โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

11. ระดับเงินสะสมต่อรายจ่ายประจำของกรุงเทพมหานคร : 38

ค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ : 10

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เงินสะสม หมายถึง เงินสะสมที่ปลอดภาระผูกพัน ค่าใช้จ่ายประจำของกรุงเทพมหานคร หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมเงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล ค่าเสื่อมราคา เงินสะสมถือได้ว่าเป็นเงินออมของกรุงเทพมหานคร และสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยเสริมสภาพคล่องแก่กรุงเทพมหานครได้ เงินคงคลังควรมีไม่น้อยเกินไปจนส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนเงินไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็น และไม่มากเกินไปจนเสียโอกาสในการนำเงินนั้นไปลงทุนเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานคร ทำให้มั่นใจได้ว่ากรุงเทพมหานครจะมีเงินสะสมที่เพียงพอที่จะนำมาดูแล ป้องกัน แก้ไข หากเกิดสถานการณ์จำเป็นเร่งด่วน

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

เงินสะสมที่ปลอดภาระผูกพัน หาร ค่าใช้จ่ายประจำของกรุงเทพมหานคร (คชจ.ที่ไม่รวมเงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล ค่าเสื่อมราคา) คูณ 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

กองบัญชี สำนักการคลัง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0008 : เงินสะสมต่อรายจ่ายประจำของกรุงเทพมหานคร ย้อนหลัง 5 ปี)