โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

6. ร้อยละของการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ : 229

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย หมายถึง การช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือให้เข้าพักอาศัยในสถานที่ของกรุงเทพมหานคร เช่น บ้านอิ่มใจ บ้านพักฉุกเฉินของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง และบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 หรือการช่วยเหลือส่งต่อหน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือผู้ด้อยโอกาสให้มีที่พักอาศัย ผู้สูงอายุที่รับบริการบ้านพักฉุกเฉิน หมายถึง ผู้สูงอายุชาย หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไปที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าด้านที่อยู่อาศัยและขาดผู้อุปการะในพื้นที่กรุงเทพมหานครพักอาศัยชั่วคราว ได้ครั้งละ 15 วัน ตามจำนวนที่ สามารถรองรับได้ ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้สูงอายุเพศหญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่อยู่อาศัย ขาดผู้ดูแล และประสงค์เข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง คนไร้บ้านและบุคคลหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน หรือผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว ไร้ที่พึ่ง หรือผู้มีรายได้น้อย ที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย ปี 2563 x100 หารด้วย จำนวนผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย ปี 2563

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060100-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0368 : จำนวนผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย)

ตาราง : จำนวนผู้สูงอายุที่ขอรับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง : สถิติจำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการในบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เป็นรายปีงบประมาณ จำแนกเป็นรายเดือน

idmonth_inputinformation_yeartotaladddateupdatedate
1ตุลาคม25611272020-06-192020-06-19
2พฤศจิกายน25611272020-06-192020-06-19
3ธันวาคม25611282020-06-192020-06-19
4มกราคม25621322020-06-192020-06-19
5กุมภาพันธ์25621332020-06-192020-06-19
6มีนาคม25621332020-06-192020-06-19
7เมษายน25621322020-06-192020-06-19
8พฤษภาคม25621312020-06-192020-06-19
9มิถุนายน25621302020-06-192020-06-19
10กรกฎาคม25621312020-06-192020-06-19
11สิงหาคม25621342020-06-192020-06-19
12กันยายน25621322020-06-192020-06-19
13ตุลาคม25621312021-01-122021-01-12
14พฤศจิกายน25621282021-01-122021-01-12
15ธันวาคม25621282021-01-122021-01-12
16มกราคม25631262021-01-122021-01-12
17กุมภาพันธ์25631282021-01-122021-01-12
18มีนาคม25631302021-01-122021-01-12
19เมษายน25631322021-01-122021-01-12
20พฤษภาคม25631312021-01-122021-01-12
21มิถุนายน25631312021-01-122021-01-12
22กรกฎาคม25631302021-01-122021-01-12
23สิงหาคม25631272021-01-122021-01-12
24กันยายน25631252021-01-122021-01-12ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0367 : จำนวนผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย)

ตาราง : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง : สถิติจำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการในบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เป็นรายปีงบประมาณ จำแนกเป็นรายเดือน

idmonth_inputinformation_yeartotaladddateupdatedate
1ตุลาคม25611272020-06-102020-06-10
2พฤศจิกายน25611272020-06-102020-06-10
3ธันวาคม25611282020-06-102020-06-10
4มกราคม25621322020-06-102020-06-10
5กุมภาพันธ์25621332020-06-102020-06-10
6มีนาคม25621332020-06-102020-06-10
7เมษายน25621322020-06-102020-06-10
8พฤษภาคม25621312020-06-102020-06-10
9มิถุนายน25621302020-06-102020-06-10
10กรกฎาคม25621312020-06-102020-06-10
11สิงหาคม25621342020-06-102020-06-10
12กันยายน25621322020-06-102020-06-10
13ตุลาคม25621312021-01-122021-01-12
14พฤศจิกายน25621282021-01-122021-01-12
15ธันวาคม25621282021-01-122021-01-12
16มกราคม25631262021-01-122021-01-12
17กุมภาพันธ์25631282021-01-122021-01-12
18มีนาคม25631302021-01-122021-01-12
19เมษายน25631322021-01-122021-01-12
20พฤษภาคม25631312021-01-122021-01-12
21มิถุนายน25631312021-01-122021-01-12
22กรกฎาคม25631302021-01-122021-01-12
23สิงหาคม25631272021-01-122021-01-12
24กันยายน25631252021-01-122021-01-12