โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๕. ร้อยละของถนน ตรอก ซอย เป้าหมายซึ่งดำเนินการ ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองและมีการสั่งการให้แก้ไข : 222

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : ร้อยละ 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ
:มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

-การใช้ประโยชน์ที่ดินและการขยายตัวของเมืองตามริมถนน ตรอก ซอยเป้าหมาย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวางผังเมืองชี้นำการพัฒนากรุงเทพมหานคร การควบคุมทางผังเมืองเป็นการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครกำหนด ควบคุมการขยายตัวของเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมือง ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในบริเวณที่มีกฎหมายควบคุมรวมถึงการติดตามประเมินผลการใช้มาตรการและกฎหมายผังเมือง -กรณีถนน ตรอก ซอย เป้าหมายตรวจสอบแล้วมีการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เป็นไปตามกฏหมายและมาตรการทางผังเมือง ต้องมีการดำเนินการอย่างน้อยสั่งการให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นทางการ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

A = (Cx100)/B A= ร้อยละของถนน ตรอก ซอย เป้าหมายซึ่งดำเนินการ ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองและมีการสั่งการให้แก้ไข B= ถนน ตรอก ซอย ที่กำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมาย C= ถนน ตรอก ซอย เป้าหมายซึ่งผ่านการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองและมีการสั่งการให้แก้ไข

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

- แหล่งข้อมูลมาจากการตรวจสอบบริเวณถนนพื้นที่เป้าหมายโดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050200-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0447 : ข้อมูลถนน ตรอก ซอย เป้าหมายทั้งหมด)

ตาราง : 4.5 ข้อมูลถนน ตรอก ซอย เป้าหมายทั้งหมด (ในความรับผิดชอบของศูนย์ 2 ส่วน 2 สนย.)

หน่วยงาน : สำนักการโยธา

คำอธิบายตาราง :

idi_droad_soif_fromt_tod_distirctt_typel_lengthway_widetraffic_surface_lengthshape_surfacetraffic_lanewide_of_left_pavementwide_of_right_pavementsidewalk_left_pavementsidewalk_right_pavementroad_areaway_areapavement_areaadddateupdatedate
11ถนนกรุงธนบุรีคลองบางไส้ไก่เชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินคลองสานสายหลัก1350.0080.0041.40ค.ส.ล.12.003.303.30กระเบื้องกระเบื้อง108000.0055890.008910.002020-06-082020-06-08
21ถนนกรุงธนบุรีเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินถนนเจริญนครคลองสานสายหลัก400.0028.0019.00ค.ส.ล.2.003.303.30กระเบื้องกระเบื้อง11200.007600.002640.002020-06-082020-06-08
31ถนนกรุงธนบุรีถนนเจริญนครเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินคลองสานสายหลัก300.0028.0013.00ค.ส.ล.2.002.903.30กระเบื้องกระเบื้อง8400.003900.001860.002020-06-082020-06-08
42ถนนเจริญนครแยกคลองสานสะพานเจริญนคร 5คลองสานสายหลัก3000.0030.0021.00แอสฟัลต์6.004.504.50กระเบื้องกระเบื้อง90000.0063000.0027000.002020-06-082020-06-08
53ถนนเจริญรัถถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินถนนเจริญนครคลองสานสายหลัก1825.0014.009.00ค.ส.ล.2.002.502.50กระเบื้องกระเบื้อง25550.0016425.009125.002020-06-082020-06-08
64ถนนท่าดินแดงถนนลาดหญ้าแม่น้ำเจ้าพระยาคลองสานสายหลัก936.0022.0014.00แอสฟัลต์4.004.004.00กระเบื้องกระเบื้อง20592.0013104.007488.002020-06-082020-06-08
75ถนนพญาไม้ถนนสมเด็จเจ้าพระยาสุดเขตคลองสาน บริเวณใต้สะพานพุทธคลองสานสายรอง500.0020.0010.00ค.ส.ล.2.002.503.40กระเบื้องกระเบื้อง10000.005000.002950.002020-06-082020-06-08
86ถนนลาดหญ้าแยกคลองสานวงเวียนใหญ่คลองสานสายหลัก1650.0028.0021.00แอสฟัลต์6.002.753.60กระเบื้องกระเบื้อง46200.0034650.0010477.502020-06-082020-06-08
97ถนนสมเด็จเจ้าพระยาถนนประชาธิปกถนนลาดหญ้าคลองสานสายหลัก1294.0021.0014.00แอสฟัลด์4.003.503.50กระเบื้องกระเบื้อง27174.0018116.009058.002020-06-082020-06-08
108ถนนอิสรภาพถนนประชาธิปกถนนลาดหญ้าคลองสานสายหลัก700.0023.0012.00แอสฟัลต์4.005.305.50กระเบื้องกระเบื้อง16100.008400.007560.002020-06-082020-06-08
119ถนนจอมทองแยกสมเด็จพระเจ้าตากสินสะพานข้ามคลองบางขุนเทียนจอมทองสายหลัก2060.0016.0012.00แอสฟัลต์4.003.401.60กระเบื้องกระเบื้อง32960.0024720.0010300.002020-06-082020-06-08
1210ถนนจอมทองบูรณะถนนพระราม 2สะพานข้ามคลองบางปะแก้วจอมทองสายรอง1200.007.005.00แอสฟัลต์2.001.001.00แอสฟัลต์แอสฟัลต์8400.006000.002400.002020-06-082020-06-08
1310ถนนจอมทองบูรณะสะพานข้ามคลองบางปะแก้วถนนพระราม 2จอมทองสายรอง1200.007.005.00แอสฟัลต์2.001.001.00แอสฟัลต์แอสฟัลต์8400.006000.002400.002020-06-082020-06-08
1411ถนนบางมดพัฒนาถนนพระราม 2คลองวัดยายร่มจอมทองสายรอง100.007.505.50แอสฟัลต์2.001.001.00รางวีรางวี750.00550.00200.002020-06-082020-06-08
1511ถนนบางมดพัฒนาคลองวัดยายร่มพระรามที่ 2 ซอย 33 แยก 4จอมทองสายรอง354.009.806.40ค.ส.ล.2.001.501.50รางวี+แอสฟัลต์รางวี+แอสฟัลต์3469.202265.601062.002020-06-082020-06-08
1611ถนนบางมดพัฒนาพระรามที่ 2 ซอย 33 แยก 4คลองตาสุกจอมทองสายรอง1663.0012.507.40ค.ส.ล.2.002.602.20กระเบื้องกระเบื้อง20787.5012306.207982.402020-06-082020-06-08
1712ถนนพุทธบูชาถนนพระราม 2ซอยพุทธบูชา 24จอมทองสายหลัก2650.0015.0012.00ค.ส.ล.4.001.501.50อินเตอร์ล๊อกอินเตอร์ล๊อก39750.0031800.007950.002020-06-082020-06-08
1813ถนนวุฒากาศสะพานข้ามคลองวุฒากาศ 1แยกถนนจอมทองจอมทองสายหลัก1180.0016.0012.00แอสฟัลต์4.002.002.00อินเตอร์ล๊อกอินเตอร์ล๊อก18880.0014160.004720.002020-06-082020-06-08
1914ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินสะพานข้ามคลองบางสะแกสะพานข้ามคลองดาวคะนองจอมทองสายหลัก172.0038.0026.00แอสฟัลต์8.003.503.50อินเตอร์ล๊อกอินเตอร์ล๊อก6536.004472.001204.002020-06-082020-06-08
2015ถนนสุขสวัสดิ์สะพานข้ามคลองดาวคะนองสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะ (สุดเขตควบคุมของ กทม.)จอมทองสายหลัก1050.0036.0026.00ค.ส.ล.6.002.502.50อินเตอร์ล๊อกอินเตอร์ล๊อก37800.0027300.005250.002020-06-082020-06-08
2116ถนนอนามัยงามเจริญถนนพระราม 2คลองตาสุกจอมทองโครงข่ายฯ2130.0015.008.00ค.ส.ล.+แอสฟัลด์2.000.500.50แอสฟัลต์แอสฟัลต์31950.0017040.002130.002020-06-082020-06-08
2217ถนนเอกชัยสะพานข้ามคลองบางขุนเทียนคลองวัดสิงห์จอมทองสายหลัก2750.0030.0020.40ค.ส.ล.4.003.003.00กระเบื้องกระเบื้อง82500.0056100.0016500.002020-06-082020-06-08
2318ซอยประชาอุทิศ 90ถนนประชาอุทิศแฟลตทุ่งครุ กทม.ทุ่งครุสายรอง550.0010.006.00แอสฟัลต์+ค.ส.ล.2.000.500.50กระเบื้องกระเบื้อง5500.003300.00550.002020-06-082020-06-08
2418ซอยประชาอุทิศ 91แฟลตทุ่งครุ กทม.ไปจนสุดเขต กทม.ทุ่งครุสายรอง350.0010.006.00แอสฟัลต์4.000.000.00กระเบื้องกระเบื้อง3500.002100.000.002020-06-082020-06-08
2519ถนนครุในถนนประชาอุทิศคลองรางใหญ่ทุ่งครุสายรอง675.0018.009.30แอสฟัลต์2.003.003.00กระเบื้องกระเบื้อง12150.006277.504050.002020-06-082020-06-08
2620ถนนประชาอุทิศคลองข้างโรงเรียนขจรโรจน์สุดเขต กทม.ทุ่งครุสายหลัก7340.0020.0014.00ค.ส.ล.4.002.703.30กระเบื้อง/อินเตอร์ล๊อคกระเบื้อง/อินเตอร์ล๊อค146800.00102760.0044040.002020-06-082020-06-08
2721ถนนพุทธบูชาซอยพุทธบูชา 24ถนนประชาอุทิศ (แยกนาหลวง)ทุ่งครุสายหลัก3500.0020.0014.00ค.ส.ล.4.003.003.00อินเตอร์ล๊อกอินเตอร์ล๊อก70000.0049000.0021000.002020-06-082020-06-08
2822ถนนกรุงธนบุรีถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินคลองบางไส้ไก่ธนบุรีสายหลัก100.0080.0041.40ค.ส.ล.8.003.303.30กระเบื้องกระเบื้อง8000.004140.00660.002020-06-082020-06-08
2923ถนนเจริญนครสะพานเจริญนคร 5สะพานเจริญนคร 8ธนบุรีสายหลัก1900.0030.0021.00ค.ส.ล.6.004.504.50อินเตอร์ล๊อกอินเตอร์ล๊อก57000.0039900.0017100.002020-06-082020-06-08
3024ถนนเทอดไทถนนอินทรพิทักษ์คลองบางน้ำชนธนบุรีสายหลัก1100.0016.3011.90แอสฟัลต์4.002.202.20กระเบื้องกระเบื้อง17930.0013090.004840.002020-06-082020-06-08
3124ถนนเทอดไทคลองบางน้ำชนถนนวุฒากาศธนบุรีสายหลัก900.0013.009.80แอสฟัลต์4.001.601.60กระเบื้องกระเบื้อง11700.008820.002880.002020-06-082020-06-08
3224ถนนเทอดไทถนนวุฒากาศคลองด่านธนบุรีสายหลัก300.0015.009.60แอสฟัลต์4.002.403.00กระเบื้องกระเบื้อง4500.002880.001620.002020-06-082020-06-08
3325ถนนประชาธิปกวงเวียนใหญ่สะพานพระปกเกล้าธนบุรีสายหลัก900.0040.0032.00แอสฟัลต์8.003.003.40กระเบื้องกระเบื้อง36000.0028800.005760.002020-06-082020-06-08
3426ถนนพญาไม้สุดเขตคลองสาน บริเวณใต้สะพานพุทธเชิงสะพานพุทธธนบุรีสายรอง200.0020.0010.00ค.ส.ล.2.002.503.40กระเบื้องกระเบื้อง4000.002000.001180.002020-06-082020-06-08
3527ถนนมไหสวรรย์ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินถนนเจริญนครธนบุรีสายหลัก350.0040.0024.00แอสฟัลต์8.005.203.80อินเตอร์ล๊อกอินเตอร์ล๊อก14000.008400.003150.002020-06-082020-06-08
3628ถนนรอบวงเวียนใหญ่ - -ธนบุรีสายหลัก450.0028.5517.40แอสฟัลต์4.003.503.50กระเบื้องกระเบื้อง12847.507830.003150.002020-06-082020-06-08
3729ถนนรัชดาภิเษกถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ธนบุรีสายหลัก1850.0040.0026.00ค.ส.ล.+แอสฟัลด์8.004.004.00กระเบื้องกระเบื้อง74000.0048100.0014800.002020-06-082020-06-08
3830ถนนวุฒากาศถนนเทอดไทสะพานข้ามคลองวุฒากาศ 1ธนบุรีสายหลัก900.0016.0012.00แอสฟัลต์4.002.002.00อินเตอร์ล๊อกอินเตอร์ล๊อก14400.0010800.003600.002020-06-082020-06-08
3931ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินถนนรอบวงเวียนใหญ่สะพานข้ามคลองบางสะแกธนบุรีสายหลัก3520.0036.0026.00ค.ส.ล.+แอสฟัลด์8.002.502.50กระเบื้อง/อินเตอร์ล๊อคกระเบื้อง/อินเตอร์ล๊อค126720.0091520.0017600.002020-06-082020-06-08
4032ถนนอรุณอัมรินทร์สะพานอนุทินสวัสดิ์ถนนประชาธิปกธนบุรีสายหลัก1190.0023.0014.00ค.ส.ล.4.003.203.20กระเบื้องกระเบื้อง27370.0016660.007616.002020-06-082020-06-08
4133ถนนอินทรพิทักษ์ถนนรอบวงเวียนใหญ่สะพานเนาวจำเนียรธนบุรีสายหลัก780.0030.0021.00แอสฟัลต์6.004.004.00กระเบื้องกระเบื้อง23400.0016380.006240.002020-06-082020-06-08
4234ถนนอิสรภาพสะพานเจริญพาศน์ถนนประชาธิปกธนบุรีสายหลัก900.0021.0013.00แอสฟัลต์4.004.004.00กระเบื้องกระเบื้อง18900.0011700.007200.002020-06-082020-06-08
4335ซอยท่าข้าม 7 ถนนท่าข้ามถนนอนามัยงามเจริญบางขุนเทียนโครงข่ายฯ517.008.007.00แอสฟัลด์2.000.500.50รางวีรางวี4136.003619.00517.002020-06-082020-06-08
4436ซอยเทียนทะเล 7ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเลถนนอนามัยงามเจริญบางขุนเทียนโครงข่ายฯ2040.006.00-12.006.00แอสฟัลด์2.000.500.50แอสฟัลต์แอสฟัลต์-12240.002040.002020-06-082020-06-08
4537ถนนท่าข้ามถนนพระราม 2สุดโครงการขยายถนนบางขุนเทียนสายรอง2500.0030.0014.00ค.ส.ล.4.006.406.40กระเบื้องกระเบื้อง75000.0035000.0032000.002020-06-082020-06-08
4637ถนนท่าข้ามสุดโครงการขยายถนนสน.ท่าข้ามบางขุนเทียนสายรอง500.0030.006.00แอสฟัลต์2.001.001.00แอสฟัลต์แอสฟัลต์15000.003000.001000.002020-06-082020-06-08
4738ถนนบางกระดี่ถนนพระราม 2คลองสนามชัยบางขุนเทียนสายรอง3490.0025.007.00แอสฟัลต์2.001.501.50แอสฟัลต์แอสฟัลต์87250.0024430.0010470.002020-06-082020-06-08
4839ถนนบางขุนเทียนถนนพระราม 2ทางรถไฟ (สายแม่กลองมหาชัย)บางขุนเทียนสายหลัก970.0040.0021.00ค.ส.ล.6.006.406.40กระเบื้องกระเบื้อง38800.0020370.0012416.002020-06-082020-06-08
4940ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเลแยกพระราม 2กม. 0+300 บางขุนเทียนสายหลัก300.0040.0013.60ค .ส.ล. 4.004.204.20กระเบื้องกระเบื้อง12000.004080.002520.002020-06-082020-06-08
5040ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเลกม. 0+300 กม. 0+960 บางขุนเทียนสายหลัก660.0040.0026.60ค.ส.ล. 8.004.454.45กระเบื้องกระเบื้อง26400.0017556.005874.002020-06-082020-06-08
5140ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเลกม. 0+960 กม. 3+500 บางขุนเทียนสายหลัก2540.0040.0020.10ค.ส.ล. 6.004.454.45กระเบื้องกระเบื้อง101600.0051054.0022606.002020-06-082020-06-08
5240ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเลกม. 3+500 (สะพานข้ามคลองสนามชัย) กม. 3+900บางขุนเทียนสายหลัก400.0040.0020.10ค.ส.ล. 8.004.454.45กระเบื้องกระเบื้อง16000.008040.003560.002020-06-082020-06-08
5340ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเลกม. 3+900 กม. 7+650 บางขุนเทียนสายหลัก3750.0040.0017.00แอสฟัลต์ 4.002.002.00แอสฟัลต์ แอสฟัลต์ 150000.0063750.0015000.002020-06-082020-06-08
5440ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเลกม. 7+650กม. 11+450 (คลองเชิงตาแพ) บางขุนเทียนสายหลัก3800.0040.0010.00แอสฟัลต์ 2.002.002.00แอสฟัลต์ แอสฟัลต์ 152000.0038000.0015200.002020-06-082020-06-08
5540ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเลคลองเชิงตาแพถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์บางขุนเทียนสายหลัก3600.0040.006.00แอสฟัลต์2.001.501.50แอสฟัลต์แอสฟัลต์144000.0021600.0010800.002020-06-082020-06-08
5641ถนนพระราม 2 ซอย 50 (วัดกำแพง)ถนนพระราม 2ถนนเอกชัยบางขุนเทียนโครงข่ายฯ2680.0015.0012.00ค.ส.ล.4.001.501.50อินเตอร์ล๊อกอินเตอร์ล๊อก40200.0032160.008040.002020-06-082020-06-08
5742ถนนรางโพธิ์ (ซ.พระรามที่ 2 ซ.82)ถนนพระรามที่ 2สถานีรถไฟรางโพธิ์บางขุนเทียนโครงข่ายฯ2970.0016.00 - 18.007.00-9.00แอสฟัลด์2.001.001.00แอสฟัลต์แอสฟัลต์--5940.002020-06-082020-06-08
5843ถนนสมานมิตรพัฒนาคลองตาสุกถนนอนามัยงามเจริญบางขุนเทียนโครงข่ายฯ2690.008.00 - 16.006.00แอสฟัลด์2.000.500.50แอสฟัลต์แอสฟัลต์-16140.002690.002020-06-082020-06-08
5944ถนนสะแกงามถนนพระราม 2ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเลบางขุนเทียนสายรอง2910.0025.0015.80ค .ส.ล. 4.004.704.50กระเบื้องกระเบื้อง72750.0045978.0026772.002020-06-082020-06-08
6045ถนนแสมดำถนนพระราม 2คลองสนามชัยบางขุนเทียนสายรอง2720.0025.006.00แอสฟัลต์6.001.001.00แอสฟัลต์แอสฟัลต์68000.0016320.005440.002020-06-082020-06-08
6146ถนนอนามัยงามเจริญคลองตาสุกสุดเขต กทม.บางขุนเทียนโครงข่ายฯ6955.0015.008.00ค.ส.ล.+แอสฟัลด์2.000.500.50แอสฟัลต์แอสฟัลต์104325.0055640.006955.002020-06-082020-06-08
6247ซอยโรงเรียนบ้านนายเหรียญถนนบางบอน 3ถนนบางบอน 4บางบอนโครงข่ายฯ1630.0012.00 - 20.005.00 - 7.50ค.ส.ล.+แอสฟัลด์2.001.801.80กระเบื้องกระเบื้อง--5868.002020-06-082020-06-08
6348ซอยเอกชัย 131ถนนเอกชัยถนนพระราม 2บางบอนโครงข่ายฯ3060.0010.00 - 20.008.00 - 16.00ค.ส.ล.+แอสฟัลด์4.001.801.80กระเบื้องกระเบื้อง--11016.002020-06-082020-06-08
6449ถนนบางขุนเทียนถนนเอกชัยทางรถไฟ (สายแม่กลองมหาชัย)บางบอนสายหลัก930.0040.0021.00ค.ส.ล.4.006.406.40กระเบื้องกระเบื้อง37200.0019530.0011904.002020-06-082020-06-08
6550ถนนบางบอน 1 (ถนนบางบอน-บางแค)ถนนเอกชัยคลองบางพรานบางบอนสายหลัก1150.0020.0013.30ค.ส.ล.4.003.353.35กระเบื้องกระเบื้อง23000.0015295.007705.002020-06-082020-06-08
6650ถนนบางบอน 1 (ถนนบางบอน-บางแค)คลองบางพรานสะพานข้ามคลองบางโคลัดบางบอนสายหลัก400.0016.0012.90ค.ส.ล.6.001.601.50กระเบื้องกระเบื้อง6400.005160.001240.002020-06-082020-06-08
6751ถนนบางบอน 3 กม. 0+000 (แยกถนนเอกชัย) กม. 0+100 บางบอนสายรอง100.0020.0014.30ค.ส.ล. 4.002.852.85กระเบื้องกระเบื้อง2000.001430.00570.002020-06-082020-06-08
6851ถนนบางบอน 3 กม. 0+100 กม. 0+485 บางบอนสายรอง385.0016.0012.60ค.ส.ล. 4.001.701.70กระเบื้องกระเบื้อง6160.004851.001309.002020-06-082020-06-08
6951ถนนบางบอน 3 กม. 0+485 กม. 1+037 บางบอนสายรอง552.0014.0011.60ค.ส.ล. 4.001.001.70กระเบื้องกระเบื้อง7728.006403.201490.402020-06-082020-06-08
7051ถนนบางบอน 3 กม. 1+037 กม. 2+293 (สะพานข้ามคลองหนามแดง) บางบอนสายรอง1256.0016.0012.60ค.ส.ล. 2.001.701.70กระเบื้องกระเบื้อง20096.0015825.604270.402020-06-082020-06-08
7152ถนนบางบอน 4 แยกถนนเอกชัยคลองเจือศักดิ์บางบอนสายรอง700.0012.006.50ค.ส.ล.2.002.502.35กระเบื้องกระเบื้อง8400.004550.003395.002020-06-082020-06-08
7252ถนนบางบอน 4 คลองเจือศักดิ์คลองรางไผ่บางบอนสายรอง1000.0012.007.45แอสฟัลต์2.001.001.00กระเบื้องกระเบื้อง12000.007450.002000.002020-06-082020-06-08
7352ถนนบางบอน 4 คลองรางไผ่คลองหนามแดงบางบอนสายรอง1000.0012.007.45แอสฟัลต์4.001.001.00กระเบื้องกระเบื้อง12000.007450.002000.002020-06-082020-06-08
7453ถนนบางบอน 5 แยกถนนเอกชัย กม. 0+100 บางบอนสายหลัก100.0020.0015.10ค.ส.ล. 4.002.452.45กระเบื้องกระเบื้อง2000.001510.00490.002020-06-082020-06-08
7553ถนนบางบอน 5 กม. 0+100 กม. 5+116 บางบอนสายหลัก5016.0015.7013.10ค.ส.ล. 4.001.501.00กระเบื้องกระเบื้อง78751.2065709.6012540.002020-06-082020-06-08
7653ถนนบางบอน 5 กม. 5+116 กม. 5+477 บางบอนสายหลัก361.0017.2013.10ค.ส.ล. 4.002.651.45กระเบื้องกระเบื้อง6209.204729.101480.102020-06-082020-06-08
7754ถนนรางโพธิ์ (ซ.พระรามที่ 2 ซ.82)สถานีรถไฟรางโพธิ์ซอยเอกชัย 131บางบอนโครงข่ายฯ2600.008.00-16.006.50-7.00ค.ส.ล.+แอสฟัลด์2.000.500.50แอสฟัลต์แอสฟัลต์--2600.002020-06-082020-06-08
7855ถนนเอกชัยคลองวัดสิงห์สุดเขตควบคุมของ กทม. (กม.24+156 บริเวณเอกชัย 86)บางบอนสายหลัก4506.0030.0020.40ค.ส.ล.4.003.003.00กระเบื้องกระเบื้อง135180.0091922.4027036.002020-06-082020-06-08
7956ถนนขนานทางด่วนถนนราษฎร์บูรณะถนนสุขสวัสดิ์ราษฎร์บูรณะสายรอง859.007.006.00ค.ส.ล.1.000.500.50อินเตอร์ล๊อกอินเตอร์ล๊อก6013.005154.00859.002020-06-082020-06-08
8056ถนนขนานทางด่วนถนนสุขสวัสดิ์ถนนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะสายรอง859.007.006.00ค.ส.ล.1.000.500.50อินเตอร์ล๊อกอินเตอร์ล๊อก6013.005154.00859.002020-06-082020-06-08
8157ถนนจอมทองบูรณะสะพานข้ามคลองบางปะแก้วถนนประชาอุทิศราษฎร์บูรณะสายรอง2180.009.006.60แอสฟัลต์2.001.001.00แอสฟัลต์แอสฟัลต์19620.0014388.004360.002020-06-082020-06-08
8258ถนนประชาอุทิศถนนสุขสวัสดิ์คลองข้างโรงเรียนขจรโรจน์ราษฎร์บูรณะสายหลัก2200.0020.0014.00ค.ส.ล.4.002.803.20กระเบื้อง/อินเตอร์ล๊อคกระเบื้อง/อินเตอร์ล๊อค44000.0030800.0013200.002020-06-082020-06-08
8359ถนนราษฎร์บูรณะสะพานข้ามคลองดาวคะนองสุดเขต กทม.ราษฎร์บูรณะสายหลัก4900.0034.0022.50ค.ส.ล.6.004.504.00กระเบื้องกระเบื้อง166600.00110250.0041650.002020-06-082020-06-08
8460ถนนสุขสวัสดิ์ 13ถนนสุขสวัสดิ์ถนนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะสายรอง400.008.005.60แอสฟัลต์2.001.201.20กระเบื้องกระเบื้อง3200.002240.00960.002020-06-082020-06-08
8561ถนนสุขสวัสดิ์ 27ถนนสุขสวัสดิ์ถนนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะสายรอง720.0020.0012.00แอสฟัลต์4.002.002.00กระเบื้องกระเบื้อง14400.008640.002880.002020-06-082020-06-08
8662ถนนสุขสวัสดิ์ 50ถนนสุขสวัสดิ์ถนนประชาอุทิศราษฎร์บูรณะสายรอง340.007.006.00แอสฟัลต์2.000.500.50รางวีรางวี+กระเบื้อง2380.002040.00340.002020-06-082020-06-08
8763ถนนกรุงเกษมแม่น้ำเจ้าพระยาถนนสามเสนพระนครสายรอง402.0013.009.00แอสฟัลต์4.002.002.00กระเบื้องกระเบื้อง5226.003618.001608.002020-06-082020-06-08
8863ถนนกรุงเกษมถนนสามเสนถนนประชาธิปไตยพระนครสายรอง483.0022.0015.00แอสฟัลต์4.003.004.00กระเบื้องกระเบื้อง10626.007245.003381.002020-06-082020-06-08
8963ถนนกรุงเกษมถนนประชาธิปไตยถนนราชดำเนินนอกพระนครสายรอง436.0022.0015.00แอสฟัลต์4.002.904.10กระเบื้องกระเบื้อง9592.006540.003052.002020-06-082020-06-08
9064ถนนกัลยาณไมตรีถนนสนามไชยถนนราชินีพระนครสายรอง239.0016.7011.70แอสฟัลต์2.002.802.20กระเบื้องกระเบื้อง3991.302796.301195.002020-06-082020-06-08
9165ถนนไกรสีห์ถนนสิบสามห้างถนนจักรพงษ์พระนครสายรอง200.0018.0011.50กระเบื้อง2.004.102.40กระเบื้องกระเบื้อง3600.002300.001300.002020-06-082020-06-08
9266ถนนจักรพงษ์ถนนพระสุเมรุถนนราชดำเนิกลางพระนครสายรอง725.0020.0013.80แอสฟัลต์4.003.203.00กระเบื้องกระเบื้อง14500.0010005.004495.002020-06-082020-06-08
9367ถนนจักรเพชรถนนมหาไชยถนนพาหุรัดพระนครสายรอง71.0017.0013.00แอสฟัลต์4.002.002.00กระเบื้องกระเบื้อง1207.00923.00284.002020-06-082020-06-08
9467ถนนจักรเพชรถนนพาหุรัดถนนตรีเพชรพระนครสายรอง589.0010.606.00แอสฟัลต์4.004.60กระเบื้องกระเบื้อง6243.403534.002709.402020-06-082020-06-08
9567ถนนจักรเพชรถนนตรีเพชรถนนบ้านหม้อพระนครสายรอง155.0024.0014.00แอสฟัลต์4.005.005.00กระเบื้องกระเบื้อง3720.002170.001550.002020-06-082020-06-08
9667ถนนจักรเพชรถนนบ้านหม้อถนนอัษฏางค์พระนครสายรอง187.0024.0014.00แอสฟัลต์4.005.005.00กระเบื้องกระเบื้อง4488.002618.001870.002020-06-082020-06-08
9768ถนนเจริญกรุงถนนสนามไชยถนนอัษฏางค์พระนครสายหลัก217.0019.0014.00แอสฟัลต์4.002.302.70กระเบื้องกระเบื้อง4123.003038.001085.002020-06-082020-06-08
9868ถนนเจริญกรุงถนนอัษฏางค์ถนนบ้านหม้อพระนครสายหลัก105.0019.9014.00แอสฟัลต์5.003.202.70กระเบื้องกระเบื้อง2089.501470.00619.502020-06-082020-06-08
9968ถนนเจริญกรุงถนนบ้านหม้อถนนตีทองพระนครสายหลัก210.0020.0014.00แอสฟัลต์5.003.202.80กระเบื้องกระเบื้อง4200.002940.001260.002020-06-082020-06-08
10068ถนนเจริญกรุงถนนตีทองถนนอุณากรรณพระนครสายหลัก131.0020.3014.00แอสฟัลต์5.002.602.70กระเบื้องกระเบื้อง2659.301834.00694.302020-06-082020-06-08
10168ถนนเจริญกรุงถนนอุณากรรณถนนมหาไชยพระนครสายหลัก217.0020.3014.00แอสฟัลต์5.002.602.70กระเบื้องกระเบื้อง4405.103038.001150.102020-06-082020-06-08
10268ถนนเจริญกรุงถนนมหาไชยคลองโอ่งอ่างพระนครสายหลัก55.0019.5013.00แอสฟัลต์5.003.203.30กระเบื้องกระเบื้อง1072.50715.00357.502020-06-082020-06-08
10369ถนนเจ้าฟ้าถนนจักรพงษ์ถนนพระอาทิตย์พระนครสายรอง570.0014.007.50แอสฟัลต์3.002.504.00กระเบื้องกระเบื้อง7980.004275.003705.002020-06-082020-06-08
10470ถนนดินสอพระสุเมรุอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพระนครสายรอง233.0016.009.00แอสฟัลต์3.003.503.50กระเบื้องกระเบื้อง3728.002097.001631.002020-06-082020-06-08
10570ถนนดินสออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนมหรรณพพระนครสายรอง297.0015.009.00แอสฟัลต์2.003.003.00กระเบื้องกระเบื้อง4455.002673.001782.002020-06-082020-06-08
10670ถนนดินสอถนนมหรรณพถนนบำรุงเมืองพระนครสายรอง136.0016.158.80แอสฟัลต์2.003.903.45กระเบื้องกระเบื้อง2196.401196.80999.602020-06-082020-06-08
10771ถนนตรีทองถนนบำรุงเมืองถนนราชบพิตรพระนครสายรอง217.0019.8014.35แอสฟัลต์3.002.752.70กระเบื้องกระเบื้อง4296.603113.951182.652020-06-082020-06-08
10871ถนนตรีทองถนนราชบพิตรถนนเจริญกรุงพระนครสายรอง267.0019.7514.30แอสฟัลต์3.002.752.70กระเบื้องกระเบื้อง5273.253818.101455.152020-06-082020-06-08
10972ถนนตรีเพชรถนนจักรเพชรถนนพาหุรัดพระนครสายรอง435.0023.5018.50แอสฟัลต์4.002.003.00กระเบื้องกระเบื้อง10222.508047.502175.002020-06-082020-06-08
11072ถนนตรีเพชรถนนพาหุรัดถนนเจริญกรุงพระนครสายรอง215.0020.5016.50แอสฟัลต์4.002.002.00กระเบื้องกระเบื้อง4407.503547.50860.002020-06-082020-06-08
11173ถนนตะนาวถนนสิบสามห้างถนนบำรุงเมืองพระนครสายรอง856.0013.209.20แอสฟัลต์2.002.002.00กระเบื้องกระเบื้อง11299.207875.203424.002020-06-082020-06-08
11274ถนนตานีถนนจักรพงษ์ถนนสิบสามห้างพระนครสายรอง217.0013.909.20แอสฟัลต์2.002.302.40คสล.กระเบื้อง3016.301996.401019.902020-06-082020-06-08
11375ถนนท้ายวังถนนมหาราชถนนสนามไชยพระนครสายรอง365.0017.707.70ค.ส.ล3.003.506.50ชานหญ้าอินเตอร์ล็อค6460.502810.503650.002020-06-082020-06-08
11476ถนนบวรนิเวศน์ถนนพระสุเมรุถนนตะนาวพระนครสายรอง134.0023.3510.50แอสฟัลต์3.006.406.40อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค3128.901407.001715.202020-06-082020-06-08
11577ถนนบำรุงเมืองถนนอัษฏางค์ถนนตะนาวพระนครสายรอง178.0018.9014.90ค.ส.ล4.000.503.50แอสฟัลต์แอสฟัลต์3364.202652.20712.002020-06-082020-06-08
11677ถนนบำรุงเมืองถนนตะนาวถนนตรีทองพระนครสายรอง337.509.209.20แอสฟัลต์3.000.000.00แอสฟัลต์กระเบื้อง3105.003105.000.002020-06-082020-06-08
11777ถนนบำรุงเมืองถนนตรีทองถนนศิริพงษ์พระนครสายรอง129.0054.3049.00แอสฟัลต์10.003.002.30แอสฟัลต์กระเบื้อง7004.706321.00683.702020-06-082020-06-08
11877ถนนบำรุงเมืองถนนศิริพงษ์คลองโอ่งอ่างพระนครสายรอง293.0013.008.00แอสฟัลต์3.002.502.50อินเตอร์ล๊อคอินเตอร์ล๊อค3809.002344.001465.002020-06-082020-06-08
11978ถนนบูรพาถนนเจริญกรุงถนนพาหุรัดพระนครสายรอง525.0021.2011.00แอสฟัลต์3.004.505.70อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค11130.005775.005355.002020-06-082020-06-08
12079ถนนประชาธิปไตยคลองบางลำพูคลองผดุงกรุงเกษมพระนครสายรอง769.0020.8513.90แอสฟัลต์4.003.503.45กระเบื้องกระเบื้อง16033.6510689.105344.552020-06-082020-06-08
12180ถนนพระจันทร์ถนนหน้าพระธาตุถนนมหาราชพระนครสายรอง277.0016.5010.70แอสฟัลต์4.002.203.60กระเบื้องอินเตอร์ล็อค4570.502963.901606.602020-06-082020-06-08
12281ถนนพระพิทักษ์ถนนบ้านหม้อถนนอัษฏางค์พระนครสายรอง100.0013.008.50แอสฟัลต์3.002.502.00กระเบื้องกระเบื้อง1300.00850.00450.002020-06-082020-06-08
12382ถนนพระพิพิธถนนสนามไชยถนนราชินีพระนครสายรอง166.0021.9016.00แอสฟัลต์3.002.303.60อินเตอร์ล๊อคอินเตอร์ล๊อค3635.402656.00979.402020-06-082020-06-08
12483ถนนพระสุเมรุถนนราชดำเนินกลางถนนดินสอพระนครสายรอง438.0024.7019.60แอสฟัลต์4.002.702.40กระเบื้องกระเบื้อง10818.608584.802233.802020-06-082020-06-08
12583ถนนพระสุเมรุถนนดินสอถนนจักรพงษ์พระนครสายรอง526.0018.2013.50แอสฟัลต์4.002.502.20อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค9573.207101.002472.202020-06-082020-06-08
12683ถนนพระสุเมรุถนนจักรพงษ์ถนนพระอาทตย์พระนครสายรอง306.0018.5513.35แอสฟัลต์4.002.702.50กระเบื้องกระเบื้อง5676.304085.101591.202020-06-082020-06-08
12784ถนนพระอาทิตย์ถนนพระสุเมรุถนนราชินีพระนครสายรอง521.0019.6013.50แอสฟัลต์4.003.502.60กระเบื้องกระเบื้อง10211.607033.503178.102020-06-082020-06-08
12885ถนนพาหุรัดถนนจักรเพชรถนนตรีเพชรพระนครสายรอง325.0019.9015.20แอสฟัลต์4.002.302.40อินเตอร์ล็อคกระเบื้อง6467.504940.001527.502020-06-082020-06-08
12985ถนนพาหุรัดถนนตรีเพชรถนนบ้านหม้อพระนครสายรอง199.0019.4015.20แอสฟัลต์4.002.202.00กระเบื้องกระเบื้อง3860.603024.80835.802020-06-082020-06-08
13086ถนนเฟื่องนครถนนบำรุงเมืองถนนราชบพิตรพระนครสายรอง195.0013.4510.80แอสฟัลต์4.00-2.65กระเบื้องกระเบื้อง2622.752106.00#VALUE!2020-06-082020-06-08
13186ถนนเฟื่องนครถนนราชบพิตรถนนเจริญกรุงพระนครสายรอง253.0015.409.20แอสฟัลต์4.00-6.20กระเบื้องกระเบื้อง3896.202327.60#VALUE!2020-06-082020-06-08
13287ถนนมหรรณพถนนดินสอถนนตะนาวพระนครสายรอง278.0016.3010.70แอสฟัลต์3.002.902.70อินเตอร์ล๊อคอินเตอร์ล๊อค4531.402974.601556.802020-06-082020-06-08
13388ถนนมหาไชยถนนราชดำเนินกลางถนนบำรุงเมืองพระนครสายรอง580.0025.0013.70แอสฟัลต์5.005.805.50อินเตอร์ล๊อคอินเตอร์ล๊อค14500.007946.006554.002020-06-082020-06-08
13488ถนนมหาไชยถนนบำรุงเมืองถนนเจริญกรุงพระนครสายรอง784.0024.5013.70แอสฟัลต์5.005.005.80กระเบื้องอินเตอร์ล็อค19208.0010740.808467.202020-06-082020-06-08
13588ถนนมหาไชยถนนเจริญกรุงถนนจักรเพชรพระนครสายรอง267.0025.0018.30แอสฟัลต์5.003.503.20กระเบื้องอินเตอร์ล็อค6675.004886.101788.902020-06-082020-06-08
13689ถนนมหาราชถนนพระจันทร์ถนนหน้าพระลานพระนครสายรอง422.0017.609.75แอสฟัลต์2.002.605.25กระเบื้องกระเบื้อง7427.204114.503312.702020-06-082020-06-08
13789ถนนมหาราชถนนหน้าพระลานถนนท้ายวังพระนครสายรอง660.0023.9511.00แอสฟัลต์2.002.9510.00สนามหญ้ากระเบื้อง15807.007260.008547.002020-06-082020-06-08
13889ถนนมหาราชถนนท้ายวังถนนราชินีพระนครสายรอง604.0018.9010.90แอสฟัลต์2.003.504.50กระเบื้องกระเบื้อง11415.606583.604832.002020-06-082020-06-08
13990ถนนราชดำเนินกลางสะพานผ่านฟ้าลีลาศถนนดินสอพระนครสายหลัก432.0070.0043.00แอสฟัลต์12.0010.0010.00อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค30240.0018576.008640.002020-06-082020-06-08
14090ถนนราชดำเนินกลางถนนดินสอถนนตะนาวพระนครสายหลัก343.0070.0043.00แอสฟัลต์12.0010.0010.00อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค24010.0014749.006860.002020-06-082020-06-08
14190ถนนราชดำเนินกลางถนนตะนาวสะพานผ่านภิภพลีลาพระนครสายหลัก435.0070.0043.00แอสฟัลต์12.0010.0010.00อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค30450.0018705.008700.002020-06-082020-06-08
14291ถนนราชดำเนินในสะพานผ่านภิภพลีลาถนนสนามไชยพระนครสายหลัก520.0057.3025.00แอสฟัลต์6.0010.3022.00อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค29796.0013000.0016796.002020-06-082020-06-08
14392ถนนราชินีถนนมหาราชถนนกรมที่ดินพระนครสายรอง227.0020.5011.00แอสฟัลต์3.006.503.00สนามหญ้าอินเตอร์ล็อค4653.502497.002156.502020-06-082020-06-08
14492ถนนราชินีถนนกรมที่ดินพระพิพิธพระนครสายรอง100.0027.0018.00แอสฟัลต์3.002.007.00สนามหญ้าอินเตอร์ล็อค2700.001800.00900.002020-06-082020-06-08
14592ถนนราชินีพระพิพิธถนนเจริญกรุงพระนครสายรอง215.0018.0011.00แอสฟัลต์3.004.003.00กระเบื้องกระเบื้อง3870.002365.001505.002020-06-082020-06-08
14692ถนนราชินีถนนเจริญกรุงถนนกัลยาณไมตรีพระนครสายรอง335.0020.0010.50แอสฟัลต์3.007.002.50กระเบื้องกระเบื้อง6700.003517.503182.502020-06-082020-06-08
14792ถนนราชินีถนนกัลยาณไมตรีถนนหลักเมืองพระนครสายรอง140.0015.5010.00แอสฟัลต์3.003.002.50กระเบื้องกระเบื้อง2170.001400.00770.002020-06-082020-06-08
14892ถนนราชินีถนนหลักเมืองถนนราชดำเนินในพระนครสายรอง500.0023.0013.00แอสฟัลต์3.007.003.00กระเบื้องกระเบื้อง11500.006500.005000.002020-06-082020-06-08
14992ถนนราชินีถนนราชดำเนินในถนนหน้าพระธาตุพระนครสายรอง294.0017.0010.00แอสฟัลต์4.004.502.50กระเบื้องกระเบื้อง4998.002940.002058.002020-06-082020-06-08
15092ถนนราชินีถนนหน้าพระธาตุถนนพระอาทิตย์พระนครสายรอง221.0018.5014.00แอสฟัลต์4.002.002.50กระเบื้องกระเบื้อง4088.503094.00994.502020-06-082020-06-08
15193ถนนรามบุตรีถนนสิบสามห้างถนนจักรพงษ์พระนครสายรอง323.0014.208.60แอสฟัลต์2.002.802.80กระเบื้องกระเบื้อง4586.602777.801808.802020-06-082020-06-08
15294ถนนวิสุทธิกษัตริย์แม่น้ำเจ้าพระยาถนนสามเสนพระนครสายหลัก311.0021.1010.70แอสฟัลต์4.003.002.40กระเบื้องกระเบื้อง6562.103327.701679.402020-06-082020-06-08
15394ถนนวิสุทธิกษัตริย์ถนนสามเสนถนนประชาธิปไตยพระนครสายหลัก599.0025.6018.40แอสฟัลต์4.002.601.80กระเบื้องกระเบื้อง15334.4011021.602635.602020-06-082020-06-08
15494ถนนวิสุทธิกษัตริย์ถนนประชาธิปไตยถนนราชดำเนินนอกพระนครสายหลัก435.0025.7021.60แอสฟัลต์4.002.102.00กระเบื้องกระเบื้อง11179.509396.001783.502020-06-082020-06-08
15595ถนนศิริพงษ์คลองวัดราชนัดดาถนนบำรุงเมืองพระนครสายรอง279.0015.0010.00แอสฟัลต์3.003.002.00กระเบื้องกระเบื้อง4185.002790.001395.002020-06-082020-06-08
15695ถนนศิริพงษ์ถนนบำรุงเมืองคลองราชบพิธพระนครสายรอง409.0010.408.40แอสฟัลต์3.002.000.00กระเบื้องสวนหย่อม4253.603435.60818.002020-06-082020-06-08
15796ถนนสนามไชยถนนราชดำเนินในถนนเจริญกรุงพระนครสายหลัก540.0022.5016.50แอสฟัลต์4.002.503.50กระเบื้องชานหญ้า12150.008910.003240.002020-06-082020-06-08
15896ถนนสนามไชยถนนเจริญกรุงถนนมหาราชพระนครสายหลัก464.0022.5013.50แอสฟัลต์4.005.004.00กระเบื้องอินเตอร์ล็อค10440.006264.004176.002020-06-082020-06-08
15997ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าถนนราชดำเนินกลางเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าพระนครสายหลัก220.0025.2019.20แอสฟัลต์10.003.003.00ปลูกหญ้าอินเตอร์ล๊อค5544.004224.001320.002020-06-082020-06-08
16098ถนนสะพานพุทธถนนตรีเพชรถนนจักรเพชรพระนครสายรอง651.0018.4513.40กระเบื้อง2.003.201.85กระเบื้องกระเบื้อง12010.958723.403287.552020-06-082020-06-08
16199ถนนสามเสนคลองบางลำพูถนนจักรพงษ์พระนครสายหลัก585.0020.0014.00แอสฟัลต์4.003.003.00อินเตอร์ล๊อคอินเตอร์ล๊อค11700.008190.003510.002020-06-082020-06-08
16299ถนนสามเสนถนนจักรพงษ์คลองผดุงกรุงเกษมพระนครสายหลัก349.0018.9014.00แอสฟัลต์4.002.902.00อินเตอร์ล๊อคอินเตอร์ล๊อค6596.104886.001710.102020-06-082020-06-08
163100ถนนสิบสามห้างถนนพระสุเมรุถนนตะนาวพระนครสายรอง151.0020.5511.00แอสฟัลต์3.002.706.80กระเบื้องอินเตอร์ล็อค3103.051661.001434.502020-06-082020-06-08
164101ถนนหน้าพระธาตุถนนหน้าพระลานถนนพระจันทร์พระนครสายรอง335.0031.4013.40แอสฟัลต์5.0012.006.00อินเตอร์ล็อคกระเบื้อง10519.004489.006030.002020-06-082020-06-08
165101ถนนหน้าพระธาตุถนนพระจันทร์ถนนราชินีพระนครสายรอง385.0034.0013.40แอสฟัลต์5.0012.008.60อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค13090.005159.007931.002020-06-082020-06-08
166102ถนนหน้าพระลานถนนสนามไชยถนนหน้าพระธาตุพระนครสายรอง217.0031.7017.20แอสฟัลต์4.0010.004.50อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค6878.903732.403146.502020-06-082020-06-08
167102ถนนหน้าพระลานถนนหน้าพระธาตุถนนมหาราชพระนครสายรอง215.0037.0021.00แอสฟัลต์4.0010.006.00อินเตอร์ล็อคกระเบื้อง7955.004515.003440.002020-06-082020-06-08
168103ถนนหลวงถนนมหาชัยคลองโอ่งอ่างพระนครสายรอง75.0023.0018.00แอสฟัลต์3.002.502.50กระเบื้องกระเบื้อง1725.001350.00375.002020-06-082020-06-08
169104ถนนอัษฏางค์ถนนราชดำเนินกลางถนนบุญศิริพระนครสายรอง285.0016.0011.00แอสฟัลต์3.002.602.40กระเบื้องกระเบื้อง4560.003135.001425.002020-06-082020-06-08
170104ถนนอัษฏางค์ถนนบุญศิริถนนบำรุงเมืองพระนครสายรอง390.0016.0011.00แอสฟัลต์3.002.602.40กระเบื้องกระเบื้อง6240.004290.001950.002020-06-082020-06-08
171104ถนนอัษฏางค์ถนนบำรุงเมืองถนนเจริญกรุงพระนครสายรอง430.0017.0011.00แอสฟัลต์4.003.003.00กระเบื้องกระเบื้อง7310.004730.002580.002020-06-082020-06-08
172104ถนนอัษฏางค์ถนนเจริญกรุงถนนพระพิทักษ์พระนครสายรอง200.0017.0011.00แอสฟัลต์4.003.003.00กระเบื้องกระเบื้อง3400.002200.001200.002020-06-082020-06-08
173104ถนนอัษฏางค์ถนนพระพิทักษ์ถนนจักรเพชรพระนครสายรอง335.0016.0011.00แอสฟัลต์3.003.002.00กระเบื้องกระเบื้อง5360.003685.001675.002020-06-082020-06-08
174105ถนนอุณากรรณถนนบำรุงเมืองถนนเจริญกรุงพระนครสายรอง446.0019.5011.00แอสฟัลต์2.004.504.00กระเบื้องกระเบื้อง8697.004906.003791.002020-06-082020-06-08ตาราง : 4.2 ข้อมูลถนน ตรอก ซอย เป้าหมายทั้งหมด (ในความรับผิดชอบของศูนย์ 2 ส่วน 1 สนย.)

หน่วยงาน : สำนักการโยธา

คำอธิบายตาราง :

idi_droad_soif_fromt_tod_distirctt_typel_lengthway_widetraffic_surface_lengthshape_surfacetraffic_lanewide_of_left_pavementwide_of_right_pavementsidewalk_left_pavementsidewalk_right_pavementroad_areaway_areapavement_areaadddateupdatedate
11ถนนจตุรทิศแยกประชาสงเคราะห์คลองสามเสนดินแดงสายรอง430.0014.0012.30ค.ส.ล40.800.90กระเบื้องกระเบื้อง6,020.005,289.00731.002020-06-052020-06-05
22ถนนดินแดงถนนวิภาวดีรังสิตถนนประชาสงเคราะห์ดินแดงสายหลัก1,350.0025.0019.00ค.ส.ล,แอสฟั๊ลต์63.003.00กระเบื้องกระเบื้อง33,750.0025,650.008,100.002020-06-052020-06-05
33ถนนใต้ทางด่วนเฉลิมมหานครถนนดินแดงคลองสามเสนดินแดงโครงข่ายฯ399.0020.2011.20แอสฟั๊ลต์42.002.00อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค8,059.804,468.801,596.002020-06-052020-06-05
44ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญถนนรัชดาภิเษกคลองห้วยขวางดินแดงสายรอง2,136.0012.5010.30ค.ส.ล,แอสฟั๊ลต์41.101.10กระเบื้องกระเบื้อง26,700.0022,000.804,699.202020-06-052020-06-05
55ถนนประชาสงเคราะห์ถนนดินแดงคลองห้วยขวางดินแดงสายรอง2,300.0018.0012.00ค.ส.ล,แอสฟั๊ลต์2,43.003.00กระเบื้องกระเบื้อง,อินเตอร์ล็อค41,400.0027,600.0013,800.002020-06-052020-06-05
66ถนนประชาสุขถนนสุทธิสารวินิจฉัยถนนประชาสงเคราะห์ดินแดงสายรอง1,680.0011.707.70แอสฟั๊ลต์22.002.00กระเบื้องกระเบื้อง19,656.0012,936.006,720.002020-06-052020-06-05
77ถนนมิตรไมตรีถนนดินแดงถนนประชาสงเคราะห์ดินแดงสายรอง1,900.0018.0010.00ค.ส.ล44.004.00กระเบื้องกระเบื้อง34,200.0019,000.0015,200.002020-06-052020-06-05
88ถนนมิตรไมตรี 1หลังสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นถนนมิตรไมตรีดินแดงสายรอง704.0013.009.00ค.ส.ล42.002.00กระเบื้องกระเบื้อง9,152.006,336.002,816.002020-06-052020-06-05
99ถนนมิตรไมตรี 2ถนนมิตรไมตรีถนนมิตรไมตรี 3ดินแดงสายรอง384.0014.507.30ค.ส.ล24.602.60กระเบื้องกระเบื้อง,อินเตอร์ล็อค5,568.002,803.202,764.802020-06-052020-06-05
1010ถนนมิตรไมตรี 3ถนนมิตรไมตรีถนนประชาสงเคราะห์ดินแดงสายรอง376.0011.707.50ค.ส.ล22.102.10กระเบื้องกระเบื้อง4,399.202,820.001,579.202020-06-052020-06-05
1111ถนนรัชดาภิเษกถนนอโศก-ดินแดงถนนประชาราษฏร์บำเพ็ญดินแดงสายหลัก2,590.0040.0030.00ค.ส.ล85.005.00กระเบื้องกระเบื้อง103,600.0077,700.0025,900.002020-06-052020-06-05
1211ถนนรัชดาภิเษกถนนประชาราษฏร์บำเพ็ญถนนสุทธิสารวินิฉัยดินแดงสายหลัก1,200.0040.0030.00ค.ส.ล85.005.00กระเบื้องกระเบื้อง48,000.0036,000.0012,000.002020-06-052020-06-05
1311ถนนรัชดาภิเษกถนนสุทธิสารวินิฉัยคลองน้ำแก้วดินแดงสายหลัก1,077.0040.0030.00ค.ส.ล85.005.00กระเบื้องกระเบื้อง43,080.0032,310.0010,770.002020-06-052020-06-05
1412ถนนสุทธิสารวินิฉัยถนนวิภาวดีรังสิตถนนรัชดาภิเษกดินแดงสายรอง1,297.0017.509.00ค.ส.ล,แอสฟั๊ลต์26.801.70กระเบื้องกระเบื้อง22,697.5011,673.0011,024.502020-06-052020-06-05
1513ถนนอโศก-ดินแดงถนนประชาสงค์เคราะห์ถนนรัชดาภิเษกดินแดงสายหลัก1,260.0035.8530.00แอสฟั้ลต์53.002.85กระเบื้องกระเบื้อง45,171.0037,800.007,371.002020-06-052020-06-05
1614ถนนคอนแวนต์ถนนสาทรเหนือถนนสีลมบางรักสายรอง542.0015.209.20แอสฟั้ลต์2-53.003.00กระเบื้องกระเบื้อง8,238.404,986.403,252.002020-06-052020-06-05
1715ถนนเจริญกรุงถนนสาทรเหนือถนนสีลมบางรักสายหลัก284.0015.5011.00แอสฟั้ลต์42.202.30กระเบื้องกระเบื้อง4,402.003,124.001,278.002020-06-052020-06-05
1815ถนนเจริญกรุงถนนสีลมถนนสุรวงค์บางรักสายหลัก342.0016.4011.00ค.ส.ล.42.303.10กระเบื้องกระเบื้อง5,608.803,762.001,846.802020-06-052020-06-05
1915ถนนเจริญกรุงถนนสุรวงค์ถนนสี่พระยาบางรักสายหลัก588.0016.2011.00ค.ส.ล.42.203.00กระเบื้องกระเบื้อง9,525.606,468.003,057.602020-06-052020-06-05
2015ถนนเจริญกรุงถนนสี่พระยาสะพานทิพย์เสถียรบางรักสายหลัก150.0017.0011.00ค.ส.ล.43.003.00กระเบื้องกระเบื้อง2,550.001,650.00900.002020-06-052020-06-05
2116ถนนเดโชถนนสุรวงค์ถนนสีลมบางรักสายรอง266.0015.009.00แอสฟั้ลต์33.003.00กระเบื้องกระเบื้อง3,990.002,394.001,596.002020-06-052020-06-05
2217ถนนทรัพย์ถนนสี่พระยาถนนสุรวงค์บางรักสายรอง333.0013.307.80แอสฟั้ลต์22.503.00อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค4,428.902,597.401,831.502020-06-052020-06-05
2318ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ถนนสุรวงค์ถนนสีลมบางรักสายรอง259.6061.8554.20ค.ส.ล.103.504.15กระเบื้องกระเบื้อง16,056.2614,070.321,985.942020-06-052020-06-05
2418ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ถนนสีลมถนนสาทรเหนือบางรักสายรอง520.2063.5552.00ค.ส.ล.105.605.95กระเบื้องกระเบื้อง33,058.7127,050.406,008.312020-06-052020-06-05
2519ถนนนเรศถนนสี่พระยาถนนสุรวงค์บางรักสายรอง428.0014.0012.00แอสฟั้ลต์41.001.00กระเบื้องกระเบื้อง5,992.005,136.00856.002020-06-052020-06-05
2620ถนนประมวญถนนสาทรเหนือถนนสีลมบางรักสายรอง471.008.806.40แอสฟั้ลต์21.201.20กระเบื้องกระเบื้อง4,144.803,014.401,130.402020-06-052020-06-05
2721ถนนปั้นถนนสาทรเหนือถนนสีลมบางรักสายรอง480.0012.008.00แอสฟั้ลต์22.002.00กระเบื้องกระเบื้อง5,760.003,840.001,920.002020-06-052020-06-05
2822ถนนพระรามที่ 4ถนนสาทรเหนือถนนสีลมบางรักสายหลัก855.00อยู่ในเขตปทุมวัน4.90อยู่ในเขตปทุมวันอินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค0.000.004,189.502020-06-052020-06-05
2922ถนนพระรามที่ 4ถนนสีลมถนนสุรวงค์บางรักสายหลัก315.004.80อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค0.000.001,512.002020-06-052020-06-05
3022ถนนพระรามที่ 4ถนนสุรวงค์ถนนสี่พระยาบางรักสายหลัก560.004.50อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค0.000.002,520.002020-06-052020-06-05
3122ถนนพระรามที่ 4ถนนสี่พระยาถนนมหานครบางรักสายหลัก1,009.004.50อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค0.000.004,540.502020-06-052020-06-05
3222ถนนพระรามที่ 4ถนนมหานครสะพานเจริญสวัสดิ์บางรักสายหลัก33.003.50อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค0.000.00115.502020-06-052020-06-05
3323ถนนมหานครถนนพระรามที่ 4ถนนสี่พระยาบางรักสายรอง655.0020.0014.00ค.ส.ล.43.003.00กระเบื้องกระเบื้อง13,100.009,170.003,930.002020-06-052020-06-05
3424ถนนมหาพฤฒารามถนนพระรามที่ 4ถนนเจริญกรุงบางรักสายรอง280.0021.5015.00แอสฟั้ลต์43.253.25กระเบื้องกระเบื้อง6,020.004,200.001,820.002020-06-052020-06-05
3525ถนนมหาเศรฐ์ถนนสี่พระยาถนนสุรวงค์บางรักสายรอง510.0020.7014.70ค.ส.ล.33.003.00อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค10,557.007,497.003,060.002020-06-052020-06-05
3626ถนนมเหศักดิ์ถนนสุรวงค์ถนนสีลมบางรักสายรอง304.0016.0011.00ค.ส.ล.42.502.50กระเบื้องกระเบื้อง4,864.003,344.001,520.002020-06-052020-06-05
3727ถนนศาลาแดงถนนสาทรเหนือถนนสีลมบางรักสายรอง565.009.005.00แอสฟั้ลต์22.002.00กระเบื้องกระเบื้อง5,085.002,825.002,260.002020-06-052020-06-05
3828ถนนสาทรเหนือถนนเจริญกรุงถนนจรัสเวียงบางรักสายหลัก226.0023.606.00ค.ส.ล.48.603.00***อินเตอร์ล็อค5,333.601,356.002,621.602020-06-052020-06-05
3928ถนนสาทรเหนือถนนจรัสเวียงถนนสุรศักดิ์บางรักสายหลัก227.0017.2015.20ค.ส.ล.42.10อยู่ในเขตปทุมวันอินเตอร์ล็อคอยู่ในเขตปทุมวัน3,904.403,450.40476.702020-06-052020-06-05
4028ถนนสาทรเหนือถนนสุรศักดิ์ถนนประมวญบางรักสายหลัก298.0017.8013.30ค.ส.ล.44.50อินเตอร์ล็อค5,304.403,963.401,341.002020-06-052020-06-05
4128ถนนสาทรเหนือถนนประมวญถนนปั้นบางรักสายหลัก210.0017.6013.30ค.ส.ล.44.30อินเตอร์ล็อค3,696.002,793.00903.002020-06-052020-06-05
4228ถนนสาทรเหนือถนนปั้นถนนศาลาแดงบางรักสายหลัก1,532.0017.5013.30ค.ส.ล.44.10อินเตอร์ล็อค26,810.0020,375.606,281.202020-06-052020-06-05
4328ถนนสาทรเหนือถนนศาลาแดงถนนพระรามที่ 4บางรักสายหลัก712.0025.5022.00ค.ส.ล.43.50อินเตอร์ล็อค18,156.0015,664.002,492.002020-06-052020-06-05
4429ถนนสี่พระยาแม่น้ำเจ้าพระยาถนนเจริญกรุงบางรักสายรอง180.0015.1010.00ค.ส.ล.32.562.60กระเบื้องกระเบื้อง2,718.001,800.00928.802020-06-052020-06-05
4529ถนนสี่พระยาถนนเจริญกรุงถนนมหานครบางรักสายรอง281.0015.0010.00ค.ส.ล.32.402.60กระเบื้องกระเบื้อง4,215.002,810.001,405.002020-06-052020-06-05
4629ถนนสี่พระยาถนนมหานครถนนนเรศบางรักสายรอง485.0014.7010.00ค.ส.ล.32.402.30กระเบื้องกระเบื้อง7,129.504,850.002,279.502020-06-052020-06-05
4729ถนนสี่พระยาถนนนเรศถนนทรัพย์บางรักสายรอง405.0015.0010.00ค.ส.ล.32.502.50กระเบื้องกระเบื้อง6,075.004,050.002,025.002020-06-052020-06-05
4829ถนนสี่พระยาถนนทรัพย์ถนนพระรามที่ 4บางรักสายรอง211.0024.9020.00ค.ส.ล.32.502.40กระเบื้องกระเบื้อง5,253.904,220.001,033.902020-06-052020-06-05
4930ถนนสีลมถนนเจริญกรุงถนนพระรามที่ 4บางรักสายรอง2,290.0033.0022.00ค.ส.ล.63.004.00กระเบื้องกระเบื้อง75,570.0050,380.0016,030.002020-06-052020-06-05
5031ถนนสุรวงค์ถนนเจริญกรุงถนนมเหศักดิ์บางรักสายรอง269.0016.6012.00ค.ส.ล.42.402.20อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค4,465.403,228.001,237.402020-06-052020-06-05
5131ถนนสุรวงค์ถนนมเหศักดิ์ถนนนเรศบางรักสายรอง610.0017.5512.00ค.ส.ล.42.403.15อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค10,705.507,320.003,385.502020-06-052020-06-05
5231ถนนสุรวงค์ถนนนเรศถนนทรัพย์บางรักสายรอง407.0018.4512.00ค.ส.ล.42.803.65อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค7,509.154,884.002,625.152020-06-052020-06-05
5331ถนนสุรวงค์ถนนทรัพย์ถนนพระรามที่ 4บางรักสายรอง576.0017.7012.00ค.ส.ล.42.203.50อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค10,195.206,912.003,283.202020-06-052020-06-05
5432ถนนสุรศักดิ์ถนนสีลมถนนสาทรเหนือบางรักสายรอง455.0018.0012.00แอสฟั้ลต์64.002.00อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค8,190.005,460.002,730.002020-06-052020-06-05
5533ถนนจรัสเมืองถนนรองเมืองถนนบรรทัดทองปทุมวันสายรอง535.0022.0012.50แอสฟั้ลต์25.004.50กระเบื้องกระเบื้อง11,770.006,687.505,082.502020-06-052020-06-05
5634ถนนจารุเมืองถนนจรัสเมืองถนนพระรามที่ 4ปทุมวันสายรอง685.0022.0015.00แอสฟั้ลต์43.503.50กระเบื้องกระเบื้อง15,070.0010,275.004,795.002020-06-052020-06-05
5735ถนนเจริญเมืองถนนรองเมืองถนนบรรทัดทองปทุมวันสายรอง525.0022.0015.00แอสฟั้ลต์33.503.50กระเบื้องกระเบื้อง11,550.007,875.003,675.002020-06-052020-06-05
5836ถนนชิดลมถนนเพลินจิตคลองแสนแสบปทุมวันสายรอง450.0017.0012.00แอสฟั้ลต์42.502.50อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค7,650.005,400.002,250.002020-06-052020-06-05
5937ถนนบรรทัดทองถนนพระรามที่ 4สะพานเจริญผล(คลองมหานาค)ปทุมวันสายรอง1,495.0019.0011.00แอสฟั้ลต์44.004.00กระเบื้องกระเบื้อง28,405.0016,445.0011,960.002020-06-052020-06-05
6038ถนนพญาไทถนนพระรามที่4สะพานเฉลิมหล้า56(หัวช้าง)ปทุมวันสายหลัก1,643.0033.5026.00แอสฟั้ลต์83.504.00อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค55,040.5042,718.0012,322.502020-06-052020-06-05
6139ถนนพระรามที่ 1สะพานกษัตริย์ศึกถนนพญาไทปทุมวันสายหลัก1,783.0024.5015.50แอสฟั้ลต์54.005.00อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค43,683.5027,636.5016,047.002020-06-052020-06-05
6239ถนนพระรามที่ 1ถนนพญาไทถนนอังรีดูนังต์ปทุมวันสายหลัก563.0029.5021.50แอสฟั้ลต์63.504.50อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค16,608.5012,104.504,504.002020-06-052020-06-05
6340ถนนพระรามที่ 1ถนนอังรีดูนังต์ถนนราชดำริปทุมวันสายหลัก480.0029.0018.00แอสฟั้ลต์66.005.00อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค13,920.008,640.005,280.002020-06-052020-06-05
6440ถนนพระรามที่ 4สะพานเจริญสวัสดิ์ถนนจารุเมืองปทุมวันสายหลัก373.0040.8030.90แอสฟั้ลต์103.40อยู่ในเขตบางรักอินเตอร์ล็อคอยู่ในเขตบางรัก15,218.4011,525.701,268.202020-06-052020-06-05
6540ถนนพระรามที่ 4ถนนจรารุเมืองถนนบรรทัดทองปทุมวันสายหลัก270.0035.2028.00แอสฟั้ลต์103.70อินเตอร์ล็อค9,504.007,560.00999.002020-06-052020-06-05
6640ถนนพระรามที่ 4ถนนบรรทัดทองถนนพญาไทปทุมวันสายหลัก739.0039.1027.60แอสฟั้ลต์83.00อินเตอร์ล็อค28,894.9020,396.402,217.002020-06-052020-06-05
6740ถนนพระรามที่ 4ถนนพญาไทถนนอังรีดูนังต์ปทุมวันสายหลัก560.0045.2014.20แอสฟั้ลต์64.70แอสฟั้ลต์25,312.007,952.002,632.002020-06-052020-06-05
6840ถนนพระรามที่ 4ถนนอังรีดูนังต์ถนนราชดำริปทุมวันสายหลัก315.0042.6020.50แอสฟั้ลต์84.50อินเตอร์ล็อค13,419.006,457.501,417.502020-06-052020-06-05
6940ถนนพระรามที่ 4ถนนราชดำริถนนวิทยุปทุมวันสายหลัก855.0040.6013.50แอสฟั้ลต์6-103.00อินเตอร์ล็อค34,713.0011,542.502,565.002020-06-052020-06-05
7040ถนนพระรามที่ 4ถนนวิทยุทางรถไฟสายท่าเรือปทุมวันสายหลัก890.0040.8530.80แอสฟั้ลต์93.95อินเตอร์ล็อค36,356.5027,412.003,515.502020-06-052020-06-05
7141ถนนพระรามที่ 6คลองมหานาคถนนพระรามที่ 1ปทุมวันสายหลัก350.0020.0014.00ค.ส.ล.43.003.00อินเตอร์ล็อคกระเบื้อง7,000.004,900.002,100.002020-06-052020-06-05
7241ถนนพระรามที่ 6ถนนพระรามที่ 1ถนนจรัสเมืองปทุมวันสายหลัก559.0020.0014.20แอสฟั้ลต์43.002.80กระเบื้องอินเตอร์ล็อค11,180.007,937.803,242.202020-06-052020-06-05
7342ถนนเพลินจิตถนนราชดำริทางรถไฟสายท่าเรือปทุมวันสายหลัก1,123.0029.0022.00แอสฟั้ลต์63.503.50อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค32,567.0024,706.007,861.002020-06-052020-06-05
7443ถนนรองเมืองสะพานกษัตริย์ศึกถนนพระรามที่ 4ปทุมวันสายรอง1,325.0010.507.50ค.ส.ล.21.501.50กระเบื้องกระเบื้อง13,912.509,937.503,975.002020-06-052020-06-05
7544ถนนราชดำริสะพานเฉลิมโลกถนนพระรามที่4ปทุมวันสายหลัก2,218.0037.0023.00แอสฟั้ลต์6-76.008.00กระเบื้องอินเตอร์ล็อค82,066.0051,014.0031,052.002020-06-052020-06-05
7645ถนนเลียบคลองผดุงกรุงเกษมถนนพระรามที่ 4สะพานนพวงค์ปทุมวันสายรอง322.0021.4014.70แอสฟั้ลต์44.252.45กระเบื้องกระเบื้อง6,890.804,733.402,157.402020-06-052020-06-05
7746ถนนวิทยุสะพานวิทยุ(คลองแสบแสบ)ถนนเพลินจิตปทุมวันสายรอง477.0022.8012.00แอสฟั้ลต์65.505.30อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค10,875.605,724.005,151.602020-06-052020-06-05
7846ถนนวิทยุถนนเพลินจิตถนนสารสินปทุมวันสายรอง998.0026.9017.90แอสฟั้ลต์62.502.50อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค26,846.2017,864.204,990.002020-06-052020-06-05
7946ถนนวิทยุถนนสารสินถนนพระรามที่ 4ปทุมวันสายรอง854.0030.5024.50แอสฟั้ลต์82.002.00อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค26,047.0020,923.003,416.002020-06-052020-06-05
8047ถนนสารสินถนนราชดำริถนนวิทยุปทุมวันสายรอง770.0027.0021.50ค.ส.ล.63.002.50กระเบื้องกระเบื้อง20,790.0016,555.004,235.002020-06-052020-06-05
8148ถนนหลังสวนถนนเพลินจิตถนนสารสินปทุมวันสายรอง1,072.0017.0010.00แอสฟั้ลต์43.503.50กระเบื้องกระเบื้อง18,224.0010,720.007,504.002020-06-052020-06-05
8249ถนนอังรีดูนังต์ถนนพระรามที่4ถนนพระรามที่ 1ปทุมวันสายรอง1,600.0036.5029.00ค.ส.ล.65.002.50กระเบื้องกระเบื้อง58,400.0046,400.0012,000.002020-06-052020-06-05
8350ถนนจันทน์ถนนเจริญกรุงซอยกิ่งจันทร์บางคอแหลมสายรอง611.0040.0014.00ค.ส.ล.-4.004.00อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค24,440.008,554.004,888.002020-06-052020-06-05
8451ถนนเจริญกรุงแม่น้ำเจ้าพระยาคลองกรวยบางคอแหลมสายหลัก2907.0030.0013.00แอสฟัลต์/ค.ส.ล.-5.005.00ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง87,210.0037,791.0029,070.002020-06-052020-06-05
8552ถนนเจริญราษฎร์ถนนพระรามที่ 3ซอยอยู่ดีบางคอแหลมสายรอง1900.0040.0022.00แอสฟัลต์-5.005.00อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค76,000.0041,800.0019,000.002020-06-052020-06-05
8653ถนนเฉล้มนิมิตรซอยประดู่ 1คลองบางโคล่น้อยบางคอแหลมสายรอง750.0017.2012.80ค.ส.ล.-1.701.70ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง12,900.009,600.002,550.002020-06-052020-06-05
8754ถนนประดู่ (ซอยประดู่ 1)ถนนเจริญกรุงถนนรัชดาภิเษกบางคอแหลมโครงข่ายฯ3300.0012.507.50แอสฟัลต์-3.102.10คอนกรีตคอนกรีต41,250.0024,750.0017,160.002020-06-052020-06-05
8855ถนนไผ่เงินซอยอยู่ดีซอยศรีวัฒนาบางคอแหลมโครงข่ายฯ1030.0010.006.00ค.ส.ล.-1.501.50คอนกรีตคอนกรีต10,300.006,180.003,090.002020-06-052020-06-05
8956ถนนพระรามที่ 3ถนนเจริญกรุงถนนรัชดาภิเษกบางคอแหลมสายหลัก3040.0050.0028.00ค.ส.ล.-10.0010.00ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง152,000.0085,120.0060,800.002020-06-052020-06-05
9057ถนนมไหสวรรย์สะพานกรุงเทพถนนเจริญกรุงบางคอแหลมสายหลัก900.0040.0014.00แอสฟัลต์-4.004.00อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค36,000.0012,600.007,200.002020-06-052020-06-05
9166ถนนจันทน์ซอยจันทน์ 49ถนนนางลิ้นจี่สาทรสายรอง87.008.506.00ค.ส.ล.-1.001.50ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง739.50522.00217.502020-06-052020-06-05
9267ถนนเจริญกรุงถนนสาทรใต้คลองกรวยสาทรสายหลัก829.0017.5011.50แอสฟัลต์-2.603.40ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง14,507.509,533.504,974.002020-06-052020-06-05
9368ถนนเจริญราษฎร์ถนนสาทรใต้ซอยอยู่ดีสาทรสายรอง1700.0040.0022.00แอสฟัลต์-5.005.00อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค68,000.0037,400.0017,000.002020-06-052020-06-05
9469ถนนเซ็นต์หลุยส์ 2ถนนสาทรใต้ถนนเซ็นต์หลุยส์ 3สาทรโครงข่ายฯ800.0012.009.00ค.ส.ล.-1.601.90ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง9,600.007,200.002,800.002020-06-052020-06-05
9570ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ถนนสาทรใต้ถนนจันทน์เก่าสาทรสายรอง840.0060.0015.60แอสฟัลต์-5.005.00ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง50,400.0013,104.008,400.002020-06-052020-06-05
9671ถนนนางลิ้นจี่ถนนสวนพลูถนนเย็นอากาศสาทรสายรอง700.0020.0012.00ค.ส.ล.-4.004.00ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง14,000.008,400.005,600.002020-06-052020-06-05
9772ถนนเย็นจิตถนนจันทน์วัดปรก 1สาทรสายรอง600.0016.008.00แอสฟัลต์-3.003.00ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง9,600.004,800.003,600.002020-06-052020-06-05
9873ถนนเย็นอากาศซอยศรีบำเพ็ญถนนนางลิ้นจี่ (ฝั่งเหนือ)สาทรโครงข่ายฯ1230.008.005.90แอสฟัลต์-1.101.00ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง9,840.007,257.002,583.002020-06-052020-06-05
9974ถนนสวนพลูถนนสาทรใต้ถนนนางลิ้นจี่สาทรโครงข่ายฯ1030.0015.008.00แอสฟัลต์-3.503.50ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง15,450.008,240.007,210.002020-06-052020-06-05
10075ถนนสาทร (เซ็นต์หลุยส์ 3)ถนนสาทรใต้อาคารสงเคราะห์สาทรโครงข่ายฯ880.0011.808.00แอสฟัลต์-1.901.90ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง10,384.007,040.003,344.002020-06-052020-06-05
10175ถนนสาทร (เซ็นต์หลุยส์ 3)อาคารสงเคราะห์ถนนจันทร์เก่าสาทรโครงข่ายฯ880.0019.808.00แอสฟัลต์-6.604.50ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง17,424.007,040.009,768.002020-06-052020-06-05
10276ถนนสาทรใต้ถนนพระรามที่ 4ถนนเจริญกรุง (ฝั่งใต้)สาทรสายรอง3350.0018.0014.00แอสฟัลต์-2.002.00ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง60,300.0046,900.0013,400.002020-06-052020-06-05
10377ถนนกำแพงเพชร 7ถนนรัชดาภิเษกถนนเพชรพระรามห้วยขวางสายรอง3,550.0015.0013.50แอสฟัลต์20.000.00แบริเออร์ร่องน้ำ53,250.0047,925.000.002020-06-052020-06-05
10478ถนนกำแพงเพชร 7ถนนเพชรพระรามคลองแสนแสบห้วยขวางสายรอง134.0011.0011.00แอสฟัลต์2,40.000.00แบริเออร์ร่องน้ำ1,474.001,474.000.002020-06-052020-06-05
10579ถนนทองหล่อ(สุขุมวิท55)ถนนเพชรบุรีคลองแสนแสบห้วยขวางสายรอง55.0022.5019.00แอสฟัลต์41.502.00กระเบื้องกระเบื้อง1,237.501,045.00192.502020-06-052020-06-05
10680ถนนทอดพระเกียรติ(ถนนวัฒนธรรม)ถนนพระราม9ถนนเทียมร่วมมิตรห้วยขวางสายรอง423.0021.0014.00แอสฟัลต์42.502.50กระเบื้องกระเบื้อง8,883.005,922.002,115.002020-06-052020-06-05
10781ถนนเทียมร่วมมิตรถนนรัชดาภิเษกถนนประชาอุทิศห้วยขวางสายรอง1,833.0020.0014.00ค.ส.ล43.003.00กระเบื้องกระเบื้อง36,660.0025,662.0010,998.002020-06-052020-06-05
10882ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญถนนรัชดาภิเษกซอยรัชดาภิเษก 18ห้วยขวางสายรอง2,136.0012.5010.30ค.ส.ล,แอสฟัลต์2,31.101.10กระเบื้องกระเบื้อง26,700.0022,000.804,699.202020-06-052020-06-05
10983ถนนประชาอุทิศถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญคลองลาดพร้าวห้วยขวางสายรอง2,246.0011.459.00ค.ส.ล,แอสฟัลต์2,41.351.10กระเบื้องกระเบื้อง25,716.7020,214.005,502.702020-06-052020-06-05
11084ถนนประดิษฐมนูธรรมคลองลาดพร้าวถนนพระราม9ห้วยขวางสายหลัก870.0030.0022.00ค.ส.ล,แอสฟัลต์6,84.004.00กระเบื้องกระเบื้อง26,100.0019,140.006,960.002020-06-052020-06-05
11184ถนนประดิษฐมนูธรรมถนนพระราม9สะพานคลองแสนแสบห้วยขวางสายหลัก146.3043.3028.00ค.ส.ล64.004.00กระเบื้องกระเบื้อง6,334.794,096.401,170.402020-06-052020-06-05
11284ถนนประดิษฐมนูธรรมสะพานคลองแสนแสบสะพายลอยแยกคลองตันห้วยขวางสายหลัก264.0059.0038.00ค.ส.ล44.004.00กระเบื้องกระเบื้อง15,576.0010,032.002,112.002020-06-052020-06-05
11384ถนนประดิษฐมนูธรรมสะพานลอยข้ามแยกคลองตันซอยศูนย์วิจัย4ห้วยขวางสายหลัก260.0012.008.00ค.ส.ล42.002.00กระเบื้องกระเบื้อง3,120.002,080.001,040.002020-06-052020-06-05
11485ถนนพระรามที่ 9ถนนรัชดาภิเษกสะพานข้ามคลองยมราชห้วยขวางสายหลัก2,106.0028.0020.00ค.ส.ล,แอสฟั๊ลต์6,84.004.00กระเบื้องกระเบื้อง58,968.0042,120.0016,848.002020-06-052020-06-05
11585ถนนพระรามที่ 9สะพานข้ามคลองยมราชคลองแสนแสบห้วยขวางสายหลัก2,028.0028.0024.00ค.ส.ล8,62.002.00กระเบื้องกระเบื้อง56,784.0048,672.008,112.002020-06-052020-06-05
11686ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ถนนรัชดาภิเษกคลองแสนแสบห้วยขวางสายหลัก3,791.0030.0021.00แอสฟัลต์64.504.50อินเตอร์ล็อคกระเบื้อง113,730.0079,611.0034,119.002020-06-052020-06-05
11787ถนนรัชดาภิเษกคลองแสนแสบคลองน้ำแก้วห้วยขวางสายหลัก2,590.0040.0030.00ค.ส.ล8 (ดินแดง)5.005.00กระเบื้องกระเบื้อง103,600.0077,700.0025,900.002020-06-052020-06-05
11888ถนนลาดพร้าวคลองน้ำแก้วคลองลาดพร้าวห้วยขวางสายหลัก1,030.0036.1028.00ค.ส.ล64.303.80กระเบื้องกระเบื้อง37,183.0028,840.008,343.002020-06-052020-06-05
11989ถนนเลียบคลองบางกะปิ(ถนนเพชรอุทัย)เพชรบุรีตัดใหม่ถนนพระราม9ห้วยขวางสายรอง808.8034.0027.00แอสฟัลต์43.503.50กระเบื้องกระเบื้อง27,499.2021,837.605,661.602020-06-052020-06-05
12090ถนนเลียบคลองแสนแสบ(ถนนเพชรพระราม)เพชรบุรีตัดใหม่ถนนพระราม9ห้วยขวางสายรอง853.0027.0021.00แอสฟัลต์43.003.00กระเบื้องกระเบื้อง23,031.0017,913.005,118.002020-06-052020-06-05
12191ถนนสุขุมวิท39(ซอยพร้อมพงษ์)คลองแสนแสบถนนเพชรบุรีห้วยขวางสายรอง87.5018.4014.00แอสฟัลต์42.002.40กระเบื้องกระเบื้อง1,610.001,225.00385.002020-06-052020-06-05
12292ถนนสุทธิสารวินิจฉัยถนนรัชดาภิเษกคลองลาดพร้าวห้วยขวางสายรอง2,050.0016.0011.00ค.ส.ล,แอสฟั๊ลต์22.502.50กระเบื้องกระเบื้อง32,800.0022,550.0010,250.002020-06-052020-06-05
12393ถนนจันทน์เก่าถนนนราธิวาสราชนครินทร์ถนนนางลิ้นจี่ยานนาวาโครงข่ายฯ875.008.506.00แอสฟัลต์-3.003.00อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค7,437.505,250.005,250.002020-06-052020-06-05
12494ถนนเชื้อเพลิง (ฝั่งตะวันตก)ซอยศรีรุ้งคลังน้ำมันเอสโซ่ยานนาวาโครงข่ายฯ745.0012.005.20ค.ส.ล.-3.803.00.-กระเบื้อง8,940.003,874.005,066.002020-06-052020-06-05
12595ถนนนนทรีถนนรัชดาภิเษกถนนพระรามที่ 3ยานนาวาสายรอง2951.0020.0020.00แอสฟัลต์/ค.ส.ล.-0.000.00อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค59,020.0059,020.000.002020-06-052020-06-05
12696ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ถนนจันทน์เก่าถนนพระรามที่ 3ยานนาวาสายรอง1640.0060.0028.00แอสฟัลต์-7.657.65ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง98,400.0045,920.0025,092.002020-06-052020-06-05
12797ถนนนางลิ้นจี่ถนนเย็นอากาศถนนพระรามที่ 3ยานนาวาสายรอง1038.0020.0012.00ค.ส.ล.-4.004.00อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค20,760.0012,456.008,304.002020-06-052020-06-05
12898ถนนประดู่ 1ถนนรัชดาภิเษกถนนสาธุประดิษฐ์ยานนาวาโครงข่ายฯ1300.0010.307.50ค.ส.ล.-1.801.00กระเบื้องกระเบื้อง13,390.009,750.003,640.002020-06-052020-06-05
12999ถนนพระรามที่ 3ถนนรัชดาภิเษกทางรถไฟสายท่าเรือยานนาวาสายหลัก9870.0050.0028.00แอสฟัลต์/ค.ส.ล.-3.003.00ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง493,500.00276,360.0059,220.002020-06-052020-06-05
130100ถนนยานนาวาถนนพระรามที่ 3ถนนสาธุประดิษฐ์ยานนาวาสายรอง2098.0030-3520-27ค.ส.ล.-3.603.60ซีเมนต์ปูพื้นซีเมนต์ปูพื้น--15,105.602020-06-052020-06-05
131101ถนนเย็นอากาศถนนนางลิ้นจี่ซอยศรีบำเพ็ญยานนาวาโครงข่ายฯ1230.009.006.00แอสฟัลต์-1.501.50--11,070.007,380.003,690.002020-06-052020-06-05
132102ถนนรัชดาภิเษกถนนนางลิ้นจี่ถนนพระรามที่ 3ยานนาวาสายหลัก3480.00100.0028.00ค.ส.ล.-3.503.50คอนกรีตคอนกรีต348,000.0097,440.0024,360.002020-06-052020-06-05
133103ถนนสาธุประดิษฐ์ถนนจันทน์แม่น้ำเจ้าพระยายานนาวาสายรอง3400.0019.6013.00ค.ส.ล.-1.801.80ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง66,640.0044,200.0012,240.002020-06-052020-06-05ตาราง : 4.6 ข้อมูลถนน ตรอก ซอย เป้าหมายทั้งหมด (ในความรับผิดชอบของศูนย์ 3 ส่วน 2 สนย.)

หน่วยงาน : สำนักการโยธา

คำอธิบายตาราง :

idi_droad_soif_fromt_tod_distirctt_typel_lengthway_widetraffic_surface_lengthshape_surfacetraffic_lanewide_of_left_pavementwide_of_right_pavementsidewalk_left_pavementsidewalk_right_pavementroad_areaway_areapavement_areaadddateupdatedate
11ซอยพหลโยธิน 18 ถนนพหลโยธิน เชื่อมซอยพหลโยธิน 18/1จตุจักรโครงข่ายฯ1200.0010.007.00ค.ส.ล.2.001.501.50แอสฟัลต์แอสฟัลต์12000.008400.003600.002020-06-082020-06-08
22ซอยพหลโยธิน 18/1 ถนนพหลโยธิน เชื่อมซอยพหลโยธิน 18จตุจักรโครงข่ายฯ950.0010.007.00ค.ส.ล./แอสฟัลต์2.001.501.50อินเตอร์ล๊อคอินเตอร์ล๊อค9500.006650.002850.002020-06-082020-06-08
33ซอยลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว ถนนวิภาวดีรังสิตจตุจักรโครงข่ายฯ750.006.505.50ค.ส.ล.2.000.500.50ค.ส.ล.ค.ส.ล.4875.004125.00750.002020-06-082020-06-08
44ซอยเสือใหญ่อุทิศ ถนนรัชดาภิเษก ถนนเสนานิคม 1จตุจักรโครงข่ายฯ2500.007.006.00แอสฟัลต์/ค.ส.ล.2.000.500.50ดินดิน17500.0015000.002500.002020-06-082020-06-08
55ซอยอาภาภิรมย์ ถนนรัชดาภิเษก ถนนลาดพร้าวจตุจักรโครงข่ายฯ2850.006.255.25ค.ส.ล./แอสฟัลต์2.000.500.50ดินดิน17812.5014962.502850.002020-06-082020-06-08
66ซอยอาลาดิน ถนนพหลโยธิน โรงเรียนช่างฝีมือทหารจตุจักรโครงข่ายฯ1000.007.006.00ค.ส.ล.2.000.500.50ดินดิน7000.006000.001000.002020-06-082020-06-08
77ถนนกำแพงเพชร ถนนพหลโยธิน ถนนพระรามที่ 6จตุจักรสายรอง835.0027.0021.00ค.ส.ล.6.003.003.00กระเบื้องกระเบื้อง22545.0017535.005010.002020-06-082020-06-08
88ถนนกำแพงเพชร 1 ถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดีรังสิตจตุจักรโครงข่ายฯ1430.0019.0016.00แอสฟัลต์4.003.000.00กระเบื้อง -27170.0022880.004290.002020-06-082020-06-08
99ถนนกำแพงเพชร 2 ถนนกำแพงเพชร ถนนวิภาวดีรังสิตจตุจักรโครงข่ายฯ4000.0012.007.00ค.ส.ล./แอสฟัลต์6.002.502.50อินเตอร์ล๊อคอินเตอร์ล๊อค48000.0028000.0020000.002020-06-082020-06-08
1010ถนนกำแพงเพชร 3 ถนนกำแพงเพชร 1 ถนนวิภาวดีรังสิตจตุจักรโครงข่ายฯ1700.0015.0010.00ค.ส.ล.4.002.003.00กระเบื้องกระเบื้อง25500.0017000.008500.002020-06-082020-06-08
1111ถนนกำแพงเพชร 4 ถนนกำแพงเพชร 2 ถนนกำแพงเพชร 3จตุจักรโครงข่ายฯ420.0026.7018.10ค.ส.ล.4.004.304.30อินเตอร์ล๊อคอินเตอร์ล๊อค11214.007602.003612.002020-06-082020-06-08
1212ถนนกำแพงเพชร 6 ถนนกำแพงเพชร 2 ถนนเทศบาลสงเคราะห์จตุจักรสายรอง1439.0016.2513.35แอสฟัลต์4.000.001.20-ดิน/หินคลุก23383.7519210.651726.802020-06-082020-06-08
1312ถนนกำแพงเพชร 6 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ สะพานข้ามคลองบางเขนจตุจักรสายรอง2034.001625.001335.00แอสฟัลต์4.001.200.00ดิน/หินคลุก-3305250.002715390.002440.802020-06-082020-06-08
1413ถนนงามวงศ์วานสะพานข้ามคลองเปรมประชากร สะพานข้ามคลองบางเขนจตุจักรสายหลัก662.0040.0027.50ค.ส.ล.8.004.004.00อินเตอร์ล๊อคอินเตอร์ล๊อค26480.0018205.005296.002020-06-082020-06-08
1514ถนนเทศบาลสงเคราะห์ ถนนประชาชื่น ถนนวิภาวดีรังสิตจตุจักรโครงข่ายฯ1830.0030.0024.00ค.ส.ล.6.003.003.00แอสฟัลต์/กระเบื้องค.ส.ล.54900.0043920.0010980.002020-06-082020-06-08
1615ถนนพหลโยธิน สะพานข้ามคลองบางซื่อ สะพานข้ามคลองบางบัวจตุจักรสายหลัก7196.0032.0024.00ค.ส.ล./แอสฟัลต์6.004.004.00กระเบื้องกระเบื้อง230272.00172704.0057568.002020-06-082020-06-08
1716ถนนรัชดาภิเษก ถนนประชาชื่น สะพานรัชวิภาจตุจักรสายหลัก1050.0040.2029.00ค.ส.ล.8.004.104.10อินเตอร์ล๊อคอินเตอร์ล๊อค42210.0030450.008610.002020-06-082020-06-08
1816ถนนรัชดาภิเษก สะพานรัชวิภา สะพานข้ามคลองน้ำแก้วจตุจักรสายหลัก4615.0041.0032.00แอสฟัลต์8.004.504.50กระเบื้องกระเบื้อง189215.00147680.0041535.002020-06-082020-06-08
1917ถนนลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน สะพานข้ามคลองน้ำแก้วจตุจักรสายหลัก2667.0024.0018.00ค.ส.ล.6.003.003.00ค.ส.ล.ค.ส.ล.64008.0048006.0016002.002020-06-082020-06-08
2018ถนนเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน สะพานวังหินจตุจักรโครงข่ายฯ1585.0018.0012.00แอสฟัลต์4.003.003.00กระเบื้องกระเบื้อง28530.0019020.009510.002020-06-082020-06-08
2119ถนนหอวัง ถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดีรังสิตจตุจักรโครงข่ายฯ470.0032.0024.00ค.ส.ล.4.004.503.50อินเตอร์ล๊อคกระเบื้อง15040.0011280.003760.002020-06-082020-06-08
2220ถนนกำแพงเพชร 6 สะพานข้ามคลองหลักสี่ สุดเขตกรุงเทพมหานครดอนเมืองสายรอง7733.5015.0014.00แอสฟัลต์4.001.000.00แอสฟัลต์/อินเตอร์ล๊อค -116002.50108269.007733.502020-06-082020-06-08
2321 ถนนพหลโยธิน คลองบางเขนแยก คปอ.ดอนเมืองสายหลัก3700.0024.0018.00แอสฟัลต์6.003.003.00กระเบื้องกระเบื้อง88800.0066600.0022200.002020-06-082020-06-08
2422ถนนสรงประภา ถนนเชิดวุฒากาศ สะพานข้ามคลองประปาดอนเมืองสายหลัก4452.0047.0012.80ค.ส.ล.6.004.8511.00กระเบื้อง/คูระบายน้ำกระเบื้อง209244.0056985.6070564.202020-06-082020-06-08
2523ถนนนาวงพัฒนาถนนสรงประภาทางเข้าวัดสันติบุญมารามดอนเมืองโครงข่ายฯ1685.0018.0012.00คอนกรีต4.003.003.00กระเบื้องกระเบื้อง30330.0020220.0010110.002020-06-082020-06-08
2624ถนนเทิดราชันถนนนาวงพัฒนาเชิดวุฒากาศดอนเมืองโครงข่ายฯ2983.0018.0012.00คอนกรีต4.003.003.00กระเบื้องกระเบื้อง53694.0035796.0017898.002020-06-082020-06-08
2725ถนนขาว ถนนราชวิถี ถนนสุโขทัยดุสิตโครงข่ายฯ348.0012.708.00แอสฟัลต์2.002.502.20กระเบื้องกระเบื้อง4419.602784.001635.602020-06-082020-06-08
2826ถนนเขียวไข่กา ถนนสามเสน แม่น้ำเจ้าพระยาดุสิตสายรอง350.0016.009.00แอสฟัลต์4.003.503.50อินเตอร์ล๊อคกระเบื้อง5600.003150.002450.002020-06-082020-06-08
2927ถนนเตชะวณิช สะพานนิยมนฤนาท ถนนประดิพัทธ์ดุสิตสายรอง612.0020.5012.00แอสฟัลต์4.003.704.80กระเบื้องกระเบื้อง12546.007344.005202.002020-06-082020-06-08
3028ถนนทหาร แม่น้ำเจ้าพระยา ถนนพระรามที่ 5ดุสิตสายรอง1215.0020.5011.00ค.ส.ล./แอสฟัลต์4.004.255.25อินเตอร์ล๊อคอินเตอร์ล๊อค24907.5013365.0011542.502020-06-082020-06-08
3129ถนนเทอดดำริ สะพานปูนซีมนต์ไทย 1 (สะพานดำ) ถนนเศรษฐศิริดุสิตสายรอง1877.0017.2512.55ค.ส.ล.2.002.452.25แอสฟัลต์/อินเตอร์ล๊อคกระเบื้อง32378.2523556.358821.902020-06-082020-06-08
3229ถนนเทอดดำริ ถนนเศรษฐศิริ ถนนนครไชยศรีดุสิตสายรอง420.0031.9025.70ค.ส.ล.4.001.902.90อินเตอร์ล๊อคอินเตอร์ล๊อค13398.0010794.002016.002020-06-082020-06-08
3330ถนนนครไชยศรี ทางรถไฟ แม่น้ำเจ้าพระยาดุสิตสายรอง2100.0017.009.00แอสฟัลต์4.004.004.00กระเบื้อง/อินเตอร์ล๊อคกระเบื้อง/อินเตอร์ล๊อค35700.0018900.0016800.002020-06-082020-06-08
3431ถนนนครปฐม ถนนศรีอยุธยา ถนนพิษณุโลกดุสิตโครงข่ายฯ360.0012.006.00แอสฟัลต์4.004.002.00ชานดิน/กระเบื้องกระเบื้อง4320.002160.002160.002020-06-082020-06-08
3531ถนนนครปฐม ถนนพิษณุโลก ถนนลูกหลวงดุสิตโครงข่ายฯ260.0022.6015.50ค.ส.ล.4.007.100.00กระเบื้องติดรั้วทำเนียบ5876.004030.001846.002020-06-082020-06-08
3632ถนนนครสวรรค์ สะพานเทวกรรมรังรักษ์ ถนนพิษณุโลกดุสิตสายรอง290.0027.5018.50แอสฟัลต์4.004.504.50อินเตอร์ล๊อคอินเตอร์ล๊อค7975.005365.002610.002020-06-082020-06-08
3733ถนนประชาราษฎร์สาย 1 สะพานพิบูลย์สงคราม ถนนทหารดุสิตสายรอง304.0026.0018.00ค.ส.ล.6.004.004.00กระเบื้องกระเบื้อง7904.005472.002432.002020-06-082020-06-08
3834ถนนประดิพัทธ์ ทางรถไฟ ถนนพระรามที่ 5ดุสิตสายรอง530.0021.0012.00แอสฟัลต์4.003.503.50กระเบื้องกระเบื้อง11130.006360.003710.002020-06-082020-06-08
3935ถนนพระรามที่ 5 ถนนประดิพัทธ์ ถนนลูกหลวงดุสิตสายหลัก4030.0021.0011.00แอสฟัลต์4.003.506.50กระเบื้องกระเบื้อง/ค.ส.ล.84630.0044330.0040300.002020-06-082020-06-08
4036ถนนพระรามที่ 6 ถนนเตชะวณิช ทางลาดทางรถไฟดุสิตสายหลัก421.0015.208.60ค.ส.ล.4.003.103.50กระเบื้องกระเบื้อง6399.203620.602778.602020-06-082020-06-08
4137ถนนพิชัย ถนนอำนวยสงคราม ถนนราชวิถีดุสิตโครงข่ายฯ1280.0020.0012.00แอสฟัลต์4.004.004.00กระเบื้องกระเบื้อง25600.0015360.0010240.002020-06-082020-06-08
4238ถนนพิษณุโลก ถนนสามเสน ถนนราชสีมาดุสิตสายรอง400.0029.0021.00ค.ส.ล.6.004.004.00กระเบื้องกระเบื้อง11600.008400.003200.002020-06-082020-06-08
4338ถนนพิษณุโลก ถนนราชสีมา ถนนราชดำเนินนอกดุสิตสายรอง396.0028.5021.00ค.ส.ล.6.004.003.50กระเบื้องกระเบื้อง11286.008316.002970.002020-06-082020-06-08
4438ถนนพิษณุโลก ถนนราชดำเนินนอก ถนนพระรามที่ 5ดุสิตสายรอง465.0027.0018.00แอสฟัลต์6.004.504.50อินเตอร์ล๊อคกระเบื้อง12555.008370.004185.002020-06-082020-06-08
4538ถนนพิษณุโลก ถนนพระรามที่ 5 ถนนนครสวรรค์ดุสิตสายรอง280.0039.5530.05แอสฟัลต์8.003.002.90กระเบื้องอินเตอร์ล๊อค11074.008414.001652.002020-06-082020-06-08
4638ถนนพิษณุโลก ถนนนครสวรรค์ ถนนสวรรคโลกดุสิตสายรอง735.0039.5530.00แอสฟัลต์8.004.004.50กระเบื้องอินเตอร์ล๊อค29069.2522050.006247.502020-06-082020-06-08
4739ถนนร่วมจิตต์ ถนนนครไชยศรี ถนนอำนวยสงครามดุสิตโครงข่ายฯ510.0016.8011.40ค.ส.ล.4.002.702.70กระเบื้องกระเบื้อง8568.005814.002754.002020-06-082020-06-08
4840ถนนราชดำเนินนอก ถนนศรีอยุธยา สะพานมัฆวานรังสรรค์ดุสิตสายหลัก700.0069.0034.20แอสฟัลต์8.004.203.00กระเบื้องกระเบื้อง48300.0023940.005040.002020-06-082020-06-08
4941ถนนราชวิถี ทางรถไฟ ถนนพระรามที่ 5ดุสิตสายหลัก794.0016.0012.00แอสฟัลต์4.001.502.50อินเตอร์ล๊อคอินเตอร์ล๊อค12704.009528.003176.002020-06-082020-06-08
5041ถนนราชวิถี ถนนพระรามที่ 5 ถนนอู่ทองในดุสิตสายหลัก348.0018.0012.00แอสฟัลต์4.003.003.00กระเบื้องกระเบื้อง6264.004176.002088.002020-06-082020-06-08
5141ถนนราชวิถี ถนนอู่ทองใน ถนนพิชัยดุสิตสายหลัก72.0022.0012.00แอสฟัลต์4.007.003.00อินเตอร์ล๊อคกระเบื้อง1584.00864.00720.002020-06-082020-06-08
5241ถนนราชวิถี ถนนพิชัย ถนนราชสีมาดุสิตสายหลัก375.0022.1012.00แอสฟัลต์4.006.803.30อินเตอร์ล๊อคกระเบื้อง8287.504500.003787.502020-06-082020-06-08
5341ถนนราชวิถี ถนนราชสีมา ถนนสามเสนดุสิตสายหลัก385.5021.0012.00แอสฟัลต์4.006.802.20กระเบื้องกระเบื้อง8095.504626.003469.502020-06-082020-06-08
5441ถนนราชวิถี ถนนสามเสน แม่น้ำเจ้าพระยาดุสิตสายหลัก328.5019.7314.00แอสฟัลต์4.002.643.09กระเบื้องกระเบื้อง6481.314599.001882.312020-06-082020-06-08
5542ถนนราชสีมา ถนนนครไชยศรี ถนนราชวิถีดุสิตสายรอง800.0022.6012.00ค.ส.ล.4.004.006.60กระเบื้อง/อินเตอร์ล๊อคกระเบื้อง18080.009600.008480.002020-06-082020-06-08
5642ถนนราชสีมา ถนนราชวิถี สะพานวิสุทธกรรมนฤมานดุสิตสายรอง1210.0020.0012.00ค.ส.ล.4.004.004.00กระเบื้อง/อินเตอร์ล๊อคกระเบื้อง/อินเตอร์ล๊อค24200.0014520.009680.002020-06-082020-06-08
5743ถนนลูกหลวง ถนนสามเสน ถนนราชดำเนินนอกดุสิตโครงข่ายฯ870.0021.5012.00แอสฟัลต์/ค.ส.ล.4.004.105.40อินเตอร์ล๊อคอินเตอร์ล๊อค18705.0010440.008265.002020-06-082020-06-08
5843ถนนลูกหลวง ถนนราชดำเนินนอก ตลาดผดุงกรุงเกษมดุสิตโครงข่ายฯ1061.0021.0012.00แอสฟัลต์4.004.005.00อินเตอร์ล๊อคอินเตอร์ล๊อค22281.0012732.009549.002020-06-082020-06-08
5944ถนนศรีอยุธยา ถนนสวรรคโลก ถนนพระรามที่ 5ดุสิตสายหลัก864.0030.6021.40แอสฟัลต์6.002.004.20กระเบื้องกระเบื้อง26438.4018489.605356.802020-06-082020-06-08
6044ถนนศรีอยุธยา ถนนพระรามที่ 5 ถนนสามเสนดุสิตสายหลัก1074.0033.3024.60แอสฟัลต์8.003.004.70กระเบื้องกระเบื้อง35764.2026420.408269.802020-06-082020-06-08
6144ถนนศรีอยุธยา ถนนสามเสน แม่น้ำเจ้าพระยาดุสิตสายหลัก530.0016.008.00แอสฟัลต์4.004.004.00กระเบื้องกระเบื้อง8480.004240.004240.002020-06-082020-06-08
6245ถนนเศรษฐศิริ ถนนพระรามที่ 5 ทางรถไฟดุสิตโครงข่ายฯ693.0013.008.00แอสฟัลต์2.002.502.50กระเบื้องกระเบื้อง9009.005544.003465.002020-06-082020-06-08
6346ถนนสวรรคโลก ถนนพิษณุโลก ถนนราชวิถีดุสิตสายรอง355.0025.7012.40แอสฟัลต์4.004.408.40กระเบื้องกระเบื้อง9123.504402.004544.002020-06-082020-06-08
6446ถนนสวรรคโลก ถนนราชวิถี สะพานข้ามคลองสามเสนดุสิตสายรอง470.0021.0015.00ค.ส.ล.4.003.003.00กระเบื้องกระเบื้อง9870.007050.002820.002020-06-082020-06-08
6546ถนนสวรรคโลก สะพานข้ามคลองสามเสน ถนนนครไชยศรีดุสิตสายรอง210.0021.0015.00ค.ส.ล.4.003.003.00กระเบื้องกระเบื้อง4410.003150.001260.002020-06-082020-06-08
6647ถนนสังคโลก ถนนขาว ถนนสามเสนดุสิตโครงข่ายฯ315.0010.006.00ค.ส.ล.4.002.002.00กระเบื้องกระเบื้อง3150.001890.001260.002020-06-082020-06-08
6748ถนนสามเสน ถนนทหาร ถนนอำนวยสงครามดุสิตสายหลัก1120.0020.9013.40แอสฟัลต์4.004.003.50อินเตอร์ล๊อคกระเบื้อง23408.0015008.008400.002020-06-082020-06-08
6848ถนนสามเสน ถนนอำนวยสงคราม ถนนนครไชยศรีดุสิตสายหลัก519.0021.2014.30แอสฟัลต์4.003.403.50กระเบื้อง/อินเตอร์ล๊อคกระเบื้อง11002.807421.703581.102020-06-082020-06-08
6948ถนนสามเสน ถนนนครไชยศรี ถนนสุโขทัยดุสิตสายหลัก480.0021.5013.50แอสฟัลต์4.004.004.00กระเบื้องกระเบื้อง10320.006480.003840.002020-06-082020-06-08
7048ถนนสามเสน ถนนสุโขทัย ถนนราชวิถีดุสิตสายหลัก339.0020.5013.50แอสฟัลต์4.003.503.50กระเบื้องกระเบื้อง6949.504576.502373.002020-06-082020-06-08
7148ถนนสามเสน ถนนราชวิถี ถนนอู่ทองนอกดุสิตสายหลัก584.0020.3013.30แอสฟัลต์4.003.004.00กระเบื้องกระเบื้อง11855.207767.204088.002020-06-082020-06-08
7248ถนนสามเสน ถนนอู่ทองนอก ถนนศรีอยุธยาดุสิตสายหลัก275.0020.3013.30แอสฟัลต์4.003.004.00กระเบื้องกระเบื้อง5582.503657.501925.002020-06-082020-06-08
7348ถนนสามเสน ถนนศรีอยุธยา ถนนลูกหลวงดุสิตสายหลัก202.0019.5013.30แอสฟัลต์4.002.703.50แอสฟัลต์กระเบื้อง3939.002686.601252.402020-06-082020-06-08
7449ถนนสุโขทัย ถนนสวรรคโลก ถนนพระรามที่ 5ดุสิตสายรอง776.0025.0019.00แอสฟัลต์6.003.003.00กระเบื้องกระเบื้อง19400.0014744.004656.002020-06-082020-06-08
7549ถนนสุโขทัย ถนนพระรามที่ 5 ถนนสามเสนดุสิตสายรอง1312.0023.6019.00แอสฟัลต์6.003.101.50อินเตอร์ล๊อคอินเตอร์ล๊อค30963.2024928.006035.202020-06-082020-06-08
7649ถนนสุโขทัย ถนนสามเสน แม่น้ำเจ้าพระยาดุสิตสายรอง480.0019.0012.00แอสฟัลต์/ค.ส.ล.6.002.202.30อินเตอร์ล๊อค/เทริฟสโตนอินเตอร์ล๊อค/เทริฟสโตน9120.005760.002160.002020-06-082020-06-08
7750ถนนสุคันธาราม ถนนพระรามที่ 5 ถนนสวรรคโลกดุสิตโครงข่ายฯ754.0017.0012.00ค.ส.ล.4.002.502.50กระเบื้องกระเบื้อง12818.009048.003770.002020-06-082020-06-08
7851ถนนหลานหลวง สะพานจตุรภักรังสฤษดิ์ ถนนพิษณุโลกดุสิตสายหลัก445.0028.0017.80แอสฟัลต์5.005.005.20กระเบื้องกระเบื้อง12460.007921.004539.002020-06-082020-06-08
7952ถนนอำนวยสงคราม ถนนสามเสน ถนนพระรามที่ 5ดุสิตสายรอง1240.0020.0012.00แอสฟัลต์4.004.004.00กระเบื้องกระเบื้อง24800.0014880.009920.002020-06-082020-06-08
8053ถนนอู่ทองนอก ถนนสามเสน ถนนราชสีมาดุสิตโครงข่ายฯ370.0019.4012.00แอสฟัลต์4.003.703.70กระเบื้องกระเบื้อง7178.004440.002738.002020-06-082020-06-08
8154ถนนอู่ทองใน ถนนราชวิถี ลานพระบรมรูปทรงม้าดุสิตโครงข่ายฯ570.0019.1013.60แอสฟัลต์6.003.002.50อินเตอร์ล๊อคอินเตอร์ล๊อค10887.007752.003135.002020-06-082020-06-08
8255ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ถนนประชาราษฎร์สาย 2 สุดเขตกรุงเทพมหานครบางซื่อสายรอง3545.0025.0019.00ค.ส.ล.6.003.003.00กระเบื้องกระเบื้อง88625.0067355.0021270.002020-06-082020-06-08
8356ถนนเตชะวณิช สะพานสูงบางซื่อ สะพานนิยมนฤนารถบางซื่อสายรอง644.0020.5012.00แอสฟัลต์/ค.ส.ล.4.003.704.80กระเบื้องอินเตอร์ล๊อค/กระเบื้อง13202.007728.005474.002020-06-082020-06-08
8457ถนนเทอดดำริ สะพานสูงบางซื่อ สะพานปูนซีเมนต์ไทย 1 (สะพานดำ)บางซื่อสายรอง790.0013.007.00ค.ส.ล.2.003.003.00กระเบื้องกระเบื้อง10270.005530.004740.002020-06-082020-06-08
8558ถนนประชาชื่น ถนนประชาราษฎร์สาย 2 สะพานข้ามคลองบางเขนบางซื่อสายรอง5700.0023.5014.00ค.ส.ล.4.004.005.50กระเบื้องไหล่ทาง/คูระบายน้ำ133950.0079800.0054150.002020-06-082020-06-08
8659ถนนประชาราษฎร์สาย 1 สะพานพิบูลย์สงคราม ถนนประชาราษฎร์สาย 2บางซื่อสายรอง696.0026.0018.00ค.ส.ล.6.004.004.00กระเบื้องกระเบื้อง18096.0012528.005568.002020-06-082020-06-08
8759ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ถนนประชาราษฎร์สาย 2 สะพานข้ามคลองซุง บางซื่อสายรอง1850.0026.0018.00ค.ส.ล.6.004.004.00กระเบื้องกระเบื้อง48100.0033300.0014800.002020-06-082020-06-08
8860ถนนประชาราษฎร์สาย 2 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานสูงบางซื่อบางซื่อสายรอง1778.0025.0017.00ค.ส.ล.6.004.004.00กระเบื้องกระเบื้อง44450.0030226.0014224.002020-06-082020-06-08
8961ถนนพิบูลสงครามสะพานข้ามคลองซุงสุดเขตกรุงเทพมหานครบางซื่อสายรอง1440.0020.5013.00ค.ส.ล.6.003.504.00กระเบื้อง/อินเตอร์ล๊อคกระเบื้อง/อินเตอร์ล๊อค29520.0018720.0010800.002020-06-082020-06-08
9062ถนนรัชดาภิเษก ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ถนนประชาชื่นบางซื่อสายหลัก1200.0040.0027.20ค.ส.ล.8.003.903.90อินเตอร์ล๊อคอินเตอร์ล๊อค48000.0032640.009360.002020-06-082020-06-08
9163ถนนวงศ์สว่าง สะพานพระราม 7 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรีบางซื่อสายรอง2000.0026.0018.00ค.ส.ล.6.004.004.00กระเบื้องกระเบื้อง52000.0036000.0016000.002020-06-082020-06-08
9264ถนนกำแพงเพชร 5 สะพานข้ามคลองสามเสน ถนนพระรามที่ 6(แยกกำแพงเพชร)พญาไทสายรอง2709.0014.0012.00แอสฟัลต์2.000.002.00 -อินเตอร์ล๊อค37926.0032508.005418.002020-06-082020-06-08
9365ถนนเชื่อมถนนพหลโยธินกับถนนวิภาวดีรังสิต (ซอยกาญจนคม) ถนนพหลโยธิน ซอยกาญจนาคมพญาไทโครงข่ายฯ207.0025.7020.70ค.ส.ล.2.003.501.50กระเบื้องกระเบื้อง5319.904284.901035.002020-06-082020-06-08
9465ถนนเชื่อมถนนพหลโยธินกับถนนวิภาวดีรังสิต (ซอยกาญจนคม) ซอยกาญจนาคม ถนนวิภาวดีรังสิตพญาไทโครงข่ายฯ103.5015.1015.10ค.ส.ล.2.000.000.00 - -1562.851562.850.002020-06-082020-06-08
9566ถนนดินแดง สะพานข้ามคลองสามเสน ถนนวิภาวดีรังสิตพญาไทสายหลัก480.0033.5027.50แอสฟัลต์6.003.003.00กระเบื้องกระเบื้อง16080.0013200.002880.002020-06-082020-06-08
9667ถนนนครไชยศรี ถนนพระรามที่ 6 ถนนกำแพงเพชร 5พญาไทสายรอง200.0015.5010.50ค.ส.ล.4.002.502.50กระเบื้องกระเบื้อง3100.002100.001000.002020-06-082020-06-08
9768ถนนประดิพัทธ์ ถนนพหลโยธิน ถนนพระรามที่ 6พญาไทสายรอง1074.0022.0015.00แอสฟัลต์4.003.503.50กระเบื้องกระเบื้อง23628.0016110.007518.002020-06-082020-06-08
9868ถนนประดิพัทธ์ ถนนพระรามที่ 6 ถนนกำแพงเพชร 5พญาไทสายรอง294.0021.0015.00แอสฟัลต์4.003.502.50กระเบื้องอินเตอร์ล๊อค6174.004410.001764.002020-06-082020-06-08
9969ถนนพระรามที่ 6 สะพานข้ามคลองสามเสน ถนนประดิพัทธ์พญาไทสายหลัก2708.0030.0018.00แอสฟัลต์/ค.ส.ล.6.006.00กระเบื้องกระเบื้อง81240.0048744.0032496.002020-06-082020-06-08
10069ถนนพระรามที่ 6 ถนนประดิพัทธ์ ทางลอดทางรถไฟพญาไทสายหลัก590.0030.0018.00แอสฟัลต์/ค.ส.ล.6.006.00กระเบื้องกระเบื้อง17700.0010620.007080.002020-06-082020-06-08
10170ถนนพหลโยธิน สะพานข้ามคลองสามเสน สะพานข้ามคลองบางซื่อพญาไทสายหลัก3655.0024.0018.00แอสฟัลต์3.003.00กระเบื้องกระเบื้อง87720.0065790.0021930.002020-06-082020-06-08
10271ถนนย่านสินค้าพหลโยธิน ถนนกำแพงเพชร ถนนพระรามที่ 6พญาไทโครงข่ายฯ350.0017.0013.20แอสฟัลต์4.001.901.90กระเบื้องกระเบื้อง5950.004620.001330.002020-06-082020-06-08
10372ถนนเศรษฐศิริ 1 ถนนพระรามที่ 6 ถนนกำแพงเพชร 5พญาไทโครงข่ายฯ243.0014.009.00แอสฟัลต์2.002.502.50กระเบื้องกระเบื้อง3402.002187.001215.002020-06-082020-06-08
10473ถนนเศรษฐศิริ 2 ถนนพระรามที่ 6 ถนนกำแพงเพชร 5พญาไทโครงข่ายฯ248.0013.409.00แอสฟัลต์2.002.002.40กระเบื้องกระเบื้อง3323.202232.001091.202020-06-082020-06-08
10574ถนนสาลีรัฐวิภาค ถนนพหลโยธิน ถนนสุทธิสารวินิจฉัยพญาไทโครงข่ายฯ165.0026.0021.00แอสฟัลต์6.002.502.50กระเบื้องกระเบื้อง4290.003465.00825.002020-06-082020-06-08
10675ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดีรังสิตพญาไทสายรอง1420.0014.009.00แอสฟัลต์4.002.502.50กระเบื้องกระเบื้อง19880.0012780.007100.002020-06-082020-06-08
10776ถนนกำแพงเพชร 5 ถนนพระรามที่ 6 ถนนศรีอยุธยาราชเทวีสายรอง416.0016.0014.00แอสฟัลต์2.001.001.00กระเบื้อง-6656.005824.00832.002020-06-082020-06-08
10876ถนนกำแพงเพชร 5 ถนนศรีอยุธยา สะพานข้ามคลองสามเสนราชเทวีสายรอง1350.0016.0014.00แอสฟัลต์2.001.001.00แอสฟัลต์กระเบื้อง21600.0018900.002700.002020-06-082020-06-08
10977ถนนกำแพงเพชร 7 ถนนนิคมมักกะสัน ถนนอโศก-ดินแดง (รฟท.)ราชเทวีสายรอง950.0015.0013.00แอสฟัลต์4.000.000.00--14250.0012350.000.002020-06-082020-06-08
11078ถนนจารุรัตน์ ถนนเพชรบุรี ถนนนิคมมักกะสันราชเทวีสายรอง483.0013.0010.30ค.ส.ล.2.001.501.20อินเตอร์ล๊อคอินเตอร์ล๊อค6279.004974.901304.102020-06-082020-06-08
11179ถนนชิดลม สะพานชิดลม (คลองแสนแสบ) ถนนเพชรบุรีราชเทวีสายรอง65.0014.009.00แอสฟัลต์4.002.502.50อินเตอร์ล๊อคอินเตอร์ล๊อค910.00585.00325.002020-06-082020-06-08
11280ถนนใต้ทางด่วนเฉลิมมหานคร ถนนดินแดง ถนนจตุรทิศราชเทวีโครงข่ายฯ792.0016.0012.00แอสฟัลต์2.003.000.00กระเบื้อง-12672.009504.002376.002020-06-082020-06-08
11381ถนนนานาเหนือ ถนนเพชรบุรี สะพานมิตรสัมพันธ์ 1 (คลองแสนแสบ)ราชเทวีสายรอง190.0014.009.00แอสฟัลต์4.002.502.50กระเบื้องกระเบื้อง2660.001710.00950.002020-06-082020-06-08
11482ถนนนิคมมักกะสัน ถนนเพชรบุรี ถนนราชปรารภราชเทวีโครงข่ายฯ1350.0018.0014.00ค.ส.ล.4.002.501.50กระเบื้องกระเบื้อง/อินเตอร์ล๊อค24300.0018900.005400.002020-06-082020-06-08
11583ถนนบรรทัดทอง สะพานเจริญผล ถนนเพชรบุรีราชเทวีสายรอง580.0020.0014.00แอสฟัลต์4.003.003.00กระเบื้องกระเบื้อง11600.008120.003480.002020-06-082020-06-08
11684ถนนพญาไท สะพานเฉลิมหล้า 56 (หัวช้าง) ถนนเพชรบุรีราชเทวีสายหลัก500.0035.2528.05แอสฟัลต์7.003.603.60กระเบื้องกระเบื้อง17625.0014025.003600.002020-06-082020-06-08
11784ถนนพญาไท ถนนเพชรบุรี ถนนศรีอยุธยาราชเทวีสายหลัก600.0032.0025.50แอสฟัลต์8.002.504.00กระเบื้องกระเบื้อง19200.0015300.003900.002020-06-082020-06-08
11884ถนนพญาไท ถนนศรีอยุธยา อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิราชเทวีสายหลัก750.0036.0026.00แอสฟัลต์8.004.505.50กระเบื้องกระเบื้อง27000.0019500.007500.002020-06-082020-06-08
11985ถนนพระรามที่ 6 สะพานข้ามคลองแสนแสบ ถนนเพชรบุรีราชเทวีสายหลัก543.0019.7014.30ค.ส.ล.6.002.802.60กระเบื้องกระเบื้อง10697.107764.902932.202020-06-082020-06-08
12085ถนนพระรามที่ 6 ถนนเพชรบุรี ถนนศรีอยุธยาราชเทวีสายหลัก630.0040.0028.00แอสฟัลต์8.006.006.00อินเตอร์ล๊อคอินเตอร์ล๊อค25200.0017640.007560.002020-06-082020-06-08
12185ถนนพระรามที่ 6 ถนนศรีอยุธยา สี่แยกตึกชัยราชเทวีสายหลัก895.5040.0028.00แอสฟัลต์8.004.504.50อินเตอร์ล๊อคอินเตอร์ล๊อค35820.0025074.008059.502020-06-082020-06-08
12285ถนนพระรามที่ 6 สี่แยกตึกชัย สะพานข้ามคลองสามเสนราชเทวีสายหลัก357.0041.7035.80ค.ส.ล.6.002.903.00อินเตอร์ล๊อคอินเตอร์ล๊อค14886.9012780.602106.302020-06-082020-06-08
12386ถนนพหลโยธิน อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สะพนข้ามคลองสามเสนราชเทวีสายหลัก45.0024.0018.00แอสฟัลต์6.003.003.00กระเบื้องกระเบื้อง1080.00810.00270.002020-06-082020-06-08
12487ถนนเพชรบุรี ทางรถไฟ ถนนพระรามที่ 6ราชเทวีสายหลัก241.0034.0021.00แอสฟัลต์7.004.004.50อินเตอร์ล๊อคอินเตอร์ล๊อค8194.005061.002048.502020-06-082020-06-08
12587ถนนเพชรบุรี ถนนพระรามที่ 6 ถนนพญาไทราชเทวีสายหลัก940.0032.0021.00แอสฟัลต์7.004.004.50อินเตอร์ล๊อคอินเตอร์ล๊อค30080.0019740.007990.002020-06-082020-06-08
12687ถนนเพชรบุรี ถนนพญาไท ถนนราชปรารภราชเทวีสายหลัก1330.0036.0021.00แอสฟัลต์7.006.005.00อินเตอร์ล๊อคอินเตอร์ล๊อค47880.0027930.0014630.002020-06-082020-06-08
12787ถนนเพชรบุรี ถนนราชปรารภ ถนนนิคมมักกะสันราชเทวีสายหลัก1400.0036.0021.00แอสฟัลต์7.004.504.50กระเบื้อง/อินเตอร์ล๊อคกระเบื้อง/อินเตอร์ล๊อค50400.0029400.0012600.002020-06-082020-06-08
12887ถนนเพชรบุรี ถนนนิคมมักกะสัน ถนนอโศก-ดินแดงราชเทวีสายหลัก1032.0030.0021.00แอสฟัลต์7.004.504.50กระเบื้อง/อินเตอร์ล๊อคกระเบื้อง/อินเตอร์ล๊อค30960.0021672.009288.002020-06-082020-06-08
12988ถนนโยธี ถนนพญาไท ถนนพระรามที่ 6ราชเทวีโครงข่ายฯ1050.0016.308.30แอสฟัลต์4.004.004.00กระเบื้องกระเบื้อง17115.008715.008400.002020-06-082020-06-08
13089ถนนรางน้ำ ถนนพญาไท ถนนราชปรารภราชเทวีโครงข่ายฯ688.0020.0011.70ค.ส.ล.4.003.804.50กระเบื้อง/อินเตอร์ล๊อคกระเบื้อง/อินเตอร์ล๊อค13760.008049.605710.402020-06-082020-06-08
13190ถนนราชดำริ สะพานเฉลิมโลก ถนนเพชรบุรี (แยกประตูน้ำ)ราชเทวีสายหลัก45.0024.0018.00แอสฟัลต์4.003.003.00กระเบื้องกระเบื้อง1080.00810.00270.002020-06-082020-06-08
13291ถนนราชปรารภ ถนนพชรบุรี ถนนศรีอยุธยาราชเทวีสายหลัก501.0023.0018.00แอสฟัลต์4.002.002.00อินเตอร์ล๊อคกระเบื้อง11523.009018.002004.002020-06-082020-06-08
13391ถนนราชปรารภ ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถี (สามเหลี่ยมดินแดง)ราชเทวีสายหลัก777.0032.0020.00แอสฟัลต์4.006.505.50กระเบื้องกระเบื้อง24864.0015540.009324.002020-06-082020-06-08
13492ถนนราชวิถี ถนนราชปรารภ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิราชเทวีสายหลัก489.0028.6018.90แอสฟัลต์6.005.004.70กระเบื้องอินเตอร์ล๊อค13985.409242.104743.302020-06-082020-06-08
13592ถนนราชวิถี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถนนพระรามที่ 6ราชเทวีสายหลัก1074.0026.0020.00ค.ส.ล.6.003.003.00อินเตอร์ล๊อค/กระเบื้องอินเตอร์ล๊อค/กระเบื้อง27924.0021480.006444.002020-06-082020-06-08
13692ถนนราชวิถี ถนนพระรามที่ 6 ทางรถไฟราชเทวีสายหลัก250.0026.0020.00ค.ส.ล.6.003.003.00อินเตอร์ล๊อคอินเตอร์ล๊อค6500.005000.001500.002020-06-082020-06-08
13793ถนนวิทยุ สะพานวิทยุ ถนนเพชรบุรีราชเทวีสายรอง120.0014.009.00แอสฟัลต์4.002.502.50กระเบื้องกระเบื้อง1680.001080.00600.002020-06-082020-06-08
13894ถนนศรีอยุธยา ถนนราชปรารภ ถนนพญาไทราชเทวีสายหลัก840.0036.6028.00แอสฟัลต์8.004.004.00กระเบื้องกระเบื้อง30744.0023520.006720.002020-06-082020-06-08
13994ถนนศรีอยุธยา ถนนพญาไท ถนนกำแพงเพชร 5ราชเทวีสายหลัก1470.0036.0028.00แอสฟัลต์8.004.004.00อินเตอร์ล๊อคอินเตอร์ล๊อค52920.0041160.0011760.002020-06-082020-06-08
14095ถนนอโศก สะพานมิตสัมพันธ์ 2 (คลองแสนแสบ) ถนนเพชรบุรีราชเทวีสายรอง95.0020.5014.00แอสฟัลต์4.003.503.00กระเบื้องกระเบื้อง1947.501330.00617.502020-06-082020-06-08
14196ถนนอโศก-ดินแดง สะพานข้ามคลองสามเสน ถนนเพชรบุรีราชเทวีสายหลัก750.0034.5028.50ค.ส.ล.8.003.003.00กระเบื้องกระเบื้อง25875.0021375.004500.002020-06-082020-06-08
14297ถนนกำแพงเพชร 6 สะพานข้ามคลองบางเขน สะพานข้ามคลองวัดหลักสี่หลักสี่สายรอง4418.0015.0014.00แอสฟัลต์4.001.000.00แอสฟัลต์/อินเตอร์ล๊อค -66270.0061852.004418.002020-06-082020-06-08
14398ถนนงามวงศ์วาน สะพานข้ามคลองบางเขน คลองประปาหลักสี่สายหลัก363.0040.0027.50ค.ส.ล.6.004.004.00อินเตอร์ล๊อคอินเตอร์ล๊อค14520.009982.502904.002020-06-082020-06-08
14499ถนนประชาชื่น สะพานข้ามคลองบางเขน ถนนแจ้งวัฒนะ ( สุดเขต กทม.)หลักสี่สายรอง5265.0023.5014.00ค.ส.ล.4.004.005.50กระเบื้องชานดิน/กระเบื้อง123727.5073710.0050017.502020-06-082020-06-08
145100ถนนกำแพงเพชร 7ถนนรัชดาภิเษกคลองแสนแสบ--------------2020-06-082020-06-08
146101ถนนทองหล่อ (สุขุมวิท 55)ถนนเพชรบุรีคลองแสนแสบ--------------2020-06-082020-06-08
147102ถนนเทอดพระเกียรติ (ถนนวัฒนธรรม)ถนนพระราม 9ถนนเทียนร่วมมิตร--------------2020-06-082020-06-08
148103ถนนเทียนร่วมมิตรถนนรัชดาภิเษกถนนประชาอุทิศ--------------2020-06-082020-06-08
149104ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญถนนรัชดาภิเษกซอยรัชดาภิเษก 18--------------2020-06-082020-06-08
150105ถนนประชาอุทิศถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญคลองลาดพร้าว--------------2020-06-082020-06-08
151106ถนนประดิษฐ์มนูธรรมคลองลาดพร้าวซอยศูนย์วิจัย 4--------------2020-06-082020-06-08
152107ถนนพระราม 9ถนนรัชดาภิเษกคลองแสนแสบ--------------2020-06-082020-06-08
153108ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ถนนรัชดาภิเษกคลองแสนแสบ--------------2020-06-082020-06-08
154109ถนนรัชดาภิเษกคลองแสนแสบคลองน้ำแก้ว--------------2020-06-082020-06-08
155110ถนนลาดพร้าวคลองน้ำแก้วคลองลาดพร้าวห้วยขวางสายหลัก1030.0036.1028.00ค.ส.ล4.303.80กระเบื้องกระเบื้อง37183.0028840.008343.002020-06-082020-06-08
156111ถนนเลียบคลองบางกะปิ (ถนนเพชรอุทัย)เพชรบุรีตัดใหม่ถนนพระราม 9--------------2020-06-082020-06-08
157112ถนนเลียบคลองแสนแสบ(ถนนเพชรพระราม)เพชรบุรีตัดใหม่ถนนพระราม 9--------------2020-06-082020-06-08
158113ถนนสุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์)คลองแสนแสบถนนเพชรบุรี--------------2020-06-082020-06-08
159114ถนนสุทธิสารวินิจฉัยถนนรัชดาภิเษกคลองลาดพร้าว--------------2020-06-082020-06-08
160115ถนนราชดำเนินนอกสะพานผ่านฟ้าลีลาศถนนวิสุทธิกษัตริย์ป้อมปราบ ฯสายหลัก436.0059.1034.00แอสฟัลต์9.003.201.90กระเบื้องกระเบื้อง25767.6014824.002223.602020-06-082020-06-08
161115ถนนราชดำเนินนอกถนนวิสุทธิกษัตริย์สะพานมัฆวาฬรังสรรค์ป้อมปราบ ฯสายหลัก487.0060.0034.00แอสฟัลต์9.003.003.00กระเบื้องกระเบื้อง29220.0016558.002922.002020-06-082020-06-08
162116ถนนวรจักรถนนเจริญกรุงถนนหลวงป้อมปราบ ฯสายหลัก471.0023.8017.80แอสฟัลต์4.003.003.00กระเบื้องกระเบื้อง11209.808383.802826.002020-06-082020-06-08
163116ถนนวรจักรถนนหลวงถนนบำรุงเมืองป้อมปราบ ฯสายหลัก775.0023.8017.80แอสฟัลต์4.003.003.00กระเบื้องกระเบื้อง18445.0013795.004650.002020-06-082020-06-08
164117ถนนสันติภาพถนนกรุงเกษมถนนพลับพลาไชยป้อมปราบ ฯสายรอง549.0016.0011.00แอสฟัลต์4.002.452.45กระเบื้องกระเบื้อง8784.006039.002690.102020-06-082020-06-08
165118ถนนเสือป่าถนนเจริญกรุงถนนหลวงป้อมปราบ ฯสายรอง443.0022.2011.95แอสฟัลต์4.006.104.15กระเบื้องกระเบื้อง9834.605293.854540.752020-06-082020-06-08
166119ถนนหลวงคลองโอ่งอ่างถนนกรุงเกษมป้อมปราบ ฯสายรอง1159.0021.2011.10แอสฟัลต์4.005.105.00กระเบื้องกระเบื้อง24570.8012864.9011705.902020-06-082020-06-08
167120ถนนหลานหลวงถนนราชดำเนินนอกถนนจักรพรรดิพงษ์ป้อมปราบ ฯสายหลัก455.0024.9016.90แอสฟัลต์5.004.004.00กระเบื้องกระเบื้อง11329.507689.503640.002020-06-082020-06-08
168120ถนนหลานหลวงถนนจักรพรรดิพงษ์ถนนพะเนียงป้อมปราบ ฯสายหลัก320.0025.2016.90แอสฟัลต์5.004.304.00กระเบื้องกระเบื้อง8064.005408.002656.002020-06-082020-06-08
169120ถนนหลานหลวงถนนพะเนียงถนนกรุงเกษมป้อมปราบ ฯสายหลัก360.0024.7016.10แอสฟัลต์5.004.304.30กระเบื้องกระเบื้อง8892.005796.003096.002020-06-082020-06-08
170121ถนนจักรพรรดิพงษ์ถนนบำรุงเมืองถนนราชดำเนินนอกป้อมปราบฯสายหลัก937.0024.5016.50แอสฟัลต์4.004.004.00กระเบื้องกระเบื้อง22956.5015460.507496.002020-06-082020-06-08
171122ถนนเจริญกรุงคลองโอ่งอ่างถนนพระรามที่ 4ป้อมปราบฯสายหลัก2100.00แอสฟัลต์4.003.00-กระเบื้อง-0.000.00#VALUE!2020-06-082020-06-08
172123ถนนดำรงค์รักษ์ถนนกรุงเกษมถนนบริพัตร์ป้อมปราบฯสายรอง1304.0015.509.00แอสฟัลต์3.003.503.00กระเบื้องกระเบื้อง20212.0011736.008476.002020-06-082020-06-08
173124ถนนนครสวรรค์สะพานเทวกรรมรังรักษ์ถนนจักรพรรดิพงษ์ป้อมปราบฯสายรอง400.0018.5012.50แอสฟัลต์4.003.003.00กระเบื้องกระเบื้อง7400.005000.002400.002020-06-082020-06-08
174124ถนนนครสวรรค์ถนนจักรพรรดิพงษ์ถนนราชดำเนินนอกป้อมปราบฯสายรอง440.0018.5012.50แอสฟัลต์4.003.003.00กระเบื้องกระเบื้อง8140.005500.002640.002020-06-082020-06-08
175125ถนนบริพัตรถนนดำรงค์รักษ์ถนนบำรุงเมืองป้อมปราบฯสายรอง346.0014.5010.10แอสฟัลต์3.002.402.00กระเบื้องกระเบื้อง5017.003494.601522.402020-06-082020-06-08
176125ถนนบริพัตรถนนบำรุงเมืองถนนหลวงป้อมปราบฯสายรอง366.0014.209.90แอสฟัลต์3.002.302.00กระเบื้องกระเบื้อง5197.203623.401573.802020-06-082020-06-08
177125ถนนบริพัตรถนนหลวงถนนเจริญกรุงป้อมปราบฯสายรอง233.0014.0010.20ค.ส.ล3.002.001.80กระเบื้องกระเบื้อง3262.002376.60885.402020-06-082020-06-08
178126ถนนบำรุงเมืองคลองโอ่งอ่างสะพานกษัตริย์ศึกป้อมปราบฯสายรอง240.0017.4012.00แอสฟัลต์4.003.002.40กระเบื้องกระเบื้อง4176.002880.001296.002020-06-082020-06-08
179127ถนนพลับพลาไชยถนนเจริญกรุงถนนหลวงป้อมปราบฯสายรอง471.0022.2013.90แอสฟัลต์4.003.904.40กระเบื้องกระเบื้อง10456.206546.903909.302020-06-082020-06-08
180127ถนนพลับพลาไชยถนนหลวงถนนบำรุงเมืองป้อมปราบฯสายรอง547.0021.6515.15แอสฟัลต์4.002.803.70กระเบื้องกระเบื้อง11842.558287.053555.502020-06-082020-06-08
181128ถนนมิตรพันธ์ถนนหลวงถนนเจริญกรุงป้อมปราบฯสายรอง691.0015.9012.00แอสฟัลต์4.001.902.00กระเบื้องกระเบื้อง10986.908292.002694.902020-06-082020-06-08
182129ถนนไมตรีจิตต์ถนนหลวงพระรามที่ 4ป้อมปราบฯสายรอง629.0016.1012.20แอสฟัลต์4.001.902.00กระเบื้องกระเบื้อง10126.907673.802453.102020-06-082020-06-08
183130ถนนยุคล 2ถนนบำรุงเมืองถนนหลวงป้อมปราบฯสายรอง443.0019.8012.80แอสฟัลต์4.003.003.00กระเบื้องกระเบื้อง8771.405670.402658.002020-06-082020-06-08
184131ถนนกรุงเกษมถนนราชดำเนินนอกถนนนครสวรรค์ป้อมปราบฯสายรอง499.0021.5015.00แอสฟัลต์4.003.503.00กระเบื้องกระเบื้อง10728.507485.003243.502020-06-082020-06-08
185131ถนนกรุงเกษมถนนนครสวรรค์ถนนหลานหลวงป้อมปราบฯสายรอง540.0021.7015.00แอสฟัลต์4.003.003.70กระเบื้องกระเบื้อง11718.008100.003618.002020-06-082020-06-08
186131ถนนกรุงเกษมถนนหลานหลวงถนนบำรุงเมืองป้อมปราบฯสายรอง900.0023.2513.20แอสฟัลต์4.003.256.80กระเบื้องกระเบื้อง20925.0011880.009045.002020-06-082020-06-08
187131ถนนกรุงเกษมถนนบำรุงเมืองถนนหลวงป้อมปราบฯสายรอง379.0020.9013.00แอสฟัลต์4.002.705.20กระเบื้องกระเบื้อง7921.104927.002994.102020-06-082020-06-08
188131ถนนกรุงเกษมถนนหลวงถนนสันติภาพป้อมปราบฯสายรอง430.0019.1011.50แอสฟัลต์4.003.004.60กระเบื้องกระเบื้อง8213.004945.003268.002020-06-082020-06-08
189131ถนนกรุงเกษมถนนสันติภาพถนนพระรามที่ 4ป้อมปราบฯสายรอง850.0019.1011.50แอสฟัลต์4.003.004.60กระเบื้องกระเบื้อง16235.009775.006460.002020-06-082020-06-08ตาราง : 4.3 ข้อมูลถนน ตรอก ซอย เป้าหมายทั้งหมด (ในความรับผิดชอบของศูนย์ 3 ส่วน 1 สนย.)

หน่วยงาน : สำนักการโยธา

คำอธิบายตาราง :

idi_droad_soif_fromt_tod_distirctt_typel_lengthway_widetraffic_surface_lengthshape_surfacetraffic_lanewide_of_left_pavementwide_of_right_pavementsidewalk_left_pavementsidewalk_right_pavementroad_areaway_areapavement_areaadddateupdatedate
11ซอยสุขุมวิท 22 (ซอยสายน้ำทิพย์)ถนนสุขุมวิทถนนพระรามที่ 4คลองเตยโครงข่ายฯ1578.0011.007.50ค.ส.ล.-1.502.00ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง17358.0011835.005523.002020-06-082020-06-08
22ซอยสุขุมวิท 26 (ซอยอารีย์)ถนนสุขุมวิทถนนพระรามที่ 4คลองเตยโครงข่ายฯ1327.0011.408.00แอสฟัลต์-1.801.50ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง15127.8010616.004379.102020-06-082020-06-08
33ซอยสุขุมวิท 42 (ซอยกล้วยน้ำไท)ถนนสุขุมวิทถนนทางรถไฟสายปากน้ำเก่าคลองเตยสายรอง1100.0020.5011.50ค.ส.ล.-2.402.00ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง22550.0012650.004840.002020-06-082020-06-08
44ซอยสุขุมวิท 50 (ซอยเกษมสุวรรณ)ถนนสุขุมวิทถนนทางรถไฟสายปากน้ำเก่าคลองเตยโครงข่ายฯ1400.009.506.00แอสฟัลต์-2.001.50ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง13300.008400.004900.002020-06-082020-06-08
55ถนน ณ ระนองห้าแยก ณ ระนองคลังน้ำมันเชลล์คลองเตยสายรอง1100.0016.007.00ค.ส.ล.-1.201.40ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง17600.007700.002860.002020-06-082020-06-08
66ถนนเกษมราษฏร์ถนนพระรามที่ 4ถนนอาจณรงค์คลองเตยสายรอง530.0038.1026.00ค.ส.ล.-2.102.10ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง20193.0013780.002226.002020-06-082020-06-08
77ถนนเชื้อเพลิงตะวันออกถนนเชื้อเพลิงตะวันตกถนนพระรามที่ 3คลองเตยโครงข่ายฯ724.008.005.00ค.ส.ล.-2.001.00ไหล่ทางเดินไหล่ทางเดิน5792.003620.002172.002020-06-082020-06-08
88ถนนดวงพิทักษ์ถนนสุขุมวิทถนนพระรามที่ 4คลองเตยโครงข่ายฯ2200.0013.007.00แอสฟัลต์-1.200.00อินเตอร์ล็อคไหล่ทางเดิน28600.0015400.002640.002020-06-082020-06-08
99ถนนทางรถไฟสายปากน้ำเก่าถนนพระรามที่ 4ทางรถไฟสายท่าเรือคลองเตยโครงข่ายฯ4100.0014.007.00ค.ส.ล.แอสฟัลต์-3.004.00อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค57400.0028700.0028700.002020-06-082020-06-08
1010ถนนท่าเรือถนนอาจณรงค์การท่าเรือแห่งประเทศไทยคลองเตยสายรอง720.0031.1523.40ค.ส.ล.-2.752.60คอนกรีตตีเส้นอินเตอร์ล็อค22428.0016848.003852.002020-06-082020-06-08
1111ถนนพระรามที่ 3ทางรถไฟสายท่าเรือห้าแยก ณ ระนองคลองเตยสายหลัก650.0050.0014.00ค.ส.ล.-12.0012.00อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค32500.009100.0015600.002020-06-082020-06-08
1212ถนนพระรามที่ 4ถนนทางรถไฟช่องนนทรีถนนสุขมวิทคลองเตยสายหลัก4560.0030.0017.00แอสฟัลต์-4.004.00ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง136800.0077520.0036480.002020-06-082020-06-08
1313ถนนรัชดาภิเษกห้าแยก ณ ระนองถนนสุขุมวิทคลองเตยสายหลัก2100.0040.0022.00ค.ส.ล.-3.503.50ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง84000.0046200.0014700.002020-06-082020-06-08
1414ถนนสุขุมวิทถนนทางรถไฟช่องนนทรีซอยสุขุมวิท 52คลองเตยสายหลัก7296.0031.0022.10แอสฟัลต์-4.404.40ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง226176.00161241.6064204.802020-06-082020-06-08
1515ถนนสุขุมวิท 40 (บ้านกล้วยใต้)ถนนสุขุมวิทถนนพระรามที่ 4คลองเตยโครงข่ายฯ997.0013.305.30แอสฟัลต์-0.701.30ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง13260.105284.101994.002020-06-082020-06-08
1616ถนนสุนทรโกษาถนนพระรามที่ 4ถนนเกษมราษฎร์คลองเตยสายรอง1100.0031.2523.00ค.ส.ล.-2.752.60อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค34375.0025300.005885.002020-06-082020-06-08
1717ถนนอาจณรงค์ถนนเกษมราษฎร์สะพานข้ามคลองพระโขนงคลองเตยสายรอง900.0019.2014.00แอสฟัลต์-3.202.00ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง17280.0012600.004680.002020-06-082020-06-08
1818ถนนเชื่อมซอยลาซาล - แบริ่งถนนสุขุมวิท 105สุดเขตรับผิดชอบของ กทม.บางนาโครงข่ายฯ900.0022.5014.00ค.ส.ล.4.003.003.00อินเตอร์ล๊อคอินเตอร์ล๊อค20250.0012600.005400.002020-06-082020-06-08
1919ถนนทางรถไฟสายปากน้ำเก่าคลองบางอ้อสุดเขตรับผิดชอบของ กทม.บางนาโครงข่ายฯ2036.0010.707.00ค.ส.ล.,แอสฟัลต์2.002.101.60อินเตอร์ล๊อคอินเตอร์ล๊อค21785.2014252.007533.202020-06-082020-06-08
2020ถนนสรรพาวุธสี่แยกบางนาแม่น้ำเจ้าพระยาบางนาสายรอง2150.0030.0015.00ค.ส.ล.6.003.003.00กระเบื้องซีเมนต์ค.ส.ล.64500.0032250.0012900.002020-06-082020-06-08
2121ถนนสุขุมวิทถนนสุขุมวิท 101/1สุดเขตรับผิดชอบของ กทม.บางนาสายหลัก1309.0030.0022.00แอสฟัลต์6.002.002.00กระเบื้องซีเมนต์กระเบื้องซีเมนต์39270.0028798.005236.002020-06-082020-06-08
2222ถนนสุขุมวิท 103 (ซอยอุดมสุข)ถนนสุขุมวิทคลองเคล็ดบางนาสายรอง3584.0024.0015.00ค.ส.ล.,แอสฟัลต์4.003.003.00อินเตอร์ล๊อค, กระเบื้องซีเมนต์อินเตอร์ล๊อค, กระเบื้องซีเมนต์86016.0053760.0021504.002020-06-082020-06-08
2323ถนนสุขุมวิท 105 (ซอยลาซาล)ถนนสุขุมวิทถนนศรีนครินทร์บางนาโครงข่ายฯ4683.0019.5010.00ค.ส.ล.4.001.501.50อินเตอร์ล๊อค, กระเบื้องซีเมนต์อินเตอร์ล๊อค, กระเบื้องซีเมนต์91318.5046830.0014049.002020-06-082020-06-08
2424ถนนสุขุมวิท 107ถนนสุขุมวิทสุดเขตรับผิดชอบของ กทม.บางนาโครงข่ายฯ192.0011.506.00ค.ส.ล.4.001.501.50กระเบื้องซีเมนต์กระเบื้องซีเมนต์2208.001152.00576.002020-06-082020-06-08
2525ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9ถนนศรีนครินทร์ถนนสุขุมวิท 77 (ซอยอ่อนนุช)ประเวศสายรอง8500.0024.0015.00ค.ส.ล.4.003.003.00อินเตอร์ล๊อค, กระเบื้องอินเตอร์ล๊อค, กระเบื้อง204000.00127500.0051000.002020-06-082020-06-08
2626ถนนทางเข้าสวนหลวง ร.9ถนนศรีนครินทร์สวนหลวง ร.9ประเวศสายรอง1206.0021.2014.20ค.ส.ล.6.003.503.50กระเบื้องกระเบื้อง25567.2017125.208442.002020-06-082020-06-08
2727ถนนพัฒนาการคลองบึงบ้านม้าถนนสุขุมวิท 77 (ซอยอ่อนนุช)ประเวศสายรอง1870.0030.0015.00ค.ส.ล.6.003.503.50กระเบื้อง, ตัวหนอนอินเตอร์ล็อค56100.0028050.0013090.002020-06-082020-06-08
2828ถนนศรีนครินทร์คลองตาสาดถนนศรีนครินทร์ กม.10ประเวศสายหลัก3700.0030.7022.00ค.ส.ล.8.003.003.00กระเบื้องกระเบื้อง113590.0081400.0022200.002020-06-082020-06-08
2929ถนนสุขาภิบาล 2 ถนนสุขุมวิท 77 (ซอยอ่อนนุช)ถนนวงแหวนตะวันออกประเวศสายรอง3700.0024.007.00แอสฟัลต์2.001.501.50แอสฟัลต์แอสฟัลต์88800.0025900.0011100.002020-06-082020-06-08
3030ถนนสุขุมวิท 103 (ซอยอุดมสุข)คลองเคล็ดถนนศรีนครินทร์ประเวศสายรอง478.0024.0015.00ค.ส.ล.4.003.003.00อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค11472.007170.002868.002020-06-082020-06-08
3131ถนนสุขุมวิท 77 (ซอยอ่อนนุช)คลองหนองบอนคลองจระเข้ขบประเวศสายรอง916.0030.007.00ค.ส.ล.6.002.002.00อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค27480.006412.003664.002020-06-082020-06-08
3232ถนนทางรถไฟสายปากน้ำเก่าทางรถไฟสายท่าเรือคลองบางอ้อพระโขนงโครงข่ายฯ1970.0030.007.00แอสฟัลต์2.002.002.00อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค59100.0013790.007880.002020-06-082020-06-08
3333ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 52ถนนสุขุมวิท 101/1พระโขนงสายหลัก2540.0030.0022.00แอสฟัลต์6.002.852.85กระเบื้องซีเมนต์กระเบื้องซีเมนต์76200.0055880.0014478.002020-06-082020-06-08
3434ถนนสุขุมวิท 101ถนนสุขุมวิทคลองบ้านหลายพระโขนงโครงข่ายฯ1763.0010.506.00ค.ส.ล.2.002.002.40กระเบื้อง/อินเตอร์ล็อคกระเบื้อง/อินเตอร์ล็อค18511.5010578.007757.202020-06-082020-06-08
3535ถนนสุขุมวิท 101/1ถนนสุขุมวิทซอยประวิทย์และเพื่อนพระโขนงโครงข่ายฯ2568.0012.008.00ค.ส.ล.2.001.922.00กระเบื้องกระเบื้อง30816.0020544.0010066.562020-06-082020-06-08
3636ถนนจันทน์เก่าถนนนราธิวาสราชนครินทร์ถนนนางลิ้นจี่ยานนาวาโครงข่ายฯ875.008.506.00แอสฟัลต์3.003.00อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค7437.505250.005250.002020-06-082020-06-08
3737ถนนเชื้อเพลิง (ฝั่งตะวันตก)ซอยศรีรุ้งคลังน้ำมันเอสโซ่ยานนาวาโครงข่ายฯ745.0012.005.20ค.ส.ล.3.803.00.-กระเบื้อง8940.003874.005066.002020-06-082020-06-08
3838ถนนนนทรีถนนรัชดาภิเษกถนนพระรามที่ 3ยานนาวาสายรอง2951.0020.0020.00แอสฟัลต์/ค.ส.ล.0.000.00อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค59020.0059020.000.002020-06-082020-06-08
3939ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ถนนจันทน์เก่าถนนพระรามที่ 3ยานนาวาสายรอง1640.0060.0028.00แอสฟัลต์7.657.65ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง98400.0045920.0025092.002020-06-082020-06-08
4040ถนนนางลิ้นจี่ถนนเย็นอากาศถนนพระรามที่ 3ยานนาวาสายรอง1038.0020.0012.00ค.ส.ล.4.004.00อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค20760.0012456.008304.002020-06-082020-06-08
4141ถนนประดู่ 1ถนนรัชดาภิเษกถนนสาธุประดิษฐ์ยานนาวาโครงข่ายฯ1300.0010.307.50ค.ส.ล.1.801.00กระเบื้องกระเบื้อง13390.009750.003640.002020-06-082020-06-08
8784 ถนนรามคำแหง คลองกะจะ คลองบ้านม้า2บางกะปิสายหลัก7400.0030.0018.00ค.ส.ล.6.004.004.00กระเบื้องกระเบื้อง222000.00133200.0059200.002020-06-082020-06-08
4242ถนนพระรามที่ 3ถนนรัชดาภิเษกทางรถไฟสายท่าเรือยานนาวาสายหลัก9870.0050.0028.00แอสฟัลต์/ค.ส.ล.3.003.00ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง493500.00276360.0059220.002020-06-082020-06-08
4343ถนนยานนาวาถนนพระรามที่ 3ถนนสาธุประดิษฐ์ยานนาวาสายรอง2098.0030-3520-27ค.ส.ล.3.603.60ซีเมนต์ปูพื้นซีเมนต์ปูพื้น15105.602020-06-082020-06-08
4444ถนนเย็นอากาศถนนนางลิ้นจี่ซอยศรีบำเพ็ญยานนาวาโครงข่ายฯ1230.009.006.00แอสฟัลต์1.501.50--11070.007380.003690.002020-06-082020-06-08
4545ถนนรัชดาภิเษกถนนนางลิ้นจี่ถนนพระรามที่ 3ยานนาวาสายหลัก3480.00100.0028.00ค.ส.ล.3.503.50คอนกรีตคอนกรีต348000.0097440.0024360.002020-06-082020-06-08
4646ถนนสาธุประดิษฐ์ถนนจันทน์แม่น้ำเจ้าพระยายานนาวาสายรอง3400.0019.6013.00ค.ส.ล.1.801.80ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง66640.0044200.0012240.002020-06-082020-06-08
4747ถนนทับยาวคลองมอญคลองลำพะองลาดกระบังโครงข่ายฯ4960.0030.006.00แอสฟัลต์2.001.001.00หินคลุกหินคลุก148800.0029760.009920.002020-06-082020-06-08
4848ถนนประชาพัฒนาถนนหลวงแพ่งถนนร่วมพัฒนาลาดกระบังโครงข่ายฯ6832.0030.006.00แอสฟัลต์/ค.ส.ล.2.000.500.50หินคลุกหินคลุก204960.0040992.006832.002020-06-082020-06-08
4949ถนนประชาอุทิศถนนทับยาวคลองลำตาอินลาดกระบังสายรอง3847.0030.006.00แอสฟัลต์2.001.001.00หินคลุกหินคลุก115410.0023082.007694.002020-06-082020-06-08
5050ถนนพัฒนาชนบท 3ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์สุดระยะ (สถานีอนามัยคลองต้นนุ่น)ลาดกระบังโครงข่ายฯ2980.0030.008.00แอสฟัลต์2.001.201.20แอสฟัลต์แอสฟัลต์89400.0023840.007152.002020-06-082020-06-08
5151ถนนพัฒนาชนบท 4ถนนร่มเกล้า 1สุดระยะ (บริษัทฮอนด้า)ลาดกระบังโครงข่ายฯ2200.0030.006.00แอสฟัลต์2.001.001.00แอสฟัลต์แอสฟัลต์66000.0013200.004400.002020-06-082020-06-08
5252ถนนเลียบคลองมอญถนนฉลองกรุงคลองมอญลาดกระบังโครงข่ายฯ5360.0030.006.00แอสฟัลต์/ค.ส.ล.2.000.500.50หินคลุก/ซีเมนต์อัดแรงหินคลุก/ ซีเมนต์อัดแรง160800.0032160.005360.002020-06-082020-06-08
5353ถนนฉลองกรุงถนนลาดกระบังคลองลำมะขามลาดกระบังสายหลัก7870.0030.0022.00ค.ส.ล.6.003.003.00ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง236100.00173140.0047220.002020-06-082020-06-08
5454ถนนร่มเกล้า 1ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ถนนพัฒนาชนบท 3 ลาดกระบังโครงข่ายฯ2755.0012.009.00แอสฟัลต์/ค.ส.ล.2.00----33060.0024795.00#VALUE!2020-06-082020-06-08
5555ถนนคุ้มเกล้าถนนเลียบมอเตอร์เวย์คลองตาเสือลาดกระบังสายรอง6500.0027.309.00แอสฟัลต์/ค.ส.ล.2.001.001.00หินคลุกหินคลุก177450.0058500.0013000.002020-06-082020-06-08
5656ถนนเจ้าคุณทหาร(ฝั่งใต้)ถนนร่มเกล้าถนนฉลองกรุงลาดกระบังสายรอง4772.0020.0010.50ค.ส.ล.3.003.002.00กระเบื้องกระเบื้อง95440.0050106.0023860.002020-06-082020-06-08
5757ถนนเจ้าคุณทหาร(ฝั่งเหนือ)ถนนร่มเกล้าถนนฉลองกรุงลาดกระบังสายรอง4772.0020.0010.50ค.ส.ล.3.003.003.00กระเบื้องกระเบื้อง95440.0050106.0028632.002020-06-082020-06-08
5858ถนนเชื่อมคลองมอญถนนประชาพัฒนาถนนคลองเลียบมอญลาดกระบังโครงข่ายฯ1598.0030.006.00แอสฟัลต์2.001.001.00หินคลุกหินคลุก47940.009588.003196.002020-06-082020-06-08
5959ถนนร่วมพัฒนา (ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง)ถนนหลวงแพ่งคลองตาอินลาดกระบังสายรอง6014.0030.007.00แอสฟัลต์2.001.001.00แอสฟัลต์แอสฟัลต์180420.0042098.0012028.002020-06-082020-06-08
6060ถนนลาดกระบังคลองตาพุก คลองหัวตะเข้ลาดกระบังสายรอง8583.0030.0021.00ค.ส.ล.6.003.503.50กระเบื้อง/อินเตอร์ล็อคกระเบื้อง/อินเตอร์ล็อค257490.00180243.0060081.002020-06-082020-06-08
6161ถนนหลวงแพ่งคลองหัวตะเข้คลองกาหลงลาดกระบังสายรอง8700.0030.0021.00แอสฟัลต์/ค.ส.ล.6.003.503.50กระเบื้องกระเบื้อง261000.00182700.0060900.002020-06-082020-06-08
6262ถนนปรีดี พนมยงค์ (ถนนสุขุมวิท 71)ถนนสุขุมวิทคลองตันวัฒนาสายรอง2700.0029.3023.00แอสฟัลต์3.103.20สโตนิคสโตนิค79110.0062100.0017010.002020-06-082020-06-08
6363ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)ถนนสุขุมวิทคลองแสนแสบวัฒนาสายหลัก1300.0013.5013.50แอสฟัลต์-0.000.00 - - 17550.0017550.000.002020-06-082020-06-08
6464ถนนสุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์)ถนนสุขุมวิทคลองแสนแสบวัฒนาสายรอง764.0010.607.00ค.ส.ล.-1.252.35อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค8098.405348.002750.402020-06-082020-06-08
6565ถนนสุขุมวิท 49 (ซอยกลาง)ถนนสุขุมวิทสุดซอยวัฒนาโครงข่ายฯ500.0015.0011.50แอสฟัลต์-1.801.70อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค7500.005750.001750.002020-06-082020-06-08
6666ถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ)ถนนสุขุมวิทคลองแสนแสบวัฒนาสายรอง2286.0024.0018.00แอสฟัลต์-3.003.00ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง54864.0041148.0013716.002020-06-082020-06-08
6767ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย)ถนนสุขุมวิทคลองแสนแสบวัฒนาสายรอง2753.0019.5012.00แอสฟัลต์-2.704.80ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง53683.5033036.0020647.502020-06-082020-06-08
6868ถนนสุขุมวิท 77 (ซอยอ่อนนุช)ถนนสุขุมวิทคลองบางนางจีนวัฒนาสายรอง450.0023.0014.00แอสฟัลต์-3.003.00อินเตอร์ล็อคอินเตอร์ล็อค10350.006300.002700.002020-06-082020-06-08
6969ถนนกำแพงเพชร 7 (โลคอลโรด)คลองแสนแสบสุดถนน (ซ.พระราม 9 - ซ.69)สวนหลวงโครงข่ายฯ4200.0014.0013.00แอสฟัลต์2.000.500.50--58800.0054600.004200.002020-06-082020-06-08
7070ถนนพระราม 9คลองกะจะถนนศรีนครินทร์สวนหลวงสายหลัก3175.0040.0022.60ค.ส.ล.6.004.354.35กระเบื้องกระเบื้อง127000.0071755.0027622.502020-06-082020-06-08
7171ถนนพัฒนาการสี่แยกคลองตันคลองบึงบ้านม้าสวนหลวงสายรอง5880.0030.0022.00ค.ส.ล.6.003.003.00กระเบื้อง/ตัวหนอนตัวหนอน176400.00129360.0035280.002020-06-082020-06-08
7272ถนนเพชรบุรีตัดใหม่คลองแสนแสบสี่แยกคลองตันสวนหลวงสายหลัก450.0030.0026.00แอสฟัลต์6.002.002.00ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง13500.0011700.001800.002020-06-082020-06-08
7373ถนนรามคำแหงสี่แยกคลองตันคลองกะจะสวนหลวงสายหลัก700.0028.0020.00แอสฟัลต์6.003.503.50ซีเมนต์อัดแรงตัวหนอน19600.0014000.004900.002020-06-082020-06-08
7474ถนนศรีนครินทร์คลองกะจะคลองตาสาดสวนหลวงสายหลัก4945.0059.9019.00ค.ส.ล.6.004.004.00กระเบื้องกระเบื้อง296205.5093955.0039560.002020-06-082020-06-08
7575ถนนสวนหลวงช่วงที่ 1 ถนนสุขุมวิท 77สามแยกสวนหลวงสวนหลวงโครงข่ายฯ1950.0011.7010.70ค.ส.ล.2.000.500.50ค.ส.ล.ค.ส.ล.22815.0020865.001950.002020-06-082020-06-08
7675ถนนสวนหลวงช่วงที่ 2 สามแยกสวนหลวงแยกหมู่บ้านปัญญาสวนหลวงโครงข่ายฯ1400.0011.0010.00ค.ส.ล.2.000.500.50ค.ส.ล.ค.ส.ล.15400.0014000.001400.002020-06-082020-06-08
7775ถนนสวนหลวงช่วงที่ 3 สามแยกสวนหลวงถนนพัฒนาการสวนหลวงโครงข่ายฯ2000.009.007.00ค.ส.ล.2.001.001.00ค.ส.ล.ค.ส.ล.18000.0014000.004000.002020-06-082020-06-08
7876ถนนสุขุมวิท 71คลองตันสี่แยกคลองตันสวนหลวงสายรอง384.0029.0023.00แอสฟัลต์6.003.003.00ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง11136.008832.002304.002020-06-082020-06-08
7977ถนนสุขุมวิท 77 (ซอยอ่อนนุช)คลองบางนางจีนคลองหนองบอนสวนหลวงสายรอง5510.0025.007 - 20.00ค.ส.ล.6.001.501.50ตัวหนอนตัวหนอน137750.00-16530.002020-06-082020-06-08
8078 ถนนกรุงเทพกรีฑา ถนนศรีนครินทร์ คลองลำสาลีบางกะปิสายหลัก640.0030.0012.00แอสฟัลต์4.001.001.00แอสฟัลต์แอสฟัลต์19200.007680.001280.002020-06-082020-06-08
8178 ถนนกรุงเทพกรีฑา คลองลำสาลี คลองบ้านม้าบางกะปิสายหลัก1690.0030.006.00แอสฟัลต์2.001.001.00แอสฟัลต์แอสฟัลต์50700.0010140.003380.002020-06-082020-06-08
8279 ถนนนวมินทร์สี่แยกบางกะปิ คลองพังพวยบางกะปิสายหลัก2232.0030.0019.00ค.ส.ล.6.003.503.50กระเบื้องกระเบื้อง66960.0042408.0015624.002020-06-082020-06-08
8380 ถนนพระราม 9 คลองแสนแสบ คลองกะจะบางกะปิสายหลัก1093.0030.0022.00ค.ส.ล.6.003.503.50กระเบื้องกระเบื้อง32790.0024046.007651.002020-06-082020-06-08
8481 ถนนพ่วงศิริ บริเวณสี่แยกบางกะปิ ถนนรามคำแหง บางกะปิสายรอง345.0020.0014.00ค.ส.ล.4.003.003.00กระเบื้องกระเบื้อง6900.004830.002070.002020-06-082020-06-08
8582ถนนโพธิ์แก้ว คลองตาหนัง ถนนลาดพร้าว 101บางกะปิสายรอง1515.0020.0016.00ค.ส.ล.4.002.002.00อินเตอร์ล๊อกอินเตอร์ล๊อก30300.0024240.006060.002020-06-082020-06-08
8683 ถนนโยธินพัฒนา ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถนนประดิษฐ์มนูธรรมบางกะปิสายรอง1044.0020.0014.50ค.ส.ล.4.003.002.50อินเตอร์ล๊อกอินเตอร์ล๊อก20880.0015138.005742.002020-06-082020-06-08
8885 ถนนรามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง คลองแสนแสบบางกะปิสายรอง315.0026.0020.00ค.ส.ล.4.003.003.00อินเตอร์ล๊อกอินเตอร์ล๊อก8190.006300.001890.002020-06-082020-06-08
8986 ถนนรามคำแหง 65 ถนนรามคำแหง คลองแสนแสบบางกะปิโครงข่ายฯ114.0010.007.00ค.ส.ล.2.001.001.00อินเตอร์ล๊อกอินเตอร์ล๊อก1140.00798.00228.002020-06-082020-06-08
9087 ถนนลาดพร้าว คลองจั่น ถนนเสรีไทย บางกะปิสายหลัก2434.0030.0019.00แอสฟัลต์6.004.004.00กระเบื้องกระเบื้อง73020.0046246.0019472.002020-06-082020-06-08
9188 ถนนลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว ถนนโพธิ์แก้วบางกะปิสายรอง2610.0020.0016.00ค.ส.ล.4.002.002.00อินเตอร์ล๊อกอินเตอร์ล๊อก52200.0041760.0010440.002020-06-082020-06-08
9289 ถนนศรีนครินทร์ ถนนลาดพร้าว คลองกะจะบางกะปิสายหลัก2300.0030.0018.00ค.ส.ล.6.006.004.00กระเบื้องกระเบื้อง69000.0041400.0023000.002020-06-082020-06-08
9390 ถนนศรีบูรพา ถนนนวมินทร์ ถนนเสรีไทยบางกะปิสายรอง1353.0015.0010.00แอสฟัลต์4.001.002.50แอสฟัลต์กระเบื้อง20295.0013530.004735.502020-06-082020-06-08
9490 ถนนศรีบูรพา ถนนเสรีไทย ถนนรามคำแหงบางกะปิสายรอง660.0030.0022.00ค.ส.ล.6.003.003.00กระเบื้องกระเบื้อง19800.0014520.003960.002020-06-082020-06-08
9591 ถนนเสรีไทย บริเวณสี่แยกบางกะปิ ถนนศรีบูรพาบางกะปิสายหลัก981.0030.0019.00ค.ส.ล.6.004.004.00กระเบื้องกระเบื้อง29430.0018639.007848.002020-06-082020-06-08
9692 ถนนแฮปปี้แลนด์ สาย1 ถนนลาดพร้าว ถนนนวมินทร์ บางกะปิสายรอง1900.0018.0018.00ค.ส.ล.4.000.000.00กระเบื้องกระเบื้อง34200.0034200.000.002020-06-082020-06-08
9793 ถนนกรุงเทพกรีฑา คลองบ้านม้า ทางเข้า ม.นักกีฬาแหลมทองสะพานสูงสายหลัก3742.0030.006.00แอสฟัลต์2.001.001.00แอสฟัลต์แอสฟัลต์112260.0022452.007484.002020-06-082020-06-08
9894 ถนนรามคำแหง คลองบ้านม้า 2 คลองบางชันสะพานสูงสายหลัก7400.0030.0018.00ค.ส.ล.6.001.501.50กระเบื้องกระเบื้อง222000.00133200.0022200.002020-06-082020-06-08ตาราง : 4.1 ข้อมูลถนน ตรอก ซอย เป้าหมายทั้งหมด (ในความรับผิดชอบของศูนย์ 1 ส่วน 1 สนย.)

หน่วยงาน : สำนักการโยธา

คำอธิบายตาราง :

idi_droad_soif_fromt_tod_distirctt_typel_lengthway_widetraffic_surface_lengthshape_surfacetraffic_lanewide_of_left_pavementsurface_left_pavementwide_of_right_pavementsurface_right_pavementarea_traffic_surfacearea_wayadddateupdatedate
11ถนนคู้บอนถนนพระยาสุเรนทร์คลองคู้บอน คลองสามวาสายหลัก2,518----------2020-06-052020-06-05
21ถนนคู้บอน - ถนนพระยาสุเรนทร์ทางคู่ขนานกาญจนาภิเษก คลองสามวาสายหลัก2,0513019.2ค.ส.ล.6 2.50 กระเบื้อง 2.50 กระเบื้อง 39,37961,5302020-06-052020-06-05
31ถนนคู้บอน - ทางคู่ขนานกาญจนาภิเษกซอยคู้บอน 35 คลองสามวาสายหลัก1053014ค.ส.ล.4 4.00 กระเบื้อง 4.00 กระเบื้อง 1,4703,1502020-06-052020-06-05
41ถนนคู้บอน - ซอยคู้บอน 35ถนนคู้บอน คลองสามวาสายหลัก1259.86.6ค.ส.ล.2 1.50 กระเบื้อง 1.50 กระเบื้อง 8251,2252020-06-052020-06-05
51ถนนคู้บอน - ทางคู่ขนานกาญจนาภิเษกคลองคู้บอน คลองสามวาสายหลัก2373014ค.ส.ล.4 2.00 กระเบื้อง 2.60 กระเบื้อง 3,3187,1102020-06-052020-06-05
62ถนนจตุโชติถนนพระยาสุเรนทร์คลองพระยาสุเรนทร์ คลองสามวาสายรอง171206แอสฟัลต์2 0.30 แอสฟัลต์ 0.30 แอสฟัลต์ 1,0263,4202020-06-052020-06-05
73ถนนนิมิตใหม่ซอยนิมิตใหม่ 5สุดเขตกรุงเทพมหานคร คลองสามวาสายหลัก10,2673021ค.ส.ล.6 3.00 กระเบื้อง 3.00 กระเบื้อง 215,607308,0102020-06-052020-06-05
84ถนนประชาร่วมใจคลองบึงลำไผ่คลองลัดตาเตี้ย คลองสามวาสายหลัก6,379307แอสฟัลต์2 1.00 แอสฟัลต์ 1.00 แอสฟัลต์ 44,653191,3702020-06-052020-06-05
95ถนนพระยาสุเรนทร์คลองลำควายตายถนนจตุโชติ คลองสามวาสายหลัก6,909---- - - - - --2020-06-052020-06-05
105ถนนพระยาสุเรนทร์ - คลองลำควายตายสะพานพระยาสุเรนทร์ 2 คลองสามวาสายหลัก2603013.6ค.ส.ล.4 1.50 กระเบื้อง 1.50 กระเบื้อง 3,5367,8002020-06-052020-06-05
115ถนนพระยาสุเรนทร์ - สะพานพระยาสุเรนทร์ 2ซอยพระยาสุเรนทร์ 6 คลองสามวาสายหลัก3223014.8ค.ส.ล.6 2.70 กระเบื้อง 2.70 กระเบื้อง 4,7669,6602020-06-052020-06-05
125ถนนพระยาสุเรนทร์ - ซอยพระยาสุเรนทร์ 6คลองสองตะวันตก คลองสามวาสายหลัก4,3423019.2ค.ส.ล.6 2.70 กระเบื้อง 2.70 กระเบื้อง 83,366130,2602020-06-052020-06-05
135ถนนพระยาสุเรนทร์ - คลองสองตะวันตกถนนจตุโชติ คลองสามวาสายหลัก1,985307.5แอสฟัลต์2 0.50 แอสฟัลต์ 0.50 แอสฟัลต์ 14,88859,5502020-06-052020-06-05
146ถนนเลียบคลองสองถนนพระยาสุเรนทร์ถนนหทัยราษฎร์ คลองสามวาสายหลัก3,1563019.4ค.ส.ล.6 2.50 กระเบื้อง 2.50 กระเบื้อง 61,22694,6802020-06-052020-06-05
157ถนนสามวาลำรางสามวาคลองหนึ่งตะวันตก คลองสามวาสายหลัก2,249307ค.ส.ล.2 0.50 แอสฟัลต์ 0.50 แอสฟัลต์ 15,74367,4702020-06-052020-06-05
168ถนนหทัยมิตรถนนนิมิตใหม่ถนนหทัยราษฎร์ คลองสามวาสายรอง1,0232014ค.ส.ล.4 1.20 แอสฟัลต์ 1.20 แอสฟัลต์ 14,32220,4602020-06-052020-06-05
179ถนนหทัยราษฏร์ลำรางโต๊ะสุขสุดเขตกรุงเทพมหานคร คลองสามวาสายหลัก9,710---- - - - - --2020-06-052020-06-05
189ถนนหทัยราษฏร์ - ลำรางโต๊ะสุขคลองสามวาตะวันตก คลองสามวาสายหลัก5,1743014ค.ส.ล.4 3.60 กระเบื้อง 3.80 กระเบื้อง 72,436155,2202020-06-052020-06-05
199ถนนหทัยราษฏร์ - คลองสามวาตะวันตกสุดเขตกรุงเทพมหานคร คลองสามวาสายหลัก4,5362014ค.ส.ล.4 3.00 กระเบื้อง 3.00 กระเบื้อง 63,50490,7202020-06-052020-06-05
2010ถนนไมตรีจิตถนนนิมิตใหม่คลองเก้า คลองสามวาสายหลัก5,665---- - - - - --2020-06-052020-06-05
2110ถนนไมตรีจิต - ถนนนิมิตใหม่ซอยไมตรีจิต 38 คลองสามวาสายหลัก4,2553014ค.ส.ล.4 3.30 กระเบื้อง 3.30 กระเบื้อง 59,570127,6502020-06-052020-06-05
2210ถนนไมตรีจิต - ซอยไมตรีจิต 38คลองเก้า คลองสามวาสายหลัก1,4103014ค.ส.ล.2 1.00 แอสฟัลต์ 1.00 แอสฟัลต์ 19,74042,3002020-06-052020-06-05
2311ถนนราษฎร์นิมิตรถนนนิมิตใหม่ถนนหทัยราษฎร์ คลองสามวาสายหลัก2,177107แอสฟัลต์2 0.30 ดิน 0.30 ดิน 15,23921,7702020-06-052020-06-05
2412ถนนคู้บอนถนนรามอินทราคลองคู้บอนคันนายาวสายรอง1,9382114ค.ส.ล.4 2.80 กระเบื้อง 3.00 กระเบื้อง 27,13240,6982020-06-052020-06-05
2513ถนนนวมินทร์ถนนรามอินทราคลองลำชะล่าคันนายาวสายหลัก6133020ค.ส.ล.6 3.20 กระเบื้อง 3.20 กระเบื้อง 12,26018,3902020-06-052020-06-05
2614ถนนสวนสยามถนนเสรีไทยถนนรามอินทราคันนายาวสายรอง2,3953318.8ค.ส.ล.6 4.20 กระเบื้อง 4.20 กระเบื้อง 45,02679,0352020-06-052020-06-05
2715ถนนเสรีไทยคลองระหัสคลองบางชันคันนายาวสายหลัก3,311---- - - - - --2020-06-052020-06-05
2815ถนนเสรีไทย - คลองระหัสซอยเสรีไทย 42คันนายาวสายหลัก5653020ค.ส.ล.6 3.00 กระเบื้อง 3.00 กระเบื้อง 11,52616,9502020-06-052020-06-05
2915ถนนเสรีไทย - คลองครุคลองบางชันคันนายาวสายหลัก2,7463020ค.ส.ล.6 3.00 กระเบื้อง 3.00 กระเบื้อง 56,01882,3802020-06-052020-06-05
3016ถนนประดิษฐ์มนูธรรมถนรามอินทราคลองตาเร่ง (คลองตาเริง)บางเขนสายหลัก7874030ค.ส.ล.6 4.00 อินเตอร์ล็อก 4.00 อินเตอร์ล็อก 23,61031,4802020-06-052020-06-05
3117ถนนพหลโยธินคลองบางบัวคลองถนนบางเขนสายหลัก4,394---- - - - - --2020-06-052020-06-05
3217ถนนพหลโยธิน - คลองบางบัวกม.18+100บางเขนสายหลัก2,4943221ค.ส.ล./แอสฟัลต์6 3.60 กระเบื้อง 3.60 กระเบื้อง 52,37479,8082020-06-052020-06-05
3317ถนนพหลโยธิน - กม.19+000คลองถนนบางเขนสายหลัก1,9003221ค.ส.ล./แอสฟัลต์6 3.60 กระเบื้อง 3.60 กระเบื้อง 39,90060,8002020-06-052020-06-05
3418ถนนลาดปลาเค้าถนรามอินทราคลองหลุมไผ่บางเขนสายรอง2,1242014ค.ส.ล.4 2.00 กระเบื้อง 2.00 กระเบื้อง 29,73642,4802020-06-052020-06-05
3519ถนนวัชรพลถนรามอินทราคลองท่าแร้งบางเขนสายรอง3,786---- - - - - --2020-06-052020-06-05
3619ถนนวัชรพล - ถนรามอินทราถนนเทพรักษ์บางเขนสายรอง2,9382014ค.ส.ล./แอสฟัลต์4 3.00 คอนกรีต 3.00 คอนกรีต 41,13258,7602020-06-052020-06-05
3719ถนนวัชรพล - ถนนเทพรักษ์คลองท่าแร้งบางเขนสายรอง8482014ค.ส.ล./แอสฟัลต์4 3.00 คอนกรีต 3.00 คอนกรีต 11,87216,9602020-06-052020-06-05
3820ถนนสุขาภิบาล 4 (ซ.รามอินทรา 23)ถนนรามอินทราซอยพหลโยธิน 48บางเขนโครงข่ายฯ1,290---- - - - - --2020-06-052020-06-05
3920ถนนสุขาภิบาล 4 (ซ.รามอินทรา 23) - ถนนรามอินทราซอยรามอินทรา 23 แยก 20บางเขนโครงข่ายฯ860106แอสฟัลต์2 2.00 กระเบื้อง 2.00 กระเบื้อง 5,1608,6002020-06-052020-06-05
4020ถนนสุขาภิบาล 4 (ซ.รามอินทรา 23) - ซอยรามอินทรา 23 แยก 20ซอยพหลโยธิน 48บางเขนโครงข่ายฯ430106แอสฟัลต์2 2.00 ดิน 2.00 ดิน 2,5804,3002020-06-052020-06-05
4121ถนนสุขาภิบาล 5ซอยรามอินทรา 39คลองบัวมลบางเขนสายรอง4,452---- - - - - --2020-06-052020-06-05
4221ถนนสุขาภิบาล 6 - ซอยรามอินทรา 39ซอยสุขาภิบาล 5 แยก 8บางเขนสายรอง82286แอสฟัลต์2 1.00 ดิน 1.00 ดิน 4,9326,5762020-06-052020-06-05
4321ถนนสุขาภิบาล 7 - ซอยสุขาภิบาล 5 แยก 8ถนนเทพรักษ์บางเขนสายรอง2,3202015แอสฟัลต์4 3.00 กระเบื้อง 3.00 กระเบื้อง 33,64046,4002020-06-052020-06-05
4421ถนนสุขาภิบาล 8 - ถนนเทพรักษ์คลองบัวมลบางเขนสายรอง1,3102015แอสฟัลต์4 3.00 กระเบื้อง 3.00 กระเบื้อง 18,99526,2002020-06-052020-06-05
4522ถนนอยู่เย็น (รามอินทรา 34)ถนรามอินทราคลองตาเร่ง (คลองตาเริง)บางเขนสายรอง1,269----------2020-06-052020-06-05
4622ถนนอยู่เย็น (รามอินทรา 34) - ถนรามอินทราสมาคมทหารบกพัฒนาบางเขนสายรอง222129ค.ส.ล.3 3.00 อินเตอร์ล็อก ไม่มี ไม่มี 1,9982,6642020-06-052020-06-05
4722ถนนอยู่เย็น (รามอินทรา 34) - สมาคมทหารบกพัฒนาคลองตาเร่ง (คลองตาเริง)บางเขนสายรอง1,0472014ค.ส.ล.4 3.00 กระเบื้อง 3.00 กระเบื้อง 14,65820,9402020-06-052020-06-05
4823ถนนผลาสินธุ์ทางลอด ร.11คลองหลุมไผ่บางเขนโครงข่ายฯ2,728----------2020-06-052020-06-05
4923ถนนผลาสินธุ์ - ทางลอด ร.11ตรงข้ามซอยลาดปลาเค้า 49บางเขนโครงข่ายฯ2,5382514ค.ส.ล.4 3.00 กระเบื้อง 3.00 กระเบื้อง 35,53263,4502020-06-052020-06-05
5023ถนนผลาสินธุ์ - ตรงข้ามซอยลาดปลาเค้า 49คลองหลุมไผ่บางเขนโครงข่ายฯ1902514ค.ส.ล.4 3.00 ดิน 3.00 ดิน 2,6604,7502020-06-052020-06-05
5124ถนนเทพรักษ์ถนนพหลโยธินคลองลำผักชีบางเขนสายหลัก4013014ค.ส.ล.4 6.00 กระเบื้อง 6.00 กระเบื้อง 5,61412,0302020-06-052020-06-05
5225ถนนเทพรักษ์ซอยพหลโยธิน 52แยก48สุดถนนบางเขนสายหลัก3,3154014ค.ส.ล.4 6.00 กระเบื้อง 6.00 กระเบื้อง 46,410132,6002020-06-052020-06-05
5326ถนนจตุโชติถนนสุขาภิบาล 5คลองพระยาสุเรนทร์สายไหมสายรอง3,774---- - - - - --2020-06-052020-06-05
5426ถนนจตุโชติ - ถนนสุขาภิบาล 5คลองหนองควายหายสายไหมสายรอง16986.6แอสฟัลต์2 1.00 แอสฟัลต์ 1.00 แอสฟัลต์ 1,1151,3522020-06-052020-06-05
5526ถนนจตุโชติ - คลองหนองควายหายคลองจ้าหล่า 1สายไหมสายรอง1,7772013.4ค.ส.ล.4 3.00 กระเบื้อง 3.20 กระเบื้อง 23,81235,5402020-06-052020-06-05
5626ถนนจตุโชติ - ถนนคู่ขนานทางพิเศษฉลองรัชทางคู่ขนานกาญจนาภิเษกสายไหมสายรอง1,216206.8แอสฟัลต์2 0.40 แอสฟัลต์ 0.40 แอสฟัลต์ 8,26924,3202020-06-052020-06-05
5726ถนนจตุโชติ - ทางคู่ขนานกาญจนาภิเษกคลองพระยาสุเรนทร์สายไหมสายรอง612206.6แอสฟัลต์2 1.00 แอสฟัลต์ 1.00 แอสฟัลต์ 4,03912,2402020-06-052020-06-05
5827ถนนจันทรุเบกษาถนนพหลโยธินถนนเลียบคลองสองสายไหมสายรอง8871816ค.ส.ล.4 2.20 อินเตอร์ล็อก 0.50 อินเตอร์ล็อก 14,19215,9662020-06-052020-06-05
5928ถนนเฉลิมพงษ์ถนนสายไหมคลองหกวาสายไหมสายรอง1,0072013ค.ส.ล.4 3.00 กระเบื้อง 3.00 กระเบื้อง 13,09120,1402020-06-052020-06-05
6029ถนนวัชรพลคลองท่าแร้งถนนเพิ่มสินสายไหมสายรอง2,1522013.4แอสฟัลต์4 3.00 คอนกรีต 3.00 คอนกรีต 28,83743,0402020-06-052020-06-05
6130ถนนสายไหมคลองสองคลองพระยาสุเรนทร์สายไหมสายรอง5,7282013.2แอสฟัลต์4 3.00 กระเบื้อง 3.30 กระเบื้อง 75,610114,5602020-06-052020-06-05
6231ถนนสุขาภิบาล 5คลองบัวมลถนนสายไหมสายไหมสายรอง5,350---- - - - - --2020-06-052020-06-05
6331ถนนสุขาภิบาล 6 - คลองบัวมลสุขาภิบาล 5 ซอย 40สายไหมสายหลัก3202014แอสฟัลต์4 2.80 กระเบื้อง 3.00 กระเบื้อง 4,4806,4002020-06-052020-06-05
6431ถนนสุขาภิบาล 7 - สุขาภิบาล 5 ซอย 40ถนนสายไหมสายไหมสายหลัก5,0302014แอสฟัลต์4 2.70 กระเบื้อง 2.70 กระเบื้อง 70,420100,6002020-06-052020-06-05
6532ถนนเทพรักษ์คลองลำผักชีคลองหนองผักชีสายไหมสายหลัก1,4973021ค.ส.ล.6 7.00 กระเบื้อง 7.00 กระเบื้อง 31,43744,9102020-06-052020-06-05
6633ถนนเชื่อมสัมพันธ์ถนนสุวินทวงศ์ถนนสกุลดีหนองจอกสายหลัก12,518---- - - - - --2020-06-052020-06-05
6733ถนนเชื่อมสัมพันธ์ - ถนนสุวินทวงศ์ถนนสกุลดีหนองจอกสายหลัก5,9863019.2ค.ส.ล.6 4.00 กระเบื้อง 4.00 กระเบื้อง114,931179,5802020-06-052020-06-05
6833ถนนเชื่อมสัมพันธ์ - ถนนสุวินทวงศ์ถนนเลียบวารีหนองจอกสายหลัก5,9863019.2ค.ส.ล.6 4.00 กระเบื้อง 4.00 กระเบื้อง114,931179,5802020-06-052020-06-05
6933ถนนเชื่อมสัมพันธ์ - ถนนเลียบวารีถนนบุรีภิรมย์หนองจอกสายหลัก11315.512แอสฟัลต์4 1.30 กระเบื้อง 1.20 กระเบื้อง1,3561,7522020-06-052020-06-05
7033ถนนเชื่อมสัมพันธ์ - ถนนบุรีภิรมย์ถนนสกุลดีหนองจอกสายหลัก433117.2แอสฟัลต์2 - - - -3,1184,7632020-06-052020-06-05
7134ถนนบุรีภิรมย์ถนนเชื่อมสัมพันธ์ถนนสังฆสันติสุขหนองจอกโครงข่ายฯ545---- - - - - --2020-06-052020-06-05
7234ถนนบุรีภิรมย์ - ถนนเชื่อมสัมพันธ์คลองลำปลาทิวหนองจอกโครงข่ายฯ325207ค.ส.ล.2 1.50 กระเบื้อง 1.50 กระเบื้อง2,2756,5002020-06-052020-06-05
7334ถนนบุรีภิรมย์ - คลองลำปลาทิวซอยบุรีภิรมย์ 5หนองจอกโครงข่ายฯ120107ค.ส.ล.2 1.50 ปูนซิเมนต์ 1.50 ปูนซิเมนต์8401,2002020-06-052020-06-05
7434ถนนบุรีภิรมย์ - ซอยบุรีภิรมย์ 5ถนนสังฆสันติสุขหนองจอกโครงข่ายฯ10066แอสฟัลต์2 - - - -6006002020-06-052020-06-05
7535ถนนประชาสำราญถนนสกุลดีสุดเขตกรุงเทพมหานครหนองจอกสายหลัก8,851307แอสฟัลต์2 1.00 แอสฟัลต์ 1.00 แอสฟัลต์61,957265,5302020-06-052020-06-05
7636ถนนผดุงพันธ์ถนนสกุลดีสุดเขตกรุงเทพมหานครหนองจอกสายรอง3,806306แอสฟัลต์2 0.50 แอสฟัลต์ 0.50 แอสฟัลต์22,836114,1802020-06-052020-06-05
7737ถนนมิตรไมตรีคลองลัดตาเตี้ยถนนประชาสำราญหนองจอกสายหลัก6,971307แอสฟัลต์2 1.00 แอสฟัลต์ 1.00 แอสฟัลต์48,797209,1302020-06-052020-06-05
7838ถนนร่วมพัฒนาถนนสุวินทวงศ์คลองลำตาอินหนองจอกสายรอง6,110306แอสฟัลต์2 1.00 แอสฟัลต์ 1.00 แอสฟัลต์36,660183,3002020-06-052020-06-05
7939ถนนไมตรีจิตคลองเก้าถนนคลองเก้าหนองจอกสายหลัก126307แอสฟัลต์6 0.30 แอสฟัลต์ 0.30 แอสฟัลต์8823,7802020-06-052020-06-05
8040ถนนคลองเก้าถนนคู้-คลองสิบสุดเขตกรุงเทพมหานครหนองจอกสายรอง5,797---- - - - - --2020-06-052020-06-05
8140ถนนคลองเก้า - ถนนคู้-คลองสิบถนนไมตรีจิตหนองจอกสายรอง4,277307แอสฟัลต์2 - แอสฟัลต์ - แอสฟัลต์29,939128,3102020-06-052020-06-05
8240ถนนคลองเก้า - ถนนไมตรีจิตสุดเขตกรุงเทพมหานครหนองจอกสายรอง1,5203012.4ค.ส.ล.4 3.00 กระเบื้อง 3.00 กระเบื้อง18,84845,6002020-06-052020-06-05
8341ถนนคู้-คลองสิบถนนมิตรไมตรีสุดเขตกรุงเทพมหานครหนองจอกสายหลัก8,846307แอสฟัลต์2 0.50 แอสฟัลต์ 0.50 แอสฟัลต์61,922265,3802020-06-052020-06-05
8442ถนนเลียบวารีถนนราษฎร์อุทิศถนนเชื่อมสัมพันธ์หนองจอกสายหลัก6,9623018.4ค.ส.ล.6 5.00 กระเบื้อง 5.00 กระเบื้อง128,101208,8602020-06-052020-06-05
8543ถนนคลองสิบ-คลองสิบสี่ถนนคู้-คลองสิบถนนเลียบคลองสิบสี่ฝั่งตะวันตกหนองจอกสายรอง10,500---- - - - - --2020-06-052020-06-05
8643ถนนคลองสิบ-คลองสิบสี่ - ถนนคู้-คลองสิบถนนแสนเกษมหนองจอกสายรอง7,515307แอสฟัลต์2 0.50 ดิน 0.50 ดิน52,605225,4502020-06-052020-06-05
8743ถนนคลองสิบ-คลองสิบสี่ - ถนนแสนเกษมถนนเลียบคลองสิบสามฝั่งตะวันตกหนองจอกสายรอง985126แอสฟัลต์2 0.50 ดิน 0.50 ดิน5,91011,8202020-06-052020-06-05
8843ถนนคลองสิบ-คลองสิบสี่ - ถนนเลียบคลองสิบสามฝั่งตะวันออกถนนเลียบคลองสิบสี่ฝั่งตะวันตกหนองจอกสายรอง2,000124หินคลุก2 - - - -8,00024,0002020-06-052020-06-05
8944ถนนสกุลดีถนนประชาสำราญถนนผดุงพันธ์หนองจอกสายรอง905---- - - - - --2020-06-052020-06-05
9044ถนนสกุลดี - ถนนประชาสำราญถนนเลียบคลองสิบสามฝั่งตะวันตกหนองจอกสายรอง740307แอสฟัลต์2 1.00 แอสฟัลต์ 1.00 แอสฟัลต์ 5,18022,2002020-06-052020-06-05
9144ถนนสกุลดี - ถนนเลียบคลองสิบสามฝั่งตะวันออกถนนผดุงพันธ์หนองจอกสายรอง165307แอสฟัลต์2 1.00 แอสฟัลต์ 1.00 แอสฟัลต์ 1,1554,9502020-06-052020-06-05
9245ถนนสังฆสันติสุขถนนเชื่อมสัมพันธ์ถนนทหารอากาศอุทิศหนองจอกสายหลัก9,621307แอสฟัลต์2 1.00 แอสฟัลต์ 1.00 แอสฟัลต์ 67,347288,6302020-06-052020-06-05
9346ถนนฉลองกรุงถนนสุวินทวงศ์คลองลำมะขามหนองจอกสายหลัก3,3783017.60ค.ส.ล.6 3.40 กระเบื้อง 4.50 กระเบื้อง 59,453101,3402020-06-052020-06-05
9447ถนนอยู่วิทยาถนนสังฆสันติสุขถนนสุวินทวงศ์หนองจอกสายหลัก5,597307แอสฟัลต์2 0.50 แอสฟัลต์ 0.50 แอสฟัลต์ 39,179167,9102020-06-052020-06-05
9548ถนนเชื่อมมิตรไมตรี-เลียบวารี-คู้คลองสิบถนนมิตรไมตรีถนนเลียบวารีหนองจอกโครงข่ายฯ2754018ค.ส.ล.6 1.70 กระเบื้อง 1.60 กระเบื้อง 4,95011,0002020-06-052020-06-05
9649ถนนเลียบคลองสิบสาม(ฝั่งตะวันออก)ถนนสกุลดีสุดเขตกรุงเทพฯหนองจอกโครงข่ายฯ10400106แอสฟัลต์211แอสฟัลต์แอสฟัลต์104000624002020-06-052020-06-05
9749ถนนผลาสินธุ์ถนนลาดปลาเค้าคลองหลุมไผ่ลาดพร้าวโครงข่ายฯ2192530 ค.ส.ล.6 4.00 อินเตอร์ล็อก 4.00 อินเตอร์ล็อก 6,5706,5702020-06-052020-06-05
9850ถนนประดิษฐ์มนูธรรมคลองตาเร่ง (คลองตาเริง)ถนนสังคมสงเคราะห์ลาดพร้าวสายหลัก6,1024030ค.ส.ล.6 4.00 อินเตอร์ล็อก 4.00 อินเตอร์ล็อก 183,060244,0802020-06-052020-06-05
9950ถนนประดิษฐ์มนูธรรม - คลองตาเร่ง (คลองตาเริง)ถนนประเสริมนูกิจลาดพร้าวสายหลัก2,2724030 ค.ส.ล.6 4.00 อินเตอร์ล็อก 4.00 อินเตอร์ล็อก 68,16068,1602020-06-052020-06-05
10050ถนนประดิษฐ์มนูธรรม - ถนนประเสริมนูกิจถนนสังคมสงเคราะห์ลาดพร้าวสายหลัก3,8304030 ค.ส.ล.6 4.00 อินเตอร์ล็อก 4.00 อินเตอร์ล็อก 114,900114,9002020-06-052020-06-05
10151ถนนเสนานิคม 1คลองลาดพร้าวหมู่บ้านเสนานิเวศน์ลาดพร้าวสายรอง1,3121712 ค.ส.ล4 2.50 กระเบื้อง 2.50 กระเบื้อง 15,74415,7442020-06-052020-06-05
10252ถนนลาดปลาเค้าสี่แยกวังหินคลองหลุมไผ่ลาดพร้าวสายรอง2,4112014 ค.ส.ล.4 3.00 กระเบื้อง 3.00 กระเบื้อง 33,75433,7542020-06-052020-06-05
10353ถนนโชคชัย 4คลองทรงกระเทียมถนนโชคชัย 4 แยก 84ลาดพร้าวโครงข่ายฯ2,2291712 ค.ส.ล.2 2.50 กระเบื้อง 2.50 กระเบื้อง 26,74826,7482020-06-052020-06-05
10454ถนนโชคชัย 4 (ช่วงปลาย)ถนนโชคชัย 4 แยก 84ถนนลาดพร้าววังหินลาดพร้าวโครงข่ายฯ42075 แอสฟัลต์2 1.00 แอสฟัลต์ 1.00 แอสฟัลต์ 2,1002,1002020-06-052020-06-05
10555ถนนสตรีวิทยา 2ถนนโชคชัย 4ถนนสุคนธสวัสดิ์ลาดพร้าวโครงข่ายฯ2,78787 ค.ส.ล./แอสฟัลต์2 0.50 แอสฟัลต์ 0.50 แอสฟัลต์ 19,50919,5092020-06-052020-06-05
10656ถนนสุคนธสวัสดิ์ถนนสตรีวิทยา 2ถนนประดิษฐ์มนูธรรมลาดพร้าวสายรอง3,634---- - - - - --2020-06-052020-06-05
10756ถนนสุคนธสวัสดิ์ - ถนนสตรีวิทยา 2ถนนประเสริฐมนูกิจลาดพร้าวสายรอง2,2542014 ค.ส.ล.4 3.00 อินเตอร์ล็อก/กระเบื้อง 3.00 อินเตอร์ล็อก/กระเบื้อง 31,55631,5562020-06-052020-06-05
10856ถนนสุคนธสวัสดิ์ - ถนนประเสริฐมนูกิจถนนประดิษฐ์มนูธรรมลาดพร้าวสายรอง1,3802014 ค.ส.ล.4 3.00 อินเตอร์ล็อก/กระเบื้อง 3.00 อินเตอร์ล็อก/กระเบื้อง 19,32019,3202020-06-052020-06-05
10957ถนนลาดพร้าววังหินถนนโชคชัย 4สี่แยกวังหินลาดพร้าวสายรอง3,8172014 ค.ส.ล.4 3.00 กระเบื้อง 3.00 กระเบื้อง 53,43853,4382020-06-052020-06-05
11058ถนนนาคนิวาสถนนสังคมสงเคราะห์ถนนสตรีวิทยา 2ลาดพร้าวสายรอง2,981---- - - - - --2020-06-052020-06-05
11158ถนนนาคนิวาส - ถนนสังคมสงเคราะห์คลองสองตอนลาดพร้าวสายรอง1,8502014 ค.ส.ล.4 3.00 กระเบื้อง 3.00 กระเบื้อง 25,90025,9002020-06-052020-06-05
11258ถนนนาคนิวาส - คลองสองตอนถนนสตรีวิทยา 2ลาดพร้าวสายรอง1,1312014 ค.ส.ล.4 3.00 อินเตอร์ล็อก 3.00 อินเตอร์ล็อก 15,83415,8342020-06-052020-06-05
11359ถนนอยู่เย็นคลองตาเร่งถนนประดิษฐ์มนูธรรมลาดพร้าวสายรอง2642014 ค.ส.ล.4 3.00 กระเบื้อง 3.00 กระเบื้อง 3,6963,6962020-06-052020-06-05
11460ถนนโยธินพัฒนาถนนประดิษฐ์มนูธรรมถนนประดิษฐ์มนูธรรมลาดพร้าวสายรอง1,100---- - - - - --2020-06-052020-06-05
11560ถนนโยธินพัฒนา - ถนนประดิษฐ์มนูธรรมซอยสหกรณ์ 1ลาดพร้าวสายรอง6821812 ค.ส.ล.4 2.00 อินเตอร์ล็อก 2.00 อินเตอร์ล็อก 8,1848,1842020-06-052020-06-05
11660ถนนโยธินพัฒนา - ถนนประดิษฐ์มนูธรรมถนนประดิษฐ์มนูธรรมลาดพร้าวสายรอง4181812 ค.ส.ล.4 2.00 อินเตอร์ล็อก 2.00 อินเตอร์ล็อก 5,0165,0162020-06-052020-06-05
11761ถนนเสรีไทยถนนศรีบูรพาคลองระหัสบึงกุ่มสายหลัก2,8493019 ค.ส.ล.6 4.00 กระเบื้อง 4.00 กระเบื้อง 54,13154,1312020-06-052020-06-05
11862ถนนนวลจันทร์ถนนประเสริฐมนูกิจถนนประดิษฐ์มนูธรรมบึงกุ่มสายรอง3,437---- - - - - --2020-06-052020-06-05
11962ถนนนวลจันทร์ - ถนนประเสริฐมนูกิจทางหลวงหมายเลข 350บึงกุ่มสายรอง6252014 ค.ส.ล.4 3.00 กระเบื้อง 3.00 กระเบื้อง 8,7508,7502020-06-052020-06-05
12062ถนนนวลจันทร์ - ทางหลวงหมายเลข 350ถนนประดิษฐ์มนูธรรมบึงกุ่มสายรอง2,8122014 ค.ส.ล.4 3.00 กระเบื้อง 3.00 กระเบื้อง 39,36839,3682020-06-052020-06-05
12163ถนนสุคนธสวัสดิ์ถนนนวลจันทร์ถนนประดิษฐ์มนูธรรมบึงกุ่มสายรอง463---- - - - - --2020-06-052020-06-05
12263ถนนสุคนธสวัสดิ์ - ถนนนวลจันทร์ถนนประดิษฐ์มนูธรรมบึงกุ่มสายรอง3431812 ค.ส.ล.4 1.60 กระเบื้อง 1.60 กระเบื้อง 4,1164,1162020-06-052020-06-05
12363ถนนสุคนธสวัสดิ์ - ถนนประดิษฐ์มนูธรรมถนนประดิษฐ์มนูธรรมบึงกุ่มสายรอง1201812 ค.ส.ล.4 1.60 อินเตอร์ล็อก 1.60 อินเตอร์ล็อก 1,4401,4402020-06-052020-06-05
12464ถนนรามอินทรา 40ถนนรามอินทราถนนนวลจันทร์บึงกุ่มสายรอง1,7402014 ค.ส.ล.4 3.00 กระเบื้อง 3.00 กระเบื้อง 24,36024,3602020-06-052020-06-05
12565ถนนโพธิ์แก้วถนนนวมินทร์คลองตาหนังบึงกุ่มสายรอง9152015 ค.ส.ล.4 2.50 อินเตอร์ล็อก 2.50 อินเตอร์ล็อก 13,72513,7252020-06-052020-06-05
12666ถนนนวมินทร์คลองชะล่า (ลำรางหลวงวิจิตร)คลองพังพวยบึงกุ่มสายหลัก5,9053020 ค.ส.ล.6 3.00 กระเบื้อง 3.00 กระเบื้อง 115,738115,7382020-06-052020-06-05
12767ถนนลาดพร้าวคลองลาดพร้าวคลองจั่นวังทองหลางสายหลัก4,8673019 ค.ส.ล./แอสฟัลต์6 4.00 กระเบื้อง 4.00 กระเบื้อง 92,47392,4732020-06-052020-06-05
12868ถนนโชคชัย 4ถนนลาดพร้าวคลองทรงกระเทียมวังทองหลางโครงข่ายฯ8431712 ค.ส.ล.2 2.50 กระเบื้อง 2.50 กระเบื้อง 10,11610,1162020-06-052020-06-05
12969ซอยลาดพร้าว 71ถนนลาดพร้าวถนนสังคมสงเคราะห์วังทองหลางสายรอง8941916 ค.ส.ล.4 2.00 กระเบื้อง 2.00 กระเบื้อง 14,30414,3042020-06-052020-06-05
13070ถนนลาดพร้าว 80ถนนลาดพร้าวสุดซอยวังทองหลางโครงข่ายฯ1,131107 ค.ส.ล./แอสฟัลต์2 0.50 รางวี 0.50 รางวี 7,9177,9172020-06-052020-06-05
13171ถนนสุทธิสารตอนปลายซอยลาดพร้าว 64คลองลาดพร้าววังทองหลางโครงข่ายฯ1,100---- - - - - --2020-06-052020-06-05
13271(ซ.ลาดพร้าว 64 แยก 4) - ซอยลาดพร้าว 64ซอยตะวันรุ่ง 14วังทองหลางโครงข่ายฯ71596 ค.ส.ล./แอสฟัลต์2 1.50 รางวี 1.50 รางวี 4,2904,2902020-06-052020-06-05
13372(ซ.ลาดพร้าว 64 แยก 4) - ซอยตะวันรุ่ง 14คลองลาดพร้าววังทองหลางโครงข่ายฯ38596 ค.ส.ล.2 1.50 กระเบื้อง 1.50 กระเบื้อง 2,3102,3102020-06-052020-06-05
13472ถนนจันทิมาซอยลาดพร้าว 80คลองลาดพร้าววังทองหลางโครงข่ายฯ1,27586 ค.ส.ล.2 1.00 กระเบื้อง 1.00 กระเบื้อง 7,6507,6502020-06-052020-06-05
13573ถนนประชาอุทิศคลองลาดพร้าวถนนศรีวราวังทองหลางสายรอง980---- - - - - --2020-06-052020-06-05
13674ถนนประชาอุทิศ - คลองลาดพร้าวถนนประดิษฐ์มนูธรรมวังทองหลางสายรอง8502014 ค.ส.ล.4 3.00 กระเบื้อง 3.00 กระเบื้อง 11,90011,9002020-06-052020-06-05
13775ถนนประชาอุทิศ - ถนนประดิษฐ์มนูธรรมถนนศรีวราวังทองหลางสายรอง1302014 ค.ส.ล.4 3.00 กระเบื้อง 3.00 กระเบื้อง 1,8201,8202020-06-052020-06-05
13874ถนนมหาดไทย (ซ.ลาดพร้าว122/ซ.รามฯ65)ถนนลาดพร้าวคลองแสนแสบวังทองหลางโครงข่ายฯ1,876107 ค.ส.ล.2 1.50 กระเบื้อง 1.50 กระเบื้อง 13,13213,1322020-06-052020-06-05
13975ถนนรามคำแหง 39 (เทพลีลา)คลองแสนแสบถนนศรีวราวังทองหลางสายรอง1,2912014 ค.ส.ล.4 3.00 กระเบื้อง 3.00 กระเบื้อง 18,07418,0742020-06-052020-06-05
14076ถนนประดิษฐ์มนูธรรมถนนสังคมสงเคราะห์คลองลาดพร้าววังทองหลางสายหลัก4,373---- - - - - --2020-06-052020-06-05
14177ถนนประดิษฐ์มนูธรรม - ถนนสังคมสงเคราะห์ถนนลาดพร้าววังทองหลางสายหลัก9804030 ค.ส.ล.6 4.00 อินเตอร์ล็อก 4.00 อินเตอร์ล็อก 29,40029,4002020-06-052020-06-05
14278ถนนประดิษฐ์มนูธรรม - ถนนลาดพร้าวคลองลาดพร้าววังทองหลางสายหลัก3,3934030 ค.ส.ล.6 4.00 อินเตอร์ล็อก 4.00 อินเตอร์ล็อก 101,790101,7902020-06-052020-06-05
14377ถนนสังคมสงเคราะห์ถนนประดิษฐ์มนูธรรมถนนโชคชัย 4 วังทองหลางสายรอง1,943---- - - - - --2020-06-052020-06-05
14478ถนนสังคมสงเคราะห์ - ถนนประดิษฐ์มนูธรรมซอยลาดพร้าว 71วังทองหลางสายรอง32097 แอสฟัลต์2 1.00 รางวี 1.00 รางวี 2,2402,2402020-06-052020-06-05
14579ถนนสังคมสงเคราะห์ - ซอยลาดพร้าว 71ถนนนาคนิวาสวังทองหลางสายรอง1601814 ค.ส.ล.4 2.00 กระเบื้อง 2.00 กระเบื้อง 2,2402,2402020-06-052020-06-05
14680ถนนสังคมสงเคราะห์ - ถนนนาคนิวาสซอยสังคมสงเคราะห์ 13วังทองหลางสายรอง300107 ค.ส.ล.2 1.50 กระเบื้อง 1.50 กระเบื้อง 2,1002,1002020-06-052020-06-05
14781ถนนสังคมสงเคราะห์ - ซอยสังคมสงเคราะห์ 13ซอยสังคมสงเคราะห์ 27วังทองหลางสายรอง7001814 ค.ส.ล.4 2.00 กระเบื้อง 2.00 กระเบื้อง 9,8009,8002020-06-052020-06-05
14882ถนนสังคมสงเคราะห์ - ซอยสังคมสงเคราะห์ 27ถนนโชคชัย 4 วังทองหลางสายรอง463107 ค.ส.ล.2 1.50 กระเบื้อง 1.50 กระเบื้อง 3,2413,2412020-06-052020-06-05
14978ถนนสีหบุรานุกิจสี่แยกมีนบุรีถนนร่มเกล้ามีนบุรีสายหลัก1,951---- - - - - --2020-06-052020-06-05
15079ถนนสีหบุรานุกิจ - สี่แยกมีนบุรีคลองสามวามีนบุรีสายหลัก1,3714032 ค.ส.ล.8 4.00 กระเบื้อง 4.00 กระเบื้อง 43,87243,8722020-06-052020-06-05
15180ถนนสีหบุรานุกิจ - คลองสามวาถนนร่มเกล้ามีนบุรีสายหลัก5802014 ค.ส.ล.4 3.00 กระเบื้อง 3.00 กระเบื้อง 8,1208,1202020-06-052020-06-05
15279ถนนสามวาถนนสุวินทวงศ์ลำรางสามวามีนบุรีสายรอง9982014 ค.ส.ล.4 3.00 กระเบื้อง 3.00 กระเบื้อง 13,97213,9722020-06-052020-06-05
15380ถนนหทัยราษฏร์ถนนสุวินทวงศ์ลำรางโต๊ะสุขมีนบุรีสายหลัก1,6793014 ค.ส.ล.4 3.00 กระเบื้อง 3.00 กระเบื้อง 23,50623,5062020-06-052020-06-05
15481ถนนรามคำแหง (สุขาภิบาล 3)ถนนสุวินทวงศ์คลองบางชันมีนบุรีสายหลัก4,6723018 ค.ส.ล.8 6.00 กระเบื้อง 6.00 กระเบื้อง 84,09684,0962020-06-052020-06-05
15582ถนนพระยาสุเรนทร์ถนนรามอินทราคลองลำควายตายมีนบุรีสายหลัก4583026 ค.ส.ล.4 2.00 กระเบื้อง 2.00 กระเบื้อง 11,90811,9082020-06-052020-06-05
15683ถนนประชาร่วมใจถนนนิมิตใหม่คลองบึงไผ่มีนบุรีสายรอง6713014 แอสฟัลต์4 6.00 กระเบื้อง 6.00 กระเบื้อง 9,3949,3942020-06-052020-06-05
15784ถนนราษฎร์อุทิศถนนสุวินทวงศ์ถนนเลียบวารี (ลำรางโต๊ะเสาเก่า)มีนบุรีสายหลัก6,6423019 ค.ส.ล.6 3.00 กระเบื้อง 3.00 กระเบื้อง 126,198126,1982020-06-052020-06-05
15885ถนนนิมิตใหม่ถนนสุวินทวงศ์ซอยนิมิตใหม่ 5มีนบุรีสายหลัก1,7823019 ค.ส.ล.6 3.00 กระเบื้อง 3.00 กระเบื้อง 33,85833,8582020-06-052020-06-05
15986ถนนมีนพัฒนาถนนเสรีไทยถนนรามคำแหงมีนบุรีสายหลัก6953019 ค.ส.ล.6 1.50 กระเบื้อง 1.50 กระเบื้อง 13,20513,2052020-06-052020-06-05
16087ถนนคุ้มเกล้าถนนสุวินทวงษ์คลองตาเสือมีนบุรีสายรอง3,4183020 ค.ส.ล.6 3.00 กระเบื้อง 3.00 กระเบื้อง 68,36068,3602020-06-052020-06-05
16188ถนนเสรีไทยคลองบางชันสี่แยกมีนบุรีมีนบุรีสายหลัก2,1243019 ค.ส.ล.6 3.00 กระเบื้อง 3.00 กระเบื้อง 40,35640,3562020-06-052020-06-05ตาราง : 4.4 ข้อมูลถนน ตรอก ซอย เป้าหมายทั้งหมด (ในความรับผิดชอบของศูนย์ 1 ส่วน 2 สนย.)

หน่วยงาน : สำนักการโยธา

คำอธิบายตาราง :

idi_droad_soif_fromt_tod_distirctt_typel_lengthway_widetraffic_surface_lengthshape_surfacetraffic_lanewide_of_left_pavementwide_of_right_pavementsidewalk_left_pavementsidewalk_right_pavementroad_areaway_areapavement_areaadddateupdatedate
11ถนนฉิมพลี คลองชักพระถนนบรมราชชนนีตลิ่งชันสายรอง950.0013.007.00แอสฟัลต์2.003.403.60แอสฟัลต์แอสฟัลต์12350.006650.006650.002020-06-082020-06-08
22ถนนฉิมพลี ถนนบรมราชชนนีถนนบรมราชชนนีตลิ่งชันสายรอง2130.0011.006.00แอสฟัลต์+ค.ส.ล.2.000.500.50แอสฟัลต์แอสฟัลต์23430.0012780.002130.002020-06-082020-06-08
33ถนนฉิมพลี-วัดเงินถนนฉิมพลี คลองบางพรหมตลิ่งชันสายรอง2080.0012.006.00แอสฟัลต์2.001.501.50แอสฟัลต์แอสฟัลต์24960.0012480.006240.002020-06-082020-06-08
43ถนนฉิมพลี-วัดเงินคลองบางพรหมสะพานวัดแก้วตลิ่งชันสายรอง1050.008.006.00ค.ส.ล.2.001.001.00คอนกรีตคอนกรีต8400.006300.002100.002020-06-082020-06-08
53ถนนฉิมพลี-วัดเงินสะพานวัดแก้วคลองชักพระตลิ่งชันสายรอง300.008.006.00แอสฟัลต์2.001.001.00คอนกรีตคอนกรีต2400.001800.00600.002020-06-082020-06-08
64ถนนชัยพฤกษ์คลองชักพระถนนบรมราชชนนีตลิ่งชันสายรอง830.008.006.00ค.ส.ล.2.001.001.00กระเบื้องกระเบื้อง6640.004980.001660.002020-06-082020-06-08
74ถนนชัยพฤกษ์ถนนบรมราชชนนีวัดชัยพฤกษ์มาลาตลิ่งชันสายรอง1460.008.006.00ค.ส.ล.2.001.001.00กระเบื้องกระเบื้อง11680.008760.002920.002020-06-082020-06-08
85ถนนทุ่งมังกรถนนสวนผักถนนบรมราชชนนีตลิ่งชันสายรอง1500.009.806.00แอสฟัลต์ 2.000.801.50แอสฟัลต์แอสฟัลต์14700.009000.003450.002020-06-082020-06-08
96ถนนบางเชือกหนังถนนกาญจนาภิเษกซอยทองมากตลิ่งชันโครงข่ายฯ800.0016.006.00แอสฟัลต์ 2.002.502.50แอสฟัลต์แอสฟัลต์12800.004800.004000.002020-06-082020-06-08
106ถนนบางเชือกหนังซอยทองมากคลองลัดตาเหนียวตลิ่งชันโครงข่ายฯ150.0016.006.00แอสฟัลต์ 2.001.001.00แอสฟัลต์แอสฟัลต์2400.00900.00300.002020-06-082020-06-08
116ถนนบางเชือกหนังคลองลัดตาเหนียวถนนพุทธมณฑลสาย 1 (เดิม)ตลิ่งชันโครงข่ายฯ1600.0016.006.00แอสฟัลต์ 2.000.500.50แอสฟัลต์แอสฟัลต์25600.009600.001600.002020-06-082020-06-08
127ถนนบางระมาดถนนกาญจนาภิเษกสุดถนน ค.ส.ล.ตลิ่งชันโครงข่ายฯ180.0016.006.00ค.ส.ล.2.000.500.50หินคลุกหินคลุก2880.001080.00180.002020-06-082020-06-08
137ถนนบางระมาดถนน ค.ส.ล. ถนนพุทธมณฑลสาย 1ตลิ่งชันโครงข่ายฯ3420.0016.006.00แอสฟัลต์2.000.500.50หินคลุกหินคลุก54720.0020520.003420.002020-06-082020-06-08
148ถนนพุทธมณฑลสาย 1(สายใหม่) คลองบางเชือกหนังถนนบรมราชชนนีตลิ่งชันสายหลัก4200.0050.0014.00ค.ส.ล.4.004.004.00แอสฟัลต์แอสฟัลต์210000.0058800.0033600.002020-06-082020-06-08
158ถนนพุทธมณฑลสาย 1(สายใหม่) ถนนบรมราชชนนีทางรถไฟสายใต้ตลิ่งชันสายหลัก1400.0050.0014.00ค.ส.ล.4.004.004.00แอสฟัลต์แอสฟัลต์70000.0019600.0011200.002020-06-082020-06-08
169ถนนลัดวงแหวน-พุทธมณฑลสาย 2ถนนกาญจนาภิเษกถนนพุทธมณฑลสาย 2ตลิ่งชันโครงข่ายฯ1932.009.006.00ค.ส.ล.2.001.501.50แอสฟัลต์แอสฟัลต์17388.0011592.005796.002020-06-082020-06-08
1710ถนนวัดแก้ว-พุทธมณฑลสาย 1ถนนฉิมพลี-วัดเงินสะพานที่ 5ตลิ่งชันโครงข่ายฯ1075.009.006.00แอสฟัลต์2.001.001.00แอสฟัลต์แอสฟัลต์9675.006450.002150.002020-06-082020-06-08
1810ถนนวัดแก้ว-พุทธมณฑลสาย 1สะพานที่ 5วัดศิริวัฒนารามตลิ่งชันโครงข่ายฯ3450.009.006.00แอสฟัลต์2.001.001.00แอสฟัลต์แอสฟัลต์31050.0020700.006900.002020-06-082020-06-08
1911ถนนสวนผัก ถนนชัยพฤกษ์ทางรถไฟสายใต้ตลิ่งชันสายรอง3800.0010.00-14.007.00-11.00ค.ส.ล.2.001.001.00แอสฟัลต์แอสฟัลต์--7600.002020-06-082020-06-08
2011ถนนสวนผัก ทางรถไฟสายใต้ถนนกาญจนาภิเษกตลิ่งชันสายรอง1990.0012.006.00แอสฟัลต์ 2.003.003.00ดิน+แอสฟัลต์ดิน+แอสฟัลต์23880.0011940.0011940.002020-06-082020-06-08
2112ถนนอินทราวาสพุทธมณฑลสาย 1ถนนราชพฤกษ์ตลิ่งชันโครงข่ายฯ1800.0014.006.00ค.ส.ล.2.001.504.00แอสฟัลต์แอสฟัลต์25200.0010800.009900.002020-06-082020-06-08
2213ถนนทวีวัฒนาคลองบางไผ่สุดเขต กทม.ทวีวัฒนาสายหลัก5825.0022.007.40ค.ส.ล.2.002.202.60ซีเมนต์อัดแรงแอสฟัลต์128150.0043105.0027960.002020-06-082020-06-08
2314ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษกถนนกาญจนาภิเษกถนนพุทธมณฑลสาย 2ทวีวัฒนาโครงข่ายฯ1138.0012.007.00แอสฟัลต์2.001.501.50ชานดินชานดิน13656.007966.003414.002020-06-082020-06-08
2414ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษกถนนพุทธมณฑลสาย 2สะพานที่ 1ทวีวัฒนาโครงข่ายฯ1953.7014.00-16.009.00แอสฟัลต์2.002.502.50ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง-17583.309768.502020-06-082020-06-08
2514ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษกสะพานที่ 1ถนนพุทธมณฑลสาย 3ทวีวัฒนาโครงข่ายฯ1427.0014.00-16.009.00แอสฟัลต์2.002.302.30ซีเมนต์อัดแรงซีเมนต์อัดแรง-12843.006564.202020-06-082020-06-08
2614ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษกถนนพุทธมณฑลสาย 3สุดเขต กทม.ทวีวัฒนาโครงข่ายฯ4819.3014.00-16.006.00แอสฟัลต์2.001.501.50หินคลุกหินคลุก-28915.8014457.902020-06-082020-06-08
2715ถนนพุทธมณฑลสาย 2คลองบางเชือกหนังทางรถไฟสายใต้ทวีวัฒนาสายหลัก5230.0040.0021.00ค.ส.ล.6.005.005.00กระเบื้องกระเบื้อง209200.00109830.0052300.002020-06-082020-06-08
2816ถนนพุทธมณฑลสาย 3ทางรถไฟสายใต้ถนนบรมราชชนนีทวีวัฒนาสายหลัก1450.0050.0021.00ค.ส.ล.6.005.405.40