โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

9. มีการแก้ไขระเบียบและกฎหมายเพื่อใช้งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน : 261

ค่าเป้าหมาย มีการเสนอแก้ไขกฏหมายและระเบียบด้านงบประมาณต่อผู้บร : ร้อยละ 80

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๒

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ระเบียบและกฎหมาย หมายถึง หลักเกณฑ์ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือแนวทางต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนระเบียบและกฎหมายที่ได้รับการแก้ไข X 100/จำนวนระเบียบและกฎหมายที่นำไปใช้กับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานระบบงบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0006 : แผนและขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้าในการแก้ไขระเบียบและกฎหมายเพื่อใช้งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน)

ตาราง : ภารกิจพัฒนากฎหมายและระเบียบด้านงบประมาณ

หน่วยงาน : สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

คำอธิบายตาราง : จัดเก็บตามชื่อตัวชี้วัด แสดงผลการดำเนินงาน เหตุผล และเอกสารประกอบ

idindicatorsstatusreasonreferenceadddateupdatedate
1มีการแก้ไขระเบียบและกฎหมายเพื่อใช้งบประมาณแบบมุ่งแน้นผลงานอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2563บันทึกหนังสือ ที่ กท 0100/732 ลงวันที่ 15 เม.ย. 63 เรื่อง ลงนามในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 2020-06-102020-06-10
2มีการแก้ไขระเบียบและกฎหมายเพื่อใช้งบประมาณแบบมุ่งแน้นผลงานดำเนินการแล้วเสร็จประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 76 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 144 ง ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 มีผลใช้บังคับแล้ว และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้ลงเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว http://203.155.220.217/budd/main/upload/2020/06/19/A20200619154051.PDF2020-07-092020-07-09
3มีการแก้ไขระเบียบและกฎหมายเพื่อใช้งบประมาณแบบมุ่งแน้นผลงานดำเนินการแล้วเสร็จประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 76 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 144 ง ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 มีผลใช้บังคับแล้ว และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้ลงเว็บไซด์ของสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว http://203.155.220.217/budd/main/upload/2020/06/19/A20200619154051.PDF2020-08-112020-08-11
4มีการแก้ไขระเบียบและกฎหมายเพื่อใช้งบประมาณแบบมุ่งแน้นผลงานดำเนินการแล้วเสร็จประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 76 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 144 ง ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 มีผลใช้บังคับแล้ว และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้ลงเว็บไซด์ของสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว http://203.155.220.217/budd/main/upload/2020/06/19/A20200619154051.PDF2020-09-082020-09-08
5มีการแก้ไขระเบียบและกฎหมายเพื่อใช้งบประมาณแบบมุ่งแน้นผลงานดำเนินการแล้วเสร็จประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 76 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 144 ง ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 มีผลใช้บังคับแล้ว และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้ลงเว็บไซด์ของสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างยกร่างระเบียบกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ http://203.155.220.217/budd/main/upload/2020/06/19/A20200619154051.PDF2020-11-112020-11-11
6มีการแก้ไขระเบียบและกฎหมายเพื่อใช้งบประมาณแบบมุ่งแน้นผลงานดำเนินการแล้วเสร็จประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 76 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 144 ง ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 มีผลใช้บังคับแล้ว และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้ลงเว็บไซด์ของสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้ได้แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างข้อบัญญัติ แบะระเบียบกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานยกร่างข้อบัญญัติ และระเบียบกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไข ที่ 243/25622020-12-072020-12-07
7มีการแก้ไขระเบียบและกฎหมายเพื่อใช้งบประมาณแบบมุ่งแน้นผลงานดำเนินการแล้วเสร็จประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 76 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 144 ง ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 มีผลใช้บังคับแล้ว และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้ลงเว็บไซด์ของสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้ได้แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างข้อบัญญัติ แบะระเบียบกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไข หรือปรับปรุงข้อบัญญัติ กทม. และระเบียบ กทม. ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ที่ 243_2562 คำสั่งคณะทำงานยกร่างข้อบัญญัติ และระเบียบ กทม. ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ คำสั่งที่ 1_25632021-01-132021-01-13
8มีการแก้ไขระเบียบและกฎหมายเพื่อใช้งบประมาณแบบมุ่งแน้นผลงานดำเนินการแล้วเสร็จประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 76 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 144 ง ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 มีผลใช้บังคับแล้ว และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้ลงเว็บไซด์ของสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้คณะทำงานยกร่างข้อบัญญัติ ฯ ได้จัดประชุมพิจารณายกร่างระเบียบกรุงเทพมหานคร ฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.1)คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไข หรือปรับปรุงข้อบัญญัติ กทม. และระเบียบ กทม. ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ที่ 243_2562 คำสั่งคณะทำงานยกร่างข้อบัญญัติ และระเบียบ กทม. ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ คำสั่งที่ 1_25632021-02-102021-02-10
9มีการแก้ไขระเบียบและกฎหมายเพื่อใช้งบประมาณแบบมุ่งแน้นผลงานดำเนินการแล้วเสร็จประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 76 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 144 ง ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 มีผลใช้บังคับแล้ว และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้ลงเว็บไซด์ของสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้คณะทำงานยกร่างข้อบัญญัติ ฯ ได้จัดประชุมพิจารณายกร่างระเบียบกรุงเทพมหานคร ฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.1)คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไข หรือปรับปรุงข้อบัญญัติ กทม. และระเบียบ กทม. ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ที่ 243_2562 คำสั่งคณะทำงานยกร่างข้อบัญญัติ และระเบียบ กทม. ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ คำสั่งที่ 1_25632021-03-052021-03-05
10มีการแก้ไขระเบียบและกฎหมายเพื่อใช้งบประมาณแบบมุ่งแน้นผลงานดำเนินการแล้วเสร็จประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 76 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 144 ง ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 มีผลใช้บังคับแล้ว และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้ลงเว็บไซด์ของสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้คณะทำงานยกร่างข้อบัญญัติ ฯ ได้จัดประชุมพิจารณายกร่างระเบียบกรุงเทพมหานคร ฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.1)คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไข หรือปรับปรุงข้อบัญญัติ กทม. และระเบียบ กทม. ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ที่ 243_2562 คำสั่งคณะทำงานยกร่างข้อบัญญัติ และระเบียบ กทม. ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ คำสั่งที่ 1_25632021-04-082021-04-08
11มีการแก้ไขระเบียบและกฎหมายเพื่อใช้งบประมาณแบบมุ่งแน้นผลงานดำเนินการแล้วเสร็จประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 76 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 144 ง ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 มีผลใช้บังคับแล้ว และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้ลงเว็บไซด์ของสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้คณะทำงานยกร่างข้อบัญญัติ ฯ ได้จัดประชุมพิจารณายกร่างระเบียบกรุงเทพมหานคร ฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.1)คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไข หรือปรับปรุงข้อบัญญัติ กทม. และระเบียบ กทม. ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ที่ 243_2562 คำสั่งคณะทำงานยกร่างข้อบัญญัติ และระเบียบ กทม. ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ คำสั่งที่ 1_25632021-05-142021-05-14
12มีการแก้ไขระเบียบและกฎหมายเพื่อใช้งบประมาณแบบมุ่งแน้นผลงานดำเนินการแล้วเสร็จประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 76 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 144 ง ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 มีผลใช้บังคับแล้ว และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างพิจารณาร่างระเบียบฯ ครั้งสุดท้ายโดยคณะกรรมการพิจารณาร่าง ฯ ก่อนเสนอร่างระเบียบให้แก่กรรมการพิจารณากฎหมายของกรุงเทพมหานครคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไข หรือปรับปรุงข้อบัญญัติ กทม. และระเบียบ กทม. ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ที่ 243_2562 คำสั่งคณะทำงานยกร่างข้อบัญญัติ และระเบียบ กทม. ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ คำสั่งที่ 1_25632021-06-142021-06-14
13มีการแก้ไขระเบียบและกฎหมายเพื่อใช้งบประมาณแบบมุ่งแน้นผลงานดำเนินการแล้วเสร็จประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 76 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 144 ง ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 มีผลใช้บังคับแล้ว และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างพิจารณาร่างระเบียบฯ ครั้งสุดท้ายโดยคณะกรรมการพิจารณาร่าง ฯ ก่อนเสนอร่างระเบียบให้แก่กรรมการพิจารณากฎหมายของกรุงเทพมหานครคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไข หรือปรับปรุงข้อบัญญัติ กทม. และระเบียบ กทม. ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ที่ 243_2562 คำสั่งคณะทำงานยกร่างข้อบัญญัติ และระเบียบ กทม. ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ คำสั่งที่ 1_25632021-07-132021-07-13
14มีการแก้ไขระเบียบและกฎหมายเพื่อใช้งบประมาณแบบมุ่งแน้นผลงานดำเนินการแล้วเสร็จประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 76 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 144 ง ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 มีผลใช้บังคับแล้ว และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างพิจารณาร่างระเบียบฯ ครั้งสุดท้ายโดยคณะกรรมการพิจารณาร่าง ฯ ก่อนเสนอร่างระเบียบให้แก่กรรมการพิจารณากฎหมายของกรุงเทพมหานครคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไข หรือปรับปรุงข้อบัญญัติ กทม. และระเบียบ กทม. ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ที่ 243_2562 คำสั่งคณะทำงานยกร่างข้อบัญญัติ และระเบียบ กทม. ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ คำสั่งที่ 1_25632021-08-112021-08-11
15มีการแก้ไขระเบียบและกฎหมายเพื่อใช้งบประมาณแบบมุ่งแน้นผลงานดำเนินการแล้วเสร็จประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 76 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 144 ง ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 มีผลใช้บังคับแล้ว และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างนำเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานครคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไข หรือปรับปรุงข้อบัญญัติ กทม. และระเบียบ กทม. ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ที่ 243_2562 คำสั่งคณะทำงานยกร่างข้อบัญญัติ และระเบียบ กทม. ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ คำสั่งที่ 1_25632021-09-102021-09-10