โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๖. ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่เชิงเลขและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน : 233

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : ร้อยละ 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ
:มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. แผนที่เชิงเลขกรุงเทพมหานครหมายถึง แผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพ แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการใช้ประโยชน์อาคารของกรุงเทพมหานคร ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 2. การปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน หมายถึงการปรับปรุงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรุงเทพมหานครในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ซึ่งแสดงขอบเขตและประเภทการใช้ที่ดิน และรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทการใช้ที่ดิน โดยปรับปรุงขอบเขตที่ดินพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทการใช้ที่ดินตามข้อมูลที่ปรากฎในระบบการรายงานผลของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองการรายงานการอนุญาตก่อสร้างอาคารแบบ กสผ. 1 ของสำนักการโยธา และฝ่ายโยธา สำนักงานเขต 3. การปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์อาคาร หมายถึงการปรับปรุงข้อมูลอาคารในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองซึ่งแสดงขอบเขตอาคาร และรายละเอียดเกี่ยวกับอาคาร โดยการปรับปรุงขอบเขตอาคารพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับอาคาร ตามข้อมูลปรากฎในระบบการรายงานผลของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองการรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้านของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต แบบ กสผ.2 4. ข้อมูลการรายงานการอนุญาตก่อสร้างอาคาร หมายถึง ข้อมูลจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ถึง สิงหาคม 2563 ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตและสำนักการโยธาต้องลงจุดในระบบการรายงานผลการอนุญาตก่อสร้างอาคารของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองและส่งรายงานผลการลงจุดดังกล่าวให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป - ตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร หมายถึง พื้นที่ที่ผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯระบุไว้ในคำร้องขอ ได้รับการอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามคำร้องขอโดยให้ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาต เฉพาะตำแหน่งอาคารที่เกิดขึ้นใหม่ ๕. ข้อมูลการรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน หมายถึง ข้อมูลจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ถึง สิงหาคม 2563 ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตจะต้องลงจุดในระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ตามแบบ กสผ.2 และส่งรายงานผลการลงจุดดังกล่าวให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ๖. ระบบรายงานผล หมายถึง ระบบการรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคารและตำแหน่งการแสดงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน หรือ http://3d-cpd.bma.go.th พัฒนาโดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองโดยสำนักการโยธา ฝ่ายโยธา และฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจะได้รับรหัสการเข้าใช้ระบบจากสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อดำเนินการข้อมูลดังกล่าว

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ประเมินจากการปรับปรุงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร ดังนี้ 1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน วิธีคำนวณ : ผลรวมของการจัดทำขอบเขตโฉนดที่ดินพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ที่ดินตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 - สิงหาคม 2563 คูณด้วยร้อยหารด้วยผลรวมของตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 - สิงหาคม 2563 ตามที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขต และสำนักการโยธา ได้ลงจุดในระบบ และรายงานผลให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 2. การใช้ประโยชน์อาคาร วิธีคำนวณ : ผลรวมของการสำรวจและจัดทำขอบเขตอาคารพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับอาคาร จากตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 - สิงหาคม 2563 คูณด้วยร้อยหารด้วยผลรวมของตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 - สิงหาคม 2563 ตามที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต ได้ลงจุดในระบบ และรายงานผลให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป นำผลการประเมินจากข้อ ๑ และข้อ ๒ มาประเมินผลตัวชี้วัดภาพรวมของการดำเนินงาน

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

-ระบบการรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคารและตำแหน่งการแสดงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน(http://3d-cpd.bma.go.th) -พัฒนาโดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองโดยสำนักการโยธา ฝ่ายโยธา และฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจะได้รับรหัสการเข้าใช้ระบบจากสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อดำเนินการข้อมูลดังกล่าว

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050200-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0189 : ข้อมูลจำนวนอาคารในพื้นที่ จำแนกตามประเภทอาคาร และพื้นที่เขต)

ตาราง : ข้อมูลจำนวนอาคารในพื้นที่ จำแนกตามประเภทอาคารและพื้นที่เขต

หน่วยงาน : สำนักการโยธา

คำอธิบายตาราง : ข้อมูลจำนวนอาคารในพื้นที่ จำแนกตามประเภทอาคารและพื้นที่เขต

idi_do_ownerc_categoryquantity_buildings_subjectcar_parks_soir_roads_subdristrictd_districtbuilding_typeadddateupdatedate
11บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัดโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน - -กัลปพฤกษ์บางแคบางแค02020-06-082020-06-08
22บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ตึก1อาคารโรงแรม (283 ห้อง) พาณิชยกรรม ภัตตาคาร สำนักงาน จอดรถยนต์269.00 -เพชรบุรีถนนเพชรบุรีราชเทวี12020-06-082020-06-08
33นายสมศักดิ์ พรสุวรรณนภาตึก1พาณิชย์ สถานกีฬาในร่ม จอดรถยนต์23.00 -บางแคบางแคบางแค02020-06-082020-06-08
44บริษัท แลนด์มาร์ค โอลดิ้งส์ จำกัดตึก1+1อาคารโรงแรม (411 ห้อง) อยู่อาศัยรวม (396 ห้อง) ห้องประชุมสัมมนา ภัตตาคาร สำนักงาน พาณิชย์ (ร้านค้า) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์ , อาคารหอทำความเย็น1064.00เจริญกรุง 64เจริญกรุงยานนาวาสาทร12020-06-082020-06-08
55บริษัท ทรัพย์เจริญวงศ์ แก๊ส จำกัดโครงเหล็ก1+1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน , หลังคาคลุมแท่นจ่ายก๊าซ - -เชื่อมสัมพันธ์โคกแฝดหนองจอก02020-06-082020-06-08
66บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดตึก1อาคารพาณิชย์ โรงมหรสพ ภัตตาคาร สำนักงาน จอดรถยนต์ สรรพสินค้า สถานกีฬาในร่ม สถานศึกษา พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ3163.00 -พระรามที่ 1ปทุมวันปทุมวัน12020-06-082020-06-08
88นางสาววีณา ทับรอดตึกแถว2+1 คูหาโรงแรม (14 ห้อง) -รามคำแหง 24 แยก 6 -หัวหมากบางกะปิ02020-06-082020-06-08
99บริษัท เทพรักษ์ อินโนเวชัน จำกัดโครงเหล็ก+ตึก1+1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน , อาคารบริการ (เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน) - -เทพรักษ์ท่าแร้งบางเขน02020-06-082020-06-08
1010สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตึก1อาคารสรรพสินค้า พาณิชย์ โรงแรม (509 ห้อง) ภัตตาคาร สำนักงาน โรงมหรสพ สถานศึกษา จอดรถยนต์6191.00 -พระรามที่ 1ปทุมวันปทุมวัน12020-06-082020-06-08
1111บริษัท ไอคอนสยาม จำกัดตึก1พาณิชย์ สรรพสินค้า สถานศึกษา โรงมหรสพ ภัตตาคาร สำนักงาน พิพิธภัณฑ์ จอดรถยนต์2635.00 -เจริญนครคลองต้นไทรคลองสาน12020-06-082020-06-08
1212บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)ตึก1+1อาคารชุดพาณิชย์ (3 ห้อง) , อาคารชุดอยู่อาศัย (883 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์ - , 335สุขุมวิท 71สุขุมวิทสวนหลวงสวนหลวง12020-06-082020-06-08
1313บริษัท เฟรเกรนท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดตึก1อาคารชุดอยู่อาศัย (219 ห้อง) จอดรถยนต์219.00สุขุมวิท 11สุขุมวิทคลองเตยเหนือวัฒนา12020-06-082020-06-08
1414บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามคำแหง จำกัดตึก1อาคารชุดอยู่อาศัย (994 ห้อง) ชุดพาณิชย์ (ร้านค้า 2 ห้อง) จอดรถยนต์344.00 -รามคำแหงหัวหมากบางกะปิ12020-06-082020-06-08
1515บริษัท นายารา จรัญ จำกัดค.ส.ล.1อาคารชุด859.00 -จรัญสนิทวงศ์บางยี่ขันบางพลัด12020-06-082020-06-08
1616บริษัท ดีดี มอลล์ จำกัดตึก1พาณิชย์ (ร้านค้าให้เช่า) สำนักงาน จอดรถยนต์910.00 -กำแพงเพชร 2จตุจักรจตุจักร12020-06-082020-06-08
1717บริษัท คณาพญา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดตึก1+1อาคารสโมสร , อาคารชุดอยู่อาศัย (175 ห้อง) ชุดพาณิชย์ (4 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์ - , 266 -พระรามที่ 3บางโคล่บางคอแหลม12020-06-082020-06-08
1818นางพรทิพย์ ก่อกูลเกียรติ นายสาธิต ก่อกูลเกียรติ และ นายสุธี ก่อกูลเกียรติตึก1สถานพยาบาล (4 เตียง)15.00 -ประดิษฐ์มนูญธรรมลาดพร้าวลาดพร้าว02020-06-082020-06-08
1919บริษัท อุรุกิตติพงศ์ 2017 จำกัดตึก1อาคารโรงแรม (28 ห้อง) -นาทอง 3รัชดาภิเษกดินแดงดินแดง02020-06-082020-06-08
2020นางนุศรา สุโง๊ะตึก1อาคารเพื่อการศึกษา12.00 -เลียบคลองที่ 13หนองจอกหนองจอก02020-06-082020-06-08
2121นางสาวรัชย์สิรี ศรีวิชชุพงษ์โครงเหล็ก1สถานศึกษา -อนามัยงามเจริญ 23 -ท่าข้ามบางขุนเทียน02020-06-082020-06-08
2222บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ตึก1อาคารคลุมแท่นเครื่องสูบน้ำมัน - -บรมราชชนนีศาลาธรรมสพน์ทวีวัฒนา02020-06-082020-06-08
2323บริษัท ยูเนี่ยน อินฟินิตี้ กรุ๊ป จำกัดโครงเหล็ก1หลังคาคลุมหัวจ่ายน้ำมัน - -พรานนก-พุทธมณฑล สาย 4บางพรมตลิ่งชัน02020-06-082020-06-08
2424นางยพดา วัฒนสุวรรณตึก1อาคารโรงแรม (18 ห้อง) -ดำเนินกลางใต้ -บวรนิเวศพระนคร02020-06-082020-06-08
2525บริษัท เอสอาร์พี เอ็กซ์เพรส จำกัดตึก1ภัตตาคาร278.00กรุงเทพ-กรีฑา 32กรุงเทพ-ชลบุรีสายใหม่ทับช้างสะพานสูง02020-06-082020-06-08
2626บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัดโครงเหล็กชั้นเดียว 1 หลังหลังคาคลุมตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง - -ลาดพร้าว 71ลาดพร้าวลาดพร้าว02020-06-082020-06-08
2727บริษัท ฉลองกรุง ไดร์ฟวิ่ง จำกัดตึก1โรงเรียนสอนขับรถยนต์3.00ฉลองกรุง 38ฉลองกรุงลำปลาทิวลาดกระบัง02020-06-082020-06-08
2828นางวรรณี เจตจำนงนุชโครงสร้างเหล็ก1สถานศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา6.00เอกชัย 64/5เอกชัยบางบอนบางบอน02020-06-082020-06-08
2929บริษัท ซุปเปอร์โมเดล เอนเนอจี จำกัดโครงเหล็ก+ตึก1+1+1+1+1+1อาคารบริการ (ร้านค้า) , อาคารบริการ (ร้านค้า) , อาคารบริการ (ภัตตาคาร) , อาคารบริการ (ร้านค้า) , อาคารบริการ (ร้านค้า) , หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน - -สายไหมสายไหมสายไหม02020-06-082020-06-08
3030บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัดตึก1พาณิชย์ (ร้านค้า) ภัตตาคาร จอดรถยนต์1599.00 -ราชดำริลุมพินีปทุมวัน12020-06-082020-06-08
3131บริษัท แคมบริดจ์ อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัดโครงเหล็ก1+1อาคารอำนวยการ , สถานศึกษา (ระดับอนุบาล)12 , -อ่อนนุช 30 แยก 7อ่อนนุชสวนหลวงสวนหลวง02020-06-082020-06-08
3232สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตึก1+1+1อาคารพาณิชย์ (ร้านค้า) ภัตตาคาร , อาคารพาณิชย์ (ร้านค้า) , อาคารพาณิชย์ (ร้านค้า) จอดรถยนต์ - , - , 44 -มหาราชพระบรมราชวังพระนคร02020-06-082020-06-08
3333บริษัท เอสบี ดีไซน์สแควร์ จำกัดตึก1+1+1พาณิชยกรรม (ค้าเครื่องเรือนและตกแต่งบ้าน) ภัตตาคาร จอดรถยนต์ , พาณิชยกรรม (ค้าเครื่องเรือนและตกแต่งบ้าน) จอดรถยนต์ , พาณิชยกรรม (ค้าเครื่องเรือนและตกแต่งบ้าน) จอดรถยนต์50 , 57 , 28 -พระรามที่ 2ท่าข้ามบางขุนเทียน02020-06-082020-06-08
3434บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)ตึก1อาคารชุดอยู่อาศัย (277 ห้อง) สโมสร จอดรถยนต์235.00 -นเรศสี่พระยาบางรัก12020-06-082020-06-08
3535บริษัท คิดดีศึกษา จำกัดตึก1อาคารสถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาล)7.00อรรถกระวี 1พระรามที่ 4คลองตันคลองเตย02020-06-082020-06-08
3636นายอดิเรก พันธิสุนทรตึก1+1อาคารโรงแรม (16 ห้อง) , อาคารโรงแรม (15 ห้อง) -สีลม 22สีลมบางรักบางรัก02020-06-082020-06-08
3737บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดตึก1อาคารสำนักงาน จอดรถยนต์103.00สุขุมวิท 64/2สุขุมวิทบางจากพระโขนง02020-06-082020-06-08
3838บริษัท อัสสกาญจน์ จำกัดตึก1อาคารชุดอยู่อาศัย (1,005 ห้อง) อาคารชุดพาณิชย์ (ร้านค้า 5 ห้อง) อาคารชุด (พาณิชย์ อยู่อาศัย 1 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์339.00 -ศรีนครินทร์สวนหลวงสวนหลวง12020-06-082020-06-08
3939บริษัท เซ็นคาร์ จำกัดตึก1พาณิชยกรรม (ค้าปลีก ค้าส่ง และร้านค้า) โรงมหรสพ สำนักงาน จอดรถยนต์717.00 -เพชรเกษมหนองค้างพลูหนองแขม22020-06-082020-06-08
4040นางกมลลักษณ์ หงษ์หยกตึก1+1อาคารสถานศึกษา (อนุบาลและประถมศึกษา) จอดรถยนต์ , อาคารสถานศึกษา (อนุบาล)25.00ปรีดีพนมยงค์ 36สุขุมวิท 71คลองตันเหนือวัฒนา02020-06-082020-06-08
4141บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง - -สุขุมวิท 77 (อ่อนนุช)ประเวศประเวศ02020-06-082020-06-08
4242บริษัท ว.แสงอำนวย จำกัดตึก1อาคารโรงแรม (32 ห้อง) พาณิชย์ (ร้านค้า) - -สุขุมวิท 21 (อโศก)คลองเตยเหนือวัฒนา02020-06-082020-06-08
4343บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จำกัดตึก1+1+อาคารชุดอยู่อาศัย (224 ห้อง) สำนักงาน (1 ห้อง) ชุดพาณิชย์ (ร้านค้า 2 ห้อง) , อาคารชุดอยู่อาศัย (224 ห้อง) , อาคารชุดอยู่อาศัย (224 ห้อง) -พหลโยธิน 34พหลโยธินเสนานิคมจตุจักร72020-06-082020-06-08
4444บริษัท รีเจนท์ รามคำแหง จำกัดตึก1โรงแรม (78 ห้อง) อยู่อาศัยรวม (78 ห้อง)63.00รามคำแหง 22รามคำแหงหัวหมากบางกะปิ72020-06-082020-06-08
4545บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัดโครงเหล็ก+ตึก1+1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง , อาคารบริการ (พาณิชย์ (ร้านค้า)) - , 7 -สุวินทวงศ์แสนแสบมีนบุรี02020-06-082020-06-08
4646บริษัท บิวติเพล็กซ์ จำกัดตึก1สถานพยาบาล จอดรถยนต์26.00 -พระรามที่ 2บางมดจอมทอง02020-06-082020-06-08
4747บริษัท มงกุฎวัฒนะ จำกัด (มหาชน)ตึก1อาคารสถานพยาบาล จอดรถยนต์80.00 -แจ้งวัฒนะทุ่งสองห้องหลักสี่02020-06-082020-06-08
4848บริษัท เอสแอนด์เอส เรสซิเดนเชียล จำกัดโครงเหล็ก1ตลาด43.00 -ลาดพร้าว คลองจั่นบางกะปิ02020-06-082020-06-08
4949บริษัท วงศ์กุลศรา เอสเตท จำกัดตึก1อาคารพาณิชยกรรม ภัตตาคาร สำนักงาน สถานศึกษา39.00 -พระรามที่ 4คลองตันคลองเตย02020-06-082020-06-08
5050บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)ค.ส.ล.1+1+1อาคารชุดอยู่อาศัย (278 ห้อง) สโมสร สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์143 , 77 , - -อรุณอมรินทร์บางยี่ขันบางพลัด12020-06-082020-06-08
5151บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัดตึก1สำนักงาน ห้องเครื่อง57.00 -วิภาวดีรังสิตจตุจักรจตุจักร02020-06-082020-06-08
5252บริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัดตึก1พาณิชย์ (ร้านค้า) สำนักงาน145.00 -ประดิษฐ์มนูญธรรมคลองจั่นบางกะปิ02020-06-082020-06-08
5353บริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัดตึก1พาณิชย์ (ร้านค้า) สำนักงาน31.00 -ประดิษฐ์มนูญธรรมคลองจั่นบางกะปิ02020-06-082020-06-08
5454สมาคมประกันวินาศภัยไทยตึก1อาคารสำนักงาน จอดรถยนต์109.00สุขุมวิท 64/1สุขุมวิทบางจากพระโขนง02020-06-082020-06-08
5555บริษัท อาร์ทูดีวัน จำกัดตึก1+1อาคารเรียน สำนักงาน , อาคารเรียน โรงอาหาร สถานกีฬาในร่ม จอดรถยนต์77 , 86พระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4พระรามที่ 2แสมดำบางขุนเทียน22020-06-082020-06-08
5656บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัดตึก1พาณิชย์ (ร้านค้า) จอดรถยนต์1870.00 -รามอินทราคันนายาวคันนายาว22020-06-082020-06-08
5757บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัดตึก1อาคารโรงแรม (293 ห้อง) พาณิชยกรรม จอดรถยนต์343.00 -วิทยุลุมพินีปทุมวัน22020-06-082020-06-08
5858บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน - -คู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย 7สะพานสูงสะพานสูง02020-06-082020-06-08
5959บริษัท ช.วิวัฒน์บ้านและที่ดิน จำกัดตึก1สำนักงาน อยู่อาศัยรวม (100 ห้อง) โรงแรม (76 ห้อง) จอดรถยนต์85.00 -มังกรจักรวรรดิสัมพันธวงศ์12020-06-082020-06-08
6060บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัดค.ส.ล.1+1+1อาคารชุดอยู่อาศัย (635 ห้อง) จอดรถยนต์ , อาคารจอดรถยนต์ , พาณิชยกรรม (ร้านค้า 2 ห้อง)35 , 225 , -จรัญสนิทวงศ์ 81จรัญสนิทวงศ์บางอ้อบางพลัด12020-06-082020-06-08
6161นายสุรวุฒิ พัฒนบัณฑิต , นายนเรศ เดชนครชัย, นายอรพรรณ เดชนครชัย, นายธามม วงศ์สรรคกรตึก1อาคารอยู่อาศัยรวม (59 ห้อง) จอดรถยนต์17.00ประชาอุทิศ 15ประชาอุทิศสามเสนนอกห้วยขวาง72020-06-082020-06-08
177177บจ.แอดวานซ์สายไหมตึก1สถานศึกษา9.00สุขาภิบาล 5ออเงินสายไหม02020-06-082020-06-08
6262บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่าย - -พระราม3ช่องนนทรียานนาวา02020-06-082020-06-08
6363บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัดตึก1อาคารชุดอยู่อาศัย (79 ห้อง) จอดรถยนต์30.00ลาดพร้าว 33ลาดพร้าวจันทรเกษมจตุจักร72020-06-082020-06-08
6464บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัดโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่าย - -พุทธมณฑล สาย 3บางไผ่บางแค02020-06-082020-06-08
6565บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัดโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน - -พระรามที่ 2ท่าข้ามบางขุนเทียน02020-06-082020-06-08
6666บริษัท ซีคอน บางแค จำกัดตึก1สำนักงาน พาณิชย์ (ห้างสรรพสินค้า) โรงมหรสพ สถานศึกษา จอดรถยนต์4448.00 -เพชรเกษมบางหว้าภาษีเจริญ22020-06-082020-06-08
6767นายสุวิชา ธีรวิจารณญานกุลตึก1อาคารสถานศึกษา( โรงอเรียนเอกชนนอกระบบ ) และอยู่อาศัย15.00 -เจริญกรุงบางคอแหลมบางคอแหลม02020-06-082020-06-08
6868บจ. 3 เอ็นพีพีโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันบรมราชชนนีตลิ่งชันตลิ่งชัน02020-06-082020-06-08
6969บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นโครงเหล็ก2หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน ก๊าซพุทธบูชาบางมดจอมทอง02020-06-082020-06-08
7070บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่นโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันเพชรเกษมบางหว้าภาษีเจริญ02020-06-082020-06-08
7171มูลนิธิอิสลามอนุสรณ์ ตึก1อาคารสถานศึกษา20.00พัฒนาการ 20 แยก 7พัฒนาการสวนหลวงสวนหลวง02020-06-082020-06-08
7272บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้ง จำกัดตึก1อาคารโรงแรม ( 411 ห้อง ) อยู่อาศัยรวม ( 396 ห้อง ) ห้องประชุมสัมนา ภัตตาคาร สำนักงาน พาณิชย์ (ร้านค้า ) สระว่ายน้ำ และจอดรถยนต์490.00เจริญกรุง 64เจริญกรุงยานนาวาสาทร12020-06-082020-06-08
7373บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดตึก1อาคารชุดอยู่อาศัย ( 319 ห้อง ) -สระว่ายน้ำ - จอดรถยนต์228.00 -เพชรบุรีตัดใหม่บางกะปิห้วยขวาง12020-06-082020-06-08
7474นางพวงสร้อย-นายอนุสรณ์-นางกุลธิดา บุญอิต(ผู้จัดการมรดก นายบรรณสิทธิ์ บุญอิต) นายอดุลย์ ศิริวัฒนกุล (ผู้จัดการมรดกนางสุนทรี ศิริวัฒนกุล)อาคารไม้1สถานศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา)7.00ศรีบำเพ็ญพระรามที่ ๔ทุ่งมหาเมฆสาทร02020-06-082020-06-08
7575บจ.เอสเตท คิวตึก4+1ชุดอยู่อาศัย (A=129 B=175 C=210 D=226 ห้อง) ชุดพาณิชย์ (ร้านค้า 1 ห้อง) จอดรถยนต์ สโมสร 56+74+75นาคนิวาสลาดพร้าวลาดพร้าว72020-06-082020-06-08
7676บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ตึก1พาณิชย์ (ขายอุปกรณ์ก่อสร้าง ตกแต่งบ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร) สำนักงาน จอดรถยนต์297.00จรัญสนิทวงศ์บางเสาธงบางกอกน้อย22020-06-082020-06-08
7777บจ.เชลล์แห่งประเทศไทยสถานีบริการน้ำมันหลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน อาคารบริการ (พาณิชย์ ร้านค้า)เทพารักษ์คลองถนนบางเขน02020-06-082020-06-08
7878บจ.ออริจิ้น แกรนด์ตึก1ชุดอยู่อาศัย (726 ห้อง) พาณิชย์ (ร้านค้า 3 ห้อง) จอดรถยนต์295.00พหลโยธินอนุสาวรีย์บางเขน12020-06-082020-06-08
7979บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหทัยราษฎร์บางชันคลองสามวา02020-06-082020-06-08
8080บจ.สตาร์โฮลดิ้งส์โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน (ST)พรานนก-พุทธมณฑลบางพรมตลิ่งชัน02020-06-082020-06-08
8181บริษัท โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดตึก1อาคารสถานพยาบาล ( 5 เตียง ) และจอดรถยนต์38.00สุขุมวิท 2สุขุมวิทคลองเตยคลองเตย02020-06-082020-06-08
8282บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันร่มเกล้าแสนแสบมีนบุรี02020-06-082020-06-08
8383บจ.แอดวานซ์หทัยราษฎร์ตึก1สถานศึกษา (โรงเรียนสอนขับรถยนต์)14.00หทัยราษฎร์บางชันคลองสามวา02020-06-082020-06-08
8484นายนิพนธ์ สุโง๊ะตึก1อาคารเพื่อการศึกษา (อาคารเรียนอนุบาล)13.00ส้มป่อยเลียบคลองสิบสองหนองจอกหนองจอก02020-06-082020-06-08
8585บจ.เออเบินสเตชั่นโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันฉลองกรุงลำผักชีหนองจอก02020-06-082020-06-08
8686บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นสถานีบริการน้ำมันหลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน อาคารบริการ (ร้านค้า ร้านกาแฟ สำนักงาน ห้องน้ำ)รัชดาภิเษกจันทรเกษมจตุจักร02020-06-082020-06-08
8787บริษัท สยามสินธร จำกัดตึก1อาคารโรงแรม ( 358 ห้อง ) อยู่อาศัยรวม ( 526 ห้อง ) ภัตตาคาร พาณิชยกรรม ปและจอดรถยนต์1698.00 -สารสินลุมพินีปทุมวัน12020-06-082020-06-08
8888บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันบางขุนเทียน 11บางขุนเทียนแสมดำบางขุนเทียน02020-06-082020-06-08
8989บริษัท สยามสินธร จำกัดตึก1อาคารอยู่อาศัยรวม ( 22 ห้อง ) สำนักงาน และจอดรถยนต์ 63.00 -สารสินลุมพินีปทุมวัน12020-06-082020-06-08
9090นายเทิอดศักดิ์ สุริยภูมิตึก1สถานพยาบาล ( 30 เตียง )51.00 -เพชรบุรีตัดใหม่บางกะปิห้วยขวาง02020-06-082020-06-08
9191บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันกาญจนาภิเษกทุ่งครุทุ่งครุ02020-06-082020-06-08
9292บจ.บางกอก 101 ปิโตเลี่ยมโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันราษฎร์อุทิศแสนแสบมีนบุรี02020-06-082020-06-08
9393บจ.เจดับบลิว เรียลเอสเตทตึก1ชุดอยู่อาศัย 275 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์108.00รามอินทรา 86รามอินทรามีนบุรีมีนบุรี12020-06-082020-06-08
9494บจ.บางกอก คาซ่าโครงเหล็ก2เก็บสินค้าพระรามที่ 2 ซอย 83พระรามที่ 2แสมดำบางขุนเทียน02020-06-082020-06-08
9595บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัดตึก1อาคารอยู่อาศัย ( 28 ห้อง ) ( ทาวเวอร์ A) จอดรถยนต์อัตโนมัติ ( ทาวเวอร์ B )28.00หม่อมแผ้วพระราม 6สามเสนในพญาไท72020-06-082020-06-08
9696นายจิระเดช ดิสสันตึก1สำนักงาน พาณิชย์ (ร้านค้า )9.00โบสถ์แม่พระฟาติมา ดินแดงดินแดงดินแดง02020-06-082020-06-08
9797บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์จำกัดตึก1อาคารโรงแรม ( 266 ห้อง ) -ภัตตาคาร สำนักงาน จอดรถยนต์153.00 -รัชดาภิเษกห้วยขวางห้วยขวาง12020-06-082020-06-08
9898บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตทตึก2ชุดอยู่อาศัย (245+60 ห้อง) ชุดพาณิชย์ (ร้านค้า 2 ห้อง) จอดรถยนต์134.00จรัญสนิทวงศ์บ้านช่างหล่อบางกอกน้อย12020-06-082020-06-08
9999บริษัท บริทิช เอ็ดยูเคชั่น แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ จำกัดโครงเหล็ก1อาคารสถานศึกษา ( สนามกีฬาในร่ม ) 4.00สุขุมวิท 107สุขุมวิทบางนาบางนา02020-06-082020-06-08
100100จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึก1อาคารโรงแรม ( 104 ห้อง ) อยู่อาศัยรวม ( 517 ห้อง ) พาณิชยกรรม ( ร้านค้า ) ภัตตาคาร สถานศ฿กษา ห้องประชุม สำนักงาน จอดรถยนต์ โรงมหรสพ1586.00 -พญาไท-พระรามที่4วังใหม่ปทุมวัน12020-06-082020-06-08
101101บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด ( มหาชน ) ตึก2หลังคคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน 1 และ 2 -พระรามที่4วังใหม่ปทุมวัน02020-06-082020-06-08
102102บริษัท วาย แอล พี จำกัดตึก1อาคารชุดอยู่อาศัย ( 36 ห้อง ) สระว่ายน้ำ และจอดรถยนต์ 209.00 -นราธิวาสราชนครินทร์ ทุ่งมหาเมฆสาทร12020-06-082020-06-08
103103บจ.บดินทร์ เรียลเอสเตทตึก1ชุดอยู่อาศัย (72 ห้อง) ชุดพาณิชย์ (7 ห้อง)32.00ลาดพร้าว 112ลาดพร้าวพลับพลาวังทองหลาง72020-06-082020-06-08
104104บริษัท ชาร์เตอร์ คอนเซนเทรชั่น จำกัดตึก1โรงแรม ( 48 ห้อง ) - สำนักงาน29.00ลาดพร้าว ( 48 ห้อง ) - สำนักงานลาดพร้าวคลองเจ้าคุณสิงห์วังทองหลาง02020-06-082020-06-08
105105บจ.เพียรสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ตึก2พาณิชย์ ร้านค้า สำนักงานรามคำแหง 110รามคำแหงสะพานสูงสะพานสูง02020-06-082020-06-08
106106บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน )ตึกอาคารชุดอยู่อาศัย ( 243 +182 ห้อง ) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์144+222 -ชิดลมลุมพินีปทุมวัน12020-06-082020-06-08
107107บริษัท บิทิช เอ็ดเคชั่น แมเนจเม้นท์ ซิสเต้มส์ จำกัดตึก1อาคารสถานศึกษา ( สนามกีฬาในร่มและห้องเรียน )24.00สุขุมวิท 107สุขุมวิทบางนาบางนา02020-06-082020-06-08
108108บริษัท พูลวรลักษณ์ จำกัดตึก1อาคารโรงแรม ( 77ห้อง ) อยู่อาศัยรวม ( 155 ห้อง )109.00รามคำแหง 39 ( เทพลีลา 1 ) ประชาอุทิศวังทองหลางวังทองหลาง12020-06-082020-06-08
109109สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตึก1อาคารสำนักงาน ห้องประชุม จอดรถยนต์500.00 -รัชดาภิเษกคลองเตยคลองเตย12020-06-082020-06-08
110110บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัดโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน -จันทร์วัดพระยาไกรบางคอแหลม02020-06-082020-06-08
111111บจ.ออลล์ ดิสเคาท์ตึก1สถานศึกษา สำนักงาน พาณิชยกรรมสุขุมวิท 101/1สุขุมวิทบางจากพระโขนง02020-06-082020-06-08
112112บจ.ซิตี้ วิลล่าตึก3อยู่อาศัยรวม (J1=110 J2=110 ห้อง) (อาคาร 3 จอดรถยนต์)253.00สาธารณะข้างโรงพยาบาลปิยะเวทพระราม 9บางกะปิห้วยขวาง12020-06-082020-06-08
113113บจ.ออริจิ้น สาทรตึก1ชุดอยู่อาศัย (726 ห้อง) ชุดพาณิชย์ (2 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์504.00นราธิวาสราชนครินทร์ ทุ่งมหาเมฆสาทร12020-06-082020-06-08
114114บจ.ซัน 168 คอร์ปอเรชั่นสถานีบริการน้ำมันหลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน อาคารบริการ (พาณิชย์ สำนักงาน)พระราม 9สวนหลวงสวนหลวง02020-06-082020-06-08
115115บมจ.ศุภาลัย ตึก2ชุดอยู่อาศัย (1,410 ห้อง) พาณิชย์ (ร้านค้า 14 ห้อง) ห้องสโมสร จอดรถยนต์ ห้องเครื่องไฟฟ้า ป้อมยาม1044.00พระราม 9บางกะปิห้วยขวาง12020-06-082020-06-08
116116บจ.ทรู พรอพเพอร์ตีส์ตึก1สำนักงาน จอดรถยนต์431.00รัชดาภิเษกห้วยขวางห้วยขวาง12020-06-082020-06-08
117117นางไมตรี คงนุกูลตึก1สถานศึกษา(โรงเรียนอนุบาลประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)28.00พัฒนาการ 69 แยก 5พัฒนาการประเวศประเวศ02020-06-082020-06-08
118118บจ.ศิริเอราวัณตึก1โรงแรม (54 ห้อง) จอดรถยนต์14.00สุขุมวิท 13สุขุมวิทคลองเตยเหนือวัฒนา12020-06-082020-06-08
119119บจ.สินแพทย์ บางนาตึก1โรงพยาบาล(264 เตียง) จอดรถยนต์299.00เฉลิมพระเกียรติ ร.9หนองบอนประเวศ22020-06-082020-06-08
120120บจ.แอท เรสิเดนซ์ตึก1โรงแรม (40 ห้อง)ลาดกระบัง 24/1 ลาดกระบังลาดกระบังลาดกระบัง02020-06-082020-06-08
121121บจ.แอร์พอร์ตเนิสซิ่งโฮมตึก1สถานพยาบาล (30 เตียง)8.00พหลโยธินสายไหมสายไหม22020-06-082020-06-08
122122นายสิทธิภัสร์ จิรเพียงทองตึกแถว1โรงแรม(7 ห้อง)เจริญพานิชทรงวาดตลาดน้อยสัมพันธวงศ์02020-06-082020-06-08
123123นางอลิสา ปริญญานุสสรณ์ตึก1สถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาล)2.00เย็นกาอาศ 2 แยก 3เย็นอากาศช่องนนทรียานนาวา02020-06-082020-06-08
124124นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชวงศ์ตึก1โรงแรม(50 ห้อง) อยู่อาศัยรวม(5 ห้อง)19.00แจ้งวัฒนะ 15แจ้งวัฒนะทุ่งสองห้องหลักสี่02020-06-082020-06-08
125125บจ.พิมลรุ่งเรือง (1991)โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันกรุงเทพ-นนทบุรีบางซื่อบางซื่อ02020-06-082020-06-08
126126บจ.แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ตึก3ชุดอยู่อาศัย(900 ห้อง) ชุดพาณิชย์(ร้านค้า 1+2 ห้อง) จอดรถยนต์ 89+272พหลโยธินลาดยาวจตุจักร12020-06-082020-06-08
127127บจ.นำชัยพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงเหล็ก1ตลาด13.00เสรีไทย 41เสรีไทยคลองกุ่มบึงกุ่ม02020-06-082020-06-08
128128บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตทตึก1ชุดอยู่อาศัย(607 ห้อง) ชุดพาณิชย์(ร้านค้า 2 ห้อง)251.00ประชาราษฎร์ สาย 1บางซื่อบางซื่อ12020-06-082020-06-08
129129บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ตึก1ชุดอยู่อาศัย(148 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์187.00สุขุมวิท 55สุขุมวิทคลองตันเหนือวัฒนา12020-06-082020-06-08
130130บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันพรานนก-พุทธมณฑลบางพรมตลิ่งชัน02020-06-082020-06-08
131131บมจ.ซัสโก้โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันเลียบคลองสองบางชันคลองสามวา02020-06-082020-06-08
132132บจ.บ้านพักริมเจ้าพระยาตึก1โรงแรม(50 ห้อง) จอดรถยนต์23.00จรัญสนิทวงศ์บางอ้อบางพลัด02020-06-082020-06-08
133133บจ.ทาร์เก็ตเพลซตึก1โรงแรม(232 ห้อง) พาณิชยกรรม ภัตตาคาร สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์197.00สุขุมวิท 24สุขุมวิทคลองตันคลองเตย12020-06-082020-06-08
134134บจ.ที่พักดอนเมืองตึก1โรงแรม (36 ห้อง)สรงประภา 1 แยก 1สรงประภาดอนเมืองดอนเมือง02020-06-082020-06-08
135135มูลนิธิพร้อมมิตรตึก1อาคารเรียนระดับอนุบาล(ระดับประถมศึกษา)20.00ศรีบูรพาคลองจั่นบางกะปิ02020-06-082020-06-08
136136บจ.อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภตึก1ชุดอยู่อาศัย(366 ห้อง) จอดรถยนต์169.00รางน้ำถนนพญาไทราชเทวี12020-06-082020-06-08
137137บจ.คอนติเนนตัล ซิตี้ตึก1ชุดอยู่อาศัย(282 ห้อง)สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์187.00สุขุมวิท 33สุขุมวิทคลองตันเหนือวัฒนา12020-06-082020-06-08
138138สมาคมไทยยูนานตึก 1สถานศึกษา (การศึกษานอกระบบ)14.00นวมินทร์ 161 แยก 1-2นวมินทร์นวลจันทร์บึงกุ่ม02020-06-082020-06-08
139139บจ.อาร์เอ็นพี สวีทตึก1โรงแรม(30 ห้อง)ลาดกระบัง 13ลาดกระบังลาดกระบังลาดกระบัง02020-06-082020-06-08
140140บจ.คอนติเนนตัล ซิตี้ตึก1ชุดอยู่อาศัย(288 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์171.00สุขุมวิท 19สุขุมวิทคลองเตยหนือวัฒนา12020-06-082020-06-08
141141บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นโครงเหล็ก1โครงหลังคาคลุมแท่นจ่ายก๊าซ LPGกาญจนาภิเษกบางบอนบางบอน02020-06-082020-06-08
142142บจ.วิชดอม โซไซตี้ ดีเวลลอปเม้น คอร์ปอเรชั่นตึก1ชุดอยู่อาศัย(554 ห้อง) ชุดพาณิชย์(2 ห้อง) จอดรถยนต์346.00สุขุมวิทบางจากพระโขนง12020-06-082020-06-08
143143บจ.สยามพิริยา ดีเวลลอปเมนท์ตึก1พาณิชย์(ร้านค้า) สำนักงาน ภัตตาคาร จอดรถยนต์592.00กำแพงเพชร 3จตุจักรจตุจักร02020-06-082020-06-08
144144บจ.เสนีย์ กรุ๊ปตึก+โครงเหล็ก3ตลาด พาณิชย์14+7เพชรเกษมบางหว้าภาษีเจริญ02020-06-082020-06-08
145145บจ.บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีนตึก1ชุดอยู่อาศัย(640 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์239.00เพชรเกษมบางหว้าภาษีเจริญ12020-06-082020-06-08
146146บจ.ฟ้าบันดาลทรัพย์ตึก1พาณิชย์(ร้านค้า) อยู่อาศัยรวม สถานศึกษา(ระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา)22.00ศรีวราพลับพลาวังทองหลาง02020-06-082020-06-08
147147บจ.เชลล์แห่งประเทศไทยตึก2อาคารบริการ(พาณิชย์ ห้องน้ำ) หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันรัชดาภิเษกบุคคโลธนบุรี02020-06-082020-06-08
148148บจ.บีนาห์ตึก1อยู่อาศัยรวม(45 ห้อง) โรงแรม(18 ห้อง) จอดรถยนต์19.00จรัญสนิทวงศ์ 84จรัญสนิทวงศ์บางอ้อบางพลัด72020-06-082020-06-08
149149บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้าตึก1โรงพยาบาล(59 เตียง) พาณิชย์(ร้านค้า) จอดรถยนต์298.00ริมคลองบางกะปิบางกะปิห้วยขวาง12020-06-082020-06-08
150150บจ.เทอร์ตี้ไนน์ บุเลอวาร์ดตึก1อยู่อาศัยรวม(77 ห้อง) ภัตตาคาร จอดรถยนต์140.00พร้อมจิตสุขุมวิทคลองตันเหนือวัฒนา12020-06-082020-06-08
151151บจ.แฮปปี้ เฮลธ์ แอนด์เวลธ์ตึก1สถานพยาบาล (กายภาพบำบัด)สุขุมวิท 49/14สุขุมวิทคลองตันเหนือวัฒนา02020-06-082020-06-08
152152บจ.พี.เอส.แกรนด์ เอสเตทตึก1อยู่อาศัยรวม(79 ห้อง) ภัตตาคาร จอดรถยนต์206.00พร้อมจิตสุขุมวิทคลองตันเหนือวัฒนา12020-06-082020-06-08
178178บจ.ไท่ฮั่งไท่ กรุ๊ปตึก1สำนักงาน จอดรถยนต์280.00บางนา-ตราดบางนาบางนา12020-06-082020-06-08
153153บจ.ไอคอนสยามตึก2พาณิชย์ สรรพสินค้า สถานศึกษา โรงมหรสพ ภัตตาคาร สำนักงาน พิพิธภัณฑ์ จอดรถยนต์ 2635.00เจริญนครคลองต้นไทรคลองสาน12020-06-082020-06-08
154154บจ.สยามจตุจักรตึก1ห้างสรรพสินค้า หอประชุม สำนักงาน พาณิชย์ ภัตตาคาร สถานศึกษา โฆษณา จอดรถยนต์1706.00ลาดพร้าว ซอย 1ลาดพร้าวจอมพลจตุจักร22020-06-082020-06-08
155155บจ.สเปช แวลลู (ไทยแลนด์)ตึก1สำนักงาน พาณิชย์ จอดถรยนต์80.00พหลโยธินสามเสนในพญาไท02020-06-082020-06-08
156156บจ.เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ตึก1ชุดอยู่อาศัย(235 ห้อง) จอดรถยนต์204.00สุขุมวิท 57สุขุมวิทคลองตันเหนือวัฒนา12020-06-082020-06-08
157157บจ.ที เค ดี ไฟเบอร์ตึก1สำนักงาน พาณิชย์(แสดงสินค้า) อยู่อาศัย183.00หลวงแพ่งทับยาวลาดกระบัง02020-06-082020-06-08
158158บจ.คาร์ลตัน โฮเทล แบงคอกตึก1โรงแรม (338 ห้อง) ภัตตาคาร จอดรถยนต์267.00สุขุมวิท 27สุขุมวิทคลองเตยเหนือวัฒนา12020-06-082020-06-08
159159บจ.บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ตึก2ชุดอยู่อาศัย(981 ห้อง) ชุดพาณิชย์(ร้านค้า 1 ห้อง) จอดรถยนต์470.00ประดิพัทธสามเสนในพญาไท12020-06-082020-06-08
160160บจ.ฟ้าบันดาลทรัพย์ตึก1พาณิชย์ (ร้านค้า)140.00ศรีวราพลับพลาวังทองหลาง02020-06-082020-06-08
161161บจ.สยามสินธรตึก1โรงแรม(358 ห้อง) อยู่อาศัยรวม(526 ห้อง) ภัตตาคาร พาณิชยกรรม จอดรถยนต์1698.00สารสินลุมพินีปทุมวัน12020-06-082020-06-08
162162บจ.เอพี เอ็มอี 2ตึก1ชุดอยู่อาศัย(1,344 ห้อง) พาณิชย์(ร้านค้า 2 ห้อง) จอดรถยนต์566.00วิทยุลุมพินีปทุมวัน12020-06-082020-06-08
163163บจ.ทานตะวัน พร็อพเพอร์ตี้ตึก1โรงแรม(23 ห้อง) อยู่อาศัยรวม(56 ห้อง) จอดรถยนต์25.00วิภาวดีรังสิต 38วิภาวดีรังสิตจตุจักรจตุจักร02020-06-082020-06-08
164164นายธนะ จิตมากุศลตึก1สถานศึกษา (โรงเรียนสอนขับรถ)6.00เสรีไทยมีนบุรีมีนบุรี02020-06-082020-06-08
165165บจ.มีสไตล์ แอสเสทตึก2อยู่อาศัยรวม(168 ห้อง) โรงแรม (49 ห้อง) สำนักงาน พาณิชย์(ร้านค้า)ภัตตาคาร สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์141.00ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 18ประชาราษฎร์บำเพ็ญ สามเสนนอกห้วยขวาง12020-06-082020-06-08
166166บจ.ออริจิ้น วัน ทองหล่อตึก1โรงแรม(303 ห้อง) สำนักงาน ภัตตาคาร จอดรถยนต์169.00สุขุมวิท 55สุขุมวิทคลองตันเหนือวัฒนา12020-06-082020-06-08
167167นายวิวัฒน์ สุวรรณนภาศรีตึก1สถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาล) จอดรถยนต์45.00รามคำแหง 2ดอกไม้ประเวศ02020-06-082020-06-08
168168โรงเรียนสวนรัฐวิทยา ตึก1อาคารเรียน4.00พัฒนาการ 20พัฒนาการสวนหลวงสวนหลวง02020-06-082020-06-08
169169นางสาวมัยรัตน์ บรรลือลาภตึกแถว1โรงแรม(21 ห้อง) พาณิชย์(ร้านค้า 2 ห้อง)ราชวิถี 9(เลิศปัญญา)ถนนพญาไทราชเทวี02020-06-082020-06-08
170170บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ปตึก1โรงแรม(501 ห้อง)พาณิชย์ สำนักงาน ภัตตาคาร สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์192.00สุขุมวิท 24สุขุมวิทคลองตันคลองเตย12020-06-082020-06-08
171171บจ.โทชิ เอ็นเนอร์ยี่โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันพรานนก-พุทธมณฑลบางพรมตลิ่งชัน02020-06-082020-06-08
172172บมจ.เจเอเอส แอสเซ็ทตึก1ชุดอยู่อาศัย(177 ห้อง)สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์75.00สุคนธสวัสดิ์ลาดพร้าวลาดพร้าว72020-06-082020-06-08
173173บจ.ไซมิส ควีนส์ตึก1ชุดอยู่อาศัย(331 ห้อง)ชุดพาณิชย์(1 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์ (ที่จอดรถยนต์อัตโนมัติ)93+136ไผ่สิงห์โตพระรามที่ 4คลองเตยคลองเตย12020-06-082020-06-08
174174จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึก1โรงแรม (42 ห้อง)จุฬาลงกรณ์ 5พระรามที่ 4วังใหม่ปทุมวัน02020-06-082020-06-08
175175บจ.เซ็นคาร์ตึก6พาณิชยกรรม (ภัตตาคาร)198.00สุขาภิบาล 5ออเงินสายไหม02020-06-082020-06-08
176176บจ.เอพี เอ็มพี 5ตึก1ชุดอยู่อาศัย(438 ห้อง)ชุดพาณิชย์(ร้านค้า 1 ห้อง)จอดรถยนต์176.00สุขุมวิท 62สุขุมวิทบางจากพระโขนง12020-06-082020-06-08
179179การเคหะแห่งชาติตึก1สรรพสินค้า พาณิชยกรรม ภัตตาคาร สำนักงาน โรงมหรสพ จอดรถยนต์724.00พระรามที่ 2แสมดำบางขุนเทียน22020-06-082020-06-08
180180บจ.อาร์เอ็นพี สวีทตึก1โรงแรม (40 ห้อง)ลาดกระบังลาดกระบังลาดกระบัง02020-06-082020-06-08
181181นางสาวกันธิมา พรศรีนิยมตึก1โรงแรม (15 ห้อง)หลังวัดหัวลำโพงทรัพย์สี่พระยาบางรัก02020-06-082020-06-08
182182บจ.เบบี้พูลตึก1สถานศึกษา (สอนว่ายน้ำ)4.00ปรีดีพนมยงค์ 26สุขุมวิท 71คลองตันเหนือวัฒนา02020-06-082020-06-08
183183บจ.อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ตึก2ชุดอยู่อาศัย (508 ห้อง) ชุดพาณิชย์(ร้านค้า 2 ห้อง) จอดรถยนต์215.00กรุงธนบุรีคลองต้นไทรคลองสาน12020-06-082020-06-08
184184บจ.พี โอ ออยล์โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันพระยาสุเรนทร์สามวาตะวันตกคลองสามวา02020-06-082020-06-08
185185บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตทตึก1ชุดอยู่อาศัย(854 ห้อง) ชุดพาณิชย์(ร้านค้า 6 ห้อง) จอดรถยนต์328.00รามคำแหงสวนหลวงสวนหลวง12020-06-082020-06-08
186186บจ.บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่นตึก1ชุดอยู่อาศัย(778 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์325.00สุขุมวิทบางจากพระโขนง12020-06-082020-06-08
187187บจ.ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ตึก4+1ชุดอยู่อาศัยผ82+80+98+98 ห้อง) สโมสร สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์31+30+36+35+13พหลโยธินเสนานิคมจตุจักร72020-06-082020-06-08
188188บจ.อินฟินิตี้ ฮอสพิแท็ลลิที กรุ๊ปตึก1โรงแรม (54 ห้อง) สุขุมวิท 71สุขุมวิทคลองเตนเหนือวัฒนา02020-06-082020-06-08
189189บจ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุตึก1พาณิชย์ สำนักงาน จอดรถยนต์89.00เลียบวารีกระทุ่มรายหนองจอก02020-06-082020-06-08
190190บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่นโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันสุขุมวิทพระโขนงใต้พระโขนง02020-06-082020-06-08
191191บจ.เย็นสบายดี เรสซิเด้นท์ตึก 2ชุดอยู่อาศัย(37+42 ห้อง) 15-14ลาดพร้าว 126ลาดพร้าววังทองหลางวังทองหลาง72020-06-082020-06-08
192192บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ตึก1ชุดอยู่อาศัย(389 ห้อง) จอดรถยนต์157.00อินทามระ 4สุทธิสารวินิจฉัยสามเสนในพญาไท12020-06-082020-06-08
193193บจ.รีนัลเบสท์ตึก1สถานพยาบาล พาณิชย์ (ร้านค้า) อยู่อาศัย7.00รามอินทรา 23อนุสาวรีย์บางเขน02020-06-082020-06-08
194194บจ.ประตูน้ำวัน พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ตึก1โรงแรม (75 ห้อง)19.00เพชรบุรี 15เพชรบุรีถนนพญาไทราชเทวี02020-06-082020-06-08
195195บจ.แหลมทองสหการตึก2สำนักงาน พาณิชยกรรม ภัตตาคาร จอดรถยนต์878.00เพชรบุรีตัดใหม่มักกะสันราชเทวี12020-06-082020-06-08
196196บจ.เพชราวุธ ดีเวลลอปเม้นท์ตึก1สถานศึกษา70.00รามอินทรา 44รามอินทรารามอินทราคันนายาว02020-06-082020-06-08
197197บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดีตึก 1พาณิชย์ สำนักงาน จอดรถยนต์145.00งามวงศ์วานลาดยาวจตุจักร12020-06-082020-06-08
198198บจ.บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีนตึก1ชุดอยู่อาศัย (148 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์151.00สุขุมวิท 55สุขุมวิทคลองตันเหนือวัฒนา12020-06-082020-06-08
199199บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่นตึก1สำนักงาน จอดรถยนต์246.00พหลโยธินสามเสนในพญาไท12020-06-082020-06-08
200200บจ.ริชชี่ ดีเวลลอปเมนท์ 2016ตึก 1ชุดอยู่อาศัย (563 ห้อง) ชุดพาณิชย์ (ร้านค้า 12 ห้อง) จอดรถยนต์203.00พหลโยธินอนุสาวรีย์บางเขน12020-06-082020-06-08
201201บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่นโครงเหล็ก1อาคารปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันทางรถไฟสายเก่าพระโขนงใต้พระโขนง02020-06-082020-06-08
202202บจ.วัชรพลตึก1สำนักงาน104.00วิภาวดีรังสิตจอมพลจตุจักร12020-06-082020-06-08
203203บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ตึก2ชุดอยู่อาศัย (736 ห้อง) ชุดพาณิชย์(ร้านค้า 4 ห้อง) จอดรถยนต์11+259วิภาวดีรังสิต 38วิภาวดีรังสิตจอมพลจตุจักร12020-06-082020-06-08
204204บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตทตึก1ชุดอยู่อาศัย (260 ห้อง) ชุดพาณิชย์(ร้านค้า 1 ห้อง) จอดรถยนต์135.00ประดิพัทธ์ 23ประดิพัทธสามเสนในพญาไท12020-06-082020-06-08
205205บจ.วิริยะพันธุ์ โฮลดิ้งส์ตึก1พาณิชย์ (ร้านอาหาร ร้านค้า) จอดรถยนต์ (อาคาร B)218.00จรัญสนิทวงศ์บางพลัดบางพลัด02020-06-082020-06-08
206206บจ.วัน ลีฟวิ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ตึก1ชุดอยู่อาศัย (200 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์97.00ประเสริฐมนูกิจเสนานิคมจตุจักร12020-06-082020-06-08
207207นางศิริลักษณ์ วีระมงคลกุลตึก1โรงแรม (50 ห้อง) (อาคาร A)พหลโยธิน 30/1พหลโยธินจันทรเกษมจตุจักร02020-06-082020-06-08
208208บจ.พราวดี เอ็นเนอร์ยี่โครงเหล็ก1คลุมแท่นจ่ายน้ำมันพุทธมณฑล สาย 1 ซอย 39พหลโยธิน สาย 1ฉิมพลีตลิ่งชัน02020-06-082020-06-08
209209บจ.แลนด์ แอสเซทตึกแถว2โรงแรม(A=24+B=36) ทางเดินเชื่อม 4 แห่งสุขุมวิทพระโขนงคลองเตย02020-06-082020-06-08
210210นายภวดล เกลียวอรรคเดชตึก1ภัตตาคาร17.00ประชาสงเคราะห์ 33ประชาสงเคราะห์ดินแดงดินแดง02020-06-082020-06-08
211211บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ตึก2ชุดอยู่อาศัย(543 ห้อง) จอดรถยนต์ ห้องเก็บขยะ221.00สาธุประดิษฐ์ 27สาธุประดิษฐ์ช่องนนทรียานนาวา12020-06-082020-06-08
212212บมจ.เอสไอเอสบีตึก1อาคารเรียน สำนักงาน (อาคาร A)65.00โรจนมินประชาอุทิศวังทองหลางวังทองหลาง02020-06-082020-06-08
213213บจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2018)ตึก3ชุดอยู่อาศัย (A=168 B=203 C=182 ห้อง) จอดรถยนต์62+73+68อ่อนนุช 21สุขุมวิท 77 (อ่อนนุช)สวนหลวงสวนหลวง72020-06-082020-06-08
214214บจ.ภิรัชบุรีตึก1สำนักงาน พาณิชย์(ร้านค้า)129.00สุขุมวิท 105สุขุมวิทบางนาบางนา02020-06-082020-06-08
215215บจ.ไรมอน แลนด์ สีลมตึก1ชุดอยู่อาศัย(268 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์203.00ประมวญสีลมบางรัก12020-06-082020-06-08
216216บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันกาญจนาภิเษกศาลาธรรมสพน์ทวีวัฒนา02020-06-082020-06-08
217217บมจ.ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ตึก1สรรพสินค้า พาณิชย์ โรงมหรสพ สถานศึกษา สำนักงาน จอดรถยนต์5791.00ศรีนครินทร์หนองบอนประเวศ12020-06-082020-06-08
218218บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกโครงเหล็กโครงหลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน อาคารบริการ(ร้านค้า) สำนักงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม8.00วิภาวดีรังสิตจตุจักรจตุจักร02020-06-082020-06-08
219219บจ.สิริพัฒน์ โฟร์ตึก5สำนักงาน พาณิชย์(ร้านค้า) จอดรถยนต์ (A B C D E)203+76+17เลียบทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์พระโขนงเหนือวัฒนา02020-06-082020-06-08
220220บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกโครงเหล็กหลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสรรพาวุธบางนาเหนือบางนา02020-06-082020-06-08
221221นายภาณพ คุณวัฒน์ตึก1สำนักงาน อยู่อาศัย21.00เทศบาลนิมิตรใต้ลาดยาวจตุจักร02020-06-082020-06-08
222222บจ.อาร์เอ็นพี สวีทตึก1โรงแรม (40 ห้อง)ลาดกระบัง 13ลาดกระบังลาดกระบัง02020-06-082020-06-08
223223บจ.อาร์เอ็นพี สวีทตึก1โรงแรม (40 ห้อง)ลาดกระบัง 13ลาดกระบังลาดกระบัง02020-06-082020-06-08
224224บจ.ภรพงภาตึก1โรงแรม (16 ห้อง)สุขุมวิทพระโขนงเหนือวัฒนา02020-06-082020-06-08
225225นายสมพล ใยมณีตึก1หอประชุมของโรงเรียน8.00อินทาปัจ 11/1เพชรเกษมหลักสองบางแค02020-06-082020-06-08
226226บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ตึก1ชุดอยู่อาศัย (104 ห้อง) จอดรถยนต์74.00ร่วมฤดีเพลินจิตลุมพินีปทุมวัน72020-06-082020-06-08
227227บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่นตึก1ชุดอยู่อาศัย (261 ห้อง) จอดรถยนต์121.00พหลโยธินจันทรเกษมจตุจักร12020-06-082020-06-08
228228บจ.แอสไพเรชั่น วันตึก1สำนักงาน พาณิชย์ (ร้านค้า) จอดรถยนต์361.00พญาไททุ่งพญาไทราชเทวี12020-06-082020-06-08
229229นายกมล อันนันหนับตึกแถว1 คูหาโรงแรม (15 ห้อง)เพชรบุรีทุ่งพญาไทราชเทวี02020-06-082020-06-08
230230บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ตึก1ชุดอยู่อาศัย(377 ห้อง) ชุดพาณิชย์(ร้านค้า 2 ร้าน) จอดรถยนต์141.00พระรามที่ 2บางมดจอมทอง12020-06-082020-06-08
231231บจ.อรรคฐานตึกแถว1 คูหาโรงแรม (22 ห้อง)บรรทัดทองถนนเพชรบุรีราชเทวี02020-06-082020-06-08
232232บจ.เอเอ็มเอช รัชดาตึก1โรงแรม(445 ห้อง) พาณิชย์(ร้านค้า) จอดรถยนต์271.00รัชดาภิเษกห้วยขวางห้วยขวาง12020-06-082020-06-08
233233บจ.อัครายาโครงเหล็กหลังคาคลุมตู้จ่ายน้ำมัน อาคารบริการ (พาณิชย์ (ล้างรถยนต์))โพธิ์แก้วนวมินทร์บึงกุ่ม02020-06-082020-06-08
234234หจก.เวลเอนเตอร์เทนเมนท์ตึก1โรงมหรสพ พาณิชยกรรม สำนักงาน จอดรถยนต์533.00บรมราชชนนีบางบำหรุบางพลัด22020-06-082020-06-08
235235บจ.อาร์เอ็นพี สวีทตึก2โรงแรม (A=40 B=36 ห้อง)ลาดกระบัง 13ลาดกระบังลาดกระบังลาดกระบัง02020-06-082020-06-08
236236บมจ.โรบินสันตึก2สรรพสินค้า พาณิชยกรรม(ร้านค้า) ภัตตาคาร โรงมหรสพ สวนสนุก สถานศึกษา สำนักงาน จอดรถยนต์448+1226ลาดกระบังลาดกระบังลาดกระบัง22020-06-082020-06-08
237237บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ตึก1ชุดอยู่อาศัย(546 ห้อง) พาณิชย์(ร้านค้า 1 ห้อง) จอดรถยนต์204.00พหลโยธินจันทรเกษมจตุจักร12020-06-082020-06-08
238238นางสาววินดา กัลยาณมิตร ตึก1โรงแรม (16 ห้อง)สามเสน 3ลำพูวัดสามพระยาพระนคร02020-06-082020-06-08
239239บจ.บิ๊กไบร๊ท์ตึก2สถานกีฬาในร่ม(สนามแบดมินตัน) พาณิชย์(ร้านค้า) ภัตตาคาร สำนักงาน ห้องน้ำ71.00สุขุมวิท 105 (ลาซอน ซอย 48)สุขุมวิทบางนาบางนา02020-06-082020-06-08
240240บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตทตึก1ชุดอยู่อาศัย (795 ห้อง) จอดรถยนต์284.00จรัญสนิทวงศ์วัดท่าพระบางกอกใหญ่12020-06-082020-06-08
241241บจ.ไอแอมไซน่าทาวน์ตึก1โรงแรม (46+224 ห้อง) สรรพสินค้า จอดรถยนต์264.00เจริญกรุงป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่าย22020-06-082020-06-08
242242บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตทตึก1ชุดอยู่อาศัย (795 ห้อง) จอดรถยนต์284.00จรัญสนิทวงศ์วัดท่าพระบางกอกใหญ่12020-06-082020-06-08
243243บจ.เพชรโกเมน ตึกแถว1โรงแรม (24 ห้อง)งามดูพลีพระรามที่ 4ทุ่งมหาเมฆสาทร02020-06-082020-06-08
244244พลอากาศตรีคำพร ชาญวิเศษตึก1สถานพยาบาล9.00พหลโยธินสายไหมสายไหม02020-06-082020-06-08
245245บจ.อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่โมนูเม้นตึก1ชุดอยู่อาศัย(348 ห้อง) จอดรถยนต์209.00พญาไทถนนพญาไทราชเทวี12020-06-082020-06-08
246246บจ.เอสอาร์พี เอ็กซ์เพรสโครงเหล็ก1ร้านอาหารและทางเดิน (อาคาร F)268.00กรุงเทพ-กรีฑา 32กรุงเทพ-ชลบุรีสายใหม่ทับช้างสะพานสูง02020-06-082020-06-08
247247โรงเรียนอนุบาลสุพัชชาตึก1สถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาล)2.00สุขสวัสดิ์ 30 แยก 6บางปะกอกราษฎร์บูรณะ02020-06-082020-06-08
248248บจ.22 เรสซิเด้นซ์ตึก1โรงแรม (59 ห้อง)สุขุมวิท 22สุขุมวิทคลองเตยคลองเตย02020-06-082020-06-08
249249บจ.ออลเกรท เอนเนอจี โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน (อาคาร 1)รัชดา-รามอินทรานวลจันทร์บึงกุ่ม02020-06-082020-06-08
250250บจ.ดับเบิ้ล พี ชอคเกอร์ตึก1สถานศึกษา (ฟุตซอล) ระดับต่ำกว่าอุดมศึกษ/อาชีวศึกษา8.00ราษฎร์อุทิศแสนแสบมีนบุรี02020-06-082020-06-08
251251บจ.อาร์ทูดีวันตึกครึ่งไม้1สถานศึกษา3.00พระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4พระรามที่ 2แสมดำบางขุนเทียน02020-06-082020-06-08
252252บจ.อพอลโล่ บูติคตึก1โรงแรม (30 ห้อง) ห้องอาหารสุรวงศ์บางรักบางรัก02020-06-082020-06-08
253253โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหงตึก 1อาคารเรียน และจอดรถยนต์11.00รามคำแหง 117รามคำแหงหัวหมากบางกะปิ02020-06-082020-06-08
254254บจ.เนชั่น มันนี่ แลนด์ตึก1โรงแรม (79 ห้อง)ช่างอากาศอุทิศดอนเมืองดอนเมือง02020-06-082020-06-08
255255บจ.เนชั่น มันนี่ แลนด์ตึก1โรงแรม (79 ห้อง)34.00ช่างอากาศอุทิศ 3ช่างอากาศอุทิศดอนเมืองดอนเมือง02020-06-082020-06-08
256256บจ.กู๊ด ไอเดียร์ ดีไซน์ แอนด์ บิ้วตึก1พาณิชย์ (ร้านค้า)อารีย์ 4 เหนือพหลโยธินพญาไทพญาไท02020-06-082020-06-08
257257ม.ร.ว.โศภา กาญจนะวิชัยตึกแถว1 คูหาโรงแรม(24 ห้อง)พระรามที่ 4มหาพฤฒารามบางรัก02020-06-082020-06-08
258258บจ.ซิตี้พลาซ่านานาตึก2โรงแรม(A=59 ห้อง B=16 ห้อง) พาณิชย์ (ร้านค้า A= 11 ห้อง B= 7 ห้อง)35+19สุขุมวิท 3สุขุมวิทคลองเตยเหนือวัฒนา02020-06-082020-06-08
259259บจ.รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ตึก1ชุดอยู่อาศัย (4,920 ห้อง)ชุดพาณิชย์(ร้านค้า 54 ห้อง) และจอดรถยนต์ (4 ทาวเวอร์)1598.00กรุงเทพ-นนทบุรีบางซื่อบางซื่อ12020-06-082020-06-08
260260นายธนเดช สงวนพันธุ์ตึก1สถานศึกษา (โรงเรียนสอนขับรถ) (อาคาร A)9.00สวนผัก 29สวนผักตลิ่งชั่นตลิ่งชัน02020-06-082020-06-08
261261บมจ.ซัสโก้โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน (อาคาร B2)หัวหมากหัวหมากบางกะปิ02020-06-082020-06-08
262262นางกัญญ์วรินทร์-นายนิธิวิทย์-นายพลธวัฒน์ ฐานวรนนท์ตึกแถว1 คูหาโรงแรม (9 ห้อง)สุขุมวิท 33/1สุขุมวิทคลองตันเหนือวัฒนา02020-06-082020-06-08
263263บจ.เอ็น โฮลดิ้งโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันบางนา-ตราด 37บางนา-ตราดบางนาเหนือบางนา02020-06-082020-06-08
264264บจ.แคมบริดจ์ อินเตอร์เนชั่นนัลโครงเหล็ก1สถานศึกษา (ระดับอนุบาล ประถมศึกษา) และอาคารอำนวยการ12.00อ่อนนุช 30อ่อนนุชสวนหลวง02020-06-082020-06-08
265265นางสาวกนกกร เพชรทวีวัน (นางสาวปัญจรส เพชรทวีวัน ผู้อนุบาล)ตึก1โรงแรม (30 ห้อง)ริมคลองสามเสนบางกะปิห้วยขวาง02020-06-082020-06-08
266266บจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตทตึก1ชุดอยู่อาศัย (632 ห้อง) สำนักงาน พาณิชย์ (ร้านค้า) สระว่ายน้ำ และจอดรถยนต์539.00รามคำแหงหัวหมากบางกะปิ12020-06-082020-06-08
267267บจ.พีเอ็ม (ประเวศ)โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน (อาคาร 2)เฉลิมพระเกียรติ ร.9ดอกไม้ประเวศ02020-06-082020-06-08
268268บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน (ติดตั้งแผงโซล่าเซล)กาญจนาภิเษกทุ่งครุทุ่งครุ02020-06-082020-06-08
269269บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน (อาคาร 1)กาญจนาภิเษกบางบอนบางบอน02020-06-082020-06-08
270270บมจ.ซี.พี.แลนด์ตึก1สำนักงาน พาณิชย์ (ร้านค้า) จอดรถยนต์439.00วิภาวดีรังสิตทุ่งสองห้องหลักสี่12020-06-082020-06-08
271271บจ.ตลาด ถนอมมิตรตึก1สถานศึกษา (อนุบาล)วัชรพลรามอินทราท่าแร้งบางเขน02020-06-082020-06-08
272272บจ.เอ็นเอ็นอาร์ โฮเทลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย)ตึก1โรงแรม (263 ห้อง) ภัตตาคาร สระว่ายน้ำ และจอดรถยนต์124.00สุขุมวิท 14สุขุมวิทคลองเตยคลองเตย12020-06-082020-06-08
273273บจ.โอพัส (ไทยแลนด์)ตึก1สถานศึกษา (สอนว่ายน้ำ)18.00ปรีดีพนมยงค์ 36สุขุมวิท 71พระโขนงเหนือวัฒนา02020-06-082020-06-08
274274บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน(อาคาร 2)สุวินทวงศ์มีนบุรีมีนบุรี02020-06-082020-06-08
275275บจ.เจ้าคุณ ออยล์โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน (อาคาร 4)เจ้าคุณทหารคลองสามประเวศลาดกระบัง02020-06-082020-06-08
276276บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่นโครงเหล็ก1หอเผาระบบปิด (Enclose Ground Flare:EGF)สุขุมวิท 64สุขุมวิทพระโขนงใต้พระโขนง02020-06-082020-06-08
277277บจ.เอพี (รัชโยธิน)ตึก2ชุดอยู่อาศัย (A=706 ห้อง B=909 ห้อง) ชุดพาณิชย์ (1 ห้อง)(B) และจอดรถยนต์303+425พหลโยธินจอมพลจตุจักร12020-06-082020-06-08
278278บจ.ออริจิ้น รามคำแหงตึก 2ชุดอยู่อาศัย (682 ห้อง) ชุดพาณิชย์ (3 ห้อง) จอดรถยนต์ 24+219รามคำแหง 42รามคำแหงหัวหมากบางกะปิ12020-06-082020-06-08
279279บจ.เดอะ คอมมอนส์ ศาลาแดงตึก1พาณิชย์ (ร้านค้า) ภัตตาคาร จอดรถยนต์19.00ศาลาแดงสีลมบางรัก02020-06-082020-06-08
280280นางดวงดาว วรรณวิทยาธร นายสิทธิชัย วรรณวิทยาธรตึก1โรงแรม (23 ห้อง)พระสุเมรุบวรนิเวศพระนคร02020-06-082020-06-08
281281บจ.สยามสินธรตึก1โรงแรม (616 ห้อง) อยู่อาศัยรวม (268 ห้อง) สำนักงาน ภัตตาคาร พาณิชยกรรม จอดรถยนต์1698.00สารสินลุมพินีปทุมวัน12020-06-082020-06-08
282282บจ.สยามสินธรตึก2(A)โรงแรม (344 ห้อง) พาณิชย์ (ร้านค้า)ภัตตาคาร สำนักงาน จอดรถยนต์(B)อยู่อาศัยรวม(49 ห้อง) สรรพสินค้า จอดรถยนต์156+100หลังสวนลุมพินีปทุมวัน12020-06-082020-06-08
283283บจ.ด็อกเตอร์ โทนี่ตึก1สถานพยาบาล (เวชกรรมความงาม)9.00ประดิษฐ์มนูธรรม 15ประดิษฐ์มนูญธรรมลาดพร้าวลาดพร้าว02020-06-082020-06-08
284284บจ.เออร์เบิน เทอร์ตี้วันตึก1โรงแรม(79 ห้อง) สระว่ายน้ำ และจอดรถยนต์29.00สุขุมวิท 31สุขุมวิทคลองเตยเหนือวัฒนา02020-06-082020-06-08
286285มูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนาตึก1อาคารเรียน (อาคารสำนักงานบริหาร)235.00ลาซาลสุขุมวิท 105บางนาใต้บางนา02021-03-292021-03-29
77บริษัท รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดตึก1สรรพสินค้า พาณิชย์ ภัตตาคาร สำนักงาน โรงมหรสพ จอดรถยนต์582.00 -สุขสวัสดิ์บางปะกอกราษฎร์บูรณะ22020-06-082021-04-29ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0448 : ข้อมูลการปรับปรุงแผนที่เชิงเลขและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน)

ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0449 : แผนและขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้าในการปรับปรุงแผนที่เชิงเลขและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน)