โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๖. มีการจัดทำแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานคร : 232

ค่าเป้าหมาย ดำเนินการตามแผนและมีแผนปี พ.ศ. 2564 : ดำเนินการตามแผนและมีแผนปี พ.ศ. 2564

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีการดำเนินการตามแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานคร - แผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานครปี พ.ศ. 2564 ได้รับการจัดทำหรือปรับปรุงขึ้น 1 ฉบับ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีการดำเนินการตามแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานคร - แผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานครปี พ.ศ. 2564 ได้รับการจัดทำหรือปรับปรุงขึ้น 1 ฉบับ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

กองรายได้ สำนักการคลัง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0003 : แผนพัฒนารายได้)