โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

8. ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับการช่วยเหลือได้รับอุปกรณ์ช่วยในการดำรงชีวิตประจำวันตามที่จำเป็น : 249

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่ขึ้นทะเบียน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่สำนักอนามัยกำหนด คือ ได้รับการประเมินปัญหา ได้รับการปรึกษา ได้รับการเยี่ยมบ้าน และได้รับความช่วยเหลือ ได้รับอุปกรณ์จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว ส่งต่อเพื่อการแก้ไขปัญหาตามความจำเป็นหรือเพื่อการฟื้นฟูสภาพ ในการดำรงชีวิตประจำวัน เป็นต้น

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่สำนักอนามัยกำหนด หารด้วย จำนวนผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดของศูนย์บริการสาธารณสุข คูณด้วย 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักอนามัย

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100, กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข-

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0371 : จำนวนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับการช่วยเหลือและได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือในการดำรงชีวิตประจำวันตามที่จำเป็น)

ตาราง : ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับการช่วยเหลือได้รับอุปกรณ์ช่วยในการดำรงชีวิตประจำวันตามที่จำเป็น

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : ข้อมูลการให้บริการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว โดยการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว

idhccodehcnamethrepyearreq_tooltarget_groupreq_qtyservice_qtydate_outadddateupdatedate
723HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ202112222021-09-202021-09-232021-09-23
724HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ202111112021-09-202021-09-232021-09-23
725HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ202131112021-09-202021-09-232021-09-23
726HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ202132112021-09-202021-09-232021-09-23
727HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ202142112021-09-202021-09-232021-09-23
728HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน202112112021-09-202021-09-232021-09-23
729HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน202121112021-09-202021-09-232021-09-23
730HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน202131222021-09-202021-09-232021-09-23
731HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน202132112021-09-202021-09-232021-09-23
732HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน202142442021-09-202021-09-232021-09-23
733HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน202141112021-09-202021-09-232021-09-23
734HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ202121882021-09-202021-09-232021-09-23
735HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ202122222021-09-202021-09-232021-09-23
736HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง202111222021-09-202021-09-232021-09-23
737HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง202112112021-09-202021-09-232021-09-23
738HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง202121442021-09-202021-09-232021-09-23
739HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง202122222021-09-202021-09-232021-09-23
740HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง202131772021-09-202021-09-232021-09-23
741HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง202132112021-09-202021-09-232021-09-23
742HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์202111222021-09-202021-09-232021-09-23
743HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์202131332021-09-202021-09-232021-09-23
744HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์202142112021-09-202021-09-232021-09-23
745HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง202111112021-09-202021-09-232021-09-23
746HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง202112772021-09-202021-09-232021-09-23
747HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง202122222021-09-202021-09-232021-09-23
748HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง202121442021-09-202021-09-232021-09-23
749HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง202131552021-09-202021-09-232021-09-23
750HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์202112442021-09-202021-09-232021-09-23
751HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์202111112021-09-202021-09-232021-09-23
752HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง202112332021-09-202021-09-232021-09-23
753HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง202131112021-09-202021-09-232021-09-23
754HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง202132222021-09-202021-09-232021-09-23
755HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย202111222021-09-202021-09-232021-09-23
756HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย202112112021-09-202021-09-232021-09-23
757HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย202141332021-09-202021-09-232021-09-23
758HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท202111222021-09-202021-09-232021-09-23
759HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท202112662021-09-202021-09-232021-09-23
760HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์202111222021-09-202021-09-232021-09-23
761HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ202111662021-09-202021-09-232021-09-23
762HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ202112442021-09-202021-09-232021-09-23
763HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช202131222021-09-202021-09-232021-09-23
764HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง202111112021-09-202021-09-232021-09-23
765HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง202131112021-09-202021-09-232021-09-23
766HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว202111442021-09-202021-09-232021-09-23
767HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว202112112021-09-202021-09-232021-09-23
768HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว202121222021-09-202021-09-232021-09-23
769HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว202122112021-09-202021-09-232021-09-23
770HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว202131662021-09-202021-09-232021-09-23
771HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว202132332021-09-202021-09-232021-09-23
772HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี202111222021-09-202021-09-232021-09-23
773HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี202112222021-09-202021-09-232021-09-23
774HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี202121112021-09-202021-09-232021-09-23
775HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี202122112021-09-202021-09-232021-09-23
776HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี202131112021-09-202021-09-232021-09-23
777HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี202132112021-09-202021-09-232021-09-23
778HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี202141332021-09-202021-09-232021-09-23
779HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี202142112021-09-202021-09-232021-09-23
780HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์202112112021-09-202021-09-232021-09-23
781HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์202142112021-09-202021-09-232021-09-23
782HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล202112442021-09-202021-09-232021-09-23
783HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง202112552021-09-202021-09-232021-09-23
784HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง202121112021-09-202021-09-232021-09-23
785HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง202131112021-09-202021-09-232021-09-23
786HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด202111332021-09-202021-09-232021-09-23
787HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด202112112021-09-202021-09-232021-09-23
788HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง202111442021-09-202021-09-232021-09-23
789HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง202112222021-09-202021-09-232021-09-23
790HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง202121442021-09-202021-09-232021-09-23
791HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง202122112021-09-202021-09-232021-09-23
792HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง202131332021-09-202021-09-232021-09-23
793HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง202141332021-09-202021-09-232021-09-23
794HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง202142332021-09-202021-09-232021-09-23
795HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ202111222021-09-202021-09-232021-09-23
796HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ202112112021-09-202021-09-232021-09-23
797HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ20212112122021-09-202021-09-232021-09-23
798HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ20213111112021-09-202021-09-232021-09-23
799HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา202131222021-09-202021-09-232021-09-23
800HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน202111222021-09-202021-09-232021-09-23
801HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน202121112021-09-202021-09-232021-09-23
802HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน202131222021-09-202021-09-232021-09-23
803HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน202141112021-09-202021-09-232021-09-23
804HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง202131442021-09-202021-09-232021-09-23
805HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง202132112021-09-202021-09-232021-09-23
806HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์202111112021-09-202021-09-232021-09-23
807HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์202112222021-09-202021-09-232021-09-23
808HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์202131112021-09-202021-09-232021-09-23
809HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์202111552021-09-202021-09-232021-09-23
810HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์202112112021-09-202021-09-232021-09-23
811HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์202121332021-09-202021-09-232021-09-23
812HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์202131332021-09-202021-09-232021-09-23
813HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์202141222021-09-202021-09-232021-09-23
814HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี202111112021-09-202021-09-232021-09-23
815HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี202112222021-09-202021-09-232021-09-23
816HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี202122222021-09-202021-09-232021-09-23
817HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี202131112021-09-202021-09-232021-09-23
818HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี202142222021-09-202021-09-232021-09-23
819HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร202111442021-09-202021-09-232021-09-23
820HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร202112112021-09-202021-09-232021-09-23
821HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร202121332021-09-202021-09-232021-09-23
822HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร202122112021-09-202021-09-232021-09-23
823HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร202131332021-09-202021-09-232021-09-23
824HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร202141332021-09-202021-09-232021-09-23
825HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม202111882021-09-202021-09-232021-09-23
826HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม202112442021-09-202021-09-232021-09-23
827HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม202122112021-09-202021-09-232021-09-23
828HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม202141222021-09-202021-09-232021-09-23
829HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร202111552021-09-202021-09-232021-09-23
830HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร202131112021-09-202021-09-232021-09-23
831HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร202131222021-09-202021-09-232021-09-23
832HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร202132112021-09-202021-09-232021-09-23
833HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก202112112021-09-202021-09-232021-09-23
834HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก202132222021-09-202021-09-232021-09-23
835HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก202141332021-09-202021-09-232021-09-23
836HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม202111112021-09-202021-09-232021-09-23
837HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม202131332021-09-202021-09-232021-09-23
838HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม202141222021-09-202021-09-232021-09-23
839HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี202111662021-09-202021-09-232021-09-23
840HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี202131112021-09-202021-09-232021-09-23
841HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก202111882021-09-202021-09-232021-09-23
842HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก202112442021-09-202021-09-232021-09-23
843HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก202121222021-09-202021-09-232021-09-23
844HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก202122112021-09-202021-09-232021-09-23
845HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก202131332021-09-202021-09-232021-09-23
846HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก202132332021-09-202021-09-232021-09-23
847HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล202111552021-09-202021-09-232021-09-23
848HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล202112332021-09-202021-09-232021-09-23
849HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา202111112021-09-202021-09-232021-09-23
850HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา202142332021-09-202021-09-232021-09-23
851HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ20211210102021-09-202021-09-232021-09-23
852HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ202121662021-09-202021-09-232021-09-23
853HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ202112332021-09-202021-09-232021-09-23
854HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค202111442021-09-202021-09-232021-09-23
855HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค202121112021-09-202021-09-232021-09-23
856HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค202122222021-09-202021-09-232021-09-23
857HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค202131882021-09-202021-09-232021-09-23
858HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค202132222021-09-202021-09-232021-09-23
859HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค202141112021-09-202021-09-232021-09-23
860HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค202142112021-09-202021-09-232021-09-23
861HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย202112222021-09-202021-09-232021-09-23
862HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย202121332021-09-202021-09-232021-09-23
863HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย202122442021-09-202021-09-232021-09-23
864HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย202132442021-09-202021-09-232021-09-23
865HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย202142112021-09-202021-09-232021-09-23
866HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา202111112021-09-202021-09-232021-09-23
867HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา202112112021-09-202021-09-232021-09-23
868HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา202132222021-09-202021-09-232021-09-23
869HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา202141222021-09-202021-09-232021-09-23
870HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี202111332021-09-202021-09-232021-09-23
871HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี202112772021-09-202021-09-232021-09-23
872HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี202132112021-09-202021-09-232021-09-23
873HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก202111442021-09-202021-09-232021-09-23
874HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก202112662021-09-202021-09-232021-09-23
875HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก202121112021-09-202021-09-232021-09-23
876HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก202122112021-09-202021-09-232021-09-23
877HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก202131552021-09-202021-09-232021-09-23
878HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก202132112021-09-202021-09-232021-09-23
879HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก202141222021-09-202021-09-232021-09-23
880HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก202142112021-09-202021-09-232021-09-23
881HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า202111552021-09-202021-09-232021-09-23
882HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า202131222021-09-202021-09-232021-09-23
883HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ202111662021-09-202021-09-232021-09-23
884HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ202112112021-09-202021-09-232021-09-23
885HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ202132442021-09-202021-09-232021-09-23
886HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง202111442021-09-202021-09-232021-09-23
887HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ202111442021-09-202021-09-232021-09-23
888HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ202112222021-09-202021-09-232021-09-23
889HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ202121442021-09-202021-09-232021-09-23
890HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ202122112021-09-202021-09-232021-09-23
891HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ202131442021-09-202021-09-232021-09-23
892HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ202142222021-09-202021-09-232021-09-23
893HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา20211211112021-09-202021-09-232021-09-23
894HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา202121442021-09-202021-09-232021-09-23
895HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา20213110102021-09-202021-09-232021-09-23
896HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา202132112021-09-202021-09-232021-09-23
897HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม202112112021-09-202021-09-232021-09-23
898HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน202113332021-09-202021-09-232021-09-23
899HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน202121332021-09-202021-09-232021-09-23
900HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน202142112021-09-202021-09-232021-09-23
901HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก202111222021-09-202021-09-232021-09-23
902HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก202112662021-09-202021-09-232021-09-23
903HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก202121442021-09-202021-09-232021-09-23
904HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก202131222021-09-202021-09-232021-09-23
905HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก202141222021-09-202021-09-232021-09-23
906HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง20213111112021-09-202021-09-232021-09-23
907HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง202132112021-09-202021-09-232021-09-23
908HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม202111662021-09-202021-09-232021-09-23
909HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม202112442021-09-202021-09-232021-09-23
910HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม202121552021-09-202021-09-232021-09-23
911HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม202122222021-09-202021-09-232021-09-23
912HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม202131882021-09-202021-09-232021-09-23
913HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม202132222021-09-202021-09-232021-09-23
914HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์202111222021-09-202021-09-232021-09-23
915HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์202112442021-09-202021-09-232021-09-23
916HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์202121552021-09-202021-09-232021-09-23
917HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์202122222021-09-202021-09-232021-09-23
918HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์202131882021-09-202021-09-232021-09-23
919HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์202132222021-09-202021-09-232021-09-23
920HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์202141222021-09-202021-09-232021-09-23
921HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ202111112021-09-202021-09-232021-09-23
922HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ202112222021-09-202021-09-232021-09-23
923HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ202111442021-09-202021-09-232021-09-23
924HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ202112222021-09-202021-09-232021-09-23
925HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม202111222021-09-202021-09-232021-09-23
926HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม202111112021-09-202021-09-232021-09-23
927HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม202121552021-09-202021-09-232021-09-23
928HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม202131332021-09-202021-09-232021-09-23
929HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม202132112021-09-202021-09-232021-09-23
930HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม202141332021-09-202021-09-232021-09-23
931HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ202111112021-09-202021-09-232021-09-23
932HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ202131332021-09-202021-09-232021-09-23
933HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์202111222021-09-202021-09-232021-09-23
934HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์202142112021-09-202021-09-232021-09-23
935HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์202112442021-09-202021-09-232021-09-23
936HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา202112332021-09-202021-09-232021-09-23
937HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา202121332021-09-202021-09-232021-09-23
938HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา202131552021-09-202021-09-232021-09-23
939HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย202111552021-09-202021-09-232021-09-23
940HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย202112112021-09-202021-09-232021-09-23
941HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย202131332021-09-202021-09-232021-09-23
942HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา202111112021-09-202021-09-232021-09-23
943HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา202112552021-09-202021-09-232021-09-23
944HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา202121222021-09-202021-09-232021-09-23
945HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน202111442021-09-202021-09-232021-09-23
946HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน202112222021-09-202021-09-232021-09-23
947HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน202132112021-09-202021-09-232021-09-23
948HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 421112021-09-202021-09-232021-09-23
949HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4202141112021-09-202021-09-232021-09-23
950HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา202111222021-09-202021-09-232021-09-23
951HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา202122112021-09-202021-09-232021-09-23
952HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา202131112021-09-202021-09-232021-09-23
953HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา202141112021-09-202021-09-232021-09-23
954HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง202111662021-09-202021-09-232021-09-23
955HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง202112112021-09-202021-09-232021-09-23
956HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว202112222021-09-202021-09-232021-09-23ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0372 : จำนวนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับการช่วยเหลือทั้งหมด)

ตาราง : ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับการช่วยเหลือได้รับอุปกรณ์ช่วยในการดำรงชีวิตประจำวันตามที่จำเป็น

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : ข้อมูลการให้บริการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว โดยการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว

idhccodehcnamethrepyearreq_tooltarget_groupreq_qtyservice_qtydate_outadddateupdatedate
723HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ202112222021-09-202021-09-232021-09-23
724HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ202111112021-09-202021-09-232021-09-23
725HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ202131112021-09-202021-09-232021-09-23
726HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ202132112021-09-202021-09-232021-09-23
727HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ202142112021-09-202021-09-232021-09-23
728HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน202112112021-09-202021-09-232021-09-23
729HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน202121112021-09-202021-09-232021-09-23
730HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน202131222021-09-202021-09-232021-09-23
731HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน202132112021-09-202021-09-232021-09-23
732HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน202142442021-09-202021-09-232021-09-23
733HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน202141112021-09-202021-09-232021-09-23
734HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ202121882021-09-202021-09-232021-09-23
735HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ202122222021-09-202021-09-232021-09-23
736HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง202111222021-09-202021-09-232021-09-23
737HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง202112112021-09-202021-09-232021-09-23
738HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง202121442021-09-202021-09-232021-09-23
739HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง202122222021-09-202021-09-232021-09-23
740HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง202131772021-09-202021-09-232021-09-23
741HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง202132112021-09-202021-09-232021-09-23
742HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์202111222021-09-202021-09-232021-09-23
743HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์202131332021-09-202021-09-232021-09-23
744HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์202142112021-09-202021-09-232021-09-23
745HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง202111112021-09-202021-09-232021-09-23
746HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง202112772021-09-202021-09-232021-09-23
747HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง202122222021-09-202021-09-232021-09-23
748HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง202121442021-09-202021-09-232021-09-23
749HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง202131552021-09-202021-09-232021-09-23
750HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์202112442021-09-202021-09-232021-09-23
751HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์202111112021-09-202021-09-232021-09-23
752HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง202112332021-09-202021-09-232021-09-23
753HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง202131112021-09-202021-09-232021-09-23
754HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง202132222021-09-202021-09-232021-09-23
755HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย202111222021-09-202021-09-232021-09-23
756HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย202112112021-09-202021-09-232021-09-23
757HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย202141332021-09-202021-09-232021-09-23
758HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท202111222021-09-202021-09-232021-09-23
759HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท202112662021-09-202021-09-232021-09-23
760HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์202111222021-09-202021-09-232021-09-23
761HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ202111662021-09-202021-09-232021-09-23
762HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ202112442021-09-202021-09-232021-09-23
763HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช202131222021-09-202021-09-232021-09-23
764HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง202111112021-09-202021-09-232021-09-23
765HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง202131112021-09-202021-09-232021-09-23
766HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว202111442021-09-202021-09-232021-09-23
767HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว202112112021-09-202021-09-232021-09-23
768HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว202121222021-09-202021-09-232021-09-23
769HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว202122112021-09-202021-09-232021-09-23
770HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว202131662021-09-202021-09-232021-09-23
771HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว202132332021-09-202021-09-232021-09-23
772HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี202111222021-09-202021-09-232021-09-23
773HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี202112222021-09-202021-09-232021-09-23
774HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี202121112021-09-202021-09-232021-09-23
775HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี202122112021-09-202021-09-232021-09-23
776HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี202131112021-09-202021-09-232021-09-23
777HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี202132112021-09-202021-09-232021-09-23
778HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี202141332021-09-202021-09-232021-09-23
779HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี202142112021-09-202021-09-232021-09-23
780HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์202112112021-09-202021-09-232021-09-23
781HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์202142112021-09-202021-09-232021-09-23
782HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล202112442021-09-202021-09-232021-09-23
783HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง202112552021-09-202021-09-232021-09-23
784HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง202121112021-09-202021-09-232021-09-23
785HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง202131112021-09-202021-09-232021-09-23
786HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด202111332021-09-202021-09-232021-09-23
787HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด202112112021-09-202021-09-232021-09-23
788HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง202111442021-09-202021-09-232021-09-23
789HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง202112222021-09-202021-09-232021-09-23
790HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง202121442021-09-202021-09-232021-09-23
791HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง202122112021-09-202021-09-232021-09-23
792HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง202131332021-09-202021-09-232021-09-23
793HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง202141332021-09-202021-09-232021-09-23
794HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง202142332021-09-202021-09-232021-09-23
795HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ202111222021-09-202021-09-232021-09-23
796HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ202112112021-09-202021-09-232021-09-23
797HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ20212112122021-09-202021-09-232021-09-23
798HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ20213111112021-09-202021-09-232021-09-23
799HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา202131222021-09-202021-09-232021-09-23
800HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน202111222021-09-202021-09-232021-09-23
801HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน202121112021-09-202021-09-232021-09-23
802HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน202131222021-09-202021-09-232021-09-23
803HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน202141112021-09-202021-09-232021-09-23
804HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง202131442021-09-202021-09-232021-09-23
805HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง202132112021-09-202021-09-232021-09-23
806HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์202111112021-09-202021-09-232021-09-23
807HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์202112222021-09-202021-09-232021-09-23
808HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์202131112021-09-202021-09-232021-09-23
809HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์202111552021-09-202021-09-232021-09-23
810HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์202112112021-09-202021-09-232021-09-23
811HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์202121332021-09-202021-09-232021-09-23
812HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์202131332021-09-202021-09-232021-09-23
813HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์202141222021-09-202021-09-232021-09-23
814HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี202111112021-09-202021-09-232021-09-23
815HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี202112222021-09-202021-09-232021-09-23
816HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี202122222021-09-202021-09-232021-09-23
817HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี202131112021-09-202021-09-232021-09-23
818HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี202142222021-09-202021-09-232021-09-23
819HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร202111442021-09-202021-09-232021-09-23
820HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร202112112021-09-202021-09-232021-09-23
821HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร202121332021-09-202021-09-232021-09-23
822HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร202122112021-09-202021-09-232021-09-23
823HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร202131332021-09-202021-09-232021-09-23
824HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร202141332021-09-202021-09-232021-09-23
825HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม202111882021-09-202021-09-232021-09-23
826HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม202112442021-09-202021-09-232021-09-23
827HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม202122112021-09-202021-09-232021-09-23
828HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม202141222021-09-202021-09-232021-09-23
829HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร202111552021-09-202021-09-232021-09-23
830HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร202131112021-09-202021-09-232021-09-23
831HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร202131222021-09-202021-09-232021-09-23
832HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร202132112021-09-202021-09-232021-09-23
833HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก202112112021-09-202021-09-232021-09-23
834HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก202132222021-09-202021-09-232021-09-23
835HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก202141332021-09-202021-09-232021-09-23
836HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม202111112021-09-202021-09-232021-09-23
837HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม202131332021-09-202021-09-232021-09-23
838HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม202141222021-09-202021-09-232021-09-23
839HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี202111662021-09-202021-09-232021-09-23
840HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี202131112021-09-202021-09-232021-09-23
841HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก202111882021-09-202021-09-232021-09-23
842HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก202112442021-09-202021-09-232021-09-23
843HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก202121222021-09-202021-09-232021-09-23
844HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก202122112021-09-202021-09-232021-09-23
845HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก202131332021-09-202021-09-232021-09-23
846HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก202132332021-09-202021-09-232021-09-23
847HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล202111552021-09-202021-09-232021-09-23
848HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล202112332021-09-202021-09-232021-09-23
849HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา202111112021-09-202021-09-232021-09-23
850HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา202142332021-09-202021-09-232021-09-23
851HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ20211210102021-09-202021-09-232021-09-23
852HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ202121662021-09-202021-09-232021-09-23
853HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ202112332021-09-202021-09-232021-09-23
854HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค202111442021-09-202021-09-232021-09-23
855HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค202121112021-09-202021-09-232021-09-23
856HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค202122222021-09-202021-09-232021-09-23
857HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค202131882021-09-202021-09-232021-09-23
858HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค202132222021-09-202021-09-232021-09-23
859HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค202141112021-09-202021-09-232021-09-23
860HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค202142112021-09-202021-09-232021-09-23
861HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย202112222021-09-202021-09-232021-09-23
862HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย202121332021-09-202021-09-232021-09-23
863HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย202122442021-09-202021-09-232021-09-23
864HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย202132442021-09-202021-09-232021-09-23
865HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย202142112021-09-202021-09-232021-09-23
866HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา202111112021-09-202021-09-232021-09-23
867HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา202112112021-09-202021-09-232021-09-23
868HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา202132222021-09-202021-09-232021-09-23
869HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา202141222021-09-202021-09-232021-09-23
870HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี202111332021-09-202021-09-232021-09-23
871HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี202112772021-09-202021-09-232021-09-23
872HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี202132112021-09-202021-09-232021-09-23
873HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก202111442021-09-202021-09-232021-09-23
874HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก202112662021-09-202021-09-232021-09-23
875HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก202121112021-09-202021-09-232021-09-23
876HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก202122112021-09-202021-09-232021-09-23
877HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก202131552021-09-202021-09-232021-09-23
878HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก202132112021-09-202021-09-232021-09-23
879HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก202141222021-09-202021-09-232021-09-23
880HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก202142112021-09-202021-09-232021-09-23
881HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า202111552021-09-202021-09-232021-09-23
882HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า202131222021-09-202021-09-232021-09-23
883HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ202111662021-09-202021-09-232021-09-23
884HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ202112112021-09-202021-09-232021-09-23
885HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ202132442021-09-202021-09-232021-09-23
886HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง202111442021-09-202021-09-232021-09-23
887HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ202111442021-09-202021-09-232021-09-23
888HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ202112222021-09-202021-09-232021-09-23
889HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ202121442021-09-202021-09-232021-09-23
890HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ202122112021-09-202021-09-232021-09-23
891HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ202131442021-09-202021-09-232021-09-23
892HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ202142222021-09-202021-09-232021-09-23
893HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา20211211112021-09-202021-09-232021-09-23
894HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา202121442021-09-202021-09-232021-09-23
895HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา20213110102021-09-202021-09-232021-09-23
896HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา202132112021-09-202021-09-232021-09-23
897HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม202112112021-09-202021-09-232021-09-23
898HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน202113332021-09-202021-09-232021-09-23
899HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน202121332021-09-202021-09-232021-09-23
900HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน202142112021-09-202021-09-232021-09-23
901HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก202111222021-09-202021-09-232021-09-23
902HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก202112662021-09-202021-09-232021-09-23
903HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก202121442021-09-202021-09-232021-09-23
904HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก202131222021-09-202021-09-232021-09-23
905HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก202141222021-09-202021-09-232021-09-23
906HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง20213111112021-09-202021-09-232021-09-23
907HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง202132112021-09-202021-09-232021-09-23
908HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม202111662021-09-202021-09-232021-09-23
909HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม202112442021-09-202021-09-232021-09-23
910HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม202121552021-09-202021-09-232021-09-23
911HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม202122222021-09-202021-09-232021-09-23
912HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม202131882021-09-202021-09-232021-09-23
913HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม202132222021-09-202021-09-232021-09-23
914HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์202111222021-09-202021-09-232021-09-23
915HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์202112442021-09-202021-09-232021-09-23
916HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์202121552021-09-202021-09-232021-09-23
917HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์202122222021-09-202021-09-232021-09-23
918HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์202131882021-09-202021-09-232021-09-23
919HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์202132222021-09-202021-09-232021-09-23
920HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์202141222021-09-202021-09-232021-09-23
921HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ202111112021-09-202021-09-232021-09-23
922HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ202112222021-09-202021-09-232021-09-23
923HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ202111442021-09-202021-09-232021-09-23
924HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ202112222021-09-202021-09-232021-09-23
925HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม202111222021-09-202021-09-232021-09-23
926HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม202111112021-09-202021-09-232021-09-23
927HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม202121552021-09-202021-09-232021-09-23
928HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม202131332021-09-202021-09-232021-09-23
929HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม202132112021-09-202021-09-232021-09-23
930HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม202141332021-09-202021-09-232021-09-23
931HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ202111112021-09-202021-09-232021-09-23
932HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ202131332021-09-202021-09-232021-09-23
933HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์202111222021-09-202021-09-232021-09-23
934HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์202142112021-09-202021-09-232021-09-23
935HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์202112442021-09-202021-09-232021-09-23
936HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา202112332021-09-202021-09-232021-09-23
937HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา202121332021-09-202021-09-232021-09-23
938HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา202131552021-09-202021-09-232021-09-23
939HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย202111552021-09-202021-09-232021-09-23
940HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย202112112021-09-202021-09-232021-09-23
941HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย202131332021-09-202021-09-232021-09-23
942HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา202111112021-09-202021-09-232021-09-23
943HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา202112552021-09-202021-09-232021-09-23
944HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา202121222021-09-202021-09-232021-09-23
945HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน202111442021-09-202021-09-232021-09-23
946HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน202112222021-09-202021-09-232021-09-23
947HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน202132112021-09-202021-09-232021-09-23
948HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 421112021-09-202021-09-232021-09-23
949HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4202141112021-09-202021-09-232021-09-23
950HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา202111222021-09-202021-09-232021-09-23
951HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา202122112021-09-202021-09-232021-09-23
952HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา202131112021-09-202021-09-232021-09-23
953HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา202141112021-09-202021-09-232021-09-23
954HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง202111662021-09-202021-09-232021-09-23
955HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง202112112021-09-202021-09-232021-09-23
956HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว202112222021-09-202021-09-232021-09-23