โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

8. เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ ๔ ของวงเงินงบประมาณ : 245

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 4

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

จำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น ๆ ทุกหมวดรายจ่ายและงบกลางทุกประเภทที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณนั้น ๆ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณนั้น ๆ และได้รับอนุมัติให้กันเงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน (อำนาจของ ผว.กทม.) มาดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ X 100 / งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณนั้น ๆ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานระบบงบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0005 : จำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ)

ตาราง : ภารกิจติดตามและประเมินผล

หน่วยงาน : สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

คำอธิบายตาราง : จัดเก็บตามชื่อตัวชี้วัด แสดงวงเงินงบประมาณ จำนวนเงินกันเหลื่อมปี ร้อยละ และเอกสารประกอบ

idindicatorsbudget_totaldepartmentamountpercentreferenceadddateupdatedate
1เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ80000000000หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร35048644244.38สรุปผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.25622020-06-102020-06-10
2เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ80000000000หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร35048644244.38สรุปผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.25622020-07-092020-07-09
3เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ80000000000หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร35048644244.38สรุปผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.25622020-08-112020-08-11
11เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ68000000000หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร3782811120.56สรุปผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้เห็นชอบให้ปรับค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ 20 ซึ่งผลการกันเงินในปีงบประมาณ 2563 ได้ร้อยละ 0.562020-11-112021-03-05
8เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ80000000000หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร35048644244.38สรุปผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 และได้เห็นชอบให้ปรับค่าเป้าหมายจากร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 20 สำหรับผลการกันเงินในปีงบประมาณ 2563 อยู่ระหว่างรวบรวมสรุปผลการดำเนินการ2020-09-112020-09-11
12เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ68000000000หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร3782811120.56สรุปผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้เห็นชอบให้ปรับค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ 20 ซึ่งผลการกันเงินในปีงบประมาณ 2563 ได้ร้อยละ 0.562020-12-072021-03-05
9เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ68000000000หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร3782811120.56สรุปผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 และได้เห็นชอบให้ปรับค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ 20 ซึ่งผลการกันเงินในปีงบประมาณ 2563 ได้ร้อยละ 0.562020-10-022020-10-08
15เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ68000000000หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร3782811120.56สรุปผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้เห็นชอบให้ปรับค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ 20 ซึ่งผลการกันเงินในปีงบประมาณ 2563 ได้ร้อยละ 0.562021-02-102021-03-05
14เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ68000000000หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร3782811120.56สรุปผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้เห็นชอบให้ปรับค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ 20 ซึ่งผลการกันเงินในปีงบประมาณ 2563 ได้ร้อยละ 0.562021-01-132021-03-05
16เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ68000000000หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร3782811120.56สรุปผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้เห็นชอบให้ปรับค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ 20 ซึ่งผลการกันเงินในปีงบประมาณ 2563 ได้ร้อยละ 0.562021-03-052021-03-05
17เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ68000000000หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร3782811120.56สรุปผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้เห็นชอบให้ปรับค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ 20 ซึ่งผลการกันเงินในปีงบประมาณ 2563 ได้ร้อยละ 0.562021-04-082021-04-08
18เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ68000000000หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร3782811120.56สรุปผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้เห็นชอบให้ปรับค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ 20 ซึ่งผลการกันเงินในปีงบประมาณ 2563 ได้ร้อยละ 0.562021-05-142021-05-14
19เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ68000000000หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร3782811120.56สรุปผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้เห็นชอบให้ปรับค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ 20 ซึ่งผลการกันเงินในปีงบประมาณ 2563 ได้ร้อยละ 0.562021-06-142021-06-14
20เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ68000000000หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร3782811120.56สรุปผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้เห็นชอบให้ปรับค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ 20 ซึ่งผลการกันเงินในปีงบประมาณ 2563 ได้ร้อยละ 0.562021-07-132021-07-13
21เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ68000000000หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร3782811120.56สรุปผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้เห็นชอบให้ปรับค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ 20 ซึ่งผลการกันเงินในปีงบประมาณ 2563 ได้ร้อยละ 0.562021-08-112021-08-11
22เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ68000000000หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร3782811120.56สรุปผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้เห็นชอบให้ปรับค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ 20 ซึ่งผลการกันเงินในปีงบประมาณ 2563 ได้ร้อยละ 0.562021-09-102021-09-10