเกิดขึ้นเป็นประจำ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและไม่ให้ขัดต่อ ระเบียบ อีกทั้งไม่เป็นภาระงานของปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร2020-05-192020-05-19
34สำนักและสำนักงานด้านวัสดุการจ่ายขาดวัสดุไม่ได้ขออนุมัติการโอนกรรมสิทธิ์จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การทรัพย์สิน พ.ศ. 2538 ข้อ 151. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการยืมวัสดุมีความถูกต้องและมีระบบการควบคุมภายในที่ดี การจ่ายขาดหรือการให้ยืมวัสดุทุกครั้งต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ หลักฐานการยืมให้มีรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อประโยชน์ในการติดตามคืนวัสดุภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการยืมโดยเร็ว 2. หารือสำนักการคลัง กรณีให้ส่วนราชการอื่นยืมพัสดุไปใช้ รวมทั้งการจ่ายขาดวัสดุตามภารกิจงานการสนับสนุนด้าน การจราจรให้กับส่วนราชการดังกล่าว และเกิดขึ้นเป็นประจำ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและไม่ให้ขัดต่อ ระเบียบ อีกทั้งไม่เป็นภาระงานของปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร2020-05-192020-05-19
35สำนักและสำนักงานด้านวัสดุเอกสารหลักฐานประกอบการยืมที่จัดทำขึ้นจำนวนหลายฉบับไม่ระบุวันที่ส่งคืน ไม่มีลายมือชื่อผู้จ่าย ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานในการอนุมัติยืม ไม่มีเลขที่หนังสือ การรับคืนไม่มีการลงลายมือชื่อของผู้รับ และการยืมระหว่างหน่วยงาน หนังสือหรือหลักฐานในการยืมไม่ผ่านหัวหน้าหน่วยงานผู้ยืม1. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการยืมวัสดุมีความถูกต้องและมีระบบการควบคุมภายในที่ดี การจ่ายขาดหรือการให้ยืมวัสดุทุกครั้งต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ หลักฐานการยืมให้มีรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อประโยชน์ในการติดตามคืนวัสดุภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการยืมโดยเร็ว 2. หารือสำนักการคลัง กรณีให้ส่วนราชการอื่นยืมพัสดุไปใช้ รวมทั้งการจ่ายขาดวัสดุตามภารกิจงานการสนับสนุนด้าน การจราจรให้กับส่วนราชการดังกล่าว และเกิดขึ้นเป็นประจำ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและไม่ให้ขัดต่อ ระเบียบ อีกทั้งไม่เป็นภาระงานของปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร2020-05-192020-05-19
36สำนักและสำนักงานด้านวัสดุใบเบิกพัสดุขาดความสมบูรณ์ ข้อมูลในใบเบิกไม่ครบถ้วน มีการแก้ไขจำนวนเบิกจ่ายวัสดุให้ผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีวัสดุตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกพัสดุและลงบัญชีทุกครั้งที่มีการจ่าย สำหรับกรณีแก้ไขตัวเลขในใบเบิกพัสดุ ผู้สั่งจ่ายควรลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 147 และ 148 โดยเคร่งครัด2020-05-192020-05-19
40สำนักและสำนักงานด้านครุภัณฑ์ไม่มีรหัสครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์ และระบุที่ตั้งของครุภัณฑ์ในทะเบียนทรัพย์สิน (MIS2) ไม่ถูกต้องให้เขียนรหัสครุภัณฑ์และแก้ไขที่ตั้งของครุภัณฑ์ในทะเบียนทรัพย์สิน (MIS2) ให้ครบถ้วนและถูกต้อง รวมทั้งตรวจสอบครุภัณฑ์อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบที่อาจยังมีครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ลงรหัสครุภัณฑ์และหรือบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน (MIS2) ไม่ครบถ้วน เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการควบคุมและตรวจสอบพัสดุได้ถูกต้อง2020-05-192020-05-19
41สำนักและสำนักงานด้านครุภัณฑ์บันทึกรายละเอียดของครุภัณฑ์ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน (แผ่นการ์ด) และระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS2) ไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่บันทึกรายละเอียดของทรัพย์สินและไม่บันทึกส่วนประกอบของทรัพย์สินในระบบงานบัญชีทรัพย์สินกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการควบคุมทรัพย์สิน บันทึกรายการทรัพย์สิน รายละเอียดของทรัพย์สิน และส่วนประกอบของทรัพย์สินในระบบ MIS2 ให้ครบถ้วน รวมทั้งสอบทานหมายเลขเครื่องในระบบงานทะเบียนทรัพย์สิน (MIS2) ให้ตรงตามหมายเลขเครื่องที่ตัวทรัพย์สิน โดยถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25482020-05-192020-05-19
42สำนักและสำนักงานด้านครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ชำรุดไม่ดำเนินการขออนุมัติจำหน่ายให้เร่งรัดดำเนินการขออนุมัติจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการตามรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี โดยจำหน่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อมิให้มีพัสดุสะสมรวมกับปีงบประมาณถัดไปจำนวนมาก ทำให้ยากต่อ การควบคุม ตรวจสอบ และการจำหน่าย เป็นไปตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 4315/2540 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2540 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ2020-05-192020-05-19
43สำนักและสำนักงานด้านครุภัณฑ์มีครุภัณฑ์ไม่ได้ใช้งานตามวัตถุประสงค์การจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาการใช้งานครุภัณฑ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หากยังไม่มีการใช้งานให้ส่วนราชการดูแล บำรุงรักษาครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และในการจัดซื้อจัดจ้างส่วนราชการควรพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินงาน มีการสำรวจความต้องการใช้งาน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งานทรัพย์สินเกิดประสิทธิผล ได้รับประโยชน์คุ้มค่าการใช้จ่ายเงินงบประมาณ2020-05-192020-05-19
44สำนักและสำนักงานด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีไม่ได้รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีให้ผู้แต่งตั้งทราบเพื่อให้การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีถูกต้องครบถ้วน ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตรวจสอบพัสดุ และรายงานผลการตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 1492020-05-192020-05-19
45สำนักและสำนักงานด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงมีอุปกรณ์ประจำรถให้ตรวจสอบไม่ครบถ้วนบันทึกรายละเอียดของทรัพย์สินในทะเบียนคุมทรัพย์สิน MIS2 ให้ครบถ้วน โดยเฉพาะหมายเลขตัวรถ หมายเลขเครื่องยนต์ รายละเอียดส่วนประกอบของทรัพย์สิน พร้อมทั้งลงรหัสที่ตัวรถและอุปกรณ์ประกอบของรถให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและติดตามทรัพย์สิน2020-05-192020-05-19
1243สำนักด้านวัสดุพบการตรวจรับวัสดุประเภทหมึกพิมพ์ที่ใกล้หมดอายุN/A2021-07-312021-07-31
46สำนักและสำนักงานด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงไม่มีสำเนาทะเบียนรถจัดเก็บไว้ที่รถหรือหน่วยงานให้พ่นรหัสครุภัณฑ์ และชื่ออักษรย่อของหน่วยงานด้านข้างรถส่วนกลาง และให้ถ่ายสำเนาทะเบียนรถเก็บไว้ที่รถส่วนกลางทุกคัน2020-05-192020-05-19
47สำนักและสำนักงานด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงไม่มีป้ายแสดงการเสียภาษีประจำปี หรือป้ายแสดงการเสียภาษีประจำปีสิ้นอายุดำเนินการต่อป้ายเสียภาษี (ป้ายวงกลม) ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 7000/1371 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2527 เรื่อง กำชับกวดขันพ่นตรารถส่วนกลางและการติดป้ายวงกลมที่เป็นปัจจุบันยังไม่ครบกำหนดการต่ออายุ โดยเคร่งครัด2020-05-192020-05-19
48สำนักและสำนักงานด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงไม่มีตราเครื่องหมายกรุงเทพมหานครและตราเครื่องหมายกรุงเทพมหานครซีดจาง ชื่อย่อหน่วยงานไม่ถูกต้อง ไม่มีชื่อย่อหน่วยงาน และไม่มีรหัสครุภัณฑ์ที่ตัวรถหรือยังเขียนเป็นรหัสเดิมให้พ่นรหัสครุภัณฑ์ ตราเครื่องหมายกรุงเทพมหานคร และชื่อย่อหน่วยงานที่ถูกต้อง ไว้ที่ตัวรถราชการทุกคัน เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร2020-05-192020-05-19
49สำนักและสำนักงานด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงไม่มีใบขออนุญาตใช้รถ (แบบ 3) และบันทึกการใช้รถ (แบบ 4) มีให้ตรวจสอบ หรือมีให้ตรวจสอบไม่ครบถ้วนการนำรถราชการไปใช้งานทุกครั้ง ให้จัดทำใบขออนุญาตใช้รถ (แบบ 3) โดยลงรายละเอียดให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ และเมื่อนำรถออกปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ให้พนักงานขับรถบันทึกการใช้รถ (แบบ 4) เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ตรวจสอบการใช้รถส่วนกลางและหาผู้รับผิดชอบ หากเกิดอุบัติเหตุหรือรถสูญหาย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับรถราชการของกรุงเทพ-มหานคร พ.ศ. 2526 ข้อ 6 และ13 โดยเคร่งครัด2020-05-192020-05-19
50สำนักและสำนักงานด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้จัดทำใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3) กรณีที่มีการนำรถยนต์ออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครให้จัดทำใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3) พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามก่อนนำรถออกปฏิบัติงานทุกครั้ง ส่วนกรณีนำรถส่วนกลางออกปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพมหานครให้หัวหน้าหน่วยงานรายงานเหตุผลความจำเป็นโดยละเอียดประกอบแบบ 3 เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนกำหนดเวลาใช้ภายในเวลาอันสมควร และให้พนักงานขับรถบันทึกการใช้รถ (แบบ 4) ทันที เพื่อเป็นหลักฐานประจำวัน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับรถราชการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2526 ข้อ 7 และข้อ 132020-05-192020-05-19
51สำนักและสำนักงานด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงไม่จัดทำรายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ 6) หรือจัดทำแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วนให้หัวหน้าส่วนราชการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกรายการซ่อมรถในรายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ 6) ทุกครั้งที่มีการส่งซ่อม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนดในระเบียบฯ พร้อมทั้งรายงานกรณีรถส่วนกลางเกิดการชำรุดเสียหายหรือมีสิ่งผิดปกติ (แบบ 5)2020-05-192020-05-19
955สำนักและสำนักงานด้านการเงินจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ไม่เรียงลำดับตามเลขที่จากโรงพิมพ์ และไม่บันทึกการยกเลิกใบเสร็จรับเงินฯ ในทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินN/A2021-06-302021-06-30
52สำนักและสำนักงานด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงรายการจำนวนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถูกต้องกับการเบิกใช้จริงให้ชี้แจงกรณีปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงตามรายการการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นไม่ถูกต้องกับการเบิกใช้จริง2020-05-192020-05-19
53สำนักและสำนักงานด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างรถเข้าซ่อมในการนำรถราชการเข้าซ่อมและรับรถออกจากกองโรงงานช่างกล ต้องมีการลงวันที่รับ และส่งมอบรถราชการระหว่างกันทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานในการควบคุมและตรวจสอบการใช้รถราชการ และลดข้อผิดพลาดในการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลี่นระหว่างการซ่อม สามารถหาผู้รับผิดชอบหากมีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ2020-05-192020-05-19
54สำนักและสำนักงานด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงค่าเฉลี่ยการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อลิตรในอัตราต่ำ ประสานกับกองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง เพื่อตรวจสอบอัตราความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการที่มีค่าเฉลี่ยการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 1 ลิตร ได้ระยะทางเพียง 0.53 - 1.76 กิโลเมตร หากพบความผิดปกติให้ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิง2020-05-192020-05-19
55สำนักและสำนักงานด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงใบสำคัญเบิกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น มีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดไม่ถูกต้อง และมีให้ตรวจสอบไม่ครบถ้วนกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถราชการ ได้แก่ ใบสำคัญเบิกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น บันทึกเลขไมล์ให้ถูกต้องครบถ้วน มีความสัมพันธ์กัน เขียนจำนวนตัวเลขให้ชัดเจน การแก้ไขตัวเลข ให้ใช้วิธีขีดฆ่าและลงชื่อกำกับการแก้ไข รวมทั้งจัดเก็บเอกสารให้ครบถ้วน มิให้สูญหาย เพื่อให้เอกสารหลักฐานมีความครบถ้วนถูกต้อง สามารถใช้อ้างอิงการปฏิบัติงานเมื่อได้รับการตรวจสอบ ช่วยลดความเสี่ยงที่จะปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบซึ่งอาจมีโทษทางวินัยได้2020-05-192020-05-19
56สำนักและสำนักงานด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงเลขไมล์ในบันทึกการใช้รถกับใบสำคัญเบิกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นไม่ตรงกันกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถราชการ ได้แก่ ใบสำคัญเบิกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น บันทึกเลขไมล์ให้ถูกต้องครบถ้วน มีความสัมพันธ์กัน เขียนจำนวนตัวเลขให้ชัดเจน การแก้ไขตัวเลข ให้ใช้วิธีขีดฆ่าและลงชื่อกำกับการแก้ไข รวมทั้งจัดเก็บเอกสารให้ครบถ้วน มิให้สูญหาย เพื่อให้เอกสารหลักฐานมีความครบถ้วนถูกต้อง สามารถใช้อ้างอิงการปฏิบัติงานเมื่อได้รับการตรวจสอบ ช่วยลดความเสี่ยงที่จะปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบซึ่งอาจมีโทษทางวินัยได้2020-05-192020-05-19
57สำนักและสำนักงานด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลางชำรุดเสื่อมสภาพยังไม่ดำเนินการซ่อมแซมหรือจำหน่ายกรณีรถส่วนกลางชำรุดเสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ ให้ส่วนราชการทำหนังสือไปยังกองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง เพื่อพิจารณายุบสภาพ เมื่อได้รับการพิจารณาให้ยุบสภาพแล้ว ให้ส่วนราชการดำเนินการจำหน่ายตามวิธีที่กำหนดตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 โดยเร็ว2020-05-192020-05-19
1244สำนักด้านวัสดุบันทึกรับวัสดุเข้าระบบ (MIS2) ล่าช้าN/A2021-07-312021-07-31
58สำนักและสำนักงานด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงบันทึกสถานะรถส่วนกลางในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS2) ไม่เป็นปัจจุบันบันทึกรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญและส่วนประกอบของครุภัณฑ์ เช่น หมายเลขเครื่อง ยี่ห้อ รุ่น และส่วนประกอบของครุภัณฑ์ เป็นต้น ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน (แผ่นการ์ด) และระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS2) ให้ถูกต้องครบถ้วน2020-05-192020-05-19
59สำนักและสำนักงานด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงใบสำคัญเบิกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น มีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดไม่ถูกต้อง และมีให้ตรวจสอบไม่ครบถ้วนการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ให้ส่วนราชการใช้ใบสำคัญการเบิกจ่ายโดยระบุข้อมูลรายละเอียดตามแบบที่ระเบียบฯ กำหนด จัดทำสำเนาเก็บไว้ที่ส่วนราชการให้ครบถ้วนทุกครั้ง เพื่อให้การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม2020-05-192020-05-19
60สำนักงานเขตด้านการเงินเงินประกันสัญญาที่พ้นภาระผูกพันแล้ว ยังไม่ได้ถอนคืนให้คู่สัญญา ให้ดำเนินการถอนคืนหลักประกันที่พ้นภาระผูกพันให้แก่คู่สัญญาโดยเร็ว โดยถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 1382020-05-192020-05-19
61สำนักงานเขตด้านการเงินทะเบียนคุมเงินค้ำประกันสัญญาไม่ระบุวัน เดือน ปีที่ครบกำหนดคืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญา1. ให้ส่วนราชการที่มีการทำสัญญาและมีการวางหลักประกัน จัดส่งสำเนา สัญญาและข้อมูล วันเดือน ปี ที่ครบกำหนดคืนหลักประกันให้กับฝ่ายการคลัง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกทะเบียนคุมหลักประกันให้ถูกต้อง ครบถ้วน 2. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้บันทึกวัน เดือน ปีที่ครบกำหนดคืนหลักประกันในสมุดคุมหลักประกันให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามเร่งรัดคู่สัญญาให้มาถอนคืนหลักประกันเมื่อพ้นภาระผูกพันแล้ว2020-05-192020-05-19
62สำนักงานเขตด้านการเงินมีเงินค้ำประกันสัญญา เงินค้ำประกันซอง และเงินค้ำประกันความเสียหาย ที่คงค้างมาเป็นระยะเวลานาน แต่ไม่มีข้อมูลว่าพ้นภาระผูกพันเมื่อใดตรวจสอบข้อมูลเงินประกันคงค้างให้ครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมทั้งตรวจสอบเงินประกันที่พ้นภาระผูกพันตามสัญญาแล้ว เพื่อถอนเงินประกันคืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ำประกันโดยเร็ว โดยถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 138 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2555 ข้อ 11 หนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1304/38 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 เรื่อง ข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจากการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2555 และหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1304/5201 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2548 เรื่อง เงินประกันซองหรือเงินประกันสัญญา 1. ให้ส่วนราชการที่มีการทำสัญญาและมีการวางหลักประกัน จัดส่งสำเนาสัญญาและข้อมูลวัน เดือน ปี ที่ครบกำหนดคืนหลักประกัน ให้กับฝ่ายการคลัง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกทะเบียนคุมหลักประกัน 2. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึก วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนดคืนหลักประกันในทะเบียนคุมหลักประกันให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการติดตาม เร่งรัดคู่สัญญาให้มาถอนคืนหลักประกันเมื่อพ้นภาระผูกพันแล้ว2020-05-192020-05-19
63สำนักงานเขตด้านการเงินเงินค้ำประกันความเสียหายพ้นภาระผูกพันแล้ว แต่คู่สัญญายังไม่ได้ดำเนินการถอนคืนกรณีเงินค้ำประกันความเสียหายซึ่งพ้นภาระผูกพันแล้ว แต่ผู้วางหลักประกันไม่มารับหลักประกันคืน และได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ผู้วางหลักประกันทราบแล้ว ให้จัดทำประกาศกรุงเทพมหานครพร้อมแนบบัญชีรายละเอียดเงินประกันคงค้างท้ายประกาศ โดยกำหนดระยะเวลาให้มารับคืนเงินประกันไว้ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถอนเงินประกันส่งเป็นรายได้กรุงเทพมหานคร2020-05-192020-05-19
170ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการเงินรายงานในแต่ละหัวข้อในระบบ HCIS ไม่ถูกต้องตรงกันประสานผู้ดูแลระบบ HCIS เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขให้รายงานต่าง ๆ แสดงข้อมูลถูกต้องตรงกัน และตามที่ผู้ป่วยมารับบริการจริง เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศที่มีอยู่ได้เต็มประสิทธิภาพ2020-05-192020-05-19
64สำนักงานเขตด้านการเงินบันทึกทะเบียนคุมหลักประกัน โดยไม่แยกประเภท เช่น เงินค้ำประกันสัญญา เงินค้ำประกันความเสียหายกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกรายละเอียด รวมทั้งวันเดือนปีที่ครบกำหนดการคืนหลักประกันในทะเบียนคุมหลักประกันให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามเร่งรัดคู่สัญญาให้มาถอนคืนหลักประกันเมื่อพ้นภาระผูกพันแล้ว2020-05-192020-05-19
65สำนักงานเขตด้านการเงินไม่มีรายละเอียดประกอบบัญชีเงินรับฝาก - เงินประกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ว่าประกอบด้วยผู้วางเงินประกันรายใด จำนวนเงินแต่ละรายเท่าใดให้แจ้งทุกส่วนราชการ หากมีการรับเงินประกันต่าง ๆ ให้จัดส่งสำเนาใบสั่งซื้อ สัญญา หรือใบอนุญาตต่าง ๆ ที่มีการวางเงินค้ำประกัน ให้ฝ่ายการคลังทราบทุกครั้ง เพื่อบันทึกในทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได้2020-05-192020-05-19
66สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามแนวทางที่กำหนดหัวหน้าส่วนราชการกำชับเจ้าหน้าที่ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการคลังที่ กท 1308/2754 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 เรื่อง เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และอนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รวมทั้งสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายโดยเคร่งครัด2020-05-192020-05-19
67สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการการเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการไม่ถูกต้องตามแนวทางที่กำหนดหัวหน้าส่วนราชการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักการคลังที่ กท 1308/4027 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เรื่อง เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการและอนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการ รวมทั้งสอบทานความถูกต้องครบถ้วน ของเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยเคร่งครัด2020-05-192020-05-19
68สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการหลักฐานการนำฝากเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ครบถ้วน และนำฝากเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุล่าช้า1. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เป็นเงินสด หากผู้มีสิทธิไม่มารับเงิน ให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ส่งคืนเงินเหลือจ่ายให้ฝ่ายการคลังภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินจากฝ่ายการคลัง 2. เมื่อสิ้นวันหากมีเงินสดหรือเอกสารแทนตัวเงินที่ค้างจ่าย ให้คณะกรรมการรับ - ส่งเงินฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ นำฝากในลักษณะหีบห่อที่ฝ่ายการคลัง โดยจัดทำหลักฐานการส่งและรับมอบเงินทุกครั้ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1308/2754 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 เรื่อง เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และอนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุข้อ 3.1 และข้อ 102020-05-192020-05-19
69สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฝ่ายทะเบียนรายงานรายชื่อผู้เสียชีวิตให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ไม่ครบถ้วน1. กำชับเจ้าหน้าที่พิมพ์รายงานสรุปการปรับปรุงข้อมูลสำนักทะเบียนท้องถิ่น ที่ได้รับแจ้งการเสียชีวิตในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และรายงานให้หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และผู้อำนวยการเขตทราบ 2. ให้ฝ่ายทะเบียนรายงานข้อมูลผู้เสียชีวิตทั้งที่ตายในพื้นที่และต่างพื้นที่ทุกราย รวมถึงรายงานข้อมูลการย้ายภูมิลำเนาให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ทราบ โดยพิมพ์รายงานข้อมูลผู้เสียชีวิตจากระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนตามหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1308/4181 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเบื้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ 3. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกสมุดคุมการแจ้งตาย ของสำนักงานเขตให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสอบยันจำนวนผู้เสียชีวิตให้ตรงตามรายงานสรุปการปรับปรุงข้อมูลสำนักทะเบียนท้องถิ่น จากระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง2020-05-192020-05-19
102สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร รายงานผลการแจ้งความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซ้ำซ้อนกับเขตอื่น ลบรายชื่อผู้สูงอายุออกจากฐานข้อมูล กรณีซ้ำซ้อนเขตอื่น เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน2020-05-192020-05-19
70สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้ำซ้อน1. ให้นำเงินส่งคืนกรณีการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้ำซ้อน 2. ให้มีการตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุว่ามีความซ้ำซ้อนหรือเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ก่อนการเบิกจ่ายเงิน โดยนำรายชื่อผู้สูงอายุจากไฟล์ใบสำคัญจ่าย มาเรียงลำดับข้อมูลตามนามสกุลของผู้มีสิทธิรับเงินตามลำดับตัวอักษร 2020-05-192020-05-19
71สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตให้นำเงินส่งคืนกรณีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุที่เสียชีวิต2020-05-192020-05-19
72สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฝ่ายทะเบียนรายงานรายชื่อผู้เสียชีวิตให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ไม่ครบถ้วน โดยไม่รายงานข้อมูลผู้เสียชีวิตนอกพื้นที่เขต1. ฝ่ายทะเบียนรายงานข้อมูลผู้เสียชีวิตให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ให้ครอบคลุมผู้เสียชีวิตทั้งที่ตายในท้องที่และต่างท้องที่ทุกราย รวมถึงรายงานข้อมูลการย้ายภูมิลำเนาให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ทราบ โดยพิมพ์รายงานข้อมูลผู้เสียชีวิตจากระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนตามหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1308/4181 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ข้อ 2.1 - 2.5 2. ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ควรมีการกำหนดระยะเวลาในการส่งรายงานข้อมูลผู้เสียชีวิตจากฝ่ายทะเบียน เพื่อจักได้ตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุและผู้พิการ ก่อนการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ2020-05-192020-05-19
73สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการไม่ได้จัดเก็บไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558สำรองไฟล์ข้อมูลที่มีความสำคัญ เช่น ไฟล์ข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ไฟล์ข้อมูลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ และไฟล์ข้อมูลรายละเอียดผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ ไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้ เช่น แผ่น CD-R อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ และป้องกันการสูญหายของข้อมูล กรณีเอกสารสูญหาย หรือเสียหายจากเหตุไฟไหม้หรือน้ำท่วม2020-05-192020-05-19
74สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการไม่ได้จัดเก็บไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558ให้เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ให้ครอบคลุมทุกเมนูที่ได้มีการออกแบบระบบไว้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทบทวนปัญหาอุปสรรคจากการใช้งานในระบบฯ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลเสนอสำนักพัฒนาสังคม และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อปรับปรุงระบบงานให้เหมาะสมกับการใช้งาน อันจะทำให้เกิดความมีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับเงินงบประมาณ2020-05-192020-05-19
75สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการไม่ได้ใช้ประโยชน์จากรายงานในระบบฯ เช่น รายงานผลการแจ้งความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายงานผลผู้สูงอายุ (ขาดคุณสมบัติ) รายงานผลผู้สูงอายุ (เสียชีวิต) เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯให้เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ให้ครอบคลุมทุกเมนูที่ได้มีการออกแบบระบบไว้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทบทวนปัญหาอุปสรรคจากการใช้งานในระบบฯ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลเสนอสำนักพัฒนาสังคม และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อปรับปรุงระบบงานให้เหมาะสมกับการใช้งาน อันจะทำให้เกิดความมีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับเงินงบประมาณ2020-05-192020-05-19
76สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการการใช้งานระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครไม่ครบทุกเมนู ไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน เช่น ไม่ได้แก้ไขข้อมูลการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากการรับเงินสดเป็นการรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร ไม่ได้จำหน่ายบัญชีผู้เสียชีวิตออกจากระบบ เป็นต้นให้เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ให้ครอบคลุมทุกเมนูที่ได้มีการออกแบบระบบไว้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทบทวนปัญหาอุปสรรคจากการใช้งานในระบบฯ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลเสนอสำนักพัฒนาสังคม และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อปรับปรุงระบบงานให้เหมาะสมกับการใช้งาน อันจะทำให้เกิดความมีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับเงินงบประมาณ2020-05-192020-05-19
77สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีให้ตรวจสอบไม่ครบถ้วนทุกปี และไม่ครบถ้วน ทุกรายตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีไม่มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ตรวจสอบ2020-05-192020-05-19
78สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้กับผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการคนเดียวกันซ้ำซ้อนกัน1. เร่งดำเนินการเรียกเงินเบี้ยยังชีพ เบี้ยความพิการที่มีการจ่ายเงินซ้ำซ้อนคืนจากผู้รับเงินโดยเร็ว 2. ให้มีการตรวจสอบรายชื่อผู้พิการว่ามีความซ้ำซ้อนหรือเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ก่อนการเบิกจ่ายเงิน โดยนำรายชื่อผู้พิการจากไฟล์ใบสำคัญจ่ายเรียงลำดับข้อมูลตามนามสกุลของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการตามลำดับตัวอักษร2020-05-192020-05-19
79สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพบางรายเคยรับราชการมาก่อนตรวจสอบข้อมูลผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพซึ่งเคยรับราชการมาก่อน ว่าได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ หากตรวจสอบพบว่า มีการเบิกสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ ให้ดำเนินการนำเงินส่งคืนให้ถูกต้องโดยเร็ว2020-05-192020-05-19
80สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการไม่ได้จัดเก็บไฟล์ข้อมูลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในบางปีงบประมาณกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำรองไฟล์ข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการไว้ในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น แผ่น CD-R อย่างครบถ้วน เพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ และป้องกันการสูญหายของข้อมูลกรณีเอกสารสูญหาย หรือเสียหายจากเหตุไฟไหม้หรือน้ำท่วม2020-05-192020-05-19
81สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้ผู้พิการที่เสียชีวิต1. เร่งติดตามผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจ ให้ส่งคืนเงินที่จ่ายเบี้ยความพิการให้กับผู้พิการที่เสียชีวิต 2. ให้ตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ของผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการรายเดือน โดยสอบทานกับสรุปรายงานผู้เสียชีวิตทั้งในท้องที่และต่างท้องที่ทั่วประเทศที่ได้รับจากฝ่ายทะเบียนเพื่อจำหน่ายรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการที่เสียชีวิตก่อนการเบิกจ่ายเบี้ยความพิการให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการรายอื่น ๆ ในเดือนถัดไป หากพบว่าสำนักงานเขตได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในขณะที่ผู้มีสิทธิถึงแก่ความตายให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ติดตามเรียกเงินคืนจากผู้ไม่มีสิทธิทันทีโดยแจ้งเป็นหนังสือให้บุคคลที่ผู้พิการระบุให้รับเงินโดยรับเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารส่งคืนเงินที่ได้รับโดยไม่มีสิทธิ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1308/4027 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เรื่อง เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการและอนุมัติแนวทาง การเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ข้อ 9 และข้อ 112020-05-192020-05-19
204ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านครุภัณฑ์รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี มีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการจำหน่ายเร่งดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ2020-05-192020-05-19
82สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแนวทางที่กำหนด เช่น ไม่พบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่เจ้าหน้าที่ธนาคารลงลายมือชื่อและประทับตราไว้ในหลักฐานการจ่ายเงิน, ไม่ได้แนบแบบใบสำคัญจ่ายเงินเบี้ยความพิการหัวหน้าส่วนราชการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักการคลังที่ กท 1308/4027 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เรื่อง เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการและอนุมัติแนวทาง การเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการ รวมทั้งสอบทานความถูกต้องครบถ้วน ของเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยเคร่งครัด2020-05-192020-05-19
83สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ไม่ได้รายงานสรุปการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ และแจ้งยอดเงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบ เพื่อนำเงินเหลือจ่ายส่งคืนกองการเงิน สำนักการคลังเร่งจัดทำรายงานสรุปการเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการ และเงินเหลือจ่ายให้ฝ่ายการคลัง ตรวจสอบโดยเร็ว เพื่อฝ่ายการคลัง จักได้ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้งเงินที่รอจ่ายในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ส่งคืนเข้าบัญชีเงินฝากเงินอุดหนุนทั่วไป และให้กองการเงิน สำนักการคลัง รวบรวมถอนส่งคืนเข้าเป็นรายได้กรุงเทพมหานคร โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1308/4027 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เรื่อง เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการและอนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ข้อ 102020-05-192020-05-19
84สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการมีให้ตรวจสอบไม่ครบถ้วน ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีไม่มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ให้ตรวจสอบ2020-05-192020-05-19
85สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการซ้ำจำนวนหลายรายติดตามผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจให้ส่งคืนเงินที่จ่ายเบี้ยความพิการให้กับผู้มีสิทธิซ้ำ2020-05-192020-05-19
86สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ แนบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแนวทางการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เช่น ไม่ได้แนบแบบใบสำคัญจ่ายเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ, ไม่แนบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน, ไม่พบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่เจ้าหน้าที่ธนาคารลงลายมือชื่อและประทับตราไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินหัวหน้าส่วนราชการกำชับเจ้าหน้าที่ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการคลังที่ กท 1308/2754 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 เรื่อง เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และอนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รวมทั้งสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายโดยเคร่งครัด2020-05-192020-05-19
87สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฝ่ายการคลังยังไม่ได้นำเงินเบี้ยความพิการคงเหลือ ส่งคืนกองการเงิน สำนักการคลังให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ประสานฝ่ายการคลังเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอหลักฐานการจ่าย (ฎีกาหลังจ่าย) และนำเงินส่งคืนคลังกรุงเทพมหานคร โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ข้อ 73 โดยเคร่งครัด2020-05-192020-05-19
956สำนักและสำนักงานด้านการเงินทะเบียนคุมเงินประกันสัญญาบันทึกรายการไม่ถูกต้อง และเงินประกันสัญญาที่ครบกำหนดแล้วไม่ได้ถอนคืนหลายรายN/A2021-06-302021-06-30
1245สำนักด้านวัสดุไม่จัดเก็บเอกสารประกอบการรับจ่ายวัสดุN/A2021-07-312021-07-31
88สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการไม่มีเงินเหลือจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส่งคืนคลังกรุงเทพมหานคร เนื่องจากได้นำเงินเหลือจ่ายมาสมทบกับงบประมาณที่ได้รับเพื่อนำมาเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม 2558ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานสรุปการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และยอดเงินเหลือจ่ายที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ส่งให้กับฝ่ายการคลังก่อนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากนอกงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป สำนักงานเขต รวมทั้งเงินที่รอจ่ายในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสำนักงานเขตส่งคืนคลังกรุงเทพมหานครภายในเดือนมีนาคม ตามหนังสือสำนักการคลังที่ กท 1308/2754 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 เรื่อง เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและอนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข้อ 102020-05-192020-05-19
89สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมการติดตามเรียกเงินคืนจากผู้ไม่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯจัดทำทะเบียนคุมการดำเนินการติดตามเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการที่เบิกจ่ายให้กับผู้ไม่มีสิทธิรับเงิน เพื่อควบคุมความครบถ้วนของการดำเนินการติดตาม และเพื่อทราบว่าอยู่ระหว่างดำเนินการติดตามในขั้นตอนใด โดยการบันทึกทะเบียนคุมการดำเนินการติดตามเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพฯ ควรจัดทำเป็นรายคน และบันทึกรายการที่ต้องเรียกเงินคืน วันเดือนปีที่ขอหลักฐานการจ่ายเงินจากธนาคารเพื่อประกอบการเรียกเงินคืน วันเดือนปีที่จัดทำหนังสือแจ้งขอคืนเงิน วันเดือนปีที่ได้รับเงิน จำนวนเงินที่ได้รับ วันเดือนปี/เล่มที่เลขที่ ใบนำส่งเงิน/จำนวนเงินที่นำส่งฝ่ายการคลัง วันเดือนปีและเลขที่หนังสือแจ้งสำนักงานกฎหมายและคดีกรณีไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ เป็นต้น2020-05-192020-05-19
90สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการการเบิกจ่ายเบี้ยความพิการแนบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแนวทางการเบิกจ่าย เช่น ไม่แนบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ, บันทึกรายละเอียดในแบบใบสำคัญจ่ายเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนสำหรับผู้พิการ ไม่ครบถ้วนหัวหน้าส่วนราชการกำชับเจ้าหน้าที่ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการคลังที่ กท 1308/2754 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 เรื่อง เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และอนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รวมทั้งสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายโดยเคร่งครัด2020-05-192020-05-19
91สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุที่ตัดรายชื่อออกจากฐานข้อมูล เนื่องจากย้ายไปรับเงินเบี้ยยังชีพที่อื่นให้นำเงินส่งคืนกรณีการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้าบัญชีผู้สูงอายุที่ตัดรายชื่อออกจากฐานข้อมูล เนื่องจากย้ายไปรับเงินเบี้ยยังชีพที่จังหวัดอื่น2020-05-192020-05-19
93สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการมีการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ซึ่งได้ย้ายเข้าทะเบียนบ้านกลางก่อนที่จะมีการประกาศให้มีการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้นำเงินส่งคืนกรณีการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง2020-05-192020-05-19
101สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการไม่ได้จำหน่ายผู้สูงอายุรายที่มีการยื่นคำร้องไม่ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพออกจากระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้จำหน่ายรายชื่อผู้สูงอายุออกจากระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร กรณีสละสิทธิไม่ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ2020-05-192020-05-19
277โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินไม่มีเอกสารประกอบ การเบิกจ่ายเงินโครงการอาหารเช้าและเงินโครงการอาหารกลางวัน เช่น ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส่งของจัดซื้อวัสดุอาหารสดการดำเนินโครงการอาหารเช้าและโครงการอาหารกลางวัน ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินจากร้านค้าเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายทุกครั้ง2020-05-192020-05-19
94สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการแบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุบันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วนหัวหน้าส่วนราชการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สอบทานความถูกต้องครบถ้วน ของเอกสารหลักฐานประกอบการ ขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อย่างเคร่งครัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1308/2754 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 เรื่อง เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และอนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ2020-05-192020-05-19
95สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการไม่มีไฟล์ข้อมูลผลการโอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้สูงอายุจากธนาคารบันทึกเลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิดในไฟล์ข้อมูลที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ใช้เป็นฐานข้อมูลการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้องการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และลดภาระในการติดตามเงินคืนของหน่วยงาน2020-05-192020-05-19
96สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการไม่ระบุวัน เดือน ปีเกิดในฐานข้อมูลผู้สูงอายุบางราย ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถูกต้องตามอัตราที่กำหนดไว้หรือไม่1. ตรวจสอบข้อมูลวัน เดือน ปีเกิดจากทะเบียนราษฎร์ของผู้สูงอายุ พร้อมทั้งบันทึกวันเดือนปีเกิดในฐานข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง หากตรวจสอบพบว่ามีการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามอัตราที่กำหนดให้นำเงินส่งคืนให้ถูกต้องโดยเร็ว 2. ระบุรายละเอียดของผู้สูงอายุในฐานข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงินได้2020-05-192020-05-19
97สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการมีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเกินอัตราที่กำหนดให้นำเงินส่งคืนกรณีการจ่ายเกินอัตราที่กำหนด2020-05-192020-05-19
98สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่ำกว่าความเป็นจริง เบิกจ่ายเงินเพิ่มเติมให้กับผู้สูงอายุที่จ่ายเงินต่ำกว่าอัตราการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได2020-05-192020-05-19
99สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนื่องจากย้ายภูมิลำเนาและได้ไปรับเงินที่แห่งใหม่แล้วให้นำเงินส่งคืนกรณีการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้าบัญชีผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาและได้ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน สำหรับผู้สูงอายุเขตอื่น2020-05-192020-05-19
100สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการมีการนำเข้าข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในระบบเบี้ยยังชีพไม่แล้วเสร็จดำเนินการนำเข้าข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในระบบเบี้ยยังชีพให้แล้วเสร็จโดยเร็ว2020-05-192020-05-19
957สำนักและสำนักงานด้านการเงินจัดทำเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น ใบสั่งซื้อไม่ระบุเลขที่เอกสาร รายงานการตรวจรับพัสดุ ระบุจำนวนเงินไม่ถูกต้องตรงกับที่จัดซื้อ เป็นต้นN/A2021-06-302021-06-30
103สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการการใช้งานระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครโดยบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนเป็นไปตามศักยภาพของโปรแกรมรวบรวมปัญหาอุปสรรคจากการใช้งานระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรุงเทพ-มหานคร กรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครไม่ได้ใช้งานระบบหรือใช้งานระบบได้ไม่ครบถ้วนตามเมนูที่ระบบฯ มีไว้ โดยหารือกับสำนักพัฒนาสังคม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ให้สามารถใช้งานระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และคุ้มค่ากับเงินงบประมาณ2020-05-192020-05-19
104สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครไม่เคยได้รับการอบรมการใช้งานระบบรวบรวมปัญหาอุปสรรคจากการใช้งานระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรุงเทพ-มหานคร กรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครไม่ได้ใช้งานระบบหรือใช้งานระบบได้ไม่ครบถ้วนตามเมนูที่ระบบฯ มีไว้ โดยหารือกับสำนักพัฒนาสังคม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ให้สามารถใช้งานระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และคุ้มค่ากับเงินงบประมาณ2020-05-192020-05-19
105สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการบันทึกชื่อผู้มีสิทธิในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไม่ถูกต้องกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทำข้อมูลผู้สูงอายุในประกาศฯ และเอกสารประกอบ การเบิก - จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ถูกต้องตรงกับแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้สูงอายุ รวมทั้งจัดเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบให้ครบถ้วน2020-05-192020-05-19
106สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการยังไม่ได้นำส่งคืนเงินเหลือจ่ายหรือเงินที่ได้รับคืนจากผู้มีสิทธิหรือทายาทของผู้มีสิทธิที่เบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ให้ฝ่ายการคลังตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกำหนดฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ แจ้งยอดเงินเหลือจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบ และให้ฝ่ายการคลังเร่งนำเงินเหลือจ่ายส่งคืนกองการเงิน สำนักการคลัง โดยเร็ว2020-05-192020-05-19
107สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการส่งคืนเงินเหลือจ่ายผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเสียชีวิต ฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำนักงานเขต โดยไม่ฝากเข้าบัญชีเงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งไม่ถือปฏิบัติตามแนวทางการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตรวจสอบความถูกต้องของรายงานสรุปการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และยอดเงินเหลือจ่ายที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ส่งให้กับฝ่ายการคลังก่อนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากนอกงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป สำนักงานเขต รวมทั้งเงินที่รอจ่ายในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสำนักงานเขตส่งคืนคลังกรุงเทพมหานครภายในเดือนมีนาคม ตาม หนังสือสำนักการคลังที่ กท 1308/2754 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 เรื่อง เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและอนุมัติแนวทาง การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข้อ 102020-05-192020-05-19
337โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินการรับเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนไม่นำเงินฝากธนาคารเงินบำรุงการศึกษาการรับเงินบำรุงการศึกษา ให้โรงเรียนออกใบเสร็จเงินสด (บ.11) และนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินบำรุงการศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง 2020-05-192020-05-19
108สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการส่งคืนเงินเหลือจ่ายผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการเสียชีวิต ฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำนักงานเขต โดยไม่ฝากเข้าบัญชีเงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งไม่ถือปฏิบัติตามแนวทางการเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1308/6083 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยผู้พิการ งบเงินอุดหนุน และหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1308/4027 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เรื่อง เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการและอนุมัติแนวทาง การเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการ2020-05-192020-05-19
109สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการไม่ได้จัดเก็บไฟล์ข้อมูลใบสำคัญจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในบางปีงบประมาณ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำรองไฟล์ ข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการไว้ในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น แผ่น CD-R อย่างครบถ้วน เพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ และป้องกันการสูญหายของข้อมูลกรณีเอกสารสูญหาย หรือเสียหายจากเหตุไฟไหม้หรือน้ำท่วม2020-05-192020-05-19
110สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการแบบแสดงความจำนงรับเบี้ยความพิการบันทึกรายละเอียดไม่ถูกต้องกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกรายละเอียด รวมทั้งวันเดือนปีที่ครบกำหนดการคืนหลักประกันในทะเบียนคุมหลักประกันให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามเร่งรัดคู่สัญญาให้มาถอนคืนหลักประกันเมื่อพ้นภาระผูกพันแล้ว2020-05-192020-05-19
111สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการแบบแสดงความจำนงรับเงินเบี้ยความพิการและเอกสารประกอบ มีให้ตรวจสอบไม่ครบถ้วนให้แจ้งทุกส่วนราชการ หากมีการรับเงินประกันต่าง ๆ ให้จัดส่งสำเนาใบสั่งซื้อ สัญญา หรือใบอนุญาตต่าง ๆ ที่มีการวางเงินค้ำประกัน ให้ฝ่ายการคลังทราบทุกครั้ง เพื่อบันทึกในทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได้2020-05-192020-05-19
112สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการแบบแสดงความจำนงรับเงินเบี้ยความพิการไม่ลงลายมือชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับแบบคำขอและลายมือชื่อผู้อำนวยการเขต จำนวนหลายรายจัดทำทะเบียนคุมการดำเนินการติดตามเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการที่เบิกจ่ายให้กับผู้ไม่มีสิทธิรับเงิน เพื่อควบคุมความครบถ้วนของการดำเนินการติดตาม และเพื่อทราบว่าอยู่ระหว่างดำเนินการติดตามในขั้นตอนใด โดยการบันทึกทะเบียนคุมการดำเนินการติดตามเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพฯ ควรจัดทำเป็นรายคน และบันทึกรายการที่ต้องเรียกเงินคืน วันเดือนปีที่ขอหลักฐานการจ่ายเงินจากธนาคารเพื่อประกอบการเรียกเงินคืน วันเดือนปีที่จัดทำหนังสือแจ้งขอคืนเงิน วันเดือนปีที่ได้รับเงิน จำนวนเงินที่ได้รับ วันเดือนปี/เล่มที่เลขที่ ใบนำส่งเงิน/จำนวนเงินที่นำส่งฝ่ายการคลัง วันเดือนปีและเลขที่หนังสือแจ้งสำนักงานกฎหมายและคดีกรณีไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ เป็นต้น2020-05-192020-05-19
113สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการจัดเก็บแบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง (กรณีเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิรับเงิน) ต้นฉบับรวมไว้กับหลักฐานการจ่ายเงิน (ฎีกาหลังจ่าย) โดยไม่ได้จัดเก็บรวมกับแบบแสดงความจำนงรับเงินเบี้ยความพิการแต่ละรายจัดเก็บแบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง (กรณีเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิรับเงิน) ต้นฉบับ รวมกับแบบแสดงความจำนงรับเงินเบี้ยความพิการ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ที่มีลายมือชื่ออนุมัติจากผู้มีอำนาจไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ เพื่อช่วยตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิแต่ละรายได้อย่างครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ลดระยะเวลาในการค้นหาเอกสาร2020-05-192020-05-19
114สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการไม่มีไฟล์ข้อมูลผลการโอนเงินเบี้ยความพิการเข้าบัญชีให้ผู้พิการจากธนาคารกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกรายละเอียด รวมทั้งวันเดือนปีที่ครบกำหนดการคืนหลักประกันในทะเบียนคุมหลักประกันให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามเร่งรัดคู่สัญญาให้มาถอนคืนหลักประกันเมื่อพ้นภาระผูกพันแล้ว2020-05-192020-05-19
115สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน มีการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลไม่ครบถ้วนให้แจ้งทุกส่วนราชการ หากมีการรับเงินประกันต่าง ๆ ให้จัดส่งสำเนาใบสั่งซื้อ สัญญา หรือใบอนุญาตต่าง ๆ ที่มีการวางเงินค้ำประกัน ให้ฝ่ายการคลังทราบทุกครั้ง เพื่อบันทึกในทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได้2020-05-192020-05-19
116สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการไม่ได้จัดเก็บไฟล์ข้อมูลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ในบางปีงบประมาณ จัดทำทะเบียนคุมการดำเนินการติดตามเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการที่เบิกจ่ายให้กับผู้ไม่มีสิทธิรับเงิน เพื่อควบคุมความครบถ้วนของการดำเนินการติดตาม และเพื่อทราบว่าอยู่ระหว่างดำเนินการติดตามในขั้นตอนใด โดยการบันทึกทะเบียนคุมการดำเนินการติดตามเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพฯ ควรจัดทำเป็นรายคน และบันทึกรายการที่ต้องเรียกเงินคืน วันเดือนปีที่ขอหลักฐานการจ่ายเงินจากธนาคารเพื่อประกอบการเรียกเงินคืน วันเดือนปีที่จัดทำหนังสือแจ้งขอคืนเงิน วันเดือนปีที่ได้รับเงิน จำนวนเงินที่ได้รับ วันเดือนปี/เล่มที่เลขที่ ใบนำส่งเงิน/จำนวนเงินที่นำส่งฝ่ายการคลัง วันเดือนปีและเลขที่หนังสือแจ้งสำนักงานกฎหมายและคดีกรณีไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ เป็นต้น2020-05-192020-05-19
117สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลใบสำคัญจ่ายเงินเบี้ยความพิการไม่ครบถ้วนหัวหน้าส่วนราชการกำชับเจ้าหน้าที่ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการคลังที่ กท 1308/2754 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 เรื่อง เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และอนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รวมทั้งสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายโดยเคร่งครัด2020-05-192020-05-19
118สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิในใบสำคัญจ่ายเงินเบี้ยความพิการไม่ถูกต้องตามประกาศฯ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทำข้อมูลผู้พิการในเอกสารหลักฐานประกอบการเบิก - จ่ายเบี้ยความพิการให้ถูกต้อง ตรงกับประกาศฯ แบบแสดงความจำนงรับเงินเบี้ยความพิการ และหลักฐานประกอบการลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ รวมทั้งจัดเก็บเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ2020-05-192020-05-19
119สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลเลขที่บัตรประชาชนของผู้มีสิทธิในไฟล์ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการทุกราย ทำให้มีข้อจำกัดเรื่องฐานข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบการจ่ายเงินให้ผู้พิการซ้ำรายบันทึกเลขที่บัตรประชาชน วัน เดือน ปีเกิดในไฟล์ ข้อมูลที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ใช้เป็นฐานข้อมูลการเบิก - จ่ายเบี้ยความพิการให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความ ถูกต้องการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดความผิดพลาด และลดภาระในการติดตามเงินของหน่วยงาน2020-05-192020-05-19
958สำนักและสำนักงานด้านการเงินไม่พบเอกสารการนำส่งเงินคืนเงินยืมเงินทดรองราชการN/A2021-06-302021-06-30
959สำนักและสำนักงานด้านการเงินมีเช็คที่ยังไม่นำมาขึ้นเงิน และหมดอายุเกินกำหนดเวลา 6 เดือนN/A2021-06-302021-06-30
120สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการแบบคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือผู้พิการ เพื่อให้ผู้สูงอายุหรือผู้พิการหรือทายาทมายื่นคำขอเพื่อคืนเงินให้กรุงเทพมหานคร บางรายการกรอกข้อมูลรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ระบุว่าส่งคืนเงินประเภทใด ไม่ระบุจำนวนเงินที่จะนำส่งเงิน ไม่ลงวันที่ยื่นแบบ เป็นต้นกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามแนวทางการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1308/2754 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 เรื่อง เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและอนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและหนังสือที่ กท 1308/4027 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เรื่อง เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการและอนุมัติแนวทาง การเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการโดยเคร่งครัด2020-05-192020-05-19
121สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการไม่มีระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับการใช้งานระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครให้ติดตั้งระบบ Internet เพื่อใช้งานระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร2020-05-192020-05-19
122สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการใบนำส่งเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ลงรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น เขียนใบนำส่งเงินไม่ถูกต้องตามประเภทเงินงบประมาณ ไม่ลงรายละเอียดเลขที่ฎีกาที่นำเงินส่งคืนของแต่ละเดือน ไม่ระบุเหตุผลของการนำเงินส่งคืน เขียนใบนำส่งในภาพรวมไม่แยกตามแต่ละเดือน กำชับเจ้าหน้าที่ให้เขียนใบนำส่งเงินโดยระบุรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น นำส่งเงินคืนหมวดรายจ่าย เลขที่ฎีกา สาเหตุของการนำส่งเงินคืน เพื่อให้นำส่งเงินคืนได้ถูกต้องตามประเภทของเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย และประโยชน์ในการตรวจสอบ2020-05-192020-05-19
123สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดทำใบนำส่งเงินและรายละเอียดผู้พิการที่ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ ให้ฝ่ายการคลังล่าช้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จัดทำใบนำส่งเงิน รายละเอียดและหลักฐานที่ธนาคารไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการได้ ให้ฝ่ายการคลังนำฝากในระบบการเงินรับโดยเร็ว เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินถูกต้อง และฝ่ายการคลังสามารถยันยอดกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้2020-05-192020-05-19
124สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการผู้สูงอายุที่มารับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เขียนหนังสือไม่ได้ และได้ประทับตราลายนิ้วมือในใบสำคัญจ่าย เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้เขียนชื่อผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่รับเงินสด และเขียนหนังสือไม่ได้ แต่ได้พิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นหลักฐานการรับเงินให้ผู้จ่ายเงินเป็นผู้รับรองลายนิ้วมือของผู้มีสิทธิ และหากผู้มีสิทธิไม่มารับเงินภายในระยะเวลาตามที่ระเบียบกำหนด ให้นำเงินส่งคืน2020-05-192020-05-19
125สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการจัดเก็บหลักฐานในการรับคืนเงินเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้มาชำระเงินคืนไม่เป็นระบบ กรณีรับเงินคืนจากทายาทของผู้มีสิทธิที่เสียชีวิตหรือผู้มีสิทธิที่รับเงินซ้ำซ้อนให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม กำหนดให้มีเลขที่เอกสารการรับเงินคืนเพื่อสามารถสอบทานความครบถ้วนได้ และจัดทำสมุดคุมการรับเงินประจำวันเพื่อใช้กำกับการออกเลขที่เอกสารการรับเงินคืนโดยเรียงลำดับให้ถูกต้องครบถ้วน และสามารถทราบยอดเงินรับประจำวันที่ต้องนำส่งฝ่ายการคลัง2020-05-192020-05-19
126สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการนำส่งคืนเงินที่ได้รับคืนจากผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเกินสิทธิให้ฝ่ายการคลังล่าช้า โดยไม่ได้ส่งคืนในวันนั้นหรือวันทำการถัดไปให้กำกับดูแลการนำส่งเงินคืนคลังสำนักงานเขต กรณีรับเงินคืนจากทายาทของผู้มีสิทธิที่เสียชีวิตหรือผู้มีสิทธิที่รับเงินเกินสิทธิให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ข้อ 73 โดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ นำเงินที่รับไว้ส่งฝ่ายการคลังในวันนั้น ถ้านำส่งไม่ทันให้นำส่งในวันรุ่งขึ้นหรือวันเปิดทำการ พร้อมระบุเหตุผลที่นำส่งไม่ทันไว้ด้วย2020-05-192020-05-19
127สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการนำส่งเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุล่าช้า โดยเก็บเงินสดในมือชี้แจงสาเหตุการนำเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนฝ่ายการคลังล่าช้า และในการนำส่งเงินทุกประเภทให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ข้อ 732020-05-192020-05-19
128สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการนำเงินที่ได้รับคืนจากผู้ไม่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ส่งฝ่ายการคลัง ล่าช้า1. ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุหรือทายาทของผู้สูงอายุแล้ว นำเงินส่งฝ่ายคลัง สำนักงานเขต ล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ข้อ 73 2. ให้ดำเนินการนำเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการที่ได้รับคืนจากผู้ไม่มีสิทธิรับเงิน เป็นเงินสด ส่งฝ่ายการคลังให้ครบถ้วนภายในวันนั้น ถ้านำส่งไม่ทันให้นำส่งในวันรุ่งขึ้นหรือวันเปิดทำการ พร้อมระบุเหตุผลที่นำส่งไม่ทันไว้ด้วย 2020-05-192020-05-19
129สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเอกสารที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จัดทำขึ้นเป็นหลักฐานในการรับคืนเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้มาชำระเงินคืน มีการจัดเก็บไม่เป็นระบบ กรณีรับเงินคืนจากทายาทของผู้มีสิทธิที่เสียชีวิตหรือผู้มีสิทธิที่รับเงินซ้ำซ้อนให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ปฏิบัติดังนี้ 1. กำหนดให้มีเลขที่เอกสารการรับเงินคืนเพื่อสามารถสอบทานความครบถ้วนได้ 2. จัดทำสมุดคุมการรับเงินประจำวันเพื่อใช้กำกับการออกเลขที่เอกสารการรับเงินคืนโดยเรียงลำดับให้ถูกต้องครบถ้วน และสามารถทราบยอดเงินรับประจำวันที่ต้องนำส่งฝ่ายการคลัง2020-05-192020-05-19
134สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการการดำเนินการติดตามเรียกเงินคืนจากผู้ไม่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ไม่ครบถ้วนตามแนวทางที่กำหนด โดยพบว่า บางรายการไม่ได้บันทึกการดำเนินการกรณีไม่สามารถเรียกเงินคืน ได้ รวมทั้ง บางรายการไม่ได้บันทึกข้อมูลการดำเนินการเรียกเงินคืนตรวจสอบความครบถ้วนของการดำเนินการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการที่มีการจ่ายเงินซ้ำซ้อน และจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ ที่ถึงแก่กรรม เพื่อนำส่งเงินคืนคลังกรุงเทพมหานคร โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการคลังที่ กท 1308/2754 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 เรื่อง เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และหนังสือสำนักการคลังที่ กท 1308/4027 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เรื่อง เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการและอนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการ2020-05-192020-05-19
1128โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินนำฝากเงินค่าจำหน่ายอาหารกลางวันฝากธนาคารต่ำกว่าที่ได้รับN/A2021-06-302021-06-30
130สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการการติดตามเรียกเงินคืนกรณีจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการที่เสียชีวิตก่อนการโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิระบุไว้ พบว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำหนังสือแจ้งขอคืนเงินต่อบุคคลที่ผู้สูงอายุระบุให้นำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารให้จัดทำหนังสือแจ้งขอคืนเงินต่อบุคคลที่ผู้สูงอายุและผู้พิการระบุให้นำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร และจัดทำสมุดคุมการส่งหนังสือขอคืนเงิน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบผู้ที่ยังไม่นำเงินส่งคืน และกรณีทายาทของผู้มีสิทธิไม่นำเงินมาคืนให้ส่งเรื่องแจ้งสำนักงานกฎหมายและคดีดำเนินการต่อไป2020-05-192020-05-19
131สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการการติดตามเรียกเงินคืนกรณีจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการที่เสียชีวิตก่อนการโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิระบุไว้ พบว่า ไม่มีการจัดทำสมุดคุมผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพที่ต้องติดตามให้มาคืนเงิน ทำให้ไม่ทราบว่ามีรายใดบ้างที่ยังไม่มาคืนเงินให้จัดทำหนังสือแจ้งขอคืนเงินต่อบุคคลที่ผู้สูงอายุและผู้พิการระบุให้นำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร และจัดทำสมุดคุมการส่งหนังสือขอคืนเงิน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบผู้ที่ยังไม่นำเงินส่งคืน และกรณีทายาทของผู้มีสิทธิไม่นำเงินมาคืนให้ส่งเรื่องแจ้งสำนักงานกฎหมายและคดีดำเนินการต่อไป2020-05-192020-05-19
132สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการการติดตามเรียกเงินคืนกรณีจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการที่เสียชีวิตก่อนการโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิระบุไว้ พบว่า กรณีไม่สามารถติดตามให้นำเงินมาคืนได้ เจ้าหน้าที่ไม่ได้ส่งเรื่องแจ้งสำนักงานกฎหมายและคดีดำเนินการต่อไปให้จัดทำหนังสือแจ้งขอคืนเงินต่อบุคคลที่ผู้สูงอายุและผู้พิการระบุให้นำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร และจัดทำสมุดคุมการส่งหนังสือขอคืนเงิน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบผู้ที่ยังไม่นำเงินส่งคืน และกรณีทายาทของผู้มีสิทธิไม่นำเงินมาคืนให้ส่งเรื่องแจ้งสำนักงานกฎหมายและคดีดำเนินการต่อไป2020-05-192020-05-19
133สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการการติดตามเรียกเงินคืนกรณีจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการที่เสียชีวิตก่อนการโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิระบุไว้ พบว่า มีการจัดทำสมุดคุมการส่งหนังสือขอคืนเงิน แต่ยังบันทึกไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบันบันทึกสมุดคุมการส่งหนังสือขอคืนเงินให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบผู้ที่ยังไม่นำเงินมาส่งคืน และหากมีการติดตามทวงถามแล้วแต่บุคคลดังกล่าวไม่ยอมจ่ายเงินคืนให้สำนักงานเขตส่งเรื่องแจ้งสำนักงานกฎหมายและคดีดำเนินการต่อไป2020-05-192020-05-19
162ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการเงินมีการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลสิทธิเบิกกรมบัญชีกลางมากกว่าข้อมูลผู้ป่วยมารับบริการจากรายงานค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกให้ชี้แจงกรณีเรียกเก็บเงินสิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง มากกว่าข้อมูลผู้ป่วยมารับบริการตามรายงานค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก2020-05-192020-05-19
135สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการนำเงินเหลือจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ไปเบิกจ่ายตามฎีกา รายการเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินได้เนื่องจากเงินหมด ให้รับคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีไว้ โดยขึ้นทะเบียนรายชื่อเรียงลำดับก่อนหลัง เพื่อขอจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำจ่ายแก่ผู้ยื่นคำขอฯ ในภายหลัง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1505/249 ลงวันที่ 20 มกราคม 2558 เรื่อง ขอส่งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีและแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ข้อ 3.62020-05-192020-05-19
136สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฝ่ายทะเบียนรายงานข้อมูลผู้เสียชีวิตให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน1. กำชับเจ้าหน้าที่พิมพ์รายงานสรุปการปรับปรุงข้อมูลสำนักทะเบียนท้องถิ่น ที่ได้รับแจ้งการเสียชีวิตในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และรายงานให้หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และผู้อำนวยการเขตทราบ 2. ให้ฝ่ายทะเบียนรายงานข้อมูลผู้เสียชีวิตทั้งที่ตายในพื้นที่และต่างพื้นที่ทุกราย รวมถึงรายงานข้อมูลการย้ายภูมิลำเนาให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ทราบ โดยพิมพ์รายงานข้อมูลผู้เสียชีวิตจากระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนตามหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1308/4181 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเบื้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ 3. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกสมุดคุมการแจ้งตายของสำนักงานเขตให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสอบยันจำนวนผู้เสียชีวิตให้ตรงตามรายงานสรุปการปรับปรุงข้อมูลสำนักทะเบียนท้องถิ่น จากระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 2020-05-192020-05-19
137โรงพยาบาลด้านการเงินการรับและนำเงินรายได้ค่ารักษาพยาบาลฝากธนาคารไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง การนำเงินฝากธนาคาร ให้เจ้าหน้าที่สอบทานเงินที่รับไว้ให้มียอดถูกต้องครบถ้วน ตามหลักฐานการรับเงิน (ใบเสร็จรับเงินและบันทึกนำส่งเงิน) ก่อนนำเงินฝากธนาคาร เพื่อลดข้อผิดพลาดในการนำเงินฝากธนาคาร2020-05-192020-05-19
138โรงพยาบาลด้านการเงินคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบรักษาเงินไม่เป็นปัจจุบัน และไม่ได้กำหนดให้กรรมการเก็บรักษาเงินรายใดเป็นผู้รับผิดชอบในการถือกุญแจหรือรหัสประจำตู้นิรภัยให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินเพิ่มเติมโดยให้มีกรรมการไม่น้อยกว่าสามคนจากข้าราชการ ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญงาน และหรือชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไปในหน่วยงาน โดยให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นประธานกรรมการและกำหนดคณะกรรมการผู้รับผิดชอบถือกุญแจและรหัสประจำตู้นิรภัยด้วย2020-05-192020-05-19
139โรงพยาบาลด้านการเงินจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล ไม่ครบถ้วนทุกประเภท และบันทึกข้อมูลในทะเบียนคุมฯ ไม่ถูกต้องครบถ้วนจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลให้ครบถ้วนทุกประเภท และบันทึกข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วน โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ผู้ป่วยมารับบริการ จำนวนราย จำนวนเงินที่เรียกเก็บ และใบเสร็จรับเงินซึ่งเป็นหลักฐานการับเงินให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน2020-05-192020-05-19
140โรงพยาบาลด้านการเงินมีการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลที่มารับบริการ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 1. ให้ชี้แจงกรณีที่ไม่พบหลักฐานการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล และกรณีที่เรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลสูงและต่ำไป 2. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบข้อมูลสิทธิการรักษาของผู้ป่วยให้ถูกต้องทุกครั้งก่อนอนุมัติสิทธิการรักษา เนื่องจากผู้ป่วยอาจมีารเปลี่ยนแปลงสิทธิการรักษา2020-05-192020-05-19
141โรงพยาบาลด้านการเงินบันทึกรับเงินจากลูกหนี้ในทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบและบันทึกการรับชำระเงินจากลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลทุกประเภทให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันเพื่อให้ทราบยอดคงเหลือของลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลที่ค้างชำระ และให้มีหนังสือเร่งรัดติดตามค่ารักษาพยาบาลที่ค้างชำระจากหน่วยงานให้ครบถ้วนโดยเร็ว2020-05-192020-05-19
142โรงพยาบาลด้านการเงินไม่พบกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผู้เช่าสถานที่ต้องทำประกันภัยในนามของผู้ให้เช่า ภายในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000.- บาท โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผลประโยชน์ และผู้เช่าเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยตลอดอายุสัญญาให้ชี้แจงกรณีที่ไม่มีกรมธรรม์ประกันภัยให้ตรวจสอบ หากผู้เช่าไม่ได้ทำประกันภัย ควรเร่งรัดผู้เช่าให้ทำประกันภัยโดยเร็ว ทั้งนี้ ถ้าผู้เช่าไม่ดำเนินการ ให้โรงพยาบาลดำเนินการตามสัญญาเช่าสถานที่ ข้อ 18 อย่างเคร่งครัด2020-05-192020-05-19
143โรงพยาบาลด้านการเงินไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมการรับชำระค่าเช่าสถานที่เพื่อติดตั้งตู้เรื่องรับฝาก - ถอนเงินอัตโนมัติรายเดือนและค่าบำรุงรายปี1. จัดทำทะเบียนคุมการรับชำระค่าเช่าสถานที่เพื่อใช้ในการติดตามเร่งรัดผู้เช่าให้ชำระค่าเช่าให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาตามสัญญากำหนด ซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดหนี้สูญ 2. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำกับ ควบคุมและติดตามให้ผู้เช่าปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างเคร่งครัด หากพบว่าผู้เช่าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ให้แจ้งผู้ให้เช่าทราบเพื่อดำเนินการตามสิทธิและค่าปรับที่ระบุไว้ในสัญญา2020-05-192020-05-19
144โรงพยาบาลด้านการเงินไม่พบเอกสารหลักฐานการชำระค่าภาษีโรงเรีอนและที่ดิน ให้โรงพยาบาลส่งสัญญาเช่าให้แก่สำนักงานเขต เพื่อให้สำนักงานเขตติดตามการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน อันเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกรุงเทพมหานคร2020-05-192020-05-19
145โรงพยาบาลด้านการเงินรายงานจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาล Phis แสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนและสัมพันธ์กันประสานผู้ดูแลระบบสารสนเทศโรงพยาบาล Phis ร่วมกันตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขให้รายงานต่าง ๆ แสดงรายละเอียดที่ถูกต้องตรงกัน และตามจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการจริง เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ประหยัดเวลาและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเองได้ อันจะทำให้โรงพยาบาลได้รับประโยชน์จากระบบสารสนเทศโรงพยาบาล Phis อย่างคุ้มค่า2020-05-192020-05-19
146โรงพยาบาลด้านการจัดซื้อจัดจ้างการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่รัดกุมเพียงพอ ทำให้มีการจัดซื้อพัสดุประเภทเดียวกัน ระยะเวลาใกล้เคียงกัน แต่แยกการจัดซื้อออกจากกันหรือดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม1. ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ โดยสำรวจปริมาณการใช้ยาและเวชภัณฑ์ในแต่ละปี 2. ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ควรวางแผนการดำเนินการเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการใช้งาน เป็นการประหยัดเวลา และเพิ่มโอกาศในการต่อรองราคา รวมถึงเป็นการป้องกันการดำเนินการที่อาจเข้าข่ายการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง โดยให้โรงพยาบาลถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 7000/6359 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2541 เรื่อง การจัดซื้อในลักษณะของการแบ่งซื้ออย่างเคร่งครัด2020-05-192020-05-19
147โรงพยาบาลด้านวัสดุไม่ได้จัดทำบัญชีวัสดุสำหรับควบคุมชุดผ้าสำเร็จรูปทุกชนิด รวมทั้งไม่ได้จัดเก็บเอกสารหลักฐานการได้มาของชุดผ้าฯ หรือจัดเก็บแต่ไม่สามารถค้นหาและนำมาให้ตรวจสอบได้ให้ตรวจนับปริมาณชุดผ้าคงเหลือทุกประเภทที่ยังไม่ได้นำออกมาใช้งาน เพื่อจัดทำบัญชี และต่อไปหากมีการเบิกจ่ายเพื่อนำไปหมุนเวียนในการให้บริการผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ของแต่ละหอผู้ป่วย ให้จัดทำหลักฐานการเบิก จ่าย และตัดยอดในบัญชีวัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน รวมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการรับ จ่าย ประกอบการบันทึกบัญชีไว้ให้ครบถ้วน2020-05-192020-05-19
960สำนักและสำนักงานด้านการเงินมีเงินประกันคงค้าง พ้นภาระผูกพันเป็นระยะเวลานาน แต่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการยังไม่มารับคืนN/A2021-06-302021-06-30
148โรงพยาบาลด้านวัสดุหอผู้ป่วยไม่ได้กำหนดปริมาณชุดผ้าฯ ให้เป็นค่ามาตรฐาน เพื่อให้มีจำนวนชุดผ้าฯ เพียงพอต่อการใช้งาน1. ให้สำรวจตรวจสอบปริมาณชุดผ้าที่ใช้งานหมุนเวียนของแต่ละหอผู้ป่วย เพื่อกำหนดเป็นปริมาณมาตรฐานประจำหอผู้ป่วย รวมทั้งเพื่อให้สามารถยันยอดได้ว่าหลังจากส่งซักฟอกแล้ว มียอดคงเหลือเท่าใด จะต้องทำการเบิกมาใช้งานอีกจำนวนเท่าใด 2. ในการเบิกจ่ายชุดผ้าฯ ให้เบิกจ่ายด้วยวิธี First In First Out เพื่อป้องกันมิให้ชุดผ้าฯ เสื่อมคุณภาพก่อนนำไปใช้งาน2020-05-192020-05-19
149โรงพยาบาลด้านวัสดุมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบวัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ไม่ครบทุกส่วนราชการ ทำให้ขาดการตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีให้ครบทุกส่วนราชการการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้ระบุขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อบัญญัติฯ กำหนด โดยเฉพาะการตรวจสอบการรับจ่ายและวัสดุคงเหลือของทุกส่วนราชการในสังกัดโรงพยาบาล เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 1492020-05-192020-05-19
150โรงพยาบาลด้านวัสดุคณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สินและคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ใช้วิธีการสุ่มตรวจสอบทรัพย์สิน เนื่องจากมีทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก แต่คณะกรรมการมีเพียง 3 คนเท่านั้นการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติงานใด ๆ ควรพิจารณาจำนวนคณะกรรมการให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ2020-05-192020-05-19
151โรงพยาบาลด้านวัสดุจัดทำบัญชีวัสดุไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุกำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำบัญชีวัสดุและใบเบิกพัสดุให้ถูกต้องตามแบบที่กรุงเทพมหานครกำหนด2020-05-192020-05-19
152ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการเงินสิ้นปีงบประมาณเจ้าหน้าที่การเงินไม่ได้รายงานใบเสร็จรับเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบและใบเสร็จรับเงินที่ใช้ไปสิ้นปีงบประมาณให้จัดทำรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินโดยให้มีข้อมูลเกี่ยวกับเล่มที่ เลขที่ ของใบเสร็จรับเงินที่มีอยู่และที่ใช้ไปแล้ว เสนอหัวหน้าหน่วยการคลัง และผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อทราบภายในระยะเวลาตามที่ระเบียบฯ กำหนด2020-05-192020-05-19
153ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการเงินณ วันที่ตรวจสอบไม่พบหลักฐานการเรียกเก็บเงิน และมีใบสั่งยาให้ตรวจสอบไม่ครบถ้วน ให้ชี้แจง กรณีไม่พบหลักฐานการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล2020-05-192020-05-19
154ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการเงินใบสั่งยา รายงานรายชื่อผู้ป่วยนอกแยกตามสิทธิการรักษา และรายงานค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก แสดงข้อมูลและจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลไม่ตรงกันประสานผู้ดูแลระบบสารสนเทศโปรแกรม HCIS ร่วมกันตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขให้รายงานต่าง ๆ แสดงข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน และตามที่ผู้ป่วยที่มารับบริการจริง เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ประหยัดเวลา และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างถูกต้องและใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศโปรแกรม HCIS ได้อย่างคุ้มค่า2020-05-192020-05-19
961สำนักและสำนักงานด้านการเงินจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น ผู้ขายไม่ลงลายมือชื่อในใบเสนอราคา และใบส่งของ บันทึกขอความเห็นชอบเจ้าหน้าที่พัสดุไม่ลงชื่อ และผู้มีอำนาจเห็นชอบไม่ลงนามเห็นชอบ เป็นต้นN/A2021-06-302021-06-30
155ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการเงินศูนย์ฯ มีวิธีการจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เป็นเหตุให้งบเงินรับ -เงินจ่าย ประจำเดือนแสดงรายการบัญชีรายจ่ายเงินบำรุงฯ รายจ่ายเงินโครงการ และภาษีหัก ณ จ่าย (ด้านรับ) ไม่ถูกต้องการจ่ายเช็คเงินฝากธนาคารให้ผู้รับเช็คลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับเช็คด้านหลังต้นขั้วเช็คทุกฉบับเพื่อใช้อ้างอิงในการบันทึกบัญชี และบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือการบัญชีที่สำนักอนามัยกำหนด โดยเฉพาะบันทึกตัดจ่ายเช็คตามวันเดือนปีที่เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งแก้ไขงบการเงินประจำเดือนและประจำปี พ.ศ. 2558 และจัดส่งสำนักอนามัยต่อไป2020-05-192020-05-19
156ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการเงินจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลไม่ครบทุกประเภทจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลให้ครบถ้วนทุกประเภทพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในทะเบียนคุมฯ ให้ครบถ้วน ได้แก่ จำนวนราย จำนวนเงิน วันที่ผู้ป่วยมารับบริการจริง และการรับเงินให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาในการติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดหนี้สูญ2020-05-192020-05-19
157ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการเงินมีการอนุมัติสิทธิการรักษาไม่ถูกต้องทำให้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลได้จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ป่วยที่ได้รับการอนุมัติสิทธิการรักษาจากกรมบัญชีกลาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการอนุมัติสิทธิการรักษาผู้ป่วยใช้เป็นข้อมูลในการสอบทานความถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่มารับบริการ อันเป็นการป้องกันการอนุมัติสิทธิการรักษาที่ไม่ถูกต้อง2020-05-192020-05-19
158ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการเงินจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันไม่เป็นปัจจุบันให้ปรับปรุงการบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินยืมเงินโครงการฯ และรายการปิดโอนบัญชีตอนสิ้นปีเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการบันทึกบัญชีที่สำนักอนามัยกำหนดตามหนังสือที่ กท 2001/4300 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2545 เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานด้านบัญชีของสถานบริการสาธารณสุข2020-05-192020-05-19
159ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการเงินจัดทำใบสรุปการรับเงินประจำวันไม่ถูกต้องให้แสดงรายการรับเงินทุกประเภทในใบสรุปการรับเงินประจำวันให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นประจำทุกวันและให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน พร้อมลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจำวันไว้เป็นหลักฐาน2020-05-192020-05-19
160ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการเงินใช้ใบเสร็จรับเงินไม่เรียงลำดับก่อนหลังการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินให้เบิกจ่ายตามที่ได้รับมาก่อนหลัง เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามควบคุมใบเสร็จรับเงิน2020-05-192020-05-19
161ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการเงินมีวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมและชดใช้เงินยืมใช้ในราชการที่ไม่ถูกต้องปรับปรุงวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินยืมเงินโครงการฯ ให้ถูกต้อง เหมาะสม ดังนี้ 1. จัดทำสัญญาการยืม โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการยืมเงินและการส่งชดใช้เงินยืมให้ครบถ้วนตามที่ระเบียบฯ กำหนด 2. การส่งชดใช้เงินยืมเมื่อดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ยืมนำใบสำคัญส่งชดใช้เงินยืมภายในระยะเวลาตามที่ระเบียบฯ กำหนด และให้ผู้รับออกใบรับใบสำคัญให้กับผู้ยืมเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบ พร้อมทั้งบันทึกการชดใช้ดังกล่าวในสัญญาการยืมเงิน รวมทั้งตั้งฎีกาจ่ายให้บัญชีเงินฝากธนาคารเงินโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมอบให้คณะกรรมการรับส่งเงินศูนย์ เพื่อโอนชดใช้ทางบัญชีและไม่ต้องเขียนเช็คสั่งจ่ายกลับคืนไปยังผู้ยืมอีกเป็นการลดขั้นตอนในการเขียนเช็คสั่งจ่ายชดใช้เงินยืม2020-05-192020-05-19
1246สำนักด้านวัสดุรายงานวัสดุคงเหลือไม่ครบถ้วนทุกรายการN/A2021-07-312021-07-31
163ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการเงินรายงานค่ารักษาพยาบาล (นค.1), รายงานรายชื่อผู้ป่วยนอกจำแนกตามสิทธิการรักษาและรายงานรายชื่อผู้ป่วยนอกที่มารับบริการรายวันจากระบบสารสนเทศ HCIS และใบสั่งยา แสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนและสัมพันธ์ 1. ประสานผู้ดูแลระบบสารสนเทศ HCIS ร่วมกันตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขให้รายงานต่าง ๆ แสดงข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันและตามที่ผู้ป่วยที่มารับบริการจริง เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ประหยัดเวลาและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเองได้ อันจะทำให้ได้รับประโยชน์จากระบบสารสนเทศ HCIS ได้อย่างคุ้มค่า 2. สอบทานการเรียกเก็บเงินเปรียบเทียบกับรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากระบบสารสนเทศ HCIS เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดพร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาในการติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการควบคุมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล ป้องกันการเกิดหนี้สูญ2020-05-192020-05-19
164ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการเงินมีการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นให้เร่งดำเนินการเรียกเก็บเงินไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง2020-05-192020-05-19
165ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการเงินบันทึกข้อมูลใบสั่งยาไม่ครบถ้วน ได้แก่ ไม่บันทึกรายละเอียดการรักษาจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลหรือยอดรวมจำนวนเงิน ทำให้เสียเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงบันทึกข้อมูลใบสั่งยาให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะรายละเอียดการรักษา จำนวนเงินค่ารักษา และยอดรวมจำนวนเงินเพื่อประหยัดเวลาในการสอบทานข้อมูลจำนวนเงิน2020-05-192020-05-19
166ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการเงินไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลทุกประเภทจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลให้ครบถ้วนทุกประเภทพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในทะเบียนคุมฯ ให้ครบถ้วน ได้แก่ จำนวนราย จำนวนเงิน วันที่ผู้ป่วยมารับบริการจริง และการรับเงินให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาในการติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดหนี้สูญ2020-05-192020-05-19
167ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการเงินวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการหักและนำส่งเงินสวัสดิการยังไม่เหมาะสมและรัดกุม เช่น การชำระเงินค่าหุ้นและเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. ไม่ได้ชำระโดยหักจากเงินเดือน เนื่องจากมีเงินเดือนคงเหลือไม่พอหัก ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน หรือไม่ประสงค์ให้หักจากเงินเดือน ฯลฯกำหนดมาตรการควบคุมการอนุมัติกู้ยืมเงินให้รัดกุมยิ่งขึ้น โดยทุกครั้งที่มีการเสนอหนังสือกู้ยืม ให้ผู้ขอกู้จัดทำรายละเอียดหนี้สินที่มีอยู่ทั้งหมด ขณะเสนอหนังสือรับรองขอกู้ยืมเงิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการรับรองเงินเดือนของเจ้าหน้าที่แต่ละราย2020-05-192020-05-19
168ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการเงินหนังสือขอโอนเงินค่าตอบแทนของอาสาสมัครศูนย์สุขภาพชุมชน ไม่ได้ลงวันที่และไม่ได้ระบุระยะเวลาในการมอบอำนาจ รวมทั้งไม่มีการอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้อาสาสมัครทุกรายที่รับเงินค่าตอบแทนต้องดำเนินการเปิดบัญชี เพื่อให้ศูนย์ฯ โอนเงินค่าตอบแทนเข้าบัญชีอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานตามสิทธิที่ควรจะได้เงินจริง2020-05-192020-05-19
169ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการเงินระยะเวลาในการจัดทำหนังสือหรือบันทึกข้อมูลเพื่อเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลยังไม่เหมาะสม และหรือเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลไม่ครบถ้วนถูกต้องเร่งรัดการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลสิทธิต้นสังกัดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และต่อไปให้กำหนดระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินของแต่ละสิทธิให้มีความเหมาะสมกับจำนวนผู้มารับบริการยิ่งขึ้น2020-05-192020-05-19
962สำนักและสำนักงานด้านการเงินไม่จัดทำรายงานเงินสดคงเหลือประจำวันและสรุปการรับเงินประจำวันN/A2021-06-302021-06-30
171ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการเงินสั่งจ่ายเช็คสูงกว่าที่ได้รับเช็คจริง เนื่องจากนำจ่ายให้กับผู้มีสิทธิสูงกว่าเงินเดือนสุทธิที่คำนวณได้กรณีสั่งจ่ายเช็คเงินเดือนจากธนาคารบัญชีคณะกรรมการรับ - ส่งเงินศูนย์ฯ สูงกว่าที่ได้รับจริง ให้ศูนย์ฯ เร่งดำเนินการเรียกจำนวนเงินดังกล่าวคืนจากข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนสูงเกินไป2020-05-192020-05-19
172ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการเงินใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) มียอดเงินคงเหลือ ซึ่งธนาคารแจ้งว่าไม่สามารถนำเงินเข้าบัญชีได้ และผู้มีสิทธิยังไม่ได้มารับเงินให้จัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีคณะกรรมการรับ - ส่งเงินศูนย์ฯ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ทราบถึงข้อผิดพลาดและแก้ไขได้อย่างทันเหตุการณ์2020-05-192020-05-19
173ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการเงินมีการเบิกจ่ายเงินให้แก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการซึ่งไม่ได้ลงลายมือชื่อในสมุดลงเวลาการปฏิบัติงานให้ดำเนินการนำส่งเงินคืน กรณีเบิกจ่ายเงินให้แก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ ซึ่งไม่ได้ลงลายมือชื่อในสมุดลงเวลาการปฏิบัติงาน 2020-05-192020-05-19
174ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการเงินหนังสือมอบฉันทะรับเงินไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติฎีกาให้จ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิหรือได้รับมอบอำนาจที่ถูกต้อง เมื่อจ่ายเงินแล้ว ให้ผู้จ่ายตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับในใบเสร็จรับเงิน ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” และลง “วันเดือนปี” กำกับ สำหรับเอกสารประกอบฎีกาฉบับอื่น ๆ ที่มิใช่ใบเสร็จรับเงินให้ประทับตรา "จ่ายเงินแล้ว" และ “วันเดือนปี” โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ก็ได้ตามที่ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน ฯ พ.ศ. 2555 กำหนด2020-05-192020-05-19
175ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการเงินประทับตราจ่ายเงินแล้วและวันเดือนปีกำกับในเอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วนทุกฉบับให้จ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิหรือได้รับมอบอำนาจที่ถูกต้อง เมื่อจ่ายเงินแล้ว ให้ผู้จ่ายตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับในใบเสร็จรับเงิน ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” และลง “วันเดือนปี” กำกับ สำหรับเอกสารประกอบฎีกาฉบับอื่น ๆ ที่มิใช่ใบเสร็จรับเงินให้ประทับตรา "จ่ายเงินแล้ว" และ “วันเดือนปี” โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ก็ได้ตามที่ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน ฯ พ.ศ. 2555 กำหนด2020-05-192020-05-19
176ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการเงินผู้จ่ายเงินไม่ลงนามรับรองความถูกต้องและวันเดือนปีในใบเสร็จรับเงิน (ใบสำคัญคู่จ่าย)ให้จ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิหรือได้รับมอบอำนาจที่ถูกต้อง เมื่อจ่ายเงินแล้ว ให้ผู้จ่ายตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับในใบเสร็จรับเงิน ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” และลง “วันเดือนปี” กำกับ สำหรับเอกสารประกอบฎีกาฉบับอื่น ๆ ที่มิใช่ใบเสร็จรับเงินให้ประทับตรา "จ่ายเงินแล้ว" และ “วันเดือนปี” โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ก็ได้ตามที่ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน ฯ พ.ศ. 2555 กำหนด2020-05-192020-05-19
423สถานีดับเพลิงด้านวัสดุไม่จัดทำบัญชีวัสดุเร่งดำเนินการตรวจสอบและนับยอดคงเหลือวัสดุให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งจัดทำบัญชีวัสดุให้ถูกต้อง รวมทั้งจัดทำเอกสารการเบิก - จ่ายวัสดุทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายวัสดุ2020-05-192020-05-19
177ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการเงินมีการอนุมัติสิทธิการรักษาไม่ถูกต้องทำให้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลได้จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ป่วยที่ได้รับการอนุมัติสิทธิการรักษาจากกรมบัญชีกลาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการอนุมัติสิทธิการรักษาผู้ป่วยใช้เป็นข้อมูลในการสอบทานความถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่มารับบริการ อันเป็นการป้องกันการอนุมัติสิทธิการรักษาที่ไม่ถูกต้อง2020-05-192020-05-19
178ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านบัญชีจัดทำและหรือบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วนถูกต้องให้เจ้าหน้าที่บันทึกบัญชี และจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน และ ประจำปีงบประมาณให้ถูกต้องตามแนวทางการบันทึกบัญชีที่สำนักอนามัยกำหนด ตามหนังสือที่ กท 2001/4300 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2545 เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานด้านบัญชีของสถานบริการสาธารณสุข2020-05-192020-05-19
179ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านบัญชีงบเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีการแสดงรายการเงินบำรุง แต่ไม่มีบัญชีแยกประเภทสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่บันทึกบัญชี และจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน และประจำปีงบประมาณให้ถูกต้องตามแนวทางการบันทึกบัญชีที่สำนักอนามัยกำหนด ตามหนังสือที่ กท 2001/4300 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2545 เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานด้านบัญชีของสถานบริการสาธารณสุข2020-05-192020-05-19
180ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านบัญชีจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารไม่ครบถ้วน โดยไม่ได้จัดทำงบเทียบยอดของเงินฝากธนาคารกระแสรายวันให้เจ้าหน้าที่บันทึกบัญชี และจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนและ ประจำปีงบประมาณให้ถูกต้องตามแนวทางการบันทึกบัญชีที่สำนักอนามัยกำหนด ตามหนังสือที่ กท 2001/4300 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2545 เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานด้านบัญชีของสถานบริการสาธารณสุข2020-05-192020-05-19
181ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านบัญชีการบันทึกบัญชีตัดจ่าย เงินฝากธนาคารเงินบำรุงฯ และรายจ่ายเงินบำรุงฯ สูงเกินไป กรณีการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วนให้ปรับปรุงการบันทึกบัญชีรวมทั้งแก้ไขงบเงินรับ - เงินจ่าย ประจำเดือน และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้แสดงรายการและจำนวนเงินให้ถูกต้อง เสนอสำนักอนามัยเพื่อทราบตามระเบียบต่อไป2020-05-192020-05-19
182ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านบัญชีการบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารเงินโครงการฯ และรายจ่ายเงินโครงการฯ สูงเกินไปกรณีการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วนให้ปรับปรุงการบันทึกบัญชีรวมทั้งแก้ไขงบเงินรับ - เงินจ่าย ประจำเดือน และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้แสดงรายการและจำนวนเงินให้ถูกต้อง เสนอสำนักอนามัยเพื่อทราบตามระเบียบต่อไป2020-05-192020-05-19
183ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านวัสดุบันทึกการรับ จ่าย ยาและเวชภัณฑ์คงเหลือในแบบ วภ.6 โดยไม่ได้บันทึกรายการผ่านระบบ HCIS การเบิกจ่ายวัสดุยา และเวชภัณฑ์ ให้จัดทำใบเบิกพัสดุและสำเนาคู่ฉบับตามรูปแบบที่กรุงเทพมหานครกำหนดและลงข้อมูลในใบเบิกพัสดุให้ครบถ้วน โดยเฉพาะลงวันที่สั่งจ่าย จ่าย และรับพัสดุ เพื่อใช้ประกอบการบันทึกบัญชี โดยบันทึกบัญชีผ่านระบบ HCIS และบันทึกรายการตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้การบันทึกบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องโดยถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 146 - 148 โดยเคร่งครัด2020-05-192020-05-19
184ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านวัสดุจัดทำใบเบิกพัสดุไม่ถูกต้อง คือ จัดทำใบเบิกพัสดุ โดยไม่จัดทำสำเนาคู่ฉบับและไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กรุงเทพมหานครกำหนดการเบิกจ่ายวัสดุยา และเวชภัณฑ์ ให้จัดทำใบเบิกพัสดุและสำเนาคู่ฉบับตามรูปแบบที่กรุงเทพมหานครกำหนดและลงข้อมูลในใบเบิกพัสดุให้ครบถ้วน โดยเฉพาะลงวันที่สั่งจ่าย จ่าย และรับพัสดุ เพื่อใช้ประกอบการบันทึกบัญชี โดยบันทึกบัญชีผ่านระบบ HCIS และบันทึกรายการตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้การบันทึกบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องโดยถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 146 - 148 โดยเคร่งครัด2020-05-192020-05-19
185ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านวัสดุลงรายละเอียดในใบเบิกพัสดุยาและเวชภัณฑ์ ไม่ถูกต้อง เหมาะสม การเบิกจ่ายวัสดุยา และเวชภัณฑ์ ให้จัดทำใบเบิกพัสดุและสำเนาคู่ฉบับตามรูปแบบที่กรุงเทพมหานครกำหนดและลงข้อมูลในใบเบิกพัสดุให้ครบถ้วน โดยเฉพาะลงวันที่สั่งจ่าย จ่าย และรับพัสดุ เพื่อใช้ประกอบการบันทึกบัญชี โดยบันทึกบัญชีผ่านระบบ HCIS และบันทึกรายการตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้การบันทึกบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องโดยถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 146 - 148 โดยเคร่งครัด2020-05-192020-05-19
186ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านวัสดุมีการจ่ายยาก่อนได้รับการอนุมัติสั่งจ่ายการเบิกจ่ายวัสดุยา และเวชภัณฑ์ ให้จัดทำใบเบิกพัสดุและสำเนาคู่ฉบับตามรูปแบบที่กรุงเทพมหานครกำหนดและลงข้อมูลในใบเบิกพัสดุให้ครบถ้วน โดยเฉพาะลงวันที่สั่งจ่าย จ่าย และรับพัสดุ เพื่อใช้ประกอบการบันทึกบัญชี โดยบันทึกบัญชีผ่านระบบ HCIS และบันทึกรายการตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้การบันทึกบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องโดยถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 146 - 148 โดยเคร่งครัด2020-05-192020-05-19
187ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านวัสดุบัญชียาและเวชภัณฑ์บางรายการแสดงยอดคงเหลือบางช่วงติดลบ ให้ตรวจนับวัสดุยาและเวชภัณฑ์คงเหลือเปรียบเทียบกับบัญชีเป็นครั้งคราว ซึ่งจะช่วยให้ศูนย์ฯ ได้ทราบยอดคงเหลือ และการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานได้ทันท่วงที2020-05-192020-05-19
188ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านวัสดุตรวจนับวัสดุยาคงเหลือไม่ตรงตามบัญชีคุมให้ตรวจนับวัสดุยาและเวชภัณฑ์คงเหลือเปรียบเทียบกับบัญชีเป็นครั้งคราว ซึ่งจะช่วยให้ศูนย์ฯ ได้ทราบยอดคงเหลือ และการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานได้ทันท่วงที2020-05-192020-05-19
189ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านวัสดุการเบิกจ่ายวัสดุไม่มีการบันทึกรายการผ่านระบบ MIS2 แต่บันทึกรายการในแผ่นการ์ดให้เร่งรัดบันทึกรายการเบิกจ่ายวัสดุผ่านระบบ MIS2 หากเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความชำนาญในการใช้งานระบบฯ ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อปฏิบัติงานได้ถูกต้อง2020-05-192020-05-19
431สถานีดับเพลิงด้านครุภัณฑ์ไม่ระบุหมายเลขเครื่องของทรัพย์สินในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS2)ให้สถานีดับเพลิงตรวจสอบและบันทึกข้อมูลทรัพย์สินในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS2) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน2020-05-192020-05-19
190ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านวัสดุบันทึกรายละเอียดในทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง เช่น ไม่ได้บันทึกที่ตั้ง/ที่ใช้ประจำ บันทึกหมายเลขเครื่องไม่ถูกต้องตามจริง หรือไม่ได้บันทึกหมายเลขเครื่อง เป็นต้นปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเขียนรหัสครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน2020-05-192020-05-19
191ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านวัสดุวัสดุคงเหลือไม่ตรงตามบัญชีวัสดุบันทึกบัญชีเพื่อควบคุมวัสดุให้ครบถ้วนทุกรายการ2020-05-192020-05-19
192ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านวัสดุมีวัสดุบางรายการคงเหลือเป็นจำนวนมาก และหรือไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานวัสดุที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ให้เวียนแจ้งส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ที่ประสงค์ขอรับโอนวัสดุดังกล่าวไปใช้งาน เพื่อมิให้เป็นการสูญเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์2020-05-192020-05-19
193ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านวัสดุบัญชีวัสดุแผ่นการ์ดมีการลงรายละเอียดไม่ครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้ลงเลขที่เอกสารและหน่วยนับ รวมทั้งบางรายการไม่ได้ลงราคาต่อหน่วยให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้ครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบ และเป็นเอกสารอ้างอิง สำหรับการบันทึกบัญชีวัสดุต่อไป รวมทั้งการเบิกจ่ายวัสดุให้บันทึกใบเบิกพัสดุให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยเฉพาะการลงวันที่เบิก วันที่จ่าย และวันที่รับวัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานการบันทึกบัญชีตามความเป็นจริง รวมทั้งบันทึกรายละเอียดในบัญชีวัสดุ (แผ่นการ์ด) ให้ครบถ้วน2020-05-192020-05-19
194ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านวัสดุเจ้าหน้าที่พัสดุไม่ได้จัดเก็บสำเนาใบส่งของ และใบตรวจรับพัสดุให้ตรวจสอบ จึงนำหลักฐานต้นฉบับใบส่งของและใบตรวจรับพัสดุที่ใช้ประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินมาตรวจสอบการรับวัสดุในบัญชีให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้ครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบ และเป็นเอกสารอ้างอิง สำหรับการบันทึกบัญชีวัสดุต่อไป รวมทั้งการเบิกจ่ายวัสดุให้บันทึกใบเบิกพัสดุให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยเฉพาะการลงวันที่เบิก วันที่จ่าย และวันที่รับวัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานการบันทึกบัญชีตามความเป็นจริง รวมทั้งบันทึกรายละเอียดในบัญชีวัสดุ (แผ่นการ์ด) ให้ครบถ้วน2020-05-192020-05-19
195ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านวัสดุผู้เบิกไม่ได้จัดทำสำเนาใบเบิกพัสดุ และไม่ลงเลขที่ใบเบิกพัสดุ แต่มีการลงลายมือชื่อผู้เบิก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับ และผู้จ่ายครบถ้วน โดยลงวันเดือนปีที่สั่งจ่ายเท่านั้น ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้ครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบ และเป็นเอกสารอ้างอิง สำหรับการบันทึกบัญชีวัสดุต่อไป รวมทั้งการเบิกจ่ายวัสดุให้บันทึกใบเบิกพัสดุให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยเฉพาะการลงวันที่เบิก วันที่จ่าย และวันที่รับวัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานการบันทึกบัญชีตามความเป็นจริง รวมทั้งบันทึกรายละเอียดในบัญชีวัสดุ (แผ่นการ์ด) ให้ครบถ้วน2020-05-192020-05-19
219ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่าย คงเหลือของน้ำมันเชื้อเพลิง กรณีที่มีการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงโดยนำภาชนะมาใส่การเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงโดยนำภาชนะมาใส่ สำหรับรถจักรยานยนต์ ให้เสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมระบุในใบเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงว่า “ให้นำภาชนะมาใส่ได้” โดยหัวหน้าหน่วยงาน ลงลายมือชื่อกำกับ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดจำนวนและวิธีการเบิกจ่ายเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น พ.ศ. 2530 ข้อ 10 และ 22 ในการควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง โดยนำภาชนะมาใส่ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกองตรวจสอบภายในที่ กท 0407/781 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2549 เรื่อง การรายงานมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง กรณีที่มีการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงโดยนำภาชนะมาใส่ 2020-05-192020-05-19
196ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านวัสดุคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปี ไม่ได้ตรวจสอบวัสดุ รายงานผลการตรวจสอบเพียงครุภัณฑ์ให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ทราบ ส่วนวัสดุไม่มีการรายงาน1. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุตามข้อ 149 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 เริ่มดำเนินการตรวจสอบวัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป โดยต้องตรวจสอบหลักฐานการรับจ่ายวัสดุกับบัญชีวัสดุว่ามีความถูกต้องหรือไม่ วัสดุคงเหลืออยู่ตรงตามบัญชีวัสดุหรือไม่ มีวัสดุใดชำรุดเสื่อมคุณภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการอีกต่อไป และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบวัสดุ 2. ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี คณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่พัสดุร่วมกันตรวจสอบความมีอยู่จริงของทรัพย์สินทุกรายการเปรียบเทียบกับทะเบียนทรัพย์สิน หากพบว่ามีข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้องตรงกันให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 กำหนด2020-05-192020-05-19
197ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านครุภัณฑ์เขียนรหัสครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง โดยยังคงใช้รหัส MIS1 ไม่ได้แก้ไขให้เป็นปัจจุบันปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเขียนรหัสครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน2020-05-192020-05-19
198ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านครุภัณฑ์ไม่มีครุภัณฑ์ให้ตรวจสอบหลายรายการให้เร่งค้นหาครุภัณฑ์ที่ไม่มีให้ตรวจสอบให้พบโดยเร็ว 2020-05-192020-05-19
199ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านครุภัณฑ์มีครุภัณฑ์ให้ตรวจสอบไม่ครบถ้วนให้นำครุภัณฑ์ที่ไม่มีให้ตรวจสอบหลายรายการ มาให้ตรวจสอบโดยเร็ว2020-05-192020-05-19
200ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านครุภัณฑ์คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของการรับ - จ่ายวัสดุ แต่ตรวจนับเพียงยอดคงเหลือของวัสดุเท่านั้น รวมถึงไม่ได้ตรวจสอบความมีอยู่จริงของครุภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มได้มาจนถึงปัจจุบันในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สิน คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้ถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การทรัพย์สิน พ.ศ. 2538 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 โดยเฉพาะการตรวจสอบความมีอยู่จริงของทรัพย์สินทุกรายการ เปรียบเทียบกับทะเบียนทรัพย์สิน หากพบว่ามีข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือไม่ถูกต้องตรงกัน ให้รายงานผลต่อผู้แต่งตั้งและประสานเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป2020-05-192020-05-19
201ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านครุภัณฑ์บันทึกชื่อทรัพย์สินกับรายละเอียดยี่ห้อ/รุ่นของครุภัณฑ์ในทะเบียนทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กันปรับปรุงข้อมูลของทรัพย์สินให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาติดตาม รวมถึงกำหนดแนวทางการใช้งานทรัพย์สินเพื่อให้บุคลากรภายในศูนย์ฯ ถือปฏิบัติร่วมกัน 2020-05-192020-05-19
202ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านครุภัณฑ์มีครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ได้ใช้งานแล้ว ไม่ได้แสดงรายการดังกล่าวในรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สิน คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้ถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพ-มหานคร เรื่อง การทรัพย์สิน พ.ศ. 2538 และข้อบัญญัติกรุงเทพ-มหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 โดยเฉพาะการตรวจสอบความมีอยู่จริงของทรัพย์สินทุกรายการ เปรียบเทียบกับทะเบียนทรัพย์สิน หากพบว่ามีข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือไม่ถูกต้องตรงกัน ให้รายงานผลต่อผู้แต่งตั้งและประสานเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป2020-05-192020-05-19
203ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านครุภัณฑ์จัดทำหนังสือรับมอบดูแลทรัพย์สินของศูนย์สุขภาพชุมชน แต่แบบฟอร์มไม่เป็นไปตามที่สำนักอนามัยกำหนด รวมทั้งเลขทะเบียนทรัพย์สินที่ระบุในหนังสือรับมอบฯ เป็นเลขทะเบียนทรัพย์สินของ MIS1จัดทำหนังสือรับมอบทรัพย์สินของศูนย์สุขภาพชุมชนให้เป็นไปตามแบบที่สำนักอนามัยกำหนด รวมถึงบันทึกข้อมูลทรัพย์สินให้ครบถ้วนถูกต้อง อนึ่ง ในคราวต่อไปหากได้รับทรัพย์สินเพิ่มเติม ให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันด้วย2020-05-192020-05-19
205ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านครุภัณฑ์บันทึกรายละเอียดในทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง เช่น ไม่ได้บันทึกที่ตั้ง/ที่ใช้ประจำ บันทึกหมายเลขเครื่องไม่ถูกต้องตามจริง หรือไม่ได้บันทึกหมายเลขเครื่อง เป็นต้นบันทึกปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบ MIS2และเขียนรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และเร่งดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ2020-05-192020-05-19
206ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านครุภัณฑ์รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี มีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการจำหน่ายบันทึกปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบ MIS2และเขียนรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และเร่งดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ2020-05-192020-05-19
207ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านครุภัณฑ์ไม่มีหนังสือส่งมอบวัสดุครุภัณฑ์ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนให้ตรวจสอบ เร่งดำเนินการสำรวจทรัพย์สินที่ใช้ประจำของศูนย์สุขภาพชุมชน เพื่อจัดทำหนังสือส่งมอบทรัพย์สิน เสนอผู้มีอำนาจและมอบให้ศูนย์สุขภาพชุมชนเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบต่อไป2020-05-192020-05-19
208ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงทะเบียนทรัพย์สิน MIS2 ไม่ได้บันทึกรายละเอียดอุปกรณ์ประจำรถไว้ในส่วนประกอบทรัพย์สินบันทึกรายละเอียดอุปกรณ์ประจำรถในทะเบียนทรัพย์สิน MIS2 ให้ครบถ้วน2020-05-192020-05-19
209ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงระบุสถานะปัจจุบันของรถส่วนกลางไม่ถูกต้องปรับปรุงข้อมูลของทรัพย์สินให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาติดตาม รวมถึงกำหนดแนวทางการใช้งานทรัพย์สินเพื่อให้บุคลากรภายในศูนย์ฯ ถือปฏิบัติร่วมกัน 2020-05-192020-05-19
210ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้จัดทำรายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ 6) มีเพียงการจัดเก็บประวัติการซ่อมของรถแต่ละคัน และจัดเก็บเฉพาะรายการซ่อมกับกองโรงงานช่างกลเท่านั้นจัดทำสมุดลงประวัติการซ่อมรถแต่ละคันตามแบบ 6 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพ-มหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับรถราชการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2526 ข้อ 18 กำหนด2020-05-192020-05-19
211ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงบันทึกเลขไมล์ในใบสำคัญเบิกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงกับบันทึกการใช้รถ (แบบ 4) ไม่สัมพันธ์กัน กำชับพนักงานขับรถยนต์ให้เขียนเลขไมล์ในใบสำคัญเบิกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและบันทึกการใช้รถ (แบบ 4) ให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงและสัมพันธ์กัน2020-05-192020-05-19
212ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงลงรายละเอียดในใบขออนุญาตใช้รถ (แบบ 3) และบันทึกการใช้รถ (แบบ 4) ไม่สัมพันธ์กันให้ปรับปรุงการควบคุมการนำรถราชการไปใช้งานให้รัดกุมยิ่งขึ้น โดยให้ผู้ขอใช้รถจัดทำใบขออนุญาตตามแบบ 3 ซึ่งลงรายละเอียดไว้ชัดเจน เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ มอบให้พนักงานขับรถนำไปใช้ปฏิบัติงาน เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพนักงานขับรถบันทึกการใช้รถตามแบบ 4 ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องสัมพันธ์กับใบขออนุญาตใช้รถ2020-05-192020-05-19
963สำนักและสำนักงานด้านบัญชีการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง และการเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของงบการเงินประจำปีได้N/A2021-06-302021-06-30
213ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงมีการนำรถไปใช้งานโดยไม่ได้จัดทำใบขออนุญาตใช้รถ (แบบ 3) แต่บันทึกการนำรถไปใช้งานในบันทึกการใช้รถ (แบบ 4) ซึ่งบันทึกไม่เป็นปัจจุบันให้ปรับปรุงการควบคุมการนำรถราชการไปใช้งานให้รัดกุมยิ่งขึ้น โดยให้ผู้ขอใช้รถจัดทำใบขออนุญาตตามแบบ 3 ซึ่งลงรายละเอียดไว้ชัดเจน เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ มอบให้พนักงานขับรถนำไปใช้ปฏิบัติงาน เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพนักงานขับรถบันทึกการใช้รถตามแบบ 4 ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องสัมพันธ์กับใบขออนุญาตใช้รถ2020-05-192020-05-19
214ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงการเบิกจ่ายกุญแจรถมีการควบคุมยังไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมกำกับดูแลการเบิกหรือส่งคืนกุญแจรถการเบิกส่งคืนกุญแจรถให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับการเบิกส่งคืนกุญแจอย่างใกล้ชิด2020-05-192020-05-19
215ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงตามหนังสือกรุงเทพมหานครที่ กท 7000/483 ลงวันที่ 23 เมษายน 2539 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกรณีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นของทางราชการให้สำนักงานตรวจสอบภายในทราบภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกต้นปีงบประมาณ ให้หน่วยงานทำการสำรวจตรวจสอบเครื่องจักรกลที่อยู่ในครอบครองตรวจสภาพจำนวนเครื่อง จักรกลที่สามารถใช้งานได้จริง สำรวจอัตราความ สิ้นเปลืองในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและรายงานให้สำนักงานตรวจสอบภายในทราบตามหนังสือกรุงเทพมหานครที่ กท 7000/483 ลงวันที่ 23 เมษายน 2539 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกรณีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นของทางราชการ2020-05-192020-05-19
216ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้เบิกน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องตัดหญ้าจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร และไม่ได้จัดทำหลักฐานการปฏิบัติงาน (ชั่วโมงการทำงาน) ไว้ให้ตรวจสอบให้เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องตัดหญ้าจากเงินงบประมาณ เพื่อจักได้ไม่เป็นภาระของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดจำนวนและวิธีการเบิกจ่ายเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พ.ศ. 2530 ข้อ 8 กำหนดก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 2020-05-192020-05-19
217ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้รายงานการใช้งานเครื่องตัดหญ้าเมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้ผู้บังคับบัญชาทราบ การเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงโดยนำภาชนะมาใส่ สำหรับรถจักรยานยนต์ ให้เสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมระบุในใบเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงว่า “ให้นำภาชนะมาใส่ได้” โดยหัวหน้าหน่วยงาน ลงลายมือชื่อกำกับ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดจำนวนและวิธีการเบิกจ่ายเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น พ.ศ. 2530 ข้อ 10 และ 22 ในการควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง โดยนำภาชนะมาใส่ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกองตรวจสอบภายใน ที่ กท 0407/781 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2549 เรื่อง การรายงานมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง กรณีที่มีการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงโดยนำภาชนะมาใส่ 2020-05-192020-05-19
218ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์มีการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงมาเก็บไว้ที่ศูนย์ฯ โดยในสำเนาใบเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ไม่ได้ระบุว่า “นำภาชนะมาใส่” และไม่ได้ขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงโดยนำภาชนะมาใส่ สำหรับรถจักรยานยนต์ ให้เสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมระบุในใบเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงว่า “ให้นำภาชนะมาใส่ได้” โดยหัวหน้าหน่วยงาน ลงลายมือชื่อกำกับ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดจำนวนและวิธีการเบิกจ่ายเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น พ.ศ. 2530 ข้อ 10 และ 22 ในการควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง โดยนำภาชนะมาใส่ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกองตรวจสอบภายในที่ กท 0407/781 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2549 เรื่อง การรายงานมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง กรณีที่มีการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงโดยนำภาชนะมาใส่ 2020-05-192020-05-19
1129โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินรับเงินค่าจำหน่ายอาหารครู ไม่นำฝากธนาคารN/A2021-06-302021-06-30
220ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงมีการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องตัดหญ้า แต่ไม่พบหลักฐานการขออนุมัติโควตาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องตัดหญ้าแต่ละเครื่องให้ศูนย์ฯ ดำเนินการขออนุมัติโควตาจำนวนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องตัดหญ้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบ การตรวจสอบความถูกต้องของการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง2020-05-192020-05-19
221ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงภาชนะที่นำมาใช้ใส่น้ำมันเชื้อเพลิง ไม่มีตรา กทม.ภาชนะที่ใช้เบิกน้ำมันเชื้อเพลิงให้พ่นตราเครื่องหมาย กทม. และชื่อหน่วยงานผู้เบิกไว้ที่ภาชนะบรรจุให้ชัดเจน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1300/1115 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2557 เรื่อง มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง2020-05-192020-05-19
222ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงมีการจัดเก็บกุญแจรถราชการอยู่ในตู้ห้องปฏิบัติการ โดยไม่มีคำสั่งมอบหมายให้มีผู้ดูแลเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่มีการลงลายมือชื่อควบคุมการเบิกใช้กุญแจรถไว้เป็นหลักฐานแต่อย่างใดให้ศูนย์ฯ จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้เก็บรักษากุญแจรถส่วนกลางเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบฯ กำหนดต่อไป2020-05-192020-05-19
223ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงบันทึกรายละเอียดของรถราชการในทะเบียนทรัพย์สิน MIS2 ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ได้แก่ รถทุกคันไม่บันทึกรายละเอียดอุปกรณ์ประจำรถ และสถานะทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบันบันทึกรายละเอียดอุปกรณ์ประจำรถในทะเบียนทรัพย์สิน MIS2 ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน2020-05-192020-05-19
224ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงพบการเปลี่ยนแผ่นกระจกมองซ้ายของรถราชการ ในรายการค่าจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ฯ แต่ไม่มีรายงานอุบัติเหตุ (แบบ 5) ของรถคันดังกล่าวให้สอบสวนข้อเท็จจริง กรณีมีการจ่ายค่าเปลี่ยนแผ่นกระจกมองข้างซ้าย โดยไม่ได้หาผู้รับผิดชอบในค่าเสียหายดังกล่าวอย่างแท้จริงก่อนดำเนินการ2020-05-192020-05-19
225ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการสามารถดำเนินการพร้อมกันได้ในคราวเดียว แต่ศูนย์ฯ แยกการจัดซื้อออกจากกัน อาจขาดโอกาสในการต่อรองราคาหรือการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม รวมถึงอาจเข้าข่ายการแบ่งซื้อแบ่งจ้างก่อนดำเนินการจัดซื้อ ควรวางแผนการดำเนินการ เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการใช้งาน รวมถึงการจัดซื้อพัสดุประเภทเดียวกันและความต้องการใช้ในเวลาใกล้เคียงกันด้วย เพื่อเป็นการประหยัด เวลา และเพิ่มโอกาสในการต่อรองราคา รวมถึงเป็นการป้องกันการดำเนินการที่อาจเข้าข่ายการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง รวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการจ่ายเงินให้รัดกุมยิ่งขึ้น2020-05-192020-05-19
226ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างยืมพัสดุจากองค์การค้าของ สกสค. มาใช้งานก่อน โดยไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อตามข้อบัญญัติฯ กำหนด1. ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีขั้นตอนและรายละเอียดตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครซึ่งสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดทำประมาณการรายละเอียดหรือการประมาณราคากลาง ทั้งนี้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำหนังสือเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทุกครั้ง 2. เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้เบิกเงิน ร่วมกันตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายละเอียดในเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบัญญัติ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนการลงนามทุกครั้ง และเมื่อตั้งฎีกาแล้วเสร็จ ควรกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบฎีกาเพื่อสอบทานความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกาอีกครั้ง รวมทั้งผู้อนุมัติฎีกาให้ตรวจสอบสาระสำคัญของฎีกาก่อนลงนาม2020-05-192020-05-19
227ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไม่มีราคามาตรฐานกำหนดไว้บางรายการไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ1. ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีขั้นตอนและรายละเอียดตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครซึ่งสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดทำประมาณการรายละเอียดหรือการประมาณราคากลาง ทั้งนี้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำหนังสือเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทุกครั้ง 2. เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้เบิกเงิน ร่วมกันตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายละเอียดในเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบัญญัติ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนการลงนามทุกครั้ง และเมื่อตั้งฎีกาแล้วเสร็จ ควรกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบฎีกาเพื่อสอบทานความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกาอีกครั้ง รวมทั้งผู้อนุมัติฎีกาให้ตรวจสอบสาระสำคัญของฎีกาก่อนลงนาม2020-05-192020-05-19
228ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างทดสอบเครื่องพิมพ์ที่ศูนย์ฯ จัดซื้อ พบว่า มีความเร็วในการพิมพ์ น้อยกว่าที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะกำหนด และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดให้ชี้แจงกรณีคณะกรรมการตรวจรับเครื่องพิมพ์ที่มีความเร็วต่ำกว่าเงื่อนไขในใบสั่งซื้อ2020-05-192020-05-19
229ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างระบุยี่ห้อ รุ่นของพัสดุที่ต้องการจัดซื้อ หรือชื่อผู้ขาย ผู้รับจ้างที่เห็นควรจัดซื้อในหนังสือขอเห็นชอบปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีขั้นตอนและรายละเอียดตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครซึ่งสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดทำประมาณการรายละเอียดหรือการประมาณราคากลาง ทั้งนี้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำหนังสือเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทุกครั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้เบิกเงิน ร่วมกันตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายละเอียดในเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบัญญัติ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนการลงนามทุกครั้ง และเมื่อตั้งฎีกาแล้วเสร็จ ควรกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบฎีกาเพื่อสอบทานความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกาอีกครั้ง รวมทั้งผู้อนุมัติฎีกาให้ตรวจสอบสาระสำคัญของฎีกาก่อนลงนาม2020-05-192020-05-19
230ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างระบุยี่ห้อ รุ่นของพัสดุที่ต้องการจัดซื้อในการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและหนังสือขอเห็นชอบปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีขั้นตอนและรายละเอียดตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครซึ่งสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดทำประมาณการรายละเอียดหรือการประมาณราคากลาง ทั้งนี้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำหนังสือเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทุกครั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้เบิกเงิน ร่วมกันตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายละเอียดในเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบัญญัติ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนการลงนามทุกครั้ง และเมื่อตั้งฎีกาแล้วเสร็จ ควรกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบฎีกาเพื่อสอบทานความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกาอีกครั้ง รวมทั้งผู้อนุมัติฎีกาให้ตรวจสอบสาระสำคัญของฎีกาก่อนลงนาม2020-05-192020-05-19
231ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตรงตามใบสั่งซื้อ แต่ไม่ตรงกับที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะกำหนด ให้ชี้แจงกรณีการจัดซื้อพัสดุไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะกำหนด2020-05-192020-05-19
232ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์ฯ ใช้วิธีการจัดซื้อไม่ถูกต้อง เนื่องจากต้องเป็นการจัดจ้าง เพราะจะต้องกำหนดขนาดเฉพาะเพื่อให้เหมาะกับพื้นที่ที่จะติดตั้งปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีขั้นตอนและรายละเอียดให้ถูกต้องเป็นไปตามข้อบัญญัติฯ และคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด2020-05-192020-05-19
233ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างบันทีกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ไม่ครบถ้วนทุกฎีกาให้ศูนย์ฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ให้ครบถ้วนทุกฎีกาที่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามหนังสือกรุงเทพมหานครที่ กท 1305/294 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2557 เรื่อง แจ้งการเริ่มดำเนินการในระบบ e-GP ภายหลังช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้และให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง2020-05-192020-05-19
1130โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินเรียกเก็บเงินค่าจำหน่ายอาหารครูต่ำกว่าความเป็นจริงN/A2021-06-302021-06-30
234ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างการประมาณราคา ไม่ได้จำแนกรายละเอียดค่าแรงออกเป็นแต่ละรายการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีขั้นตอนและรายละเอียดตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครซึ่งสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดทำประมาณการรายละเอียดหรือการประมาณราคากลาง ทั้งนี้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำหนังสือเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทุกครั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้เบิกเงิน ร่วมกันตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายละเอียดในเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบัญญัติ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนการลงนามทุกครั้ง และเมื่อตั้งฎีกาแล้วเสร็จ ควรกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบฎีกาเพื่อสอบทานความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกาอีกครั้ง รวมทั้งผู้อนุมัติฎีกาให้ตรวจสอบสาระสำคัญของฎีกาก่อนลงนาม2020-05-192020-05-19
235ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างเริ่มดำเนินการขั้นตอนจัดจ้างภายหลังจากได้รับความเห็นชอบราคากลางเป็นเวลานานเกินกว่าระยะเวลาที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด อาจส่งผลให้ราคากลางที่ได้ประมาณไว้ไม่เป็นปัจจุบันปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีขั้นตอนและรายละเอียดตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครซึ่งสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดทำประมาณการรายละเอียดหรือการประมาณราคากลาง ทั้งนี้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำหนังสือเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทุกครั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้เบิกเงิน ร่วมกันตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายละเอียดในเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบัญญัติ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนการลงนามทุกครั้ง และเมื่อตั้งฎีกาแล้วเสร็จ ควรกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบฎีกาเพื่อสอบทานความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกาอีกครั้ง รวมทั้งผู้อนุมัติฎีกาให้ตรวจสอบสาระสำคัญของฎีกาก่อนลงนาม2020-05-192020-05-19
236ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ระบุหรืออ้างอิงราคามาตรฐาน รายการที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด และไม่แนบบัญชีราคามาตรฐานประกอบไว้ในฎีกาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีขั้นตอนและรายละเอียดตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครซึ่งสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดทำประมาณการรายละเอียดหรือการประมาณราคากลาง ทั้งนี้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำหนังสือเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทุกครั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้เบิกเงิน ร่วมกันตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายละเอียดในเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบัญญัติ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนการลงนามทุกครั้ง และเมื่อตั้งฎีกาแล้วเสร็จ ควรกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบฎีกาเพื่อสอบทานความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกาอีกครั้ง รวมทั้งผู้อนุมัติฎีกาให้ตรวจสอบสาระสำคัญของฎีกาก่อนลงนาม2020-05-192020-05-19
237ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่พัสดุไม่ลงลายมือชื่อในรายงานขอซื้อหรือขอจ้างปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีขั้นตอนและรายละเอียดตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครซึ่งสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดทำประมาณการรายละเอียดหรือการประมาณราคากลาง ทั้งนี้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำหนังสือเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทุกครั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้เบิกเงิน ร่วมกันตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายละเอียดในเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบัญญัติ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนการลงนามทุกครั้ง และเมื่อตั้งฎีกาแล้วเสร็จ ควรกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบฎีกาเพื่อสอบทานความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกาอีกครั้ง รวมทั้งผู้อนุมัติฎีกาให้ตรวจสอบสาระสำคัญของฎีกาก่อนลงนาม2020-05-192020-05-19
238ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างประมาณราคารายการงานปรับปรุงในวงเงิน 120,000.- บาท แต่ดำเนินการจ้างเหมาด้วยวิธีตกลงราคาเนื่องจากมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงใช้วงเงินต่อรองราคาได้มาดำเนินการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีขั้นตอนและรายละเอียดตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครซึ่งสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดทำประมาณการรายละเอียดหรือการประมาณราคากลาง ทั้งนี้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำหนังสือเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทุกครั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้เบิกเงิน ร่วมกันตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายละเอียดในเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบัญญัติ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนการลงนามทุกครั้ง และเมื่อตั้งฎีกาแล้วเสร็จ ควรกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบฎีกาเพื่อสอบทานความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกาอีกครั้ง รวมทั้งผู้อนุมัติฎีกาให้ตรวจสอบสาระสำคัญของฎีกาก่อนลงนาม2020-05-192020-05-19
239ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างในการเสนอราคา เอกสารของผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่ครบถ้วนปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีขั้นตอนและรายละเอียดตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครซึ่งสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดทำประมาณการรายละเอียดหรือการประมาณราคากลาง ทั้งนี้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำหนังสือเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทุกครั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้เบิกเงิน ร่วมกันตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายละเอียดในเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบัญญัติ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนการลงนามทุกครั้ง และเมื่อตั้งฎีกาแล้วเสร็จ ควรกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบฎีกาเพื่อสอบทานความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกาอีกครั้ง รวมทั้งผู้อนุมัติฎีกาให้ตรวจสอบสาระสำคัญของฎีกาก่อนลงนาม2020-05-192020-05-19
255ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างใบเสนอราคาไม่ระบุวันที่, ใบเสนอราคามิใช่ต้นฉบับปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีขั้นตอนและรายละเอียดตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดอย่างเคร่งครัด 2020-05-192020-05-19
240ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่พัสดุต่อรองราคา แต่ไม่ลงลายมือชื่อผู้ต่อรองราคาเพื่อเป็นหลักฐานในใบเสนอราคาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีขั้นตอนและรายละเอียดตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครซึ่งสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดทำประมาณการรายละเอียดหรือการประมาณราคากลาง ทั้งนี้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำหนังสือเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทุกครั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้เบิกเงิน ร่วมกันตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายละเอียดในเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบัญญัติ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนการลงนามทุกครั้ง และเมื่อตั้งฎีกาแล้วเสร็จ ควรกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบฎีกาเพื่อสอบทานความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกาอีกครั้ง รวมทั้งผู้อนุมัติฎีกาให้ตรวจสอบสาระสำคัญของฎีกาก่อนลงนาม2020-05-192020-05-19
241ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างบันทึกรายละเอียดในใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่ครบถ้วน ถูกต้อง เช่น สถานที่ส่งมอบไม่ถูกต้องตามจริง, ไม่ระบุวันครบกำหนดส่งมอบหรือระบุแต่นับวันครบกำหนดไม่ถูกต้อง, ไม่ระบุอัตราค่าปรับหรือระบุแต่ไม่ถูกต้อง เป็นต้นปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีขั้นตอนและรายละเอียดตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครซึ่งสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดทำประมาณการรายละเอียดหรือการประมาณราคากลาง ทั้งนี้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำหนังสือเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทุกครั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้เบิกเงิน ร่วมกันตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายละเอียดในเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบัญญัติ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนการลงนามทุกครั้ง และเมื่อตั้งฎีกาแล้วเสร็จ ควรกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบฎีกาเพื่อสอบทานความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกาอีกครั้ง รวมทั้งผู้อนุมัติฎีกาให้ตรวจสอบสาระสำคัญของฎีกาก่อนลงนาม2020-05-192020-05-19
242ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่ลงนามผูกพัน หรือลงนามแต่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้ลงนามผูกพันไม่ใช่ผู้รับมอบอำนาจปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีขั้นตอนและรายละเอียดตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครซึ่งสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดทำประมาณการรายละเอียดหรือการประมาณราคากลาง ทั้งนี้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำหนังสือเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทุกครั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้เบิกเงิน ร่วมกันตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายละเอียดในเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบัญญัติ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนการลงนามทุกครั้ง และเมื่อตั้งฎีกาแล้วเสร็จ ควรกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบฎีกาเพื่อสอบทานความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกาอีกครั้ง รวมทั้งผู้อนุมัติฎีกาให้ตรวจสอบสาระสำคัญของฎีกาก่อนลงนาม2020-05-192020-05-19
243ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีใบส่งของหรือใบส่งของไม่ระบุวันที่ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีขั้นตอนและรายละเอียดตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครซึ่งสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดทำประมาณการรายละเอียดหรือการประมาณราคากลาง ทั้งนี้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำหนังสือเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทุกครั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้เบิกเงิน ร่วมกันตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายละเอียดในเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบัญญัติ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนการลงนามทุกครั้ง และเมื่อตั้งฎีกาแล้วเสร็จ ควรกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบฎีกาเพื่อสอบทานความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกาอีกครั้ง รวมทั้งผู้อนุมัติฎีกาให้ตรวจสอบสาระสำคัญของฎีกาก่อนลงนาม2020-05-192020-05-19
244ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างนับวันครบกำหนดส่งมอบพัสดุไม่ถูกต้อง และผู้ขายส่งมอบพัสดุล่าช้า แต่ไม่ได้เรียกค่าปรับปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีขั้นตอนและรายละเอียดตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครซึ่งสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดทำประมาณการรายละเอียดหรือการประมาณราคากลาง ทั้งนี้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำหนังสือเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทุกครั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้เบิกเงิน ร่วมกันตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายละเอียดในเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบัญญัติ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนการลงนามทุกครั้ง และเมื่อตั้งฎีกาแล้วเสร็จ ควรกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบฎีกาเพื่อสอบทานความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกาอีกครั้ง รวมทั้งผู้อนุมัติฎีกาให้ตรวจสอบสาระสำคัญของฎีกาก่อนลงนาม2020-05-192020-05-19
245ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างจ่ายเงินให้กับบุคคลอื่นโดยไม่มีหนังสือมอบฉันทะรับเงินปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีขั้นตอนและรายละเอียดตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครซึ่งสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดทำประมาณการรายละเอียดหรือการประมาณราคากลาง ทั้งนี้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำหนังสือเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทุกครั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้เบิกเงิน ร่วมกันตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายละเอียดในเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบัญญัติ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนการลงนามทุกครั้ง และเมื่อตั้งฎีกาแล้วเสร็จ ควรกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบฎีกาเพื่อสอบทานความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกาอีกครั้ง รวมทั้งผู้อนุมัติฎีกาให้ตรวจสอบสาระสำคัญของฎีกาก่อนลงนาม2020-05-192020-05-19
253ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำใบประมาณราคา แต่บางฎีกาไม่ได้จำแนกรายละเอียดของค่าแรงออกเป็นแต่ละรายการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีขั้นตอนและรายละเอียดตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดอย่างเคร่งครัด 2020-05-192020-05-19
246ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือมอบฉันทะรับเงินไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติฎีกาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีขั้นตอนและรายละเอียดตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครซึ่งสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดทำประมาณการรายละเอียดหรือการประมาณราคากลาง ทั้งนี้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำหนังสือเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทุกครั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้เบิกเงิน ร่วมกันตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายละเอียดในเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบัญญัติ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนการลงนามทุกครั้ง และเมื่อตั้งฎีกาแล้วเสร็จ ควรกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบฎีกาเพื่อสอบทานความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกาอีกครั้ง รวมทั้งผู้อนุมัติฎีกาให้ตรวจสอบสาระสำคัญของฎีกาก่อนลงนาม2020-05-192020-05-19
247ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อบัญญัติฯ กำหนด ได้แก่ ใบสั่งซื้อสินค้าไม่ลงนามผู้ขาย ไม่มีใบส่งของและเอกสารแสดงคุณสมบัติผู้ขายให้ตรวจสอบ ฯลฯปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีขั้นตอนและรายละเอียดตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดอย่างเคร่งครัด 2020-05-192020-05-19
248ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการซึ่งสามารถดำเนินการพร้อมกันได้ในคราวเดียว แต่ศูนย์ฯ แยกการจัดซื้อออกจากกัน อาจทำให้ขาดโอกาสในการต่อรองหรือขาดโอกาสในการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม รวมทั้งอาจเข้าข่ายการแบ่งซื้อแบ่งจ้างก่อนดำเนินการจัดซื้อควรวางแผนการดำเนินการเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการใช้งาน รวมถึงการจัดซื้อพัสดุประเภทเดียวกันและความต้องการใช้ในเวลาใกล้เคียงกันด้วย เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและเพิ่มโอกาสในการต่อรอง รวมถึงเป็นการป้องกันการดำเนินการที่อาจเข้าข่ายการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง รวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการจ่ายเงินให้รัดกุมยิ่งขึ้น2020-05-192020-05-19
249ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกำหนดให้ชี้แจงกรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะกำหนด2020-05-192020-05-19
250ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาสูงกว่าราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณกำหนดให้ดำเนินการนำส่งเงินคืน กรณีจัดซื้อครุภัณฑ์ในราคาที่สูงกว่าราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณกำหนด2020-05-192020-05-19
251ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีการระบุยี่ห้อ รุ่นของพัสดุที่ต้องการจัดซื้อในการกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีขั้นตอนและรายละเอียดตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดอย่างเคร่งครัด 2020-05-192020-05-19
252ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างการจัดจ้างบางรายการ ไม่จัดทำใบประมาณราคาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีขั้นตอนและรายละเอียดตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดอย่างเคร่งครัด 2020-05-192020-05-19
254ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีการระบุยี่ห้อ รุ่นของพัสดุที่เห็นควรอนุมัติจัดซื้อในหนังสือขอเห็นชอบปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีขั้นตอนและรายละเอียดตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดอย่างเคร่งครัด 2020-05-192020-05-19
256ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่ครบถ้วน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เป็นต้นปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีขั้นตอนและรายละเอียดตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดอย่างเคร่งครัด 2020-05-192020-05-19
257ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่พัสดุต่อรองราคา โดยไม่ลงลายมือชื่อผู้ต่อรองราคาในใบเสนอราคาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีขั้นตอนและรายละเอียดตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดอย่างเคร่งครัด 2020-05-192020-05-19
258ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างบันทึกรายละเอียดในใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่ครบถ้วน ถูกต้อง เช่น ไม่ระบุสถานที่ส่งมอบ, ไม่ระบุวันครบกำหนดส่งมอบ เป็นต้นปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีขั้นตอนและรายละเอียดตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดอย่างเคร่งครัด 2020-05-192020-05-19
259ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างผู้ขายหรือผู้รับจ้างหรือพยานไม่ลงนามผูกพันในใบสั่งซื้อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีขั้นตอนและรายละเอียดตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดอย่างเคร่งครัด 2020-05-192020-05-19
260ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างระบุวันส่งมอบของไม่ตรงกับขออนุมัติจัดซื้อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีขั้นตอนและรายละเอียดตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดอย่างเคร่งครัด 2020-05-192020-05-19
261ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีใบส่งของให้ตรวจสอบหรือมีแต่ใบส่งของไม่ลงวันที่ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีขั้นตอนและรายละเอียดตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดอย่างเคร่งครัด 2020-05-192020-05-19
262ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างผู้รับของลงลายมือชื่อรับของในใบส่งของแต่ไม่ลงวันที่รับของปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีขั้นตอนและรายละเอียดตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดอย่างเคร่งครัด 2020-05-192020-05-19
263ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่ให้ลำดับเลขที่ใบตรวจรับพัสดุ หรือบันทึกรายละเอียดในใบตรวจรับพัสดุบางฉบับไม่ครบถ้วน ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีขั้นตอนและรายละเอียดตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดอย่างเคร่งครัด 2020-05-192020-05-19
404โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างเบิกจ่ายเงินโครงการอาหารเช้าสูงกว่าที่ควร ปรับปรุงการปฏิบัติงานและให้คณะกรรมการสอบทานการเบิกจ่ายเงินโครงการอาหารเช้า โครงการอาหารกลางวัน และเงินบำรุงการศึกษาให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ และแนวทางที่กำหนด2020-05-192020-05-19
264ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามในใบตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วน หรือผู้ลงนามใบตรวจรับพัสดุไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีขั้นตอนและรายละเอียดตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดอย่างเคร่งครัด 2020-05-192020-05-19
265ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการจัดซื้อจัดจ้างใบสำคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน มีรายการไม่ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ และสถานที่อยู่ผู้รับเงิน และวันเดือนปีที่รับเงินปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีขั้นตอนและรายละเอียดตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดอย่างเคร่งครัด 2020-05-192020-05-19
266โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินโรงเรียนมีเงินเหลือจ่ายจากเงินโครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2558 ยังไม่นำส่งคืนคลังกรุงเทพมหานคร หรือส่งคืนไม่ครบถ้วน สำรวจจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนในแต่ละปีการศึกษาเปรียบเทียบกับจำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรรเงิน กรณีจำนวนนักเรียน ที่ได้รับจัดสรรมากกว่าจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงให้เบิกจ่ายเงินโครงการ อาหารกลางวันและเงินโครงการเด็กยิ้ม อิ่มท้อง (อาหารเช้า) ตามจำนวน นักเรียนที่มีอยู่จริง จำนวนนักเรียนที่มีเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ให้สำนักงานเขตถัวจ่ายจากงบประมาณที่ได้รับภายใน เขตก่อนและหากมีเงินเหลือจากการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณแล้วให้นำส่งคืนเป็นรายได้กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ สำนักการคลังที่ กท 1308/6372 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล และเงินงบประมาณเบิกแทนกันและหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/7814 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายเงิน ค่าอาหารเช้าของโรงเรียน และหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/12881 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเช้าของโรงเรียน2020-05-192020-05-19
267โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินโรงเรียนมีเงินเหลือจ่ายจากโครงการเด็กยิ้ม อิ่มท้อง ปีการศึกษา 2558 ยังไม่นำส่งคืนคลังกรุงเทพมหานคร หรือส่งคืนไม่ครบถ้วน สำรวจจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนในแต่ละปีการศึกษาเปรียบเทียบกับจำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรรเงิน กรณีจำนวนนักเรียน ที่ได้รับจัดสรรมากกว่าจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงให้เบิกจ่ายเงินโครงการ อาหารกลางวันและเงินโครงการเด็กยิ้ม อิ่มท้อง (อาหารเช้า) ตามจำนวน นักเรียนที่มีอยู่จริง จำนวนนักเรียนที่มีเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ให้สำนักงานเขตถัวจ่ายจากงบประมาณที่ได้รับภายใน เขตก่อนและหากมีเงินเหลือจากการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณแล้วให้นำส่งคืนเป็นรายได้กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ สำนักการคลังที่ กท 1308/6372 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล และเงินงบประมาณเบิกแทนกันและหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/7814 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายเงิน ค่าอาหารเช้าของโรงเรียน และหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/12881 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเช้าของโรงเรียน2020-05-192020-05-19
268โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินโรงเรียนได้รับจัดสรรเงินโครงการอาหารกลางวันสูงกว่าจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง นำเงินเหลือจ่ายโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจัดสรรเกินจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ส่งคืนคลังกรุงเทพมหานคร2020-05-192020-05-19
269โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินโรงเรียนได้รับจัดสรรเงินโครงการเด็กยิ้ม อิ่มท้องเกินกว่าจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงสำรวจจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนในแต่ละปีการศึกษาเปรียบเทียบกับจำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรรเงิน กรณีจำนวนนักเรียน ที่ได้รับจัดสรรมากกว่าจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงให้เบิกจ่ายเงินโครงการ อาหารกลางวันและเงินโครงการเด็กยิ้ม อิ่มท้อง (อาหารเช้า) ตามจำนวน นักเรียนที่มีอยู่จริง จำนวนนักเรียนที่มี เพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ให้สำนักงานเขตถัวจ่ายจากงบประมาณที่ได้รับภายในเขตก่อนและหากมีเงินเหลือจากการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณแล้วให้นำส่งคืนเป็นรายได้กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ สำนักการคลัง ที่ กท 1308/6372 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล และเงินงบประมาณเบิกแทนกันและหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/7814 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ขออนุมัติแนวทาง การเบิกจ่ายเงิน ค่าอาหารเช้าของโรงเรียน และหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/12881 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเช้า ของโรงเรียน2020-05-192020-05-19
270โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินโรงเรียนใช้จ่ายเงินโครงการอาหารกลางวันเกินกว่างบประมาณรายหัวเฉลี่ยต่อคนต่อวันสำรวจจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนในแต่ละปีการศึกษาเปรียบเทียบกับจำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรรเงิน กรณีจำนวนนักเรียน ที่ได้รับจัดสรรมากกว่าจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงให้เบิกจ่ายเงินโครงการ อาหารกลางวันและเงินโครงการเด็กยิ้ม อิ่มท้อง (อาหารเช้า) ตามจำนวน นักเรียนที่มีอยู่จริง จำนวนนักเรียนที่มี เพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ให้สำนักงานเขตถัวจ่ายจากงบประมาณที่ได้รับภายในเขตก่อนและหากมีเงินเหลือจากการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณแล้วให้นำส่งคืนเป็นรายได้กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ สำนักการคลัง ที่ กท 1308/6372 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล และเงินงบประมาณเบิกแทนกันและหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/7814 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ขออนุมัติแนวทาง การเบิกจ่ายเงิน ค่าอาหารเช้าของโรงเรียน และหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/12881 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเช้า ของโรงเรียน2020-05-192020-05-19
1074ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการเงินวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครรายวันไม่เหมาะสมและรัดกุมN/A2021-06-302021-06-30
271โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินโรงเรียนใช้จ่ายเงินโครงการเด็กยิ้ม อิ่มท้องเกินกว่างบประมาณรายหัวสำรวจจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนในแต่ละปีการศึกษาเปรียบเทียบกับจำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรรเงิน กรณีจำนวนนักเรียน ที่ได้รับจัดสรรมากกว่าจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงให้เบิกจ่ายเงินโครงการ อาหารกลางวันและเงินโครงการเด็กยิ้ม อิ่มท้อง (อาหารเช้า) ตามจำนวน นักเรียนที่มีอยู่จริง จำนวนนักเรียนที่มี เพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ให้สำนักงานเขตถัวจ่ายจากงบประมาณที่ได้รับภายในเขตก่อนและหากมีเงินเหลือจากการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณแล้วให้นำส่งคืนเป็นรายได้กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ สำนักการคลัง ที่ กท 1308/6372 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล และเงินงบประมาณเบิกแทนกันและหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/7814 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ขออนุมัติแนวทาง การเบิกจ่ายเงิน ค่าอาหารเช้าของโรงเรียน และหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/12881 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเช้า ของโรงเรียน2020-05-192020-05-19
272โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินมีเงินเหลือจ่ายเงินค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน) นำส่งคืนคลังกรุงเทพมหานครไม่ครบถ้วน 1. นำส่งเงินคืนคลังกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมให้ครบถ้วน 2. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/15702 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร2020-05-192020-05-19
273โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินไม่มีใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนบางราย หรือในบางชั้นเรียน 1. ให้โรงเรียนชี้แจง กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนของนักเรียนประกอบการเบิกจ่ายเงิน 2. ให้สถานศึกษาเบิกจ่ายค่าเครื่องแบบให้กับนักเรียนที่มีอยู่จริงตามบัญชีลงเวลาเรียน พร้อมทั้งตรวจสอบหลักฐานการจ่าย และใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/15702 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร2020-05-192020-05-19
274โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินเบิกเงินโครงการอาหารเช้านำไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ ค่าแรงแม่ครัว ค่าน้ำยาล้างจาน 1. ให้โรงเรียนชี้แจงกรณีการเบิกจ่ายเงินโครงการอาหารเช้านำไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่น 2. การเบิกจ่ายเงินโครงการอาหารเช้า ให้โรงเรียนปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/7814 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเช้าของโรงเรียน2020-05-192020-05-19
275โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินโรงเรียนถอนเงินฝากธนาคารโครงการอาหารเช้าและโครงการอาหารกลางวันก่อนได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยจัดทำหนังสือขออนุมัติถอนเงินฝากธนาคารย้อนหลัง และไม่จัดทำสำเนาใบถอนเงินฝากธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชีการถอนเงินฝากธนาคารโครงการอาหารเช้าและโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนขออนุมัติถอนเงินจากผู้อำนวยการสถานศึกษาก่อนดำเนินการถอนเงิน และให้จัดทำสำเนาใบถอนเงินฝากธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง2020-05-192020-05-19
276โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินการเบิก - จ่ายเงินโครงการอาหารเช้าและโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนใช้ใบส่งของเป็นหลักฐานการเบิก - จ่ายแทนใบเสร็จรับเงินการดำเนินโครงการอาหารเช้าและโครงการอาหารกลางวัน ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินจากร้านค้าเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายทุกครั้ง2020-05-192020-05-19
278โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีชื่อ ที่อยู่ร้านค้า ไม่ระบุเล่มที่ เลขที่ในใบเสร็จรับเงิน ไม่มีลายมือชื่อผู้รับเงินให้โรงเรียนชี้แจงกรณีรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด2020-05-192020-05-19
279โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานเขตกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับเงินทุกประเภทให้ออกใบเสร็จรับเงินแก่ผู้นำเงินมาชำระทุกราย รวมทั้งให้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ข้อ 632020-05-192020-05-19
280โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินการจัดซื้อพัสดุจากเงินบำรุงการศึกษา ไม่มีใบเสร็จรับเงิน ให้ตรวจสอบ 1. ให้โรงเรียนชี้แจงกรณีไม่มีใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเงินบำรุงการศึกษา 2. การเบิกจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ต้องมีหลักฐานการจ่ายโดยให้ร้านค้าออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง เมื่อได้รับเงินเป็นค่าสินค้าหรือบริการ ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ข้อ 37 และ 43 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2555 ข้อ 92020-05-192020-05-19
281โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินบำรุงการศึกษาไม่ครบถ้วน ได้แก่ ไม่มีหน้าฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ ไม่มีใบตรวจรับพัสดุ และเอกสารไม่ถูกต้อง ได้แก่ ไม่ระบุวันที่ ไม่ประทับตราโรงเรียนในใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ และใบเสร็จรับเงินการเบิกจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ต้องมีหลักฐานการจ่ายโดยให้ร้านค้าออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง เมื่อได้รับเงินเป็นค่าสินค้าหรือบริการ ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ข้อ 37 และ 43 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2555 ข้อ 92020-05-192020-05-19
282โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินเบิกเงินโครงการอาหารกลางวันนำไปจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ ได้แก่ ค่าซ่อมแซมตู้แช่ โดยไม่จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินการจัดซื้อค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ตามโครงการอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนปฏิบัติตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3676/2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร2020-05-192020-05-19
294โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินโรงเรียนนำเงินโครงการอาหารเช้าส่งคืนเงินเหลือจ่ายพร้อมดอกเบี้ยสูงกว่าความเป็นจริง กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสอบทานจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร กับการใช้จ่ายเงินจริง ก่อนดำเนินการส่งเงินเหลือจ่ายเงินโครงการอาหารเช้าคืนคลังกรุงเทพมหานคร2020-05-192020-05-19
92สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการมีผู้สูงอายุบางรายมีรายชื่อในประกาศ แต่ไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกรณีค้างเบิกเกิน 3 ปี ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายชื่อในประกาศแต่ไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ กรณีค้างเบิกเกิน 3 ปี2020-05-192020-06-09
283โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินจัดทำใบเสร็จรับเงิน แต่ไม่ระบุวันที่ที่ได้รับเงินปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบกำหนด โดยการรับเงินทุกประเภทต้องออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้นำเงินมาชำระทุกรายและต้องมีต้นขั้วหรือคู่ฉบับใบเสร็จรับเงินนั้นรักษาไว้ หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ให้ขีดฆ่าจำนวน เงินและเขียนใหม่ทั้งจำนวน โดยให้ผู้รับเงิน ลงลายมือชื่อกำกับการขีดฆ่านั้นไว้ หรือขีดฆ่าเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับแล้วออกฉบับใหม่ โดยให้นำใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆ่าเลิกใช้นั้นติดไว้กับสำเนาใบเสร็จรับเงินในเล่ม2020-05-192020-05-19
284โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินรับเงินบริจาค ไม่จัดทำใบเสร็จรับเงินปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบกำหนด โดยการรับเงินทุกประเภทต้องออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้นำเงินมาชำระทุกรายและต้องมีต้นขั้วหรือคู่ฉบับใบเสร็จรับเงินนั้นรักษาไว้ หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ให้ขีดฆ่าจำนวน เงินและเขียนใหม่ทั้งจำนวน โดยให้ผู้รับเงิน ลงลายมือชื่อกำกับการขีดฆ่านั้นไว้ หรือขีดฆ่าเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับแล้วออกฉบับใหม่ โดยให้นำใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆ่าเลิกใช้นั้นติดไว้กับสำเนาใบเสร็จรับเงินในเล่ม2020-05-192020-05-19
285โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินใบเสร็จรับเงินไม่ได้ใช้แต่ไม่ขีดฆ่ายกเลิก ปรุ เจาะรู หรือประทับตรา “เลิกใช้” ปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบกำหนด โดย ใบเสร็จรับเงินเล่มใดสำหรับรับเงินของปีงบประมาณใด ให้ใช้รับเงินของปีงบประมาณนั้น เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม่ใช้ให้คงติดไว้กับเล่ม แต่ให้ปรุ เจาะรู หรือประทับตรา “เลิกใช้” เพื่อ ให้เป็นที่สังเกตมิให้นำมา ใช้รับเงินได้อีกต่อไป2020-05-192020-05-19
286โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินการจ่ายเงินบำรุงการศึกษาและเงินโครงการอาหารกลางวัน (กรณีจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้) ไม่ประทับตรา "จ่ายเงินแล้ว” ที่หน้าฎีกาและหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน กรณีใบสำคัญคู่จ่ายไม่ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน และวันเดือนปีที่จ่ายเงินกำกับไว้การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินไว้เพื่อประโยชน์ ในการตรวจสอบ และในกรณีที่เป็นใบสำคัญคู่จ่ายให้ผู้จ่ายเงินประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” และลงลายมือชื่อพร้อม วัน เดือน ปีกำกับไว้ด้วย ส่วนหลักฐานอื่นให้ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ก็ไว้2020-05-192020-05-19
287โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินหลักฐานใบเสร็จรับเงินบางฉบับมีรายการที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วน เช่น ชื่อและสถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงินเป็นต้น ใบสำคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินออกให้อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 1. ชื่อและสถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน 2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 3. ลายมือชื่อผู้รับเงิน 4. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 5. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 2020-05-192020-05-19
964สำนักและสำนักงานด้านบัญชีบันทึกบัญชีรับเงินไม่ตรงตามวันที่ในใบเสร็จรับเงิน โดยบันทึกบัญชีรับเงินตามวันที่นำฝากธนาคาร และไม่ได้นำฝากธนาคารในวันที่รับเงินN/A2021-06-302021-06-30
288โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินจัดเก็บเงินค่าอาหารกลางวันครูพี่เลี้ยงคนละ 200.- บาท ซึ่งน้อยกว่าอัตราที่โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจ่ายให้นักเรียนแต่ละคนในแต่ละเดือน (20.- บาท/คน/วัน)1. เห็นควรให้โรงเรียนดำเนินการนำเงินส่งคืนคลังกรุงเทพมหานคร รายการเงินค่าจำหน่ายอาหารเงินโครงการอาหารกลางวัน (เพิ่มเติม) 2. การจัดหาอาหารกลางวันเป็นสวัสดิการให้กับครู หากครูในโรงเรียนประสงค์จะรับประทานอาหารจะต้องจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในจำนวนที่ไม่น้อยกว่าอัตราที่โครงการอาหารกลางวันจ่ายให้นักเรียนแต่ละคนในแต่ละเดือน2020-05-192020-05-19
289โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินไม่จัดทำสำเนาใบถอนเงินฝากธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงิน ปรับปรุงการปฏิบัติงานและให้คณะกรรมการสอบทานการเบิกจ่ายเงินโครงการอาหารเช้า โครงการอาหารกลางวัน และเงินบำรุงการศึกษาให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ และแนวทางที่กำหนด โดยจัดทำสำเนาใบถอนเงินฝากธนาคาร เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกเงินและบันทึกบัญชี2020-05-192020-05-19
290โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินจัดเก็บค่าจำหน่ายอาหารครูแต่ไม่นำฝากธนาคาร โดยนำไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินโครงการอาหารกลางวัน ณ วันที่จัดเก็บเงินปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ และแนวทางที่กำหนด โดยการจัดเก็บค่าจำหน่ายอาหารครู ให้โรงเรียนนำเงินฝากธนาคารโครงการอาหารกลางวันทุกครั้ง2020-05-192020-05-19
291โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินมีเงินเหลือจ่ายเงินค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน) นำส่งคืนคลังกรุงเทพมหานครไม่ครบถ้วน 1. นำส่งเงินคืนคลังกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมให้ครบถ้วน 2. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/15702 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร2020-05-192020-05-19
292โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินเมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ใบเสร็จรับเงินเล่มใดสำหรับรับเงินของปีงบประมาณใด ให้ใช้รับเงินของปีงบประมาณนั้น เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม่ใช้ให้คงติดไว้กับเล่ม แต่ให้ปรุ เจาะรู หรือประทับตรา “เลิกใช้” เพื่อให้เป็นที่สังเกตมิให้นำมาใช้รับเงินได้อีกต่อไป2020-05-192020-05-19
293โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้องตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด การควบคุมใบเสร็จรับเงินให้จัดทำบัญชีคุมตามแบบฟอร์มที่กรุงเทพมหานครกำหนด ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ข้อ 37 และ ข้อ 60 2020-05-192020-05-19
309โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคและวัสดุอาหารและเครื่องปรุงสูงกว่าราคาตลาด ให้คณะกรรมการจัดซื้อวัสดุอาหารปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยดำเนินการสอบทานราคาที่จัดซื้อเปรียบเทียบ กับราคาตลาด และสอบทานจำนวนเงินตาม ใบสั่งซื้อให้ถูกต้อง2020-05-192020-05-19
295โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินโรงเรียนใช้จ่ายเงินโครงการอาหารกลางวันเกินกว่าที่ได้รับจัดสรร 1. นำส่งเงินคืนกรุงเทพมหานคร กรณีใช้จ่ายเงินเกินกว่าที่ได้รับจัดสรร 2. สำรวจจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนในแต่ละปีการศึกษาเปรียบเทียบกับจำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรรเงิน กรณีจำนวนนักเรียน ที่ได้รับจัดสรรมากกว่าจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงให้เบิกจ่ายเงินโครงการอาหารกลางวันและเงินโครงการเด็กยิ้ม อิ่มท้อง (อาหารเช้า) ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง จำนวนนักเรียนที่มี เพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ให้สำนักงานเขตถัวจ่ายจากงบประมาณที่ได้รับภายในเขตก่อนและหากมีเงินเหลือจากการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณแล้วให้นำส่งคืนเป็นรายได้กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ สำนักการคลังที่ กท 1308/6372 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล และเงินงบประมาณเบิกแทนกันและหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/7814 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายเงิน ค่าอาหารเช้าของโรงเรียน และหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/12881 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเช้าของโรงเรียน2020-05-192020-05-19
296โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินโรงเรียนใช้จ่ายเงินโครงการเด็กยิ้มอิ่มท้อง เกินกว่าที่ได้รับจัดสรร 1. นำส่งเงินคืนกรุงเทพมหานคร กรณีใช้จ่ายเงินเกินกว่าที่ได้รับจัดสรร 2. สำรวจจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนในแต่ละปีการศึกษาเปรียบเทียบกับจำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินกรณีจำนวนนักเรียน ที่ได้รับจัดสรรมากกว่าจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงให้เบิกจ่ายเงินโครงการอาหารกลางวันและเงินโครงการเด็กยิ้ม อิ่มท้อง (อาหารเช้า) ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง จำนวนนักเรียนที่มี เพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ให้สำนักงานเขตถัวจ่ายจากงบประมาณที่ได้รับภายในเขตก่อนและหากมีเงินเหลือจากการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณแล้วให้นำส่งคืนเป็นรายได้กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ สำนักการคลังที่ กท 1308/6372 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล และเงินงบประมาณเบิกแทนกันและหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/7814 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายเงิน ค่าอาหารเช้าของโรงเรียน และหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/12881 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเช้าของโรงเรียน2020-05-192020-05-19
297โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินไม่จัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี เช่น ใบโอนดอกเบี้ยรับ ใบโอนปิดบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ1. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการตามขั้นตอนการพัสดุ การรับเงินให้ออกใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2555 ข้อ 6 คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 3676/2549 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้อ 1, 4.6, 7 และหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0803/7814 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเช้าของโรงเรียน 2. ควรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบัญชีการเงิน และการพัสดุ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง2020-05-192020-05-19
298โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินไม่พบหลักฐานใบสำคัญรับเงินในการจ่ายค่าแรงแม่ครัว และค่ารถไปถอนเงินจากธนาคาร แต่นำค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปรวมไว้ในบิลเงินสดจากร้านค้าให้ปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการเงิน โดยการจ่ายเงินค่าแรงแม่ครัวทุกครั้ง ต้องมีใบสำคัญรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายเงินและบันทึกบัญชี2020-05-192020-05-19
299โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินเบิกเงินโครงการอาหารเช้านำไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ ค่าแรงแม่ครัว ค่าน้ำยาล้างจาน ค่าแก๊ส1. ให้โรงเรียนชี้แจงกรณีการเบิกจ่ายเงินโครงการอาหารเช้านำไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่น 2. การเบิกจ่ายเงินโครงการอาหารเช้า ให้โรงเรียนปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/7814 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเช้าของโรงเรียน2020-05-192020-05-19
300โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินเบิกเงินโครงการอาหารกลางวันนำไปจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ โดยไม่จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินการจัดซื้อค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ตามโครงการอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนปฏิบัติตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3676/2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร2020-05-192020-05-19
301โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินหนังสือขออนุมัติถอนเงินฝากธนาคารโครงการอาหารเช้า ระบุชื่อคณะกรรมการเก็บเงินโครงการอาหารกลางวันมีความประสงค์ขอถอนเงินโครงการอาหารเช้ากำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดในหนังสือขออนุมัติการเบิกจ่ายเงิน สำหรับใช้ในโครงการอาหารเช้าให้ถูกต้อง สอดคล้องกับการใช้จ่ายจริง เพื่อให้หลักฐานทางการเงินน่าเชื่อถือ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0803/7814 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ขออนุมติแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเช้าของโรงเรียน ข้อ 10 และข้อ 152020-05-192020-05-19
302โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์กับธนาคารที่มิใช่ธนาคารของรัฐหรือตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ดำเนินการปิดบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่เปิดกับธนาคารที่มิใช่ธนาคารของรัฐ และเปิดบัญชีใหม่กับธนาคารของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ข้อ 742020-05-192020-05-19
303โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเงินโครงการอาหารกลางวันไม่ถูกต้อง โดยเปิดบัญชีในชื่อของคณะกรรมการ เบิกจ่ายเงิน ที่ถูกต้องเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม “เงินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน.....”ให้ประสานธนาคารเพื่อเปลี่ยนชื่อบัญชีเงินโครงการอาหารกลางวันจากชื่อคณะกรรมการเบิกจ่ายเงิน เป็นในนาม “บัญชีเงินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน...”2020-05-192020-05-19
304โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินหนังสือขออนุมัติเพื่อเบิกจ่ายเงินโครงการอาหารกลางวันไม่ถูกต้อง โดยจำนวนเงินที่ขออนุมัติไม่ตรงกับจำนวนเงินในใบรับรองการจ่ายเงินกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสอบทานความถูกต้องของจำนวนเงินตามหนังสือขออนุมัติจ่ายเงิน สำหรับใช้ในโครงการอาหารกลางวันกับใบรับรองการจ่ายเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้หลักฐานทางการเงินน่าเชื่อถือ2020-05-192020-05-19
305โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินรายละเอียดตามบิลเงินสดจากร้านค้าหรือใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินสูงกว่ารายละเอียดตามใบตรวจรับ ปรับปรุงการปฏิบัติงานและให้คณะกรรมการสอบทานการเบิกจ่ายเงินโครงการอาหารเช้า โครงการอาหารกลางวัน และเงินบำรุงการศึกษาให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ และแนวทางที่กำหนด โดยระบุรายละเอียดการจัดซื้อในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน และใบเสร็จรับเงินจากทางร้านค้าทุกรายการ เช่น รายละเอียดค่าเครื่องปรุง ราคาต่อหน่วย และจำนวนที่จัดซื้อ2020-05-192020-05-19
306โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินโครงการอาหารเช้าแสดงรายละเอียดไม่ครบถ้วน ปรับปรุงการปฏิบัติงานและให้คณะกรรมการสอบทานการเบิกจ่ายเงินโครงการอาหารเช้า โครงการอาหารกลางวัน และเงินบำรุงการศึกษาให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ และแนวทางที่กำหนด 2020-05-192020-05-19
307โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินไม่ออกใบเสร็จเงินสด (บ.11) กรณีรับเงินค่าจำหน่ายอาหารครูและรับเงินบำรุงการศึกษาปรับปรุงการปฏิบัติงานและให้คณะกรรมการสอบทานการเบิกจ่ายเงินโครงการอาหารเช้า โครงการอาหารกลางวัน และเงินบำรุงการศึกษาให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ และแนวทางที่กำหนด 2020-05-192020-05-19
308โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินโรงเรียนจัดเก็บค่าจำหน่ายอาหารครู ต่ำกว่าที่ระเบียบฯ กำหนด1. ให้โรงเรียนนำส่งเงินคืนคลังกรุงเทพมหานคร กรณีจัดเก็บเงินค่าจำหน่ายอาหารกลางวันครูต่ำกว่าระเบียบฯ กำหนด 2. ปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการเงิน โดยการรับเงินค่าจำหน่ายอาหารครูต้องไม่น้อยกว่าอัตราที่โครงการอาหารกลางวันจ่ายให้กับนักเรียน (20.- บาท/คน/วัน)2020-05-192020-05-19
336โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินได้รับบริจาคสิ่งของ แต่ออกใบเสร็จรับเงินสดให้ชี้แจงกรณีรับบริจาคสิ่งของ แต่ออกใบเสร็จรับเงินสด2020-05-192020-05-19
310โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินกรณีจ้างเหมาร้านค้าเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบโครงการอาหารเช้าและโครงการอาหารกลางวัน ไม่พบใบเสร็จรับเงินจากร้านค้า มีเพียงใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินให้ตรวจสอบกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสอบทานจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร กับการใช้จ่ายเงินจริง ก่อนดำเนินการส่งเงินเหลือจ่ายเงินโครงการอาหารเช้าคืนคลังกรุงเทพมหานคร2020-05-192020-05-19
311โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินการเบิกจ่ายเงินโครงการอาหารกลางวันไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สำรวจตรวจสอบพัสดุที่มีอยู่ตั้งแต่ เริ่มได้ทรัพย์สินมาจนถึงปัจจุบัน เขียนหรือพ่นเลขทะเบียนทรัพย์สิน ให้ตรงกับทะเบียนคุมทรัพย์สิน ปรับปรุง รายละเอียดของทรัพย์สิน ในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS 2) ให้ถูกต้อง เช่น สถานะของทรัพย์สิน ยี่ห้อ รุ่น ส่วนประกอบของทรัพย์สิน เป็นต้น พัสดุที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปให้ดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 149 - 156 และหนังสือสำนักการคลังที่ กท 1307/0523 ลงวันที่ 23 มกราคม 2552 เรื่อง แนวทาง การจัดทำรายงานการ ควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ2020-05-192020-05-19
312โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินกรณีการจ่ายเงินที่ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้ ไม่จัดทำใบรับรองการจ่ายเงิน และใบสำคัญรับเงินตามแบบที่กรุงเทพมหานครกำหนดปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบกำหนด โดยกรณีการจ่ายเงินที่ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ผู้จ่ายเงินทำใบรับรองการจ่ายเงินเพื่อนำมาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินเสนอขออนุมัติต่อหัวหน้า หน่วยงาน และเมื่อมีการจ่ายเงินแล้ว ให้ทำใบสำคัญรับเงินและลงชื่อในใบสำคัญรับเงินนั้นเพื่อเป็นหลักฐานการจ่าย2020-05-192020-05-19
313โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินใบเสร็จรับเงินมีรายการที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วน เช่น ชื่อและสถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน, วันเดือนปี ที่รับเงิน, ลายมือชื่อผู้รับเงิน, จำนวนเงินเป็นตัวอักษรปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบกำหนด โดยใบสำคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินออกให้อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 1. ชื่อและสถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน 2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 3. ลายมือชื่อผู้รับเงิน 4. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 5. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร2020-05-192020-05-19
314โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินหลักฐานการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนไม่สมบูรณ์ ได้แก่ ไม่ระบุวันที่นักเรียนมารับเงิน ไม่มีลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน และลายมือชื่อผู้อำนวยการสถานศึกษาให้สถานศึกษาแจ้งนักเรียน/ผู้ปกครองที่ได้รับเงินสดค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนให้ทราบเกี่ยวกับรายการที่ต้องระบุในใบเสร็จรับเงินตามระเบียบที่กำหนด พร้อมทั้งตรวจสอบหลักฐานการจ่ายและใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วน เพื่อให้หน่วยตรวจสอบตรวจสอบความถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ข้อ 39 และหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/15702 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร2020-05-192020-05-19
965สำนักและสำนักงานด้านบัญชีบันทึกบัญชีย่อยค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องและไม่สัมพันธ์กับบัญชีค่าใช้จ่าย และการจ่ายให้กับบุคคลภายนอก โดยที่บุคคลภายนอกไม่ได้ลงชื่อรับเงินในสมุดจ่ายเช็คและต้นขั้วเช็คN/A2021-06-302021-06-30
315โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนที่ได้รับจากผู้ปกครองไม่สมบูรณ์ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินบางฉบับไม่ระบุวัน เดือน ปีที่จัดซื้อ ไม่ระบุนามผู้ซื้อ/ผู้ขาย ไม่ระบุสถานที่ทำการของผู้ขายให้สถานศึกษาแจ้งนักเรียน/ผู้ปกครองที่ได้รับเงินสดค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนให้ทราบเกี่ยวกับรายการที่ต้องระบุในใบเสร็จรับเงินตามระเบียบที่กำหนด พร้อมทั้งตรวจสอบหลักฐานการจ่ายและใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วน เพื่อให้หน่วยตรวจสอบตรวจสอบความถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ข้อ 39 และหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/15702 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร2020-05-192020-05-19
316โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินหลักฐานการจ่ายเงินไม่สมบูรณ์ ได้แก่ ไม่ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ระบุจำนวนเงินที่จ่าย วันที่จ่ายเงิน ไม่รวมยอดจำนวนเงินที่จ่ายทั้งสิ้น ผู้จ่ายเงินและผู้บริหารสถานศึกษาลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วนให้สถานศึกษาแจ้งนักเรียน/ผู้ปกครองที่ได้รับเงินสดค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนให้ทราบเกี่ยวกับรายการที่ต้องระบุในใบเสร็จรับเงินตามระเบียบที่กำหนด พร้อมทั้งตรวจสอบหลักฐานการจ่ายและใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วน เพื่อให้หน่วยตรวจสอบตรวจสอบความถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ข้อ 39 และหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/15702 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร2020-05-192020-05-19
317โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินการจ่ายเงินบางรายการไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งกรมสรรพากรปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบกำหนด โดยการจ่ายเงินทุกกรณี ถ้าผู้จ่ายมีหน้าที่ตามกฎหมาย ที่ต้องหักภาษีใด ๆ ไว้ ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งส่วนราชการใด ให้ดำเนินการตามกฎหมายนั้น2020-05-192020-05-19
318โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินโรงเรียนได้รับจัดสรรค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียนน้อยกว่าจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงกรณีจำนวนนักเรียนเกินกว่าจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร ให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้งฝ่ายการศึกษา เพื่อดำเนินการถัวค่าใช้จ่ายรายการเดียวกัน หากถัวจ่ายแล้วยังไม่เพียงพอให้ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/15702 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร2020-05-192020-05-19
319โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินโรงเรียนนำเงินเหลือจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนไปถัวจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนที่ได้รับจัดสรรน้อยกว่าจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง โดยไม่ได้จัดทำหนังสือแจ้งไปยังฝ่ายการศึกษาให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้งฝ่ายการศึกษา เพื่อทราบและพิจารณากรณีดำเนินการถัวจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนไปใช้เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน2020-05-192020-05-19
320โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนซ้ำซ้อนให้โรงเรียนนำส่งเงินคืนคลังกรุงเทพมหานคร กรณีเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่นักเรียนซ้ำซ้อน2020-05-192020-05-19
321โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินเบิกจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่นักเรียนซ้ำซ้อนให้โรงเรียนนำส่งเงินคืนคลังกรุงเทพมหานคร กรณีเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่นักเรียนซ้ำซ้อน2020-05-192020-05-19
1075ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการเงินไม่จัดทำใบสรุปการรับเงินประจำวันและรายงานเงินคงเหลือประจำวันN/A2021-06-302021-06-30
322โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินโรงเรียนจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่ไม่มีรายชื่อในบัญชีเรียกชื่อ ลาออก หรือขาดเรียนตลอดภาคเรียน หรือเบิกจ่ายให้กับนักเรียนซ้ำซ้อน1. ให้โรงเรียนนำส่งเงินคืนคลังกรุงเทพมหานคร กรณีจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียนที่ไม่มีรายชื่อในบัญชีเรียกชื่อ ลาออก หรือขาดเรียนตลอดภาคเรียน 2. ให้สถานศึกษาเบิกจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่มีอยู่จริงตามบัญชีลงเวลาเรียน พร้อมทั้งตรวจสอบหลักฐานการจ่ายและใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วน เพื่อให้หน่วยตรวจสอบ ตรวจสอบความถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ข้อ 39 และหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/15702 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร2020-05-192020-05-19
323โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินโรงเรียนจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียนที่ไม่มีชื่อในบัญชีเรียกชื่อ ลาออก หรือขาดเรียนตลอดภาคเรียน หรือเบิกจ่ายให้กับนักเรียนซ้ำซ้อน1. ให้โรงเรียนนำส่งเงินคืนคลังกรุงเทพมหานคร กรณีจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียนที่ไม่มีรายชื่อในบัญชีเรียกชื่อ ลาออก หรือขาดเรียนตลอดภาคเรียน 2. ให้สถานศึกษาเบิกจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่มีอยู่จริงตามบัญชีลงเวลาเรียน พร้อมทั้งตรวจสอบหลักฐานการจ่ายและใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วน เพื่อให้หน่วยตรวจสอบ ตรวจสอบความถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ข้อ 39 และหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/15702 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร2020-05-192020-05-19
324โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินใบเสร็จรับเงินต่ำกว่าหลักฐานการจ่ายเงิน ให้สถานศึกษาเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนเป็นไปตามข้อเท็จจริงและแจ้งนักเรียน/ผู้ปกครองที่ได้รับเงินสดค่าเครื่องแบบนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนให้ทราบเกี่ยวกับรายการที่ต้องระบุในใบเสร็จรับเงินตามระเบียบที่กำหนด พร้อมทั้งตรวจสอบหลักฐานการจ่ายและใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/15702 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร2020-05-192020-05-19
325โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินไม่ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ที่หน้าฎีกาและหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน กรณีใบสำคัญคู่จ่ายไม่ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน และวัน เดือน ปีที่จ่ายเงินกำกับไว้การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และในกรณีที่เป็นใบสำคัญคู่จ่ายให้ ผู้จ่ายเงินประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” และลงลายมือชื่อพร้อมวัน เดือน ปี กำกับไว้ด้วย ส่วนหลักฐานอื่นให้ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ก็ได้2020-05-192020-05-19
326โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินมีใบสำคัญคู่จ่าย (ใบเสร็จรับเงิน) แนบประกอบฎีกา ให้ตรวจสอบไม่ครบถ้วน จำนวนหลายฎีกาติดตามใบเสร็จรับเงิน กรณีไม่พบใบเสร็จรับเงินประกอบหลักฐานการจ่าย (ฎีกาหลังจ่าย) 2020-05-192020-05-19
327โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินเบิกจ่ายเงินโครงการอาหารกลางวันจ่ายค่าแรงแม่ครัวเกินกว่าระเบียบฯ กำหนดการจ้างผู้ช่วยแม่ครัว ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 3676/2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549 ข้อ 4.52020-05-192020-05-19
328โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินไม่จัดทำหลักฐานการจ่ายเงินค่าแรงแม่ครัวที่เบิกจากเงินโครงการอาหารกลางวันให้ปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการเงิน โดยการจ่ายเงินค่าแรงแม่ครัวทุกครั้ง ต้องมีใบสำคัญรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายเงินและบันทึกบัญชี2020-05-192020-05-19
329โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินจัดทำเอกสารประกอบ การหลักฐานการจ่าย (ฎีกาหลังจ่าย) ไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น ไม่มีเลขที่ฎีกา ผู้อนุมัติจ่ายเงินไม่ลงลายมือชื่อ ไม่แยกรายละเอียดของเนื้องาน ไม่ระบุคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ใบสั่งจ้างไม่ติดอากรแสตมป์ จัดทำเอกสารประกอบหลักฐานการจ่าย (ฎีกาหลังจ่าย) ให้ถูกต้องครบถ้วน และจัดทำทะเบียนคุมหลักฐานการจ่าย (ฎีกาหลังจ่าย) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ข้อ 81 - 882020-05-192020-05-19
330โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินใบเสร็จรับเงินที่ไม่ได้ใช้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ไม่ได้ปรุ เจาะรู หรือประทับตรา “เลิกใช้” เพื่อให้เป็นที่สังเกตมิให้นำมาใช้รับเงินได้อีกต่อไปใบเสร็จรับเงินเล่มใดสำหรับรับเงินของปีงบประมาณใด ให้ใช้รับเงินของปีงบประมาณนั้น เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม่ใช้ให้คงติดไว้กับเล่ม แต่ให้ปรุ เจาะรู หรือประทับตรา “เลิกใช้” เพื่อให้เป็นที่สังเกตมิให้นำมาใช้รับเงินได้อีกต่อไป2020-05-192020-05-19
331โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินเมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ (ใช้ใบเสร็จรับเงินข้ามปีงบประมาณ)ใบเสร็จรับเงินเล่มใดสำหรับรับเงินของปีงบประมาณใด ให้ใช้รับเงินของปีงบประมาณนั้น เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม่ใช้ให้คงติดไว้กับเล่ม แต่ให้ปรุ เจาะรู หรือประทับตรา “เลิกใช้” เพื่อให้เป็นที่สังเกตมิให้นำมาใช้รับเงินได้อีกต่อไป2020-05-192020-05-19
332โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินเก็บรักษาเงินสดในมือโครงการอาหารกลางวันเกินกว่าที่ระเบียบกำหนดปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ และแนวทางที่กำหนด โดยการเก็บรักษาเงินสดในมือเพื่อใช้จ่ายเงินโครงการอาหารกลางวันได้ไม่เกิน 3,000 บาท ส่วนที่เกินให้นำฝากธนาคารเข้าบัญชีเงินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน2020-05-192020-05-19
333โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันไม่ถูกต้อง โดยนำยอดเงินฝากธนาคารมาบันทึกในช่องเงินสดที่เก็บรักษาประจำวัน และไม่บันทึกจำนวนเงินที่ถอนจากธนาคารในช่องรับเงินตามบัญชีเงินสดปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบกำหนด โดยจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันเพื่อเป็นหลักฐานในการควบคุมด้านการเงินและบัญชี2020-05-192020-05-19
334โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินใช้ใบเสร็จรับเงินโดยไม่เรียงลำดับเล่มที่ของใบเสร็จรับเงินปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โดยการใช้ใบเสร็จรับเงินให้เรียงเล่มที่ตามลำดับจากน้อยไปหามาก รวมทั้งหากมีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินต้องเก็บทั้งต้นฉบับและสำเนาให้ครบถ้วน2020-05-192020-05-19
335โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินยกเลิกใบเสร็จรับเงิน มีสำเนาคู่ฉบับประกอบการยกเลิก ไม่ครบถ้วนปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โดยการใช้ใบเสร็จรับเงินให้เรียงเล่มที่ตามลำดับจากน้อยไปหามาก รวมทั้งหากมีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินต้องเก็บทั้งต้นฉบับและสำเนาให้ครบถ้วน2020-05-192020-05-19
338โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จเงินสด (แบบ บ.11) ไม่ถูกต้องจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินโดยแสดงจำนวนรับ จ่าย คงเหลือให้ถูกต้องตรงตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้รายงานให้หน่วยงานคลังทราบ ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ข้อ 37 ข้อ 39 ข้อ 43 ข้อ 56 และ ข้อ 592020-05-192020-05-19
339โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินไม่จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินโดยแสดงจำนวนรับ จ่าย คงเหลือให้ถูกต้องตรงตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้รายงานให้หน่วยงานคลังทราบ ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ข้อ 37 ข้อ 39 ข้อ 43 ข้อ 56 และ ข้อ 592020-05-192020-05-19
340โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินโรงเรียนใช้จ่ายเงินโครงการอาหารกลางวันเกินกว่าสิทธิที่สามารถใช้จ่ายได้จริง นำส่งเงินคืนกรุงเทพมหานคร กรณีใช้จ่ายเกินสิทธิที่สามารถใช้จ่ายได้จริง 2020-05-192020-05-19
341โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินการเบิกจ่ายเงินโครงการอาหารกลางวันเพื่อนำไปจ่ายเป็นค่าพาหนะ ไม่มีใบสำคัญการรับเงินให้ตรวจสอบกรณีการเบิกจ่ายเงินโครงการอาหารกลางวันที่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ ให้จัดทำใบสำคัญการรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง2020-05-192020-05-19
342โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินชื่อในใบเสร็จรับเงินเป็นเด็กชาย แต่รายการที่จัดซื้อคือ กระโปรง กำกับดูแลการเบิกจ่าย เงินค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียน รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/15702 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร2020-05-192020-05-19
343โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินเอกสารหรือหลักฐานการเบิกจ่ายเงินไม่สอดคล้อง หรือซ้ำซ้อน กำกับดูแลการเบิกจ่าย เงินค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียน รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/15702 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร2020-05-192020-05-19
344โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินไม่มีใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนกำกับดูแลการเบิกจ่าย เงินค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียน รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/15702 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร2020-05-192020-05-19
966สำนักและสำนักงานด้านบัญชีบันทึกบัญชีดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้อง โดยไม่นำสมุดเงินฝากธนาคารเงินฝากประจำไปปรับยอดเงินให้เป็นปัจจุบันN/A2021-06-302021-06-30
345โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินตรวจสอบหลักฐานการจ่ายประกอบฎีกาเบิกเงิน พบว่า ใบเสร็จรับเงินมีรายการที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วน เช่น ชื่อและสถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน วันที่ที่รับเงิน ลายมือชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงินเป็นตัวอักษร เป็นต้นใบสำคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินออกให้อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 1. ชื่อและสถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน 2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 3. ลายมือชื่อผู้รับเงิน 4. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 5. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร2020-05-192020-05-19
346โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินการจ่ายเงินบางรายการไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งสรรพากรการจ่ายเงินทุกกรณี ถ้าผู้จ่ายมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องหักภาษีใด ๆ ไว้ ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งส่วนราชการใด ให้ดำเนินการตามกฎหมายนั้น2020-05-192020-05-19
347โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินกรณีรับเงินค่าจำหน่ายอาหารครู จัดทำใบเสร็จรับเงินเดือนละหลายฉบับ แยกเป็นระดับชั้นการรับเงินค่าจำหน่ายอาหารครูให้จัดทำใบเสร็จรับเงินรวม เดือนละ 1 ฉบับ พร้อมจัดทำรายชื่อครูแนบ และนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเงินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน โดยถือปฏิบัติตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3676/2549 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้อ 72020-05-192020-05-19
348โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินโรงเรียนรับเงินค่าใช้สถานที่ แต่ไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินให้กับบริษัท และไม่ได้จัดเก็บเอกสารของบริษัทไว้เป็นหลักฐานให้ชี้แจงกรณีไม่นำเงินค่าใช้สถานที่ นำฝากเข้าบัญชีเงินบำรุงการศึกษา2020-05-192020-05-19
349โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินให้จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพ-มหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ข้อ 702020-05-192020-05-19
350โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินนำส่งเงินเหลือจ่ายเงินค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน) คืนคลังกรุงเทพมหานครเกินกว่าจำนวนที่ต้องส่งคืน ให้สถานศึกษาเบิกจ่าย เงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่มีอยู่จริงตามบัญชีลงเวลาเรียน พร้อมทั้งตรวจสอบหลักฐานการจ่ายและใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/15702 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ ศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร2020-05-192020-05-19
406โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่แนบเอกสารหลักฐานของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เช่น ใบจดทะเบียนพาณิชย์ หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้นปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีระบบการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน2020-05-192020-05-19
351โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินไม่มีใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้ตรวจสอบควบคุมการเบิกจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง สอบทานความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานการจ่ายเงินและใบเสร็จรับเงิน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ข้อ 37 ข้อ 39 ข้อ 40 และหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/15702 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2020-05-192020-05-19
352โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนบางฉบับระบุรายการจัดซื้อกระเป๋านักเรียนควบคุมการเบิกจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง สอบทานความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานการจ่ายเงินและใบเสร็จรับเงิน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ข้อ 37 ข้อ 39 ข้อ 40 และหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/15702 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2020-05-192020-05-19
353โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินเบิกจ่ายเงินโครงการอาหารกลางวันเพื่อนำไปจ่ายเป็นค่าแรงแม่ครัวและค่าพาหนะ ไม่มีใบเสร็จรับเงินให้ตรวจสอบให้ปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการเงิน โดยการเบิกจ่ายเงินโครงการอาหารกลางวันเพื่อนำไปจ่ายเป็นค่าแรงแม่ครัวและค่าพาหนะให้ใช้แบบพิมพ์ “ใบสำคัญรับเงิน” เป็นหลักฐานในการเบิกจ่าย และให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนามทุกครั้ง2020-05-192020-05-19
354โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินเบิกจ่ายเงินโครงการอาหารเช้าเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ปรับปรุงการปฏิบัติงานและให้คณะกรรมการสอบทานการเบิกจ่ายเงินโครงการอาหารเช้า โครงการอาหารกลางวัน โดยไม่นำค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มาเบิกเงินโครงการอาหารเช้า2020-05-192020-05-19
355โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินหลักฐานการจ่ายค่าแรงแม่ครัวไม่สัมพันธ์กับการจ่ายเงินจริง โดยจ่ายค่าแรงเป็นรายสัปดาห์แต่จัดทำหลักฐานการรับเงินเป็นรายวันการจัดทำหลักฐานการจ่ายเงินค่าแรงแม่ครัวให้สัมพันธ์กับวันที่จ่ายจริง โดยปฏิบัติตามระเบียบหรือแนวทางที่กรุงเทพมหานครกำหนด2020-05-192020-05-19
356โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินการเบิกจ่ายเงินโครงการอาหารเช้าและโครงการอาหารกลางวัน ไม่ใช้แบบพิมพ์ "ใบรับรองการจ่ายเงิน” เป็นหลักฐาน แต่ใช้ “ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน” ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีลายมือชื่อผู้อำนวยการสถานศึกษาการเบิกจ่ายเงินโครงการอาหารเช้าและโครงการอาหารกลางวัน ในกรณีไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้ ให้ใช้แบบพิมพ์ “ใบรับรองการจ่ายเงิน” 2020-05-192020-05-19
408โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างกรณีจัดจ้างบางรายการไม่จัดทำประมาณการรายละเอียดของเนื้องานปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีระบบการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน2020-05-192020-05-19
357โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินใบเสร็จเงินสด (บ.11) กรณีการรับเงินค่าจำหน่ายอาหารครูไม่มีลายมือชื่อผู้อำนวยการสถานศึกษาออกใบเสร็จเงินสด (บ.11) กรณีรับเงินค่าจำหน่ายอาหารครูรวมเดือนละ 1 ฉบับ และจัดทำรายชื่อครูแนบ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพ- มหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ข้อ 37 และข้อ 40 คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3676/2549 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้อ 1 ข้อ 4.6 ข้อ 4.7 และข้อ 7 หนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0803/7814 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเช้าของโรงเรียน ข้อ 6 ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 15 และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 499/2524 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2524 เรื่อง กำหนดวิธีการควบคุมการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ข้อ 22020-05-192020-05-19
358โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินไม่ออกใบเสร็จเงินสด (บ.11) กรณีรับเงินค่าจำหน่ายอาหารครูออกใบเสร็จเงินสด (บ.11) กรณีรับเงินค่าจำหน่ายอาหารครูรวมเดือนละ 1 ฉบับ และจัดทำรายชื่อครูแนบ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพ- มหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ข้อ 37 และข้อ 40 คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3676/2549 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้อ 1 ข้อ 4.6 ข้อ 4.7 และข้อ 7 หนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0803/7814 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเช้าของโรงเรียน ข้อ 6 ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 15 และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 499/2524 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2524 เรื่อง กำหนดวิธีการควบคุมการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ข้อ 22020-05-192020-05-19
359โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินโรงเรียนใช้จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนเกินจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1. การเบิกจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้หาผู้รับผิดชอบนำเงินส่งคลังกรุงเทพมหานครโดยเร็ว 2. กำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินและนำส่งเงินค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/15702 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร2020-05-192020-05-19
360โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินโรงเรียนใช้จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนเกินจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร1. การเบิกจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้หาผู้รับผิดชอบนำเงินส่งคลังกรุงเทพมหานครโดยเร็ว 2. กำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินและนำส่งเงินค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/15702 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร2020-05-192020-05-19
361โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินโรงเรียนจ่ายเงินให้กับนักเรียนสูงกว่าจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงิน1. การเบิกจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้หาผู้รับผิดชอบนำเงินส่งคลังกรุงเทพมหานครโดยเร็ว 2. กำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินและนำส่งเงินค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/15702 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร2020-05-192020-05-19
409โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำใบตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วนปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีระบบการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน2020-05-192020-05-19
967สำนักและสำนักงานด้านวัสดุวัสดุบางรายการมีจำนวนคงเหลือไม่ตรงตามบัญชี N/A2021-06-302021-06-30
362โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการเงินไม่มีใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน1. การเบิกจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้หาผู้รับผิดชอบนำเงินส่งคลังกรุงเทพมหานครโดยเร็ว 2. กำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินและนำส่งเงินค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/15702 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร2020-05-192020-05-19
363โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านบัญชีบันทึกบัญชีแยกประเภทไม่ถูกต้อง เช่น บันทึกบัญชีผิดดุลปกติ, ไม่ปิดบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ, บันทึกบัญชีซ้ำ, ใช้ชื่อบัญชี แยกประเภทไม่ถูกต้อง เป็นต้น 1. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการตามขั้นตอนการพัสดุ การรับเงินให้ออกใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2555 ข้อ 6 คำสั่งกรุงเทพ- มหานครที่ 3676/2549 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้อ 1, 4.6, 7 และหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/7814 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเช้าของโรงเรียน 2. ควรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน และการพัสดุ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง2020-05-192020-05-19
364โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านบัญชีจัดทำบัญชีแยกประเภทไม่ครบถ้วน 1. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการตามขั้นตอนการพัสดุ การรับเงินให้ออกใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2555 ข้อ 6 คำสั่งกรุงเทพ- มหานครที่ 3676/2549 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้อ 1, 4.6, 7 และหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/7814 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเช้าของโรงเรียน 2. ควรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน และการพัสดุ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง2020-05-192020-05-19
365โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านบัญชีไม่จัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี เช่น ใบโอนดอกเบี้ยรับ ใบโอนปิดบัญชี ณ วัน สิ้นปีงบประมาณ1. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการตามขั้นตอนการพัสดุ การรับเงินให้ออกใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2555 ข้อ 6 คำสั่งกรุงเทพ- มหานครที่ 3676/2549 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้อ 1, 4.6, 7 และหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/7814 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเช้าของโรงเรียน 2. ควรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบัญชีการเงิน และการพัสดุ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง2020-05-192020-05-19
366โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านบัญชีไม่จัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี เช่น ใบโอนดอกเบี้ยรับ ใบโอนปิดบัญชี ณ วัน สิ้นปีงบประมาณ1. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการตามขั้นตอนการพัสดุ การรับเงินให้ออกใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2555 ข้อ 6 คำสั่งกรุงเทพ- มหานครที่ 3676/2549 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้อ 1, 4.6, 7 และหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/7814 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเช้าของโรงเรียน 2. ควรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบัญชีการเงิน และการพัสดุ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง2020-05-192020-05-19
410โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อพัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ แต่ไม่มีการกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีระบบการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน2020-05-192020-05-19
367โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านบัญชีบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วน ถูกต้อง เช่น บันทึกไม่ตรงตามหลักฐานการรับเงิน, ไม่ปิดบัญชีสิ้นปี เป็นต้น 1. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการตามขั้นตอนการพัสดุ การรับเงินให้ออกใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2555 ข้อ 6 คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 3676/2549 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้อ 1, 4.6, 7 และหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/7814 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ขออนุมัติแนวทาง การเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเช้าของโรงเรียน 2. ควรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน และการพัสดุ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง2020-05-192020-05-19
368โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านบัญชีบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วน ถูกต้อง เช่น บันทึกไม่ตรงตามหลักฐานการรับเงิน, ไม่ปิดบัญชีสิ้นปี เป็นต้น 1. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการตามขั้นตอนการพัสดุ การรับเงินให้ออกใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2555 ข้อ 6 คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 3676/2549 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้อ 1, 4.6, 7 และหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/7814 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ขออนุมัติแนวทาง การเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเช้าของโรงเรียน 2. ควรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน และการพัสดุ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง2020-05-192020-05-19
369โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านบัญชีบันทึกบัญชีเงินสดไม่ถูกต้อง เช่น บันทึกไม่ตรงตามหลักฐานการรับเงิน, ไม่ปิดบัญชีประจำวัน, เบิกเงินเป็นประจำทุกวัน แต่บันทึกการเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้เป็นรายสัปดาห์, นำยอดเงินฝากธนาคารมาแสดงเป็นเงินสดคงเหลือประจำวัน, บันทึกผิดหมวดรายจ่าย เป็นต้น1. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการตามขั้นตอนการพัสดุ การรับเงินให้ออกใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2555 ข้อ 6 คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 3676/2549 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้อ 1, 4.6, 7 และหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/7814 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ขออนุมัติแนวทาง การเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเช้าของโรงเรียน 2. ควรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน และการพัสดุ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง2020-05-192020-05-19
370โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2558 ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) โดยแยกจัดซื้อ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติการเรียนการสอน ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอนตามหลักสูตร และค่าวัสดุในการวัดผลและประเมินผล โดยวิธีตกลงราคา ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นวัสดุประเภทเดียวกัน วงเงิน ที่ได้รับมาพร้อมกันและ มีกำหนดเวลาความต้องการใช้พัสดุใกล้เคียงกันการจัดหาพัสดุจากเงินสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) หากรายการพัสดุที่จัดหามีลักษณะพัสดุประเภทเดียวกัน มีความต้องการใช้ในระยะเวลาเดียวกัน ให้โรงเรียนจัดหาในคราวเดียวกัน และต้องสืบราคาจากท้องตลาดอย่างน้อย 3 ราย โดยนำราคาซื้อครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณมาเปรียบเทียบราคากัน รวมทั้งสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ (Website) ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง และจัดทำรายละเอียดของการสืบราคาซึ่งระบุถึงรายการ ที่จัดซื้อ ราคาขาย วันที่สืบราคา ชื่อ ที่อยู่ของผู้ขายและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานรายงานการขอซื้อขอจ้าง โดยถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 19, 23 และข้อ 252020-05-192020-05-19
371โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อวัสดุจากเงินค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดการจัดหาพัสดุจากเงินสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รายการค่าจัดการเรียนการสอน ต้องสืบราคาจากท้องตลาดอย่างน้อย 3 ราย โดยนำราคาซื้อครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณมาเปรียบเทียบราคากัน รวมทั้งสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ (Website) ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง และจัดทำรายละเอียดของการสืบราคา ซึ่งระบุถึงรายการที่จัดซื้อ ราคาขาย วันที่สืบราคา ชื่อ ที่อยู่ของผู้ขายและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประกอบรายงานการขอซื้อขอจ้าง โดยถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพ-มหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 19 ข้อ 23 และข้อ 252020-05-192020-05-19
372โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาชนิดเดียวกัน จำนวน 2 ฎีกา ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน แต่จัดซื้อในราคาแตกต่างกัน1. ให้โรงเรียนนำส่งเงินคืนคลังกรุงเทพมหานคร กรณีจัดซื้อวัสดุชนิดเดียวกัน จำนวน 2 ฎีกาในระยะเวลาใกล้เคียงกัน แต่ราคาสูงกว่ากัน 2. การจัดหาพัสดุจากเงินสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) หากรายการพัสดุที่จัดหามีลักษณะพัสดุประเภทเดียวกัน มีความต้องการใช้ในระยะเวลาเดียวกัน ให้โรงเรียนจัดหาในคราวเดียวกัน และต้องสืบราคาจากท้องตลาดอย่างน้อย 3 ราย โดยนำราคาซื้อครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณมาเปรียบเทียบราคากัน รวมทั้งสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ (Website) ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง และจัดทำรายละเอียดของการสืบราคาซึ่งระบุถึงรายการ ที่จัดซื้อ ราคาขาย วันที่สืบราคา ชื่อ ที่อยู่ของผู้ขายและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานรายงานการขอซื้อขอจ้าง โดยถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 19, 23 และข้อ 252020-05-192020-05-19
373โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างผู้ลงนามสั่งซื้อสั่งจ้าง ในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ไม่ใช่ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)ผู้บริหารสถานศึกษากำกับดูแลการจัดทำฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงการศึกษาและเงินโครงการอาหารกลางวัน) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 23 ข้อ 25 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ข้อ 37 ข้อ 40 - 41 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2555 ข้อ 9 และข้อ 112020-05-192020-05-19
374โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์โดยไม่อ้างอิงราคามาตรฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในภาคผนวกของบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณผู้บริหารสถานศึกษากำกับดูแลการจัดทำฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงการศึกษาและเงินโครงการอาหารกลางวัน) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 23 ข้อ 25 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ข้อ 37 ข้อ 40 - 41 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2555 ข้อ 9 และข้อ 112020-05-192020-05-19
375โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างกรณีครุภัณฑ์ไม่มีรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ หรือมีแต่ไม่เพียงพอ ไม่ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะสำหรับครุภัณฑ์นั้นผู้บริหารสถานศึกษากำกับดูแลการจัดทำฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงการศึกษาและเงินโครงการอาหารกลางวัน) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 23 ข้อ 25 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ข้อ 37 ข้อ 40 - 41 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2555 ข้อ 9 และข้อ 112020-05-192020-05-19
376โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อส่วนใหญ่ไม่มีใบเสนอราคาจากร้านค้าประกอบในเอกสารหลักฐาน ผู้บริหารสถานศึกษากำกับดูแลการจัดทำฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงการศึกษาและเงินโครงการอาหารกลางวัน) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 23 ข้อ 25 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ข้อ 37 ข้อ 40 - 41 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2555 ข้อ 9 และข้อ 112020-05-192020-05-19
411โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อได้รับพัสดุแล้วไม่บันทึกรับในระบบบัญชีทรัพย์สิน (MIS2)ให้บันทึกรับครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงการศึกษา เข้าระบบบัญชีทรัพย์สิน (MIS2) ให้ถูกต้องครบถ้วน2020-05-192020-05-19
968สำนักและสำนักงานด้านวัสดุคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายวัสดุประจำปีไม่ได้ตรวจสอบหลักฐานการรับ – จ่ายวัสดุN/A2021-06-302021-06-30
377โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารหลักฐานของผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น หนังสือจดทะเบียนบริษัท ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้นผู้บริหารสถานศึกษากำกับดูแลการจัดทำฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงการศึกษาและเงินโครงการอาหารกลางวัน) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 23 ข้อ 25 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ข้อ 37 ข้อ 40 - 41 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2555 ข้อ 9 และข้อ 112020-05-192020-05-19
378โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อบางรายการไม่จัดทำใบสั่งซื้อเป็นหลักฐานผู้บริหารสถานศึกษากำกับดูแลการจัดทำฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงการศึกษาและเงินโครงการอาหารกลางวัน) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 23 ข้อ 25 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ข้อ 37 ข้อ 40 - 41 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2555 ข้อ 9 และข้อ 112020-05-192020-05-19
379โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำใบสั่งจ้างแต่ไม่ติดอากรแสตมป์ผู้บริหารสถานศึกษากำกับดูแลการจัดทำฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงการศึกษาและเงินโครงการอาหารกลางวัน) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 23 ข้อ 25 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ข้อ 37 ข้อ 40 - 41 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2555 ข้อ 9 และข้อ 112020-05-192020-05-19
380โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อวัสดุอาหารกลางวันสูงกว่าอาหารเช้าคณะกรรมการดำเนินการเงินโครงการอาหารกลางวันและเงินโครงการอาหารเช้า ควรสำรวจราคาวัสดุประกอบอาหารเพื่อให้จัดซื้อวัสดุในราคาตามท้องตลาด และสอบทานหลักฐานการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วน2020-05-192020-05-19
381โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อวัสดุโครงการอาหารเช้าสูงกว่าอาหารกลางวันคณะกรรมการดำเนินการเงินโครงการอาหารกลางวันและเงินโครงการอาหารเช้า ควรสำรวจราคาวัสดุประกอบอาหารเพื่อให้จัดซื้อวัสดุในราคาตามท้องตลาด และสอบทานหลักฐานการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วน2020-05-192020-05-19
382โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการมีลักษณะดำเนินการแล้วเสร็จ และนำใบสำคัญคู่จ่ายหลายฉบับมารวมจัดทำเป็นฎีกาเดียว แล้วจัดทำหนังสือขอความเห็นชอบ หนังสือขออนุมัติ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ใบตรวจรับพัสดุย้อนหลังปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีระบบการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน2020-05-192020-05-19
969สำนักและสำนักงานด้านวัสดุบันทึกบัญชีวัสดุไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบันN/A2021-06-302021-06-30
383โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2558 ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) โดยแยกจัดซื้อค่าวัสดุห้องเรียน ค่าวัสดุทำใบงานและแบบฝึกหัด ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าวัสดุทำป้ายนิเทศและนิทรรศการ ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุงานทะเบียนและวัดผล ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดค่าย 8 กลุ่มสาระ และค่าวัสดุการสอบ โดยวิธีตกลงราคา ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นวัสดุประเภทเดียวกัน วงเงินที่ได้รับมาพร้อมกันและ มีกำหนดเวลาความต้องการใช้พัสดุใกล้เคียงกันการจัดหาพัสดุจากเงินสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) หากรายการพัสดุที่จัดหามีลักษณะพัสดุประเภทเดียวกัน มีความต้องการใช้ในระยะเวลาเดียวกัน ให้โรงเรียนจัดหาในคราวเดียวกัน และต้องสืบราคาจากท้องตลาดอย่างน้อย 3 ราย โดยนำราคาซื้อครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณมาเปรียบเทียบราคากัน รวมทั้งสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ (Website) ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง และจัดทำรายละเอียดของการสืบราคาซึ่งระบุถึงรายการ ที่จัดซื้อ ราคาขาย วันที่สืบราคา ชื่อ ที่อยู่ของผู้ขายและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานรายงานการขอซื้อขอจ้าง โดยถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 19, 23 และข้อ 252020-05-192020-05-19
384โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ราคาเกินกว่าบัญชีราคามาตรฐานนำส่งเงินคืนบัญชีเงินบำรุงการศึกษา กรณีจัดซื้อครุภัณฑ์ สูงกว่าบัญชีราคามาตรฐาน2020-05-192020-05-19
385โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์บางรายการโดยมีลักษณะแบ่งซื้อแบ่งจ้างปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีระบบการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน2020-05-192020-05-19
386โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่แนบบัญชีราคามาตรฐานปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีระบบการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน2020-05-192020-05-19
387โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างการจัดจ้างบางรายการไม่จัดทำประมาณการรายละเอียดของเนื้องานปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีระบบการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน2020-05-192020-05-19
388โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างการจัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น ลงนามผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ถูกต้อง, ไม่ลงนามผู้ขาย/ผู้รับจ้าง, ระบุเงื่อนไขการสั่งซื้อ/สั่งจ้างไม่ครบถ้วน และจัดทำใบสั่งจ้างไม่ติดอากรแสตมป์ เป็นต้นปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีระบบการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน2020-05-192020-05-19
389โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่แนบเอกสารหลักฐานของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เช่น ใบจดทะเบียนพาณิชย์ หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้นปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีระบบการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน2020-05-192020-05-19
407โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างใบเสนอราคามีลักษณะจัดทำเองโดยโรงเรียน ไม่ได้รับมาจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง และผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่ได้เป็นผู้ลงนามในใบเสนอราคา ปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีระบบการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน2020-05-192020-05-19
390โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ชนิดเดียวกัน โดยมีระยะเวลาใกล้เคียงกันในราคาที่แตกต่างกัน 1. ให้โรงเรียนนำส่งเงินคืนคลังกรุงเทพมหานคร กรณีจัดซื้อวัสดุชนิดเดียวกัน จำนวน 2 ฎีกาในระยะเวลาใกล้เคียงกัน แต่ราคาสูงกว่ากัน 2. การจัดหาพัสดุจากเงินสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รายการค่าจัดการเรียนการสอน หากรายการพัสดุที่จัดหามีลักษณะพัสดุประเภทเดียวกัน มีความต้องการใช้ระยะเวลาเดียวกันให้โรงเรียนจัดหาในคราวเดียวกัน และต้องสืบราคาจากท้องตลาดอย่างน้อย 3 ราย โดยนำราคาซื้อครั้งสุดท้ายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณมาเปรียบเทียบราคากัน รวมทั้งสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ (Website) ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง และจัดทำรายละเอียดของการสืบราคาซึ่งระบุถึงรายการที่จัดซื้อ ราคาขาย วันที่สืบราคา ชื่อ ที่อยู่ของผู้ขาย และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ประกอบรายงานการขอซื้อขอจ้าง โดยถือตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 19, 23 และข้อ 252020-05-192020-05-19
391โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีตกลงราคา ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน แต่จัดซื้อแยกเป็น 2 - 3 ฎีกาการจัดหาพัสดุ หากรายการพัสดุที่จัดหามีลักษณะพัสดุประเภทเดียวกัน มีความต้องการใช้ในระยะเวลาเดียวกัน ให้โรงเรียนจัดหาในคราวเดียวกัน และต้องสืบราคาจากท้องตลาดอย่างน้อย 3 ราย โดยนำราคาซื้อครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณมาเปรียบเทียบราคากัน รวมทั้งสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ (Website) ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง และจัดทำรายละเอียดของการสืบราคาซึ่งระบุถึงรายการ ที่จัดซื้อ ราคาขาย วันที่สืบราคา ชื่อ ที่อยู่ของผู้ขายและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานรายงานการขอซื้อขอจ้าง โดยถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 19, 23 และข้อ 252020-05-192020-05-19
392โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนได้จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนราคาสูงกว่าความเป็นจริง ส่งเงินส่งคืนกรุงเทพมหานครกรณีจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสูงกว่าราคาท้องตลาด2020-05-192020-05-19
393โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการศึกษาและใบสั่งซื้อสินค้าลงวันที่ก่อนวันที่ในใบเสนอราคาชี้แจงกรณีการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการศึกษาและใบสั่งซื้อสินค้าลงวันที่ก่อนวันที่ในใบเสนอราคา2020-05-192020-05-19
394โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยไม่ดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ต้องดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด โดยถือปฏิบัติตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3676/2549 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้อ 4, 6 และข้อ 72020-05-192020-05-19
395โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ในราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็นให้โรงเรียนนำส่งเงินคืนคลังกรุงเทพมหานคร กรณีจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงกว่าที่ควร2020-05-192020-05-19
396โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการมีลักษณะดำเนินการแล้วเสร็จ และนำใบสำคัญคู่จ่ายหลายฉบับมารวมจัดทำเป็นฎีกาเดียว แล้วจัดทำหนังสือขอความเห็นชอบ หนังสือขออนุมัติ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ใบตรวจรับพัสดุย้อนหลังปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีระบบการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน2020-05-192020-05-19
405โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างการจัดทำใบสั่งซื้อ/ สั่งจ้าง ไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น ลงนามผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ถูกต้อง, ไม่ลงนามผู้ขาย/ผู้รับจ้าง, ระบุเงื่อนไขการสั่งซื้อ/สั่งจ้างไม่ครบถ้วน และจัดทำใบสั่งจ้างไม่ติดอากรแสตมป์ เป็นต้นปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีระบบการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน2020-05-192020-05-19
397โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อจัดจ้างค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) โดยแยกจัดซื้อวัสดุเคมีวิทยาศาสตร์ วัสดุจัดทำป้ายประกาศ วัสดุสำนักงาน วัสดุงานทะเบียน และวัสดุการสอบ โดยวิธีตกลงราคา ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นวัสดุประเภทเดียวกัน จากผู้ขายรายเดียวกัน วงเงินที่ได้รับมาพร้อมกันและ มีกำหนดเวลาความต้องการใช้พัสดุใกล้เคียงกันการจัดหาพัสดุจากเงินสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) หากรายการพัสดุที่จัดหามีลักษณะพัสดุประเภทเดียวกัน มีความต้องการใช้ในระยะเวลาเดียวกัน ให้โรงเรียนจัดหาในคราวเดียวกัน และต้องสืบราคาจากท้องตลาดอย่างน้อย 3 ราย โดยนำราคาซื้อครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณมาเปรียบเทียบราคากัน รวมทั้งสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ (Website) ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง และจัดทำรายละเอียดของการสืบราคาซึ่งระบุถึงรายการที่จัดซื้อ ราคาขาย วันที่สืบราคา ชื่อ ที่อยู่ของผู้ขายและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานรายงานการขอซื้อขอจ้าง โดยถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 19, 23 และ 25 2020-05-192020-05-19
398โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างรายการจัดซื้อพัสดุ เพื่อจัดการเรียนการสอน ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากพบการจัดซื้ออาหารเสริมสุขภาพ ขนม และเครื่องดื่มให้นำฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารเงินบำรุงการศึกษา กรณีการจัดซื้อพัสดุไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 2020-05-192020-05-19
399โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนนำสลิปบัตรเครดิต ที่ไม่ระบุรายการจัดซื้อ มาประกอบการเบิกจ่ายในรายการจัดซื้อพัสดุเพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโรงเรียนให้นำฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารเงินบำรุงการศึกษา กรณีใช้สลิปบัตรเครดิตมาประกอบการเบิกจ่ายโดยไม่ระบุรายการจัดซื้อ2020-05-192020-05-19
400โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีใบเสร็จรับเงินประกอบหลักฐานการจ่าย (ฎีกาเงินบำรุงการศึกษา) ให้โรงเรียนติดตามใบเสร็จรับเงิน กรณีไม่พบใบเสร็จ-รับเงินประกอบหลักฐานการจ่าย (ฎีกาเงินบำรุงการศึกษา) ให้ครบถ้วน หากไม่พบใบเสร็จรับเงินให้โรงเรียนนำเงินฝากคืนเข้าบัญชีธนาคารเงินบำรุงการศึกษา2020-05-192020-05-19
401โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างใบเสร็จรับเงินที่ใช้ประกอบหลักฐานการจ่าย (ฎีกาเงินบำรุงการศึกษา) ขาดความน่าเชื่อถือ เช่น ใบเสร็จจากร้านสะดวกซื้อ, สลิปบัตรเครดิต)ใบเสร็จรับเงินที่ใช้ประกอบหลักฐานการจ่าย (ฎีกาหลังจ่าย) ต้องระบุรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน เช่น ชื่อร้าน ชื่อโรงเรียน ผู้รับเงิน รายการพัสดุที่จัดซื้อ จำนวน และราคาต่อหน่วย เป็นต้น2020-05-192020-05-19
402โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคและวัสดุอาหารและเครื่องปรุงสูงกว่าราคาตลาด ให้คณะกรรมการจัดซื้อวัสดุอาหารปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยดำเนินการสอบทานราคาที่จัดซื้อเปรียบเทียบ กับราคาตลาด และสอบทานจำนวนเงินตามใบสั่งซื้อให้ถูกต้อง2020-05-192020-05-19
403โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างเบิกจ่ายเงินโครงการอาหารกลางวัน เพื่อจัดซื้อก๊าซหุงต้ม ไม่พบใบเสร็จรับเงินจากร้านค้า มีเพียงสำเนาใบเสร็จรับเงินให้ตรวจสอบปรับปรุงการปฏิบัติงานและให้คณะกรรมการสอบทานการเบิกจ่ายเงินโครงการอาหารเช้า โครงการอาหารกลางวัน และเงินบำรุงการศึกษาให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ และแนวทางที่กำหนด2020-05-192020-05-19
970สำนักและสำนักงานด้านวัสดุบันทึกข้อมูลในบัญชีวัสดุ (แผ่นการ์ด) ไม่ตรงตามหลักฐานการจ่ายวัสดุ (ใบจ่ายวัสดุ)N/A2021-06-302021-06-30
412โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้ออาหารสดชนิดเดียวกัน วันเดียวกัน ในราคาที่แตกต่างกัน1. ให้โรงเรียนนำส่งเงินคืนคลังกรุงเทพมหานคร กรณีจัดซื้ออาหารสดชนิดเดียวกัน วันเดียวกัน แต่ราคาแตกต่างกัน 2. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้ออาหารเช้าและอาหารกลางวันให้มีความระมัดระวัง รอบคอบ ในการปฏิบัติงาน และสอบทานรายการอาหาร และราคาสินค้าในแต่ละวันให้มีความถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 3676/2549 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้อ 47 - 48 และหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/7814 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเช้าของโรงเรียน ข้อ 6 - 82020-05-192020-05-19
413โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างเมนูอาหารกลางวันและรายการอาหารสด ที่จัดซื้อไม่สอดคล้องกัน1. ให้โรงเรียนนำส่งเงินคืนคลังกรุงเทพมหานคร กรณีจัดซื้ออาหารสดไม่สอดคล้องกับรายการอาหารประจำวัน 2. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้ออาหารเช้าและอาหารกลางวันให้มีความระมัดระวัง รอบคอบ ในการปฏิบัติงาน และสอบทานรายการอาหาร และราคาสินค้าในแต่ละวันให้มีความถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 3676/2549 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้อ 47 - 48 และหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/7814 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเช้าของโรงเรียน ข้อ 6 - 82020-05-192020-05-19
414โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างกรณีจ้างเหมาร้านค้าเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบโครงการอาหารเช้าและโครงการอาหารกลางวัน ไม่พบใบเสร็จรับเงินจากร้านค้า มีเพียงใบส่งของให้ตรวจสอบปรับปรุงการปฏิบัติงานและให้คณะกรรมการสอบทานการเบิกจ่ายเงินโครงการอาหารเช้า โครงการอาหารกลางวัน โดยกรณีจ้างเหมาร้านค้าเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบโครงการอาหารเช้า และโครงการอาหารกลางวัน ให้เรียกใบเสร็จรับเงินจากทางร้านค้าทุกครั้ง2020-05-192020-05-19
415โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อวัสดุอาหารและเครื่องปรุง รายการเดียวกัน ในวันเดียวกัน แต่ราคาแตกต่างกันกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุอาหารของโครงการอาหารกลางวันให้มีความระมัดระวังรอบคอบในการสอบทานรายการวัสดุอาหาร เปรียบเทียบราคา สอบทานราคาและจำนวนเงินให้ถูกต้องครบถ้วน 2020-05-192020-05-19
416โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อวัตถุดิบโครงการอาหารเช้าและโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นวัตถุดิบชนิดเดียวกัน ในวันเดียวกัน จากผู้รับจ้างรายเดียวกัน แต่ราคาแตกต่างกัน ทำให้จ่าย เงินสูงกว่าที่ควรจะเป็นปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยการจัดซื้อวัตถุดิบโครงการอาหารเช้าและโครงการอาหารกลางวันให้เปรียบเทียบราคา สอบทานราคา และจำนวนเงินตามหลักฐานการจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน2020-05-192020-05-19
971สำนักและสำนักงานด้านวัสดุมีวัสดุที่ไม่มีความจำเป็นหรือหมดอายุการใช้งานเป็นจำนวนมากN/A2021-06-302021-06-30
972สำนักและสำนักงานด้านวัสดุไม่ดำเนินการจำหน่ายวัสดุที่ไม่ใช้งานแล้วN/A2021-06-302021-06-30
417โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้จากเงินโครงการอาหารกลางวัน ในวันเดียวกัน แต่ราคาต่างกัน กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุอาหาร อุปกรณ์เครื่องใช้ ของโครงการอาหารเช้า อาหารกลางวันให้มีความระมัดระวัง รอบคอบ ในการสอบทานรายการวัสดุ เปรียบเทียบราคา สอบทานราคาและจำนวนเงินให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยปฏิบัติตามระเบียบหรือแนวทางที่กรุงเทพมหานครกำหนด2020-05-192020-05-19
418โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจากเงินบำรุงการศึกษา ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS2) และไม่จัดทำแผ่นการ์ดทะเบียนคุมทรัพย์สินให้โรงเรียนควบคุมครุภัณฑ์โดยจัดทำแผ่นการ์ดทะเบียบคุมทรัพย์สินและบันทึกรายการครุภัณฑ์ในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS2) ให้ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ2020-05-192020-05-19
419โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านครุภัณฑ์ครุภัณฑ์บางรายการ ไม่เขียนหรือพ่นรหัสครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์สำรวจตรวจสอบพัสดุที่มีอยู่ตั้งแต่ เริ่มได้ทรัพย์สินมาจนถึงปัจจุบัน เขียนหรือพ่นเลขทะเบียนทรัพย์สิน ให้ตรงกับทะเบียนคุมทรัพย์สิน ปรับปรุง รายละเอียดของทรัพย์สิน ในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS 2) ให้ถูกต้อง เช่น สถานะของทรัพย์สิน ยี่ห้อ รุ่น ส่วนประกอบของทรัพย์สิน เป็นต้น พัสดุที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปให้ดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 149 - 156 และหนังสือสำนักการคลังที่ กท 1307/0523 ลงวันที่ 23 มกราคม 2552 เรื่อง แนวทาง การจัดทำรายงานการ ควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ2020-05-192020-05-19
420โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้านครุภัณฑ์ไม่บันทึกรายการครุภัณฑ์เข้าระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS2) ให้โรงเรียนควบคุมครุภัณฑ์โดยจัดทำแผ่นการ์ดทะเบียบคุมทรัพย์สินและบันทึกรายการครุภัณฑ์ในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS2) ให้ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ2020-05-192020-05-19
421สถานีดับเพลิงด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปรายงานเหตุสาธารณภัยไม่ถูกต้องตามเหตุที่เกิดขึ้นจริงให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความระมัดระวังรอบคอบในการจัดเก็บข้อมูลรายงานเหตุสาธารณภัย เพื่อให้สถิติข้อมูลของสถานีดับเพลิงถูกต้องตรงกับความจริง ทำให้สถิติในภาพรวมของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถูกต้องเชื่อถือได้ อันจะมีผลต่อการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหารด้วย2020-05-192020-05-19
422สถานีดับเพลิงด้านวัสดุรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี รายงานเฉพาะรายการครุภัณฑ์ ไม่พบการรายงานวัสดุคงเหลือประจำปี เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุตามข้อ 149 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 ดำเนินการตรวจสอบวัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป โดยต้องตรวจสอบหลักฐานการรับจ่ายวัสดุกับบัญชีวัสดุว่ามีความถูกต้องหรือไม่ วัสดุคงเหลืออยู่ตรงตามบัญชีวัสดุหรือไม่ มีวัสดุใดชำรุดเสื่อมคุณภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการอีกต่อไป และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบวัสดุ เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของข้อบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่อไป 2020-05-192020-05-19
424สถานีดับเพลิงด้านวัสดุวัสดุโฟมที่ใช้ในการดับเพลิงคงเหลือมากเกินความต้องการใช้งาน เก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพเมื่อนำไปใช้ในการดับเพลิง1. การจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ควรพิจารณาประเภท ชนิด และจำนวนวัสดุให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุที่มีคุณภาพ ไม่เกิดปัญหาวัสดุไม่เพียงพอหรือวัสดุมีจำนวนมากและคงค้างนานจนเสื่อมคุณภาพ อันเป็นการใช้งบประมาณอย่างประหยัดและมีความคุ้มค่า 2. ตรวจสอบวัสดุคงเหลือทุกรายการ หากรายการใดหมดอายุ เสื่อมสภาพ หรือมีจำนวนมากเกินความจำเป็นในการใช้งาน ให้ดำเนินการจำหน่ายตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 151 และวัสดุรายการใดที่ไม่จำเป็นในการใช้งานให้เวียนแจ้งหน่วยงานหรือส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อโอนตาม ข้อบัญญัติฯ เพราะหากทิ้งระยะเวลานาน อาจส่งผลให้น้ำยาเคมีเสื่อมสภาพ ทำให้การใช้เงินงบประมาณเกิดการสูญเปล่า2020-05-192020-05-19
425สถานีดับเพลิงด้านวัสดุวัสดุมียอดคงเหลือไม่ตรงตามบัญชีวัสดุทุกประเภท เมื่อได้รับมอบให้ลงบัญชีเพื่อควบคุม โดยแยกเป็นประเภท และแสดงรายการตามตัวอย่างที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด โดยให้มีหลักฐานการรับและจ่ายไว้ประกอบรายการด้วย2020-05-192020-05-19
426สถานีดับเพลิงด้านวัสดุจัดทำบัญชีคุมวัสดุไม่เป็นปัจจุบันให้จัดทำบัญชีคุมวัสดุ แสดงจำนวนยอดยกมา รับ-จ่าย และยอดคงเหลือให้ถูกต้อง โดยให้จัดเก็บหลักฐานการรับและจ่ายไว้ประกอบรายการให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน สามารถนำสถิติกำหนดจำนวนวัสดุที่เหมาะสมในการจัดหาวัสดุในแต่ละปี ไม่มีวัสดุคงค้างจำนวนมากเกินความจำเป็นจนวัสดุเสื่อมสภาพ และลดความเสี่ยงที่วัสดุอาจเกิดการสูญหาย2020-05-192020-05-19
427สถานีดับเพลิงด้านวัสดุการบันทึกบัญชีคุมวัสดุ ไม่พบหลักฐานด้านรับวัสดุ และบันทึกบัญชีตัดจ่ายวัสดุไม่ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งบันทึกยอดคงเหลือไม่ถูกต้องให้จัดทำบัญชีคุมวัสดุ แสดงจำนวนยอดยกมา รับ-จ่าย และยอดคงเหลือให้ถูกต้อง โดยให้จัดเก็บหลักฐานการรับและจ่ายไว้ประกอบรายการให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน สามารถนำสถิติกำหนดจำนวนวัสดุที่เหมาะสมในการจัดหาวัสดุในแต่ละปี ไม่มีวัสดุคงค้างจำนวนมากเกินความจำเป็นจนวัสดุเสื่อมสภาพ และลดความเสี่ยงที่วัสดุอาจเกิดการสูญหาย2020-05-192020-05-19
428สถานีดับเพลิงด้านวัสดุวัสดุคงเหลือประเภทแบตเตอรี่ มีระยะเวลานับจากการขายจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ เมื่อนำไปใช้งานให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตรวจสอบการรับ - จ่ายวัสดุ และจำนวนคงเหลือให้ตรงตามบัญชี และหากมีวัสดุเสื่อมสภาพ ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ให้รายงานในการตรวจสอบพัสดุประจำปีด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 1492020-05-192020-05-19
429สถานีดับเพลิงด้านวัสดุน้ำยาโฟมสำหรับดับเพลิง มีเหลือจำนวนน้อยมาก อาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตรวจสอบการรับ - จ่ายวัสดุ และจำนวนคงเหลือให้ตรงตามบัญชี และหากมีวัสดุเสื่อมสภาพ ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ให้รายงานในการตรวจสอบพัสดุประจำปีด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 1492020-05-192020-05-19
430สถานีดับเพลิงด้านครุภัณฑ์สถานะทรัพย์สินในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS 2) ไม่ถูกต้อง เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ใช้การไม่ได้ ชำรุดเสื่อมสภาพ แต่แสดงสถานะเป็น “ใช้การได้/ปกติ”กรณีรถดับเพลิงที่ใช้การไม่ได้ ให้เร่งดำเนินการเปลี่ยนสถานะและหมายเลขทะเบียนรถในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS2) เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องตามความเป็นจริง2020-05-192020-05-19
432สถานีดับเพลิงด้านครุภัณฑ์ข้อมูลทรัพย์สินในระบบ งานบัญชีทรัพย์สิน (MIS2) ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่ตรงกับที่สถานีดับเพลิงฯ รายงานผลการตรวจสอบพัสดุชำรุดประจำปีฯเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีตรวจสอบแล้ว พบว่ามีพัสดุชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ เสื่อมสภาพ ควรขอจำหน่ายพัสดุภายในปีนั้น โดยถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 149 - 151 และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4315/2540 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2540 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระในการเก็บรักษาพัสดุที่ไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และพัสดุเสื่อมสภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีความเสี่ยงที่จะสูญหาย2020-05-192020-05-19
433สถานีดับเพลิงด้านครุภัณฑ์รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี รายงานครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วนทุกรายการเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีตรวจสอบแล้ว พบว่ามีพัสดุชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ เสื่อมสภาพ ควรขอจำหน่ายพัสดุภายในปีนั้น โดยถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 149 - 151 และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4315/2540 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2540 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระในการเก็บรักษาพัสดุที่ไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และพัสดุเสื่อมสภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีความเสี่ยงที่จะสูญหาย2020-05-192020-05-19
434สถานีดับเพลิงด้านครุภัณฑ์ข้อมูลทรัพย์สินในระบบ งานบัญชีทรัพย์สิน (MIS2) ยังระบุที่ตั้ง/ใช้งานประจำไม่เป็นปัจจุบัน ให้เร่งดำเนินการเปลี่ยนที่ตั้ง/ใช้งานประจำในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS2) เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องตามความเป็นจริง2020-05-192020-05-19
435สถานีดับเพลิงด้านครุภัณฑ์มีครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ได้ใช้งานแล้ว ไม่ได้แสดงรายการดังกล่าวในรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีตรวจสอบแล้วพบว่ามีพัสดุชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ เสื่อมสภาพ ควรขอจำหน่ายพัสดุภายในปีนั้น โดยถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 149 - 151 และคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 4315/2540 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2540 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระในการเก็บรักษาพัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 2020-05-192020-05-19
436สถานีดับเพลิงด้านครุภัณฑ์ไม่พบข้อมูลครุภัณฑ์ตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS2) ให้สถานีดับเพลิงตรวจสอบและบันทึกข้อมูลทรัพย์สินในระบบ งานบัญชีทรัพย์สิน (MIS2) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน2020-05-192020-05-19
442สถานีดับเพลิงด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันคงคลังได้เก็บสำรองไว้โดยไม่ได้นำมาใช้งานเป็นระยะเวลานานการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ควรพิจารณาประเภท ชนิดและจำนวนวัสดุให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุที่มีคุณภาพ ไม่เกิดปัญหาวัสดุไม่เพียงพอหรือวัสดุมีจำนวนมาก และคงค้างนานจนเสื่อมคุณภาพ อันเป็นการใช้งบประมาณอย่างประหยัดและมีความคุ้มค่า2020-05-192020-05-19
973สำนักและสำนักงานด้านวัสดุจัดเก็บวัสดุในสถานที่ไม่เหมาะสม มีความเสี่ยงต่อการสูญหายN/A2021-06-302021-06-30
437สถานีดับเพลิงด้านครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ที่ยืมจากหน่วยงานอื่น ชำรุด ใช้งานไม่ได้ ไม่สามารถซ่อมแซมได้เนื่องจากยังไม่ได้รับโอนจากหน่วยงานเจ้าของครุภัณฑ์ให้เร่งประสานงานกองวิชาการ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการโอนครุภัณฑ์ เพื่อให้การควบคุมถูกต้อง ครบถ้วน สำหรับการจัดหาพัสดุให้แก่หน่วยงานอื่นในคราวต่อไป เมื่อดำเนินการตรวจรับพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้บันทึกควบคุมพัสดุและบันทึกโอนพัสดุในระบบงานบัญชีทรัพย์สินให้กับหน่วยงานผู้ใช้พัสดุทันที หรืออย่างช้าภายในรอบระยะเวลาแรกของการคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำเดือน ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักการคลังที่ กท 1307/9829 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการโอนพัสดุที่ไม่เป็นการโอนพัสดุระหว่างหน่วยงานในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน2020-05-192020-05-19
438สถานีดับเพลิงด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงป้ายแสดงการชำระภาษีประจำปี (ป้ายวงกลม) ของรถดับเพลิงและกู้ภัยหมดอายุ และบางคันไม่มีการติดป้ายแสดงการชำระภาษีประจำปีดำเนินการต่อป้ายเสียภาษี (ป้ายวงกลม) ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรุงเทพมหานครที่ กท 7000/1371 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2527 เรื่อง กำชับกวดขันพ่นตรารถส่วนกลางและการติดป้ายวงกลมที่เป็นปัจจุบันยังไม่ครบกำหนดการต่ออายุ โดยเคร่งครัด 2020-05-192020-05-19
439สถานีดับเพลิงด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการประเภทรถดับเพลิงและกู้ภัย ไม่ได้จัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) และบันทึกการใช้รถ (แบบ 4) หรือจัดทำแต่ไม่ครบถ้วนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและเร่งด่วนที่ต้องนำรถ ดับเพลิงและกู้ภัยรวมทั้งรถฉุกเฉินทุกประเภทออกปฏิบัติงานทันที ไม่สามารถจัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) ล่วงหน้าได้ ให้หารือสำนักการคลัง เพื่อกำหนดแนวทางในการนำรถดับเพลิงและกู้ภัยรวมทั้งรถฉุกเฉินทุกประเภทออกปฏิบัติงาน และเมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้จัดทำบันทึกการใช้รถ (แบบ 4) ให้ครบถ้วน ตามข้อ 13 แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับรถราชการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2526 โดยเคร่งครัด2020-05-192020-05-19
440สถานีดับเพลิงด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการจำนวนหลายคันไม่ระบุเลขไมล์ในใบสำคัญเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง (บิลสามสี) และใบบันทึกรายการขาย (Sales slip) ในการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง ให้บันทึกเลขบอกระยะทางวิ่ง (ไมล์, กิโลเมตร) ในช่องหมายเหตุใบสำคัญเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง (บิลสามสี) และแจ้งพนักงานบริษัทผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้บันทึกเลขบอกระยะทางวิ่ง (ไมล์, กิโลเมตร) ในใบบันทึกรายการขาย (Sales slip) ด้วยทุกครั้งที่เติมน้ำมัน2020-05-192020-05-19
441สถานีดับเพลิงด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงรถดับเพลิงและกู้ภัย เสีย/ชำรุด จำนวนหลายคัน ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรถดับเพลิงและกู้ภัยที่ชำรุดและยางที่เสื่อมสภาพไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเนื่องจากอยู่ในสัญญาจ้างเหมาซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ดับเพลิงและรถกู้ภัย และรถนอกสัญญาฯ ที่ยังไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาความเหมาะสมในการนำรถดับเพลิงที่ยังสามารถใช้การได้ไปใช้ให้ตรงตามภารกิจหลัก เพื่อมิให้เสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจสำคัญ การตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้ตรวจสอบและรายงานรถดับเพลิงที่ชำรุดเสื่อมสภาพให้ครบถ้วนด้วย หากรถดับเพลิงและกู้ภัยรายการใดชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ ควรเร่งดำเนินการจำหน่ายเพื่อไม่ให้รถเสื่อมสภาพมากขึ้นและไม่เป็นภาระในการจัดเก็บดูแลรักษา โดยถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 149 ข้อ 150 และข้อ 151 และคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 4315/2540 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ2020-05-192020-05-19
974สำนักและสำนักงานด้านครุภัณฑ์มีครุภัณฑ์ให้ตรวจสอบไม่ครบถ้วนN/A2021-06-302021-06-30
975สำนักและสำนักงานด้านครุภัณฑ์ไม่ดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพN/A2021-06-302021-06-30
443สถานีดับเพลิงด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรวัดระยะทางของรถดับเพลิงเสีย เมื่อนำรถไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงหรือเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีดับเพลิง ไม่ระบุเลขบอกระยะทางขณะเติมน้ำมันในใบบันทึกรายการขาย (Sales slip) และในใบสำคัญเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง (บิลสามสี)รถดับเพลิงและกู้ภัยทุกคันรวมทั้งรถที่มาตรวัดระยะทางชำรุด เมื่อจะเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้ระบุเลขบอกระยะทางขณะเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในใบบันทึกรายการ (Sales slip) และในใบสำคัญเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง (บิลสามสี) ด้วยทุกครั้ง รวมทั้งเร่งดำเนินการซ่อมแซมมาตรวัดระยะทางให้สามารถใช้การได้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง2020-05-192020-05-19
444สถานีดับเพลิงด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้จัดทำรายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ 6) ของรถราชการทุกคันจัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงของรถราชการ (แบบ 6) ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับรถราชการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2526 เพื่อให้ทราบประวัติและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถดับเพลิงและกู้ภัยแต่ละคันอีกทั้งใช้เป็นข้อมูลในการจัดหาทดแทนหรือจำหน่าย2020-05-192020-05-19
445สถานีดับเพลิงด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมบัตรเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (แบบ ชพ.-1) และสรุปรายงานการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง (แบบ ชพ.-2)ให้จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการตามแบบที่กำหนด (แบบ ชพ.-1) สรุปรายงานการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (แบบ ชพ.-2) เพื่อให้การควบคุมการใช้บัตรน้ำมันรถราชการมีความถูกต้องเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้2020-05-192020-05-19
446สถานีดับเพลิงด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงข้อมูลในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS2) รถดับเพลิงและกู้ภัยที่รับโอนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังไม่ได้เปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถจาก “ตราโล่” เป็นหมายเลขที่กรมการขนส่งออกให้ให้เร่งดำเนินการเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS2) เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องตามความเป็นจริง2020-05-192020-05-19
447สถานีดับเพลิงด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงไม่พ่นหรือเขียนรหัสครุภัณฑ์ที่ตัวรถราชการ หรือเขียนแต่ไม่ถูกต้องให้ดำเนินการพ่นรหัสครุภัณฑ์และตราเครื่องหมายกรุงเทพ-มหานครไว้ที่ราชการทุกคัน เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร2020-05-192020-05-19
448สถานีดับเพลิงด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่นและไขข้นมีอายุเกินกว่าอายุการจัดเก็บที่เหมาะสม1. ให้ประสานขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่มีความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เก็บรักษาไว้ว่าสามารถนำมา ใช้ในการปฏิบัติงานหรือไม่ พร้อมทั้งให้สำรวจการตรวจสอบวันที่ผลิตของน้ำมันหล่อลื่นและไขข้นทั้งหมดที่มีอยู่ หากพบว่าหมดอายุการใช้งานแล้ว ให้ดำเนินการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 151 2. ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตรวจสอบการรับ - จ่ายวัสดุ และจำนวนคงเหลือให้ตรงตามบัญชี และหากมีวัสดุเสื่อมสภาพ ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ให้รายงานในการตรวจสอบพัสดุประจำปีด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 1492020-05-192020-05-19
472สถานธนานุบาลด้านการเงินระบุจำนวนเงินต้นในใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง และผู้รับเงินมิได้ลงนามรับรองการแก้ไขความผิดพลาด ให้ผู้จัดการสถานธนานุบาลสอบทานการแก้ไขใบเสร็จรับเงินและตั๋วจำนำอย่างละเอียดและรอบคอบ รวมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพิ่มความระมัดระวังในการบันทึกข้อมูล และจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและตั๋วรับจำนำให้มีข้อมูลถูกต้องตรงกัน2020-05-192020-05-19
976สำนักและสำนักงานด้านครุภัณฑ์ไม่เขียนรหัสครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์ รหัสครุภัณฑ์เลือนราง และรหัสครุภัณฑ์ติดสติ๊กเกอร์N/A2021-06-302021-06-30
449สถานีดับเพลิงด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการชำรุด เสื่อมสภาพ ยังไม่ดำเนินการจำหน่ายการตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้ตรวจสอบและรายงานรถดับเพลิงที่ชำรุดเสื่อมสภาพให้ครบถ้วนด้วย หากรถดับเพลิงและกู้ภัยรายการชำรุดเสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ ควรเร่งดำเนินการจำหน่ายเพื่อไม่ให้รถเสื่อมสภาพมากขึ้น และไม่เป็นภาระในการจัดเก็บดูแลรักษาต่อไป โดยถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 149 ข้อ 150 และข้อ 151 และคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 4315/2540 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ2020-05-192020-05-19
450สถานีดับเพลิงด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงไม่บันทึกเลขบอกระยะทางวิ่ง (ไมล์, กิโลเมตร) ในบันทึกการใช้รถ (แบบ 4)เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้จัดทำบันทึกการใช้รถ (แบบ 4) ให้ครบถ้วน ตามข้อ 13 แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับรถราชการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2526 โดยเคร่งครัด2020-05-192020-05-19
451สถานีดับเพลิงด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันไม่ครบถ้วนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและเร่งด่วนที่ต้องนำรถดับเพลิงและกู้ภัยรวมทั้งรถฉุกเฉินทุกประเภทออกปฏิบัติงานทันที ไม่สามารถจัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) ล่วงหน้าได้ ให้หารือสำนักการคลัง เพื่อกำหนดแนวทางในการนำรถดับเพลิงและกู้ภัย รวมทั้งรถฉุกเฉินทุกประเภทออกปฏิบัติงาน และเมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้จัดทำบันทึกการใช้รถ (แบบ 4) ให้ครบถ้วน ตามข้อ 13 แห่งระเบียบ กรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับรถราชการของกรุงเทพ-มหานคร พ.ศ. 2526 โดยเคร่งครัด2020-05-192020-05-19
452สถานีดับเพลิงด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงการบันทึกเลขไมล์ ในสมุดบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน มีข้อมูลไม่ตรงกับ ใบขออนุญาตใช้รถ (แบบ 3) และบันทึกการใช้รถ (แบบ 4) การบันทึกข้อมูลในสมุดบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้เอกสารราชการมีความถูกต้อง เชื่อถือได้2020-05-192020-05-19
453สถานีดับเพลิงด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงไม่วิเคราะห์อัตราความสิ้นเปลืองการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงควรมีการวิเคราะห์อัตราความสิ้นเปลืองการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถดับเพลิงและกู้ภัย รวมทั้งรถส่วนกลางทุกคัน หากพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นให้รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบเพื่อดำเนินการหาสาเหตุและแก้ไขต่อไป อันจะเป็นการช่วยให้การใช้เงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างประหยัดและมีความคุ้มค่า2020-05-192020-05-19
454สถานีดับเพลิงด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงติดตั้งระบบติดตามและควบคุมรถดับเพลิงและกู้ภัยให้กับรถดับเพลิงคันใหม่ แต่ข้อมูลรถที่ติดตั้ง GPS ยังเป็นรถคันเดิมตรวจสอบรถดับเพลิงที่ติดตั้งระบบติดตามและควบคุมรถดับเพลิงและกู้ภัย หากรถดับเพลิงชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ให้มีหนังสือแจ้งกองปฏิบัติการดับเพลิง เพื่อแจ้งฝ่ายการสื่อสาร กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาติดตั้งระบบฯ ให้รถดับเพลิงคันอื่น เพื่อให้ระบบฯ สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และกรณีติดตั้งระบบฯ ให้กับรถดับเพลิง คันใหม่ที่สามารถใช้งานได้ให้สถานีดับเพลิงฯ ส่งข้อมูลให้กองปฏิบัติการดับเพลิง เพื่อแจ้งฝ่ายการสื่อสาร กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งบริษัทปรับปรุงข้อมูลในระบบติดตามฯ ให้เป็นปัจจุบัน2020-05-192020-05-19
521สำนักและสำนักงานด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงการขอใช้รถส่วนกลางหลายวันติดต่อกัน แต่จัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) ใบเดียวการขออนุญาตใช้รถส่วนกลางควรจัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลางเป็นวันต่อวัน ไม่จัดทำรวมหลายวันในใบเดียว เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการใช้รถได้อย่างรัดกุมและเหมาะสม2020-08-152020-08-15
455สถานีดับเพลิงด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องหาพิกัดตำแหน่งจากสัญญาณดาวเทียม GPS แบบอุปกรณ์นำทาง (Navigator) หลายเครื่อง ไม่ได้นำไปใช้งานยังคงจัดเก็บอยู่ในกล่องการจัดหาพัสดุให้กับส่วนราชการในสังกัด ควรสำรวจความต้องการและความจำเป็นในการปฏิบัติงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินการเพื่อให้พัสดุสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดสัญญาตามโครงการฯ มาพิจารณาด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้พัสดุที่จัดซื้อได้นำ ไปใช้งานอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างประหยัดและมีความคุ้มค่า2020-05-192020-05-19
456สถานีดับเพลิงด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงไม่สามารถเปิดระบบควบคุมและติดตามรถดับเพลิงและกู้ภัยได้ เนื่องจากระบบอินเตอร์เน็ตถูกตัดสัญญาณเพราะสิ้นสุดสัญญาตามโครงการฯ และไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตการจัดหาพัสดุให้กับส่วนราชการในสังกัด ควรสำรวจความต้องการและความจำเป็นในการปฏิบัติงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินการเพื่อให้พัสดุสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดสัญญาตามโครงการฯ มาพิจารณาด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้พัสดุที่จัดซื้อได้นำ ไปใช้งานอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างประหยัดและมีความคุ้มค่า2020-05-192020-05-19
457สถานีดับเพลิงด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงไม่มีตราเครื่องหมายกรุงเทพมหานครให้ดำเนินการพ่นรหัสครุภัณฑ์และตราเครื่องหมายกรุงเทพมหานครไว้ที่ราชการทุกคัน เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร2020-05-192020-05-19
458สถานีดับเพลิงด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการเบิก จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อประโยชน์ในการควบคุมภายใน2020-05-192020-05-19
459สถานธนานุบาลด้านการเงินระบุจำนวนเงินดอกเบี้ยรับจำนำในใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง 1. ให้รวบรวมปัญหาอุปสรรค สาเหตุ และผลกระทบในการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และตั๋วรับจำนำ และประสานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครพิจารณาแนวทางการแก้ไขข้อมูลในใบเสร็จรับเงินและตั๋วรับจำนำให้เหมาะสมและเป็นไปตามที่ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเงิน การส่งและการแบ่งผลกำไรสุทธิของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 ข้อ 43 และ 44 กำหนด 2. ให้ผู้จัดการสถานธนานุบาลสอบทานการแก้ไขใบเสร็จรับเงินและตั๋วรับจำนำอย่างละเอียด และรอบคอบ 3. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มความระมัดระวังในการบันทึกข้อมูลและจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและตั๋วรับจำนำ2020-05-192020-05-19
471สถานธนานุบาลด้านการเงินแก้ไขข้อมูลการรับเงินในใบเสร็จรับเงินและข้อมูลทรัพย์รับจำนำในตั๋วรับจำนำทั้งต้นฉบับและสำเนา โดยลงนามรับรองการแก้ไขโดยผู้ไม่มีอำนาจลงนาม1. ให้ผู้จัดการสถานธนานุบาลสอบทานการแก้ไขใบเสร็จรับเงินและตั๋วรับจำนำอย่างละเอียดและรอบคอบ 2. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพิ่มความระมัดระวังในการบันทึกข้อมูลและจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและตั๋วรับจำนำ ให้มีข้อมูลถูกต้องตรงกัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ที่ กท 3000/397 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีการแก้ไขข้อมูลในใบเสร็จรับเงินและตั๋วรับจำนำ2020-05-192020-05-19
460สถานธนานุบาลด้านการเงินผู้รับเงินมิได้ลงนามรับรองการแก้ไขใบเสร็จรับเงิน 1. ให้รวบรวมปัญหาอุปสรรค สาเหตุ และผลกระทบในการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และตั๋วรับจำนำ และประสานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครพิจารณาแนวทางการแก้ไขข้อมูลในใบเสร็จรับเงินและตั๋วรับจำนำให้เหมาะสมและเป็นไปตามที่ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเงิน การส่งและการแบ่งผลกำไรสุทธิของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 ข้อ 43 และ 44 กำหนด 2. ให้ผู้จัดการสถานธนานุบาลสอบทานการแก้ไขใบเสร็จรับเงินและตั๋วรับจำนำอย่างละเอียด และรอบคอบ 3. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มความระมัดระวังในการบันทึกข้อมูลและจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและตั๋วรับจำนำ2020-05-192020-05-19
461สถานธนานุบาลด้านการเงินแก้ไขข้อมูลทรัพย์รับจำนำในตั๋วรับจำนำ (สีเขียว) ที่สถานธนานุบาลเก็บไว้เป็นหลักฐาน แต่ไม่ได้แก้ไขข้อมูลทรัพย์รับจำนำในตั๋วรับจำนำ (สีชมพู) ของลูกค้า1. ให้รวบรวมปัญหาอุปสรรค สาเหตุ และผลกระทบในการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และตั๋วรับจำนำ และประสานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครพิจารณาแนวทางการแก้ไขข้อมูลในใบเสร็จรับเงินและตั๋วรับจำนำให้เหมาะสมและเป็นไปตามที่ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเงิน การส่งและการแบ่งผลกำไรสุทธิของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 ข้อ 43 และ 44 กำหนด 2. ให้ผู้จัดการสถานธนานุบาลสอบทานการแก้ไขใบเสร็จรับเงินและตั๋วรับจำนำอย่างละเอียด และรอบคอบ 3. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มความระมัดระวังในการบันทึกข้อมูลและจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและตั๋วรับจำนำ2020-05-192020-05-19
462สถานธนานุบาลด้านการเงินระบุจำนวนเงินดอกเบี้ยรับจำนำรายเดือนในตั๋วรับจำนำไม่ถูกต้อง1. ให้รวบรวมปัญหาอุปสรรค สาเหตุ และผลกระทบในการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และตั๋วรับจำนำ และประสานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครพิจารณาแนวทางการแก้ไขข้อมูลในใบเสร็จรับเงินและตั๋วรับจำนำให้เหมาะสมและเป็นไปตามที่ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเงิน การส่งและการแบ่งผลกำไรสุทธิของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 ข้อ 43 และ 44 กำหนด 2. ให้ผู้จัดการสถานธนานุบาลสอบทานการแก้ไขใบเสร็จรับเงินและตั๋วรับจำนำอย่างละเอียด และรอบคอบ 3. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มความระมัดระวังในการบันทึกข้อมูลและจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและตั๋วรับจำนำ2020-05-192020-05-19
463สถานธนานุบาลด้านการเงินพนักงานรักษาของซึ่งเป็นกรรมการรักษาเงินได้ลงนามในบัญชีคุมยอดเงินคงเหลือประจำวัน (แบบ 11) ในวันที่เข้ารับการฝึกอบรมและมิได้กลับมาปฏิบัติงานที่สถานธนานุบาล ทำให้เอกสารไม่ถูกต้องตรงตามข้อมูลจริง และขาดความน่าเชื่อถือให้ประสานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติในกรณีที่พนักงานรักษาของไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการรักษาเงินได้ และสถานธนานุบาลไม่มีผู้ช่วยพนักงานรักษาของปฏิบัติหน้าที่แทน เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการรักษาเงินถูกต้องตามระเบียบและคำสั่งของสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร2020-05-192020-05-19
464สถานธนานุบาลด้านการเงินรายชื่อผู้รับเงินตามบัญชีค่าตอบแทนที่แนบหลักฐานการจ่าย (ฏีกาหลังจ่าย) ไม่ถูกต้องตรงตามลายมือชื่อผู้รับเงินจริงให้หารือสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีค่าตอบแทนทุกประเภทในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายหลังการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน เช่น ขีดฆ่าชื่อสกุลกรรมการเดิม และเขียนชื่อสกุลกรรมการที่เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้เบิกกำกับการแก้ไข2020-05-192020-05-19
977สำนักและสำนักงานด้านครุภัณฑ์ไม่บันทึกส่วนประกอบของทรัพย์สินในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS2)N/A2021-06-302021-06-30
465สถานธนานุบาลด้านการเงินต้นขั้วเช็คลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คไม่ครบถ้วนการจ่ายเช็คให้ผู้มีสิทธิรับเงินผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คต้องลงลายมือชื่อในเช็คสั่งจ่ายทุกฉบับให้ครบถ้วน โดยให้ผู้มีสิทธิรับเงินลงลายมือชี่อและวันที่รับเช็คไว้ด้านหลังต้นขั้วเช็ค เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการจ่ายเช็คและการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การส่งและการแบ่งกำไรสุทธิของการพาณิชย์ของกรุงเทพ-มหานคร พ.ศ. 2548 ข้อ 80 วรรคสอง และหนังสือสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ที่ กท 3000/1753 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้ลงนามร่วมในเช็คสั่งจ่าย2020-05-192020-05-19
466สถานธนานุบาลด้านการเงินต้นขั้วเช็คที่สั่งจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงินไม่ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันที่รับเงินทุกฉบับการจ่ายเช็คให้ผู้มีสิทธิรับเงินผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คต้องลงลายมือชื่อในเช็คสั่งจ่ายทุกฉบับให้ครบถ้วน โดยให้ผู้มีสิทธิรับเงินลงลายมือชี่อและวันที่รับเช็คไว้ด้านหลังต้นขั้วเช็ค เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการจ่ายเช็คและการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การส่งและการแบ่งกำไรสุทธิของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 ข้อ 80 วรรคสอง และหนังสือสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครที่ กท 3000/1753 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้ลงนามร่วมในเช็คสั่งจ่าย2020-05-192020-05-19
467สถานธนานุบาลด้านการเงินกรรมการรักษาเงินของสถานธนานุบาลลงนามในบัญชีคุมยอดคงเหลือประจำวัน (แบบ 11) ในวันที่ลาพักผ่อน เป็นผลให้เอกสารไม่ถูกต้องตรงตามข้อมูลจริงกำชับให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามคำสั่งสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครที่ 99/2557 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาเงินของสถานธนานุบาล ในกรณีให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการรักษาเงินอย่างเคร่งครัด2020-05-192020-05-19
468สถานธนานุบาลด้านการเงินรายชื่อผู้รับค่าตอบแทนตามบัญชีค่าตอบแทนที่แนบหลักฐานการจ่าย (ฎีกาหลังจ่าย) ไม่ตรงตามลายมือชื่อผู้รับเงินจริงกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจัดทำเอกสารประกอบหลักฐานการจ่าย (ฎีกาหลังจ่าย) ให้ถูกต้องตรงตามการปฏิบัติงานจริง และผู้จัดการสถานธนานุบาลสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารดังกล่าว ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ2020-05-192020-05-19
469สถานธนานุบาลด้านการเงินบันทึกรายการจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายไม่ตรงตามวันที่ในใบเสร็จรับเงิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสอบทานวันที่ในใบเสร็จรับเงินที่แนบหลักฐานการจ่าย (ฎีกาหลังจ่าย) เบิกชดเชยเงินยืมทดรองจ่ายให้ตรงตามวันที่จ่ายชำระเงินจริง และบันทึกรายการในทะเบียนเงินยืมทดรองจ่าย ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามข้อมูลจริง2020-05-192020-05-19
470สถานธนานุบาลด้านการเงินแก้ไขข้อมูลทรัพย์รับจำนำในตั๋วรับจำนำ (สีเขียว) ที่สถานธนานุบาลเก็บไว้เป็นหลักฐาน แต่ไม่ได้แก้ไขข้อมูลทรัพย์รับจำนำในตั๋วรับจำนำ (สีชมพู) ของลูกค้าให้ผู้จัดการสถานธนานุบาลสอบทานการแก้ไขใบเสร็จรับเงินและตั๋วจำนำอย่างละเอียดและรอบคอบ รวมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพิ่มความระมัดระวังในการบันทึกข้อมูล และจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและตั๋วรับจำนำให้มีข้อมูลถูกต้องตรงกัน2020-05-192020-05-19
473สถานธนานุบาลด้านการเงินเขียนข้อมูลในตั๋วรับจำนำด้วยลายมือและผู้รับเงินมิได้ลงนามรับรองการแก้ไขดังกล่าวให้ผู้จัดการสถานธนานุบาลสอบทานการแก้ไขใบเสร็จรับเงินและตั๋วจำนำอย่างละเอียดและรอบคอบ รวมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพิ่มความระมัดระวังในการบันทึกข้อมูล และจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและตั๋วรับจำนำให้มีข้อมูลถูกต้องตรงกัน2020-05-192020-05-19
474สถานธนานุบาลด้านการเงินเบิกจ่ายค่าอาหารพนักงานซ้ำซ้อนกับค่าตอบแทนอื่นให้ผู้จัดการสถานธนานุบาลสอบทานเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายอย่างละเอียด รอบคอบ และเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด ก่อนลงนามจ่ายเงิน2020-05-192020-05-19
475สถานธนานุบาลด้านการเงินข้อมูลการรับเงินในหน้าฎีกาไม่ถูกต้อง โดยไม่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่เช็ค วันที่ในเช็ค หรือระบุเลขที่เช็คไม่ถูกต้องให้ผู้จัดการสถานธนานุบาลสอบทานเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายอย่างละเอียด รอบคอบ และเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด ก่อนลงนามจ่ายเงิน2020-05-192020-05-19
476สถานธนานุบาลด้านการเงินไม่ลงวันที่ในใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้จัดการสถานธนานุบาลสอบทานเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายอย่างละเอียด รอบคอบ และเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด ก่อนลงนามจ่ายเงิน2020-05-192020-05-19
477สถานธนานุบาลด้านวัสดุจัดทำบัญชีวัสดุโดยไม่แยกปีงบประมาณให้จัดทำบัญชีวัสดุโดยแยกตามปีงบประมาณ และบันทึกข้อมูลในใบเบิกพัสดุและบัญชีวัสดุให้ครบถ้วน โดยแก้ไขการบันทึกรายการรับ - จ่ายในบัญชีวัสดุ และข้อมูลในใบเบิกพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน และถือยอดวัสดุคงเหลือตามรายงานตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปี ตามหนังสือที่ 460/2558 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เป็นยอดตั้งต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 25592020-05-192020-05-19
478สถานธนานุบาลด้านวัสดุบันทึกข้อมูลในใบเบิกพัสดุและบัญชีวัสดุไม่ครบถ้วนให้จัดทำบัญชีวัสดุโดยแยกตามปีงบประมาณ และบันทึกข้อมูลในใบเบิกพัสดุและบัญชีวัสดุให้ครบถ้วน โดยแก้ไขการบันทึกรายการรับ - จ่ายในบัญชีวัสดุ และข้อมูลในใบเบิกพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน และถือยอดวัสดุคงเหลือตามรายงานตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปี ตามหนังสือที่ 460/2558 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เป็นยอดตั้งต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 25592020-05-192020-05-19
479สถานธนานุบาลด้านครุภัณฑ์ยังไม่ได้ดำเนินการจำหน่ายพัสดุคงเหลือที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ให้สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เร่งดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้หรือหมดความจำเป็นในการใช้งานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 โดยเร็ว เพื่อไม่ให้ทรัพย์สินเสื่อมสภาพมากขึ้นทำให้มูลค่าลดลง และเป็นการลดภาระในการเก็บรักษาของสถานธนานุบาลแต่ละแห่ง และมิให้เกิดเป็นข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบงบการเงินในคราวต่อไป2020-05-192020-05-19
480สถานธนานุบาลด้านครุภัณฑ์ไม่เขียนรหัสครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์1. ให้เขียนรหัสครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน และถูกต้องตามรหัสครุภัณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครกำหนด 2. ให้ผู้จัดการสถานธนานุบาลกำชับและกวดขันเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เขียนรหัสครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์ครบถ้วนก่อนนำครุภัณฑ์ไปใช้งาน2020-05-192020-05-19
978สำนักและสำนักงานด้านครุภัณฑ์การใช้งานของครุภัณฑ์ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อN/A2021-06-302021-06-30
481สำนักและสำนักงานด้านการเงินเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาในวันที่เจ้าหน้าที่ลาป่วย ลาพักผ่อน ฝึกอบรม หรือประชุมนอกสถานที่กำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอย่างรัดกุมเพียงพอ รวมทั้งตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย โดยตรวจสอบวันลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย คำสั่งฝึกอบรม และคำสั่งอื่น ๆ อย่างรอบคอบ เพื่อมิให้เกิดกรณีเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่ถูกต้อง และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา พ.ศ. 2529 และหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0407/906 ลงวันที่ 4 กันยายน 2551 เรื่อง การเบิกเงินค่าล่วงเวลาโดยมิชอบของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยเคร่งครัด2020-08-152020-08-15
482สำนักและสำนักงานด้านการเงินการชดใช้เงินยืมใช้ในราชการล่าช้าเกินกำหนดสามสิบวันนับจากวันกลับมาถึงหรือวันที่ได้รับเงินให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ในส่วนของการเบิกจ่ายเงินยืมอย่างเคร่งครัด2020-08-152020-08-15
483สำนักและสำนักงานด้านการเงินลูกหนี้เงินยืมใช้ในราชการคงค้าง ยังไม่ชดใช้ ซึ่งเกินกำหนดเวลาเร่งดำเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน เพื่อชดใช้คืนเงินยืมใช้ในราชการ และหากมีเงินเหลือจ่ายให้รีบดำเนินการส่งคืนโดยเร็ว เพื่อมิให้เป็นภาระในการเก็บรักษาและป้องกันความเสี่ยงจากการสูญหายหรือนำไปใช้ในกิจการอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต2020-08-152020-08-15
484สำนักและสำนักงานด้านการเงินการลงนามยกเว้นค่าบริการกระทำโดยผู้ไม่มีอำนาจตามระเบียบฯเพื่อประโยชน์ในการสอบทานทุกสิ้นเดือน ควรกำหนดให้มีการรายงานการรับชำระเงิน หนี้ค้างชำระ และผู้ใช้บริการที่ยกเลิกให้ผู้บริหารทราบ โดยกรณียกเลิกการให้บริการควรประสานสำนักงานเขตที่ผู้รับบริการใช้บริการว่ามีการให้บริการและชำระเงินจริง เป็นการป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือข้อร้องเรียนได้2020-08-152020-08-15
485สำนักและสำนักงานด้านการเงินการควบคุมการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย มีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีหนี้ค้างชำระจำนวนมาก1. บันทึกรายละเอียดการรับชำระเงินจากผู้ใช้บริการในทะเบียน ผู้ชำระค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะเล่มที่ เลขที่ วันเดือนปี และจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงิน 2. เพื่อประโยชน์ในการสอบทานทุกสิ้นเดือน ควรกำหนดให้มีการรายงานการรับชำระเงิน หนี้ค้างชำระ และผู้ใช้บริการที่ยกเลิกให้ผู้บริหารทราบ โดยกรณียกเลิกการให้บริการควรประสานสำนักงานเขตที่ผู้รับบริการใช้บริการว่ามีการให้บริการและชำระเงินจริง เป็นการป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือข้อร้องเรียนได้2020-08-152020-08-15
499สำนักและสำนักงานด้านวัสดุบันทึกรายการรับ – จ่ายวัสดุในบัญชีวัสดุ ไม่ครบถ้วน ถูกต้องจัดทำบัญชีวัสดุ (แผ่นการ์ด) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อนำยอดคงเหลือของวัสดุมาบันทึกเป็นค่าตั้งต้นในระบบงานบริหารคลังวัสดุกลาง (MIS 2) หากพบปัญหาในการบันทึกบัญชีวัสดุในระบบงานฯ 2020-08-152020-08-15
520สำนักและสำนักงานด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงไม่มีใบขออนุญาตใช้รถ (แบบ 3) และหรือไม่บันทึกการใช้รถ (แบบ 4) ในวันที่นำรถส่วนกลางไปเติมน้ำมัน กำชับผู้ควบคุมรถ พนักงานขับรถ และผู้ใช้รถ ให้บันทึกข้อมูลและจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการใช้และการควบคุมรถส่วนกลางให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง โดยถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด2020-08-152020-08-15
486สำนักและสำนักงานด้านการเงินมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอยติดเชื้อ สูงหรือต่ำกว่าน้ำหนักที่แท้จริง1. ให้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อว่าได้รับครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ หากยังได้รับชำระไม่ครบถ้วน ให้เร่งรัดติดตามให้ครบถ้วนโดยเร็ว 2. การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยให้ตรวจสอบความถูกต้องกับรายงานน้ำหนักขยะติดเชื้อ เพื่อให้การเรียกเก็บเงินเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน2020-08-152020-08-15
487สำนักและสำนักงานด้านการเงินการจัดทำทะเบียนคุมการรับชำระค่าธรรมเนียมมูลฝอยติดเชื้อ บันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และได้รับชำระไม่ครบถ้วน1. เมื่อได้รับชำระเงินแล้ว ควรบันทึกรายละเอียดในทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน ได้แก่ รายชื่อสถานพยาบาล สถานที่ตั้ง จำนวนเงิน เล่มที่ และเลขที่ใบเสร็จรับเงิน และวันเดือนปีที่รับเงิน รวมถึงบันทึกรายละเอียดของสถานพยาบาลที่ไม่มีขยะ หรือมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ปิดกิจการ เป็นต้น เพื่อให้สามารถสอบยันความครบถ้วนถูกต้องได้ และควรกำหนดให้มีผู้สอบทานความถูกต้องครบถ้วนของทะเบียนอีกทางหนึ่งด้วย 2. กำหนดให้มีการรายงานการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ทราบถึงสถานะดำเนินงาน และใช้เป็นข้อมูลในการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระ2020-08-152020-08-15
488สำนักและสำนักงานด้านการเงินจัดทำทะเบียนคุมเงินยืมใช้ในราชการไม่ตรงตามแบบที่กำหนดจัดทำทะเบียนคุมเงินยืมใช้ในราชการตามแบบที่กำหนด2020-08-152020-08-15
489สำนักและสำนักงานด้านการเงินการควบคุมการอนุญาตให้ใช้สถานที่ในสวนสาธารณะ บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนทุกราย จัดทำเฉพาะรายที่มีการชำระเงินเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ เมื่อมีผู้ขอใช้บริการให้บันทึกควบคุมหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ให้ครบถ้วนทุกราย และสำเนาจัดส่งให้สวนสาธารณะที่มีการแจ้งขอใช้บริการ โดยทะเบียนคุมการให้ใช้สถานที่ ควรมีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ เช่น ด้านการให้บริการ ควรระบุวันเดือนปีที่รับบริการ ชื่อ – สกุลผู้รับบริการ และจำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่ให้บริการด้านการเรียกเก็บเงิน ควรระบุจำนวนชั่วโมงที่ให้บริการ อัตราค่าธรรมเนียม ด้านการรับชำระ ควรรระบุจำนวนเงินที่ได้รับชำระและอ้างอิงเล่มที่ เลขที่ และวันเดือนปีของใบเสร็จรับเงินด้วย2020-08-152020-08-15
490สำนักและสำนักงานด้านการเงินมีหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ให้ตรวจสอบไม่ครบถ้วนควรกำหนดให้ทุกสิ้นเดือนมีการรายงานผลการดำเนินงานการให้บริการของสวนสาธารณะ โดยมีข้อมูลผู้มาใช้บริการ จำนวนผู้รับบริการที่ชำระเงินแล้ว จำนวนที่ค้างชำระ จำนวนผู้รับบริการที่ขอความอนุเคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานการให้บริการของสวนสาธารณะเพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงานต่อไป2020-08-152020-08-15
491สำนักและสำนักงานด้านการเงินการควบคุมรายได้ค่าบริการต่าง ๆ ยังมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนเร่งดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมรายได้ โดยมีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ได้แก่ ชื่อผู้ขอรับบริการ เลขที่คำร้องขอใช้บริการ วันที่ให้บริการ จำนวนชั่วโมง หรือปริมาณการให้บริการ อัตราค่าธรรมเนียม และเล่มที่ เลขที่ พร้อมวันเดือนปีของใบเสร็จรับเงินด้วย พร้อมทั้ง บันทึกทะเบียนคุมรายได้ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันโดยเร็ว 2020-08-152020-08-15
546สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำข้อมูลผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาไว้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน จัดทำข้อมูลผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาไว้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถูกต้อง2020-08-152020-08-15
492สำนักและสำนักงานด้านบัญชีการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเอกสารหลักฐานและมีการคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินไม่ถูกต้องครบถ้วนตรงตามทะเบียนทรัพย์สิน MIS2 ทำให้ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของรายงานทางการเงินได้1. เพื่อให้มีหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีโดยเฉพาะการคำนวณค่าเสื่อมราคา อันจะทำให้รายงานทางการเงินแสดงยอดที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ เห็นควรให้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทุกส่วนราชการในสังกัด ส่งมอบสำเนาทะเบียนทรัพย์สิน หลักฐานการรับเข้า – จ่ายออกของทรัพย์สินทุกรายการ และหลักฐานการคำนวณค่าเสื่อมราคาให้แก่เจ้าหน้าที่บัญชี และกรณีที่เจ้าหน้าที่บัญชีไม่ได้รับสำเนาทะเบียนทรัพย์สิน หลักฐานการรับเข้า – จ่ายออกของทรัพย์สิน และหลักฐานการคำนวณค่าเสื่อมราคาให้เร่งรัดติดตามเพื่อนำมาใช้ประกอบการบันทึกบัญชี 2020-08-152020-08-15
493สำนักและสำนักงานด้านบัญชีบันทึกสมุดรายวันทั่วไปไม่ครบถ้วน โดยไม่ได้บันทึกรายการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ที่จำหน่ายในปีงบประมาณ จึงทำให้การบันทึกบัญชีแยกประเภทค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาสะสมไม่ถูกต้องบันทึกรายการปรับปรุงตามใบโอนบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทให้ครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการ รวมทั้งบันทึกบัญชีย่อยที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน2020-08-152020-08-15
494สำนักและสำนักงานด้านบัญชีบันทึกยอดยกมาบัญชีครุภัณฑ์สำนักงานในบัญชีแยกประเภทไม่ถูกต้องตรงตามรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำปีงบประมาณบันทึกรายการปรับปรุงตามใบโอนบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทให้ครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการ รวมทั้งบันทึกบัญชีย่อยที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน2020-08-152020-08-15
495สำนักและสำนักงานด้านบัญชีรายการปรับปรุงรายได้จากสินทรัพย์รับบริจาครอการรับรู้ และบัญชีสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดไม่ถูกต้อง ปรับปรุงบัญชีแยกประเภทรายได้จากสินทรัพย์รับบริจาครอการรับรู้ และบัญชีที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำใบโอนบัญชี และบันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท เพื่อให้ยอดคงเหลือของบัญชีรายได้จากสินทรัพย์รับบริจาครอการรับรู้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง2020-08-152020-08-15
496สำนักและสำนักงานด้านบัญชีบัญชีย่อยค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ ไม่ถูกต้องตรงตามบัญชีแยกประเภท และไม่ตรงกับรายงานทางการเงิน รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินบันทึกรายการปรับปรุงตามใบโอนบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทให้ครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการ รวมทั้งบันทึกบัญชีย่อยที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน2020-08-152020-08-15
497สำนักและสำนักงานด้านวัสดุวัสดุคงเหลือในคลังวัสดุของหน่วยงาน ไม่ได้ใช้งานและหมดอายุการใช้งาน เนื่องจากจำหน่ายครุภัณฑ์ไปแล้วให้ตรวจสอบวัสดุที่ไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน หากยังไม่หมดอายุให้โอนให้กับส่วนราชการในสังกัดหรือหน่วยงานอื่นที่มีความประสงค์นำไปใช้งานต่อไป หากเสื่อมสภาพแล้วให้ดำเนินการจำหน่ายตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25482020-08-152020-08-15
498สำนักและสำนักงานด้านวัสดุไม่ได้จัดทำบัญชีวัสดุ สำหรับวัสดุบางรายการจัดทำบัญชีวัสดุ (แผ่นการ์ด) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อนำยอดคงเหลือของวัสดุมาบันทึกเป็นค่าตั้งต้นในระบบงานบริหารคลังวัสดุกลาง (MIS 2) หากพบปัญหาในการบันทึกบัญชีวัสดุในระบบงานฯ 2020-08-152020-08-15
979สำนักและสำนักงานด้านครุภัณฑ์ครุภัณฑ์บางรายการดำเนินการจำหน่ายเรียบร้อยแล้วแต่ไม่พบหลักฐานการจำหน่ายและไม่ได้ปรับปรุงรายการในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS2) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อมูลจริงN/A2021-06-302021-06-30
500สำนักและสำนักงานด้านวัสดุการบันทึกบัญชีเบิก – จ่ายวัสดุ ไม่เรียงตามวันที่เบิก – จ่ายให้ประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อให้สามารถบันทึกบัญชีวัสดุในระบบงานฯ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบจำนวนการรับ – จ่าย และยอดคงเหลือของวัสดุที่ถูกต้องจากระบบงานบริหารคลังวัสดุกลางได้ และเป็นประโยชน์ในการควบคุมและวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานหรือไม่จัดซื้อจำนวนมากเกินไป ทำให้วัสดุเสื่อมสภาพและเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ2020-08-152020-08-15
501สำนักและสำนักงานด้านวัสดุตรวจนับวัสดุคงเหลือ ไม่ตรงตามบัญชีวัสดุให้ประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อให้สามารถบันทึกบัญชีวัสดุในระบบงานฯ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบจำนวนการรับ – จ่าย และยอดคงเหลือของวัสดุที่ถูกต้องจากระบบงานบริหารคลังวัสดุกลางได้ และเป็นประโยชน์ในการควบคุมและวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานหรือไม่จัดซื้อจำนวนมากเกินไป ทำให้วัสดุเสื่อมสภาพและเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ2020-08-152020-08-15
502สำนักและสำนักงานด้านวัสดุหน่วยงานไม่ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีวัสดุในระบบงานบริหารคลังวัสดุกลาง (MIS2)ให้ประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อให้สามารถบันทึกบัญชีวัสดุในระบบงานฯ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบจำนวนการรับ – จ่าย และยอดคงเหลือของวัสดุที่ถูกต้องจากระบบงานบริหารคลังวัสดุกลางได้ และเป็นประโยชน์ในการควบคุมและวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานหรือไม่จัดซื้อจำนวนมากเกินไป ทำให้วัสดุเสื่อมสภาพและเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ2020-08-152020-08-15
503สำนักและสำนักงานด้านวัสดุบันทึกการเบิกจ่ายวัสดุในระบบงานบริหารคลังวัสดุกลาง (MIS2) และในบัญชีวัสดุ (แผ่นการ์ด) ไม่ครบถ้วนบันทึกการเบิกจ่ายวัสดุที่เบิกจากกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง และที่จัดซื้อเองในระบบงานบริหารคลังวัสดุกลาง (MIS2) ให้ครบถ้วน โดยบันทึกรายการตามวันที่และเลขที่เอกสารที่ถูกต้อง กรณีเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบ MIS2 ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง2020-08-152020-08-15
504สำนักและสำนักงานด้านวัสดุรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ไม่มีการรายงานจำนวนวัสดุคงเหลือกำชับคณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจำปี ให้ถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 149 ซึ่งการตรวจสอบพัสดุ ไม่ได้หมายความเพียงแต่ครุภัณฑ์ แต่ให้รายงานจำนวนวัสดุคงเหลือและวัสดุที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการด้วย2020-08-152020-08-15
505สำนักและสำนักงานด้านวัสดุใบเบิกพัสดุลงรายละเอียดไม่ครบถ้วนบันทึกการเบิกจ่ายวัสดุที่เบิกจากกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง และที่จัดซื้อเองในระบบงานบริหารคลังวัสดุกลาง (MIS2) ให้ครบถ้วน โดยบันทึกรายการตามวันที่และเลขที่เอกสารที่ถูกต้อง กรณีเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบ MIS2 ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง2020-08-152020-08-15
506สำนักและสำนักงานด้านวัสดุคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบถ้วนในการตรวจสอบพัสดุประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุต้องตรวจสอบพัสดุที่มีอยู่ตั้งแต่วันเปิดทำการวันแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะวัสดุต้องตรวจสอบหลักฐานการรับจ่ายวัสดุกับบัญชีวัสดุว่ามีความถูกต้องหรือไม่ วัสดุคงเหลืออยู่ตรงตามบัญชีวัสดุหรือไม่ มีวัสดุใดชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการอีกต่อไป และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 1492020-08-152020-08-15
507สำนักและสำนักงานด้านครุภัณฑ์ไม่เขียนรหัสครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์ หรือเขียนแต่ไม่เป็นปัจจุบัน หรือติดรหัสครุภัณฑ์เป็นสติ๊กเกอร์ - เขียนรหัสครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยรหัสครุภัณฑ์ให้เขียนหรือพ่นรหัสที่ตัวทรัพย์สินเท่านั้น ไม่ควรติดสติ๊กเกอร์ เพราะอาจเกิดการหลุดลอก และเกิดความยุ่งยากในการตรวจสอบความมีอยู่จริงของทรัพย์สินในภายหลังได้2020-08-152020-08-15
508สำนักและสำนักงานด้านครุภัณฑ์บันทึกรายละเอียดของครุภัณฑ์ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน (MIS2) บางรายการไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และแสดงสถานะของทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน - ปรับปรุงรายละเอียดของครุภัณฑ์ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน MIS2 ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน และเร่งดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้2020-08-152020-08-15
509สำนักและสำนักงานด้านครุภัณฑ์มีครุภัณฑ์ให้ตรวจสอบไม่ครบถ้วนเร่งดำเนินการค้นหาครุภัณฑ์เพื่อนำมาให้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว2020-08-152020-08-15
510สำนักและสำนักงานด้านครุภัณฑ์มีทรัพย์สินที่ค้างอยู่ในระบบ MIS2 ภายในชื่อเดิมของสำนักเร่งดำเนินการตรวจสอบความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน และความครบถ้วนถูกต้องของทะเบียนทรัพย์สิน (แผ่นการ์ด) รวมทั้งทะเบียนทรัพย์สิน MIS2 เพื่อปรับปรุงข้อมูลทรัพย์สิน และบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริงโดยเร็ว2020-08-152020-08-15
511สำนักและสำนักงานด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลางมีรอยบุบ รอยถลอก กรณีเกิดความเสียหายกับรถยนต์ส่วนกลาง ให้ผู้ขอใช้รถและหรือพนักงานขับรถรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงหัวหน้าหน่วยงานทราบทันที และดำเนินการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบ โดยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ. 2529 ข้อ 17 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับรถราชการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 25292020-08-152020-08-15
512สำนักและสำนักงานด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงมีรถยนต์ส่วนกลางที่ไม่ได้ใช้งาน จำนวนหลายคัน บางคันมีสภาพชำรุด และสกปรกกรณีรถยนต์ส่วนกลางที่ไม่ได้ใช้งาน เห็นควรพิจารณาให้ดำเนินการโอนให้หน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้งาน เพื่อมิให้เป็นภาระในการดูแลรักษา ทำให้รถยนต์เสื่อมสภาพไปโดยไม่มีการใช้งาน และเป็นการลดงบประมาณในการดูแลรักษารถยนต์2020-08-152020-08-15
547สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการมีแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ตรวจสอบไม่ครบถ้วนติดตามแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาประกอบการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นไปอย่างถูกต้อง2020-08-152020-08-15
513สำนักและสำนักงานด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงจัดทำทะเบียนคุมน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ครบถ้วน ถูกต้อง เร่งจัดทำทะเบียนคุมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยแยกเป็นทะเบียนคุมน้ำมันที่หัวจ่ายและน้ำมันที่บีบออกจากหัวจ่ายที่ผสมน้ำมันหล่อลื่น OUTBOARD แล้ว โดยให้มีรายละเอียดยอดคงเหลือยกมา รับ จ่าย และยอดคงเหลือยกไปประจำวัน รวมทั้ง ให้มีการตรวจสอบยอดน้ำมันคงเหลือเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมถูกต้องตรงตามความเป็นจริง2020-08-152020-08-15
514สำนักและสำนักงานด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงยอดคงเหลือไม่ตรงเร่งจัดทำทะเบียนคุมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยแยกเป็นทะเบียนคุมน้ำมันที่หัวจ่ายและน้ำมันที่บีบออกจากหัวจ่ายที่ผสมน้ำมันหล่อลื่น OUTBOARD แล้ว โดยให้มีรายละเอียดยอดคงเหลือยกมา รับ จ่าย และยอดคงเหลือยกไปประจำวัน รวมทั้ง ให้มีการตรวจสอบยอดน้ำมันคงเหลือเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมถูกต้องตรงตามความเป็นจริง2020-08-152020-08-15
515สำนักและสำนักงานด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงกับทะเบียนคุมเร่งจัดทำทะเบียนคุมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยแยกเป็นทะเบียนคุมน้ำมันที่หัวจ่ายและน้ำมันที่บีบออกจากหัวจ่ายที่ผสมน้ำมันหล่อลื่น OUTBOARD แล้ว โดยให้มีรายละเอียดยอดคงเหลือยกมา รับ จ่าย และยอดคงเหลือยกไปประจำวัน รวมทั้ง ให้มีการตรวจสอบยอดน้ำมันคงเหลือเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมถูกต้องตรงตามความเป็นจริง2020-08-152020-08-15
516สำนักและสำนักงานด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงข้อมูลจากหลักฐานการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง รายงานการออกปฏิบัติงานประจำวันของเรือแต่ละลำ รายงานการตรวจสอบและการควบคุมการเบิก-จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น และรายงานงบหน้าบัญชีสถานีจ่ายน้ำมันจากระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิง (MIS2) ของสถานีจ่ายน้ำมัน มีข้อมูลไม่ตรงกัน1. ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีรายงานการออกปฏิบัติงานประจำวันของเรือแต่ละลำ รายงานการตรวจสอบและการควบคุมการเบิก – จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น และหลักฐานการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันดีเซล และน้ำมันเบนซิน มีข้อมูลไม่ตรงกัน 2. ปรับปรุงการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยกำชับผู้รับผิดชอบให้จัดทำใบสำคัญเบิกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้ผู้มีอำนาจอนุมัติทุกครั้ง ก่อนมีการจ่ายน้ำมันให้เรือที่ออกปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ให้มีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของใบสำคัญเบิกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ได้รับอนุมัติก่อนทำการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้ง2020-08-152020-08-15
517สำนักและสำนักงานด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลางติดเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (ป้ายวงกลม) ที่ไม่เป็นปัจจุบันดำเนินการต่ออายุทะเบียนภาษีรถประจำปี ติดป้ายแสดงการเสียภาษีที่ยังไม่ครบกำหนดวันสิ้นอายุ เป็นการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร2020-08-152020-08-15
518สำนักและสำนักงานด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงไม่มีรหัสครุภัณฑ์หรือชื่อย่อหน่วยงานที่ตัวรถให้พ่นชื่ออักษรย่อของหน่วยงาน หรือชื่อเต็ม โดยมีหมายเลขลำดับกำกับไว้และรหัสครุภัณฑ์ ที่ตัวรถ2020-08-152020-08-15
519สำนักและสำนักงานด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงมีใบขออนุญาตใช้รถ (แบบ 3), บันทึกการใช้รถ (แบบ 4) และใบสำคัญเบิกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้ตรวจสอบ ไม่ครบถ้วนกำชับผู้ควบคุมรถ พนักงานขับรถ และผู้ใช้รถ ให้บันทึกข้อมูลและจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการใช้และการควบคุมรถส่วนกลางให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง โดยถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด2020-08-152020-08-15
1076ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการเงินมีหลักฐานการนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายส่งกรมสรรพากรให้ตรวจสอบไม่ครบถ้วนN/A2021-06-302021-06-30
522สำนักและสำนักงานด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงบันทึกเลขไมล์ในบันทึกการใช้รถ (แบบ 4) ไม่สอดคล้องกับเลขไมล์ในใบสำคัญเบิกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นกำชับผู้ควบคุมรถ พนักงานขับรถ และผู้ใช้รถ ให้บันทึกข้อมูลและจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการใช้และการควบคุมรถส่วนกลางให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง โดยถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด2020-08-152020-08-15
523สำนักและสำนักงานด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงบันทึกข้อมูลในใบขออนุญาตใช้รถ (แบบ 3) หรือบันทึกการใช้รถ (แบบ 4) หรือใบสำคัญเบิกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนกำชับผู้ควบคุมรถ พนักงานขับรถ และผู้ใช้รถ ให้บันทึกข้อมูลและจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการใช้และการควบคุมรถส่วนกลางให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง โดยถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด2020-08-152020-08-15
524สำนักและสำนักงานด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้บันทึกรายการซ่อมบำรุง (แบบ 6) ในระบบ MIS 2 ของรถแต่ละคันให้บันทึกรายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ 6) ในระบบ MIS2 ของรถแต่ละคัน ตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไป เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการควบคุม บำรุงรักษาทรัพย์สิน และใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดซ่อม การจำหน่าย หรือในการจัดซื้อทดแทน2020-08-152020-08-15
525สำนักและสำนักงานด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงข้อมูลวันที่จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในระบบ MIS2 ไม่ตรงกับวันที่จ่ายในใบสำคัญเบิกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้ประสานกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลวันที่จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในระบบ MIS2 ที่ไม่ตรงกับวันที่จ่ายในใบสำคัญเบิกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น2020-08-152020-08-15
526สำนักและสำนักงานด้านรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้จัดทำรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปี ให้จัดทำรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นภายใน 15 ตุลาคม ของทุกต้นปีงบประมาณ ตามหนังสือที่ กท 7000/2359 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2543 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง2020-08-152020-08-15
527สำนักงานเขตด้านการเงินการควบคุมและการคืนเงินประกันไม่เพียงพอ ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนได้ เช่น บันทึกวัน เดือน ปีครบกำหนดจ่ายคืนไม่ครบถ้วน ผู้ขอถอนคืนเงินประกันลงลายมือชื่อไม่ครบทุกราย มีเงินประกันที่พ้นภาระผูกพันแล้ว แต่คู่สัญญายังไม่ได้ดำเนินการถอนคืน เป็นต้น1. ให้ตรวจสอบการพ้นกำหนดระยะเวลาของเงินประกันสัญญา และเงินประกันความเสียหาย และบันทึกวัน เดือน ปี ที่ครบกำหนดจ่ายคืนเงินประกันในทะเบียนคุมเงินประกันให้ครบถ้วน หากพบเงินประกันที่พ้นภาระผูกพันแล้ว และผู้วางหลักประกันยังไม่มารับหลักประกันคืน ให้หน่วยงานส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ผู้วางหลักประกันทราบและกำหนดระยะเวลาให้มารับคืน เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว หากผู้วางหลักประกันไม่มารับเงินประกัน ให้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร พร้อมแนบบัญชีรายละเอียดเงินประกันคงค้างท้ายประกาศ โดยแจ้งกำหนดระยะเวลาให้มาถอนค้ำประกันคืน หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ค้ำประกันยังไม่มาถอนคืน ให้ถอนเงินประกันส่งเป็นรายได้กรุงเทพมหานครต่อไป โดยถือปฏบัติตามหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1304/5201 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 เรื่อง เงินประกันซองหรือเงินประกันสัญญา และหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1304/38 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 เรื่อง ข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจากการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2555 2. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกวัน เดือน ปีครบกำหนดการคืนหลักประกันในทะเบียนคุมหลักประกันให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามเร่งรัดคู่สัญญาให้มาถอนคืนหลักประกันเมื่อพ้นภาระผูกพันแล้ว 3. ประสานส่วนราชการที่มีการทำสัญญาและมีการวางหลักประกัน จัดส่งสำเนาสัญญา และข้อมูลวัน เดือน ปีครบกำหนดคืนหลักประกันให้กับฝ่ายการคลัง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกทะเบียนคุมหลักประกันให้ถูกต้อง ครบถ้วน2020-08-152020-08-15
589สำนักและสำนักงานด้านครุภัณฑ์บันทึกรายละเอียดของครุภัณฑ์ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน (MIS2) บางรายการไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และแสดงสถานะของทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน - ปรับปรุงรายละเอียดของครุภัณฑ์ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน MIS2 ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน และเร่งดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้2021-04-302021-04-30
528สำนักงานเขตด้านการเงินมีใบเสร็จรับเงินที่ไม่ได้ใช้งาน และจัดเก็บไว้เป็นเวลานานตรวจสอบใบเสร็จรับเงินทุกประเภทว่ามีใบเสร็จรับเงินที่ไม่ได้ใช้งานหรือไม่ และรายงานผลการตรวจสอบตามลำดับชั้น เพื่อมิให้เป็นภาระในการจัดเก็บและป้องกันการรั่วไหล สำหรับใบเสร็จรับเงินที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ให้นำส่งคืนส่วนราชการที่จ่ายใบเสร็จรับเงิน ตามระเบียบกรุงเทพ-มหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ข้อ 58 และ 592020-08-152020-08-15
529สำนักงานเขตด้านการเงินณ วันสิ้นปีงบประมาณ ส่วนราชการที่ได้รับใบเสร็จรับเงินไม่ได้รายงานให้หน่วยการคลังทราบว่า มีใบเสร็จรับเงินในความรับผิดชอบเล่มใด เลขที่ใด ถึงเลขที่ใด และได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใดกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ โดยตรวจสอบหลักฐานการรับ – จ่ายกับบัญชีวัสดุ และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันที่สิ้นปีงบประมาณนั้น ๆ ว่าตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 149 โดยเคร่งครัด2020-08-152020-08-15
530สำนักงานเขตด้านการเงินออกใบเสร็จรับเงิน (ใบเสร็จคอมพิวเตอร์) โดยการเขียนด้วยลายมือแทนการพิมพ์จากเครื่องพิมพ์กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติให้ออกใบเสร็จรับเงินด้วยวิธีเขียนรับเงินด้วยมือโดยใช้แบบ บ.11 และเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานได้ตามปกติ ให้ออกใบเสร็จรับเงินด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้เลขที่ใบเสร็จรับเงินต่อจากเลขที่ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายก่อนเครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง โดยให้เจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินที่เขียนด้วยลายมือ เช่น เลขที่ เล่มที่ วัน เดือน ปีที่รับเงิน ชื่อผู้ชำระเงิน ประเภทรายได้ รหัสอ้างอิงของภาษีต่าง ๆ จำนวนเงิน และค่าใช้จ่ายอื่นใด ซึ่งคำนวณขณะออกใบเสร็จรับเงินด้วยมือเข้าสู่โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ตามโปรแกรมสำเร็จรูปด้วย โดยเป็นการบันทึกรายละเอียดข้อมูลการรับเงินย้อนหลัง ซึ่งหากจำเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดข้อมูลใดให้ดำเนินการก่อนที่จะปิดรายการรับเงินประจำวัน โดยถือปฏิบัติตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 599/2541 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2541 เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์2020-08-152020-08-15
531สำนักงานเขตด้านการเงินยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (ใบเสร็จคอมพิวเตอร์) โดยไม่ระบุสาเหตุที่ยกเลิกในรายงานใบเสร็จรับเงินกำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพิ่มความรอบคอบในการรับเงินและการออกใบเสร็จรับเงิน (ใบเสร็จคอมพิวเตอร์) โดยเคร่งครัด2020-08-152020-08-15
532สำนักงานเขตด้านการเงินมีการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (ใบเสร็จคอมพิวเตอร์) แต่ในรายงานใบเสร็จรับเงินระบุว่าไม่มีจำนวนใบเสร็จรับเงินที่มีการยกเลิกกำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพิ่มความรอบคอบในการรับเงินและการออกใบเสร็จรับเงิน (ใบเสร็จคอมพิวเตอร์) โดยเคร่งครัด2020-08-152020-08-15
533สำนักงานเขตด้านบัญชีการบันทึกรายการบัญชี การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทและการจัดทำบัญชีย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน1. บันทึกรายการปรับปรุงตามใบโอนทางบัญชีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในสมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทให้ครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการ รวมทั้งบันทึกบัญชีย่อยที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบรายละเอียดประกอบรายงานทางการเงินประจำเดือนให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามคู่มือการบัญชีของกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด 2. จัดทำใบโอนปรับปรุงบัญชีเงินรับฝาก – หน่วยงาน – เงินค้ำประกันลูกจ้าง เพื่อบันทึกดอกเบี้ยเงินรับฝากเงินค้ำประกันลูกจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน และตรวจสอบเงินค้ำประกันลูกจ้างประจำรายที่ลาออกจากราชการ หากพ้นภาระผูกพันแล้วให้ดำเนินการให้ถูกต้อง 3. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพิ่มความรอบคอบในการบันทึกรายการบัญชีให้ตรงตามเอกสารหลักฐานและเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งการจัดทำใบโอนทางบัญชีต้องมีลายมือชื่อและรายงานให้ผู้มีอำนาจตามแบบฟอร์มที่กำหนดและอ้างอิงเลขที่เอกสารให้ครบถ้วน2020-08-152020-08-15
565สำนักและสำนักงานด้านการเงินลูกหนี้เงินยืมใช้ในราชการคงค้างยังไม่ชดใช้ ซึ่งเกินกำหนดเวลา เร่งดำเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน เพื่อชดใช้คืนเงินยืมใช้ในราชการ และหากมีเงินเหลือจ่ายให้รีบดำเนินการส่งคืนโดยเร็ว เพื่อมิให้เป็นภาระในการเก็บรักษาและป้องกันความเสี่ยงจากการสูญหายหรือนำไปใช้ในกิจการอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต2021-04-302021-04-30
534สำนักงานเขตด้านบัญชีการบันทึกรายการปรับปรุง ปิดบัญชี และการจัดทำกระดาษทำการงบทดลองไม่ถูกต้อง1. บันทึกรายการปรับปรุงและปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปให้ถูกต้องตรงกันกับรายการปรับปรุงและปิดบัญชีในงบทดลอง 2. ผ่านรายการที่ปรับปรุงและปิดบัญชี (ในสมุดรายวันทั่วไป) ไปบันทึกในบัญชีแยกประเภทให้ครบถ้วนทุกรายการ 3. จัดทำกระดาษทำการงบทดลองประจำเดือนให้ถูกต้องตรงกันกับรายงานทางการเงินประจำปี 4. แนบรายละเอียดประกอบรายงานทางการเงินประจำเดือนให้เป็นไปตามคู่มือการบัญชีของกรุงเทพมหานคร 5. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพิ่มความรอบคอบในการบันทึกรายการบัญชีให้ตรงตามเอกสารหลักฐานและเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด การจัดทำใบโอนทางบัญชีต้องอ้างอิงเลขที่เอกสารพร้อมลงลายมือชื่อ และรายงานให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ2020-08-152020-08-15
535สำนักงานเขตด้านบัญชีรายงานทางการเงินประจำเดือน แนบรายละเอียดประกอบบางรายการไม่เป็นไปตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานคร แนบรายละเอียดประกอบรายงานทางการเงินประจำเดือนให้เป็นไปตามคู่มือการบัญชี ของกรุงเทพมหานคร2020-08-152020-08-15
536สำนักงานเขตด้านบัญชีกรณีบันทึกตัวเลขทางบัญชีผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง พบว่า มีการใช้น้ำยาลบคำผิดแก้ไขตัวเลขแทนการขีดฆ่าและเซ็นชื่อกำกับกำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพิ่มความรอบคอบในการบันทึกรายการบัญชีให้ถูกต้องตรงตามเอกสารหลักฐาน หากพบว่าบันทึกบัญชีผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขโดยการขีดฆ่าและเซ็นชื่อกำกับ2020-08-152020-08-15
537สำนักงานเขตด้านบัญชีไม่ได้จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน และจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารบางบัญชีไม่ถูกต้อง1. จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ให้ถูกต้องครบถ้วนทุกบัญชี 2. แก้ไขงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันที่ไม่ถูกต้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 3. ทุกวันทำการสิ้นเดือน ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของเงินฝากธนาคาร โดยจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเปรียบเทียบยอดเงินฝากในบัญชีของธนาคารให้ตรงกับยอดเงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคาร ทั้งนี้ ให้สอบทานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง เพื่อให้บัญชีเงินฝากธนาคารมีความน่าเชื่อถือ2020-08-152020-08-15
548สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ลงลายมือชื่อผู้อำนวยการเขตให้ความเห็นชอบสอบทานแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้มีข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง และจัดเก็บเอกสารหลักฐานไว้สำหรับการตรวจสอบจากหน่วยงายภายในและภายนอก2020-08-152020-08-15
549สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไม่มีรายละเอียดความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรวจสอบสอบทานแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้มีข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง และจัดเก็บเอกสารหลักฐานไว้สำหรับการตรวจสอบจากหน่วยงายภายในและภายนอก2020-08-152020-08-15
1077ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการเงินไม่เปิดตู้บำรุงเป็นเวลานานN/A2021-06-302021-06-30
538สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการแนบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแนวทางการเบิก – จ่ายยังชีพผู้สูงอายุการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แนบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ตามหนังสือสำนักพัฒนาสังคม ที่ กท 1505/825 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2553 เรื่อง การดำเนินงานเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และหนังสือสำนักการคลังที่ กท 1308/2754 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 เรื่อง เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและอนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ2020-08-152020-08-15
539สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพบว่า ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน เช่น รายชื่อผู้มีสิทธิฯ ซ้ำซ้อน ไม่บันทึกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิฯ บันทึกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง รายชื่อผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ ไม่ตรงกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ เป็นต้นตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลการลงทะเบียนในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วดำเนินการแก้ไขฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันโดยเร็ว2020-08-152020-08-15
540สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการมีการเบิก – จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้ำซ้อนติดตามการนำเงินส่งคืน กรณีการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้ำซ้อน2020-08-152020-08-15
541สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการมีการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเกินอัตราที่กำหนดติดตามการนำเงินส่งคืน กรณีการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเกินอัตราที่กำหนด2020-08-152020-08-15
542สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการมีการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่เคยดำรงตำแหน่งทางราชการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุที่เคยดำรงตำแหน่งทางราชการ หากตรวจสอบพบว่าเป็นเหตุให้กรุงเทพ-มหานครเสียหายให้รีบนำเงินส่งคืนคลังกรุงเทพมหานครโดยเร็ว2020-08-152020-08-15
543สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุที่เสียชีวิต พบว่านำเงินส่งคืนไม่ครบถ้วนติดตามเร่งรัดกรณีการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุที่เสียชีวิตที่ยังไม่นำเงินส่งคืน เพื่อนำเงินส่งคืนคลังกรุงเทพมหานครให้ถูกต้อง ครบถ้วนโดยเร็ว2020-08-152020-08-15
544สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่เสียชีวิตเร่งดำเนินการติดตามทายาทผู้สูงอายุให้นำเงินส่งคืน2020-08-152020-08-15
545สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาไปจดทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพที่หน่วยงานอื่นเร่งดำเนินการติดตามผู้สูงอายุหรือทายาทให้นำเงินส่งคืน2020-08-152020-08-15
550สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการไม่พบสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับผู้สูงอายุ จำนวนหลายรายการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แนบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ตามหนังสือสำนักพัฒนาสังคม ที่ กท 1505/825 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2553 เรื่อง การดำเนินงานเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1308/2754 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 เรื่อง เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและอนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ2020-08-152020-08-15
551สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฝ่ายทะเบียนไม่ได้รายงานข้อมูลผู้เสียชีวิตให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้ฝ่ายทะเบียนรายงานข้อมูลผู้เสียชีวิตให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมผู้เสียชีวิต ทั้งที่ตายในพื้นที่และต่างพื้นที่ทุกราย รวมถึงรายงานข้อมูลการย้ายภูมิลำเนาให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมทราบตามหนังสือสำนักการคลังที่ กท 1308/4181 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ข้อ 2.1 – 2.5 โดยเคร่งครัด2020-08-152020-08-15
552สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอรับเงินตรวจสอบข้อมูลการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารใบแบบคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ตรงกับเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่โอนเงินเข้าบัญชี2020-08-152020-08-15
553สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฎีกาเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ไม่แนบรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงประกอบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการ และไม่แนบหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับที่เจ้าหน้าที่ธนาคารลงลายมือชื่อและประทับตราเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามแนวทางการเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ตามหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1308/4027 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เรื่อง เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการและอนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการโดยเคร่งครัด2020-08-152020-08-15
554สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการมีการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ให้กับ ผู้พิการที่เสียชีวิต ติดตามทายาทผู้พิการที่เสียชีวิต และผู้พิการที่ย้ายภูมิลำเนาไปรับเงินที่ท้องถิ่นอื่น ให้นำส่งเงินคืนโดยเร็ว2020-08-152020-08-15
555สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการมีการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ให้กับ ผู้พิการที่โอนย้ายไปรับเงินที่หน่วยงานอื่นติดตามทายาทผู้พิการที่เสียชีวิต และผู้พิการที่ย้ายภูมิลำเนาไปรับเงินที่ท้องถิ่นอื่น ให้นำส่งเงินคืนโดยเร็ว2020-08-152020-08-15
556สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการมีการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการซ้ำเร่งดำเนินการติดตามผู้พิการหรือทายาทให้นำส่งเงินคืนโดยเร็ว2020-08-152020-08-15
557สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการแบบแสดงความจำนงรับเงินเบี้ยความพิการ บางรายการไม่ลงลายมือชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับแบบคำขอ และผู้อำนวยการเขตสอบทานแบบแสดงความจำนงรับเงินเบี้ยความพิการ ให้มีข้อมูลรายละเอียดและลงลายมือชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับแบบคำขอ และผู้อำนวยการเขตให้ครบถ้วน รวมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบไว้ให้ตรวจสอบ2020-08-152020-08-15
558สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการไม่แนบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ และแบบ 6 ประกอบการเบิกจ่ายเงินการเบิกจ่ายเบี้ยความพิการให้แนบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามแนวทางการเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ตามหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1308/5225 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ และหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1308/4027 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เรื่อง เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการและอนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการ2020-08-152020-08-15
559สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการใบสำคัญจ่ายเงินเบี้ยความพิการบางฉบับไม่ระบุชื่อผู้พิการ สอบทานเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการ รวมถึงแบบแสดงความจำนงรับเบี้ยความพิการให้มีข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง และจัดเก็บเอกสารหลักฐานไว้สำหรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก2020-08-152020-08-15
560สำนักงานเขตด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการมีการโอนเงินเบี้ยความพิการเข้าบัญชีให้กับผู้ที่ไม่มีรายชื่อในประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการและใบสำคัญจ่ายเงินเบี้ยความพิการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการโอนเงินให้กับผู้ที่ไม่มีรายชื่อในประกาศฯ และใบสำคัญจ่ายเงินเบี้ยความพิการ หากตรวจสอบพบว่ามีข้อผิดพลาดหรือทำให้กรุงเทพมหานครเสียหาย ให้ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 2020-08-152020-08-15
563สำนักและสำนักงานด้านการเงินเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาในวันที่เจ้าหน้าที่ลาป่วย ลาพักผ่อน ฝึกอบรม หรือประชุมนอกสถานที่กำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอย่างรัดกุมเพียงพอ รวมทั้งตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย โดยตรวจสอบวันลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย คำสั่งฝึกอบรม และคำสั่งอื่น ๆ อย่างรอบคอบ เพื่อมิให้เกิดกรณีเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่ถูกต้อง และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา พ.ศ. 2529 และหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0407/906 ลงวันที่ 4 กันยายน 2551 เรื่อง การเบิกเงินค่าล่วงเวลาโดยมิชอบของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยเคร่งครัด2021-04-302021-04-30
564สำนักและสำนักงานด้านการเงินการชดใช้เงินยืมใช้ในราชการล่าช้าเกินกำหนดสามสิบวันนับจากวันกลับมาถึงหรือวันที่ได้รับเงินให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ในส่วนของการเบิกจ่ายเงินยืมอย่างเคร่งครัด2021-04-302021-04-30
590สำนักและสำนักงานด้านครุภัณฑ์มีครุภัณฑ์ให้ตรวจสอบไม่ครบถ้วนเร่งดำเนินการค้นหาครุภัณฑ์เพื่อนำมาให้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว2021-04-302021-04-30
980สำนักและสำนักงานด้านครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ แต่สถานะทรัพย์สินในทะเบียนคุมทรัพย์สิน (MIS2) ยังเป็นใช้การได้ปกติ และไม่ได้รายงานไว้ในรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีN/A2021-06-302021-06-30
566สำนักและสำนักงานด้านการเงินการลงนามยกเว้นค่าบริการกระทำโดยผู้ไม่มีอำนาจตามระเบียบฯ เพื่อประโยชน์ในการสอบทานทุกสิ้นเดือน ควรกำหนดให้มีการรายงานการรับชำระเงิน หนี้ค้างชำระ และผู้ใช้บริการที่ยกเลิกให้ผู้บริหารทราบ โดยกรณียกเลิกการให้บริการควรประสานสำนักงานเขตที่ผู้รับบริการใช้บริการว่ามีการให้บริการและชำระเงินจริง เป็นการป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือข้อร้องเรียนได้2021-04-302021-04-30
567สำนักและสำนักงานด้านการเงินการควบคุมการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย มีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีหนี้ค้างชำระจำนวนมาก - บันทึกรายละเอียดการรับชำระเงินจากผู้ใช้บริการในทะเบียนผู้ชำระค่าธรรมเนียม เก็บขนมูลฝอยให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะเล่มที่ เลขที่ วันเดือนปี และจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงิน - เพื่อประโยชน์ในการสอบทานทุกสิ้นเดือน ควรกำหนดให้มีการรายงานการรับชำระเงิน หนี้ค้างชำระ และผู้ใช้บริการที่ยกเลิกให้ผู้บริหารทราบ โดยกรณียกเลิกการให้บริการควรประสานสำนักงานเขตที่ผู้รับบริการใช้บริการว่ามีการให้บริการและชำระเงินจริง เป็นการป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือข้อร้องเรียนได้2021-04-302021-04-30
568สำนักและสำนักงานด้านการเงินมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอยติดเชื้อ สูงหรือต่ำกว่าน้ำหนักที่แท้จริง - ให้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อว่าได้รับครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ หากยังได้รับชำระไม่ครบถ้วน ให้เร่งรัดติดตามให้ครบถ้วนโดยเร็ว - การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยให้ตรวจสอบความถูกต้องกับรายงานน้ำหนักขยะติดเชื้อ เพื่อให้การเรียกเก็บเงินเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน2021-04-302021-04-30
569สำนักและสำนักงานด้านการเงินการจัดทำทะเบียนคุมการรับชำระค่าธรรมเนียมมูลฝอยติดเชื้อ บันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และได้รับชำระไม่ครบถ้วน - เมื่อได้รับชำระเงินแล้ว ควรบันทึกรายละเอียดในทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน ได้แก่ รายชื่อสถานพยาบาล สถานที่ตั้ง จำนวนเงิน เล่มที่ และเลขที่ใบเสร็จรับเงิน และวันเดือนปีที่รับเงิน รวมถึงบันทึกรายละเอียดของสถานพยาบาลที่ไม่มีขยะ หรือมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ปิดกิจการ เป็นต้น เพื่อให้สามารถสอบยันความครบถ้วนถูกต้องได้ และควรกำหนดให้มีผู้สอบทานความถูกต้องครบถ้วนของทะเบียนอีกทางหนึ่งด้วย - กำหนดให้มีการรายงานการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ทราบถึงสถานะดำเนินงาน และใช้เป็นข้อมูลในการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระ2021-04-302021-04-30
570สำนักและสำนักงานด้านการเงินจัดทำทะเบียนคุมเงินยืมใช้ในราชการไม่ตรงตามแบบที่กำหนดจัดทำทะเบียนคุมเงินยืมใช้ในราชการตามแบบที่กำหนด2021-04-302021-04-30
571สำนักและสำนักงานด้านการเงินมีหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ให้ตรวจสอบไม่ครบถ้วนควรกำหนดให้ทุกสิ้นเดือนมีการรายงานผลการดำเนินงานการให้บริการของสวนสาธารณะ โดยมีข้อมูลผู้มาใช้บริการ จำนวนผู้รับบริการที่ชำระเงินแล้ว จำนวนที่ค้างชำระ จำนวนผู้รับบริการที่ขอความอนุเคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานการให้บริการของสวนสาธารณะเพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงานต่อไป2021-04-302021-04-30
588สำนักและสำนักงานด้านครุภัณฑ์ไม่เขียนรหัสครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์ หรือเขียนแต่ไม่เป็นปัจจุบัน หรือติดรหัสครุภัณฑ์เป็นสติ๊กเกอร์ - เขียนรหัสครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยรหัสครุภัณฑ์ให้เขียนหรือพ่นรหัสที่ตัวทรัพย์สินเท่านั้น ไม่ควรติดสติ๊กเกอร์ เพราะอาจเกิดการหลุดลอก และเกิดความยุ่งยากในการตรวจสอบความมีอยู่จริงของทรัพย์สินในภายหลังได้2021-04-302021-04-30
572สำนักและสำนักงานด้านการเงินการควบคุมรายได้ค่าบริการต่าง ๆ ยังมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนเร่งดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมรายได้ โดยมีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ได้แก่ ชื่อผู้ขอรับบริการ เลขที่คำร้องขอใช้บริการ วันที่ให้บริการ จำนวนชั่วโมง หรือปริมาณการให้บริการ อัตราค่าธรรมเนียม และเล่มที่ เลขที่ พร้อมวันเดือนปีของใบเสร็จรับเงินด้วย พร้อมทั้ง บันทึกทะเบียนคุมรายได้ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันโดยเร็ว 2021-04-302021-04-30
573สำนักและสำนักงานด้านบัญชีการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเอกสารหลักฐานและมีการคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินไม่ถูกต้องครบถ้วนตรงตามทะเบียนทรัพย์สิน MIS2 ทำให้ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของรายงานทางการเงินได้ - เพื่อให้มีหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีโดยเฉพาะการคำนวณค่าเสื่อมราคา อันจะทำให้รายงานทางการเงินแสดงยอดที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ เห็นควรให้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทุกส่วนราชการในสังกัด ส่งมอบสำเนาทะเบียนทรัพย์สิน หลักฐานการรับเข้า – จ่ายออกของทรัพย์สินทุกรายการ และหลักฐานการคำนวณค่าเสื่อมราคาให้แก่เจ้าหน้าที่บัญชี และกรณีที่เจ้าหน้าที่บัญชีไม่ได้รับสำเนาทะเบียนทรัพย์สิน หลักฐานการรับเข้า – จ่ายออกของทรัพย์สิน และหลักฐานการคำนวณค่าเสื่อมราคาให้เร่งรัดติดตามเพื่อนำมาใช้ประกอบการบันทึกบัญชี 2021-04-302021-04-30
574สำนักและสำนักงานด้านบัญชีบันทึกสมุดรายวันทั่วไปไม่ครบถ้วน โดยไม่ได้บันทึกรายการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ที่จำหน่ายในปีงบประมาณ จึงทำให้การบันทึกบัญชีแยกประเภทค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาสะสมไม่ถูกต้องบันทึกรายการปรับปรุงตามใบโอนบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทให้ครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการ รวมทั้งบันทึกบัญชีย่อยที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน2021-04-302021-04-30
575สำนักและสำนักงานด้านบัญชีบันทึกยอดยกมาบัญชีครุภัณฑ์สำนักงานในบัญชีแยกประเภทไม่ถูกต้องตรงตามรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำปีงบประมาณบันทึกรายการปรับปรุงตามใบโอนบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทให้ครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการ รวมทั้งบันทึกบัญชีย่อยที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน2021-04-302021-04-30
576สำนักและสำนักงานด้านบัญชีรายการปรับปรุงรายได้จากสินทรัพย์รับบริจาครอการรับรู้ และบัญชีสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดไม่ถูกต้อง ปรับปรุงบัญชีแยกประเภทรายได้จากสินทรัพย์รับบริจาครอการรับรู้ และบัญชีที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำใบโอนบัญชี และบันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท เพื่อให้ยอดคงเหลือของบัญชีรายได้จากสินทรัพย์รับบริจาครอการรับรู้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง2021-04-302021-04-30
577สำนักและสำนักงานด้านบัญชีบัญชีย่อยค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ ไม่ถูกต้องตรงตามบัญชีแยกประเภท และไม่ตรงกับรายงานทางการเงิน รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินบันทึกรายการปรับปรุงตามใบโอนบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทให้ครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการ รวมทั้งบันทึกบัญชีย่อยที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน2021-04-302021-04-30
578สำนักและสำนักงานด้านวัสดุ วัสดุคงเหลือในคลังวัสดุของหน่วยงาน ไม่ได้ใช้งานและหมดอายุการใช้งาน เนื่องจากจำหน่ายครุภัณฑ์ไปแล้ว - ให้ตรวจสอบวัสดุที่ไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน หากยังไม่หมดอายุให้โอนให้กับส่วนราชการในสังกัดหรือหน่วยงานอื่นที่มีความประสงค์นำไปใช้งานต่อไป หากเสื่อมสภาพแล้วให้ดำเนินการจำหน่ายตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25482021-04-302021-04-30
1078ศูนย์บริการสาธารณสุขด้านการเงินรายงานจากระบบสารสนเทศ HCIS แสดงข้อมูลไม่สัมพันธ์กันN/A2021-06-302021-06-30
579สำนักและสำนักงานด้านวัสดุ ไม่ได้จัดทำบัญชีวัสดุ สำหรับวัสดุบางรายการจัดทำบัญชีวัสดุ (แผ่นการ์ด) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อนำยอดคงเหลือของวัสดุมาบันทึกเป็นค่าตั้งต้นในระบบงานบริหารคลังวัสดุกลาง (MIS 2) หากพบปัญหาในการบันทึกบัญชีวัสดุในระบบงานฯ ให้ประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อให้สามารถบันทึกบัญชีวัสดุในระบบงานฯ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบจำนวนการรับ – จ่าย และยอดคงเหลือของวัสดุที่ถูกต้องจากระบบงานบริหารคลังวัสดุกลางได้ และเป็นประโยชน์ในการควบคุมและวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานหรือไม่จัดซื้อจำนวนมากเกินไป ทำให้วัสดุเสื่อมสภาพและเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ2021-04-302021-04-30
580สำนักและสำนักงานด้านวัสดุ บันทึกรายการรับ – จ่ายวัสดุในบัญชีวัสดุไม่ครบถ้วน ถูกต้องจัดทำบัญชีวัสดุ (แผ่นการ์ด) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อนำยอดคงเหลือของวัสดุมาบันทึกเป็นค่าตั้งต้นในระบบงานบริหารคลังวัสดุกลาง (MIS 2) หากพบปัญหาในการบันทึกบัญชีวัสดุในระบบงานฯ ให้ประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อให้สามารถบันทึกบัญชีวัสดุในระบบงานฯ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบจำนวนการรับ – จ่าย และยอดคงเหลือของวัสดุที่ถูกต้องจากระบบงานบริหารคลังวัสดุกลางได้ และเป็นประโยชน์ในการควบคุมและวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานหรือไม่จัดซื้อจำนวนมากเกินไป ทำให้วัสดุเสื่อมสภาพและเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ2021-04-302021-04-30
581สำนักและสำนักงานด้านวัสดุ การบันทึกบัญชีเบิก – จ่ายวัสดุ ไม่เรียงตามวันที่เบิก – จ่ายจัดทำบัญชีวัสดุ (แผ่นการ์ด) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อนำยอดคงเหลือของวัสดุมาบันทึกเป็นค่าตั้งต้นในระบบงานบริหารคลังวัสดุกลาง (MIS 2) หากพบปัญหาในการบันทึกบัญชีวัสดุในระบบงานฯ ให้ประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อให้สามารถบันทึกบัญชีวัสดุในระบบงานฯ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบจำนวนการรับ – จ่าย และยอดคงเหลือของวัสดุที่ถูกต้องจากระบบงานบริหารคลังวัสดุกลางได้ และเป็นประโยชน์ในการควบคุมและวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานหรือไม่จัดซื้อจำนวนมากเกินไป ทำให้วัสดุเสื่อมสภาพและเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ2021-04-302021-04-30
582สำนักและสำนักงานด้านวัสดุ ตรวจนับวัสดุคงเหลือ ไม่ตรงตามบัญชีวัสดุจัดทำบัญชีวัสดุ (แผ่นการ์ด) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อนำยอดคงเหลือของวัสดุมาบันทึกเป็นค่าตั้งต้นในระบบงานบริหารคลังวัสดุกลาง (MIS 2) หากพบปัญหาในการบันทึกบัญชีวัสดุในระบบงานฯ ให้ประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อให้สามารถบันทึกบัญชีวัสดุในระบบงานฯ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบจำนวนการรับ – จ่าย และยอดคงเหลือของวัสดุที่ถูกต้องจากระบบงานบริหารคลังวัสดุกลางได้ และเป็นประโยชน์ในการควบคุมและวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานหรือไม่จัดซื้อจำนวนมากเกินไป ทำให้วัสดุเสื่อมสภาพและเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ2021-04-302021-04-30
981สำนักและสำนักงานด้านครุภัณฑ์การจัดซื้อครุภัณฑ์หน่วยงานไม่ได้เรียกประกันสัญญาจากผู้ขาย เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาN/A2021-06-302021-06-30
583สำนักและสำนักงานด้านวัสดุ หน่วยงานไม่ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีวัสดุในระบบงานบริหารคลังวัสดุกลาง (MIS2)จัดทำบัญชีวัสดุ (แผ่นการ์ด) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อนำยอดคงเหลือของวัสดุมาบันทึกเป็นค่าตั้งต้นในระบบงานบริหารคลังวัสดุกลาง (MIS 2) หากพบปัญหาในการบันทึกบัญชีวัสดุในระบบงานฯ ให้ประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อให้สามารถบันทึกบัญชีวัสดุในระบบงานฯ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบจำนวนการรับ – จ่าย และยอดคงเหลือของวัสดุที่ถูกต้องจากระบบงานบริหารคลังวัสดุกลางได้ และเป็นประโยชน์ในการควบคุมและวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานหรือไม่จัดซื้อจำนวนมากเกินไป ทำให้วัสดุเสื่อมสภาพและเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ2021-04-302021-04-30
584สำนักและสำนักงานด้านวัสดุ บันทึกการเบิกจ่ายวัสดุในระบบงานบริหารคลังวัสดุกลาง (MIS2) และในบัญชีวัสดุ (แผ่นการ์ด) ไม่ครบถ้วนบันทึกการเบิกจ่ายวัสดุที่เบิกจากกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง และที่จัดซื้อเองในระบบงานบริหารคลังวัสดุกลาง (MIS2) ให้ครบถ้วน โดยบันทึกรายการตามวันที่และเลขที่เอกสารที่ถูกต้อง กรณีเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบ MIS2 ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง2021-04-302021-04-30
585สำนักและสำนักงานด้านวัสดุ รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ไม่มีการรายงานจำนวนวัสดุคงเหลือกำชับคณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจำปี ให้ถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 149 ซึ่งการตรวจสอบพัสดุ ไม่ได้หมายความเพียงแต่ครุภัณฑ์ แต่ให้รายงานจำนวนวัสดุคงเหลือและวัสดุที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการด้วย2021-04-302021-04-30
586สำนักและสำนักงานด้านวัสดุ ใบเบ