โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

8. จำนวนย่านชุมชนสำคัญในเขตเมืองชั้นนอกที่มีศักยภาพและองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาอย่างครบครัน : 246

ค่าเป้าหมาย 2 แห่ง (แนวทางการพัฒนาฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี) : 2 แห่ง (แนวทางการพัฒนาฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี)

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ
:มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:เป้าหมายที่ ๔.๑.๒ ศูนย์ชุมชนย่อยในเมืองชั้นนอกเติบโตตามผังเมืองรวมอย่างเต็มศักยภาพ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

-พื้นที่เขตเมืองชั้นนอก บริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันตกและตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรม ปัจจุบันมีความหนาแน่นน้อยและส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นอกแนวถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก แต่สภาพพื้นที่โดยรวมยังคงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม จำนวน 11 เขต ประกอบด้วย เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางบอน เขตบางขุนเทียน เขตทุ่งครุ เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตหนองจอก และเขตลาดกระบัง -ย่านชุมชนสำคัญหมายถึง การพัฒนาในเขตพื้นที่ศูนย์ชุมชนย่อย บริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ที่กำหนดไว้เป็นที่ดินประเภท พ.1 ถึง พ.3 ที่กำหนดไว้เป็นสีแดงให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์พาณิชยกรรมของชุมชน ศูนย์ชุมชนชานเมือง และศูนย์พาณิชยกรรมเมือง เพื่อรองรับกิจกรรมทางธุรกิจ การค้า การบริการ และนันทนาการเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยและแหล่งงานของประชาชนในพื้นที่เขตเมืองชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1)ศูนย์ชุมชนชานเมืองตลิ่งชัน (บริเวณ พ.2-3) แขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชัน 2)ศูนย์ชุมชนชานเมืองบางแค (บริเวณ พ.3-34) แขวงบางแค และแขวงบางแคเหนือ เขตบางแค 3)ศูนย์ชุมชนบางบอน (บริเวณ พ.1-20) แขวงบางบอน เขตบางบอน 4)ศูนย์ชุมชนชานเมืองบางขุนเทียน (บริเวณ พ.2-5) แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 5)ศูนย์ชุมชนหนองแขม (บริเวณ พ.1-19) แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม 6)ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี (บริเวณ พ.2-2 และ พ.3-5) แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 7)ศูนย์ชุมชนหนองจอก (บริเวณ พ.1-7) แขวงหนองจอก และแขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก 8)ศูนย์ชุมชนนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (บริเวณ พ.1-16) แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง 9)ศูนย์ชุมชนลาดกระบังเก่า (บริเวณ พ.1-17) แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 10)ศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบังใหม่ (บริเวณ พ.2-4) แขวงลาดกระบัง และแขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง -ย่านชุมชนสำคัญมีศักยภาพและองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาอย่างครบครัน หมายถึง มีย่านที่มีการศึกษากำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นเป้าหมาย และดำเนินการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้เป็นไปตามแนวทางที่ศึกษาไว้ -พื้นที่ดำเนินการแบ่งเป็นพื้นที่ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากจำนวนพื้นที่ที่มีการดำเนินการ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

รายงานศึกษาการพัฒนาพื้นที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050200-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0451 : จำนวนย่านชุมชนสำคัญในเขตเมืองชั้นนอกที่มีศักยภาพและองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาอย่างครบครัน)

ตาราง : จำนวนย่านชุมชนที่สำคัญในเขตเมือง

หน่วยงาน : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

คำอธิบายตาราง : จำนวนย่านชุมชนที่มีสำคัญในเขตเมืองชั้นนอกที่มีศักยภาพและองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาอย่างครบครัน

idstepidsubcenter_namelup_zonelup_subzonearea_subzonesubdistrict_idsubdistrict_namedistrict_iddistrict_namelatlongeducationalstatusadddateupdatedate
11ศูนย์ชุมชนชานเมืองตลิ่งชันพ.2พ.2-3192861101902ตลิ่งชัน1019ตลิ่งชัน13.789249100.441265ยังไม่ได้ศึกษา2020-05-212020-05-21
22ศูนย์ชุมชนชานเมืองบางแค พ.3พ.3-341016977104002บางแคเหนือ1040บางแค 13.713570100.415654ยังไม่ได้ศึกษา2020-05-212020-05-21
33ศูนย์ชุมชนชานเมืองบางแค พ.3พ.3-34989770104001บางแค 1040บางแค 13.709551100.415704ยังไม่ได้ศึกษา2020-05-212020-05-21
44ศูนย์ชุมชนบางบอน พ.1พ.1-20400652105004คลองบางพราน1050บางบอน13.676919100.427471ยังไม่ได้ศึกษา2020-05-212020-05-21
55ศูนย์ชุมชนบางบอน พ.1พ.1-20601242105005คลองบางบอน1050บางบอน13.674956100.430730ยังไม่ได้ศึกษา2020-05-212020-05-21
66ศูนย์ชุมชนชานเมืองบางขุนเทียน พ.2พ.2-51312970102107แสมดำ1021แสมดำ13.660668100.434833ยังไม่ได้ศึกษา2020-05-212020-05-21
77ศูนย์ชุมชนหนองแขม พ.1พ.1-19586069102303หนองค้างพลู 1010หนองแขม13.705499100.342270ยังไม่ได้ศึกษา2020-05-212020-05-21
88ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี พ.3พ.3-51819713101001มีนบุรี1010มีนบุรี13.815444100.726988กำลังศึกษา2020-05-212020-05-21
99ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี พ.2พ.2-2799201101001มีนบุรี1010มีนบุรี13.809534100.730860กำลังศึกษา2020-05-212020-05-21
1010ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี พ.2พ.2-296904101002แสนแสบ1010มีนบุรี13.812978100.737541กำลังศึกษา2020-05-212020-05-21
1111ศูนย์ชุมชนหนองจอก พ.1พ.1--776824100302หนองจอก 1003หนองจอก 13.857348100.867324ยังไม่ได้ศึกษา2020-05-212020-05-21
1212ศูนย์ชุมชนหนองจอก พ.1พ.1--7274245100301กระทุ่มราย1003หนองจอก 13.855568100.865628ยังไม่ได้ศึกษา2020-05-212020-05-21
1313ศูนย์ชุมชนนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง พ.1พ.1-16355391101104ลำปลาทิว 1011ลาดกระบัง13.757745100.799693ยังไม่ได้ศึกษา2020-05-212020-05-21
1414ศูนย์ชุมชนลาดกระบังเก่า พ.1พ.1-17475230101101ลาดกระบัง1011ลาดกระบัง13.722207100.784873ยังไม่ได้ศึกษา2020-05-212020-05-21
1515ศูนย์ชุมชนลาดกระบังเก่า พ.1พ.1-17342396101105ทับยาว1011ลาดกระบัง13.721175100.792614ยังไม่ได้ศึกษา2020-05-212020-05-21
1616ศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบังใหม่ พ.2พ.2-4435382101101ลาดกระบัง1011ลาดกระบัง13.725053100.742733ยังไม่ได้ศึกษา2020-05-212020-05-21
1717ศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบังใหม่ พ.2พ.2-4133901101103คลองสามประเวศ1011ลาดกระบัง13.728209100.742806ยังไม่ได้ศึกษา2020-05-212020-05-21
1818ศูนย์พาณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่พ.3พ.3-11160420100502อนุสาวรีย์1005บางเขน13.891236100.605215ศึกษาแล้วเสร็จ2020-05-212020-05-21
1919ศูนย์พาณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่พ.3พ.3-298823104203คลองถนน1042สายไหม13.895184100.610347ศึกษาแล้วเสร็จ2020-05-212020-05-21
201ศูนย์ชุมชนชานเมืองตลิ่งชันพ.2พ.2-3192861101902ตลิ่งชัน1019ตลิ่งชัน13.789249100.441265ยังไม่ได้ศึกษา2021-06-302021-06-30
212ศูนย์ชุมชนชานเมืองบางแค พ.3พ.3-341016977104002บางแคเหนือ1040บางแค 13.71357100.415654ยังไม่ได้ศึกษา2021-06-302021-06-30
223ศูนย์ชุมชนชานเมืองบางแค พ.3พ.3-34989770104001บางแค 1040บางแค 13.709551100.415704ยังไม่ได้ศึกษา2021-06-302021-06-30
234ศูนย์ชุมชนบางบอน พ.1พ.1-20400652105004คลองบางพราน1050บางบอน13.676919100.427471ยังไม่ได้ศึกษา2021-06-302021-06-30
245ศูนย์ชุมชนบางบอน พ.1พ.1-20601242105005คลองบางบอน1050บางบอน13.674956100.43073ยังไม่ได้ศึกษา2021-06-302021-06-30
256ศูนย์ชุมชนชานเมืองบางขุนเทียน พ.2พ.2-51312970102107แสมดำ1021แสมดำ13.660668100.434833ยังไม่ได้ศึกษา2021-06-302021-06-30
267ศูนย์ชุมชนหนองแขม พ.1พ.1-19586069102303หนองค้างพลู 1010หนองแขม13.705499100.34227ยังไม่ได้ศึกษา2021-06-302021-06-30
278ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี พ.3พ.3-51819713101001มีนบุรี1010มีนบุรี13.815444100.726988ศึกษาแล้วเสร็จ2021-06-302021-06-30
289ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี พ.2พ.2-2799201101001มีนบุรี1010มีนบุรี13.809534100.73086ศึกษาแล้วเสร็จ2021-06-302021-06-30
2910ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี พ.2พ.2-296904101002แสนแสบ1010มีนบุรี13.812978100.737541ศึกษาแล้วเสร็จ2021-06-302021-06-30
3011ศูนย์ชุมชนหนองจอก พ.1พ.1--776824100302หนองจอก 1003หนองจอก 13.857348100.867324ยังไม่ได้ศึกษา2021-06-302021-06-30
3112ศูนย์ชุมชนหนองจอก พ.1พ.1--7274245100301กระทุ่มราย1003หนองจอก 13.855568100.865628ยังไม่ได้ศึกษา2021-06-302021-06-30
3213ศูนย์ชุมชนนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง พ.1พ.1-16355391101104ลำปลาทิว 1011ลาดกระบัง13.757745100.799693ยังไม่ได้ศึกษา2021-06-302021-06-30
3314ศูนย์ชุมชนลาดกระบังเก่า พ.1พ.1-17475230101101ลาดกระบัง1011ลาดกระบัง13.722207100.784873ยังไม่ได้ศึกษา2021-06-302021-06-30
3415ศูนย์ชุมชนลาดกระบังเก่า พ.1พ.1-17342396101105ทับยาว1011ลาดกระบัง13.721175100.792614ยังไม่ได้ศึกษา2021-06-302021-06-30
3516ศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบังใหม่ พ.2พ.2-4435382101101ลาดกระบัง1011ลาดกระบัง13.725053100.742733ยังไม่ได้ศึกษา2021-06-302021-06-30
3617ศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบังใหม่ พ.2พ.2-4133901101103คลองสามประเวศ1011ลาดกระบัง13.728209100.742806ยังไม่ได้ศึกษา2021-06-302021-06-30
3718ศูนย์พาณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่พ.3พ.3-11160420100502อนุสาวรีย์1005บางเขน13.891236100.605215ศึกษาแล้วเสร็จ2021-06-302021-06-30
3819ศูนย์พาณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่พ.3พ.3-298823104203คลองถนน1042สายไหม13.895184100.610347ศึกษาแล้วเสร็จ2021-06-302021-06-30