โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

7. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน : 238

ค่าเป้าหมาย มีระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชื่อมโยงกับระบบ MIS จำนวน 1 ระบบ : มีระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชื่อมโยงกับระบบ MIS

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ๗.๔.๑.๒

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การพัฒนาระบบสารสนเทศ หมายถึง การดำเนินการจัดหา การออกแบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณเพื่อสนับสนุนและรองรับการใช้งานตามกระบวนการงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสำหรับรองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนระบบสารสนเทศที่ใช้ปฏิบัติงานสำหรับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานระบบงบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0004 : ระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาและเชื่อมโยงสู่ฐานข้อมูลกลาง)

ตาราง : ภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ

หน่วยงาน : สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

คำอธิบายตาราง : จัดเก็บข้อมูลตามชื่อตัวชี้วัด แสดงผลการดำเนินงาน เหตุผล และเอกสารประกอบ

idindicatorsstatusreasonreferenceadddateupdatedate
1มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณแบบมุ่นเน้นผลงานอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ระหว่างเสนอโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร(BMA PBIS:Performance-based Budgeting Information System) เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน2020-06-102020-06-10
9มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณแบบมุ่นเน้นผลงานอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ระหว่างเสนอโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร(BMA PBIS:Performance-based Budgeting Information System) เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน2020-07-092020-07-09
10มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณแบบมุ่นเน้นผลงานอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ระหว่างเสนอโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร(BMA PBIS:Performance-based Budgeting Information System) เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน2020-08-112020-08-11
11มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณแบบมุ่นเน้นผลงานอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการฯ ได้รับการพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ซึ่งอยู่ระหว่างรอประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในราชกิจจานุเบกษา-2020-09-082020-09-08
12มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณแบบมุ่นเน้นผลงานอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการฯ ได้รับการพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 82 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 229 ง ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/229/T_0051.PDF2020-10-022020-10-02
13มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณแบบมุ่นเน้นผลงานอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการฯ ได้รับการพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 82 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 229 ง ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/229/T_0051.PDF2020-11-112020-11-11
14มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณแบบมุ่นเน้นผลงานอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการฯ ได้รับการพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 82 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 229 ง ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 และขณะนี้อยู่ระหว่างร่างขอบเขตของงาน (TOR)http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/229/T_0051.PDF2020-12-072020-12-07
15มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณแบบมุ่นเน้นผลงานอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการฯ ได้รับการพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 82 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 229 ง ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 และขณะนี้อยู่ระหว่างร่างขอบเขตของงาน (TOR)http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/229/T_0051.PDF2021-01-132021-01-13
16มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณแบบมุ่นเน้นผลงานอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการฯ ได้รับการพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 82 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 229 ง ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 และขณะนี้อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศเชิญชวนเอกสารประกอบราคาhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/229/T_0051.PDF2021-02-102021-02-10
17มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณแบบมุ่นเน้นผลงานอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการฯ ได้รับการพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 82 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 229 ง ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 และขณะนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาระบบฯ เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายไม่ผ่านการพิจารณาทางเทคนิค และอยู่ระหว่างจัดทำบันทึกข้อคตวามเห็นชอบหัวหน้าหน่วยงานเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบฯ ครั้งที่ 2http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/229/T_0051.PDF2021-03-052021-03-05
18มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณแบบมุ่นเน้นผลงานอยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).โครงการฯ ได้รับการพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 82 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 229 ง ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 และขณะนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาระบบฯ เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายไม่ผ่านการพิจารณาทางเทคนิค และอยู่ระหว่างจัดทำบันทึกข้อคตวามเห็นชอบหัวหน้าหน่วยงานเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบฯ ครั้งที่ 2http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/229/T_0051.PDF2021-04-092021-04-09
19มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณแบบมุ่นเน้นผลงานอยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2โครงการฯ ได้รับการพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 82 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 229 ง ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 และขณะนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาระบบฯ เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายไม่ผ่านการพิจารณาทางเทคนิค และอยู่ระหว่างจัดทำบันทึกข้อคตวามเห็นชอบหัวหน้าหน่วยงานเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบฯ ครั้งที่ 2http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/229/T_0051.PDF2021-05-142021-05-14
20มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณแบบมุ่นเน้นผลงานอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติรายงานของจ้างโครงการฯ ได้รับการพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 82 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 229 ง ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 และขณะนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาระบบฯ เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายไม่ผ่านการพิจารณาทางเทคนิค และอยู่ระหว่างจัดทำบันทึกข้อคตวามเห็นชอบหัวหน้าหน่วยงานเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบฯ ครั้งที่ 2http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/229/T_0051.PDF2021-06-142021-06-14
21มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณแบบมุ่นเน้นผลงานอยู่ระหว่างพิจารณาผลการ E-bidding ครั้งที่ 3โครงการฯ ได้รับการพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 82 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 229 ง ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 และขณะนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาระบบฯ เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายไม่ผ่านการพิจารณาทางเทคนิค และอยู่ระหว่างจัดทำบันทึกข้อความ เห็นชอบหัวหน้าหน่วยงานเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบฯ ครั้งที่ 2http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/229/T_0051.PDF2021-07-132021-07-13
22มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณแบบมุ่นเน้นผลงานอยู่ระหว่างพิจารณาผลการ E-bidding ครั้งที่ 4โครงการฯ ได้รับการพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 82 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 229 ง ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 และขณะนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาระบบฯ เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายไม่ผ่านการพิจารณาทางเทคนิค และอยู่ระหว่างคณะกรรมการ ฯ กำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ ฯ ประชุมเพื่อพิจารณาขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบครั้งที่ 4http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/229/T_0051.PDF2021-08-112021-08-11
23มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณแบบมุ่นเน้นผลงานอยู่ระหว่าง - ขอความเห็นชอบการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก - เสนอคำสั่งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการฯ ได้รับการพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 82 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 229 ง ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 และขณะนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาระบบฯ เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายไม่ผ่านการพิจารณาทางเทคนิค และอยู่ระหว่าง- ขอความเห็นชอบการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก - เสนอคำสั่งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/229/T_0051.PDF2021-09-102021-09-10