โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

5. ร้อยละพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีต่อพื้นที่ กทม. : 212

ค่าเป้าหมาย ตร.ม. : 12.25 ตร.ม.

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
:มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
:เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อน%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

พื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี หมายถึง พื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 10 ประเภท ได้แก่ 1. พื้นที่สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 7 ประเภท (ตามนิยามของสำนักสิ่งแวดล้อม) 1) สวนหย่อมขนาดเล็ก (Pocket Park, Mini Park, Tot lots) 2) สวนหมู่บ้าน (Neighborhood Park) 3) สวนชุมชน (Community Park) 4) สวนระดับย่าน (District Park) 5) สวนระดับเมือง (City Park) 6) สวนถนน (Street Park) และ 7) สวนเฉพาะทาง (Special Purpose Park) พื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครตามแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2546 จำแนกเป็น 9 ประเภท 1. สนามกีฬากลางแจ้ง หมายถึง สนามกีฬากลางแจ้งที่ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 500 ตารางเมตร ขึ้นไปทุกแห่ง 2. สนามกอล์ฟ หมายถึง สนามกอล์ฟทุกแห่ง 3. แหล่งน้ำ หมายถึง สระน้ำ หนองน้ำ บึง ซึ่งมีน้ำท่วมขังนานกว่า 6 เดือนต่อปี ที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 500 ตารางเมตรขึ้นไปทุกแห่ง 4. ที่ลุ่ม หมายถึง ที่ลุ่มน้ำท่วมขัง มีพืชขึ้นปกคลุม เช่น ต้นกก ที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 500 ตารางเมตรขึ้นไปทุกแห่ง 5. ที่ว่าง หมายถึง ที่ว่างหรือที่โล่งในศาสนสถานที่มีขนาดตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป ที่ว่างได้แก่ พื้นที่โล่งหรือพื้นที่รกร้าง หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือไม่เข้าข่ายพื้นที่ประเภทใด และมีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 500 ตารางเมตรขึ้นไป 6. พื้นที่ไม้ยืนต้น หมายถึง พื้นที่ที่มีกลุ่มไม้ยืนต้นขึ้นอยู่เป็นส่วนใหญ่ ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 1 ไร่ ขึ้นไป รวมทั้งสวนไม้ผลยืนต้น 7. พื้นที่เกษตรกรรม หมายถึง พื้นที่เกษตรกรรม เช่น นาข้าว ปลูกหญ้า 8. พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมายถึง พื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 9. พื้นที่อื่นๆ หมายถึง พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อการนันทนาการ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น พื้นที่ริมคลอง พื้นที่ใต้หรือข้างทางด่วนหรือทางพิเศษ เป็นต้น

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีต่อพื้นที่ กทม. = พื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี (ตร.ม.)/พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร (ตร.ม) *100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

ฐานข้อมูลระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร/สำนักสิ่งแวดล้อม http://203.155.220.118/green-parks-admin//reports/report19.php?park_year=2563&rang1=2556&rang2=2563

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040200-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0323 : ข้อมูลพื้นที่สีเขียวใน 2 รูป คือ 1) แบบสวน 7 ประเภท และ 2) พื้นที่สีเขียวที่ไม่ใช่สวน 9 ประเภท รวม 10 ประเภทตามนิยามแผนแม่บท พื้นที่สีเขียวขอกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 ประกอบด้วย 1. สวน 2. สนามกีฬากลางแจ้ง 3. สนามกอล์ฟ 4. แหล่งน้ำ 5. ที่ลุ่ม 6. ที่ว่าง)

ตาราง : พื้นที่สีเขียว 10 ประเภท รายเขต

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : พื้นที่สีเขียว 10 ประเภท รายเขต ประกอบด้วยสนามกีฬากลางแจ้งสนามกอล์ฟแหล่งน้ำที่ลุ่มที่ว่างพื้นที่ไม้ยืนต้นพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นที่อื่นๆพื้นที่ตามสวน 7 ประเภท

iddistrict_namenum_placesdistrict_poparea_size_raiarea_size_nganarea_size_squarewahtotal_m3total_m3_per_personadddateupdatedate
53เขตคลองสาน1967326322011652074192285.722020-09-152020-09-15
54เขตคลองสามวา393193930689654513470.6611305482.6458.32020-09-152020-09-15
55เขตคันนายาว41296751482753411695798358082.522020-09-152020-09-15
56เขตจตุจักร275156684162535210356.422782225.6617.762020-09-152020-09-15
57เขตจอมทอง34015231515552055809.612593238.4317.032020-09-152020-09-15
58เขตดอนเมือง18516897322442375294.693706378.7521.932020-09-152020-09-15
59เขตดินแดง2731225633143188337.6662950.45.412020-09-152020-09-15
60เขตดุสิต226958528302197151.611444206.4415.072020-09-152020-09-15
61เขตตลิ่งชัน348105299314233513187.875213951.4849.522020-09-152020-09-15
52เขตคลองเตย2421029456402162451.171120204.6810.882020-09-152020-10-15
62เขตทวีวัฒนา26678187233135912222.633922090.5250.162020-09-152020-09-15
63เขตทุ่งครุ423121833327952515122.85516891.245.282020-09-152020-09-15
64เขตธนบุรี2401094823512335061.12675044.486.172020-09-152020-09-15
65เขตบางเขน188190681295414052854.864993819.4426.192020-09-152020-09-15
66เขตบางแค551193002204648314340.273524161.0918.262020-09-152020-09-15
67เขตบางกอกใหญ่170677683952038128745712112020-09-152020-09-15
68เขตบางกอกน้อย2911120465482258444.791000579.168.932020-09-152020-09-15
69เขตบางกะปิ324147800113135310561.691993046.7713.482020-09-152020-09-15
70เขตบางขุนเทียน5091822353233455619747.252035788.81285.542020-09-152020-09-15
71เขตบางคอแหลม250893583802469787.66745550.628.342020-09-152020-09-15
72เขตบางซื่อ29812544068130810030.391252921.569.992020-09-152020-09-15
73เขตบางนา279908529152938377.051614708.217.772020-09-152020-09-15
74เขตบางบอน32710711814762637268.182495872.7223.32020-09-152020-09-15
75เขตบางพลัด2369232551036010108.581000434.3210.842020-09-152020-09-15
76เขตบางรัก362478177726110716.14270464.565.662020-09-152020-09-15
77เขตบึงกุ่ม25314383517502303596.432906385.7220.212020-09-152020-09-15
78เขตปทุมวัน1904912110462177595179078036.462020-09-152020-09-15
79เขตประเวศ31517365644494127806.817314427.2442.122020-09-152020-09-15
80เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย132465811451084127.29291709.166.262020-09-152020-09-15
81เขตพญาไท189702382632015609.96523639.847.462020-09-152020-09-15
82เขตพระโขนง5119053448850314077.031038308.111.472020-09-152020-09-15
83เขตพระนคร179512314112085278.91761915.6414.872020-09-152020-09-15
84เขตภาษีเจริญ2321268243852797177.78756311.125.962020-09-152020-09-15
85เขตมีนบุรี314141750444237414573.857315095.451.612020-09-152020-09-15
86เขตยานนาวา3677879796042212360.171754240.6822.262020-09-152020-09-15
87เขตราชเทวี2727230469525610553.211256612.8417.382020-09-152020-09-15
88เขตราษฎร์บูรณะ2688254520962868284.653501138.642.412020-09-152020-09-15
89เขตลาดกระบัง319173987330241715578.445512313.7631.682020-09-152020-09-15
90เขตลาดพร้าว2351203946242635920.621127282.489.362020-09-152020-09-15
91เขตวังทองหลาง31911211641930611143.03837372.117.472020-09-152020-09-15
92เขตวัฒนา260849673183054335.5648141.997.632020-09-152020-09-15
93เขตสวนหลวง2371225347183008769.511303878.0410.642020-09-152020-09-15
94เขตสะพานสูง3029553719872837576.833322707.3234.782020-09-152020-09-15
95เขตสัมพันธวงศ์1112415046628619.38147277.56.12020-09-152020-09-15
96เขตสาทร2117962437124010110.3730041.29.172020-09-152020-09-15
97เขตสายไหม27220259025622818090.044243960.1420.952020-09-152020-09-15
98เขตหนองแขม346155722263450516439.774482159.0828.782020-09-152020-09-15
99เขตหนองจอก314170643141353407849.1622783396.64133.512020-09-152020-09-15
100เขตหลักสี่31210470117751726532.262934929.0428.032020-09-152020-09-15
101เขตห้วยขวาง24081515179529512040.33038161.2237.272020-09-152020-09-15
102รวม143045680415124587379.2199340716.835.092020-09-152020-09-15