โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

12. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการการเรียนรุ้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 42

ค่าเป้าหมาย 3 โครงการ : 3 โครงการ

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมหรือสิ่งต่างๆ ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อตอบสนองหรือส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้เป็นผลสำเร็จ - การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัย หมายถึง การพัฒนาการปรับปรุง การสร้างกระบวนการหรือรูปแบบการจัดกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่จัดโดยห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดเคลื่อนที่ และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ - ประสิทธิภาพ หมายถึง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ทำให้เกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในพื้นที่ กทม.

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060200-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0428 : จำนวนและข้อมูลเขตที่มีการสำรวจความต้องการ การเรียนรู้ตามอัธยาศัย)

ตาราง : 4_12 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการการเรียนรุ้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่ กทม.

หน่วยงาน : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

คำอธิบายตาราง : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการการเรียนรุ้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

idleaningactdistrictdatareportfiscalyeardepartmentbranchadddateupdatedate
1โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานครห้องสมุดประชาชน2019-01-012019สวท.สนส2020-05-272020-05-27
2โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครพระนคร2019-01-012019สวท.สนส2020-05-272020-05-27
3โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑จตุจักร2019-01-012019สวท.สนส2020-05-272020-05-27
4โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๒ทุ่งครุ2019-01-012019สวท.สนส2020-05-272020-05-27
5กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้/การจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยห้องสมุด 2019-01-012019สวท.สนส2020-05-272020-05-27