โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

11. ร้อยละของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัย - ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยจากกรุงเทพมหานคร : 35

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15 (กระทรวงเกษตร) , 80 (กทม.)

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
:มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
:เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- สินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตโดยเกษตรกรกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เช่น พืชผัก ผลไม้ข้าว ไม้ดอก ไม้ประดับ ประมง (ปลา กุ้ง หอย ฯลฯ) ปศุสัตว์ (นม เนื้อ แพะ แกะ ฯลฯ) - มาตรฐานปลอดภัย หมายถึง ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (GAP, Q) สำนักงานอาหารและยา (อย.) เป็นต้น และหน่วยงานภายในของกรุงเทพมหานคร

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(จำนวนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตราที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัย x 100) / จำนวนของผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักพัฒนาสังคม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0499 : จำนวนสินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัยทั้งหมด)

ตาราง : จำนวนสินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัยทั้งหมด

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง : จำนวนสินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัย เป็นรายปีงบประมาณ ประกอบด้วย รายชื่อเกษตรกร สำนักงานเขต ชนิดพืช/พันธุ์พืช ที่ปลูก มาตรฐานที่ได้รับ วันที่รับรอง และวันที่หมดอายุ

idinformation_yearname_agriculturistdistrictplant_speciesstandarddate_certificationexpiration_dateadddateupdatedate
12562น.ส.กวีรัช พิมพ์ศิริคลองสามวาไฮโดรโปนิกส์GAP2017-07-252019-07-242020-06-222020-06-22
22562น.ส.กิรณา พงษ์ศิยานุวัฒน์คลองสามวาต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)GAP2018-07-292020-01-282020-06-222020-06-22
32562น.ส.กิรณา พงษ์ศิยานุวัฒน์คลองสามวาต้นอ่อนพืช (ต้นทานตะวันอ่อน)GAP2018-07-292020-01-282020-06-222020-06-22
42562น.ส.กิรณา พงษ์ศิยานุวัฒน์คลองสามวาถั่วงอกGAP2018-07-292020-01-282020-06-222020-06-22
52562น.ส.กิรณา พงษ์ศิยานุวัฒน์คลองสามวาต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนเหรียง)GAP2018-07-292020-01-282020-06-222020-06-22
62562น.ส.กิรณา พงษ์ศิยานุวัฒน์คลองสามวาต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วลิสง)GAP2018-07-292020-01-282020-06-222020-06-22
72562นายเกียรติชัย อัศวเวชมงคลคลองสามวาไฮโดรโปนิกส์GAP2019-01-302021-01-292020-06-222020-06-22
82562นายวิโรจน์ ภฤศภูมิคลองสามวาเมล่อนGAP2018-08-272020-08-262020-06-222020-06-22
92562นายวิโรจน์ ภฤศภูมิคลองสามวาแตงกวาญี่ปุ่นGAP2018-08-272020-08-262020-06-222020-06-22
102562นายวิโรจน์ ภฤศภูมิคลองสามวาฟักทองญี่ปุ่นGAP2018-08-272020-08-262020-06-222020-06-22
112562น.ส.วรรณา เนียมนิลทวีวัฒนาคะน้าGAP2017-08-252019-08-242020-06-222020-06-22
122562น.ส.วรรณา เนียมนิลทวีวัฒนากวางตุ้งดอกGAP2017-08-252019-08-242020-06-222020-06-22
132562น.ส.วรรณา เนียมนิลทวีวัฒนากุยช่ายGAP2017-08-252019-08-242020-06-222020-06-22
142562นายทศพล คำหวานทวีวัฒนาผักบุ้งGAP2019-01-302021-01-292020-06-222020-06-22
152562นายนิทัศน์ เกิดรอดทวีวัฒนาคะน้าGAP2018-12-242020-12-232020-06-222020-06-22
162562นายนิทัศน์ เกิดรอดทวีวัฒนาผักกาดขาวปลีGAP2018-12-242020-12-232020-06-222020-06-22
172562นายอนุพงศ์ อำนวยวิทยากุลทวีวัฒนาชะอมGAP2018-12-242020-12-232020-06-222020-06-22
182562นายอนุพงศ์ อำนวยวิทยากุลทวีวัฒนาจิงจู่ฉ่ายGAP2018-12-242020-12-232020-06-222020-06-22
192562น.ส.พรไพลิน ชนะรัตน์ทวีวัฒนาผักโขมGAP2018-12-242020-12-232020-06-222020-06-22
202562น.ส.พรไพลิน ชนะรัตน์ทวีวัฒนาผักบุ้งจีนGAP2018-12-242020-12-232020-06-222020-06-22
212562น.ส.สุวรรณี คงคืนทวีวัฒนาคะน้าGAP2017-08-252019-08-242020-06-222020-06-22
222562น.ส.วันดี สวัสดีทวีวัฒนาผักชีฝรั่งGAP2017-07-202019-07-192020-06-222020-06-22
232562นายไวพจน์ นิตทิมตลิ่งชันกล้วยไม้GAP2017-09-222019-09-212020-06-222020-06-22
242562น.ส.มานิช อยู่ยงตลิ่งชันผักบุ้งจีนGAP2017-09-182019-09-172020-06-222020-06-22
252562นายพศพนธ์ มิลินทภัคตลิ่งชันเห็ดโคนญี่ปุ่นGAP2018-01-172020-01-162020-06-222020-06-22
262562นายนภดล กิจพิทักษ์ตลิ่งชันต้นอ่อนพืช (ข้าวสาลี)GAP2019-01-282021-01-272020-06-222020-06-22
272562นายทวี บัวลอยตลิ่งชันมะกรูดGAP2017-09-182020-09-172020-06-222020-06-22
282562นายวินัย แก้วคำภาษีเจริญมะเขือยาวGAP2017-07-252019-07-242020-06-222020-06-22
292562นายวินัย แก้วคำภาษีเจริญมะนาวGAP2017-07-252019-07-242020-06-222020-06-22
302562นายศราวุธ จันทะพรหมภาษีเจริญเมล่อนGAP2018-11-242020-11-232020-06-222020-06-22
312562นางรัตติมา กิ่งเส็งภาษีเจริญต้นอ่อนพืช (ไควาเระ)GAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
322562นางรัตติมา กิ่งเส็งภาษีเจริญต้นอ่อนพืช (ข้าวสาลี)GAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
332562นางรัตติมา กิ่งเส็งภาษีเจริญต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)GAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
342562นางรัตติมา กิ่งเส็งภาษีเจริญต้นอ่อนพืช (ต้นทานตะวันอ่อน)GAP2017-11-262019-11-252020-06-222020-06-22
352562นางรัตติมา กิ่งเส็งภาษีเจริญต้นอ่อนพืช (โต้วเหมี่ยว)GAP2017-11-262019-11-252020-06-222020-06-22
362562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกกะเพราGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
372562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกโหระพาGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
382562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกมะนาวGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
392562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกมะเขือเทศราชินีGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
402562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกพริกชี้หนูผลเล็กGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
412562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกผักบุ้งจีนGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
422562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกผักชีGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
432562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกถั่วฝักยาวGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
442562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกมะเขือเปราะGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
452562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกตะไคร้GAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
462562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกเรดคอรัลGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
472562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกถั่วฝักยาวGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
482562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกแตงกวาญี่ปุ่นGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
492562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกแตงกวาGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
502562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกบัตตาเวียGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
512562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกฟิลเลย์ไอซ์เบิร์กGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
522562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกกรีนโอ๊คGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
532562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกกรีนโครอลGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
542562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกคอสสลัดGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
552562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกหอมแบ่งGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
562562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกกล้วยน้ำว้าGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
572562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกร๊อกเก็ตสลัดGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
582562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกบัตเตอร์เฮดGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
592562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกเรดโอ๊คGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
602562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกคะน้าGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
612562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกกรีนโอ๊คพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
622562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกเรดคอรัลพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
632562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกเรดปัตตาเวียพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
642562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกผักชีพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
652562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกกะเพราพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
662562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกมะเขือเทศราชินีพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
672562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกถั่วฝักยาวพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
682562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกฟิลเลย์ไอซ์เบิร์กพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
692562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกเรดโอ๊คพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
702562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกคอสสลัดพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
712562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกคะน้าพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
722562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกหอมแบ่งพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
732562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกพริกขี้หนูพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
742562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกแตงกวาพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
752562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกตะไคร้พืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
762562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกกรีนคอรัลพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
772562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกบัตเตอร์เฮดพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
782562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกผักบุ้งจีนพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
792562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกโหระพาพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
802562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกมะเขือเปราะพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
812562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกแตงกวาญี่ปุ่นพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
822562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกร๊อกเก็ตสลัดพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
832562นายธำรง เกตุพลอยหนองแขมกล้วยไม้GAP2018-12-262020-12-252020-06-222020-06-22
842562บุญนำ สุขเนตร์หนองแขมกล้วยไม้GAP2018-12-262020-12-252020-06-222020-06-22
852562นางคูณรัตน์ แป้นไทยหนองแขมกล้วยไม้GAP2018-12-262020-12-252020-06-222020-06-22
862562น.ส.ธนิศา เกตุพลอยหนองแขมกล้วยไม้GAP2018-12-262020-12-252020-06-222020-06-22
872562นายไชยรัตน์ ว่องวัฒนาการหนองแขมกล้วยไม้GAP2018-12-262020-12-252020-06-222020-06-22
882562นายเสนาะ เกตุพลอยหนองแขมกล้วยไม้GAP2018-11-272020-11-262020-06-222020-06-22
892562นางชัชศรัญ เอมบัวหนองแขมกล้วยไม้GAP2018-11-272020-11-262020-06-222020-06-22
902562นายสมศักดิ์ สัจจานุรักษ์วงศ์หนองแขมกล้วยไม้GAP2018-11-272020-11-262020-06-222020-06-22
912562นายภูมิสิทธิ์ ธนชัยหิร้ญศิริหนองแขมกล้วยไม้GAP2018-11-272020-11-262020-06-222020-06-22
922562นายบุญช่วย ทวีวัฒนะประยูรหนองแขมกล้วยไม้GAP2018-11-272020-11-262020-06-222020-06-22
932562นายสมบัติ พชระสมบูรณ์หนองแขมกล้วยไม้GAP2018-11-272020-11-262020-06-222020-06-22
942562นายอนุชา น้อยรักษาบางบอนมะม่วงGAP2017-09-182020-09-172020-06-222020-06-22
952562นายนรินทร์ น้อยรักษาบางบอนมะม่วงGAP2017-09-182020-09-172020-06-222020-06-22
962562นายวิชัย น้อยรักษาบางบอนมะม่วงGAP2017-11-232020-11-222020-06-222020-06-22
972562นางวันทนีย์ สมส่วนบางแคใบเตยGAP2018-04-272020-04-262020-06-222020-06-22
982562น.ส.กัญญารัตน์ สมส่วนบางแคไฮโดรโปนิกส์GAP2018-04-272020-04-262020-06-222020-06-22
992562น.ส.ถวิล ฤทธิ์เดชาบางแคมะเขือเทศGAP2018-01-292020-01-282020-06-222020-06-22
1002562น.ส.ถวิล ฤทธิ์เดชาบางแคผักสลัดGAP2018-01-292020-01-282020-06-222020-06-22
1012562นายทองดี เหรียญปรีชาบางแคฝรั่งGAP2017-07-252020-07-242020-06-222020-06-22ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0497 : จำนวนสินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

ตาราง : จำนวนสินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง : จำนวนสินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรายปีงบประมาณ ประกอบด้วย รายชื่อเกษตรกร สำนักงานเขต ชนิดพืช/พันธุ์พืช ที่ปลูก มาตรฐานที่ได้รับ วันที่รับรอง และวันที่หมดอายุ

idinformation_yearname_agriculturistdistrictplant_speciesstandarddate_certificationexpiration_dateadddateupdatedate
12562น.ส.กวีรัช พิมพ์ศิริคลองสามวาไฮโดรโปนิกส์GAP2017-07-252019-07-242020-06-222020-06-22
22562น.ส.กิรณา พงษ์ศิยานุวัฒน์คลองสามวาต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)GAP2018-07-292020-01-282020-06-222020-06-22
32562น.ส.กิรณา พงษ์ศิยานุวัฒน์คลองสามวาต้นอ่อนพืช (ต้นทานตะวันอ่อน)GAP2018-07-292020-01-282020-06-222020-06-22
42562น.ส.กิรณา พงษ์ศิยานุวัฒน์คลองสามวาถั่วงอกGAP2018-07-292020-01-282020-06-222020-06-22
52562น.ส.กิรณา พงษ์ศิยานุวัฒน์คลองสามวาต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนเหรียง)GAP2018-07-292020-01-282020-06-222020-06-22
62562น.ส.กิรณา พงษ์ศิยานุวัฒน์คลองสามวาต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วลิสง)GAP2018-07-292020-01-282020-06-222020-06-22
72562นายเกียรติชัย อัศวเวชมงคลคลองสามวาไฮโดรโปนิกส์GAP2019-01-302021-01-292020-06-222020-06-22
82562นายวิโรจน์ ภฤศภูมิคลองสามวาเมล่อนGAP2018-08-272020-08-262020-06-222020-06-22
92562นายวิโรจน์ ภฤศภูมิคลองสามวาแตงกวาญี่ปุ่นGAP2018-08-272020-08-262020-06-222020-06-22
102562นายวิโรจน์ ภฤศภูมิคลองสามวาฟักทองญี่ปุ่นGAP2018-08-272020-08-262020-06-222020-06-22
112562น.ส.วรรณา เนียมนิลทวีวัฒนาคะน้าGAP2017-08-252019-08-242020-06-222020-06-22
122562น.ส.วรรณา เนียมนิลทวีวัฒนากวางตุ้งดอกGAP2017-08-252019-08-242020-06-222020-06-22
132562น.ส.วรรณา เนียมนิลทวีวัฒนากุยช่ายGAP2017-08-252019-08-242020-06-222020-06-22
142562นายทศพล คำหวานทวีวัฒนาผักบุ้งGAP2019-01-302021-01-292020-06-222020-06-22
152562นายนิทัศน์ เกิดรอดทวีวัฒนาคะน้าGAP2018-12-242020-12-232020-06-222020-06-22
162562นายนิทัศน์ เกิดรอดทวีวัฒนาผักกาดขาวปลีGAP2018-12-242020-12-232020-06-222020-06-22
172562นายอนุพงศ์ อำนวยวิทยากุลทวีวัฒนาชะอมGAP2018-12-242020-12-232020-06-222020-06-22
182562นายอนุพงศ์ อำนวยวิทยากุลทวีวัฒนาจิงจู่ฉ่ายGAP2018-12-242020-12-232020-06-222020-06-22
192562น.ส.พรไพลิน ชนะรัตน์ทวีวัฒนาผักโขมGAP2018-12-242020-12-232020-06-222020-06-22
202562น.ส.พรไพลิน ชนะรัตน์ทวีวัฒนาผักบุ้งจีนGAP2018-12-242020-12-232020-06-222020-06-22
212562น.ส.สุวรรณี คงคืนทวีวัฒนาคะน้าGAP2017-08-252019-08-242020-06-222020-06-22
222562น.ส.วันดี สวัสดีทวีวัฒนาผักชีฝรั่งGAP2017-07-202019-07-192020-06-222020-06-22
232562นายไวพจน์ นิตทิมตลิ่งชันกล้วยไม้GAP2017-09-222019-09-212020-06-222020-06-22
242562น.ส.มานิช อยู่ยงตลิ่งชันผักบุ้งจีนGAP2017-09-182019-09-172020-06-222020-06-22
252562นายพศพนธ์ มิลินทภัคตลิ่งชันเห็ดโคนญี่ปุ่นGAP2018-01-172020-01-162020-06-222020-06-22
262562นายนภดล กิจพิทักษ์ตลิ่งชันต้นอ่อนพืช (ข้าวสาลี)GAP2019-01-282021-01-272020-06-222020-06-22
272562นายทวี บัวลอยตลิ่งชันมะกรูดGAP2017-09-182020-09-172020-06-222020-06-22
282562นายวินัย แก้วคำภาษีเจริญมะเขือยาวGAP2017-07-252019-07-242020-06-222020-06-22
292562นายวินัย แก้วคำภาษีเจริญมะนาวGAP2017-07-252019-07-242020-06-222020-06-22
302562นายศราวุธ จันทะพรหมภาษีเจริญเมล่อนGAP2018-11-242020-11-232020-06-222020-06-22
312562นางรัตติมา กิ่งเส็งภาษีเจริญต้นอ่อนพืช (ไควาเระ)GAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
322562นางรัตติมา กิ่งเส็งภาษีเจริญต้นอ่อนพืช (ข้าวสาลี)GAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
332562นางรัตติมา กิ่งเส็งภาษีเจริญต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)GAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
342562นางรัตติมา กิ่งเส็งภาษีเจริญต้นอ่อนพืช (ต้นทานตะวันอ่อน)GAP2017-11-262019-11-252020-06-222020-06-22
352562นางรัตติมา กิ่งเส็งภาษีเจริญต้นอ่อนพืช (โต้วเหมี่ยว)GAP2017-11-262019-11-252020-06-222020-06-22
362562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกกะเพราGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
372562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกโหระพาGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
382562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกมะนาวGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
392562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกมะเขือเทศราชินีGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
402562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกพริกชี้หนูผลเล็กGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
412562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกผักบุ้งจีนGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
422562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกผักชีGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
432562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกถั่วฝักยาวGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
442562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกมะเขือเปราะGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
452562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกตะไคร้GAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
462562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกเรดคอรัลGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
472562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกถั่วฝักยาวGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
482562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกแตงกวาญี่ปุ่นGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
492562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกแตงกวาGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
502562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกบัตตาเวียGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
512562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกฟิลเลย์ไอซ์เบิร์กGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
522562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกกรีนโอ๊คGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
532562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกกรีนโครอลGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
542562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกคอสสลัดGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
552562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกหอมแบ่งGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
562562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกกล้วยน้ำว้าGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
572562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกร๊อกเก็ตสลัดGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
582562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกบัตเตอร์เฮดGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
592562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกเรดโอ๊คGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
602562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกคะน้าGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
612562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกกรีนโอ๊คพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
622562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกเรดคอรัลพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
632562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกเรดปัตตาเวียพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
642562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกผักชีพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
652562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกกะเพราพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
662562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกมะเขือเทศราชินีพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
672562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกถั่วฝักยาวพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
682562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกฟิลเลย์ไอซ์เบิร์กพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
692562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกเรดโอ๊คพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
702562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกคอสสลัดพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
712562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกคะน้าพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
722562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกหอมแบ่งพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
732562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกพริกขี้หนูพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
742562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกแตงกวาพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
752562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกตะไคร้พืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
762562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกกรีนคอรัลพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
772562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกบัตเตอร์เฮดพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
782562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกผักบุ้งจีนพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
792562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกโหระพาพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
802562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกมะเขือเปราะพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
812562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกแตงกวาญี่ปุ่นพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
822562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกร๊อกเก็ตสลัดพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
832562นายธำรง เกตุพลอยหนองแขมกล้วยไม้GAP2018-12-262020-12-252020-06-222020-06-22
842562บุญนำ สุขเนตร์หนองแขมกล้วยไม้GAP2018-12-262020-12-252020-06-222020-06-22
852562นางคูณรัตน์ แป้นไทยหนองแขมกล้วยไม้GAP2018-12-262020-12-252020-06-222020-06-22
862562น.ส.ธนิศา เกตุพลอยหนองแขมกล้วยไม้GAP2018-12-262020-12-252020-06-222020-06-22
872562นายไชยรัตน์ ว่องวัฒนาการหนองแขมกล้วยไม้GAP2018-12-262020-12-252020-06-222020-06-22
882562นายเสนาะ เกตุพลอยหนองแขมกล้วยไม้GAP2018-11-272020-11-262020-06-222020-06-22
892562นางชัชศรัญ เอมบัวหนองแขมกล้วยไม้GAP2018-11-272020-11-262020-06-222020-06-22
902562นายสมศักดิ์ สัจจานุรักษ์วงศ์หนองแขมกล้วยไม้GAP2018-11-272020-11-262020-06-222020-06-22
912562นายภูมิสิทธิ์ ธนชัยหิร้ญศิริหนองแขมกล้วยไม้GAP2018-11-272020-11-262020-06-222020-06-22
922562นายบุญช่วย ทวีวัฒนะประยูรหนองแขมกล้วยไม้GAP2018-11-272020-11-262020-06-222020-06-22
932562นายสมบัติ พชระสมบูรณ์หนองแขมกล้วยไม้GAP2018-11-272020-11-262020-06-222020-06-22
942562นายอนุชา น้อยรักษาบางบอนมะม่วงGAP2017-09-182020-09-172020-06-222020-06-22
952562นายนรินทร์ น้อยรักษาบางบอนมะม่วงGAP2017-09-182020-09-172020-06-222020-06-22
962562นายวิชัย น้อยรักษาบางบอนมะม่วงGAP2017-11-232020-11-222020-06-222020-06-22
972562นางวันทนีย์ สมส่วนบางแคใบเตยGAP2018-04-272020-04-262020-06-222020-06-22
982562น.ส.กัญญารัตน์ สมส่วนบางแคไฮโดรโปนิกส์GAP2018-04-272020-04-262020-06-222020-06-22
992562น.ส.ถวิล ฤทธิ์เดชาบางแคมะเขือเทศGAP2018-01-292020-01-282020-06-222020-06-22
1002562น.ส.ถวิล ฤทธิ์เดชาบางแคผักสลัดGAP2018-01-292020-01-282020-06-222020-06-22
1012562นายทองดี เหรียญปรีชาบางแคฝรั่งGAP2017-07-252020-07-242020-06-222020-06-22ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0498 : จำนวนสินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัยจากกรุงเทพมหานคร)

ตาราง : จำนวนสินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัยจากกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง : จำนวนสินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัย เป็นรายปีงบประมาณ ประกอบด้วย รายชื่อเกษตรกร สำนักงานเขต ชนิดพืช/พันธุ์พืช ที่ปลูก มาตรฐานที่ได้รับ วันที่รับรอง และวันที่หมดอายุ

idinformation_yearname_agriculturistdistrictplant_speciesstandarddate_certificationexpiration_dateadddateupdatedate
12562น.ส.กวีรัช พิมพ์ศิริคลองสามวาไฮโดรโปนิกส์GAP2017-07-252019-07-242020-06-222020-06-22
22562น.ส.กิรณา พงษ์ศิยานุวัฒน์คลองสามวาต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)GAP2018-07-292020-01-282020-06-222020-06-22
32562น.ส.กิรณา พงษ์ศิยานุวัฒน์คลองสามวาต้นอ่อนพืช (ต้นทานตะวันอ่อน)GAP2018-07-292020-01-282020-06-222020-06-22
42562น.ส.กิรณา พงษ์ศิยานุวัฒน์คลองสามวาถั่วงอกGAP2018-07-292020-01-282020-06-222020-06-22
52562น.ส.กิรณา พงษ์ศิยานุวัฒน์คลองสามวาต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนเหรียง)GAP2018-07-292020-01-282020-06-222020-06-22
62562น.ส.กิรณา พงษ์ศิยานุวัฒน์คลองสามวาต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วลิสง)GAP2018-07-292020-01-282020-06-222020-06-22
72562นายเกียรติชัย อัศวเวชมงคลคลองสามวาไฮโดรโปนิกส์GAP2019-01-302021-01-292020-06-222020-06-22
82562นายวิโรจน์ ภฤศภูมิคลองสามวาเมล่อนGAP2018-08-272020-08-262020-06-222020-06-22
92562นายวิโรจน์ ภฤศภูมิคลองสามวาแตงกวาญี่ปุ่นGAP2018-08-272020-08-262020-06-222020-06-22
102562นายวิโรจน์ ภฤศภูมิคลองสามวาฟักทองญี่ปุ่นGAP2018-08-272020-08-262020-06-222020-06-22
112562น.ส.วรรณา เนียมนิลทวีวัฒนาคะน้าGAP2017-08-252019-08-242020-06-222020-06-22
122562น.ส.วรรณา เนียมนิลทวีวัฒนากวางตุ้งดอกGAP2017-08-252019-08-242020-06-222020-06-22
132562น.ส.วรรณา เนียมนิลทวีวัฒนากุยช่ายGAP2017-08-252019-08-242020-06-222020-06-22
142562นายทศพล คำหวานทวีวัฒนาผักบุ้งGAP2019-01-302021-01-292020-06-222020-06-22
152562นายนิทัศน์ เกิดรอดทวีวัฒนาคะน้าGAP2018-12-242020-12-232020-06-222020-06-22
162562นายนิทัศน์ เกิดรอดทวีวัฒนาผักกาดขาวปลีGAP2018-12-242020-12-232020-06-222020-06-22
172562นายอนุพงศ์ อำนวยวิทยากุลทวีวัฒนาชะอมGAP2018-12-242020-12-232020-06-222020-06-22
182562นายอนุพงศ์ อำนวยวิทยากุลทวีวัฒนาจิงจู่ฉ่ายGAP2018-12-242020-12-232020-06-222020-06-22
192562น.ส.พรไพลิน ชนะรัตน์ทวีวัฒนาผักโขมGAP2018-12-242020-12-232020-06-222020-06-22
202562น.ส.พรไพลิน ชนะรัตน์ทวีวัฒนาผักบุ้งจีนGAP2018-12-242020-12-232020-06-222020-06-22
212562น.ส.สุวรรณี คงคืนทวีวัฒนาคะน้าGAP2017-08-252019-08-242020-06-222020-06-22
222562น.ส.วันดี สวัสดีทวีวัฒนาผักชีฝรั่งGAP2017-07-202019-07-192020-06-222020-06-22
232562นายไวพจน์ นิตทิมตลิ่งชันกล้วยไม้GAP2017-09-222019-09-212020-06-222020-06-22
242562น.ส.มานิช อยู่ยงตลิ่งชันผักบุ้งจีนGAP2017-09-182019-09-172020-06-222020-06-22
252562นายพศพนธ์ มิลินทภัคตลิ่งชันเห็ดโคนญี่ปุ่นGAP2018-01-172020-01-162020-06-222020-06-22
262562นายนภดล กิจพิทักษ์ตลิ่งชันต้นอ่อนพืช (ข้าวสาลี)GAP2019-01-282021-01-272020-06-222020-06-22
272562นายทวี บัวลอยตลิ่งชันมะกรูดGAP2017-09-182020-09-172020-06-222020-06-22
282562นายวินัย แก้วคำภาษีเจริญมะเขือยาวGAP2017-07-252019-07-242020-06-222020-06-22
292562นายวินัย แก้วคำภาษีเจริญมะนาวGAP2017-07-252019-07-242020-06-222020-06-22
302562นายศราวุธ จันทะพรหมภาษีเจริญเมล่อนGAP2018-11-242020-11-232020-06-222020-06-22
312562นางรัตติมา กิ่งเส็งภาษีเจริญต้นอ่อนพืช (ไควาเระ)GAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
322562นางรัตติมา กิ่งเส็งภาษีเจริญต้นอ่อนพืช (ข้าวสาลี)GAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
332562นางรัตติมา กิ่งเส็งภาษีเจริญต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)GAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
342562นางรัตติมา กิ่งเส็งภาษีเจริญต้นอ่อนพืช (ต้นทานตะวันอ่อน)GAP2017-11-262019-11-252020-06-222020-06-22
352562นางรัตติมา กิ่งเส็งภาษีเจริญต้นอ่อนพืช (โต้วเหมี่ยว)GAP2017-11-262019-11-252020-06-222020-06-22
362562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกกะเพราGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
372562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกโหระพาGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
382562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกมะนาวGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
392562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกมะเขือเทศราชินีGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
402562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกพริกชี้หนูผลเล็กGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
412562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกผักบุ้งจีนGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
422562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกผักชีGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
432562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกถั่วฝักยาวGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
442562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกมะเขือเปราะGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
452562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกตะไคร้GAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
462562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกเรดคอรัลGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
472562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกถั่วฝักยาวGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
482562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกแตงกวาญี่ปุ่นGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
492562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกแตงกวาGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
502562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกบัตตาเวียGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
512562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกฟิลเลย์ไอซ์เบิร์กGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
522562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกกรีนโอ๊คGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
532562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกกรีนโครอลGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
542562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกคอสสลัดGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
552562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกหอมแบ่งGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
562562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกกล้วยน้ำว้าGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
572562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกร๊อกเก็ตสลัดGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
582562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกบัตเตอร์เฮดGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
592562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกเรดโอ๊คGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
602562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกคะน้าGAP2017-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
612562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกกรีนโอ๊คพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
622562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกเรดคอรัลพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
632562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกเรดปัตตาเวียพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
642562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกผักชีพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
652562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกกะเพราพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
662562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกมะเขือเทศราชินีพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
672562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกถั่วฝักยาวพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
682562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกฟิลเลย์ไอซ์เบิร์กพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
692562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกเรดโอ๊คพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
702562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกคอสสลัดพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
712562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกคะน้าพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
722562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกหอมแบ่งพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
732562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกพริกขี้หนูพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
742562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกแตงกวาพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
752562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกตะไคร้พืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
762562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกกรีนคอรัลพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
772562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกบัตเตอร์เฮดพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
782562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกผักบุ้งจีนพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
792562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกโหระพาพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
802562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกมะเขือเปราะพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
812562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกแตงกวาญี่ปุ่นพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
822562นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์หนองจอกร๊อกเก็ตสลัดพืชอินทรีย์2018-11-242019-11-232020-06-222020-06-22
832562นายธำรง เกตุพลอยหนองแขมกล้วยไม้GAP2018-12-262020-12-252020-06-222020-06-22
842562บุญนำ สุขเนตร์หนองแขมกล้วยไม้GAP2018-12-262020-12-252020-06-222020-06-22
852562นางคูณรัตน์ แป้นไทยหนองแขมกล้วยไม้GAP2018-12-262020-12-252020-06-222020-06-22
862562น.ส.ธนิศา เกตุพลอยหนองแขมกล้วยไม้GAP2018-12-262020-12-252020-06-222020-06-22
872562นายไชยรัตน์ ว่องวัฒนาการหนองแขมกล้วยไม้GAP2018-12-262020-12-252020-06-222020-06-22
882562นายเสนาะ เกตุพลอยหนองแขมกล้วยไม้GAP2018-11-272020-11-262020-06-222020-06-22
892562นางชัชศรัญ เอมบัวหนองแขมกล้วยไม้GAP2018-11-272020-11-262020-06-222020-06-22
902562นายสมศักดิ์ สัจจานุรักษ์วงศ์หนองแขมกล้วยไม้GAP2018-11-272020-11-262020-06-222020-06-22
912562นายภูมิสิทธิ์ ธนชัยหิร้ญศิริหนองแขมกล้วยไม้GAP2018-11-272020-11-262020-06-222020-06-22
922562นายบุญช่วย ทวีวัฒนะประยูรหนองแขมกล้วยไม้GAP2018-11-272020-11-262020-06-222020-06-22
932562นายสมบัติ พชระสมบูรณ์หนองแขมกล้วยไม้GAP2018-11-272020-11-262020-06-222020-06-22
942562นายอนุชา น้อยรักษาบางบอนมะม่วงGAP2017-09-182020-09-172020-06-222020-06-22
952562นายนรินทร์ น้อยรักษาบางบอนมะม่วงGAP2017-09-182020-09-172020-06-222020-06-22
962562นายวิชัย น้อยรักษาบางบอนมะม่วงGAP2017-11-232020-11-222020-06-222020-06-22
972562นางวันทนีย์ สมส่วนบางแคใบเตยGAP2018-04-272020-04-262020-06-222020-06-22
982562น.ส.กัญญารัตน์ สมส่วนบางแคไฮโดรโปนิกส์GAP2018-04-272020-04-262020-06-222020-06-22
992562น.ส.ถวิล ฤทธิ์เดชาบางแคมะเขือเทศGAP2018-01-292020-01-282020-06-222020-06-22
1002562น.ส.ถวิล ฤทธิ์เดชาบางแคผักสลัดGAP2018-01-292020-01-282020-06-222020-06-22
1012562นายทองดี เหรียญปรีชาบางแคฝรั่งGAP2017-07-252020-07-242020-06-222020-06-22