โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

11. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย : 32

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน หมายถึง สถานรับเลี้ยงและดูแลเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร 2. พัฒนาการสมวัย หมายถึง มีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมตามวัย ประเมินโดยวิธีสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ตามแนวทาง DSPM ฉบับสรุปสาระสำคัญจาก DSPM ฉบับสมบูรณ์

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนเด็กที่ได้รับการตรวจประเมินและพบว่ามีพัฒนาการสมวัย x 100 หารด้วย จำนวนเด็กที่ได้รับการตรวจประประเมินทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060100-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0376 : จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร)

ตาราง : จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครทั้งหมด

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง : ข้อมูลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เป็นรายปีงบประมาณจำแนกตามเขต ประกอบด้วย รายชื่อศูนย์ จำนวนเด็กแยกเป็นชายและหญิง จำนวนครู ระดับ และขนาดศูนย์

iddistrictname_child_preschoolnum_teachernum_malenum_femaleadddateupdatedate
1คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองเตยล็อค 619107832020-06-192020-06-19
2คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนดวงประทีป131101002020-06-192020-06-19
3คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาชุมชนใหม่739322020-06-192020-06-19
4คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาเด็กรวมน้ำใจ314112020-06-192020-06-19
5คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาใหม่753422020-06-192020-06-19
6คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแฟลต 121395752020-06-192020-06-19
7คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแฟลต 17639292020-06-192020-06-19
8คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแฟลต 23-24742552020-06-192020-06-19
9คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมคลองวัดสะพาน414212020-06-192020-06-19
10คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ218182020-06-192020-06-19
11คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนร่มเกล้า633392020-06-192020-06-19
12คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนล็อค 1-2-3520322020-06-192020-06-19
13คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดคลองเตยใน 1526212020-06-192020-06-19
14คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแฟลต 2643472020-06-192020-06-19
15คลองสานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ316142020-06-192020-06-19
16คลองสานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยวัฒนา416242020-06-192020-06-19
17คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกมาลุลอิสลาม291981932020-06-192020-06-19
18คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเจริญพัฒนา(คูคต)636342020-06-192020-06-19
19คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนราษฎร์นิมิตสัมพันธ์(ซารีฟะห์อุทิศ)425252020-06-192020-06-19
20คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพระยาสุเรนทร์737352020-06-192020-06-19
21คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพร้อมใจพัฒนา(สุขใจ)27162020-06-192020-06-19
22คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมีนทองพัฒนา526292020-06-192020-06-19
23คันนายาวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเกาะจวน26112020-06-192020-06-19
24คันนายาวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านเกาะ216152020-06-192020-06-19
25คันนายาวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน หมู่ 537112020-06-192020-06-19
26คันนายาวศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบุญศรีมุณีกรณ์291951682020-06-192020-06-19
27คันนายาวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบ้านนาซารีน326192020-06-192020-06-19
28คันนายาวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอิลมุน(สุเหร่าแดง)544252020-06-192020-06-19
29จตุจักรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสวนผัก421192020-06-192020-06-19
30จตุจักรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเสนานิคม 2422352020-06-192020-06-19
31จตุจักรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมยุทธโยธาทหารบก419192020-06-192020-06-19
32จอมทองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบางมด214102020-06-192020-06-19
33จอมทองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดนูรุ้ลยากิน2782020-06-192020-06-19
34จอมทองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสีสุก214112020-06-192020-06-19
35จอมทองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนศิลปเดช421132020-06-192020-06-19
36จอมทองศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดยายร่ม526152020-06-192020-06-19
37ดอนเมืองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาตลาดกลาง311112020-06-192020-06-19
38ดอนเมืองศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดพรหมรังษี13102842020-06-192020-06-19
39ดอนเมืองศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสีกัน (พุทธสยาม)633422020-06-192020-06-19
40ดอนเมืองศูนย์เด็กปฐมวัย นปอ.ประจำพื้นที่สีกัน1050602020-06-192020-06-19
41ดอนเมืองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนปิ่นเจริญ 2320172020-06-192020-06-19
42ดินแดงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสุพรรณิการ์ 2420202020-06-192020-06-19
43ดินแดงศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ดินแดง213162020-06-192020-06-19
44ดินแดงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกลางเทวา1280802020-06-192020-06-19
45ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนข้างวัดสุคันธาราม314192020-06-192020-06-19
46ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพล ปตอ. พื้นที่เกียกกาย1145412020-06-192020-06-19
47ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดญวณ-คลองลำปัก3792020-06-192020-06-19
48ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม525232020-06-192020-06-19
49ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุโขทัยซอย 926122020-06-192020-06-19
50ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมท่าน้ำสามเสน717282020-06-192020-06-19
51ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน ม.พัน 3 รอ.39132020-06-192020-06-19
52ตลิ่งชันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจันทคุณาภรณ์1574732020-06-192020-06-19
53ตลิ่งชันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดจำปา2822020-06-192020-06-19
54ตลิ่งชันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดช่างเหล็ก-วัดเรไร637252020-06-192020-06-19
55ตลิ่งชันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์849472020-06-192020-06-19
56ตลิ่งชันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดปากน้ำฝั่งเหนือ21332020-06-192020-06-19
57ตลิ่งชันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมะกอก2982020-06-192020-06-19
58ทวีวัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดปุรณาวาส201051052020-06-192020-06-19
59ทวีวัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดโกมุทพุทธรังสี973592020-06-192020-06-19
60ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองเก้าห้อง29112020-06-192020-06-19
61ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนชมทรัพย์(การิมี)968542020-06-192020-06-19
62ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบลูไลท์322202020-06-192020-06-19
63ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนประชาอุทิศ 68324172020-06-192020-06-19
64ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดพุทธบูชา (หมู่ 3 บางมด)41772020-06-192020-06-19
65ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน หมู่ 2 บางมด2872020-06-192020-06-19
66ทุ่งครุสถานรับเลี้ยงเด็กไฮเทคแอพพาเรล จำกัด415202020-06-192020-06-19
67ทุ่งครุศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ทุ่งครุ324332020-06-192020-06-19
68ทุ่งครุศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดทุ่งครุ1370712020-06-192020-06-19
69ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนใต้สะพานโซน 12882020-06-192020-06-19
70ธนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจตุรมิตรสัมพันธ์425262020-06-192020-06-19
71ธนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ853492020-06-192020-06-19
72ธนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดหิรัญรูจี (วัดน้อย)312162020-06-192020-06-19
73ธนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านสวนพลู740442020-06-192020-06-19
74บางกะปิศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง320152020-06-192020-06-19
75บางกะปิศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนลำสาลีพัฒนา1049352020-06-192020-06-19
76บางกะปิศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุขสันต์ 26635382020-06-192020-06-19
77บางกะปิศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน 101 บึงทองหลาง31082020-06-192020-06-19
78บางกะปิศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีบุญเรือง1033232020-06-192020-06-19
79บางกอกน้อยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดไชยทิศ838352020-06-192020-06-19
80บางกอกน้อยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพิทักษา321891732020-06-192020-06-19
81บางกอกน้อยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดอัมพวา528402020-06-192020-06-19
82บางกอกน้อยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดครุฑ319132020-06-192020-06-19
83บางขุนเทียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนข้างสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา328222020-06-192020-06-19
84บางขุนเทียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเพชรทองคำ737382020-06-192020-06-19
85บางขุนเทียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพิพิธพัฒนโสภณ (วัดปทีปพลีผล)420252020-06-192020-06-19
86บางขุนเทียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสามัคคี748472020-06-192020-06-19
87บางขุนเทียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหลวงพ่อขาว520302020-06-192020-06-19
88บางเขนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเพชรสยาม426242020-06-192020-06-19
89บางเขนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัชรปราณี16122020-06-192020-06-19
90บางเขนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอนันต์สุขสันต์ รุ่น 18-20216102020-06-192020-06-19
91บางเขนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต2096842020-06-192020-06-19
92บางเขนศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์รามอินทรา26182020-06-192020-06-19
93บางเขนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเจริญศิริในชุมชนอาคารสวัสดิการ นทพ.316212020-06-192020-06-19
94บางเขนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์429162020-06-192020-06-19
95บางคอแหลมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดไผ่เงิน418252020-06-192020-06-19
96บางคอแหลมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดพระยาไกรระยะ 32692020-06-192020-06-19
97บางคอแหลมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนโรงแก้ว313172020-06-192020-06-19
98บางคอแหลมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสวนหลวง 11170652020-06-192020-06-19
99บางคอแหลมศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์บางคอแหลม28112020-06-192020-06-19
100บางคอแหลมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหลังสามร้อยห้อง ( 1 )529162020-06-192020-06-19
101บางแคศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศาลาแดง23981422020-06-192020-06-19
102บางแคศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วชิรราชวิทยายน (วัดพรหมสุวรรณสามัคคี)382242262020-06-192020-06-19
103บางซื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจันทร์เกษม426272020-06-192020-06-19
104บางซื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสวนรื่น427232020-06-192020-06-19
105บางซื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง21372020-06-192020-06-19
106บางซื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสีน้ำเงิน 1 (สมทรง จามรมาน)423222020-06-192020-06-19
107บางซื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหัวรถจักรตึกแดง (บางซื่อ)418182020-06-192020-06-19
108บางนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนข้างโรงงานธานินทร์2982020-06-192020-06-19
109บางนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนทองใบ420202020-06-192020-06-19
110บางนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวงษ์สวัสดิ์2652020-06-192020-06-19
111บางนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ (ลิขิต 2)850282020-06-192020-06-19
112บางพลัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาซอย 79535252020-06-192020-06-19
113บางพลัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดดาวดึงษาราม323122020-06-192020-06-19
114บางพลัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดเทพากร430252020-06-192020-06-19
115บางพลัดศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดวิมุตยาราม632262020-06-192020-06-19
116บางพลัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองสวนพริก317182020-06-192020-06-19
117บึงกุ่มศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสามัคคีพัฒนา424232020-06-192020-06-19
118บึงกุ่มศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 11880722020-06-192020-06-19
119บึงกุ่มศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 21181652020-06-192020-06-19
120บึงกุ่มศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดนวลจันทร์271351432020-06-192020-06-19
121บึงกุ่มศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบางเตย301421582020-06-192020-06-19
122บึงกุ่มศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์บึงกุ่ม215202020-06-192020-06-19
123บึงกุ่มศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสมหวัง1487792020-06-192020-06-19
124ปทุมวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเคหะชุมชนบ่อนไก่733212020-06-192020-06-19
125ปทุมวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาบ่อนไก่213122020-06-192020-06-19
126ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเกาะกลาง16941002020-06-192020-06-19
127ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านม้า427262020-06-192020-06-19
128ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนร่วมใจพัฒนา161141062020-06-192020-06-19
129ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอ่อนนุช (เกาะมุสลิม)312162020-06-192020-06-19
130ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่424162020-06-192020-06-19
131ประเวศศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ประเวศ316112020-06-192020-06-19
132ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนอาคารสงเคราะห์อ่อนนุช 86214112020-06-192020-06-19
133ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกระทุ่มเสือปลา2472020-06-192020-06-19
134ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ651372020-06-192020-06-19
135ป้อมปราบฯศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์419262020-06-192020-06-19
136ป้อมปราบฯศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร223222020-06-192020-06-19
137ป้อมปราบฯศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค316192020-06-192020-06-19
138พญาไทศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดไผ่ตัน842462020-06-192020-06-19
139พญาไทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (ชุมชนสนามเป้า)2462020-06-192020-06-19
140พญาไทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.1 พัน.1 รอ. (ชุมชนราชวัลลภ 2)417162020-06-192020-06-19
141พญาไทศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนราชวัลลภ 327102020-06-192020-06-19
142พญาไทศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแฟลตลือชา28102020-06-192020-06-19
143พระโขนงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า1253522020-06-192020-06-19
144ภาษีเจริญศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนนวมประดิษฐ์741412020-06-192020-06-19
145ภาษีเจริญศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแสงหิรัญ318252020-06-192020-06-19
146มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคู้ล่างสร้างสรรค์313152020-06-192020-06-19
147มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวังทองพัฒนา11152020-06-192020-06-19
148มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบางชันพัฒนา424142020-06-192020-06-19
149มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนนูรุ้ลอิสลาม527192020-06-192020-06-19
150มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมีนบุรีอุปถัมป์528222020-06-192020-06-19
151มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรามอินทราเนรมิต741412020-06-192020-06-19
152มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนราษฎร์พัฒนา1687832020-06-192020-06-19
153มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสามัคคีคลองสองต้นนุ่น414262020-06-192020-06-19
154มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุภาวัลย์-เทพารักษ์1578722020-06-192020-06-19
155มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านคูคตพัฒนา1359592020-06-192020-06-19
156มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ 744412020-06-192020-06-19
157มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านธรากร743472020-06-192020-06-19
158มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านปรีชา 10742432020-06-192020-06-19
159มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอิดซ์ฮาร์ด970502020-06-192020-06-19
160มีนบุรีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแสนสุข17811092020-06-192020-06-19
161มีนบุรีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบำเพ็ญเหนือ956642020-06-192020-06-19
162มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งนภา2313172020-06-192020-06-19
163มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดทองสัมฤทธิ์219112020-06-192020-06-19
164มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอันนูรอยน์ (บึงขวาง)1691792020-06-192020-06-19
165มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอับดุลรอมาน25132020-06-192020-06-19
166มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดอัตตั๊กวาพัฒนา (คลองสองต้นนุ่น)313202020-06-192020-06-19
167มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอัลฮูดา11482020-06-192020-06-19
168ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเชื้อเพลิงนอก526192020-06-192020-06-19
169ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเชื้อเพลิงใน421212020-06-192020-06-19
170ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบุณยรักษ์2962020-06-192020-06-19
171ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบัวหลวง21382020-06-192020-06-19
172ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนปรีชา 12982020-06-192020-06-19
173ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเย็นอากาศ 2634302020-06-192020-06-19
174ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดช่องลม2962020-06-192020-06-19
175ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนโสณมัย-อร่ามดวง218102020-06-192020-06-19
176ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเศตะพราหมณ์31392020-06-192020-06-19
177ราชเทวีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนนิคมมักกะสัน1250692020-06-192020-06-19
178ราชเทวีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมคลองสามเสน21072020-06-192020-06-19
179ราชเทวีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน (ร่วมใจ)438232020-06-192020-06-19
180ราษฎร์บูรณะศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสถาพร21372020-06-192020-06-19
181ราษฎร์บูรณะศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ326192020-06-192020-06-19
182ราษฎร์บูรณะศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนจีนะ315202020-06-192020-06-19
183ราษฎร์บูรณะศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน321242020-06-192020-06-19
184ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจิตรา429192020-06-192020-06-19
185ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนดารุลมุกีมอุปถัมภ์216152020-06-192020-06-19
186ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหลังวัดลานบุญ (ทองคำอุปถัมภ์)643322020-06-192020-06-19
187ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบำรุงรื่น423222020-06-192020-06-19
188ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านเคหะนคร 2 (พิวซิวติ่ง-ลิ้มเซาะคิ้ม)631242020-06-192020-06-19
189ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรปลูกศรัทธา1052442020-06-192020-06-19
190ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 5 โซน 11749392020-06-192020-06-19
191ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรประชาร่วมใจฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 6 โซน 12431302020-06-192020-06-19
192ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสุทธาโภชน์สุนทรอุปถัมภ์21092020-06-192020-06-19
193ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนทิพพาวาส439312020-06-192020-06-19
194ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 1 โซน 71245352020-06-192020-06-19
195ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 2 โซน 9413212020-06-192020-06-19
196ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 3 โซน 814105792020-06-192020-06-19
197ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 4 โซน 10171111172020-06-192020-06-19
198ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดราชโกษา1366702020-06-192020-06-19
199ลาดกระบังศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ประชาร่วมใจ212152020-06-192020-06-19
200ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดพลมานีย์16911122020-06-192020-06-19
201ลาดพร้าวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านเนียมกล่ำสามัคคี318252020-06-192020-06-19
202ลาดพร้าวศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71216192020-06-192020-06-19
203ลาดพร้าวศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดลาดพร้าว221982372020-06-192020-06-19
204วังทองหลางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจันทราสุข642482020-06-192020-06-19
205วังทองหลางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนา533342020-06-192020-06-19
206วังทองหลางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนลาดพร้าว 91327212020-06-192020-06-19
207วังทองหลางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านพลับพลา427282020-06-192020-06-19
208วัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุเหร่าบ้านดอน731282020-06-192020-06-19
209วัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนศาลาลอย420142020-06-192020-06-19
210สะพานสูงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่ 8 สะพานสูง (สุเหร่าซีรอ)472522232020-06-192020-06-19
211สะพานสูงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแสงธรรมคลองมณี381881922020-06-192020-06-19
212สะพานสูงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหัวบ้านคลองบางเลา535362020-06-192020-06-19
213สะพานสูงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดย่ามีลุ้ลอิบาดะห์1366712020-06-192020-06-19
214สาทรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์21162020-06-192020-06-19
215สาทรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาซอยสวนพลู151041122020-06-192020-06-19
216สาทรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู962582020-06-192020-06-19
217สายไหมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมใจสามัคคี16811102020-06-192020-06-19
218สายไหมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดลุ่มเจริญศรัทธา1269722020-06-192020-06-19
219สายไหมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพูนทรัพย์452392020-06-192020-06-19
220สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองสะแก516192020-06-192020-06-19
221สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนธรรมานุรักษ์241271132020-06-192020-06-19
222สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนนาคภาษิต420152020-06-192020-06-19
223สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนประสาทศีล952432020-06-192020-06-19
224สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า928322020-06-192020-06-19
225สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านป่า526222020-06-192020-06-19
226สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนโมราวรรณ 1422152020-06-192020-06-19
227สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนร่วมใจ415152020-06-192020-06-19
228สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแหลมทองพัฒนา943472020-06-192020-06-19
229สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอัลกุ๊บรอ435292020-06-192020-06-19
230สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอัลเอี๊ยะติซอม315142020-06-192020-06-19
231สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเอื้ออารีย์1271792020-06-192020-06-19
232สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองจวน318172020-06-192020-06-19
233หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกิตติเหมกรณ์42692020-06-192020-06-19
234หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา1692020-06-192020-06-19
235หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองซอลีฮุ้ลมุสลีมีน316172020-06-192020-06-19
236หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุสซุนนี241541442020-06-192020-06-19
237หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลนาซีฮะห์414202020-06-192020-06-19
238หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองหมู่ 5 กระทุ่มราย312112020-06-192020-06-19
239หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลอะมาน2842020-06-192020-06-19
240หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลฮาซานัย21352020-06-192020-06-19
241หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนนุรุ้ลลอฮ์1452020-06-192020-06-19
242หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองนูรุดดีน215182020-06-192020-06-19
243หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองนูรุสลาม425252020-06-192020-06-19
244หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองนูรุ้ลเอี๊ยะชาน28152020-06-192020-06-19
245หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเนี๊ยะมาตุ้ลมักบูนลีน319112020-06-192020-06-19
246หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลฆอนี2482020-06-192020-06-19
247หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองนูรุ้ลยากีน311172020-06-192020-06-19
248หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองวัดแสนเกษม310182020-06-192020-06-19
249หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองสะฟีรุสซาลาม312142020-06-192020-06-19
250หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองลำมดตะนอยสร้างสรรค์21162020-06-192020-06-19
251หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองภักดีธรรม730412020-06-192020-06-19
252หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองยายชุ่มอุทิศ525152020-06-192020-06-19
253หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองวัดพระยาปลา532252020-06-192020-06-19
254หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองวัดราษฎร์บำรุง317132020-06-192020-06-19
255หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองวัดลำต้อยติ่ง424132020-06-192020-06-19
256หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองวัดลำผักชี (ทิวะสุวรรณเตมีย์)428162020-06-192020-06-19
257หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองศิริวังพัฒนา319232020-06-192020-06-19
258หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองหมู่ 2 สื่อสันติ214112020-06-192020-06-19
259หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองหมู่ 9 มูลนิธิมัสยิดอัลฮุดา17119912020-06-192020-06-19
260หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองอินดารุ้ลมีนา301471392020-06-192020-06-19
261หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมูลนิธิอิสลามเพื่อการพัฒนา418142020-06-192020-06-19
262หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองฮาซานุดดีน21392020-06-192020-06-19
263หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนลำสลิดทองพัฒนา1780882020-06-192020-06-19
264หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมัสยิดดารุ้ลมูกร็อดรอบีน (ลำหิน)201401402020-06-192020-06-19
265หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี1155552020-06-192020-06-19
266หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสะพาน 1 20105952020-06-192020-06-19
267หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกำนันวิจิตร1461592020-06-192020-06-19
268หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสามัคคีชุมชน หมู่ 3251351002020-06-192020-06-19
269หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนหลวงพ่อทวีศักดิ์20129892020-06-192020-06-19
270หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเลียบคลองหมื่นแช่มหมู่ 1323131992020-06-192020-06-19
271หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบัวแก้ว20951152020-06-192020-06-19
272หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยรียนเทียนส่องเดย์แคร์528252020-06-192020-06-19
273หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผลิตน้ำดี629262020-06-192020-06-19
274หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนไผ่เลี้ยง740302020-06-192020-06-19
275หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแป้นรักษา850302020-06-192020-06-19
276หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสิริสมบัติ251241362020-06-192020-06-19
277หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก ประจำพื้นที่ทุ่งสองห้อง630352020-06-192020-06-19
278หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชายคลองบางบัว421192020-06-192020-06-19
279หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตรีเพชร 2516152020-06-192020-06-19
280หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบางบัว (หมู่บ้านพระอาทิตย์)516162020-06-192020-06-19
281หลักสี่ศูนย์สงเคราะห์เด็กทุ่งสองห้อง842412020-06-192020-06-19
282หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลาง319162020-06-192020-06-19
283หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนทหารเสือ316172020-06-192020-06-19
284ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนร่วมใจพิบูลย์ 2412192020-06-192020-06-19
285ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนทับแก้ว2752020-06-192020-06-19
286ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบึงพระราม 9426232020-06-192020-06-19
287ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา327152020-06-192020-06-19
288ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนโรงปูนฝั่งใต้313102020-06-192020-06-19
289ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 42-44417122020-06-192020-06-19
290ห้วยขวางศูนย์สงเคราะห์เด็กในแหล่งก่อสร้างอิตาเลี่ยน-ไทย419242020-06-192020-06-19
291ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งเรืองตอนปลาย739322020-06-192020-06-19
292ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนลาดพร้าว 45421122020-06-192020-06-19
293คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองเตยล็อค 61697902021-01-202021-01-20
294คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนดวงประทีป1375732021-01-202021-01-20
295คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาชุมชนใหม่733382021-01-202021-01-20
296คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาเด็กรวมน้ำใจ338262021-01-202021-01-20
297คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาใหม่737362021-01-202021-01-20
298คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแฟลต 121378602021-01-202021-01-20
299คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแฟลต 17429252021-01-202021-01-20
300คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแฟลต 23-24725452021-01-202021-01-20
301คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมคลองวัดสะพาน27122021-01-202021-01-20
302คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ313142021-01-202021-01-20
303คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนร่มเกล้า628322021-01-202021-01-20
304คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนล็อค 1-2-3520352021-01-202021-01-20
305คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดคลองเตยใน 1417152021-01-202021-01-20
306คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแฟลต 2528282021-01-202021-01-20
307คลองสานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ316142021-01-202021-01-20
308คลองสานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยวัฒนา415252021-01-202021-01-20
309คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกมาลุลอิสลาม291881762021-01-202021-01-20
310คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเจริญพัฒนา(คูคต)640302021-01-202021-01-20
311คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนราษฎร์นิมิตสัมพันธ์(ซารีฟะห์อุทิศ)425202021-01-202021-01-20
312คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพระยาสุเรนทร์544242021-01-202021-01-20
313คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพร้อมใจพัฒนา(สุขใจ)24192021-01-202021-01-20
314คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมีนทองพัฒนา535302021-01-202021-01-20
315คันนายาวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเกาะจวน21192021-01-202021-01-20
316คันนายาวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านเกาะ21192021-01-202021-01-20
317คันนายาวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน หมู่ 531192021-01-202021-01-20
318คันนายาวศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบุญศรีมุณีกรณ์281581672021-01-202021-01-20
319คันนายาวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบ้านนาซารีน317142021-01-202021-01-20
320คันนายาวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอิลมุน(สุเหร่าแดง)640342021-01-202021-01-20
321จตุจักรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสวนผัก3782021-01-202021-01-20
322จตุจักรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเสนานิคม 248122021-01-202021-01-20
323จตุจักรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมยุทธโยธาทหารบก41282021-01-202021-01-20
324จอมทองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบางมด21352021-01-202021-01-20
325จอมทองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดนูรุ้ลยากิน2552021-01-202021-01-20
326จอมทองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสีสุก213152021-01-202021-01-20
327จอมทองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนศิลปเดช41352021-01-202021-01-20
328จอมทองศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดยายร่ม49162021-01-202021-01-20
329ดอนเมืองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาตลาดกลาง27102021-01-202021-01-20
330ดอนเมืองศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดพรหมรังษี11102842021-01-202021-01-20
331ดอนเมืองศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสีกัน (พุทธสยาม)637362021-01-202021-01-20
332ดอนเมืองศูนย์เด็กปฐมวัย นปอ.ประจำพื้นที่สีกัน1053572021-01-202021-01-20
333ดอนเมืองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนปิ่นเจริญ 2321142021-01-202021-01-20
334ดินแดงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสุพรรณิการ์ 2315122021-01-202021-01-20
335ดินแดงศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ดินแดง310102021-01-202021-01-20
336ดินแดงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกลางเทวา1376692021-01-202021-01-20
337ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนข้างวัดสุคันธาราม3682021-01-202021-01-20
338ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพล ปตอ. พื้นที่เกียกกาย1036222021-01-202021-01-20
339ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดญวณ-คลองลำปัก3682021-01-202021-01-20
340ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม514122021-01-202021-01-20
341ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุโขทัยซอย 92662021-01-202021-01-20
342ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมท่าน้ำสามเสน511152021-01-202021-01-20
343ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน ม.พัน 3 รอ.21192021-01-202021-01-20
344ตลิ่งชันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจันทคุณาภรณ์1553552021-01-202021-01-20
345ตลิ่งชันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดจำปา2562021-01-202021-01-20
346ตลิ่งชันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดช่างเหล็ก-วัดเรไร619182021-01-202021-01-20
347ตลิ่งชันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์852432021-01-202021-01-20
348ตลิ่งชันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดปากน้ำฝั่งเหนือ21152021-01-202021-01-20
349ตลิ่งชันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมะกอก21122021-01-202021-01-20
350ทวีวัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดปุรณาวาส2051492021-01-202021-01-20
351ทวีวัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดโกมุทพุทธรังสี954432021-01-202021-01-20
352ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองเก้าห้อง21062021-01-202021-01-20
353ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนชมทรัพย์(การิมี)1081552021-01-202021-01-20
354ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบลูไลท์312142021-01-202021-01-20
355ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนประชาอุทิศ 68318222021-01-202021-01-20
356ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดพุทธบูชา (หมู่ 3 บางมด)417112021-01-202021-01-20
357ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน หมู่ 2 บางมด219112021-01-202021-01-20
358ทุ่งครุสถานรับเลี้ยงเด็กไฮเทคแอพพาเรล จำกัด415142021-01-202021-01-20
359ทุ่งครุศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ทุ่งครุ414192021-01-202021-01-20
360ทุ่งครุศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดทุ่งครุ1357672021-01-202021-01-20
361ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนใต้สะพานโซน 12692021-01-202021-01-20
362ธนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจตุรมิตรสัมพันธ์416242021-01-202021-01-20
363ธนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ863632021-01-202021-01-20
364ธนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดหิรัญรูจี (วัดน้อย)315122021-01-202021-01-20
365ธนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านสวนพลู738422021-01-202021-01-20
366บางกะปิศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง515142021-01-202021-01-20
367บางกะปิศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนลำสาลีพัฒนา950402021-01-202021-01-20
368บางกะปิศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุขสันต์ 26740302021-01-202021-01-20
369บางกะปิศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน 101 บึงทองหลาง3782021-01-202021-01-20
370บางกะปิศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีบุญเรือง1015212021-01-202021-01-20
371บางกอกน้อยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดไชยทิศ831172021-01-202021-01-20
372บางกอกน้อยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพิทักษา311751442021-01-202021-01-20
373บางกอกน้อยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดอัมพวา428222021-01-202021-01-20
374บางกอกน้อยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดครุฑ319112021-01-202021-01-20
375บางขุนเทียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนข้างสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา318192021-01-202021-01-20
376บางขุนเทียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเพชรทองคำ721242021-01-202021-01-20
377บางขุนเทียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพิพิธพัฒนโสภณ (วัดปทีปพลีผล)424102021-01-202021-01-20
378บางขุนเทียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสามัคคี855452021-01-202021-01-20
379บางขุนเทียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหลวงพ่อขาว521262021-01-202021-01-20
380บางเขนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเพชรสยาม419212021-01-202021-01-20
381บางเขนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัชรปราณี1492021-01-202021-01-20
382บางเขนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอนันต์สุขสันต์ รุ่น 18-20213102021-01-202021-01-20
383บางเขนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต161051052021-01-202021-01-20
384บางเขนศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์รามอินทรา24112021-01-202021-01-20
385บางเขนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเจริญศิริในชุมชนอาคารสวัสดิการ นทพ.39142021-01-202021-01-20
386บางเขนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์417112021-01-202021-01-20
387บางคอแหลมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดไผ่เงิน410102021-01-202021-01-20
388บางคอแหลมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดพระยาไกรระยะ 32762021-01-202021-01-20
389บางคอแหลมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนโรงแก้ว39132021-01-202021-01-20
390บางคอแหลมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสวนหลวง 11149482021-01-202021-01-20
391บางคอแหลมศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์บางคอแหลม2792021-01-202021-01-20
392บางคอแหลมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหลังสามร้อยห้อง ( 1 )515102021-01-202021-01-20
393บางแคศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศาลาแดง231031142021-01-202021-01-20
394บางแคศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วชิรราชวิทยายน (วัดพรหมสุวรรณสามัคคี)401882012021-01-202021-01-20
395บางซื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจันทร์เกษม525162021-01-202021-01-20
396บางซื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสวนรื่น424212021-01-202021-01-20
397บางซื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง1732021-01-202021-01-20
398บางซื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสีน้ำเงิน 1 (สมทรง จามรมาน)417132021-01-202021-01-20
399บางซื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหัวรถจักรตึกแดง (บางซื่อ)21352021-01-202021-01-20
400บางนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนข้างโรงงานธานินทร์31722021-01-202021-01-20
401บางนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนทองใบ39192021-01-202021-01-20
402บางนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวงษ์สวัสดิ์2442021-01-202021-01-20
403บางนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ (ลิขิต 2)742212021-01-202021-01-20
404บางพลัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาซอย 79633272021-01-202021-01-20
405บางพลัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดดาวดึงษาราม320152021-01-202021-01-20
406บางพลัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดเทพากร435252021-01-202021-01-20
407บางพลัดศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดวิมุตยาราม417232021-01-202021-01-20
408บางพลัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองสวนพริก315202021-01-202021-01-20
409บึงกุ่มศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสามัคคีพัฒนา417182021-01-202021-01-20
410บึงกุ่มศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 11867702021-01-202021-01-20
411บึงกุ่มศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2962412021-01-202021-01-20
412บึงกุ่มศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดนวลจันทร์261051162021-01-202021-01-20
413บึงกุ่มศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบางเตย291271272021-01-202021-01-20
414บึงกุ่มศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์บึงกุ่ม46152021-01-202021-01-20
415บึงกุ่มศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสมหวัง1680832021-01-202021-01-20
416ปทุมวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเคหะชุมชนบ่อนไก่621192021-01-202021-01-20
417ปทุมวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาบ่อนไก่29112021-01-202021-01-20
418ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเกาะกลาง1691892021-01-202021-01-20
419ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านม้า421292021-01-202021-01-20
420ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนร่วมใจพัฒนา1691872021-01-202021-01-20
421ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอ่อนนุช (เกาะมุสลิม)315152021-01-202021-01-20
422ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่421172021-01-202021-01-20
423ประเวศศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ประเวศ37132021-01-202021-01-20
424ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนอาคารสงเคราะห์อ่อนนุช 86212112021-01-202021-01-20
425ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกระทุ่มเสือปลา21282021-01-202021-01-20
426ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ630352021-01-202021-01-20
427ป้อมปราบฯศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์41792021-01-202021-01-20
428ป้อมปราบฯศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร315102021-01-202021-01-20
429ป้อมปราบฯศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค311142021-01-202021-01-20
430พญาไทศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดไผ่ตัน831342021-01-202021-01-20
431พญาไทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (ชุมชนสนามเป้า)1332021-01-202021-01-20
432พญาไทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.1 พัน.1 รอ. (ชุมชนราชวัลลภ 2)411142021-01-202021-01-20
433พญาไทศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนราชวัลลภ 32762021-01-202021-01-20
434พญาไทศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแฟลตลือชา21032021-01-202021-01-20
435พระโขนงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า1233312021-01-202021-01-20
436ภาษีเจริญศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนนวมประดิษฐ์759472021-01-202021-01-20
437ภาษีเจริญศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแสงหิรัญ315202021-01-202021-01-20
438มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคู้ล่างสร้างสรรค์3992021-01-202021-01-20
439มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวังทองพัฒนา1842021-01-202021-01-20
440มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบางชันพัฒนา320152021-01-202021-01-20
441มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนนูรุ้ลอิสลาม522302021-01-202021-01-20
442มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมีนบุรีอุปถัมป์414162021-01-202021-01-20
443มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรามอินทราเนรมิต639402021-01-202021-01-20
444มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนราษฎร์พัฒนา1585792021-01-202021-01-20
445มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสามัคคีคลองสองต้นนุ่น417182021-01-202021-01-20
446มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุภาวัลย์-เทพารักษ์1560502021-01-202021-01-20
447มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านคูคตพัฒนา946442021-01-202021-01-20
448มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ 742392021-01-202021-01-20
449มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านธรากร634382021-01-202021-01-20
450มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านปรีชา 10644412021-01-202021-01-20
451มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอิดซ์ฮาร์ด1072562021-01-202021-01-20
452มีนบุรีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแสนสุข1793772021-01-202021-01-20
453มีนบุรีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบำเพ็ญเหนือ853582021-01-202021-01-20
454มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งนภา231052021-01-202021-01-20
455มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดทองสัมฤทธิ์213112021-01-202021-01-20
456มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอันนูรอยน์ (บึงขวาง)1679812021-01-202021-01-20
457มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอับดุลรอมาน2882021-01-202021-01-20
458มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดอัตตั๊กวาพัฒนา (คลองสองต้นนุ่น)210172021-01-202021-01-20
459มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอัลฮูดา218132021-01-202021-01-20
460ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเชื้อเพลิงนอก521212021-01-202021-01-20
461ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเชื้อเพลิงใน523242021-01-202021-01-20
462ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบุณยรักษ์21272021-01-202021-01-20
463ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบัวหลวง210112021-01-202021-01-20
464ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนปรีชา 12852021-01-202021-01-20
465ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเย็นอากาศ 2633222021-01-202021-01-20
466ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดช่องลม2852021-01-202021-01-20
467ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนโสณมัย-อร่ามดวง2982021-01-202021-01-20
468ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเศตะพราหมณ์31172021-01-202021-01-20
469ราชเทวีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนนิคมมักกะสัน1243442021-01-202021-01-20
470ราชเทวีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมคลองสามเสน2962021-01-202021-01-20
471ราชเทวีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน (ร่วมใจ)434282021-01-202021-01-20
472ราษฎร์บูรณะศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสถาพร2782021-01-202021-01-20
473ราษฎร์บูรณะศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ321192021-01-202021-01-20
474ราษฎร์บูรณะศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนจีนะ315152021-01-202021-01-20
475ราษฎร์บูรณะศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน320252021-01-202021-01-20
476ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจิตรา421242021-01-202021-01-20
477ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนดารุลมุกีมอุปถัมภ์215162021-01-202021-01-20
478ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหลังวัดลานบุญ (ทองคำอุปถัมภ์)627322021-01-202021-01-20
479ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบำรุงรื่น418172021-01-202021-01-20
480ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านเคหะนคร 2 (พิวซิวติ่ง-ลิ้มเซาะคิ้ม)618242021-01-202021-01-20
481ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรปลูกศรัทธา1041452021-01-202021-01-20
482ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 5 โซน 11744392021-01-202021-01-20
483ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรประชาร่วมใจฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 6 โซน 12624342021-01-202021-01-20
484ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสุทธาโภชน์สุนทรอุปถัมภ์2592021-01-202021-01-20
485ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนทิพพาวาส533192021-01-202021-01-20
486ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 1 โซน 7947312021-01-202021-01-20
487ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 2 โซน 9316172021-01-202021-01-20
488ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 3 โซน 81396762021-01-202021-01-20
489ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 4 โซน 1017103922021-01-202021-01-20
490ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดราชโกษา1322192021-01-202021-01-20
491ลาดกระบังศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ประชาร่วมใจ21072021-01-202021-01-20
492ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดพลมานีย์1654472021-01-202021-01-20
493ลาดพร้าวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านเนียมกล่ำสามัคคี321242021-01-202021-01-20
494ลาดพร้าวศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71215202021-01-202021-01-20
495ลาดพร้าวศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดลาดพร้าว221991742021-01-202021-01-20
496วังทองหลางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจันทราสุข636342021-01-202021-01-20
497วังทองหลางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนา519312021-01-202021-01-20
498วังทองหลางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนลาดพร้าว 91319212021-01-202021-01-20
499วังทองหลางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านพลับพลา425202021-01-202021-01-20
500วัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุเหร่าบ้านดอน619192021-01-202021-01-20
501วัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนศาลาลอย41452021-01-202021-01-20
502สะพานสูงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่ 8 สะพานสูง (สุเหร่าซีรอ)472302402021-01-202021-01-20
503สะพานสูงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแสงธรรมคลองมณี381881922021-01-202021-01-20
504สะพานสูงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหัวบ้านคลองบางเลา532342021-01-202021-01-20
505สะพานสูงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดย่ามีลุ้ลอิบาดะห์1366642021-01-202021-01-20
506สาทรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์2532021-01-202021-01-20
507สาทรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาซอยสวนพลู15105852021-01-202021-01-20
508สาทรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู963722021-01-202021-01-20
509สายไหมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมใจสามัคคี1669712021-01-202021-01-20
510สายไหมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดลุ่มเจริญศรัทธา1367662021-01-202021-01-20
511สายไหมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพูนทรัพย์531362021-01-202021-01-20
512สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองสะแก515152021-01-202021-01-20
513สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนธรรมานุรักษ์2386802021-01-202021-01-20
514สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนนาคภาษิต413142021-01-202021-01-20
515สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนประสาทศีล936512021-01-202021-01-20
516สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า925212021-01-202021-01-20
517สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านป่า527172021-01-202021-01-20
518สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนโมราวรรณ 141582021-01-202021-01-20
519สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนร่วมใจ3662021-01-202021-01-20
520สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแหลมทองพัฒนา954402021-01-202021-01-20
521สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอัลกุ๊บรอ534342021-01-202021-01-20
522สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอัลเอี๊ยะติซอม310172021-01-202021-01-20
523สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเอื้ออารีย์1459692021-01-202021-01-20
524สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองจวน316142021-01-202021-01-20
525หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกิตติเหมกรณ์430192021-01-202021-01-20
526หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา1872021-01-202021-01-20
527หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองซอลีฮุ้ลมุสลีมีน214112021-01-202021-01-20
528หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุสซุนนี241601282021-01-202021-01-20
529หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลนาซีฮะห์418222021-01-202021-01-20
530หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองหมู่ 5 กระทุ่มราย313132021-01-202021-01-20
531หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลอะมาน21062021-01-202021-01-20
532หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลฮาซานัย21862021-01-202021-01-20
533หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนนุรุ้ลลอฮ์1732021-01-202021-01-20
534หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองนูรุดดีน322212021-01-202021-01-20
535หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองนูรุสลาม424242021-01-202021-01-20
536หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองนูรุ้ลเอี๊ยะชาน1962021-01-202021-01-20
537หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเนี๊ยะมาตุ้ลมักบูนลีน316232021-01-202021-01-20
538หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลฆอนี2842021-01-202021-01-20
539หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองนูรุ้ลยากีน311142021-01-202021-01-20
540หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองวัดแสนเกษม311142021-01-202021-01-20
541หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองสะฟีรุสซาลาม311152021-01-202021-01-20
542หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองลำมดตะนอยสร้างสรรค์215102021-01-202021-01-20
543หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองภักดีธรรม724472021-01-202021-01-20
544หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองยายชุ่มอุทิศ514122021-01-202021-01-20
545หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองวัดพระยาปลา527232021-01-202021-01-20
546หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองวัดราษฎร์บำรุง39142021-01-202021-01-20
547หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองวัดลำต้อยติ่ง422142021-01-202021-01-20
548หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองวัดลำผักชี (ทิวะสุวรรณเตมีย์)520162021-01-202021-01-20
549หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองศิริวังพัฒนา422212021-01-202021-01-20
550หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองหมู่ 2 สื่อสันติ216102021-01-202021-01-20
551หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองหมู่ 9 มูลนิธิมัสยิดอัลฮุดา1899772021-01-202021-01-20
552หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองอินดารุ้ลมีนา311401552021-01-202021-01-20
553หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมูลนิธิอิสลามเพื่อการพัฒนา318172021-01-202021-01-20
554หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองฮาซานุดดีน2972021-01-202021-01-20
555หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนลำสลิดทองพัฒนา1775682021-01-202021-01-20
556หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมัสยิดดารุ้ลมูกร็อดรอบีน (ลำหิน)251361402021-01-202021-01-20
557หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี1237612021-01-202021-01-20
558หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสะพาน 1 2369492021-01-202021-01-20
559หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกำนันวิจิตร1438312021-01-202021-01-20
560หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสามัคคีชุมชน หมู่ 32579542021-01-202021-01-20
561หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเลียบคลองหมื่นแช่มหมู่ 1324110682021-01-202021-01-20
562หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบัวแก้ว2376742021-01-202021-01-20
563หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยรียนเทียนส่องเดย์แคร์720102021-01-202021-01-20
564หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผลิตน้ำดี720172021-01-202021-01-20
565หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนไผ่เลี้ยง931222021-01-202021-01-20
566หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแป้นรักษา827202021-01-202021-01-20
567หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสิริสมบัติ25931152021-01-202021-01-20
568หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก ประจำพื้นที่ทุ่งสองห้อง623212021-01-202021-01-20
569หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชายคลองบางบัว317132021-01-202021-01-20
570หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตรีเพชร 2513122021-01-202021-01-20
571หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบางบัว (หมู่บ้านพระอาทิตย์)416142021-01-202021-01-20
572หลักสี่ศูนย์สงเคราะห์เด็กทุ่งสองห้อง836452021-01-202021-01-20
573หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลาง315142021-01-202021-01-20
574หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนทหารเสือ31582021-01-202021-01-20
575ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนร่วมใจพิบูลย์ 2410102021-01-202021-01-20
576ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนทับแก้ว2832021-01-202021-01-20
577ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบึงพระราม 9421132021-01-202021-01-20
578ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา321162021-01-202021-01-20
579ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนโรงปูนฝั่งใต้31392021-01-202021-01-20
580ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 42-443872021-01-202021-01-20
581ห้วยขวางศูนย์สงเคราะห์เด็กในแหล่งก่อสร้างอิตาเลี่ยน-ไทย414102021-01-202021-01-20
582ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งเรืองตอนปลาย733312021-01-202021-01-20
583ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนลาดพร้าว 45314102021-01-202021-01-20ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0377 : จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ที่มีพัฒนาการสมวัย)

ตาราง : จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง : ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เป็นรายปีงบประมาณจำแนกตามเขต ประกอบด้วย รายชื่อศูนย์ จำนวนครู จำนวนเด็กแยกเป็นชายและหญิงที่มีพัฒนาการสมวัย

iddistrictname_child_preschoolnum_teachernum_malenum_femaleadddateupdatedate
1คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองเตยล็อค 619107832020-06-102020-06-10
2คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนดวงประทีป131101002020-06-102020-06-10
3คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาชุมชนใหม่739322020-06-102020-06-10
4คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาเด็กรวมน้ำใจ314112020-06-102020-06-10
5คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาใหม่753422020-06-102020-06-10
6คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแฟลต 121395752020-06-102020-06-10
7คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแฟลต 17639292020-06-102020-06-10
8คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแฟลต 23-24742552020-06-102020-06-10
9คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมคลองวัดสะพาน414212020-06-102020-06-10
10คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ218182020-06-102020-06-10
11คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนร่มเกล้า633392020-06-102020-06-10
12คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนล็อค 1-2-3520322020-06-102020-06-10
13คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดคลองเตยใน 1526212020-06-102020-06-10
14คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแฟลต 2643472020-06-102020-06-10
15คลองสานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ316142020-06-102020-06-10
16คลองสานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยวัฒนา416242020-06-102020-06-10
17คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกมาลุลอิสลาม291981932020-06-102020-06-10
18คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเจริญพัฒนา(คูคต)636342020-06-102020-06-10
19คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนราษฎร์นิมิตสัมพันธ์(ซารีฟะห์อุทิศ)425252020-06-102020-06-10
20คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพระยาสุเรนทร์737352020-06-102020-06-10
21คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพร้อมใจพัฒนา(สุขใจ)27162020-06-102020-06-10
22คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมีนทองพัฒนา526292020-06-102020-06-10
23คันนายาวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเกาะจวน26112020-06-102020-06-10
24คันนายาวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านเกาะ216152020-06-102020-06-10
25คันนายาวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน หมู่ 537112020-06-102020-06-10
26คันนายาวศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบุญศรีมุณีกรณ์291951682020-06-102020-06-10
27คันนายาวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบ้านนาซารีน326192020-06-102020-06-10
28คันนายาวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอิลมุน(สุเหร่าแดง)544252020-06-102020-06-10
29จตุจักรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสวนผัก421192020-06-102020-06-10
30จตุจักรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเสนานิคม 2422352020-06-102020-06-10
31จตุจักรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมยุทธโยธาทหารบก419192020-06-102020-06-10
32จอมทองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบางมด214102020-06-102020-06-10
33จอมทองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดนูรุ้ลยากิน2782020-06-102020-06-10
34จอมทองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสีสุก214112020-06-102020-06-10
35จอมทองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนศิลปเดช421132020-06-102020-06-10
36จอมทองศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดยายร่ม526152020-06-102020-06-10
37ดอนเมืองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาตลาดกลาง311112020-06-102020-06-10
38ดอนเมืองศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดพรหมรังษี13102842020-06-102020-06-10
39ดอนเมืองศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสีกัน (พุทธสยาม)633422020-06-102020-06-10
40ดอนเมืองศูนย์เด็กปฐมวัย นปอ.ประจำพื้นที่สีกัน1050602020-06-102020-06-10
41ดอนเมืองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนปิ่นเจริญ 2320172020-06-102020-06-10
42ดินแดงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสุพรรณิการ์ 2420202020-06-102020-06-10
43ดินแดงศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ดินแดง213162020-06-102020-06-10
44ดินแดงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกลางเทวา1280802020-06-102020-06-10
45ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนข้างวัดสุคันธาราม314192020-06-102020-06-10
46ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพล ปตอ. พื้นที่เกียกกาย1145412020-06-102020-06-10
47ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดญวณ-คลองลำปัก3792020-06-102020-06-10
48ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม525232020-06-102020-06-10
49ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุโขทัยซอย 926122020-06-102020-06-10
50ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมท่าน้ำสามเสน717282020-06-102020-06-10
51ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน ม.พัน 3 รอ.39132020-06-102020-06-10
52ตลิ่งชันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจันทคุณาภรณ์1574732020-06-102020-06-10
53ตลิ่งชันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดจำปา2822020-06-102020-06-10
54ตลิ่งชันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดช่างเหล็ก-วัดเรไร637252020-06-102020-06-10
55ตลิ่งชันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์849472020-06-102020-06-10
56ตลิ่งชันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดปากน้ำฝั่งเหนือ21332020-06-102020-06-10
57ตลิ่งชันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมะกอก2982020-06-102020-06-10
58ทวีวัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดปุรณาวาส201051052020-06-102020-06-10
59ทวีวัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดโกมุทพุทธรังสี973592020-06-102020-06-10
60ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองเก้าห้อง29112020-06-102020-06-10
61ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนชมทรัพย์(การิมี)968542020-06-102020-06-10
62ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบลูไลท์322202020-06-102020-06-10
63ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนประชาอุทิศ 68324172020-06-102020-06-10
64ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดพุทธบูชา (หมู่ 3 บางมด)41772020-06-102020-06-10
65ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน หมู่ 2 บางมด2872020-06-102020-06-10
66ทุ่งครุสถานรับเลี้ยงเด็กไฮเทคแอพพาเรล จำกัด415202020-06-102020-06-10
67ทุ่งครุศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ทุ่งครุ324332020-06-102020-06-10
68ทุ่งครุศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดทุ่งครุ1370712020-06-102020-06-10
69ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนใต้สะพานโซน 12882020-06-102020-06-10
70ธนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจตุรมิตรสัมพันธ์425262020-06-102020-06-10
71ธนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ853492020-06-102020-06-10
72ธนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดหิรัญรูจี (วัดน้อย)312162020-06-102020-06-10
73ธนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านสวนพลู740442020-06-102020-06-10
74บางกะปิศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง320152020-06-102020-06-10
75บางกะปิศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนลำสาลีพัฒนา1049352020-06-102020-06-10
76บางกะปิศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุขสันต์ 26635382020-06-102020-06-10
77บางกะปิศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน 101 บึงทองหลาง31082020-06-102020-06-10
78บางกะปิศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีบุญเรือง1033232020-06-102020-06-10
79บางกอกน้อยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดไชยทิศ838352020-06-102020-06-10
80บางกอกน้อยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพิทักษา321891732020-06-102020-06-10
81บางกอกน้อยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดอัมพวา528402020-06-102020-06-10
82บางกอกน้อยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดครุฑ319132020-06-102020-06-10
83บางขุนเทียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนข้างสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา328222020-06-102020-06-10
84บางขุนเทียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเพชรทองคำ737382020-06-102020-06-10
85บางขุนเทียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพิพิธพัฒนโสภณ (วัดปทีปพลีผล)420252020-06-102020-06-10
86บางขุนเทียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสามัคคี748472020-06-102020-06-10
87บางขุนเทียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหลวงพ่อขาว520302020-06-102020-06-10
88บางเขนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเพชรสยาม426242020-06-102020-06-10
89บางเขนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัชรปราณี16122020-06-102020-06-10
90บางเขนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอนันต์สุขสันต์ รุ่น 18-20216102020-06-102020-06-10
91บางเขนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต2096842020-06-102020-06-10
92บางเขนศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์รามอินทรา26182020-06-102020-06-10
93บางเขนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเจริญศิริในชุมชนอาคารสวัสดิการ นทพ.316212020-06-102020-06-10
94บางเขนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์429162020-06-102020-06-10
95บางคอแหลมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดไผ่เงิน418252020-06-102020-06-10
96บางคอแหลมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดพระยาไกรระยะ 32692020-06-102020-06-10
97บางคอแหลมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนโรงแก้ว313172020-06-102020-06-10
98บางคอแหลมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสวนหลวง 11170652020-06-102020-06-10
99บางคอแหลมศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์บางคอแหลม28112020-06-102020-06-10
100บางคอแหลมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหลังสามร้อยห้อง ( 1 )529162020-06-102020-06-10
101บางแคศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศาลาแดง23981422020-06-102020-06-10
102บางแคศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วชิรราชวิทยายน (วัดพรหมสุวรรณสามัคคี)382242262020-06-102020-06-10
103บางซื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจันทร์เกษม426272020-06-102020-06-10
104บางซื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสวนรื่น427232020-06-102020-06-10
105บางซื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง21372020-06-102020-06-10
106บางซื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสีน้ำเงิน 1 (สมทรง จามรมาน)423222020-06-102020-06-10
107บางซื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหัวรถจักรตึกแดง (บางซื่อ)418182020-06-102020-06-10
108บางนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนข้างโรงงานธานินทร์2982020-06-102020-06-10
109บางนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนทองใบ420202020-06-102020-06-10
110บางนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวงษ์สวัสดิ์2652020-06-102020-06-10
111บางนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ (ลิขิต 2)850282020-06-102020-06-10
112บางพลัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาซอย 79535252020-06-102020-06-10
113บางพลัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดดาวดึงษาราม323122020-06-102020-06-10
114บางพลัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดเทพากร430252020-06-102020-06-10
115บางพลัดศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดวิมุตยาราม632262020-06-102020-06-10
116บางพลัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองสวนพริก317182020-06-102020-06-10
117บึงกุ่มศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสามัคคีพัฒนา424232020-06-102020-06-10
118บึงกุ่มศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 11880722020-06-102020-06-10
119บึงกุ่มศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 21181652020-06-102020-06-10
120บึงกุ่มศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดนวลจันทร์271351432020-06-102020-06-10
121บึงกุ่มศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบางเตย301421582020-06-102020-06-10
122บึงกุ่มศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์บึงกุ่ม215202020-06-102020-06-10
123บึงกุ่มศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสมหวัง1487792020-06-102020-06-10
124ปทุมวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเคหะชุมชนบ่อนไก่733212020-06-102020-06-10
125ปทุมวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาบ่อนไก่213122020-06-102020-06-10
126ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเกาะกลาง16941002020-06-102020-06-10
127ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านม้า427262020-06-102020-06-10
128ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนร่วมใจพัฒนา161141062020-06-102020-06-10
129ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอ่อนนุช (เกาะมุสลิม)312162020-06-102020-06-10
130ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่424162020-06-102020-06-10
131ประเวศศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ประเวศ316112020-06-102020-06-10
132ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนอาคารสงเคราะห์อ่อนนุช 86214112020-06-102020-06-10
133ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกระทุ่มเสือปลา2472020-06-102020-06-10
134ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ651372020-06-102020-06-10
135ป้อมปราบฯศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์419262020-06-102020-06-10
136ป้อมปราบฯศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร223222020-06-102020-06-10
137ป้อมปราบฯศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค316192020-06-102020-06-10
138พญาไทศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดไผ่ตัน842462020-06-102020-06-10
139พญาไทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (ชุมชนสนามเป้า)2462020-06-102020-06-10
140พญาไทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.1 พัน.1 รอ. (ชุมชนราชวัลลภ 2)417162020-06-102020-06-10
141พญาไทศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนราชวัลลภ 327102020-06-102020-06-10
142พญาไทศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแฟลตลือชา28102020-06-102020-06-10
143พระโขนงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า1253522020-06-102020-06-10
144ภาษีเจริญศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนนวมประดิษฐ์741412020-06-102020-06-10
145ภาษีเจริญศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแสงหิรัญ318252020-06-102020-06-10
146มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคู้ล่างสร้างสรรค์313152020-06-102020-06-10
147มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวังทองพัฒนา11152020-06-102020-06-10
148มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบางชันพัฒนา424142020-06-102020-06-10
149มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนนูรุ้ลอิสลาม527192020-06-102020-06-10
150มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมีนบุรีอุปถัมป์528222020-06-102020-06-10
151มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรามอินทราเนรมิต741412020-06-102020-06-10
152มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนราษฎร์พัฒนา1687832020-06-102020-06-10
153มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสามัคคีคลองสองต้นนุ่น414262020-06-102020-06-10
154มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุภาวัลย์-เทพารักษ์1578722020-06-102020-06-10
155มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านคูคตพัฒนา1359592020-06-102020-06-10
156มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ 744412020-06-102020-06-10
157มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านธรากร743472020-06-102020-06-10
158มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านปรีชา 10742432020-06-102020-06-10
159มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอิดซ์ฮาร์ด970502020-06-102020-06-10
160มีนบุรีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแสนสุข17811092020-06-102020-06-10
161มีนบุรีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบำเพ็ญเหนือ956642020-06-102020-06-10
162มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งนภา2313172020-06-102020-06-10
163มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดทองสัมฤทธิ์219112020-06-102020-06-10
164มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอันนูรอยน์ (บึงขวาง)1691792020-06-102020-06-10
165มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอับดุลรอมาน25132020-06-102020-06-10
166มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดอัตตั๊กวาพัฒนา (คลองสองต้นนุ่น)313202020-06-102020-06-10
167มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอัลฮูดา11482020-06-102020-06-10
168ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเชื้อเพลิงนอก526192020-06-102020-06-10
169ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเชื้อเพลิงใน421212020-06-102020-06-10
170ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบุณยรักษ์2962020-06-102020-06-10
171ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบัวหลวง21382020-06-102020-06-10
172ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนปรีชา 12982020-06-102020-06-10
173ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเย็นอากาศ 2634302020-06-102020-06-10
174ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดช่องลม2962020-06-102020-06-10
175ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนโสณมัย-อร่ามดวง218102020-06-102020-06-10
176ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเศตะพราหมณ์31392020-06-102020-06-10
177ราชเทวีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนนิคมมักกะสัน1250692020-06-102020-06-10
178ราชเทวีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมคลองสามเสน21072020-06-102020-06-10
179ราชเทวีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน (ร่วมใจ)438232020-06-102020-06-10
180ราษฎร์บูรณะศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสถาพร21372020-06-102020-06-10
181ราษฎร์บูรณะศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ326192020-06-102020-06-10
182ราษฎร์บูรณะศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนจีนะ315202020-06-102020-06-10
183ราษฎร์บูรณะศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน321242020-06-102020-06-10
184ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจิตรา429192020-06-102020-06-10
185ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนดารุลมุกีมอุปถัมภ์216152020-06-102020-06-10
186ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหลังวัดลานบุญ (ทองคำอุปถัมภ์)643322020-06-102020-06-10
187ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบำรุงรื่น423222020-06-102020-06-10
188ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านเคหะนคร 2 (พิวซิวติ่ง-ลิ้มเซาะคิ้ม)631242020-06-102020-06-10
189ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรปลูกศรัทธา1052442020-06-102020-06-10
190ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 5 โซน 11749392020-06-102020-06-10
191ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรประชาร่วมใจฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 6 โซน 12431302020-06-102020-06-10
192ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสุทธาโภชน์สุนทรอุปถัมภ์21092020-06-102020-06-10
193ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนทิพพาวาส439312020-06-102020-06-10
194ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 1 โซน 71245352020-06-102020-06-10
195ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 2 โซน 9413212020-06-102020-06-10
196ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 3 โซน 814105792020-06-102020-06-10
197ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 4 โซน 10171111172020-06-102020-06-10
198ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดราชโกษา1366702020-06-102020-06-10
199ลาดกระบังศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ประชาร่วมใจ212152020-06-102020-06-10
200ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดพลมานีย์16911122020-06-102020-06-10
201ลาดพร้าวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านเนียมกล่ำสามัคคี318252020-06-102020-06-10
202ลาดพร้าวศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71216192020-06-102020-06-10
203ลาดพร้าวศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดลาดพร้าว221982372020-06-102020-06-10
204วังทองหลางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจันทราสุข642482020-06-102020-06-10
205วังทองหลางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนา533342020-06-102020-06-10
206วังทองหลางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนลาดพร้าว 91327212020-06-102020-06-10
207วังทองหลางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านพลับพลา427282020-06-102020-06-10
208วัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุเหร่าบ้านดอน731282020-06-102020-06-10
209วัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนศาลาลอย420142020-06-102020-06-10
210สะพานสูงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่ 8 สะพานสูง (สุเหร่าซีรอ)472522232020-06-102020-06-10
211สะพานสูงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแสงธรรมคลองมณี381881922020-06-102020-06-10
212สะพานสูงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหัวบ้านคลองบางเลา535362020-06-102020-06-10
213สะพานสูงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดย่ามีลุ้ลอิบาดะห์1366712020-06-102020-06-10
214สาทรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์21162020-06-102020-06-10
215สาทรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาซอยสวนพลู151041122020-06-102020-06-10
216สาทรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู962582020-06-102020-06-10
217สายไหมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมใจสามัคคี16811102020-06-102020-06-10
218สายไหมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดลุ่มเจริญศรัทธา1269722020-06-102020-06-10
219สายไหมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพูนทรัพย์452392020-06-102020-06-10
220สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองสะแก516192020-06-102020-06-10
221สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนธรรมานุรักษ์241271132020-06-102020-06-10
222สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนนาคภาษิต420152020-06-102020-06-10
223สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนประสาทศีล952432020-06-102020-06-10
224สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า928322020-06-102020-06-10
225สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านป่า526222020-06-102020-06-10
226สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนโมราวรรณ 1422152020-06-102020-06-10
227สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนร่วมใจ415152020-06-102020-06-10
228สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแหลมทองพัฒนา943472020-06-102020-06-10
229สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอัลกุ๊บรอ435292020-06-102020-06-10
230สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอัลเอี๊ยะติซอม315142020-06-102020-06-10
231สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเอื้ออารีย์1271792020-06-102020-06-10
232สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองจวน318172020-06-102020-06-10
233หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกิตติเหมกรณ์42692020-06-102020-06-10
234หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา1692020-06-102020-06-10
235หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองซอลีฮุ้ลมุสลีมีน316172020-06-102020-06-10
236หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุสซุนนี241541442020-06-102020-06-10
237หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลนาซีฮะห์414202020-06-102020-06-10
238หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองหมู่ 5 กระทุ่มราย312112020-06-102020-06-10
239หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลอะมาน2842020-06-102020-06-10
240หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลฮาซานัย21352020-06-102020-06-10
241หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนนุรุ้ลลอฮ์1452020-06-102020-06-10
242หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองนูรุดดีน215182020-06-102020-06-10
243หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองนูรุสลาม425252020-06-102020-06-10
244หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองนูรุ้ลเอี๊ยะชาน28152020-06-102020-06-10
245หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเนี๊ยะมาตุ้ลมักบูนลีน319112020-06-102020-06-10
246หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลฆอนี2482020-06-102020-06-10
247หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองนูรุ้ลยากีน311172020-06-102020-06-10
248หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองวัดแสนเกษม310182020-06-102020-06-10
249หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองสะฟีรุสซาลาม312142020-06-102020-06-10
250หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองลำมดตะนอยสร้างสรรค์21162020-06-102020-06-10
251หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองภักดีธรรม730412020-06-102020-06-10
252หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองยายชุ่มอุทิศ525152020-06-102020-06-10
253หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองวัดพระยาปลา532252020-06-102020-06-10
254หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองวัดราษฎร์บำรุง317132020-06-102020-06-10
255หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองวัดลำต้อยติ่ง424132020-06-102020-06-10
256หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองวัดลำผักชี (ทิวะสุวรรณเตมีย์)428162020-06-102020-06-10
257หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองศิริวังพัฒนา319232020-06-102020-06-10
258หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองหมู่ 2 สื่อสันติ214112020-06-102020-06-10
259หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองหมู่ 9 มูลนิธิมัสยิดอัลฮุดา17119912020-06-102020-06-10
260หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองอินดารุ้ลมีนา301471392020-06-102020-06-10
261หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมูลนิธิอิสลามเพื่อการพัฒนา418142020-06-102020-06-10
262หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองฮาซานุดดีน21392020-06-102020-06-10
263หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนลำสลิดทองพัฒนา1780882020-06-102020-06-10
264หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมัสยิดดารุ้ลมูกร็อดรอบีน (ลำหิน)201401402020-06-102020-06-10
265หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี1155552020-06-102020-06-10
266หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสะพาน 1 20105952020-06-102020-06-10
267หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกำนันวิจิตร1461592020-06-102020-06-10
268หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสามัคคีชุมชน หมู่ 3251351002020-06-102020-06-10
269หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนหลวงพ่อทวีศักดิ์20129892020-06-102020-06-10
270หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเลียบคลองหมื่นแช่มหมู่ 1323131992020-06-102020-06-10
271หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบัวแก้ว20951152020-06-102020-06-10
272หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยรียนเทียนส่องเดย์แคร์528252020-06-102020-06-10
273หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผลิตน้ำดี629262020-06-102020-06-10
274หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนไผ่เลี้ยง740302020-06-102020-06-10
275หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแป้นรักษา850302020-06-102020-06-10
276หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสิริสมบัติ251241362020-06-102020-06-10
277หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก ประจำพื้นที่ทุ่งสองห้อง630352020-06-102020-06-10
278หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชายคลองบางบัว421192020-06-102020-06-10
279หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตรีเพชร 2516152020-06-102020-06-10
280หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบางบัว (หมู่บ้านพระอาทิตย์)516162020-06-102020-06-10
281หลักสี่ศูนย์สงเคราะห์เด็กทุ่งสองห้อง842412020-06-102020-06-10
282หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลาง319162020-06-102020-06-10
283หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนทหารเสือ316172020-06-102020-06-10
284ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนร่วมใจพิบูลย์ 2412192020-06-102020-06-10
285ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนทับแก้ว2752020-06-102020-06-10
286ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบึงพระราม 9426232020-06-102020-06-10
287ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา327152020-06-102020-06-10
288ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนโรงปูนฝั่งใต้313102020-06-102020-06-10
289ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 42-44417122020-06-102020-06-10
290ห้วยขวางศูนย์สงเคราะห์เด็กในแหล่งก่อสร้างอิตาเลี่ยน-ไทย419242020-06-102020-06-10
291ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งเรืองตอนปลาย739322020-06-102020-06-10
292ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนลาดพร้าว 45421122020-06-102020-06-10
293คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองเตยล็อค 61697902021-01-202021-01-20
294คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนดวงประทีป1375732021-01-202021-01-20
295คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาชุมชนใหม่733382021-01-202021-01-20
296คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาเด็กรวมน้ำใจ338262021-01-202021-01-20
297คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาใหม่737362021-01-202021-01-20
298คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแฟลต 121378602021-01-202021-01-20
299คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแฟลต 17429252021-01-202021-01-20
300คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแฟลต 23-24725452021-01-202021-01-20
301คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมคลองวัดสะพาน27122021-01-202021-01-20
302คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ313142021-01-202021-01-20
303คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนร่มเกล้า628322021-01-202021-01-20
304คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนล็อค 1-2-3520352021-01-202021-01-20
305คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดคลองเตยใน 1417152021-01-202021-01-20
306คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแฟลต 2528282021-01-202021-01-20
307คลองสานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ316142021-01-202021-01-20
308คลองสานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยวัฒนา415252021-01-202021-01-20
309คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกมาลุลอิสลาม291881762021-01-202021-01-20
310คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเจริญพัฒนา(คูคต)640302021-01-202021-01-20
311คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนราษฎร์นิมิตสัมพันธ์(ซารีฟะห์อุทิศ)425202021-01-202021-01-20
312คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพระยาสุเรนทร์544242021-01-202021-01-20
313คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพร้อมใจพัฒนา(สุขใจ)24192021-01-202021-01-20
314คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมีนทองพัฒนา535302021-01-202021-01-20
315คันนายาวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเกาะจวน21192021-01-202021-01-20
316คันนายาวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านเกาะ21192021-01-202021-01-20
317คันนายาวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน หมู่ 531192021-01-202021-01-20
318คันนายาวศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบุญศรีมุณีกรณ์281581672021-01-202021-01-20
319คันนายาวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบ้านนาซารีน317142021-01-202021-01-20
320คันนายาวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอิลมุน(สุเหร่าแดง)640342021-01-202021-01-20
321จตุจักรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสวนผัก3782021-01-202021-01-20
322จตุจักรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเสนานิคม 248122021-01-202021-01-20
323จตุจักรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมยุทธโยธาทหารบก41282021-01-202021-01-20
324จอมทองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบางมด21352021-01-202021-01-20
325จอมทองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดนูรุ้ลยากิน2552021-01-202021-01-20
326จอมทองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสีสุก213152021-01-202021-01-20
327จอมทองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนศิลปเดช41352021-01-202021-01-20
328จอมทองศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดยายร่ม49162021-01-202021-01-20
329ดอนเมืองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาตลาดกลาง27102021-01-202021-01-20
330ดอนเมืองศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดพรหมรังษี11102842021-01-202021-01-20
331ดอนเมืองศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสีกัน (พุทธสยาม)637362021-01-202021-01-20
332ดอนเมืองศูนย์เด็กปฐมวัย นปอ.ประจำพื้นที่สีกัน1053572021-01-202021-01-20
333ดอนเมืองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนปิ่นเจริญ 2321142021-01-202021-01-20
334ดินแดงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสุพรรณิการ์ 2315122021-01-202021-01-20
335ดินแดงศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ดินแดง310102021-01-202021-01-20
336ดินแดงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกลางเทวา1376692021-01-202021-01-20
337ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนข้างวัดสุคันธาราม3682021-01-202021-01-20
338ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพล ปตอ. พื้นที่เกียกกาย1036222021-01-202021-01-20
339ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดญวณ-คลองลำปัก3682021-01-202021-01-20
340ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม514122021-01-202021-01-20
341ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุโขทัยซอย 92662021-01-202021-01-20
342ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมท่าน้ำสามเสน511152021-01-202021-01-20
343ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน ม.พัน 3 รอ.21192021-01-202021-01-20
344ตลิ่งชันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจันทคุณาภรณ์1553552021-01-202021-01-20
345ตลิ่งชันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดจำปา2562021-01-202021-01-20
346ตลิ่งชันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดช่างเหล็ก-วัดเรไร619182021-01-202021-01-20
347ตลิ่งชันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์852432021-01-202021-01-20
348ตลิ่งชันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดปากน้ำฝั่งเหนือ21152021-01-202021-01-20
349ตลิ่งชันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมะกอก21122021-01-202021-01-20
350ทวีวัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดปุรณาวาส2051492021-01-202021-01-20
351ทวีวัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดโกมุทพุทธรังสี954432021-01-202021-01-20
352ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองเก้าห้อง21062021-01-202021-01-20
353ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนชมทรัพย์(การิมี)1081552021-01-202021-01-20
354ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบลูไลท์312142021-01-202021-01-20
355ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนประชาอุทิศ 68318222021-01-202021-01-20
356ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดพุทธบูชา (หมู่ 3 บางมด)417112021-01-202021-01-20
357ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน หมู่ 2 บางมด219112021-01-202021-01-20
358ทุ่งครุสถานรับเลี้ยงเด็กไฮเทคแอพพาเรล จำกัด415142021-01-202021-01-20
359ทุ่งครุศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ทุ่งครุ414192021-01-202021-01-20
360ทุ่งครุศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดทุ่งครุ1357672021-01-202021-01-20
361ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนใต้สะพานโซน 12692021-01-202021-01-20
362ธนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจตุรมิตรสัมพันธ์416242021-01-202021-01-20
363ธนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ863632021-01-202021-01-20
364ธนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดหิรัญรูจี (วัดน้อย)315122021-01-202021-01-20
365ธนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านสวนพลู738422021-01-202021-01-20
366บางกะปิศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง515142021-01-202021-01-20
367บางกะปิศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนลำสาลีพัฒนา950402021-01-202021-01-20
368บางกะปิศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุขสันต์ 26740302021-01-202021-01-20
369บางกะปิศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน 101 บึงทองหลาง3782021-01-202021-01-20
370บางกะปิศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีบุญเรือง1015212021-01-202021-01-20
371บางกอกน้อยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดไชยทิศ831172021-01-202021-01-20
372บางกอกน้อยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพิทักษา311751442021-01-202021-01-20
373บางกอกน้อยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดอัมพวา428222021-01-202021-01-20
374บางกอกน้อยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดครุฑ319112021-01-202021-01-20
375บางขุนเทียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนข้างสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา318192021-01-202021-01-20
376บางขุนเทียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเพชรทองคำ721242021-01-202021-01-20
377บางขุนเทียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพิพิธพัฒนโสภณ (วัดปทีปพลีผล)424102021-01-202021-01-20
378บางขุนเทียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสามัคคี855452021-01-202021-01-20
379บางขุนเทียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหลวงพ่อขาว521262021-01-202021-01-20
380บางเขนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเพชรสยาม419212021-01-202021-01-20
381บางเขนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัชรปราณี1492021-01-202021-01-20
382บางเขนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอนันต์สุขสันต์ รุ่น 18-20213102021-01-202021-01-20
383บางเขนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต161051052021-01-202021-01-20
384บางเขนศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์รามอินทรา24112021-01-202021-01-20
385บางเขนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเจริญศิริในชุมชนอาคารสวัสดิการ นทพ.39142021-01-202021-01-20
386บางเขนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์417112021-01-202021-01-20
387บางคอแหลมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดไผ่เงิน410102021-01-202021-01-20
388บางคอแหลมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดพระยาไกรระยะ 32762021-01-202021-01-20
389บางคอแหลมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนโรงแก้ว39132021-01-202021-01-20
390บางคอแหลมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสวนหลวง 11149482021-01-202021-01-20
391บางคอแหลมศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์บางคอแหลม2792021-01-202021-01-20
392บางคอแหลมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหลังสามร้อยห้อง ( 1 )515102021-01-202021-01-20
393บางแคศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศาลาแดง231031142021-01-202021-01-20
394บางแคศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วชิรราชวิทยายน (วัดพรหมสุวรรณสามัคคี)401882012021-01-202021-01-20
395บางซื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจันทร์เกษม525162021-01-202021-01-20
396บางซื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสวนรื่น424212021-01-202021-01-20
397บางซื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง1732021-01-202021-01-20
398บางซื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสีน้ำเงิน 1 (สมทรง จามรมาน)417132021-01-202021-01-20
399บางซื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหัวรถจักรตึกแดง (บางซื่อ)21352021-01-202021-01-20
400บางนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนข้างโรงงานธานินทร์31722021-01-202021-01-20
401บางนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนทองใบ39192021-01-202021-01-20
402บางนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวงษ์สวัสดิ์2442021-01-202021-01-20
403บางนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ (ลิขิต 2)742212021-01-202021-01-20
404บางพลัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาซอย 79633272021-01-202021-01-20
405บางพลัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดดาวดึงษาราม320152021-01-202021-01-20
406บางพลัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดเทพากร435252021-01-202021-01-20
407บางพลัดศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดวิมุตยาราม417232021-01-202021-01-20
408บางพลัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองสวนพริก315202021-01-202021-01-20
409บึงกุ่มศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสามัคคีพัฒนา417182021-01-202021-01-20
410บึงกุ่มศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 11867702021-01-202021-01-20
411บึงกุ่มศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2962412021-01-202021-01-20
412บึงกุ่มศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดนวลจันทร์261051162021-01-202021-01-20
413บึงกุ่มศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบางเตย291271272021-01-202021-01-20
414บึงกุ่มศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์บึงกุ่ม46152021-01-202021-01-20
415บึงกุ่มศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสมหวัง1680832021-01-202021-01-20
416ปทุมวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเคหะชุมชนบ่อนไก่621192021-01-202021-01-20
417ปทุมวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาบ่อนไก่29112021-01-202021-01-20
418ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเกาะกลาง1691892021-01-202021-01-20
419ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านม้า421292021-01-202021-01-20
420ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนร่วมใจพัฒนา1691872021-01-202021-01-20
421ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอ่อนนุช (เกาะมุสลิม)315152021-01-202021-01-20
422ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่421172021-01-202021-01-20
423ประเวศศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ประเวศ37132021-01-202021-01-20
424ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนอาคารสงเคราะห์อ่อนนุช 86212112021-01-202021-01-20
425ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกระทุ่มเสือปลา21282021-01-202021-01-20
426ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ630352021-01-202021-01-20
427ป้อมปราบฯศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์41792021-01-202021-01-20
428ป้อมปราบฯศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร315102021-01-202021-01-20
429ป้อมปราบฯศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค311142021-01-202021-01-20
430พญาไทศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดไผ่ตัน831342021-01-202021-01-20
431พญาไทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (ชุมชนสนามเป้า)1332021-01-202021-01-20
432พญาไทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.1 พัน.1 รอ. (ชุมชนราชวัลลภ 2)411142021-01-202021-01-20
433พญาไทศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนราชวัลลภ 32762021-01-202021-01-20
434พญาไทศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแฟลตลือชา21032021-01-202021-01-20
435พระโขนงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า1233312021-01-202021-01-20
436ภาษีเจริญศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนนวมประดิษฐ์759472021-01-202021-01-20
437ภาษีเจริญศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแสงหิรัญ315202021-01-202021-01-20
438มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคู้ล่างสร้างสรรค์3992021-01-202021-01-20
439มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวังทองพัฒนา1842021-01-202021-01-20
440มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบางชันพัฒนา320152021-01-202021-01-20
441มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนนูรุ้ลอิสลาม522302021-01-202021-01-20
442มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมีนบุรีอุปถัมป์414162021-01-202021-01-20
443มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรามอินทราเนรมิต639402021-01-202021-01-20
444มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนราษฎร์พัฒนา1585792021-01-202021-01-20
445มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสามัคคีคลองสองต้นนุ่น417182021-01-202021-01-20
446มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุภาวัลย์-เทพารักษ์1560502021-01-202021-01-20
447มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านคูคตพัฒนา946442021-01-202021-01-20
448มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ 742392021-01-202021-01-20
449มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านธรากร634382021-01-202021-01-20
450มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านปรีชา 10644412021-01-202021-01-20
451มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอิดซ์ฮาร์ด1072562021-01-202021-01-20
452มีนบุรีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแสนสุข1793772021-01-202021-01-20
453มีนบุรีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบำเพ็ญเหนือ853582021-01-202021-01-20
454มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งนภา231052021-01-202021-01-20
455มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดทองสัมฤทธิ์213112021-01-202021-01-20
456มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอันนูรอยน์ (บึงขวาง)1679812021-01-202021-01-20
457มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอับดุลรอมาน2882021-01-202021-01-20
458มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดอัตตั๊กวาพัฒนา (คลองสองต้นนุ่น)210172021-01-202021-01-20
459มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอัลฮูดา218132021-01-202021-01-20
460ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเชื้อเพลิงนอก521212021-01-202021-01-20
461ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเชื้อเพลิงใน523242021-01-202021-01-20
462ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบุณยรักษ์21272021-01-202021-01-20
463ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบัวหลวง210112021-01-202021-01-20
464ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนปรีชา 12852021-01-202021-01-20
465ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเย็นอากาศ 2633222021-01-202021-01-20
466ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดช่องลม2852021-01-202021-01-20
467ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนโสณมัย-อร่ามดวง2982021-01-202021-01-20
468ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเศตะพราหมณ์31172021-01-202021-01-20
469ราชเทวีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนนิคมมักกะสัน1243442021-01-202021-01-20
470ราชเทวีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมคลองสามเสน2962021-01-202021-01-20
471ราชเทวีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน (ร่วมใจ)434282021-01-202021-01-20
472ราษฎร์บูรณะศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสถาพร2782021-01-202021-01-20
473ราษฎร์บูรณะศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ321192021-01-202021-01-20
474ราษฎร์บูรณะศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนจีนะ315152021-01-202021-01-20
475ราษฎร์บูรณะศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน320252021-01-202021-01-20
476ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจิตรา421242021-01-202021-01-20
477ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนดารุลมุกีมอุปถัมภ์215162021-01-202021-01-20
478ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหลังวัดลานบุญ (ทองคำอุปถัมภ์)627322021-01-202021-01-20
479ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบำรุงรื่น418172021-01-202021-01-20
480ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านเคหะนคร 2 (พิวซิวติ่ง-ลิ้มเซาะคิ้ม)618242021-01-202021-01-20
481ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรปลูกศรัทธา1041452021-01-202021-01-20
482ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 5 โซน 11744392021-01-202021-01-20
483ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรประชาร่วมใจฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 6 โซน 12624342021-01-202021-01-20
484ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสุทธาโภชน์สุนทรอุปถัมภ์2592021-01-202021-01-20
485ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนทิพพาวาส533192021-01-202021-01-20
486ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 1 โซน 7947312021-01-202021-01-20
487ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 2 โซน 9316172021-01-202021-01-20
488ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 3 โซน 81396762021-01-202021-01-20
489ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 4 โซน 1017103922021-01-202021-01-20
490ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดราชโกษา1322192021-01-202021-01-20
491ลาดกระบังศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ประชาร่วมใจ21072021-01-202021-01-20
492ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดพลมานีย์1654472021-01-202021-01-20
493ลาดพร้าวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านเนียมกล่ำสามัคคี321242021-01-202021-01-20
494ลาดพร้าวศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71215202021-01-202021-01-20
495ลาดพร้าวศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดลาดพร้าว221991742021-01-202021-01-20
496วังทองหลางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจันทราสุข636342021-01-202021-01-20
497วังทองหลางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนา519312021-01-202021-01-20
498วังทองหลางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนลาดพร้าว 91319212021-01-202021-01-20
499วังทองหลางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านพลับพลา425202021-01-202021-01-20
500วัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุเหร่าบ้านดอน619192021-01-202021-01-20
501วัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนศาลาลอย41452021-01-202021-01-20
502สะพานสูงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่ 8 สะพานสูง (สุเหร่าซีรอ)472302402021-01-202021-01-20
503สะพานสูงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแสงธรรมคลองมณี381881922021-01-202021-01-20
504สะพานสูงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหัวบ้านคลองบางเลา532342021-01-202021-01-20
505สะพานสูงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดย่ามีลุ้ลอิบาดะห์1366642021-01-202021-01-20
506สาทรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์2532021-01-202021-01-20
507สาทรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาซอยสวนพลู15105852021-01-202021-01-20
508สาทรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู963722021-01-202021-01-20
509สายไหมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมใจสามัคคี1669712021-01-202021-01-20
510สายไหมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดลุ่มเจริญศรัทธา1367662021-01-202021-01-20
511สายไหมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพูนทรัพย์531362021-01-202021-01-20
512สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองสะแก515152021-01-202021-01-20
513สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนธรรมานุรักษ์2386802021-01-202021-01-20
514สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนนาคภาษิต413142021-01-202021-01-20
515สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนประสาทศีล936512021-01-202021-01-20
516สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า925212021-01-202021-01-20
517สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านป่า527172021-01-202021-01-20
518สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนโมราวรรณ 141582021-01-202021-01-20
519สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนร่วมใจ3662021-01-202021-01-20
520สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแหลมทองพัฒนา954402021-01-202021-01-20
521สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอัลกุ๊บรอ534342021-01-202021-01-20
522สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอัลเอี๊ยะติซอม310172021-01-202021-01-20
523สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเอื้ออารีย์1459692021-01-202021-01-20
524สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองจวน316142021-01-202021-01-20
525หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกิตติเหมกรณ์430192021-01-202021-01-20
526หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา1872021-01-202021-01-20
527หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองซอลีฮุ้ลมุสลีมีน214112021-01-202021-01-20
528หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุสซุนนี241601282021-01-202021-01-20
529หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลนาซีฮะห์418222021-01-202021-01-20
530หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองหมู่ 5 กระทุ่มราย313132021-01-202021-01-20
531หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลอะมาน21062021-01-202021-01-20
532หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลฮาซานัย21862021-01-202021-01-20
533หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนนุรุ้ลลอฮ์1732021-01-202021-01-20
534หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองนูรุดดีน322212021-01-202021-01-20
535หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองนูรุสลาม424242021-01-202021-01-20
536หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองนูรุ้ลเอี๊ยะชาน1962021-01-202021-01-20
537หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเนี๊ยะมาตุ้ลมักบูนลีน316232021-01-202021-01-20
538หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลฆอนี2842021-01-202021-01-20
539หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองนูรุ้ลยากีน311142021-01-202021-01-20
540หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองวัดแสนเกษม311142021-01-202021-01-20
541หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองสะฟีรุสซาลาม311152021-01-202021-01-20
542หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองลำมดตะนอยสร้างสรรค์215102021-01-202021-01-20
543หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองภักดีธรรม724472021-01-202021-01-20
544หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองยายชุ่มอุทิศ514122021-01-202021-01-20
545หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองวัดพระยาปลา527232021-01-202021-01-20
546หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองวัดราษฎร์บำรุง39142021-01-202021-01-20
547หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองวัดลำต้อยติ่ง422142021-01-202021-01-20
548หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองวัดลำผักชี (ทิวะสุวรรณเตมีย์)520162021-01-202021-01-20
549หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองศิริวังพัฒนา422212021-01-202021-01-20
550หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองหมู่ 2 สื่อสันติ216102021-01-202021-01-20
551หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองหมู่ 9 มูลนิธิมัสยิดอัลฮุดา1899772021-01-202021-01-20
552หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองอินดารุ้ลมีนา311401552021-01-202021-01-20
553หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมูลนิธิอิสลามเพื่อการพัฒนา318172021-01-202021-01-20
554หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองฮาซานุดดีน2972021-01-202021-01-20
555หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนลำสลิดทองพัฒนา1775682021-01-202021-01-20
556หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมัสยิดดารุ้ลมูกร็อดรอบีน (ลำหิน)251361402021-01-202021-01-20
557หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี1237612021-01-202021-01-20
558หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสะพาน 1 2369492021-01-202021-01-20
559หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกำนันวิจิตร1438312021-01-202021-01-20
560หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสามัคคีชุมชน หมู่ 32579542021-01-202021-01-20
561หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเลียบคลองหมื่นแช่มหมู่ 1324110682021-01-202021-01-20
562หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบัวแก้ว2376742021-01-202021-01-20
563หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยรียนเทียนส่องเดย์แคร์720102021-01-202021-01-20
564หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผลิตน้ำดี720172021-01-202021-01-20
565หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนไผ่เลี้ยง931222021-01-202021-01-20
566หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแป้นรักษา827202021-01-202021-01-20
567หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสิริสมบัติ25931152021-01-202021-01-20
568หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก ประจำพื้นที่ทุ่งสองห้อง623212021-01-202021-01-20
569หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชายคลองบางบัว317132021-01-202021-01-20
570หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตรีเพชร 2513122021-01-202021-01-20
571หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบางบัว (หมู่บ้านพระอาทิตย์)416142021-01-202021-01-20
572หลักสี่ศูนย์สงเคราะห์เด็กทุ่งสองห้อง836452021-01-202021-01-20
573หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลาง315142021-01-202021-01-20
574หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนทหารเสือ31582021-01-202021-01-20
575ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนร่วมใจพิบูลย์ 2410102021-01-202021-01-20
576ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนทับแก้ว2832021-01-202021-01-20
577ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบึงพระราม 9421132021-01-202021-01-20
578ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา321162021-01-202021-01-20
579ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนโรงปูนฝั่งใต้31392021-01-202021-01-20
580ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 42-443872021-01-202021-01-20
581ห้วยขวางศูนย์สงเคราะห์เด็กในแหล่งก่อสร้างอิตาเลี่ยน-ไทย414102021-01-202021-01-20
582ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งเรืองตอนปลาย733312021-01-202021-01-20
583ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนลาดพร้าว 45314102021-01-202021-01-20