โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

9. จำนวนการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมไม่เพิ่มขึ้นจากปี 2563 : 257

ค่าเป้าหมาย เท่าปี พ.ศ. 2562 (ปีฐาน) : เท่าปี พ.ศ. 2562 (ปีฐาน)

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ
:มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:เป้าหมายที่ ๔.๑.๒ ศูนย์ชุมชนย่อยในเมืองชั้นนอกเติบโตตามผังเมืองรวมอย่างเต็มศักยภาพ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมหมายถึง พื้นที่เพื่อการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 2. กฎหมายและมาตรการทางผังเมืองที่เกี่ยวข้องในการควบคุมพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมคือ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 3. พื้นที่เขตเป้าหมายดำเนินการ คือ พื้นที่เขตบางแค 4. จำนวนการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมในปีที่ผ่านมา(2562)(ราย) 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1) จัดแบ่งพื้นที่และเจ้าหน้าที่ - จัดแบ่งเขตพื้นที่และจำนวนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 2) เตรียมการตรวจสอบ 3) ตรวจสอบยังพื้นที่เป้าหมาย - บันทึกข้อมูล จัดทำแผนที่ตั้งสังเขปถ่ายภาพ และการวัดระยะอาคาร 4) รายงานผลตรวจสอบอาจเข้าข่ายกระทำผิดหนังสือแจ้งสำนักงานเขต - จัดทำหนังสือรายงานผลการตรวจสอบ (รายงานผลการตรวจสอบมีรายละเอียดของข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย สามารถสรุปได้ว่าอาจเข้าข่ายการกระทำผิด) - หนังสือแจ้งสำนักงานเขตเพื่อประสานดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 5) ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองพิจารณลงนามหนังสือ - ผอ.สวพ. พิจารณาลงนามในหนังสือแจ้งสำนักงานเขตเพื่อประสานให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ (หนังสือแจ้งประสานสำนักงานเขตมีรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายที่สรุปได้ว่าอาจเข้าข่ายกระทำผิด) 6) ส่งหนังสือแจ้งสำนักงานเขตดำเนินการ(หนังสือส่งสำนักงานเขตได้แนบผลการตรวจสอบเบื้องต้นไว้ครบถ้วนเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ว่ามีการกระทำผิดหรือไม่)

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนกรณีการกระทำคววามผิดในการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมไม่เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๓ เปรียบเทียบฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมในส่วนของการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมระหว่างปี 2563 และ 2562

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำรวจพื้นที่เป้าหมายตามขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050200-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (bma_stat0107 : จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร)

ตาราง : 2ข้อมูลความหนาแน่นของประชากรจำแนกตามพื้นที่เขต

หน่วยงาน : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

คำอธิบายตาราง :

idstepidarea_bmasubdistrict_id_idsubdistrict_namesubdistrict_iddistrict_namechangwat_idchangwat_namepopmale62popfemale62poptotal62house62popden62adddateupdatedate
111.647100101พระบรมมหาราชวัง1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร223814473685120722372020-05-212020-05-21
220.72100102วังบูรพาภิรมย์1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร53585056104145363144642020-05-212020-05-21
330.22100103วัดราชบพิธ1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร142417143138979142642020-05-212020-05-21
440.23100104สำราญราษฎร์1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร1595150430991139134742020-05-212020-05-21
550.144100105ศาลเจ้าพ่อเสือ1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร1311181931301000217362020-05-212020-05-21
660.153100106เสาชิงช้า1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร100011462146703140262020-05-212020-05-21
770.496100107บวรนิเวศ1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร196824954463157089982020-05-212020-05-21
880.193100108ตลาดยอด1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร1017121622331190115702020-05-212020-05-21
990.339100109ชนะสงคราม1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร885958184382954372020-05-212020-05-21
10100.414100110บ้านพานถม1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร2807362364302015155312020-05-212020-05-21
11110.458100111บางขุนพรหม1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร215821444302219093932020-05-212020-05-21
12120.522100112วัดสามพระยา1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร13191499281897053982020-05-212020-05-21
13132.233100201ดุสิต1002ดุสิต10กรุงเทพมหานคร7303510112404253555552020-05-212020-05-21
14141.074100202วชิรพยาบาล1002ดุสิต10กรุงเทพมหานคร4640595610596305698662020-05-212020-05-21
15151.737100203สวนจิตรลดา1002ดุสิต10กรุงเทพมหานคร351537677282245041922020-05-212020-05-21
16160.339100204สี่แยกมหานาค1002ดุสิต10กรุงเทพมหานคร3539364871872433212012020-05-212020-05-21
17175.282100206ถนนนครไชยศรี1002ดุสิต10กรุงเทพมหานคร2961822682523002148199022020-05-212020-05-21
181838.132100301กระทุ่มราย1003หนองจอก10กรุงเทพมหานคร1928420416397001618810412020-05-212020-05-21
191929.992100302หนองจอก1003หนองจอก10กรุงเทพมหานคร10805115702237580807462020-05-212020-05-21
202030.849100303คลองสิบ1003หนองจอก10กรุงเทพมหานคร45044581908523682942020-05-212020-05-21
212138.867100304คลองสิบสอง1003หนองจอก10กรุงเทพมหานคร574159581169942443012020-05-212020-05-21
222222.524100305โคกแฝด1003หนองจอก10กรุงเทพมหานคร1678817402341901184215182020-05-212020-05-21
232317.75100306คู้ฝั่งเหนือ1003หนองจอก10กรุงเทพมหานคร8723921717940616510112020-05-212020-05-21
242433.358100307ลำผักชี1003หนองจอก10กรุงเทพมหานคร150501630331353132309402020-05-212020-05-21
252524.789100308ลำต้อยติ่ง1003หนองจอก10กรุงเทพมหานคร47874893968029313902020-05-212020-05-21
26260.889100401มหาพฤฒาราม1004บางรัก10กรุงเทพมหานคร50505930109806476123512020-05-212020-05-21
27272.074100402สีลม1004บางรัก10กรุงเทพมหานคร90609653187131249690232020-05-212020-05-21
28280.82100403สุริยวงศ์1004บางรัก10กรุงเทพมหานคร244326325075491861892020-05-212020-05-21
29290.689100404บางรัก1004บางรัก10กรุงเทพมหานคร135914012760144640062020-05-212020-05-21
30301.064100405สี่พระยา1004บางรัก10กรุงเทพมหานคร49225777106997011100552020-05-212020-05-21
313118.406100502อนุสาวรีย์1005บางเขน10กรุงเทพมหานคร4447047370918405902549902020-05-212020-05-21
323223.717100508ท่าแร้ง1005บางเขน10กรุงเทพมหานคร4480352357971605358940972020-05-212020-05-21
333312.062100601คลองจั่น1006บางกะปิ10กรุงเทพมหานคร3585142296781474802564792020-05-212020-05-21
343416.461100608หัวหมาก1006บางกะปิ10กรุงเทพมหานคร3070837253679615690141292020-05-212020-05-21
35351.3100701รองเมือง1007ปทุมวัน10กรุงเทพมหานคร79388613165517158127322020-05-212020-05-21
36361.403100702วังใหม่1007ปทุมวัน10กรุงเทพมหานคร336834376805624148502020-05-212020-05-21
37372.181100703ปทุมวัน1007ปทุมวัน10กรุงเทพมหานคร190034845384107524692020-05-212020-05-21
38383.485100704ลุมพินี1007ปทุมวัน10กรุงเทพมหานคร85489797183451862952642020-05-212020-05-21
39390.535100801ป้อมปราบศัตรูพ่าย1008ป้อมปราบศัตรูพ่าย10กรุงเทพมหานคร70597522145816406272542020-05-212020-05-21
40400.347100802วัดเทพศิรินทร์1008ป้อมปราบศัตรูพ่าย10กรุงเทพมหานคร3239325264912743187062020-05-212020-05-21
41410.448100803คลองมหานาค1008ป้อมปราบศัตรูพ่าย10กรุงเทพมหานคร4336479291285664203752020-05-212020-05-21
42420.251100804บ้านบาตร1008ป้อมปราบศัตรูพ่าย10กรุงเทพมหานคร3348326566132586263472020-05-212020-05-21
43430.35100805วัดโสมนัส1008ป้อมปราบศัตรูพ่าย10กรุงเทพมหานคร3254341866722207190632020-05-212020-05-21
44448.815100905บางจาก1009พระโขนง10กรุงเทพมหานคร3041537119675344161576612020-05-212020-05-21
45455.171100910พระโขนงใต้1009พระโขนง10กรุงเทพมหานคร987611588214641683041512020-05-212020-05-21
464628.459101001มีนบุรี1010มีนบุรี10กรุงเทพมหานคร4549251893973854690434222020-05-212020-05-21
474735.186101002แสนแสบ1010มีนบุรี10กรุงเทพมหานคร2184823353452011414712852020-05-212020-05-21
484810.823101101ลาดกระบัง1011ลาดกระบัง10กรุงเทพมหานคร1423516118303531880828042020-05-212020-05-21
494914.297101102คลองสองต้นนุ่น1011ลาดกระบัง10กรุงเทพมหานคร3229735729680263278447582020-05-212020-05-21
505017.458101103คลองสามประเวศ1011ลาดกระบัง10กรุงเทพมหานคร7531838415915112639122020-05-212020-05-21
515133.752101104ลำปลาทิว1011ลาดกระบัง10กรุงเทพมหานคร119711290724878129747372020-05-212020-05-21
525225.834101105ทับยาว1011ลาดกระบัง10กรุงเทพมหานคร1456515861304261782511782020-05-212020-05-21
535321.695101106ขุมทอง1011ลาดกระบัง10กรุงเทพมหานคร40454126817128143772020-05-212020-05-21
54549.984101203ช่องนนทรี1012ยานนาวา10กรุงเทพมหานคร2240826123485313269248612020-05-212020-05-21
55556.678101204บางโพงพาง1012ยานนาวา10กรุงเทพมหานคร1395815325292831971143852020-05-212020-05-21
56560.484101301จักรวรรดิ์1013สัมพันธวงศ์10กรุงเทพมหานคร3409349969085026142732020-05-212020-05-21
57570.483101302สัมพันธวงศ์1013สัมพันธวงศ์10กรุงเทพมหานคร4071424883194422172242020-05-212020-05-21
58580.449101303ตลาดน้อย1013สัมพันธวงศ์10กรุงเทพมหานคร3497373972363747161162020-05-212020-05-21
59594.923101401สามเสนใน1014พญาไท10กรุงเทพมหานคร1779315248330412067267122020-05-212020-05-21
60604.672101406พญาไท1014พญาไท10กรุงเทพมหานคร1659219749363412375377782020-05-212020-05-21
61610.785101501วัดกัลยาณ์1015ธนบุรี10กรุงเทพมหานคร4073459686692765110432020-05-212020-05-21
62620.691101502หิรัญรูจี1015ธนบุรี10กรุงเทพมหานคร55906316119063967172302020-05-212020-05-21
63631.523101503บางยี่เรือ1015ธนบุรี10กรุงเทพมหานคร998310708206917973135862020-05-212020-05-21
64641.21101504บุคคโล1015ธนบุรี10กรุงเทพมหานคร804893261737412979143592020-05-212020-05-21
65651.823101505ตลาดพลู1015ธนบุรี10กรุงเทพมหานคร7021805915080890782722020-05-212020-05-21
66661.289101506ดาวคะนอง1015ธนบุรี10กรุงเทพมหานคร805993331739211881134932020-05-212020-05-21
67671.23101507สำเหร่1015ธนบุรี10กรุงเทพมหานคร69847953149378619121442020-05-212020-05-21
68680.834101601วัดอรุณ1016บางกอกใหญ่10กรุงเทพมหานคร68726671135434157162392020-05-212020-05-21
69695.346101602วัดท่าพระ1016บางกอกใหญ่10กรุงเทพมหานคร2439428215526092751498412020-05-212020-05-21
70705.342101701ห้วยขวาง1017ห้วยขวาง10กรุงเทพมหานคร1223215109273413201651182020-05-212020-05-21
71715.408101702บางกะปิ1017ห้วยขวาง10กรุงเทพมหานคร870510284189892562935112020-05-212020-05-21
72724.283101704สามเสนนอก1017ห้วยขวาง10กรุงเทพมหานคร1697221038380102423288752020-05-212020-05-21
73731.317101801สมเด็จเจ้าพระยา1018คลองสาน10กรุงเทพมหานคร5858660912467505394662020-05-212020-05-21
74740.727101802คลองสาน1018คลองสาน10กรุงเทพมหานคร75008114156145863214772020-05-212020-05-21
75752.234101803บางลำภูล่าง1018คลองสาน10กรุงเทพมหานคร11128129422407013309107742020-05-212020-05-21
76761.773101804คลองต้นไทร1018คลองสาน10กรุงเทพมหานคร8585104611904615141107422020-05-212020-05-21
77771.251101901คลองชักพระ1019ตลิ่งชัน10กรุงเทพมหานคร4922551310435459583412020-05-212020-05-21
78785.183101902ตลิ่งชัน1019ตลิ่งชัน10กรุงเทพมหานคร1154113330248711135147992020-05-212020-05-21
79797.338101903ฉิมพลี1019ตลิ่งชัน10กรุงเทพมหานคร111501285624006951632712020-05-212020-05-21
80804.253101904บางพรม1019ตลิ่งชัน10กรุงเทพมหานคร6550718913739484732302020-05-212020-05-21
81818.539101905บางระมาด1019ตลิ่งชัน10กรุงเทพมหานคร92641045519719793623092020-05-212020-05-21
82822.915101907บางเชือกหนัง1019ตลิ่งชัน10กรุงเทพมหานคร5625638412009428741202020-05-212020-05-21
83831.258102004ศิริราช1020บางกอกน้อย10กรุงเทพมหานคร85987507161054335128022020-05-212020-05-21
84842.076102005บ้านช่างหล่อ1020บางกอกน้อย10กรุงเทพมหานคร14889157073059612101147382020-05-212020-05-21
85851.492102006บางขุนนนท์1020บางกอกน้อย10กรุงเทพมหานคร434751139460444763402020-05-212020-05-21
86864.36102007บางขุนศรี1020บางกอกน้อย10กรุงเทพมหานคร1451617173316891511172682020-05-212020-05-21
87872.758102009อรุณอมรินทร์1020บางกอกน้อย10กรุงเทพมหานคร905710825198821356572092020-05-212020-05-21
888884.712102105ท่าข้าม1021บางขุนเทียน10กรุงเทพมหานคร283603163859998297097082020-05-212020-05-21
898935.975102107แสมดำ1021บางขุนเทียน10กรุงเทพมหานคร59296665301258266030834982020-05-212020-05-21
90905.105102201บางหว้า1022ภาษีเจริญ10กรุงเทพมหานคร1795120425383762151675172020-05-212020-05-21
91912.514102202บางด้วน1022ภาษีเจริญ10กรุงเทพมหานคร13480150452852510625113462020-05-212020-05-21
92921.394102206บางจาก1022ภาษีเจริญ10กรุงเทพมหานคร377844258203365758852020-05-212020-05-21
93933.022102207บางแวก1022ภาษีเจริญ10กรุงเทพมหานคร87101015618866950362432020-05-212020-05-21
94942.992102208คลองขวาง1022ภาษีเจริญ10กรุงเทพมหานคร5212579611008366736792020-05-212020-05-21
95951.898102209ปากคลองภาษีเจริญ1022ภาษีเจริญ10กรุงเทพมหานคร7025801515040909079242020-05-212020-05-21
96960.909102210คูหาสวรรค์1022ภาษีเจริญ10กรุงเทพมหานคร289032526142191267572020-05-212020-05-21
979718.789102302หนองแขม1023หนองแขม10กรุงเทพมหานคร3713343261803943033342792020-05-212020-05-21
989817.036102303หนองค้างพลู1023หนองแขม10กรุงเทพมหานคร3584440116759603154944592020-05-212020-05-21
99996.716102401ราษฎร์บูรณะ1024ราษฎร์บูรณะ10กรุงเทพมหานคร1505216840318921384947492020-05-212020-05-21
1001009.066102402บางปะกอก1024ราษฎร์บูรณะ10กรุงเทพมหานคร2339825219486172356053632020-05-212020-05-21
1011013.296102501บางพลัด1025บางพลัด10กรุงเทพมหานคร104791207522554969968432020-05-212020-05-21
1021022.846102502บางอ้อ1025บางพลัด10กรุงเทพมหานคร1126213297245591435786292020-05-212020-05-21
1031032.332102503บางบำหรุ1025บางพลัด10กรุงเทพมหานคร804710209182561306678282020-05-212020-05-21
1041042.886102504บางยี่ขัน1025บางพลัด10กรุงเทพมหานคร1177713723255001790788362020-05-212020-05-21
1051054.618102601ดินแดง1026ดินแดง10กรุงเทพมหานคร34429402397466837059161692020-05-212020-05-21
1061063.736102602รัชดาภิเษก1026ดินแดง10กรุงเทพมหานคร20652238304448224151119062020-05-212020-05-21
10710710.811102701คลองกุ่ม1027บึงกุ่ม10กรุงเทพมหานคร3194237594695363506164322020-05-212020-05-21
1081084.885102704นวมินทร์1027บึงกุ่ม10กรุงเทพมหานคร1233714942272791304955842020-05-212020-05-21
1091098.615102705นวลจันทร์1027บึงกุ่ม10กรุงเทพมหานคร2063324789454222724152722020-05-212020-05-21
1101103.195102801ทุ่งวัดดอน1028สาทร10กรุงเทพมหานคร17689203333802217802119002020-05-212020-05-21
1111112.09102802ยานนาวา1028สาทร10กรุงเทพมหานคร963510692203271086697262020-05-212020-05-21
1121124.041102803ทุ่งมหาเมฆ1028สาทร10กรุงเทพมหานคร95249900194241476348072020-05-212020-05-21
1131135.762102901บางซื่อ1029บางซื่อ10กรุงเทพมหานคร39172433988257050848143302020-05-212020-05-21
1141145.783102902วงศ์สว่าง1029บางซื่อ10กรุงเทพมหานคร1991423826437402478775642020-05-212020-05-21
11511510.69103001ลาดยาว1030จตุจักร10กรุงเทพมหานคร1942522389418142843139122020-05-212020-05-21
1161162.826103002เสนานิคม1030จตุจักร10กรุงเทพมหานคร954910868204171828372252020-05-212020-05-21
1171176.026103003จันทรเกษม1030จตุจักร10กรุงเทพมหานคร1796620735387012679064222020-05-212020-05-21
1181185.488103004จอมพล1030จตุจักร10กรุงเทพมหานคร1422318065322883416658832020-05-212020-05-21
1191197.878103005จตุจักร1030จตุจักร10กรุงเทพมหานคร1144111944233851368229682020-05-212020-05-21
1201202.749103101บางคอแหลม1031บางคอแหลม10กรุงเทพมหานคร1167712922245991031489482020-05-212020-05-21
1211212.3103102วัดพระยาไกร1031บางคอแหลม10กรุงเทพมหานคร12205134742567910325111652020-05-212020-05-21
1221225.872103103บางโคล่1031บางคอแหลม10กรุงเทพมหานคร1737819242366201890562362020-05-212020-05-21
12312322.805103201ประเวศ1032ประเวศ10กรุงเทพมหานคร4128046195874753592238362020-05-212020-05-21
12412414.513103202หนองบอน1032ประเวศ10กรุงเทพมหานคร1939622420418162381328812020-05-212020-05-21
12512515.172103203ดอกไม้1032ประเวศ10กรุงเทพมหานคร2424027238514782987333932020-05-212020-05-21
1261267.249103301คลองเตย1033คลองเตย10กรุงเทพมหานคร3225834143664013342291602020-05-212020-05-21
1271271.895103302คลองตัน1033คลองเตย10กรุงเทพมหานคร51756145113201432559742020-05-212020-05-21
1281283.85103303พระโขนง1033คลองเตย10กรุงเทพมหานคร1072412799235232699461102020-05-212020-05-21
1291299.251103401สวนหลวง1034สวนหลวง10กรุงเทพมหานคร2185025886477363188751602020-05-212020-05-21
1301305.894103402อ่อนนุช1034สวนหลวง10กรุงเทพมหานคร2050324387448902785376162020-05-212020-05-21
1311318.533103403พัฒนาการ1034สวนหลวง10กรุงเทพมหานคร1445416968314221869536822020-05-212020-05-21
1321325.789103501บางขุนเทียน1035จอมทอง10กรุงเทพมหานคร1721918990362091522462552020-05-212020-05-21
1331333.375103502บางค้อ1035จอมทอง10กรุงเทพมหานคร16733186463537917977104832020-05-212020-05-21
13413411.918103503บางมด1035จอมทอง10กรุงเทพมหานคร2100823615446232357037442020-05-212020-05-21
1351355.183103504จอมทอง1035จอมทอง10กรุงเทพมหานคร1631817579338971570165402020-05-212020-05-21
13613611.534103602สีกัน1036ดอนเมือง10กรุงเทพมหานคร3258431306638902823155392020-05-212020-05-21
13713710.605103604ดอนเมือง1036ดอนเมือง10กรุงเทพมหานคร3868743981826683894877952020-05-212020-05-21
13813814.664103605สนามบิน1036ดอนเมือง10กรุงเทพมหานคร134679996234631004116002020-05-212020-05-21
1391392.559103701ทุ่งพญาไท1037ราชเทวี10กรุงเทพมหานคร16055164433249810407126992020-05-212020-05-21
1401401.136103702ถนนพญาไท1037ราชเทวี10กรุงเทพมหานคร4246529295381162183962020-05-212020-05-21
1411411.148103703ถนนเพชรบุรี1037ราชเทวี10กรุงเทพมหานคร676679191468511607127922020-05-212020-05-21
1421422.283103704มักกะสัน1037ราชเทวี10กรุงเทพมหานคร77288119158471840669412020-05-212020-05-21
14314315.102103801ลาดพร้าว1038ลาดพร้าว10กรุงเทพมหานคร4171549741914564584060562020-05-212020-05-21
1441447.055103802จรเข้บัว1038ลาดพร้าว10กรุงเทพมหานคร1217314945271181188038442020-05-212020-05-21
1451452.109103901คลองเตยเหนือ1039วัฒนา10กรุงเทพมหานคร4219496891871730143562020-05-212020-05-21
1461467.031103902คลองตันเหนือ1039วัฒนา10กรุงเทพมหานคร2671428866555803866879052020-05-212020-05-21
1471473.425103903พระโขนงเหนือ1039วัฒนา10กรุงเทพมหานคร999512463224582228965572020-05-212020-05-21
1481486.486104001บางแค1040บางแค10กรุงเทพมหานคร1815720798389552550660062020-05-212020-05-21
14914912.06104002บางแคเหนือ1040บางแค10กรุงเทพมหานคร2782532286601112819549842020-05-212020-05-21
15015014.67104003บางไผ่1040บางแค10กรุงเทพมหานคร1885521141399961459727262020-05-212020-05-21
15115111.24104004หลักสอง1040บางแค10กรุงเทพมหานคร2524829181544292466148422020-05-212020-05-21
15215216.886104101ทุ่งสองห้อง1041หลักสี่10กรุงเทพมหานคร3676439347761113964145072020-05-212020-05-21
1531535.955104102ตลาดบางเขน1041หลักสี่10กรุงเทพมหานคร1302515149281741774247312020-05-212020-05-21
15415418.659104201สายไหม1042สายไหม10กรุงเทพมหานคร3756843386809543499043392020-05-212020-05-21
15515513.516104202ออเงิน1042สายไหม10กรุงเทพมหานคร1889421107400012360229602020-05-212020-05-21
15615612.44104203คลองถนน1042สายไหม10กรุงเทพมหานคร4048944834853234427668592020-05-212020-05-21
15715712.917104301คันนายาว1043คันนายาว10กรุงเทพมหานคร2279324970477631821636982020-05-212020-05-21
15815813.063104302รามอินทรา1043คันนายาว10กรุงเทพมหานคร2255826774493322646937762020-05-212020-05-21
1591598.147104401สะพานสูง1044สะพานสูง10กรุงเทพมหานคร1304915551286001110335102020-05-212020-05-21
1601609.009104402ราษฎร์พัฒนา1044สะพานสูง10กรุงเทพมหานคร1955923075426341803647322020-05-212020-05-21
16116110.968104403ทับช้าง1044สะพานสูง10กรุงเทพมหานคร1147513350248251134322632020-05-212020-05-21
1621625.558104501วังทองหลาง1045วังทองหลาง10กรุงเทพมหานคร1119913361245601341744192020-05-212020-05-21
1631631.934104502สะพานสอง1045วังทองหลาง10กรุงเทพมหานคร5355640811763660660822020-05-212020-05-21
1641644.065104503คลองเจ้าคุณสิงห์1045วังทองหลาง10กรุงเทพมหานคร1332715739290661387271502020-05-212020-05-21
1651657.708104504พลับพลา1045วังทองหลาง10กรุงเทพมหานคร2026923995442642738257432020-05-212020-05-21
16616624.249104601สามวาตะวันตก1046คลองสามวา10กรุงเทพมหานคร2745630667581232466423972020-05-212020-05-21
16716740.574104602สามวาตะวันออก1046คลองสามวา10กรุงเทพมหานคร12684136412632592836492020-05-212020-05-21
16816818.644104603บางชัน1046คลองสามวา10กรุงเทพมหานคร4084146874877154090347052020-05-212020-05-21
16916911.396104604ทรายกองดิน1046คลองสามวา10กรุงเทพมหานคร6201676112962499611372020-05-212020-05-21
17017015.823104605ทรายกองดินใต้1046คลองสามวา10กรุงเทพมหานคร8304866516969488210722020-05-212020-05-21
1711715.161104702บางนาเหนือ1047บางนา10กรุงเทพมหานคร1921622741419573335081302020-05-212020-05-21
17217213.628104703บางนาใต้1047บางนา10กรุงเทพมหานคร2280425361481653706035342020-05-212020-05-21
17317321.521104801ทวีวัฒนา1048ทวีวัฒนา10กรุงเทพมหานคร108241221623040897310712020-05-212020-05-21
17417428.698104802ศาลาธรรมสพน์1048ทวีวัฒนา10กรุงเทพมหานคร2566529843555082492219342020-05-212020-05-21
17517512.765104901บางมด1049ทุ่งครุ10กรุงเทพมหานคร2585129526553772739643382020-05-212020-05-21
17617617.976104902ทุ่งครุ1049ทุ่งครุ10กรุงเทพมหานคร3194135730676712633937652020-05-212020-05-21
17717715.203105002บางบอนเหนือ1050บางบอน10กรุงเทพมหานคร1085011724225741015214852020-05-212020-05-21
1781788.939105003บางบอนใต้1050บางบอน10กรุงเทพมหานคร119701309325063925128042020-05-212020-05-21
1791795.423105004คลองบางพราน1050บางบอน10กรุงเทพมหานคร1565217217328691736160612020-05-212020-05-21
1801805.18105005คลองบางบอน1050บางบอน10กรุงเทพมหานคร1215513022251771376648602020-05-212020-05-21ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0452 : จำนวนการละเมิดกฎหมายและมาตรการทาง ผังเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)