โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

7. ความหนาแน่นของประชากรในเขตเมืองชั้นนอกเพิ่มขึ้นบริเวณย่านชุมชนสำคัญ : 234

ค่าเป้าหมาย 1,450 คน/ตร.ม. : 1,450 คน/ตร.ม.

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ
:มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:เป้าหมายที่ ๔.๑.๒ ศูนย์ชุมชนย่อยในเมืองชั้นนอกเติบโตตามผังเมืองรวมอย่างเต็มศักยภาพ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

-พื้นที่เขตเมืองชั้นนอก คือ บริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันตกและตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรม ปัจจุบันมีความหนาแน่นน้อยและส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นอกแนวถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก แต่สภาพพื้นที่โดยรวมยังคงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม จำนวน 11 เขต ประกอบด้วย เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางบอน เขตบางขุนเทียน เขตทุ่งครุ เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตหนองจอก และเขตลาดกระบัง -ย่านชุมชนสำคัญ หมายถึง ศูนย์ชุมชนย่อยตามนิยามของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองกำหนด คือ บริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ที่กำหนดไว้เป็นที่ดินประเภท พ.1 ถึง พ.3 ที่กำหนดไว้เป็นสีแดงให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์พาณิชยกรรมของชุมชน ศูนย์ชุมชนชานเมือง และศูนย์พาณิชยกรรมเมือง เพื่อรองรับกิจกรรมทางธุรกิจ การค้า การบริการ และนันทนาการเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง ที่อยู่อาศัยและแหล่งงานของประชาชนในพื้นที่เขตเมืองชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1)ศูนย์ชุมชนชานเมืองตลิ่งชัน (บริเวณ พ.2-3) แขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชัน 2)ศูนย์ชุมชนชานเมืองบางแค (บริเวณ พ.3-34) แขวงบางแค และแขวงบางแคเหนือ เขตบางแค 3)ศูนย์ชุมชนบางบอน (บริเวณ พ.1-20) แขวงบางบอน เขตบางบอน 4)ศูนย์ชุมชนชานเมืองบางขุนเทียน (บริเวณ พ.2-5) แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 5)ศูนย์ชุมชนหนองแขม (บริเวณ พ.1-19) แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม 6)ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี (บริเวณ พ.2-2 และ พ.3-5) แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 7)ศูนย์ชุมชนหนองจอก (บริเวณ พ.1-7) แขวงหนองจอก และแขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก 8)ศูนย์ชุมชนนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (บริเวณ พ.1-16) แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง 9)ศูนย์ชุมชนลาดกระบังเก่า (บริเวณ พ.1-17) แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 10)ศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบังใหม่ (บริเวณ พ.2-4) แขวงลาดกระบัง และแขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

A = C/B A= ความหนาแน่นของประชากรในเขตเมืองชั้นนอกเพิ่มขึ้นบริเวณย่านชุมชนสำคัญ (คน/ตร.ม.) B= พื้นที่รวมย่านชุมชนสำคัญตามที่กำหนด (ตร.ม.) C= ประชากรรวมพื้นที่รวมย่านชุมชนสำคัญตามที่กำหนด 2563-2562

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สํานักงานการทะเบียน กรมการปกครอง/สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050200-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0450 : ข้อมูลความหนาแน่นของประชากรในเขตเมืองชั้นนอกบริเวณย่านชุมชนสำคัญ ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)

ตาราง : 3ข้อมูลความหนาแน่นของประชากรในเขตเมืองชั้นนอกฯ

หน่วยงาน : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

คำอธิบายตาราง :

idstepidarea_bmasubdistrict_idsubdistrict_namedistrict_iddistrict_namechangwat_idchangwat_nameชื่อแขวง58_59den58den59den60den61den62groupplaningnamezone_namezone_typeadddateupdatedate
111.647100101พระบรมมหาราชวัง1001พระนคร10กรุงเทพมหานครแขวงพระบรมมหาราชวัง2,5932,4832,4002,4062237เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
220.72100102วังบูรพาภิรมย์1001พระนคร10กรุงเทพมหานครแขวงวังบูรพาภิรมย์16,21816,09215,87115,71814464เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
330.22100103วัดราชบพิธ1001พระนคร10กรุงเทพมหานครแขวงวัดราชบพิธ15,88215,46415,06414,90014264เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
440.23100104สำราญราษฎร์1001พระนคร10กรุงเทพมหานครแขวงสำราญราษฎร์15,32614,91714,43914,00413474เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
550.144100105ศาลเจ้าพ่อเสือ1001พระนคร10กรุงเทพมหานครแขวงศาลเจ้าพ่อเสือ23,36122,77822,76422,63921736เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
660.153100106เสาชิงช้า1001พระนคร10กรุงเทพมหานครแขวงเสาชิงช้า16,04615,42514,98014,66014026เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
770.496100107บวรนิเวศ1001พระนคร10กรุงเทพมหานครแขวงบวรนิเวศ10,66710,2409,7529,4748998เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
880.193100108ตลาดยอด1001พระนคร10กรุงเทพมหานครแขวงตลาดยอด13,92213,35812,88612,48211570เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
990.339100109ชนะสงคราม1001พระนคร10กรุงเทพมหานครแขวงชนะสงคราม6,1335,9625,8055,6225437เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
10100.414100110บ้านพานถม1001พระนคร10กรุงเทพมหานครแขวงบ้านพานถม17,22216,86016,45716,15215531เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
11110.458100111บางขุนพรหม1001พระนคร10กรุงเทพมหานครแขวงบางขุนพรหม10,62010,33210,0729,8699393เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
12120.522100112วัดสามพระยา1001พระนคร10กรุงเทพมหานครแขวงวัดสามพระยา5,8665,7165,6095,5155398เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
13132.233100201ดุสิต1002ดุสิต10กรุงเทพมหานครแขวงดุสิต6,5746,2495,7295,6355555เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
14141.074100202วชิรพยาบาล1002ดุสิต10กรุงเทพมหานครแขวงวชิรพยาบาล11,05510,80110,49110,0639866เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
15151.737100203สวนจิตรลดา1002ดุสิต10กรุงเทพมหานครแขวงสวนจิตรลดา5,6095,4345,3035,0784192เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
16160.339100204สี่แยกมหานาค1002ดุสิต10กรุงเทพมหานครแขวงสี่แยกมหานาค23,07122,37522,08821,89421201เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
17175.282100206ถนนนครไชยศรี1002ดุสิต10กรุงเทพมหานครแขวงถนนนครไชยศรี10,87810,57810,43110,4549902เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
181838.132100301กระทุ่มราย1003หนองจอก10กรุงเทพมหานครแขวงกระทุ่มราย9679831,0041,0221041เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
191929.992100302หนองจอก1003หนองจอก10กรุงเทพมหานครแขวงหนองจอก670684704726746เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
202030.849100303คลองสิบ1003หนองจอก10กรุงเทพมหานครแขวงคลองสิบ284286291292294เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
212138.867100304คลองสิบสอง1003หนองจอก10กรุงเทพมหานครแขวงคลองสิบสอง266280287292301เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
222222.524100305โคกแฝด1003หนองจอก10กรุงเทพมหานครแขวงโคกแฝด1,4761,4851,4941,5001518เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
232317.75100306คู้ฝั่งเหนือ1003หนองจอก10กรุงเทพมหานครแขวงคู้ฝั่งเหนือ9749829881,0011011เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
242433.358100307ลำผักชี1003หนองจอก10กรุงเทพมหานครแขวงลำผักชี882897910922940เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
252524.789100308ลำต้อยติ่ง1003หนองจอก10กรุงเทพมหานครแขวงลำต้อยติ่ง373378384385390เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
26260.889100401มหาพฤฒาราม1004บางรัก10กรุงเทพมหานครแขวงมหาพฤฒาราม13,71713,43513,05812,64712351เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
27272.074100402สีลม1004บางรัก10กรุงเทพมหานครแขวงสีลม7,2747,8338,3678,7909023เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
28280.82100403สุริยวงศ์1004บางรัก10กรุงเทพมหานครแขวงสุริยวงศ์6,5016,5186,4796,4126189เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
29290.689100404บางรัก1004บางรัก10กรุงเทพมหานครแขวงบางรัก4,3744,2124,1444,0734006เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
30301.064100405สี่พระยา1004บางรัก10กรุงเทพมหานครแขวงสี่พระยา10,48110,21810,04410,02710055เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
313118.406100502อนุสาวรีย์1005บางเขน10กรุงเทพมหานครแขวงอนุสาวรีย์5,2405,2115,1535,1374990เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
323223.717100508ท่าแร้ง1005บางเขน10กรุงเทพมหานครแขวงท่าแร้ง3,9654,0024,0414,0804097เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
333312.062100601คลองจั่น1006บางกะปิ10กรุงเทพมหานครแขวงคลองจั่น6,7166,6696,6136,5536479เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
343416.461100608หัวหมาก1006บางกะปิ10กรุงเทพมหานครแขวงหัวหมาก4,1374,1284,1334,1184129เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
35351.3100701รองเมือง1007ปทุมวัน10กรุงเทพมหานครแขวงรองเมือง13,92013,58113,37813,21612732เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
36361.403100702วังใหม่1007ปทุมวัน10กรุงเทพมหานครแขวงวังใหม่5,5905,4335,2965,0554850เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
37372.181100703ปทุมวัน1007ปทุมวัน10กรุงเทพมหานครแขวงปทุมวัน2,8342,7782,8112,7782469เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
38383.485100704ลุมพินี1007ปทุมวัน10กรุงเทพมหานครแขวงลุมพินี5,3245,2395,2145,1805264เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
39390.535100801ป้อมปราบศัตรูพ่าย1008ป้อมปราบศัตรูพ่าย10กรุงเทพมหานครแขวงป้อมปราบ30,45029,78329,42628,86427254เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
40400.347100802วัดเทพศิรินทร์1008ป้อมปราบศัตรูพ่าย10กรุงเทพมหานครแขวงวัดเทพศิรินทร์21,59421,02020,49919,91118706เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
41410.448100803คลองมหานาค1008ป้อมปราบศัตรูพ่าย10กรุงเทพมหานครแขวงคลองมหานาค22,27521,89121,50721,18520375เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
42420.251100804บ้านบาตร1008ป้อมปราบศัตรูพ่าย10กรุงเทพมหานครแขวงบ้านบาตร29,52228,64127,98027,61826347เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
43430.35100805วัดโสมนัส1008ป้อมปราบศัตรูพ่าย10กรุงเทพมหานครแขวงวัดโสมนัส21,17720,64620,19119,79119063เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
44448.815100905บางจาก1009พระโขนง10กรุงเทพมหานครแขวงบางจาก6,5926,5287,8457,7267661เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
45455.171100910พระโขนงใต้1009พระโขนง10กรุงเทพมหานครแขวงบางจาก N/A N/A 4,1344,0874151เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
464628.459101001มีนบุรี1010มีนบุรี10กรุงเทพมหานครแขวงมีนบุรี3,4013,4053,4103,4163422เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
474735.186101002แสนแสบ1010มีนบุรี10กรุงเทพมหานครแขวงแสนแสบ1,2481,2591,2701,2821285เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
484810.823101101ลาดกระบัง1011ลาดกระบัง10กรุงเทพมหานครแขวงลาดกระบัง2,7462,7232,7362,7682804เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
494914.297101102คลองสองต้นนุ่น1011ลาดกระบัง10กรุงเทพมหานครแขวงคลองสองต้นนุ่น4,6514,6864,7114,7324758เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
505017.458101103คลองสามประเวศ1011ลาดกระบัง10กรุงเทพมหานครแขวงคลองสามประเวศ875887896904912เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
515133.752101104ลำปลาทิว1011ลาดกระบัง10กรุงเทพมหานครแขวงลำปลาทิว682702713721737เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
525225.834101105ทับยาว1011ลาดกระบัง10กรุงเทพมหานครแขวงทับยาว1,0721,0961,1301,1531178เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
535321.695101106ขุมทอง1011ลาดกระบัง10กรุงเทพมหานครแขวงขุมทอง363367374375377เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
54549.984101203ช่องนนทรี1012ยานนาวา10กรุงเทพมหานครแขวงช่องนนทรี4,9334,9084,8724,8354861เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
55556.678101204บางโพงพาง1012ยานนาวา10กรุงเทพมหานครแขวงบางโพงพาง4,6374,5794,5164,4564385เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
56560.484101301จักรวรรดิ์1013สัมพันธวงศ์10กรุงเทพมหานครแขวงจักรวรรดิ16,30015,86815,55615,12814273เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
57570.483101302สัมพันธวงศ์1013สัมพันธวงศ์10กรุงเทพมหานครแขวงสัมพันธวงศ์20,01919,05018,40618,09517224เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
58580.449101303ตลาดน้อย1013สัมพันธวงศ์10กรุงเทพมหานครแขวงตลาดน้อย18,12017,60417,21816,91116116เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
59594.923101401สามเสนใน1014พญาไท10กรุงเทพมหานครแขวงสามเสนใน7,4907,5156,8466,9276712เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
60604.672101406พญาไท1014พญาไท10กรุงเทพมหานครแขวงสามเสนใน N/A N/A 7,8207,7567778เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
61610.785101501วัดกัลยาณ์1015ธนบุรี10กรุงเทพมหานครแขวงวัดกัลยาณ์12,34911,89811,63411,39111043เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
62620.691101502หิรัญรูจี1015ธนบุรี10กรุงเทพมหานครแขวงหิรัญรูจี18,68918,36918,03817,73117230เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
63631.523101503บางยี่เรือ1015ธนบุรี10กรุงเทพมหานครแขวงบางยี่เรือ14,71714,38114,14513,92113586เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
64641.21101504บุคคโล1015ธนบุรี10กรุงเทพมหานครแขวงบุคคโล14,25214,10914,21514,21314359เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
65651.823101505ตลาดพลู1015ธนบุรี10กรุงเทพมหานครแขวงตลาดพลู9,2899,0018,7778,5368272เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
66661.289101506ดาวคะนอง1015ธนบุรี10กรุงเทพมหานครแขวงดาวคะนอง13,75413,69013,57613,46913493เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
67671.23101507สำเหร่1015ธนบุรี10กรุงเทพมหานครแขวงสำเหร่13,34112,97912,71712,38912144เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
68680.834101601วัดอรุณ1016บางกอกใหญ่10กรุงเทพมหานครแขวงวัดอรุณ17,26516,69216,92416,90616239เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
69695.346101602วัดท่าพระ1016บางกอกใหญ่10กรุงเทพมหานครแขวงวัดท่าพระ10,27910,09510,0369,9359841เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
70705.342101701ห้วยขวาง1017ห้วยขวาง10กรุงเทพมหานครแขวงห้วยขวาง4,6034,7144,7794,8445118เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
71715.408101702บางกะปิ1017ห้วยขวาง10กรุงเทพมหานครแขวงบางกะปิ3,1633,1543,2013,2563511เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
72724.283101704สามเสนนอก1017ห้วยขวาง10กรุงเทพมหานครแขวงสามเสนนอก9,1159,0949,0308,9208875เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
73731.317101801สมเด็จเจ้าพระยา1018คลองสาน10กรุงเทพมหานครแขวงสมเด็จเจ้าพระยา10,71710,37710,1399,8919466เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
74740.727101802คลองสาน1018คลองสาน10กรุงเทพมหานครแขวงคลองสาน21,86422,01922,25322,07421477เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
75752.234101803บางลำภูล่าง1018คลองสาน10กรุงเทพมหานครแขวงบางลำภูล่าง11,45011,24811,08210,89710774เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
76761.773101804คลองต้นไทร1018คลองสาน10กรุงเทพมหานครแขวงคลองต้นไทร10,83310,75510,70210,57610742เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
77771.251101901คลองชักพระ1019ตลิ่งชัน10กรุงเทพมหานครแขวงคลองชักพระ8,6638,5218,4928,4068341เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนบนบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันตกและตะวันออกของกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
78785.183101902ตลิ่งชัน1019ตลิ่งชัน10กรุงเทพมหานครแขวงตลิ่งชัน4,8904,8494,8454,8254799เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนบนบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
79797.338101903ฉิมพลี1019ตลิ่งชัน10กรุงเทพมหานครแขวงฉิมพลี3,3483,3393,3303,3163271เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนบนบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
80804.253101904บางพรม1019ตลิ่งชัน10กรุงเทพมหานครแขวงบางพรม3,2693,2553,2463,2353230เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนบนบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
81818.539101905บางระมาด1019ตลิ่งชัน10กรุงเทพมหานครแขวงบางระมาด2,2672,2762,2902,2922309เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนบนบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
82822.915101907บางเชือกหนัง1019ตลิ่งชัน10กรุงเทพมหานครแขวงบางเชือกหนัง3,9814,0184,0374,0694120เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนบนบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
83831.258102004ศิริราช1020บางกอกน้อย10กรุงเทพมหานครแขวงศิริราช13,61613,23713,53113,36812802เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
84842.076102005บ้านช่างหล่อ1020บางกอกน้อย10กรุงเทพมหานครแขวงบ้านช่างหล่อ16,17315,61615,46815,20114738เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
85851.492102006บางขุนนนท์1020บางกอกน้อย10กรุงเทพมหานครแขวงบางขุนนนท์6,4686,3756,3866,4006340เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
86864.36102007บางขุนศรี1020บางกอกน้อย10กรุงเทพมหานครแขวงบางขุนศรี7,7477,6367,5527,4157268เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
87872.758102009อรุณอมรินทร์1020บางกอกน้อย10กรุงเทพมหานครแขวงอรุณอมรินทร์7,6407,5087,4187,3127209เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
888884.712102105ท่าข้าม1021บางขุนเทียน10กรุงเทพมหานครแขวงท่าข้าม659673686696708เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนล่างบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
898935.975102107แสมดำ1021บางขุนเทียน10กรุงเทพมหานครแขวงแสมดำ3,3603,4123,4503,4723498เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนล่างบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
90905.105102201บางหว้า1022ภาษีเจริญ10กรุงเทพมหานครแขวงบางหว้า7,4637,4397,4487,4257517เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนบนพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
91912.514102202บางด้วน1022ภาษีเจริญ10กรุงเทพมหานครแขวงบางด้วน11,86311,75711,64511,49911346เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนบนพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
92921.394102206บางจาก1022ภาษีเจริญ10กรุงเทพมหานครแขวงบางจาก5,8965,8825,9105,8965885เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนบนพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
93933.022102207บางแวก1022ภาษีเจริญ10กรุงเทพมหานครแขวงบางแวก6,2816,2906,2386,2276243เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนบนพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
94942.992102208คลองขวาง1022ภาษีเจริญ10กรุงเทพมหานครแขวงคลองขวาง3,7603,7573,7263,7083679เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนบนพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
95951.898102209ปากคลองภาษีเจริญ1022ภาษีเจริญ10กรุงเทพมหานครแขวงปากคลองภาษีเจริญ8,1307,9477,8547,7867924เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนบนพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
96960.909102210คูหาสวรรค์1022ภาษีเจริญ10กรุงเทพมหานครแขวงคูหาสวรรค์7,3217,1697,0206,8876757เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนบนพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
979718.789102302หนองแขม1023หนองแขม10กรุงเทพมหานครแขวงหนองแขม4,1484,1964,2334,2614279เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนบนบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
989817.036102303หนองค้างพลู1023หนองแขม10กรุงเทพมหานครแขวงหนองค้างพลู4,4884,4844,4724,4734459เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนบนบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
99996.716102401ราษฎร์บูรณะ1024ราษฎร์บูรณะ10กรุงเทพมหานครแขวงราษฎร์บูรณะ5,0324,9764,9194,8534749เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนล่างพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
1001009.066102402บางปะกอก1024ราษฎร์บูรณะ10กรุงเทพมหานครแขวงบางปะกอก5,5555,4965,4615,4295363เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนล่างพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
1011013.296102501บางพลัด1025บางพลัด10กรุงเทพมหานครแขวงบางพลัด7,4887,3237,2067,0736843เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
1021022.846102502บางอ้อ1025บางพลัด10กรุงเทพมหานครแขวงบางอ้อ9,0168,8748,7428,6828629เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
1031032.332102503บางบำหรุ1025บางพลัด10กรุงเทพมหานครแขวงบางบำหรุ8,2338,1608,0397,9397828เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
1041042.886102504บางยี่ขัน1025บางพลัด10กรุงเทพมหานครแขวงบางยี่ขัน8,9888,7838,6448,5748836เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่าพื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
1051054.618102601ดินแดง1026ดินแดง10กรุงเทพมหานครแขวงดินแดง15,07814,83916,84716,40916169เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
1061063.736102602รัชดาภิเษก1026ดินแดง10กรุงเทพมหานครแขวงดินแดง N/A N/A 11,98212,04011906เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
10710710.811102701คลองกุ่ม1027บึงกุ่ม10กรุงเทพมหานครแขวงคลองกุ่ม6,4236,4456,4416,4276432เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
1081084.885102704นวมินทร์1027บึงกุ่ม10กรุงเทพมหานครแขวงนวมินทร์5,7825,7375,6845,6415584เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
1091098.615102705นวลจันทร์1027บึงกุ่ม10กรุงเทพมหานครแขวงนวลจันทร์5,4535,4265,3915,3345272เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
1101103.195102801ทุ่งวัดดอน1028สาทร10กรุงเทพมหานครแขวงทุ่งวัดดอน12,61112,44512,30512,15711900เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
1111112.09102802ยานนาวา1028สาทร10กรุงเทพมหานครแขวงยานนาวา10,29710,0829,9329,7919726เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
1121124.041102803ทุ่งมหาเมฆ1028สาทร10กรุงเทพมหานครแขวงทุ่งมหาเมฆ4,9324,8664,8384,8394807เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
1131135.762102901บางซื่อ1029บางซื่อ10กรุงเทพมหานครแขวงบางซื่อ14,40614,20314,14214,16814330เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
1141145.783102902วงศ์สว่าง1029บางซื่อ10กรุงเทพมหานครแขวงวงศ์สว่าง7,7317,6607,6007,5517564เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
11511510.69103001ลาดยาว1030จตุจักร10กรุงเทพมหานครแขวงลาดยาว4,1644,1084,0353,9813912เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
1161162.826103002เสนานิคม1030จตุจักร10กรุงเทพมหานครแขวงเสนานิคม7,0847,1007,0087,0317225เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
1171176.026103003จันทรเกษม1030จตุจักร10กรุงเทพมหานครแขวงจันทรเกษม6,4776,4646,4366,4316422เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
1181185.488103004จอมพล1030จตุจักร10กรุงเทพมหานครแขวงจอมพล5,6815,6815,6865,7115883เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
1191197.878103005จตุจักร1030จตุจักร10กรุงเทพมหานครแขวงจตุจักร3,1443,0483,0152,9702968เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
1201202.749103101บางคอแหลม1031บางคอแหลม10กรุงเทพมหานครแขวงบางคอแหลม9,3129,2809,1959,0738948เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
1211212.3103102วัดพระยาไกร1031บางคอแหลม10กรุงเทพมหานครแขวงวัดพระยาไกร11,98011,76411,60011,42611165เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
1221225.872103103บางโคล่1031บางคอแหลม10กรุงเทพมหานครแขวงบางโคล่6,5156,4396,3696,3126236เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
12312322.805103201ประเวศ1032ประเวศ10กรุงเทพมหานครแขวงประเวศ3,5473,6433,7333,7933836เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
12412414.513103202หนองบอน1032ประเวศ10กรุงเทพมหานครแขวงหนองบอน2,9602,9472,9162,8992881เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
12512515.172103203ดอกไม้1032ประเวศ10กรุงเทพมหานครแขวงดอกไม้2,9903,0933,1773,2773393เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
1261267.249103301คลองเตย1033คลองเตย10กรุงเทพมหานครแขวงคลองเตย9,7399,5559,4289,2909160เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
1271271.895103302คลองตัน1033คลองเตย10กรุงเทพมหานครแขวงคลองตัน6,0815,9745,8745,8585974เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
1281283.85103303พระโขนง1033คลองเตย10กรุงเทพมหานครแขวงพระโขนง6,2626,1376,0965,9996110เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
1291299.251103401สวนหลวง1034สวนหลวง10กรุงเทพมหานครแขวงสวนหลวง5,0745,1414,9765,0405160เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
1301305.894103402อ่อนนุช1034สวนหลวง10กรุงเทพมหานครแขวงสวนหลวง N/A N/A 7,7897,6847616เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
1311318.533103403พัฒนาการ1034สวนหลวง10กรุงเทพมหานครแขวงสวนหลวง N/A N/A 3,5863,6463682เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
1321325.789103501บางขุนเทียน1035จอมทอง10กรุงเทพมหานครแขวงบางขุนเทียน6,5956,4826,3796,3016255เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนล่างพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
1331333.375103502บางค้อ1035จอมทอง10กรุงเทพมหานครแขวงบางค้อ10,56410,54110,50310,45210483เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนล่างพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
13413411.918103503บางมด1035จอมทอง10กรุงเทพมหานครแขวงบางมด3,7813,7883,7763,7613744เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนล่างพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
1351355.183103504จอมทอง1035จอมทอง10กรุงเทพมหานครแขวงจอมทอง6,9756,8336,7416,6746540เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนล่างพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
13613611.534103602สีกัน1036ดอนเมือง10กรุงเทพมหานครแขวงสีกัน5,3965,4485,4475,4705539เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
13713710.605103604ดอนเมือง1036ดอนเมือง10กรุงเทพมหานครแขวงดอนเมือง7,7307,7357,7587,7937795เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
13813814.664103605สนามบิน1036ดอนเมือง10กรุงเทพมหานครแขวงสนามบิน1,6411,6391,6281,6041600เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
1391392.559103701ทุ่งพญาไท1037ราชเทวี10กรุงเทพมหานครแขวงทุ่งพญาไท12,55112,55612,86612,79612699เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
1401401.136103702ถนนพญาไท1037ราชเทวี10กรุงเทพมหานครแขวงถนนพญาไท8,0567,9647,9227,9738396เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
1411411.148103703ถนนเพชรบุรี1037ราชเทวี10กรุงเทพมหานครแขวงถนนเพชรบุรี13,20312,93012,78212,67512792เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
1421422.283103704มักกะสัน1037ราชเทวี10กรุงเทพมหานครแขวงมักกะสัน7,5217,1906,8806,8336941เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
14314315.102103801ลาดพร้าว1038ลาดพร้าว10กรุงเทพมหานครแขวงลาดพร้าว6,2316,1816,1436,1086056เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
1441447.055103802จรเข้บัว1038ลาดพร้าว10กรุงเทพมหานครแขวงจรเข้บัว3,9323,9213,9163,8933844เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
1451452.109103901คลองเตยเหนือ1039วัฒนา10กรุงเทพมหานครแขวงคลองเตยเหนือ4,1014,0834,1034,1744356เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
1461467.031103902คลองตันเหนือ1039วัฒนา10กรุงเทพมหานครแขวงคลองตันเหนือ7,5147,5777,6697,7427905เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
1471473.425103903พระโขนงเหนือ1039วัฒนา10กรุงเทพมหานครแขวงพระโขนงเหนือ6,6386,6116,5386,5416557เขตศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเมืองพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พื้นที่เขตเมืองชั้นใน2020-05-212020-05-21
1481486.486104001บางแค1040บางแค10กรุงเทพมหานครแขวงบางแค6,0796,0806,0686,0276006เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนบนบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
14914912.06104002บางแคเหนือ1040บางแค10กรุงเทพมหานครแขวงบางแคเหนือ5,0335,0035,0025,0004984เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนบนบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
15015014.67104003บางไผ่1040บางแค10กรุงเทพมหานครแขวงบางไผ่2,7442,7452,7452,7462726เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนบนบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
15115111.24104004หลักสอง1040บางแค10กรุงเทพมหานครแขวงหลักสอง4,6174,6604,7194,7724842เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนบนบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
15215216.886104101ทุ่งสองห้อง1041หลักสี่10กรุงเทพมหานครแขวงทุ่งสองห้อง4,6394,5894,5424,5284507เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
1531535.955104102ตลาดบางเขน1041หลักสี่10กรุงเทพมหานครแขวงตลาดบางเขน4,7564,7184,7044,7224731เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
15415418.659104201สายไหม1042สายไหม10กรุงเทพมหานครแขวงสายไหม4,1534,2134,2754,3274339เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
15515513.516104202ออเงิน1042สายไหม10กรุงเทพมหานครแขวงออเงิน2,5652,6712,7592,8532960เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
15615612.44104203คลองถนน1042สายไหม10กรุงเทพมหานครแขวงคลองถนน6,8776,8856,8766,8526859เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
15715712.917104301คันนายาว1043คันนายาว10กรุงเทพมหานครแขวงคันนายาว3,4503,5453,6553,6933698เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
15815813.063104302รามอินทรา1043คันนายาว10กรุงเทพมหานครแขวงรามอินทรา3,8033,7953,7923,7883776เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
1591598.147104401สะพานสูง1044สะพานสูง10กรุงเทพมหานครแขวงสะพานสูง3,3373,3773,5943,5613510เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
1601609.009104402ราษฎร์พัฒนา1044สะพานสูง10กรุงเทพมหานครแขวงราษฎร์พัฒนา N/A N/A 4,6974,7224732เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
16116110.968104403ทับช้าง1044สะพานสูง10กรุงเทพมหานครแขวงทับช้าง N/A N/A 2,1832,2152263เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
1621625.558104501วังทองหลาง1045วังทองหลาง10กรุงเทพมหานครแขวงวังทองหลาง4,6194,5834,5354,4864419เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
1631631.934104502สะพานสอง1045วังทองหลาง10กรุงเทพมหานครแขวงสะพานสอง6,5016,4276,3116,2046082เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
1641644.065104503คลองเจ้าคุณสิงห์1045วังทองหลาง10กรุงเทพมหานครแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์7,3857,3377,3087,2557150เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
1651657.708104504พลับพลา1045วังทองหลาง10กรุงเทพมหานครแขวงพลับพลา5,8725,8545,8385,8215743เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
16616624.249104601สามวาตะวันตก1046คลองสามวา10กรุงเทพมหานครแขวงสามวาตะวันตก2,2112,2552,2932,3372397เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
16716740.574104602สามวาตะวันออก1046คลองสามวา10กรุงเทพมหานครแขวงสามวาตะวันออก624632639642649เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
16816818.644104603บางชัน1046คลองสามวา10กรุงเทพมหานครแขวงบางชัน4,1794,3424,4854,6044705เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
16916911.396104604ทรายกองดิน1046คลองสามวา10กรุงเทพมหานครแขวงทรายกองดิน1,0231,0391,0731,1081137เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
17017015.823104605ทรายกองดินใต้1046คลองสามวา10กรุงเทพมหานครแขวงทรายกองดินใต้9991,0361,0451,0621072เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
1711715.161104702บางนาเหนือ1047บางนา10กรุงเทพมหานครแขวงบางนาเหนือ4,9664,8988,2588,1838130เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
17217213.628104703บางนาใต้1047บางนา10กรุงเทพมหานครแขวงบางนาใต้ N/A N/A 3,5393,5163534เขตที่อยู่อาศัยพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมพื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง2020-05-212020-05-21
17317321.521104801ทวีวัฒนา1048ทวีวัฒนา10กรุงเทพมหานครแขวงทวีวัฒนา1,0481,0511,0591,0631071เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนบนบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
17417428.698104802ศาลาธรรมสพน์1048ทวีวัฒนา10กรุงเทพมหานครแขวงศาลาธรรมสพน์1,9181,9261,9301,9341934เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนบนบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
17517512.765104901บางมด1049ทุ่งครุ10กรุงเทพมหานครแขวงบางมด4,2604,2734,3004,3164338เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนล่างบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
17617617.976104902ทุ่งครุ1049ทุ่งครุ10กรุงเทพมหานครแขวงทุ่งครุ3,6853,6953,7243,7383765เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนล่างบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
17717715.203105002บางบอนเหนือ1050บางบอน10กรุงเทพมหานครแขวงบางบอนเหนือ3,0913,0831,4691,4781485เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนล่างบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
1781788.939105003บางบอนใต้1050บางบอน10กรุงเทพมหานครแขวงบางบอนใต้ N/A N/A 2,7982,8232804เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนล่างบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
1791795.423105004คลองบางพราน1050บางบอน10กรุงเทพมหานครแขวงคลองบางพราน N/A N/A 6,2146,1766061เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนล่างบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21
1801805.18105005คลองบางบอน1050บางบอน10กรุงเทพมหานครแขวงคลองบางบอน N/A N/A 5,0334,9664860เขตที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนล่างบริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตเมืองชั้นนอก2020-05-212020-05-21