โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

12. จำนวนคลินิกผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ” : 41

ค่าเป้าหมาย ครบทุกโรงพยาบาล : ครบทุกโรงพยาบาล

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๓ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ด%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ หมายถึง คลินิกให้บริการด้านผู้สูงอายุในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ (ทั้งหมด 9 แห่ง) ดำเนินการครอบคลุมตามเกณฑ์การประเมิน โดยมีเกณฑ์ทั้งสิ้น 20 ข้อ โดยต้องผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างน้อย 16 ข้อ และมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 17 คะแนน

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ที่มีคลินิกผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในการประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ หารด้วยจำนวนโรงพยาบาลที่มีคลินิกผู้สูงอายุทั้งหมด คูณด้วย 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการแพทย์

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0378 : จำนวนคลินิกผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ”)

ตาราง : Indicator6_elderly_clinic

หน่วยงาน : สำนักการแพทย์

คำอธิบายตาราง : จำนวนคลินิกผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ” (รายปี)

idyearshospcodeadddateupdatedate
12562115372020-06-082020-06-08
22562115392020-06-082020-06-08
32562115412020-06-082020-06-08
42562115402020-06-082020-06-08
52562115362020-06-082020-06-08
62562115382020-06-082020-06-08
72562146412020-06-082020-06-08
82562150492020-06-082020-06-08
92562250602020-06-082020-06-08
102563115372021-04-292021-04-29
112563115392021-04-292021-04-29
122563115412021-04-292021-04-29
132563115402021-04-292021-04-29
142563115362021-04-292021-04-29
152563115382021-04-292021-04-29
162563146412021-04-292021-04-29
172563150492021-04-292021-04-29
182563250602021-04-292021-04-29ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0379 : จำนวนคลินิกผู้สูงอายุทั้งหมด)

ตาราง : Indicator6_elderly_clinic

หน่วยงาน : สำนักการแพทย์

คำอธิบายตาราง : จำนวนคลินิกผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ” (รายปี)

idyearshospcodeadddateupdatedate
12562115372020-06-082020-06-08
22562115392020-06-082020-06-08
32562115412020-06-082020-06-08
42562115402020-06-082020-06-08
52562115362020-06-082020-06-08
62562115382020-06-082020-06-08
72562146412020-06-082020-06-08
82562150492020-06-082020-06-08
92562250602020-06-082020-06-08
102563115372021-04-292021-04-29
112563115392021-04-292021-04-29
122563115412021-04-292021-04-29
132563115402021-04-292021-04-29
142563115362021-04-292021-04-29
152563115382021-04-292021-04-29
162563146412021-04-292021-04-29
172563150492021-04-292021-04-29
182563250602021-04-292021-04-29