โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

7. จำนวนท่าเรือโดยสารที่เพิ่มขึ้นหรือได้รับการปรับปรุง : 236

ค่าเป้าหมาย ท่า (เฉลี่ยปีละ) : 3

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
:มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
:เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ท่าเรือโดยสาร หมายถึง ท่าเรือโดยสารบนเส้นทางสัญจรทางน้ำในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร หรือท่าเรือโดยสาสาธารณะที่ปีะชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนท่าเรือโดยสารที่ดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม หรือปรับปรุงในปีงบประมาณ 2563

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการจราจรและขนส่ง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050200-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0332 : จำนวนและข้อมูลท่าเรือโดยสาร ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)

ตาราง : ข้อมูลท่าเรือโดยสาร

หน่วยงาน : สำนักการจราจรและขนส่ง

คำอธิบายตาราง : จำนวนและข้อมูลท่าเรือโดยสารปีปัจจุบันและย้อนหลัง 5 ปี

idboat_pier_idspecific_code_boat_piername_boat_pierlocation_boat_pierq_amountname_userdate_boat_piertype_boat_pieroraganizationasset_id_status_boat_piercoordinateadddateupdatedate
1101-SS-2562ผ่านฟ้าลีลาศคลองแสนแสบ0krongsiri11/8/2019 13:50สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.506361,13.755563,0]2020-05-142020-05-14
2202-SS-2562ตลาดโบ๊เบ๊คลองแสนแสบ0krongsiri11/8/2019 13:52สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.515882,13.753464,0]2020-05-142020-05-14
3304-SS-2562บ้านครัวเหนือคลองแสนแสบ0krongsiri11/8/2019 13:53สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.527618,13.749667,0]2020-05-142020-05-14
4403-SS-2562สะพานเจริญผลคลองแสนแสบ0krongsiri11/8/2019 13:52สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.524319,13.749819,0]2020-05-142020-05-14
5507-SS-2562สะพานชิดลมคลองแสนแสบ0krongsiri11/8/2019 13:57สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.544536,13.748699,0]2020-05-142020-05-14
6605-SS-2562สะพานหัวช้างคลองแสนแสบ 0krongsiri11/8/2019 13:55สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.530861,13.749155,0]2020-05-142020-05-14
7706-SS-2562ประตูน้ำคลองแสนแสบ0krongsiri11/8/2019 13:56สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.541259,13.749229,0]2020-05-142020-05-14
8808-SS-2562สะพานวิทยุคลองแสนแสบ0krongsiri11/8/2019 13:58สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.548177,13.748285,0]2020-05-142020-05-14
9909-SS-2562นานาเหนือคลองแสนแสบ0krongsiri11/8/2019 13:59สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.554,13.748233,0]2020-05-142020-05-14
101010-SS-2562นานาชาติคลองแสนแสบ0krongsiri11/8/2019 14:00สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.559137,13.748353,0]2020-05-142020-05-14
111111-SS-2562อโศกคลองแสนแสบ0krongsiri11/11/2019 11:38สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.562986,13.747895,0]2020-05-142020-05-14
121213-SS-2562อิตัลไทยคลองแสนแสบ0krongsiri11/11/2019 11:41สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.573534,13.745944,0]2020-05-142020-05-14
131312-SS-2562มศว.ประสานมิตรคลองแสนแสบ0krongsiri11/11/2019 11:40สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.565841,13.747291,0]2020-05-142020-05-14
141414-SS-2562สุเหร่าบ้านดอนคลองแสนแสบ0krongsiri11/11/2019 12:56สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.581442,13.744137,0]2020-05-142020-05-14
151515-SS-2562ทองหล่อคลองแสนแสบ0krongsiri11/11/2019 12:57สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.585893,13.743191,0]2020-05-142020-05-14
161639-SS-2562บำเพ็ญเหนือคลองแสนแสบ (ส่วนต่อขยาย)0krongsiri11/11/2019 13:48สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.710511,13.800656,0]2020-05-142020-05-14
171740-SS-2562รามคำแหง 199คลองแสนแสบ (ส่วนต่อขยาย)0krongsiri11/11/2019 13:49สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.721221,13.806386,0]2020-05-142020-05-14
181816-SS-2562ชาญอิสระคลองแสนแสบ0krongsiri11/11/2019 12:58สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.588411,13.742744,0]2020-05-142020-05-14
191917-SS-2662ร.ร.วิจิตรคลองแสนแสบ0krongsiri11/11/2019 12:59สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.594119,13.741486,0]2020-05-142020-05-14
202020-SS-2562เดอะมอลล์ 3คลองแสนแสบ0krongsiri11/11/2019 13:09สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.608109,13.754623,0]2020-05-142020-05-14
212122-SS-2562วัดเทพลีลาคลองแสนแสบ0krongsiri11/11/2019 13:11สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.613681,13.759833,0]2020-05-142020-05-14
222229-SS-2562ร.ร.พร้อมมิตรวิทยาคลองแสนแสบ(ส่วนต่อขยาย)0krongsiri11/11/2019 13:25สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.655863,13.770488,0]2020-05-142020-05-14
232318-SS-2562สะพานคลองตันคลองแสนแสบ0krongsiri11/11/2019 13:00สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.598277,13.74228,0]2020-05-142020-05-14
242421-SS-2562รามคำแหง 29คลองแสนแสบ0krongsiri11/11/2019 13:10สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.611858,13.758048,0]2020-05-142020-05-14
252523-SS-2562ม.รามคำแหงคลองแสนแสบ0krongsiri11/11/2019 13:12สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.61837,13.76154,0]2020-05-142020-05-14
262624-SS-2562สะพานมิตรภาพมหาดไทยคลองแสนแสบ0krongsiri11/11/2019 13:14สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.623715,13.762157,0]2020-05-142020-05-14
272727-SS-2562บางกะปิคลองแสนแสบ0krongsiri11/11/2019 13:20สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.647414,13.765022,0]2020-05-142020-05-14
282832-SS-2562คลองรหัสคลองแสนแสบ (ส่วนต่อขยาย)0krongsiri11/11/2019 13:36สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.678673,13.783103,0]2020-05-142020-05-14
292934-SS-2562สุเหร่าแดงคลองแสนแสบ (ส่วนต่อขยาย)0krongsiri11/11/2019 13:38สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.68938,13.788964,0]2020-05-142020-05-14
303001-PS-2562ประตูน้ำภาษีเจริญคลองภาษีเจริญ0krongsiri11/11/2019 15:09สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.468134,13.722154,0]2020-05-142020-05-14
313119-SS-2562ราม 1คลองแสนแสบ0krongsiri11/11/2019 13:02สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.598933,13.743319,0]2020-05-142020-05-14
323225-SS-2562วัดกลางคลองแสนแสบ0krongsiri11/11/2019 13:15สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.63349,13.763436,0]2020-05-142020-05-14
333341-SS-2562ตลาดมีนบุรีคลองแสนแสบ (ส่วนต่อขยาย)0krongsiri11/11/2019 13:50สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.729009,13.810901,0]2020-05-142020-05-14
343442-SS-2562สำนักงานเขตมีนบุรีคลองแสนแสบ (ส่วนต่อขยาย)0krongsiri11/11/2019 13:52สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.731343,13.812214,0]2020-05-142020-05-14
353526-SS-2562เดอะมอลล์บางกะปิคลองแสนแสบ0krongsiri11/11/2019 13:16สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.643267,13.764619,0]2020-05-142020-05-14
363628-SS-2562วัดศรีบุญเรืองคลองแสนแสบ(ส่วนต่อขยาย)0krongsiri11/11/2019 13:21สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.651556,13.767267,0]2020-05-142020-05-14
373731-SS-2562เสรีไทย 26คลองแสนแสบ(ส่วนต่อขยาย)0krongsiri11/11/2019 13:34สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.674734,13.780929,0]2020-05-142020-05-14
383833-SS-2562บ้านร่มไทรคลองแสนแสบ (ส่วนต่อขยาย)0krongsiri11/11/2019 13:37สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.681489,13.784672,0]2020-05-142020-05-14
393935-SS-2562หลอแหลใหญ่คลองแสนแสบ (ส่วนต่อขยาย)0krongsiri11/11/2019 13:39สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.696207,13.792773,0]2020-05-142020-05-14
404002-PS-2562อู่รถเมล์สาย 9คลองภาษีเจริญ0krongsiri11/11/2019 15:10สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.466235,13.721333,0]2020-05-142020-05-14
414136-SS-2562รามคำแหง 167คลองแสนแสบ (ส่วนต่อขยาย)0krongsiri11/11/2019 13:43สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.700961,13.795279,0]2020-05-142020-05-14
424203-PS-2562สะพานประชารัฐคลองภาษีเจริญ0krongsiri11/12/2019 9:26สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.463225,13.720448,0]2020-05-142020-05-14
434304-PS-2562บางหว้าคลองภาษีเจริญ0krongsiri11/12/2019 9:42สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.458179,13.718645,0]2020-05-142020-05-14
444406-PS-2562เพชรเกษม 31คลองภาษีเจริญ0krongsiri11/12/2019 9:44สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.445,13.714025,0]2020-05-142020-05-14
454505-PS-2562วัดอ่างแก้วคลองภาษีเจริญ0krongsiri11/12/2019 9:43สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.454655,13.717273,0]2020-05-142020-05-14
464607-PS-2562วัดรางบัวคลองภาษีเจริญ0krongsiri11/12/2019 9:46สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.438702,13.711669,0]2020-05-142020-05-14
474708-PS-2562เพชรเกษม 35คลองภาษีเจริญ0krongsiri11/12/2019 9:47สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.43245,13.709575,0]2020-05-142020-05-14
484809-PS-2562เพชรเกษม 37คลองภาษีเจริญ0krongsiri11/12/2019 9:48สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.431147,13.709162,0]2020-05-142020-05-14
494910-PS-2562เพชรเกษม 39คลองภาษีเจริญ0krongsiri11/12/2019 9:49สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.429136,13.708431,0]2020-05-142020-05-14
505011-PS-2562วัดนิมมานรดีคลองภาษีเจริญ0krongsiri11/12/2019 11:24สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.427043,13.707651,0]2020-05-142020-05-14
515112-PS-2562เกษตรบางแคคลองภาษีเจริญ0krongsiri11/12/2019 11:25สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.421208,13.705615,0]2020-05-142020-05-14
525214-PS-2562วัดม่วงคลองภาษีเจริญ0krongsiri11/12/2019 11:27สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.392577,13.695398,0]2020-05-142020-05-14
535313-PS-2562สะพานกาญจนาภิเษกคลองภาษีเจริญ 0krongsiri11/12/2019 11:26สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.406309,13.700262,0]2020-05-142020-05-14
545415-PS-2562เพชรเกษม 69คลองภาษีเจริญ0krongsiri11/12/2019 11:29สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.381413,13.691743,0]2020-05-142020-05-14
555538-SS-2562ประตูน้ำบางชันเหนือคลองแสนแสบ (ส่วนต่อขยาย)0krongsiri11/12/2019 12:43สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.70477,13.797515,0]2020-05-142020-05-14
565637-SS-2562ประตูน้ำบางชันใต้คลองแสนแสบ (ส่่วนต่อขยาย)0krongsiri11/12/2019 12:37สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.70421,13.797206,0]2020-05-142020-05-14
575707-PK-2562นครสวรรค์คลองผดุงกรุงเกษม0krongsiri11/12/2019 14:56สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.513136,13.759836,0]2020-05-142020-05-14
585802-PK-2562หัวลำโพงคลองผดุงกรุงเกษม0krongsiri11/12/2019 14:14สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.516237,13.744893,0]2020-05-142020-05-14
595901-PK-2562สถานีรถไฟหัวลำโพงคลองผดุงกรุงเกษม0krongsiri11/12/2019 14:13สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.516252,13.744851,0]2020-05-142020-05-14
606003-PK-2562นพวงศ์คลองผดุงกรุงเกษม0krongsiri11/12/2019 14:50สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.516477,13.746951,0]2020-05-142020-05-14
616104-PK-2562ยศเสคลองผดุงกรุงเกษม0krongsiri11/12/2019 14:53สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.516471,13.746971,0]2020-05-142020-05-14
626206-PK-2562แยกหลานหลวงคลองผดุงกรุงเกษม0krongsiri11/12/2019 14:55สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.516799,13.755532,0]2020-05-142020-05-14
636305-PK-2562กระทรวงพลังงานคลองผดุงกรุงเกษม0krongsiri11/12/2019 14:54สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.517009,13.74928,0]2020-05-142020-05-14
646409-PK-2562ประชาธิปไตยคลองผดุงกรุงเกษม0krongsiri11/12/2019 14:59สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.507887,13.765143,0]2020-05-142020-05-14
656510-PK-2562เทเวศร์คลองผดุงกรุงเกษม0krongsiri11/12/2019 15:00สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.50477,13.768627,0]2020-05-142020-05-14
666611-PK-2562ตลาดเทวราชกุญชรคลองผดุงกรุงเกษม0krongsiri11/12/2019 15:01สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.501868,13.771273,0]2020-05-142020-05-14
676708-PK-2562ราชดำเนินนอกคลองผดุงกรุงเกษม0krongsiri11/12/2019 14:57สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.510035,13.762913,0]2020-05-142020-05-14
686830-SS-2562รามคำแหง 123คลองแสนแสบ(ส่วนต่อขยาย)0krongsiri11/13/2019 9:28สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.659673,13.772358,0]2020-05-142020-05-14ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0333 : จำนวนและข้อมูลท่าเรือโดยสารที่ได้รับการปรับปรุง ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)