โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

12. จำนวนสินค้าเกษตรที่สามารถพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น : 43

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ของจำนวนสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ : 35

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
:มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
:เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- สินค้าเกษตร หมายถึง ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่เกษตรกรนำมาเข้าร่วมโครงการ เช่น ผัก ผลไม้ ข้าว ปลา ไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ - มีมูลค่าเพิ่มขึ้น หมายถึง สามารถจำหน่ายได้ในราคาสูงกว่าเดิม โดยการเพิ่มมูลค่าด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ปรับปรุง Packaging ได้ตรารับรองมาตรฐาน การแปรรูปสินค้า เป็นต้น

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(จำนวนสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมโครงการที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น x 100) / จำนวนสินค้าเกษตรทีเข้าร่วมโครงการทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักพัฒนาสังคม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0500 : จำนวนและข้อมูลสินค้าเกษตรที่สามารถพัฒนาให้มีมูลค่าแต่ละปี)

ตาราง : จำนวนและข้อมูลสินค้าเกษตรที่สามารถพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง : การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ Bangkok Green Market ตลาดสุขใจ เป็นรายปีงบประมาณ ประกอบด้วย รายชื่อสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมโครงการแยกเป็นมูลค่าของสินค้าก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง รายชื่อเกษตรกร สำนักงานเขต และวิธีการเพิ่มมูลค่า

idbefore_addvalueafter_addvaluename_agriculturistdistrictimplement_addvalueadddateupdatedate
1ข้าวสาร กข 43 (1 กิโลกรัม) (45 บาทต่อถุง)ข้าวสาร กข 43 บรรจุถุงสูญญากาศ (1 กิโลกรัม) (50 บาทต่อถุง)นางอรษา งามนิยมคลองสามวาใส่ถุงสูญญากาศ2020-06-152020-06-15
2กล้วย (15 บาทต่อกิโลกรัม)กล้วยแบรคแตกติดฉลากสินค้า (80 บาทต่อกิโลกรัม)นางอรษา งามนิยมคลองสามวาแปรรูปทำฉลากติดถุง2020-06-152020-06-15
3หน่อไม้ (15 บาท)หน่อไม้ต้มบรรจุถุง (30 บาทต่อถุง)นางดาราภรณ์ อาจศรีหนองแขมการแปรรูป (ต้ม)2020-06-152020-06-15
4ข้าวไรท์เบอร์รี่ (60 บาทต่อกิโลกรัม)ไอศกรีมข้าวไรท์เบอร์รี่ (105 บาทต่อกิโลกรัม)นางอรษา งามนิยมคลองสามวาการแปรรูป (ไอศกรีม)2020-06-152020-06-15
5ข้าวเหนียว (43 บาทต่อกิโลกรัม)ข้าวหมาก (350 บาทต่อกิโลกรัม)นางอรษา งามนิยมคลองสามวาแปรรูป (หมัก)2020-06-152020-06-15
6ไข่เป็ด (4 บาทต่อใบ)ไข่เค็ม (7 บาทต่อใบ)นางอรษา งามนิยมคลองสามวาแปรรูป (ดอง)2020-06-152020-06-15
7มะพร้าวอ่อน (15-20 บาท)มะพร้าวถอดเสื้อ (35-40 บาท)นางกลอยใจ รอดงามพริ้งบางแคผลไม้ตัดแต่ง2020-06-152020-06-15
8มะม่วงเบา (80 บาทต่อกิโลกรัม)มะม่วงเบาแช่อิ่ม (200 บาทต่อกิโลกรัม)นายทินกร แก้วประเสริฐลาดพร้าวแปรรูป (แช่อิ่ม)2020-06-152020-06-15
9มะม่วงเบา (20 บาทต่อชุด)ชุดมะม่วงน้ำปลาหวาน (32 บาท)นายทินกร แก้วประเสริฐลาดพร้าวผลไม้ตัดแต่งพร้อมน้ำจิ้ม2020-06-152020-06-15
10ต้นกล้วย (0 บาท)กระทงสำเร็จรูป (40 บาท)นายสุธี หนูแย้มหนองแขมการประดิษฐ์2020-06-152020-06-15
11ผักใส่ถุง (5-8 บาทต่อถุง)ผักใส่ถุง (10-20 บาทต่อถุง) นางอรษา งามนิยมคลองสามวาการนำใบตองมาประดับโต๊ะขาย เพื่อเป็นการเพิ่มความน่าสนใจและดึงจุดเด่นของสินค้าเกษตรให้น่าซื้อมากขึ้น2020-06-152020-06-15
12มะม่วงหาวมะนาวโห่ (60 บาทต่อกิโลกรัม)มะม่วงหาวมะนาวโห่แช่อิ่ม (150 บาทต่อกิโลกรัม)นายทินกร แก้วประเสริฐลาดพร้าวแปรรูป (แช่อิ่ม) และเก็บได้ยาวนานขึ้น (สินค้าล้นตลาด)2020-06-152020-06-15
13ผลหม่อน (5.8 บาท)น้ำลูกหม่อน (15 บาทต่อขวด)นายทินกร แก้วประเสริฐลาดพร้าวแปรรูป (ต้ม) บรรจุขวดแช่เย็น และสินค้าล้นตลาด เพื่อเก็บได้ยาวนานขึ้น2020-06-152020-06-15
14กล้วยปลายเครือ (7 บาทต่อมัด)ข้าวต้มมัด (10 บาทต่อมัด)นางอรษา งามนิยมคลองสามวาแปรรูป (นึ่ง)2020-06-152020-06-15
15กล้วยหักมุก (40 บาท)กล้วยหักมุกเชื่อม (120 บาท)นางกลอยใจ รอดงามพริ้งบางแคแปรรูป (เชื่อม)2020-06-152020-06-15
16เมล่อน (70 บาทต่อกิโลกรัม)เมล่อนพร้อมรับประทาน (100 บาทต่อกิโลกรัม)นายพายัพ เปลี่ยนไทยคลองสามวาผลไม้ตัดแต่ง2020-06-152020-06-15
17ผักสลัด (120 บาทต่อกิโลกรัม)ผักสลัดปลอดสารพิษ (150 บาทต่อกิโลกรัม)นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองแขมการทำฉลากแสดงคุณประโยชน์ เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อและเพิ่มความน่าสนใจในตัวสินค้า2020-06-152020-06-15
18ปลาดุก (60 บาทต่อกิโลกรัม) ปลาดุกแดดเดียว (200 บาทต่อกิโลกรัม)นางดาราวรรณ วิไลวรรณหนองจอกแปรรูป (ปรุงรสตากแดด) บรรจุถุงสูญญากาศ2020-06-152020-06-15
19ฝรั่งไม่เพิ่มมูลค่านางดาราภรณ์ อาจศรีหนองแขมเกษตรกรนิยมขายวิธีเดิม2020-06-152020-06-15
20มะม่วงไม่เพิ่มมูลค่านางดาราภรณ์ อาจศรีหนองแขมเกษตรกรนิยมขายวิธีเดิม2020-06-152020-06-15
21ผักกระเฉดไม่เพิ่มมูลค่านางอรษา งามนิยมคลองสามวาเกษตรกรนิยมขายวิธีเดิม2020-06-152020-06-15
22กล้วยน้ำว้าไม่เพิ่มมูลค่านางพิมพ์ปญา สรประยูรไชยคลองสามวาเกษตรกรนิยมขายวิธีเดิม2020-06-152020-06-15
23มะนาวไม่เพิ่มมูลค่านางกลอยใจ รอดงามพริ้งบางแคเกษตรกรนิยมขายวิธีเดิม2020-06-152020-06-15
24กระเพราไม่เพิ่มมูลค่านางพิมพ์ปญา สรประยูรไชยคลองสามวาเกษตรกรนิยมขายวิธีเดิม2020-06-152020-06-15
25โหระพาไม่เพิ่มมูลค่านางพิมพ์ปญา สรประยูรไชยคลองสามวาเกษตรกรนิยมขายวิธีเดิม2020-06-152020-06-15
26กล้วยหอมไม่เพิ่มมูลค่านางพิมพ์ปญา สรประยูรไชยคลองสามวาเกษตรกรนิยมขายวิธีเดิม2020-06-152020-06-15
27หัวปลีไม่เพิ่มมูลค่านางดาราภรณ์ อาจศรีหนองแขมเกษตรกรนิยมขายวิธีเดิม2020-06-152020-06-15
28ผักบุ้งไม่เพิ่มมูลค่านางดาราภรณ์ อาจศรีหนองแขมเกษตรกรนิยมขายวิธีเดิม2020-06-152020-06-15
29มะละกอไม่เพิ่มมูลค่านางดาราภรณ์ อาจศรีหนองแขมเกษตรกรนิยมขายวิธีเดิม2020-06-152020-06-15
30ลำไยไม่เพิ่มมูลค่านางดาราภรณ์ อาจศรีหนองแขมเกษตรกรนิยมขายวิธีเดิม2020-06-152020-06-15
31ละมุดไม่เพิ่มมูลค่านางดาราภรณ์ อาจศรีหนองแขมเกษตรกรนิยมขายวิธีเดิม2020-06-152020-06-15
32ชะอมไม่เพิ่มมูลค่านางอรษา งามนิยมคลองสามวาเกษตรกรนิยมขายวิธีเดิม2020-06-152020-06-15
33ขนุนไม่เพิ่มมูลค่านางพิมพ์ปญา สรประยูรไชยคลองสามวาเกษตรกรนิยมขายวิธีเดิม2020-06-152020-06-15
34มะเขือยาวไม่เพิ่มมูลค่านางอรษา งามนิยมคลองสามวาเกษตรกรนิยมขายวิธีเดิม2020-06-152020-06-15
35เสาวรสไม่เพิ่มมูลค่านางพิมพ์ปญา สรประยูรไชยคลองสามวาเกษตรกรนิยมขายวิธีเดิม2020-06-152020-06-15
36อัญชันไม่เพิ่มมูลค่านางอรษา งามนิยมคลองสามวาเกษตรกรนิยมขายวิธีเดิม2020-06-152020-06-15
37มูลไส้เดือนไม่เพิ่มมูลค่านางอรษา งามนิยมคลองสามวาเกษตรกรนิยมขายวิธีเดิม2020-06-152020-06-15
38มะกรูดไม่เพิ่มมูลค่านางพิมพ์ปญา สรประยูรไชยคลองสามวาเกษตรกรนิยมขายวิธีเดิม2020-06-152020-06-15
39ใบเตยไม่เพิ่มมูลค่านางกลอยใจ รอดงามพริ้งบางแคเกษตรกรนิยมขายวิธีเดิม2020-06-152020-06-15
40ถั่วฝักยาวไม่เพิ่มมูลค่านางดาราภรณ์ อาจศรีหนองแขมเกษตรกรนิยมขายวิธีเดิม2020-06-152020-06-15
41ฟักทองไม่เพิ่มมูลค่านางดาราภรณ์ อาจศรีหนองแขมเกษตรกรนิยมขายวิธีเดิม2020-06-152020-06-15
42ขิงไม่เพิ่มมูลค่านางดาราภรณ์ อาจศรีหนองแขมเกษตรกรนิยมขายวิธีเดิม2020-06-152020-06-15
43กล้วยเล็บมือนางไม่เพิ่มมูลค่านางดาราภรณ์ อาจศรีหนองแขมเกษตรกรนิยมขายวิธีเดิม2020-06-152020-06-15
44มะเขือพวงไม่เพิ่มมูลค่านางอรษา งามนิยมคลองสามวาเกษตรกรนิยมขายวิธีเดิม2020-06-152020-06-15
45สายบัวไม่เพิ่มมูลค่านางดาราภรณ์ อาจศรีหนองแขมเกษตรกรนิยมขายวิธีเดิม2020-06-152020-06-15