โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

14. ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี : 57

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๓ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ด%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ที่เข้าร่วมกิจกรรมชมรมฯ​อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี และสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี - การคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี หมายถึง การได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพประจำปี จากศูนย์บริการสาธารณสุขหรือสำนักการแพทย์​ ตามสังกัดที่ผู้สูงอายุเป็นสมาชิกชมรม

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

A = จำนวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี หารด้วย จำนวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่สมัครเข้าร่วม (สำนักการแพทย์) คูณด้วย 100 B = จำนวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี หารด้วย จำนวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี (สำนักอนามัย) A+B หาร 2

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0381 : จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย และโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี)

ตาราง : Indicator8_elderly_screening

หน่วยงาน : สำนักการแพทย์

คำอธิบายตาราง : จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี (รายปี)

idhospcodeyearsmember_screeningmember_alladddateupdatedate
111537256242972020-06-082020-06-08
21153925621984012020-06-082020-06-08
31154125621192502020-06-082020-06-08
41154025621251502020-06-082020-06-08
51153625621321322020-06-082020-06-08
61153825621111722020-06-082020-06-08
7146412562421502020-06-082020-06-08
81504925621033372020-06-082020-06-08
9250602562731002020-06-082020-06-08
1011537256350502021-04-292021-04-29
1111539256362622021-04-292021-04-29
121154125631201202021-04-292021-04-29
131154025631261262021-04-292021-04-29
141153625631001002021-04-292021-04-29
151153825631001002021-04-292021-04-29
1614641256390902021-04-292021-04-29
1715049256393932021-04-292021-04-29
1825060256370702021-04-292021-04-29ตาราง : ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย และได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : 1. ชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย หมายถึง จำนวนชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ประจำปี 2564 2. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัยที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี หมายถึง ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ที่เข้าร่วมกิจกรรมชมรมฯ อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี และได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี

idhccodehcnamethreproundrepyearinclub_totalinclub_checkinclub_check_radddateupdatedate
2hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน1202040002020-05-292020-06-14
3hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ12020124002020-05-292020-06-14
4hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง12020100002020-05-292020-06-14
5hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์1202051002020-05-292020-06-14
6hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง1202031002020-05-292020-06-14
8hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง12020187002020-05-292020-06-14
9hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย12020124002020-05-292020-06-14
10hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท12020100002020-05-292020-06-14
11hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์1202098002020-05-292020-06-14
12hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ12020100002020-05-292020-06-14
13hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช1202032002020-05-292020-06-14
14hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง1202056002020-05-292020-06-14
15hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว12020123002020-05-292020-06-14
16hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี1202086002020-05-292020-06-14
17hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์12020104002020-05-292020-06-14
18hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล1202036002020-05-292020-06-14
19hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง12020240002020-05-292020-06-14
20hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด1202060002020-05-292020-06-14
21hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง12020250002020-05-292020-06-14
22hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ1202050002020-05-292020-06-14
23hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา12020100002020-05-292020-06-14
24hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน120201727002020-05-292020-06-14
25hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง12020335002020-05-292020-06-14
26hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์1202050002020-05-292020-06-14
27hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์1202070002020-05-292020-06-14
28hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี1202025002020-05-292020-06-14
29hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร12020565002020-05-292020-06-14
30hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม12020120002020-05-292020-06-14
31hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร12020112002020-05-292020-06-14
32hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก12020120002020-05-292020-06-14
33hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม12020123002020-05-292020-06-14
34hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี12020150002020-05-292020-06-14
35hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก12020160002020-05-292020-06-14
36hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล12020100002020-05-292020-06-14
37hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา12020250002020-05-292020-06-14
38hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ12020100002020-05-292020-06-14
39hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ12020300002020-05-292020-06-14
40hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค12020150002020-05-292020-06-14
41hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย12020100002020-05-292020-06-14
42hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา12020550002020-05-292020-06-14
43hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี12020100002020-05-292020-06-14
44hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก12020200002020-05-292020-06-14
45hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า12020250002020-05-292020-06-14
46hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ12020100002020-05-292020-06-14
47hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง12020350002020-05-292020-06-14
70hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ2202030002020-05-292020-05-29
71hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน2202040401002020-05-292020-05-29
72hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ22020124002020-05-292020-05-29
73hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง22020100002020-05-292020-05-29
74hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์2202051511002020-05-292020-05-29
75hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง2202031002020-05-292020-05-29
76hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์2202025610039.062020-05-292020-05-29
77hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง22020187002020-05-292020-05-29
78hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย22020124002020-05-292020-05-29
79hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท22020100002020-05-292020-05-29
80hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์2202098002020-05-292020-05-29
81hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ22020100002020-05-292020-05-29
82hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช2202032002020-05-292020-05-29
83hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง2202056002020-05-292020-05-29
84hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว22020123002020-05-292020-05-29
85hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี2202086002020-05-292020-05-29
86hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์22020104002020-05-292020-05-29
87hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล2202036002020-05-292020-05-29
88hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง22020240002020-05-292020-05-29
89hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด2202060601002020-05-292020-05-29
90hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง22020250002020-05-292020-05-29
91hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ2202050002020-05-292020-05-29
92hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา2202010036362020-05-292020-05-29
93hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน22020172717510.132020-05-292020-05-29
65hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน1202025002020-05-292020-06-14
66hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 41202035002020-05-292020-06-14
67hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา1202080002020-05-292020-06-14
68hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง12020450002020-05-292020-06-14
69hc6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว120200002020-05-292020-06-14
48hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ12020200002020-05-292020-06-14
49hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา12020240002020-05-292020-06-14
50hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม12020100002020-05-292020-06-14
51hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน12020255002020-05-292020-06-14
52hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก1202040002020-05-292020-06-14
53hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง1202050002020-05-292020-06-14
54hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม1202090002020-05-292020-06-14
55hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์1202040002020-05-292020-06-14
56hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ1202050002020-05-292020-06-14
57hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ12020100002020-05-292020-06-14
58hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม12020180002020-05-292020-06-14
59hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ12020300002020-05-292020-06-14
61hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์120201986002020-05-292020-06-14
62hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา12020150002020-05-292020-06-14
63hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย12020250002020-05-292020-06-14
94hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง220203355014.932020-05-292020-05-29
95hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์2202050002020-05-292020-05-29
96hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์2202070002020-05-292020-05-29
97hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี2202025002020-05-292020-05-29
98hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร220205656010.622020-05-292020-05-29
99hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม22020120002020-05-292020-05-29
100hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร22020112002020-05-292020-05-29
101hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก2202012024202020-05-292020-05-29
102hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม22020123002020-05-292020-05-29
103hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี220201506140.672020-05-292020-05-29
104hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก22020160002020-05-292020-05-29
105hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล22020100002020-05-292020-05-29
106hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา220202508835.22020-05-292020-05-29
107hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ2202010055552020-05-292020-05-29
108hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ2202030030102020-05-292020-05-29
109hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค22020150002020-05-292020-05-29
110hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย22020100002020-05-292020-05-29
111hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา22020550002020-05-292020-05-29
112hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี22020100002020-05-292020-05-29
113hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก2202020020102020-05-292020-05-29
114hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า220202502082020-05-292020-05-29
115hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ2202010060602020-05-292020-05-29
116hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง2202035012034.292020-05-292020-05-29
117hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ2202020080402020-05-292020-05-29
118hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา2202024010041.672020-05-292020-05-29
119hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม22020100002020-05-292020-05-29
120hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน220202558031.372020-05-292020-05-29
121hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก2202040401002020-05-292020-05-29
122hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง2202050002020-05-292020-05-29
123hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม2202090002020-05-292020-05-29
124hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์2202040002020-05-292020-05-29
125hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ2202050002020-05-292020-05-29
126hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ2202010030302020-05-292020-05-29
127hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม220201806033.332020-05-292020-05-29
128hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ2202030030102020-05-292020-05-29
129hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์2202096819520.142020-05-292020-05-29
130hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์22020198620710.422020-05-292020-05-29
131hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา2202015030202020-05-292020-05-29
132hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย2202025050202020-05-292020-05-29
133hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา2202040002020-05-292020-05-29
134hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน2202025002020-05-292020-05-29
135hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 42202035002020-05-292020-05-29
136hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา2202080002020-05-292020-05-29
137hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง220204505011.112020-05-292020-05-29
138hc6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว220200002020-05-292020-05-29
64hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา1202040002020-05-292020-06-14
1hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ1202030002020-05-292020-06-14
7hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์12020256002020-05-292020-06-14
60hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์12020968002020-05-292020-06-14
139hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ3202030301002020-06-262020-06-26
140hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน3202040401002020-06-262020-06-26
141hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ320201245040.322020-06-262020-06-26
142hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง3202010050502020-06-262020-06-26
143hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์3202051511002020-06-262020-06-26
144hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง3202031311002020-06-262020-06-26
145hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์3202025615660.942020-06-262020-06-26
146hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง3202018712064.172020-06-262020-06-26
147hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย320201245040.322020-06-262020-06-26
148hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท3202010050502020-06-262020-06-26
149hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์32020986869.392020-06-262020-06-26
150hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ3202010055552020-06-262020-06-26
151hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช3202032321002020-06-262020-06-26
152hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง32020563257.142020-06-262020-06-26
153hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว320201238065.042020-06-262020-06-26
154hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี3202086861002020-06-262020-06-26
155hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์320201044947.122020-06-262020-06-26
156hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล3202036361002020-06-262020-06-26
157hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง32020240120502020-06-262020-06-26
158hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด3202060601002020-06-262020-06-26
159hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง32020250120482020-06-262020-06-26
160hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ320205030602020-06-262020-06-26
161hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา3202010060602020-06-262020-06-26
162hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน32020172725014.482020-06-262020-06-26
163hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง3202033520059.72020-06-262020-06-26
164hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์3202050501002020-06-262020-06-26
165hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์32020705578.572020-06-262020-06-26
166hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี3202025251002020-06-262020-06-26
167hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร320205655651002020-06-262020-06-26
168hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม320201201201002020-06-262020-06-26
169hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร320201127566.962020-06-262020-06-26
170hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก320201201201002020-06-262020-06-26
171hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม320201231231002020-06-262020-06-26
172hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี320201506140.672020-06-262020-06-26
173hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก3202016010062.52020-06-262020-06-26
174hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล3202010060602020-06-262020-06-26
175hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา32020250110442020-06-262020-06-26
176hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ3202010055552020-06-262020-06-26
177hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ32020300180602020-06-262020-06-26
178hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค320201501501002020-06-262020-06-26
179hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย320201001001002020-06-262020-06-26
180hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา3202055030154.732020-06-262020-06-26
181hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี3202010060602020-06-262020-06-26
182hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก32020200130652020-06-262020-06-26
183hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า32020250135542020-06-262020-06-26
184hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ3202010060602020-06-262020-06-26
185hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง3202035012034.292020-06-262020-06-26
186hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ320202002001002020-06-262020-06-26
187hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา320202402401002020-06-262020-06-26
188hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม3202010040402020-06-262020-06-26
189hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน3202025515058.822020-06-262020-06-26
190hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก3202040401002020-06-262020-06-26
191hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง3202050002020-06-262020-06-26
192hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม320209054602020-06-262020-06-26
193hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์3202040401002020-06-262020-06-26
194hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ320205044882020-06-262020-06-26
195hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ3202010070702020-06-262020-06-26
196hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม3202018090502020-06-262020-06-26
197hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ3202030010033.332020-06-262020-06-26
198hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์3202096835636.782020-06-262020-06-26
199hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์32020198676538.522020-06-262020-06-26
200hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา320201501501002020-06-262020-06-26
201hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย3202025050202020-06-262020-06-26
202hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา320204022552020-06-262020-06-26
203hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน3202025251002020-06-262020-06-26
204hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 43202035351002020-06-262020-06-26
205hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา3202080801002020-06-262020-06-26
206hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง320204505011.112020-06-262020-06-26
207hc6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว320200002020-06-262020-06-26
208hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ4202030301002020-09-112020-09-11
209hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน4202040401002020-09-112020-09-11
210hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ420201241241002020-09-112020-09-11
211hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง4202010065652020-09-112020-09-11
212hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์4202051511002020-09-112020-09-11
213hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง4202031311002020-09-112020-09-11
214hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์4202025615660.942020-09-112020-09-11
215hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง420201871871002020-09-112020-09-11
216hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย420201241241002020-09-112020-09-11
217hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท4202010050502020-09-112020-09-11
218hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์4202098981002020-09-112020-09-11
219hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ420201001001002020-09-112020-09-11
220hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช4202032321002020-09-112020-09-11
221hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง42020565657.142020-09-112020-09-11
222hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว420201231231002020-09-112020-09-11
223hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี4202086861002020-09-112020-09-11
224hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์420201041041002020-09-112020-09-11
225hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล4202036361002020-09-112020-09-11
226hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง42020240120502020-09-112020-09-11
227hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด4202060601002020-09-112020-09-11
228hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง42020250225902020-09-112020-09-11
229hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ420205030602020-09-112020-09-11
230hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา4202010060602020-09-112020-09-11
231hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน420201727125072.382020-09-112020-09-11
232hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง4202033530089.552020-09-112020-09-11
233hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์4202050501002020-09-112020-09-11
234hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์4202070701002020-09-112020-09-11
235hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี4202025251002020-09-112020-09-11
236hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร420205655651002020-09-112020-09-11
237hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม420201201201002020-09-112020-09-11
238hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร420201127566.962020-09-112020-09-11
239hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก420201201201002020-09-112020-09-11
240hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม420201231231002020-09-112020-09-11
241hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี420201506140.672020-09-112020-09-11
242hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก4202016010062.52020-09-112020-09-11
243hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล4202010060602020-09-112020-09-11
244hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา420202502501002020-09-112020-09-11
245hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ420201001001002020-09-112020-09-11
246hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ420203003001002020-09-112020-09-11
247hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค420201501501002020-09-112020-09-11
248hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย420201001001002020-09-112020-09-11
249hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา4202055034963.452020-09-112020-09-11
250hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี4202010060602020-09-112020-09-11
251hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก420202002001002020-09-112020-09-11
252hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า42020250135542020-09-112020-09-11
253hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ4202010060602020-09-112020-09-11
254hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง4202035012034.292020-09-112020-09-11
255hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ420202002001002020-09-112020-09-11
256hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา420202402401002020-09-112020-09-11
257hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม4202010040402020-09-112020-09-11
258hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน4202025521584.312020-09-112020-09-11
259hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก4202040401002020-09-112020-09-11
260hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง4202050501002020-09-112020-09-11
261hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม4202090901002020-09-112020-09-11
262hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์4202040401002020-09-112020-09-11
263hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ4202050501002020-09-112020-09-11
264hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ420201001001002020-09-112020-09-11
265hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม420201801801002020-09-112020-09-11
266hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ4202030025685.332020-09-112020-09-11
267hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์4202096878280.782020-09-112020-09-11
268hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์420201986162581.822020-09-112020-09-11
269hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา420201501501002020-09-112020-09-11
270hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย420202502501002020-09-112020-09-11
271hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา4202040401002020-09-112020-09-11
272hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน4202025251002020-09-112020-09-11
273hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 44202035351002020-09-112020-09-11
274hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา4202080801002020-09-112020-09-11
275hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง4202045030066.672020-09-112020-09-11
276hc6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว420200002020-09-112020-09-11
277hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ120200002021-01-212021-01-21
278hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน120200002021-01-212021-01-21
279hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ120200002021-01-212021-01-21
280hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง120200002021-01-212021-01-21
281hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์120200002021-01-212021-01-21
282hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง120200002021-01-212021-01-21
283hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์120200002021-01-212021-01-21
284hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง120200002021-01-212021-01-21
285hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย120200002021-01-212021-01-21
286hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท120200002021-01-212021-01-21
287hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์120200002021-01-212021-01-21
288hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ120200002021-01-212021-01-21
289hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช120200002021-01-212021-01-21
290hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง120200002021-01-212021-01-21
291hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว120200002021-01-212021-01-21
292hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี120200002021-01-212021-01-21
293hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์120200002021-01-212021-01-21
294hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล120200002021-01-212021-01-21
295hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง120200002021-01-212021-01-21
296hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด120200002021-01-212021-01-21
297hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง120200002021-01-212021-01-21
298hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ120200002021-01-212021-01-21
299hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา120200002021-01-212021-01-21
300hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน120200002021-01-212021-01-21
301hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง120200002021-01-212021-01-21
302hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์120200002021-01-212021-01-21
303hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์120200002021-01-212021-01-21
304hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี120200002021-01-212021-01-21
305hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร120200002021-01-212021-01-21
306hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม120200002021-01-212021-01-21
307hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร120200002021-01-212021-01-21
308hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก120200002021-01-212021-01-21
309hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม120200002021-01-212021-01-21
310hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี120200002021-01-212021-01-21
311hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก120200002021-01-212021-01-21
312hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล120200002021-01-212021-01-21
313hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา120200002021-01-212021-01-21
314hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ120200002021-01-212021-01-21
315hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ120200002021-01-212021-01-21
316hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค120200002021-01-212021-01-21
317hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย120200002021-01-212021-01-21
318hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา120200002021-01-212021-01-21
319hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี120200002021-01-212021-01-21
320hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก120200002021-01-212021-01-21
321hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า120200002021-01-212021-01-21
322hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ120200002021-01-212021-01-21
323hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง120200002021-01-212021-01-21
324hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ120200002021-01-212021-01-21
325hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา120200002021-01-212021-01-21
326hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม120200002021-01-212021-01-21
327hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน120200002021-01-212021-01-21
328hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก120200002021-01-212021-01-21
329hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง120200002021-01-212021-01-21
330hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม120200002021-01-212021-01-21
331hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์120200002021-01-212021-01-21
332hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ120200002021-01-212021-01-21
333hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ120200002021-01-212021-01-21
334hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม120200002021-01-212021-01-21
335hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ120200002021-01-212021-01-21
336hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์120200002021-01-212021-01-21
337hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์120200002021-01-212021-01-21
338hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา120200002021-01-212021-01-21
339hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย120200002021-01-212021-01-21
340hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา120200002021-01-212021-01-21
341hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน120200002021-01-212021-01-21
342hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4120200002021-01-212021-01-21
343hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา120200002021-01-212021-01-21
344hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง120200002021-01-212021-01-21
345hc6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว120200002021-01-212021-01-21
346hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ2202130002021-04-272021-04-27
347hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน2202140002021-04-272021-04-27
348hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ22021124002021-04-272021-04-27
349hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง22021100002021-04-272021-04-27
350hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์2202151002021-04-272021-04-27
351hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง2202131002021-04-272021-04-27
352hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์22021256002021-04-272021-04-27
353hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง22021187002021-04-272021-04-27
354hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย22021124002021-04-272021-04-27
355hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท22021100002021-04-272021-04-27
356hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์2202198002021-04-272021-04-27
357hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ22021100002021-04-272021-04-27
358hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช2202132002021-04-272021-04-27
359hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง2202156002021-04-272021-04-27
360hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว22021123002021-04-272021-04-27
361hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี2202186002021-04-272021-04-27
362hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์22021104002021-04-272021-04-27
363hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล2202136002021-04-272021-04-27
364hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง22021240002021-04-272021-04-27
365hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด2202160002021-04-272021-04-27
366hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง22021250002021-04-272021-04-27
367hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ2202150002021-04-272021-04-27
368hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา22021100002021-04-272021-04-27
369hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน220211727002021-04-272021-04-27
370hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง22021335002021-04-272021-04-27
371hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์2202150002021-04-272021-04-27
372hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์2202170002021-04-272021-04-27
373hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี2202125002021-04-272021-04-27
374hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร22021565002021-04-272021-04-27
375hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม22021120002021-04-272021-04-27
376hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร22021112002021-04-272021-04-27
377hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก22021120002021-04-272021-04-27
378hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม22021123002021-04-272021-04-27
379hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี22021150002021-04-272021-04-27
380hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก22021160002021-04-272021-04-27
381hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล22021100002021-04-272021-04-27
382hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา22021250002021-04-272021-04-27
383hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ22021100002021-04-272021-04-27
384hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ22021300002021-04-272021-04-27
385hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค22021150002021-04-272021-04-27
386hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย22021100002021-04-272021-04-27
387hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา22021550002021-04-272021-04-27
388hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี22021100002021-04-272021-04-27
389hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก22021200002021-04-272021-04-27
390hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า22021250002021-04-272021-04-27
391hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ22021100002021-04-272021-04-27
392hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง22021350002021-04-272021-04-27
393hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ22021200002021-04-272021-04-27
394hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา22021240002021-04-272021-04-27
395hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม22021100002021-04-272021-04-27
396hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน22021255002021-04-272021-04-27
397hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก2202140002021-04-272021-04-27
398hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง2202150002021-04-272021-04-27
399hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม2202190002021-04-272021-04-27
400hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์2202140002021-04-272021-04-27
401hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ2202150002021-04-272021-04-27
402hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ22021100002021-04-272021-04-27
403hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม22021180002021-04-272021-04-27
404hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ22021300002021-04-272021-04-27
405hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์22021968002021-04-272021-04-27
406hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์220211986002021-04-272021-04-27
407hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา22021150002021-04-272021-04-27
408hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย22021250002021-04-272021-04-27
409hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา2202140002021-04-272021-04-27
410hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน2202125002021-04-272021-04-27
411hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 42202135002021-04-272021-04-27
412hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา2202180002021-04-272021-04-27
413hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง22021450002021-04-272021-04-27
414hc6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว220210002021-04-272021-04-27
415hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ3202130002021-07-302021-07-30
416hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน32021606002021-07-302021-07-30
417hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ32021153002021-07-302021-07-30
418hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง32021200002021-07-302021-07-30
419hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์32021101002021-07-302021-07-30
420hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง32021313102021-07-302021-07-30
421hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์32021421002021-07-302021-07-30
422hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง32021387002021-07-302021-07-30
423hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย32021248002021-07-302021-07-30
424hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท3202120511002021-07-302021-07-30
425hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์3202119015102021-07-302021-07-30
426hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ32021207002021-07-302021-07-30
427hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช3202132002021-07-302021-07-30
428hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง3202166002021-07-302021-07-30
429hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว32021233002021-07-302021-07-30
430hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี32021130002021-07-302021-07-30
431hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์32021202002021-07-302021-07-30
432hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล3202150002021-07-302021-07-30
433hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง32021360002021-07-302021-07-30
434hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด32021132002021-07-302021-07-30
435hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง3202144131202021-07-302021-07-30
436hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ3202160002021-07-302021-07-30
437hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา32021240002021-07-302021-07-30
438hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน32021209499802021-07-302021-07-30
439hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง32021435002021-07-302021-07-30
440hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์32021102002021-07-302021-07-30
441hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์32021130002021-07-302021-07-30
442hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี3202125002021-07-302021-07-30
443hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร32021773002021-07-302021-07-30
444hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม32021175002021-07-302021-07-30
445hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร32021135002021-07-302021-07-30
446hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก3202124620502021-07-302021-07-30
447hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม32021210002021-07-302021-07-30
448hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี32021205002021-07-302021-07-30
449hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก32021380002021-07-302021-07-30
450hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล32021218002021-07-302021-07-30
451hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา32021470002021-07-302021-07-30
452hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ32021193002021-07-302021-07-30
453hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ32021610002021-07-302021-07-30
454hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค32021345002021-07-302021-07-30
455hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย32021271002021-07-302021-07-30
456hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา32021104989202021-07-302021-07-30
457hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี32021188002021-07-302021-07-30
458hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก32021476002021-07-302021-07-30
459hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า32021514002021-07-302021-07-30
460hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ32021247002021-07-302021-07-30
461hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง32021632002021-07-302021-07-30
462hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ32021390002021-07-302021-07-30
463hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา32021488002021-07-302021-07-30
464hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม3202123319302021-07-302021-07-30
465hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน32021577002021-07-302021-07-30
466hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก3202140002021-07-302021-07-30
467hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง32021110002021-07-302021-07-30
468hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม32021185002021-07-302021-07-30
469hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์3202185002021-07-302021-07-30
470hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ32021106002021-07-302021-07-30
471hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ32021275002021-07-302021-07-30
472hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม32021369002021-07-302021-07-30
473hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ32021622002021-07-302021-07-30
474hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์320211231002021-07-302021-07-30
475hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์32021260172302021-07-302021-07-30
476hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา32021365002021-07-302021-07-30
477hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย32021510002021-07-302021-07-30
478hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา3202188002021-07-302021-07-30
479hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน3202150002021-07-302021-07-30
480hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 43202170002021-07-302021-07-30
481hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา3202117017002021-07-302021-07-30
482hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง32021893002021-07-302021-07-30
483hc6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว320210002021-07-302021-07-30
484hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ4202130002021-09-302021-09-30
485hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน42021606002021-09-302021-09-30
486hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ42021153002021-09-302021-09-30
487hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง42021200002021-09-302021-09-30
488hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์42021101002021-09-302021-09-30
489hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง42021313102021-09-302021-09-30
490hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์42021421002021-09-302021-09-30
491hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง42021387002021-09-302021-09-30
492hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย42021248002021-09-302021-09-30
493hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท4202120511002021-09-302021-09-30
494hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์4202119015102021-09-302021-09-30
495hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ42021207002021-09-302021-09-30
496hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช4202132002021-09-302021-09-30
497hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง4202166002021-09-302021-09-30
498hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว42021233002021-09-302021-09-30
499hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี42021130002021-09-302021-09-30
500hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์42021202002021-09-302021-09-30
501hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล4202150002021-09-302021-09-30
502hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง42021360002021-09-302021-09-30
503hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด42021132002021-09-302021-09-30
504hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง4202144131202021-09-302021-09-30
505hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ4202160002021-09-302021-09-30
506hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา42021240002021-09-302021-09-30
507hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน42021209499802021-09-302021-09-30
508hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง42021435002021-09-302021-09-30
509hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์42021102002021-09-302021-09-30
510hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์42021130002021-09-302021-09-30
511hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี4202125002021-09-302021-09-30
512hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร42021773002021-09-302021-09-30
513hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม42021175002021-09-302021-09-30
514hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร42021135002021-09-302021-09-30
515hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก4202124620502021-09-302021-09-30
516hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม42021210002021-09-302021-09-30
517hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี42021205002021-09-302021-09-30
518hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก42021380002021-09-302021-09-30
519hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล42021218002021-09-302021-09-30
520hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา42021470002021-09-302021-09-30
521hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ42021193002021-09-302021-09-30
522hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ42021610002021-09-302021-09-30
523hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค42021345002021-09-302021-09-30
524hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย42021271002021-09-302021-09-30
525hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา42021104989202021-09-302021-09-30
526hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี42021188002021-09-302021-09-30
527hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก42021476002021-09-302021-09-30
528hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า42021514002021-09-302021-09-30
529hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ42021247002021-09-302021-09-30
530hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง42021632002021-09-302021-09-30
531hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ42021390002021-09-302021-09-30
532hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา42021488002021-09-302021-09-30
533hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม4202123319302021-09-302021-09-30
534hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน42021577002021-09-302021-09-30
535hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก4202140002021-09-302021-09-30
536hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง42021110002021-09-302021-09-30
537hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม42021185002021-09-302021-09-30
538hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์4202185002021-09-302021-09-30
539hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ42021106002021-09-302021-09-30
540hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ42021275002021-09-302021-09-30
541hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม42021369002021-09-302021-09-30
542hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ42021622002021-09-302021-09-30
543hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์420211231002021-09-302021-09-30
544hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์42021260172302021-09-302021-09-30
545hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา42021365002021-09-302021-09-30
546hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย42021510002021-09-302021-09-30
547hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา4202188002021-09-302021-09-30
548hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน4202150002021-09-302021-09-30
549hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 44202170002021-09-302021-09-30
550hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา4202117017002021-09-302021-09-30
551hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง42021893002021-09-302021-09-30
552hc6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว420210002021-09-302021-09-30
553hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ4202130002021-09-302021-09-30
554hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน42021606002021-09-302021-09-30
555hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ42021153002021-09-302021-09-30
556hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง42021200002021-09-302021-09-30
557hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์42021101002021-09-302021-09-30
558hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง42021313102021-09-302021-09-30
559hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์42021421002021-09-302021-09-30
560hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง42021387002021-09-302021-09-30
561hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย42021248002021-09-302021-09-30
562hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท4202120511002021-09-302021-09-30
563hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์4202119015102021-09-302021-09-30
564hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ42021207002021-09-302021-09-30
565hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช4202132002021-09-302021-09-30
566hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง4202166002021-09-302021-09-30
567hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว42021233002021-09-302021-09-30
568hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี42021130002021-09-302021-09-30
569hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์42021202002021-09-302021-09-30
570hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล4202150002021-09-302021-09-30
571hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง42021360002021-09-302021-09-30
572hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด42021132002021-09-302021-09-30
573hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง4202144131202021-09-302021-09-30
574hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ4202160002021-09-302021-09-30
575hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา42021240002021-09-302021-09-30
576hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน42021209499802021-09-302021-09-30
577hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง42021435002021-09-302021-09-30
578hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์42021102002021-09-302021-09-30
579hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์42021130002021-09-302021-09-30
580hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี4202125002021-09-302021-09-30
581hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร42021773002021-09-302021-09-30
582hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม42021175002021-09-302021-09-30
583hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร42021135002021-09-302021-09-30
584hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก4202124620502021-09-302021-09-30
585hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม42021210002021-09-302021-09-30
586hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี42021205002021-09-302021-09-30
587hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก42021380002021-09-302021-09-30
588hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล42021218002021-09-302021-09-30
589hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา42021470002021-09-302021-09-30
590hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ42021193002021-09-302021-09-30
591hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ42021610002021-09-302021-09-30
592hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค42021345002021-09-302021-09-30
593hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย42021271002021-09-302021-09-30
594hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา42021104989202021-09-302021-09-30
595hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี42021188002021-09-302021-09-30
596hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก42021476002021-09-302021-09-30
597hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า42021514002021-09-302021-09-30
598hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ42021247002021-09-302021-09-30
599hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง42021632002021-09-302021-09-30
600hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ42021390002021-09-302021-09-30
601hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา42021488002021-09-302021-09-30
602hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม4202123319302021-09-302021-09-30
603hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน42021577002021-09-302021-09-30
604hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก4202140002021-09-302021-09-30
605hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง42021110002021-09-302021-09-30
606hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม42021185002021-09-302021-09-30
607hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์4202185002021-09-302021-09-30
608hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ42021106002021-09-302021-09-30
609hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ42021275002021-09-302021-09-30
610hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม42021369002021-09-302021-09-30
611hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ42021622002021-09-302021-09-30
612hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์420211231002021-09-302021-09-30
613hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์42021260172302021-09-302021-09-30
614hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา42021365002021-09-302021-09-30
615hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย42021510002021-09-302021-09-30
616hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา4202188002021-09-302021-09-30
617hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน4202150002021-09-302021-09-30
618hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 44202170002021-09-302021-09-30
619hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา4202117017002021-09-302021-09-30
620hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง42021893002021-09-302021-09-30
621hc6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว420210002021-09-302021-09-30