โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

10. มีแผนการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง : 23

ค่าเป้าหมาย ฉบับ : 1

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กรุงเทพมหานครมีแผนรักษาวินัยการเงินคลังเพื่อใช้เป็นกรอบในการรักษาวินัยการเงินการคลัง

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

มีแผนการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง 1 ฉบับ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0007 : แผนการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง)