โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

5. ร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพ ที่เปิดสอนตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน : 211

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และศูนย์ฝึกอาชีพ สังกัดสำนักพัฒนาสังคม เปิดสอนในช่วงปี 2563 โดยเป็นหลักสูตรที่ผ่านกระบวนการสำรวจ ศึกษาตลาดงาน วิเคราะห์ผลความต้องการตลาดงานจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ เช่น ข้อมูลตำแหน่งและจำนวนแรงงานที่ขาดแคลน ข้อมูลการคาดประมาณแนวโน้มความต้องการแรงงาน ซึ่งจัดทำโดยสำนักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน ฐานข้อมูลแผนพัฒนากำลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน (ประกอบด้วย จำนวนแรงงานที่ขาดแคลน จำแนกตามวุฒิการศึกษา 10 อันดับอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด จำแนกตามวุฒิการศึกษา) และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้น

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และศูนย์ฝึกอาชีพ สังกัดสำนักพัฒนาสังคม เปิดสอนทั้งหมดในปี 2563 คูณ 100 หารด้วย จำนวนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่คณะกรรมการฯ รับรองว่ามีความทันสมัย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน และตลาดงาน

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักพัฒนาสังคม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060100-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0400 : ข้อมูลความต้องการแรงงาน และการฝึกอาชีพของตลาดแรงงาน)

ตาราง : จำนวนหลักสูตรอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง : หลักสูตรฝึกอาชีพที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เปิดสอน เป็นรายปีการศึกษา ประกอบด้วย รายชื่อหลักสูตร และจำนวนชั่วโมง

idinformation_yearcourseteaching_hourss_dindang1s_bangruks_dindang2s_bonkais_artons_luangpors_klongteys_muans_nongchoks_kanchanasinghatotaladddateupdatedate
12561รถจักรยานยนต์40000000300000302020-06-222020-06-22
22561เครื่องยนต์แก๊สโซลีน20000047107000001542020-06-222020-06-22
32561เครื่องยนต์ดีเซล20000000000250252020-06-222020-06-22
42561เครื่องล่างรถยนต์20000000000170172020-06-222020-06-22
52561เครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด200000000006062020-06-222020-06-22
62561แก๊สรถยนต์200000000009092020-06-222020-06-22
72561ไฟฟ้ารถยนต์20000066110002501022020-06-222020-06-22
82561ปรับอากาศรถยนต์20000000000120122020-06-222020-06-22
92561เครื่องจักรยานยนต์2000003059030679502812020-06-222020-06-22
102561ไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์2000001119459201501192020-06-222020-06-22
112561ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์2001100000000001102020-06-222020-06-22
122561ไฟฟ้ารถยนต์15000003300000332020-06-222020-06-22
132561งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน20039000000000392020-06-222020-06-22
142561งานเครื่องยนต์ดีเซล200640000000240882020-06-222020-06-22
152561งานปรับอากาศรถยนต์200190000000250442020-06-222020-06-22
162561งานไฟฟ้ารถยนต์200750000000240992020-06-222020-06-22
172561งานเครื่องล่างรถยนต์200350000000300652020-06-222020-06-22
182561งานส่งกำลังรถยนต์20019000000000192020-06-222020-06-22
192561งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด200350000000300652020-06-222020-06-22
202561งานติดตั้งแก๊สรถยนต์200150000000210362020-06-222020-06-22
212561ช่างเครื่องเสียง0วิทยุ40000000310000312020-06-222020-06-22
222561ช่างเครื่องเสียง200000210064000852020-06-222020-06-22
232561ช่างโทรทัศน์ชั้นต้น2000480113030000922020-06-222020-06-22
242561ช่างโทรทัศน์ชั้นสูง20000015000000152020-06-222020-06-22
252561ช่างโทรศัพท์เคลื่อนที่200000154700000622020-06-222020-06-22
262561ช่างเครื่องขยายเสียง20025000000000252020-06-222020-06-22
272561ช่างซ่อมโทรทัศน์200260005500000812020-06-222020-06-22
282561ช่างเครื่องขยายเสียง15017000000000172020-06-222020-06-22
292561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า40000000027000272020-06-222020-06-22
302561เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ400000000070072020-06-222020-06-22
312561ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า10000013000000132020-06-222020-06-22
322561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร200610047073493367463762020-06-222020-06-22
332561ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดให้ความร้อน200000059000034932020-06-222020-06-22
342561ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดมอเตอร์200000474900000962020-06-222020-06-22
352561เครื่องปรับอากาศ200134800446900428204512020-06-222020-06-22
362561การพันมอเตอร์200052001800000702020-06-222020-06-22
372561การควบคุมมอเตอร์20000008300000832020-06-222020-06-22
382561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเข็มขัดรัดสาย20000002700000272020-06-222020-06-22
392561เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ150000039002600652020-06-222020-06-22
402561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร15027000000000272020-06-222020-06-22
412561เครื่องเรือนห้องนั่งเล่น1000000001270001272020-06-222020-06-22
422561ห้องนอน10000000016000162020-06-222020-06-22
432561ช่างประจำบ้าน9000000014000142020-06-222020-06-22
442561ช่างไม้3000000024000242020-06-222020-06-22
452561ช่างก่ออิฐและฉาบปูน3000000016000162020-06-222020-06-22
462561ช่างปูกระเบื้อง3000000010000102020-06-222020-06-22
472561พิมพ์ดีดไทยและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น20000080310057601562020-06-222020-06-22
982561อาหารญี่ปุ่น3000290000000292020-06-222020-06-22
482561พิมพ์ดีดอังกฤษและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น200000000002330532020-06-222020-06-22
492561อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์2007351123004800002952020-06-222020-06-22
502561การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป20001500000000152020-06-222020-06-22
512561การใช้งานโมบายเทคโนโลยี2000000115000001152020-06-222020-06-22
522561พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น20000003900000392020-06-222020-06-22
532561คอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน200000300000032020-06-222020-06-22
542561ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน200210620991220047701157252020-06-222020-06-22
552561ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ200771600320031001562020-06-222020-06-22
562561ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร200088001070003802332020-06-222020-06-22
572561ภาษาจีนในงานธุรกิจบริการ200076002300000992020-06-222020-06-22
582561ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร20004600000000462020-06-222020-06-22
592561ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร2001350000000001352020-06-222020-06-22
602561ภาษาเกาหลีในงานธุรกิจบริการ20020000000000202020-06-222020-06-22
612561ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน2001850000000001852020-06-222020-06-22
622561ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ20030000000000302020-06-222020-06-22
632561ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน2001500000000001502020-06-222020-06-22
642561ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ20090000000000902020-06-222020-06-22
652561เสื้อผ้าสตรี 7 40000000790000792020-06-222020-06-22
662561เสื้อผ้าสตรี 840000000000150152020-06-222020-06-22
672561เสื้อผ้าสตรี 140000002700000272020-06-222020-06-22
682561สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 240000000790000792020-06-222020-06-22
692561เสื้อผ้าสตรี 120000004600000462020-06-222020-06-22
702561เสื้อผ้าสตรี 2200007413591036034454152020-06-222020-06-22
712561เสื้อผ้าสตรี 320001194102101241514004962020-06-222020-06-22
722561เสื้อผ้าสตรี 42000104000800001233072020-06-222020-06-22
732561เสื้อผ้าสตรี 52000000000105001052020-06-222020-06-22
742561สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 12000015514714500012605732020-06-222020-06-22
752561ชุดสูทสตรี 12000015853510002502872020-06-222020-06-22
762561ออกแบบแฟชั่น 120000770000000772020-06-222020-06-22
772561ชุดโอกาสพิเศษ 12000098000003501332020-06-222020-06-22
782561ชุดชั้นในในสตรี20000870000000872020-06-222020-06-22
792561เสื้อผ้าบุรุษ 1200000012013500582052020-06-222020-06-22
802561ผลิตภัณฑ์งานผ้า 12000091000004701382020-06-222020-06-22
812561เสื้อสตรี20000740200005301472020-06-222020-06-22
822561เสื้อผ้าเพื่อการค้า20000005400000542020-06-222020-06-22
832561ตัดเย็บกระโปรงสตรี20000147000001201592020-06-222020-06-22
842561กระโปรงสตรี20000000000210212020-06-222020-06-22
852561ชุดติดกัน20000000000420422020-06-222020-06-22
862561ออกแบบเสื้อผ้า15000160000000162020-06-222020-06-22
872561อุตสาหกรรมเสื้อผ้าบุรุษ200000150240573101272020-06-222020-06-22
882561อุตสาหกรรมกางเกงบุรุษ20000015000578001522020-06-222020-06-22
892561อุตสาหกรรมเสื้อผ้ายืด2000000635100001142020-06-222020-06-22
902561อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก20000017000000172020-06-222020-06-22
912561ขนมอบ200106103135118122105682062639022020-06-222020-06-22
922561อาหารไทย200469314035300321971365022020-06-222020-06-22
932561อาหารนานาชาติ2009200000000381302020-06-222020-06-22
942561อาหารไทย750030039003000992020-06-222020-06-22
952561ขนมปังและพาย7500000003900392020-06-222020-06-22
962561คุ๊กกี้และเค้ก7500000003900392020-06-222020-06-22
972561ขนมไทย7500000002200222020-06-222020-06-22
992561จัดดอกไม้ ใบตองและแกะสลัก200004900000029782020-06-222020-06-22
1002561งานศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม2000107102011303800624222020-06-222020-06-22
1012561แกะสลักชั้นสูง20000330000000332020-06-222020-06-22
1022561จัดดอกไม้เพื่ออาชีพ1000002250000002252020-06-222020-06-22
1032561แต่งผมสตรี20004541137911207030864762020-06-222020-06-22
1042561ซอยผมสตรี20009700000000972020-06-222020-06-22
1052561แต่งหน้า แต่งเล็บ100000000000002020-06-222020-06-22
1062561ม้วนผม150000000000002020-06-222020-06-22
1072561แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ200000000000002020-06-222020-06-22
1082561เกล้าผม60000000000002020-06-222020-06-22
1092561ตัดผมสุภาพบุรุษ20004800000000482020-06-222020-06-22
1102561ซอยผมสุภาพบุรุษ20003100000000312020-06-222020-06-22
1112561ตัดผมสุภาพบุรุษ150000000000002020-06-222020-06-22
1122561การตัดแต่งขนสุนัข200000000000002020-06-222020-06-22
1132561การทำตัวเรือนรูปพรรณและเครื่องประดับ400000000000002020-06-222020-06-22
1142561การทำตัวเรือนเครื่องประดับ200000000000002020-06-222020-06-22
1152561การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี20008400000000842020-06-222020-06-22
1162561การเจียระไนพลอย20004100000000412020-06-222020-06-22
1172561คีย์บอร์ด200000000000002020-06-222020-06-22
1182561กีต้าร์200000000000002020-06-222020-06-22
1192561การขับร้อง200000000000002020-06-222020-06-22
1202561บาติก200000000000002020-06-222020-06-22
1212561การทำผ้าบาติกและมัดย้อม150000000000002020-06-222020-06-22
1222561นวดไทยเพื่อสุขภาพ150402000000000602020-06-222020-06-22
1232561นวดน้ำมันหอมระเหย150303000000000602020-06-222020-06-22
1242561นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ609040000000001302020-06-222020-06-22
1252561บริการเพื่อความงาม150000000000002020-06-222020-06-22
1262561การนวดสวีดิช15020000000000202020-06-222020-06-22
1272561ซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น200271500000000422020-06-222020-06-22
1282561ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย2007430000000001042020-06-222020-06-22
1292561คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น20005300000000532020-06-222020-06-22
1302561อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช200000000000002020-06-222020-06-22
1312561การผลิตสื่อภาพยนต์ด้วยระบบดิจิทัล20004600000000462020-06-222020-06-22
1322561คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ200000000000002020-06-222020-06-22
1332561การผลิตเห็ดเพื่อการค้า90000000000002020-06-222020-06-22
1342562รถจักรยานยนต์40000000290000292021-09-182021-09-18
1352562เครื่องยนต์แก๊สโซลีน20026001584000001252021-09-182021-09-18
1362562เครื่องยนต์ดีเซล2004700000005501022021-09-182021-09-18
1372562เครื่องล่างรถยนต์200390000000280672021-09-182021-09-18
1382562ส่งกำลังรถยนต์20027000000000272021-09-182021-09-18
1392562เครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด200500000000220722021-09-182021-09-18
1402562ไฟฟ้ารถยนต์200560030390003301582021-09-182021-09-18
1412562ปรับอากาศรถยนต์200320000000310632021-09-182021-09-18
1422562เครื่องจักรยานยนต์2000005758327611103072021-09-182021-09-18
1432562ไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์2000004385231291001642021-09-182021-09-18
1442562ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์20069000000000692021-09-182021-09-18
1452562ช่างจักรยานยนต์15030000000000302021-09-182021-09-18
1462562ช่างบริการระบบหัวฉีดรถจักรยานยนต์20016000000000162021-09-182021-09-18
1472562ช่างบริการเครื่องจักรยานยนต์20022000000000222021-09-182021-09-18
1482562ไฟฟ้ารถยนต์150000280000160442021-09-182021-09-18
1492562งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน200000900000092021-09-182021-09-18
1502562งานเครื่องยนต์ดีเซล20000000000150152021-09-182021-09-18
1512562งานปรับอากาศรถยนต์200000000009092021-09-182021-09-18
1522562งานเครื่องล่างรถยนต์20000000000130132021-09-182021-09-18
1532562งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด200000000008082021-09-182021-09-18
1542562งานติดตั้งแก๊สรถยนต์200240000000210452021-09-182021-09-18
1552562ช่างเครื่องเสียง-วิทยุ40000000440000442021-09-182021-09-18
1562562ช่างเครื่องเสียง-วิทยุ20000000100000102021-09-182021-09-18
1572562ช่างเครื่องเสียง20000030075000782021-09-182021-09-18
1582562ช่างเครื่องเสียง150700000000072021-09-182021-09-18
1592562ช่างโทรทัศน์ชั้นต้น200049000040000892021-09-182021-09-18
1602562ช่างเครื่องขยายเสียง200700000000072021-09-182021-09-18
1612562ช่างเครื่องขยายเสียง15011000000000112021-09-182021-09-18
1622562ช่างซ่อมโทรทัศน์20021000000000212021-09-182021-09-18
1632562ช่างโทรศัพท์เคลื่อนที่20000009400000942021-09-182021-09-18
1642562ช่างซ่อมเครื่องกาแฟ12018000000000182021-09-182021-09-18
1652562เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ40028000000000282021-09-182021-09-18
1662562เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร20025003543521081289313952021-09-182021-09-18
1672562เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร15044000000420171032021-09-182021-09-18
1682562เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเข็มขัดรัดสาย20000003400000342021-09-182021-09-18
1692562ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า15000001400000142021-09-182021-09-18
1702562ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดให้ความร้อน200000020600046722021-09-182021-09-18
1712562ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดมอเตอร์200000383400000722021-09-182021-09-18
1722562เครื่องปรับอากาศ20077103026971906910104922021-09-182021-09-18
1732562การพันมอเตอร์200073002100000942021-09-182021-09-18
1742562เครื่องทำความเย็น200000090000092021-09-182021-09-18
1752562เครื่องทำความเย็น15000002000000202021-09-182021-09-18
1762562เครื่องกลไฟฟ้า15000005800000582021-09-182021-09-18
1772562การควบคุมมอเตอร์20000017000000172021-09-182021-09-18
1782562การควบคุมมอเตอร์15000017000000172021-09-182021-09-18
1792562เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ150340000005400882021-09-182021-09-18
1802562เครื่องเรือนห้องนั่งเล่น1000000001890001892021-09-182021-09-18
1812562ช่างเชื่อม3000000039000392021-09-182021-09-18
1822562ช่างก่ออิฐและฉาบปูน3000000018000182021-09-182021-09-18
1832562ช่างปูกระเบื้อง3000000017000172021-09-182021-09-18
1842562พิมพ์ดีดไทยและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น20000000140061921672021-09-182021-09-18
1852562พิมพ์ดีดอังกฤษและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น20000000000300302021-09-182021-09-18
1862562อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์200141092000000152482021-09-182021-09-18
1872562การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป20001500000000152021-09-182021-09-18
1882562การใช้งานโมบายเทคโนโลยี2000000205000002052021-09-182021-09-18
1892562คอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน200200120220000362021-09-182021-09-18
1902562ภาษาอังกฤษเบื้องต้น4840000000000402021-09-182021-09-18
1912562ภาษาอังกฤษเพื่องานขาย4820000000000202021-09-182021-09-18
1922562ภาษาจีนเบื้องต้น4831000000000312021-09-182021-09-18
1932562ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น4825000000000252021-09-182021-09-18
1942562ภาษาเกาหลีเบื้องต้น4817000000000172021-09-182021-09-18
1952562ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน2002166316544325055791356862021-09-182021-09-18
1962562ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจท่องเที่ยว20000003100000312021-09-182021-09-18
1972562ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ2005975160320040002222021-09-182021-09-18
1982562ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร20002700720032001312021-09-182021-09-18
1992562ภาษาจีนในงานธุรกิจบริการ2000780041000001192021-09-182021-09-18
2002562ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร20006000000000602021-09-182021-09-18
2012562ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร20082000000000822021-09-182021-09-18
2022562ภาษาเกาหลีในงานธุรกิจบริการ20020000000000202021-09-182021-09-18
2032562ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขับรถ6000000000015152021-09-182021-09-18
2042562ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม60025000003500602021-09-182021-09-18
2052562ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน20013819000000001572021-09-182021-09-18
2062562ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ20073000000000732021-09-182021-09-18
2072562ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน20018135004600501903312021-09-182021-09-18
2082562ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ20090000000000902021-09-182021-09-18
2092562โหราศาสตร์ประยุกต์20000000180000182021-09-182021-09-18
2102562สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 240000000560000562021-09-182021-09-18
2112562เสื้อผ้าสตรี 12000045000008001252021-09-182021-09-18
2122562เสื้อผ้าสตรี 220007601580247500553882021-09-182021-09-18
2132562เสื้อผ้าสตรี 32000000033133114002802021-09-182021-09-18
2142562เสื้อผ้าสตรี 4200011700000001362532021-09-182021-09-18
2152562เสื้อผ้าสตรี 520005700000147002042021-09-182021-09-18
2162562สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 120000201112124240012205832021-09-182021-09-18
2172562ชุดสูทสตรี 12000014300000001432021-09-182021-09-18
2182562ชุดโอกาสพิเศษ 12000010900000001092021-09-182021-09-18
2192562ชุดชั้นในในสตรี20000710000000712021-09-182021-09-18
2202562เสื้อผ้าบุรุษ 12000000520940091552021-09-182021-09-18
2212562ผลิตภัณฑ์งานผ้า 120000129000007602052021-09-182021-09-18
2222562เสื้อสตรี2000072000004501172021-09-182021-09-18
2232562เสื้อผ้าสตรี150000024150000392021-09-182021-09-18
2242562เสื้อผ้าเพื่อการค้า20000007600000762021-09-182021-09-18
2252562กระโปรงสตรี20000149000006002092021-09-182021-09-18
2262562ชุดติดกัน20000000000450452021-09-182021-09-18
2272562ออกแบบเสื้อผ้า15000730000000732021-09-182021-09-18
2282562การบำรุงผิวหน้า4820000000000202021-09-182021-09-18
2292562เสื้อผ้าอุตสาหกรรม15000000001500152021-09-182021-09-18
2302562การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระบบอุตสาหกรรม40000000200000202021-09-182021-09-18
2312562การตัดเย็บเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม20000000160000162021-09-182021-09-18
2322562กางเกงสำเร็จรูประบบอุตสาหกรรม20000000015000152021-09-182021-09-18
2332562อุตสาหกรรมเสื้อผ้าบุรุษ2000001573230583502042021-09-182021-09-18
2342562อุตสาหกรรมกางเกงบุรุษ2000002719015606701882021-09-182021-09-18
2352562อุตสาหกรรมเสื้อผ้ายืด20000000530000532021-09-182021-09-18
2362562อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก200000240030000542021-09-182021-09-18
2372562ขนมอบ20086111110831331231030109609182021-09-182021-09-18
2382562อาหารไทย2007310516529013401720505122021-09-182021-09-18
2392562อาหารนานาชาติ2008600000000621482021-09-182021-09-18
2402562บาริสต้ามืออาชีพ12040000000000402021-09-182021-09-18
2412562อาหารจีน6000230000000232021-09-182021-09-18
2422562อาหารจีน3000300000000302021-09-182021-09-18
2432562อาหารไทย750000800062001422021-09-182021-09-18
2442562ขนมปังและพาย7500000005200522021-09-182021-09-18
2452562คุกกี้และเค้ก75025000005200772021-09-182021-09-18
2462562ขนมไทย75003000006200922021-09-182021-09-18
2472562จัดดอกไม้ ใบตองและแกะสลัก200015500000008732021-09-182021-09-18
2482562งานศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม20006512301540000694112021-09-182021-09-18
2492562การแกะสลักผักและผลไม้7500180000000182021-09-182021-09-18
2502562แกะสลักชั้นสูง20000610000000612021-09-182021-09-18
2512562จัดดอกไม้เพื่ออาชีพ10004501390000001842021-09-182021-09-18
2522562แต่งผมสตรี20006554271308810142711136912021-09-182021-09-18
2532562ซอยผมสตรี2000136196597694851448613210082021-09-182021-09-18
2542562แต่งหน้า แต่งเล็บ1000310950000001262021-09-182021-09-18
2552562ช่างซอยผม150000043001500582021-09-182021-09-18
2562562ม้วนผม150002100003500562021-09-182021-09-18
2572562แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ20000820069351278503262021-09-182021-09-18
2582562ช่างแต่งหน้า60000000073020932021-09-182021-09-18
2592562เกล้าผม6000000000020202021-09-182021-09-18
2602562ช่างแต่งเล็บ3000015000000152021-09-182021-09-18
2612562ตัดผมสุภาพบุรุษ2000561968931177225771425810512021-09-182021-09-18
2622562ซอยผมสุภาพบุรุษ20003626049850760713432021-09-182021-09-18
2632562ตัดผมสุภาพบุรุษ15000000004900492021-09-182021-09-18
2642562การตัดแต่งขนสุนัข9039000000000392021-09-182021-09-18
2652562การตัดแต่งขนสุนัข20081000000001252062021-09-182021-09-18
2662562การทำตัวเรือนรูปพรรณและเครื่องประดับ40000000280000282021-09-182021-09-18
2672562การทำตัวเรือนเครื่องประดับ20000000150000152021-09-182021-09-18
2682562การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี20001090005100001602021-09-182021-09-18
2692562การเจียระไนพลอย200015000390000542021-09-182021-09-18
2702562คีย์บอร์ด2000000000001231232021-09-182021-09-18
2712562กีต้าร์20000000000079792021-09-182021-09-18
2722562การขับร้อง20000000000096962021-09-182021-09-18
2732562บาติก20000490181000002302021-09-182021-09-18
2742562การทำผ้าบาติก - มัดย้อม20000150000000152021-09-182021-09-18
2752562การทำผ้าบาติกและมัดย้อม15000400000000402021-09-182021-09-18
2762562นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ15040301604012020908060807202021-09-182021-09-18
2772562การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย150203000000000502021-09-182021-09-18
2782562นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ6060301005080509090601607702021-09-182021-09-18
2792562การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ150100000000020302021-09-182021-09-18
2802562การบริการเพื่อความงาม15000000000050502021-09-182021-09-18
2812562การนวดสวีดิช150200000000050702021-09-182021-09-18
2822562ซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น200310021900000522021-09-182021-09-18
2832562ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย2006445023018801545153142021-09-182021-09-18
2842562การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ6000000002100212021-09-182021-09-18
2852562คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น2000500000060001102021-09-182021-09-18
2862562อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช200460001351501014803452021-09-182021-09-18
2872562การผลิตสื่อภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล200923904202020176102912021-09-182021-09-18
2882562งานตัดต่อภาพยนตร์ระบบดิจิทัล4826000000000262021-09-182021-09-18
2892562การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล9000000001500152021-09-182021-09-18
2902562การใข้งานโปรแกรมสำเร็จรูป20001500000000152021-09-182021-09-18
2912562คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้2005800409208016002862021-09-182021-09-18
2922562คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ20000000170000172021-09-182021-09-18
2932562การผลิตเห็ดเพื่อการค้า900000000017301732021-09-182021-09-18ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0397 : ข้อมูลโรงเรียนฝึกอาชีพและ ศูนย์ฝึกอาชีพ)

ตาราง : จำนวนผู้ที่สมัครเรียนของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง : หลักสูตรฝึกอาชีพที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเปิดสอนและจำนวนผู้ที่สมัครเรียนของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเป็นรายปีการศึกษา

idinformation_yearcourseteaching_hourss_dindang1s_bangruks_dindang2s_bonkais_artons_luangpors_klongteys_muans_nongchoks_kanchanasinghatotaladddateupdatedate
12561รถจักรยานยนต์40000000300000302020-06-222020-06-22
22561เครื่องยนต์แก๊สโซลีน20000047107000001542020-06-222020-06-22
32561เครื่องยนต์ดีเซล20000000000250252020-06-222020-06-22
42561เครื่องล่างรถยนต์20000000000170172020-06-222020-06-22
52561เครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด200000000006062020-06-222020-06-22
62561แก๊สรถยนต์200000000009092020-06-222020-06-22
72561ไฟฟ้ารถยนต์20000066110002501022020-06-222020-06-22
82561ปรับอากาศรถยนต์20000000000120122020-06-222020-06-22
92561เครื่องจักรยานยนต์2000003059030679502812020-06-222020-06-22
102561ไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์2000001119459201501192020-06-222020-06-22
112561ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์2001100000000001102020-06-222020-06-22
122561ไฟฟ้ารถยนต์15000003300000332020-06-222020-06-22
132561งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน20039000000000392020-06-222020-06-22
142561งานเครื่องยนต์ดีเซล200640000000240882020-06-222020-06-22
152561งานปรับอากาศรถยนต์200190000000250442020-06-222020-06-22
162561งานไฟฟ้ารถยนต์200750000000240992020-06-222020-06-22
172561งานเครื่องล่างรถยนต์200350000000300652020-06-222020-06-22
182561งานส่งกำลังรถยนต์20019000000000192020-06-222020-06-22
192561งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด200350000000300652020-06-222020-06-22
202561งานติดตั้งแก๊สรถยนต์200150000000210362020-06-222020-06-22
212561ช่างเครื่องเสียง0วิทยุ40000000310000312020-06-222020-06-22
222561ช่างเครื่องเสียง200000210064000852020-06-222020-06-22
232561ช่างโทรทัศน์ชั้นต้น2000480113030000922020-06-222020-06-22
242561ช่างโทรทัศน์ชั้นสูง20000015000000152020-06-222020-06-22
252561ช่างโทรศัพท์เคลื่อนที่200000154700000622020-06-222020-06-22
262561ช่างเครื่องขยายเสียง20025000000000252020-06-222020-06-22
272561ช่างซ่อมโทรทัศน์200260005500000812020-06-222020-06-22
282561ช่างเครื่องขยายเสียง15017000000000172020-06-222020-06-22
292561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า40000000027000272020-06-222020-06-22
302561เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ400000000070072020-06-222020-06-22
312561ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า10000013000000132020-06-222020-06-22
322561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร200610047073493367463762020-06-222020-06-22
332561ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดให้ความร้อน200000059000034932020-06-222020-06-22
342561ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดมอเตอร์200000474900000962020-06-222020-06-22
352561เครื่องปรับอากาศ200134800446900428204512020-06-222020-06-22
362561การพันมอเตอร์200052001800000702020-06-222020-06-22
372561การควบคุมมอเตอร์20000008300000832020-06-222020-06-22
382561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเข็มขัดรัดสาย20000002700000272020-06-222020-06-22
392561เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ150000039002600652020-06-222020-06-22
402561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร15027000000000272020-06-222020-06-22
412561เครื่องเรือนห้องนั่งเล่น1000000001270001272020-06-222020-06-22
422561ห้องนอน10000000016000162020-06-222020-06-22
432561ช่างประจำบ้าน9000000014000142020-06-222020-06-22
442561ช่างไม้3000000024000242020-06-222020-06-22
452561ช่างก่ออิฐและฉาบปูน3000000016000162020-06-222020-06-22
462561ช่างปูกระเบื้อง3000000010000102020-06-222020-06-22
472561พิมพ์ดีดไทยและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น20000080310057601562020-06-222020-06-22
982561อาหารญี่ปุ่น3000290000000292020-06-222020-06-22
482561พิมพ์ดีดอังกฤษและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น200000000002330532020-06-222020-06-22
492561อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์2007351123004800002952020-06-222020-06-22
502561การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป20001500000000152020-06-222020-06-22
512561การใช้งานโมบายเทคโนโลยี2000000115000001152020-06-222020-06-22
522561พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น20000003900000392020-06-222020-06-22
532561คอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน200000300000032020-06-222020-06-22
542561ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน200210620991220047701157252020-06-222020-06-22
552561ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ200771600320031001562020-06-222020-06-22
562561ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร200088001070003802332020-06-222020-06-22
572561ภาษาจีนในงานธุรกิจบริการ200076002300000992020-06-222020-06-22
582561ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร20004600000000462020-06-222020-06-22
592561ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร2001350000000001352020-06-222020-06-22
602561ภาษาเกาหลีในงานธุรกิจบริการ20020000000000202020-06-222020-06-22
612561ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน2001850000000001852020-06-222020-06-22
622561ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ20030000000000302020-06-222020-06-22
632561ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน2001500000000001502020-06-222020-06-22
642561ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ20090000000000902020-06-222020-06-22
652561เสื้อผ้าสตรี 7 40000000790000792020-06-222020-06-22
662561เสื้อผ้าสตรี 840000000000150152020-06-222020-06-22
672561เสื้อผ้าสตรี 140000002700000272020-06-222020-06-22
682561สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 240000000790000792020-06-222020-06-22
692561เสื้อผ้าสตรี 120000004600000462020-06-222020-06-22
702561เสื้อผ้าสตรี 2200007413591036034454152020-06-222020-06-22
712561เสื้อผ้าสตรี 320001194102101241514004962020-06-222020-06-22
722561เสื้อผ้าสตรี 42000104000800001233072020-06-222020-06-22
732561เสื้อผ้าสตรี 52000000000105001052020-06-222020-06-22
742561สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 12000015514714500012605732020-06-222020-06-22
752561ชุดสูทสตรี 12000015853510002502872020-06-222020-06-22
762561ออกแบบแฟชั่น 120000770000000772020-06-222020-06-22
772561ชุดโอกาสพิเศษ 12000098000003501332020-06-222020-06-22
782561ชุดชั้นในในสตรี20000870000000872020-06-222020-06-22
792561เสื้อผ้าบุรุษ 1200000012013500582052020-06-222020-06-22
802561ผลิตภัณฑ์งานผ้า 12000091000004701382020-06-222020-06-22
812561เสื้อสตรี20000740200005301472020-06-222020-06-22
822561เสื้อผ้าเพื่อการค้า20000005400000542020-06-222020-06-22
832561ตัดเย็บกระโปรงสตรี20000147000001201592020-06-222020-06-22
842561กระโปรงสตรี20000000000210212020-06-222020-06-22
852561ชุดติดกัน20000000000420422020-06-222020-06-22
862561ออกแบบเสื้อผ้า15000160000000162020-06-222020-06-22
872561อุตสาหกรรมเสื้อผ้าบุรุษ200000150240573101272020-06-222020-06-22
882561อุตสาหกรรมกางเกงบุรุษ20000015000578001522020-06-222020-06-22
892561อุตสาหกรรมเสื้อผ้ายืด2000000635100001142020-06-222020-06-22
902561อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก20000017000000172020-06-222020-06-22
912561ขนมอบ200106103135118122105682062639022020-06-222020-06-22
922561อาหารไทย200469314035300321971365022020-06-222020-06-22
932561อาหารนานาชาติ2009200000000381302020-06-222020-06-22
942561อาหารไทย750030039003000992020-06-222020-06-22
952561ขนมปังและพาย7500000003900392020-06-222020-06-22
962561คุ๊กกี้และเค้ก7500000003900392020-06-222020-06-22
972561ขนมไทย7500000002200222020-06-222020-06-22
992561จัดดอกไม้ ใบตองและแกะสลัก200004900000029782020-06-222020-06-22
1002561งานศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม2000107102011303800624222020-06-222020-06-22
1012561แกะสลักชั้นสูง20000330000000332020-06-222020-06-22
1022561จัดดอกไม้เพื่ออาชีพ1000002250000002252020-06-222020-06-22
1032561แต่งผมสตรี20004541137911207030864762020-06-222020-06-22
1042561ซอยผมสตรี20009700000000972020-06-222020-06-22
1052561แต่งหน้า แต่งเล็บ100000000000002020-06-222020-06-22
1062561ม้วนผม150000000000002020-06-222020-06-22
1072561แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ200000000000002020-06-222020-06-22
1082561เกล้าผม60000000000002020-06-222020-06-22
1092561ตัดผมสุภาพบุรุษ20004800000000482020-06-222020-06-22
1102561ซอยผมสุภาพบุรุษ20003100000000312020-06-222020-06-22
1112561ตัดผมสุภาพบุรุษ150000000000002020-06-222020-06-22
1122561การตัดแต่งขนสุนัข200000000000002020-06-222020-06-22
1132561การทำตัวเรือนรูปพรรณและเครื่องประดับ400000000000002020-06-222020-06-22
1142561การทำตัวเรือนเครื่องประดับ200000000000002020-06-222020-06-22
1152561การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี20008400000000842020-06-222020-06-22
1162561การเจียระไนพลอย20004100000000412020-06-222020-06-22
1172561คีย์บอร์ด200000000000002020-06-222020-06-22
1182561กีต้าร์200000000000002020-06-222020-06-22
1192561การขับร้อง200000000000002020-06-222020-06-22
1202561บาติก200000000000002020-06-222020-06-22
1212561การทำผ้าบาติกและมัดย้อม150000000000002020-06-222020-06-22
1222561นวดไทยเพื่อสุขภาพ150402000000000602020-06-222020-06-22
1232561นวดน้ำมันหอมระเหย150303000000000602020-06-222020-06-22
1242561นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ609040000000001302020-06-222020-06-22
1252561บริการเพื่อความงาม150000000000002020-06-222020-06-22
1262561การนวดสวีดิช15020000000000202020-06-222020-06-22
1272561ซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น200271500000000422020-06-222020-06-22
1282561ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย2007430000000001042020-06-222020-06-22
1292561คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น20005300000000532020-06-222020-06-22
1302561อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช200000000000002020-06-222020-06-22
1312561การผลิตสื่อภาพยนต์ด้วยระบบดิจิทัล20004600000000462020-06-222020-06-22
1322561คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ200000000000002020-06-222020-06-22
1332561การผลิตเห็ดเพื่อการค้า90000000000002020-06-222020-06-22
1342562รถจักรยานยนต์40000000290000292020-09-302020-09-30
1352562เครื่องยนต์แก๊สโซลีน20026001584000001252020-09-302020-09-30
1362562เครื่องยนต์ดีเซล2004700000005501022020-09-302020-09-30
1372562เครื่องล่างรถยนต์200390000000280672020-09-302020-09-30
1382562ส่งกำลังรถยนต์20027000000000272020-09-302020-09-30
1392562เครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด200500000000220722020-09-302020-09-30
1402562ไฟฟ้ารถยนต์200560030390003301582020-09-302020-09-30
1412562ปรับอากาศรถยนต์200320000000310632020-09-302020-09-30
1422562เครื่องจักรยานยนต์2000005758327611103072020-09-302020-09-30
1432562ไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์2000004385231291001642020-09-302020-09-30
1442562ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์20069000000000692020-09-302020-09-30
1452562ช่างจักรยานยนต์15030000000000302020-09-302020-09-30
1462562ช่างบริการระบบหัวฉีดรถจักรยานยนต์20016000000000162020-09-302020-09-30
1472562ช่างบริการเครื่องจักรยานยนต์20022000000000222020-09-302020-09-30
1482562ไฟฟ้ารถยนต์150000280000160442020-09-302020-09-30
1492562งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน200000900000092020-09-302020-09-30
1502562งานเครื่องยนต์ดีเซล20000000000150152020-09-302020-09-30
1512562งานปรับอากาศรถยนต์200000000009092020-09-302020-09-30
1522562งานเครื่องล่างรถยนต์20000000000130132020-09-302020-09-30
1532562งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด200000000008082020-09-302020-09-30
1542562งานติดตั้งแก๊สรถยนต์200240000000210452020-09-302020-09-30
1552562ช่างเครื่องเสียง-วิทยุ40000000440000442020-09-302020-09-30
1562562ช่างเครื่องเสียง-วิทยุ20000000100000102020-09-302020-09-30
1572562ช่างเครื่องเสียง20000030075000782020-09-302020-09-30
1582562ช่างเครื่องเสียง150700000000072020-09-302020-09-30
1592562ช่างโทรทัศน์ชั้นต้น200049000040000892020-09-302020-09-30
1602562ช่างเครื่องขยายเสียง200700000000072020-09-302020-09-30
1612562ช่างเครื่องขยายเสียง15011000000000112020-09-302020-09-30
1622562ช่างซ่อมโทรทัศน์20021000000000212020-09-302020-09-30
1632562ช่างโทรศัพท์เคลื่อนที่20000009400000942020-09-302020-09-30
1642562ช่างซ่อมเครื่องกาแฟ12018000000000182020-09-302020-09-30
1652562เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ40028000000000282020-09-302020-09-30
1662562เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร20025003543521081289313952020-09-302020-09-30
1672562เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร15044000000420171032020-09-302020-09-30
1682562เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเข็มขัดรัดสาย20000003400000342020-09-302020-09-30
1692562ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า15000001400000142020-09-302020-09-30
1702562ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดให้ความร้อน200000020600046722020-09-302020-09-30
1712562ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดมอเตอร์200000383400000722020-09-302020-09-30
1722562เครื่องปรับอากาศ20077103026971906910104922020-09-302020-09-30
1732562การพันมอเตอร์200073002100000942020-09-302020-09-30
1742562เครื่องทำความเย็น200000090000092020-09-302020-09-30
1752562เครื่องทำความเย็น15000002000000202020-09-302020-09-30
1762562เครื่องกลไฟฟ้า15000005800000582020-09-302020-09-30
1772562การควบคุมมอเตอร์20000017000000172020-09-302020-09-30
1782562การควบคุมมอเตอร์15000017000000172020-09-302020-09-30
1792562เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ150340000005400882020-09-302020-09-30
1802562เครื่องเรือนห้องนั่งเล่น1000000001890001892020-09-302020-09-30
1812562ช่างเชื่อม3000000039000392020-09-302020-09-30
1822562ช่างก่ออิฐและฉาบปูน3000000018000182020-09-302020-09-30
1832562ช่างปูกระเบื้อง3000000017000172020-09-302020-09-30
1842562พิมพ์ดีดไทยและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น20000000140061921672020-09-302020-09-30
1852562พิมพ์ดีดอังกฤษและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น20000000000300302020-09-302020-09-30
1862562อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์200141092000000152482020-09-302020-09-30
1872562การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป20001500000000152020-09-302020-09-30
1882562การใช้งานโมบายเทคโนโลยี2000000205000002052020-09-302020-09-30
1892562คอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน200200120220000362020-09-302020-09-30
1902562ภาษาอังกฤษเบื้องต้น4840000000000402020-09-302020-09-30
1912562ภาษาอังกฤษเพื่องานขาย4820000000000202020-09-302020-09-30
1922562ภาษาจีนเบื้องต้น4831000000000312020-09-302020-09-30
1932562ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น4825000000000252020-09-302020-09-30
1942562ภาษาเกาหลีเบื้องต้น4817000000000172020-09-302020-09-30
1952562ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน2002166316544325055791356862020-09-302020-09-30
1962562ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจท่องเที่ยว20000003100000312020-09-302020-09-30
1972562ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ2005975160320040002222020-09-302020-09-30
1982562ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร20002700720032001312020-09-302020-09-30
1992562ภาษาจีนในงานธุรกิจบริการ2000780041000001192020-09-302020-09-30
2002562ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร20006000000000602020-09-302020-09-30
2012562ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร20082000000000822020-09-302020-09-30
2022562ภาษาเกาหลีในงานธุรกิจบริการ20020000000000202020-09-302020-09-30
2032562ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขับรถ6000000000015152020-09-302020-09-30
2042562ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม60025000003500602020-09-302020-09-30
2052562ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน20013819000000001572020-09-302020-09-30
2062562ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ20073000000000732020-09-302020-09-30
2072562ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน20018135004600501903312020-09-302020-09-30
2082562ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ20090000000000902020-09-302020-09-30
2092562โหราศาสตร์ประยุกต์20000000180000182020-09-302020-09-30
2102562สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 240000000560000562020-09-302020-09-30
2112562เสื้อผ้าสตรี 12000045000008001252020-09-302020-09-30
2122562เสื้อผ้าสตรี 220007601580247500553882020-09-302020-09-30
2132562เสื้อผ้าสตรี 32000000033133114002802020-09-302020-09-30
2142562เสื้อผ้าสตรี 4200011700000001362532020-09-302020-09-30
2152562เสื้อผ้าสตรี 520005700000147002042020-09-302020-09-30
2162562สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 120000201112124240012205832020-09-302020-09-30
2172562ชุดสูทสตรี 12000014300000001432020-09-302020-09-30
2182562ชุดโอกาสพิเศษ 12000010900000001092020-09-302020-09-30
2192562ชุดชั้นในสตรี20000710000000712020-09-302020-09-30
2202562เสื้อผ้าบุรุษ 12000000520940091552020-09-302020-09-30
2212562ผลิตภัณฑ์งานผ้า 120000129000007602052020-09-302020-09-30
2222562เสื้อสตรี2000072000004501172020-09-302020-09-30
2232562เสื้อผ้าสตรี150000024150000392020-09-302020-09-30
2242562เสื้อผ้าเพื่อการค้า20000007600000762020-09-302020-09-30
2252562กระโปรงสตรี20000149000006002092020-09-302020-09-30
2262562ชุดติดกัน20000000000450452020-09-302020-09-30
2272562ออกแบบเสื้อผ้า15000730000000732020-09-302020-09-30
2282562การบำรุงผิวหน้า4820000000000202020-09-302020-09-30
2292562เสื้อผ้าอุตสาหกรรม15000000001500152020-09-302020-09-30
2302562การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระบบอุตสาหกรรม40000000200000202020-09-302020-09-30
2312562ตัดเย็บเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม20000000160000162020-09-302020-09-30
2322562กางเกงสำเร็จรูประบบอุตสาหกรรม20000000015000152020-09-302020-09-30
2332562อุตสาหกรรมเสื้อผ้าบุรุษ2000001573230583502042020-09-302020-09-30
2342562อุตสาหกรรมกางเกงบุรุษ2000002719015606701882020-09-302020-09-30
2352562อุตสาหกรรมเสื้อผ้ายืด20000000530000532020-09-302020-09-30
2362562อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก200000240030000542020-09-302020-09-30
2372562ขนมอบ20086111110831331231030109609182020-09-302020-09-30
2382562อาหารไทย2007310516529013401720505122020-09-302020-09-30
2392562อาหารนานาชาติ2008600000000621482020-09-302020-09-30
2402562บาริสต้ามืออาชีพ12040000000000402020-09-302020-09-30
2412562อาหารจีน6000230000000232020-09-302020-09-30
2422562อาหารจีน3000300000000302020-09-302020-09-30
2432562อาหารไทย750000800062001422020-09-302020-09-30
2442562ขนมปังและพาย7500000005200522020-09-302020-09-30
2452562คุกกี้และเค้ก75025000005200772020-09-302020-09-30
2462562ขนมไทย75003000006200922020-09-302020-09-30
2472562จัดดอกไม้ ใบตองและแกะสลัก200015500000008732020-09-302020-09-30
2482562งานศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม20006512301540000694112020-09-302020-09-30
2492562การแกะสลักผักและผลไม้7500180000000182020-09-302020-09-30
2502562แกะสลักชั้นสูง20000610000000612020-09-302020-09-30
2512562จัดดอกไม้เพื่ออาชีพ10004501390000001842020-09-302020-09-30
2522562แต่งผมสตรี20006554271308810142711136912020-09-302020-09-30
2532562ซอยผมสตรี2000136196597694851448613210082020-09-302020-09-30
2542562แต่งหน้า แต่งเล็บ1000310950000001262020-09-302020-09-30
2552562ช่างซอยผม150000043001500582020-09-302020-09-30
2562562ม้วนผม150002100003500562020-09-302020-09-30
2572562แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ20000820069351278503262020-09-302020-09-30
2582562ช่างแต่งหน้า60000000073020932020-09-302020-09-30
2592562เกล้าผม6000000000020202020-09-302020-09-30
2602562ช่างแต่งเล็บ3000015000000152020-09-302020-09-30
2612562ตัดผมสุภาพบุรุษ2000561968931177225771425810512020-09-302020-09-30
2622562ซอยผมสุภาพบุรุษ20003626049850760713432020-09-302020-09-30
2632562ตัดผมสุภาพบุรุษ15000000004900492020-09-302020-09-30
2642562การตัดแต่งขนสุนัข9039000000000392020-09-302020-09-30
2652562การตัดแต่งขนสุนัข20081000000001252062020-09-302020-09-30
2662562การทำตัวเรือนรูปพรรณและเครื่องประดับ40000000280000282020-09-302020-09-30
2672562การทำตัวเรือนเครื่องประดับ20000000150000152020-09-302020-09-30
2682562การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี20001090005100001602020-09-302020-09-30
2692562การเจียระไนพลอย200015000390000542020-09-302020-09-30
2702562คีย์บอร์ด2000000000001231232020-09-302020-09-30
2712562กีต้าร์20000000000079792020-09-302020-09-30
2722562การขับร้อง20000000000096962020-09-302020-09-30
2732562บาติก20000490181000002302020-09-302020-09-30
2742562การทำผ้าบาติก - มัดย้อม20000150000000152020-09-302020-09-30
2752562การทำผ้าบาติกและมัดย้อม15000400000000402020-09-302020-09-30
2762562นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ15040301604012020908060807202020-09-302020-09-30
2772562การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย150203000000000502020-09-302020-09-30
2782562นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ6060301005080509090601607702020-09-302020-09-30
2792562การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ150100000000020302020-09-302020-09-30
2802562การบริการเพื่อความงาม15000000000050502020-09-302020-09-30
2812562การนวดสวีดิช150200000000050702020-09-302020-09-30
2822562ซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น200310021900000522020-09-302020-09-30
2832562ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย2006445023018801545153142020-09-302020-09-30
2842562การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ6000000002100212020-09-302020-09-30
2852562คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น2000500000060001102020-09-302020-09-30
2862562อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช200460001351501014803452020-09-302020-09-30
2872562การผลิตสื่อภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล200923904202020176102912020-09-302020-09-30
2882562งานตัดต่อภาพยนตร์ระบบดิจิทัล4826000000000262020-09-302020-09-30
2892562การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล9000000001500152020-09-302020-09-30
2902562การใข้งานโปรแกรมสำเร็จรูป20001500000000152020-09-302020-09-30
2912562คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้2005800409208016002862020-09-302020-09-30
2922562คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ20000000170000172020-09-302020-09-30
2932562การผลิตเห็ดเพื่อการค้า900000000017301732020-09-302020-09-30ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0398 : จำนวนหลักสูตรอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ)

ตาราง : จำนวนหลักสูตรอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง : หลักสูตรฝึกอาชีพที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เปิดสอน เป็นรายปีการศึกษา ประกอบด้วย รายชื่อหลักสูตร และจำนวนชั่วโมง

idinformation_yearcourseteaching_hourss_dindang1s_bangruks_dindang2s_bonkais_artons_luangpors_klongteys_muans_nongchoks_kanchanasinghatotaladddateupdatedate
12561รถจักรยานยนต์40000000300000302020-06-222020-06-22
22561เครื่องยนต์แก๊สโซลีน20000047107000001542020-06-222020-06-22
32561เครื่องยนต์ดีเซล20000000000250252020-06-222020-06-22
42561เครื่องล่างรถยนต์20000000000170172020-06-222020-06-22
52561เครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด200000000006062020-06-222020-06-22
62561แก๊สรถยนต์200000000009092020-06-222020-06-22
72561ไฟฟ้ารถยนต์20000066110002501022020-06-222020-06-22
82561ปรับอากาศรถยนต์20000000000120122020-06-222020-06-22
92561เครื่องจักรยานยนต์2000003059030679502812020-06-222020-06-22
102561ไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์2000001119459201501192020-06-222020-06-22
112561ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์2001100000000001102020-06-222020-06-22
122561ไฟฟ้ารถยนต์15000003300000332020-06-222020-06-22
132561งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน20039000000000392020-06-222020-06-22
142561งานเครื่องยนต์ดีเซล200640000000240882020-06-222020-06-22
152561งานปรับอากาศรถยนต์200190000000250442020-06-222020-06-22
162561งานไฟฟ้ารถยนต์200750000000240992020-06-222020-06-22
172561งานเครื่องล่างรถยนต์200350000000300652020-06-222020-06-22
182561งานส่งกำลังรถยนต์20019000000000192020-06-222020-06-22
192561งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด200350000000300652020-06-222020-06-22
202561งานติดตั้งแก๊สรถยนต์200150000000210362020-06-222020-06-22
212561ช่างเครื่องเสียง0วิทยุ40000000310000312020-06-222020-06-22
222561ช่างเครื่องเสียง200000210064000852020-06-222020-06-22
232561ช่างโทรทัศน์ชั้นต้น2000480113030000922020-06-222020-06-22
242561ช่างโทรทัศน์ชั้นสูง20000015000000152020-06-222020-06-22
252561ช่างโทรศัพท์เคลื่อนที่200000154700000622020-06-222020-06-22
262561ช่างเครื่องขยายเสียง20025000000000252020-06-222020-06-22
272561ช่างซ่อมโทรทัศน์200260005500000812020-06-222020-06-22
282561ช่างเครื่องขยายเสียง15017000000000172020-06-222020-06-22
292561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า40000000027000272020-06-222020-06-22
302561เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ400000000070072020-06-222020-06-22
312561ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า10000013000000132020-06-222020-06-22
322561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร200610047073493367463762020-06-222020-06-22
332561ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดให้ความร้อน200000059000034932020-06-222020-06-22
342561ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดมอเตอร์200000474900000962020-06-222020-06-22
352561เครื่องปรับอากาศ200134800446900428204512020-06-222020-06-22
362561การพันมอเตอร์200052001800000702020-06-222020-06-22
372561การควบคุมมอเตอร์20000008300000832020-06-222020-06-22
382561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเข็มขัดรัดสาย20000002700000272020-06-222020-06-22
392561เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ150000039002600652020-06-222020-06-22
402561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร15027000000000272020-06-222020-06-22
412561เครื่องเรือนห้องนั่งเล่น1000000001270001272020-06-222020-06-22
422561ห้องนอน10000000016000162020-06-222020-06-22
432561ช่างประจำบ้าน9000000014000142020-06-222020-06-22
442561ช่างไม้3000000024000242020-06-222020-06-22
452561ช่างก่ออิฐและฉาบปูน3000000016000162020-06-222020-06-22
462561ช่างปูกระเบื้อง3000000010000102020-06-222020-06-22
472561พิมพ์ดีดไทยและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น20000080310057601562020-06-222020-06-22
982561อาหารญี่ปุ่น3000290000000292020-06-222020-06-22
482561พิมพ์ดีดอังกฤษและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น200000000002330532020-06-222020-06-22
492561อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์2007351123004800002952020-06-222020-06-22
502561การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป20001500000000152020-06-222020-06-22
512561การใช้งานโมบายเทคโนโลยี2000000115000001152020-06-222020-06-22
522561พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น20000003900000392020-06-222020-06-22
532561คอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน200000300000032020-06-222020-06-22
542561ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน200210620991220047701157252020-06-222020-06-22
552561ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ200771600320031001562020-06-222020-06-22
562561ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร200088001070003802332020-06-222020-06-22
572561ภาษาจีนในงานธุรกิจบริการ200076002300000992020-06-222020-06-22
582561ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร20004600000000462020-06-222020-06-22
592561ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร2001350000000001352020-06-222020-06-22
602561ภาษาเกาหลีในงานธุรกิจบริการ20020000000000202020-06-222020-06-22
612561ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน2001850000000001852020-06-222020-06-22
622561ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ20030000000000302020-06-222020-06-22
632561ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน2001500000000001502020-06-222020-06-22
642561ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ20090000000000902020-06-222020-06-22
652561เสื้อผ้าสตรี 7 40000000790000792020-06-222020-06-22
662561เสื้อผ้าสตรี 840000000000150152020-06-222020-06-22
672561เสื้อผ้าสตรี 140000002700000272020-06-222020-06-22
682561สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 240000000790000792020-06-222020-06-22
692561เสื้อผ้าสตรี 120000004600000462020-06-222020-06-22
702561เสื้อผ้าสตรี 2200007413591036034454152020-06-222020-06-22
712561เสื้อผ้าสตรี 320001194102101241514004962020-06-222020-06-22
722561เสื้อผ้าสตรี 42000104000800001233072020-06-222020-06-22
732561เสื้อผ้าสตรี 52000000000105001052020-06-222020-06-22
742561สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 12000015514714500012605732020-06-222020-06-22
752561ชุดสูทสตรี 12000015853510002502872020-06-222020-06-22
762561ออกแบบแฟชั่น 120000770000000772020-06-222020-06-22
772561ชุดโอกาสพิเศษ 12000098000003501332020-06-222020-06-22
782561ชุดชั้นในในสตรี20000870000000872020-06-222020-06-22
792561เสื้อผ้าบุรุษ 1200000012013500582052020-06-222020-06-22
802561ผลิตภัณฑ์งานผ้า 12000091000004701382020-06-222020-06-22
812561เสื้อสตรี20000740200005301472020-06-222020-06-22
822561เสื้อผ้าเพื่อการค้า20000005400000542020-06-222020-06-22
832561ตัดเย็บกระโปรงสตรี20000147000001201592020-06-222020-06-22
842561กระโปรงสตรี20000000000210212020-06-222020-06-22
852561ชุดติดกัน20000000000420422020-06-222020-06-22
862561ออกแบบเสื้อผ้า15000160000000162020-06-222020-06-22
872561อุตสาหกรรมเสื้อผ้าบุรุษ200000150240573101272020-06-222020-06-22
882561อุตสาหกรรมกางเกงบุรุษ20000015000578001522020-06-222020-06-22
892561อุตสาหกรรมเสื้อผ้ายืด2000000635100001142020-06-222020-06-22
902561อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก20000017000000172020-06-222020-06-22
912561ขนมอบ200106103135118122105682062639022020-06-222020-06-22
922561อาหารไทย200469314035300321971365022020-06-222020-06-22
932561อาหารนานาชาติ2009200000000381302020-06-222020-06-22
942561อาหารไทย750030039003000992020-06-222020-06-22
952561ขนมปังและพาย7500000003900392020-06-222020-06-22
962561คุ๊กกี้และเค้ก7500000003900392020-06-222020-06-22
972561ขนมไทย7500000002200222020-06-222020-06-22
992561จัดดอกไม้ ใบตองและแกะสลัก200004900000029782020-06-222020-06-22
1002561งานศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม2000107102011303800624222020-06-222020-06-22
1012561แกะสลักชั้นสูง20000330000000332020-06-222020-06-22
1022561จัดดอกไม้เพื่ออาชีพ1000002250000002252020-06-222020-06-22
1032561แต่งผมสตรี20004541137911207030864762020-06-222020-06-22
1042561ซอยผมสตรี20009700000000972020-06-222020-06-22
1052561แต่งหน้า แต่งเล็บ100000000000002020-06-222020-06-22
1062561ม้วนผม150000000000002020-06-222020-06-22
1072561แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ200000000000002020-06-222020-06-22
1082561เกล้าผม60000000000002020-06-222020-06-22
1092561ตัดผมสุภาพบุรุษ20004800000000482020-06-222020-06-22
1102561ซอยผมสุภาพบุรุษ20003100000000312020-06-222020-06-22
1112561ตัดผมสุภาพบุรุษ150000000000002020-06-222020-06-22
1122561การตัดแต่งขนสุนัข200000000000002020-06-222020-06-22
1132561การทำตัวเรือนรูปพรรณและเครื่องประดับ400000000000002020-06-222020-06-22
1142561การทำตัวเรือนเครื่องประดับ200000000000002020-06-222020-06-22
1152561การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี20008400000000842020-06-222020-06-22
1162561การเจียระไนพลอย20004100000000412020-06-222020-06-22
1172561คีย์บอร์ด200000000000002020-06-222020-06-22
1182561กีต้าร์200000000000002020-06-222020-06-22
1192561การขับร้อง200000000000002020-06-222020-06-22
1202561บาติก200000000000002020-06-222020-06-22
1212561การทำผ้าบาติกและมัดย้อม150000000000002020-06-222020-06-22
1222561นวดไทยเพื่อสุขภาพ150402000000000602020-06-222020-06-22
1232561นวดน้ำมันหอมระเหย150303000000000602020-06-222020-06-22
1242561นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ609040000000001302020-06-222020-06-22
1252561บริการเพื่อความงาม150000000000002020-06-222020-06-22
1262561การนวดสวีดิช15020000000000202020-06-222020-06-22
1272561ซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น200271500000000422020-06-222020-06-22
1282561ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย2007430000000001042020-06-222020-06-22
1292561คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น20005300000000532020-06-222020-06-22
1302561อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช200000000000002020-06-222020-06-22
1312561การผลิตสื่อภาพยนต์ด้วยระบบดิจิทัล20004600000000462020-06-222020-06-22
1322561คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ200000000000002020-06-222020-06-22
1332561การผลิตเห็ดเพื่อการค้า90000000000002020-06-222020-06-22
1342562รถจักรยานยนต์40000000290000292021-09-182021-09-18
1352562เครื่องยนต์แก๊สโซลีน20026001584000001252021-09-182021-09-18
1362562เครื่องยนต์ดีเซล2004700000005501022021-09-182021-09-18
1372562เครื่องล่างรถยนต์200390000000280672021-09-182021-09-18
1382562ส่งกำลังรถยนต์20027000000000272021-09-182021-09-18
1392562เครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด200500000000220722021-09-182021-09-18
1402562ไฟฟ้ารถยนต์200560030390003301582021-09-182021-09-18
1412562ปรับอากาศรถยนต์200320000000310632021-09-182021-09-18
1422562เครื่องจักรยานยนต์2000005758327611103072021-09-182021-09-18
1432562ไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์2000004385231291001642021-09-182021-09-18
1442562ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์20069000000000692021-09-182021-09-18
1452562ช่างจักรยานยนต์15030000000000302021-09-182021-09-18
1462562ช่างบริการระบบหัวฉีดรถจักรยานยนต์20016000000000162021-09-182021-09-18
1472562ช่างบริการเครื่องจักรยานยนต์20022000000000222021-09-182021-09-18
1482562ไฟฟ้ารถยนต์150000280000160442021-09-182021-09-18
1492562งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน200000900000092021-09-182021-09-18
1502562งานเครื่องยนต์ดีเซล20000000000150152021-09-182021-09-18
1512562งานปรับอากาศรถยนต์200000000009092021-09-182021-09-18
1522562งานเครื่องล่างรถยนต์20000000000130132021-09-182021-09-18
1532562งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด200000000008082021-09-182021-09-18
1542562งานติดตั้งแก๊สรถยนต์200240000000210452021-09-182021-09-18
1552562ช่างเครื่องเสียง-วิทยุ40000000440000442021-09-182021-09-18
1562562ช่างเครื่องเสียง-วิทยุ20000000100000102021-09-182021-09-18
1572562ช่างเครื่องเสียง20000030075000782021-09-182021-09-18
1582562ช่างเครื่องเสียง150700000000072021-09-182021-09-18
1592562ช่างโทรทัศน์ชั้นต้น200049000040000892021-09-182021-09-18
1602562ช่างเครื่องขยายเสียง200700000000072021-09-182021-09-18
1612562ช่างเครื่องขยายเสียง15011000000000112021-09-182021-09-18
1622562ช่างซ่อมโทรทัศน์20021000000000212021-09-182021-09-18
1632562ช่างโทรศัพท์เคลื่อนที่20000009400000942021-09-182021-09-18
1642562ช่างซ่อมเครื่องกาแฟ12018000000000182021-09-182021-09-18
1652562เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ40028000000000282021-09-182021-09-18
1662562เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร20025003543521081289313952021-09-182021-09-18
1672562เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร15044000000420171032021-09-182021-09-18
1682562เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเข็มขัดรัดสาย20000003400000342021-09-182021-09-18
1692562ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า15000001400000142021-09-182021-09-18
1702562ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดให้ความร้อน200000020600046722021-09-182021-09-18
1712562ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดมอเตอร์200000383400000722021-09-182021-09-18
1722562เครื่องปรับอากาศ20077103026971906910104922021-09-182021-09-18
1732562การพันมอเตอร์200073002100000942021-09-182021-09-18
1742562เครื่องทำความเย็น200000090000092021-09-182021-09-18
1752562เครื่องทำความเย็น15000002000000202021-09-182021-09-18
1762562เครื่องกลไฟฟ้า15000005800000582021-09-182021-09-18
1772562การควบคุมมอเตอร์20000017000000172021-09-182021-09-18
1782562การควบคุมมอเตอร์15000017000000172021-09-182021-09-18
1792562เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ150340000005400882021-09-182021-09-18
1802562เครื่องเรือนห้องนั่งเล่น1000000001890001892021-09-182021-09-18
1812562ช่างเชื่อม3000000039000392021-09-182021-09-18
1822562ช่างก่ออิฐและฉาบปูน3000000018000182021-09-182021-09-18
1832562ช่างปูกระเบื้อง3000000017000172021-09-182021-09-18
1842562พิมพ์ดีดไทยและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น20000000140061921672021-09-182021-09-18
1852562พิมพ์ดีดอังกฤษและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น20000000000300302021-09-182021-09-18
1862562อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์200141092000000152482021-09-182021-09-18
1872562การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป20001500000000152021-09-182021-09-18
1882562การใช้งานโมบายเทคโนโลยี2000000205000002052021-09-182021-09-18
1892562คอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน200200120220000362021-09-182021-09-18
1902562ภาษาอังกฤษเบื้องต้น4840000000000402021-09-182021-09-18
1912562ภาษาอังกฤษเพื่องานขาย4820000000000202021-09-182021-09-18
1922562ภาษาจีนเบื้องต้น4831000000000312021-09-182021-09-18
1932562ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น4825000000000252021-09-182021-09-18
1942562ภาษาเกาหลีเบื้องต้น4817000000000172021-09-182021-09-18
1952562ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน2002166316544325055791356862021-09-182021-09-18
1962562ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจท่องเที่ยว20000003100000312021-09-182021-09-18
1972562ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ2005975160320040002222021-09-182021-09-18
1982562ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร20002700720032001312021-09-182021-09-18
1992562ภาษาจีนในงานธุรกิจบริการ2000780041000001192021-09-182021-09-18
2002562ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร20006000000000602021-09-182021-09-18
2012562ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร20082000000000822021-09-182021-09-18
2022562ภาษาเกาหลีในงานธุรกิจบริการ20020000000000202021-09-182021-09-18
2032562ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขับรถ6000000000015152021-09-182021-09-18
2042562ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม60025000003500602021-09-182021-09-18
2052562ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน20013819000000001572021-09-182021-09-18
2062562ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ20073000000000732021-09-182021-09-18
2072562ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน20018135004600501903312021-09-182021-09-18
2082562ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ20090000000000902021-09-182021-09-18
2092562โหราศาสตร์ประยุกต์20000000180000182021-09-182021-09-18
2102562สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 240000000560000562021-09-182021-09-18
2112562เสื้อผ้าสตรี 12000045000008001252021-09-182021-09-18
2122562เสื้อผ้าสตรี 220007601580247500553882021-09-182021-09-18
2132562เสื้อผ้าสตรี 32000000033133114002802021-09-182021-09-18
2142562เสื้อผ้าสตรี 4200011700000001362532021-09-182021-09-18
2152562เสื้อผ้าสตรี 520005700000147002042021-09-182021-09-18
2162562สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 120000201112124240012205832021-09-182021-09-18
2172562ชุดสูทสตรี 12000014300000001432021-09-182021-09-18
2182562ชุดโอกาสพิเศษ 12000010900000001092021-09-182021-09-18
2192562ชุดชั้นในในสตรี20000710000000712021-09-182021-09-18
2202562เสื้อผ้าบุรุษ 12000000520940091552021-09-182021-09-18
2212562ผลิตภัณฑ์งานผ้า 120000129000007602052021-09-182021-09-18
2222562เสื้อสตรี2000072000004501172021-09-182021-09-18
2232562เสื้อผ้าสตรี150000024150000392021-09-182021-09-18
2242562เสื้อผ้าเพื่อการค้า20000007600000762021-09-182021-09-18
2252562กระโปรงสตรี20000149000006002092021-09-182021-09-18
2262562ชุดติดกัน20000000000450452021-09-182021-09-18
2272562ออกแบบเสื้อผ้า15000730000000732021-09-182021-09-18
2282562การบำรุงผิวหน้า4820000000000202021-09-182021-09-18
2292562เสื้อผ้าอุตสาหกรรม15000000001500152021-09-182021-09-18
2302562การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระบบอุตสาหกรรม40000000200000202021-09-182021-09-18
2312562การตัดเย็บเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม20000000160000162021-09-182021-09-18
2322562กางเกงสำเร็จรูประบบอุตสาหกรรม20000000015000152021-09-182021-09-18
2332562อุตสาหกรรมเสื้อผ้าบุรุษ2000001573230583502042021-09-182021-09-18
2342562อุตสาหกรรมกางเกงบุรุษ2000002719015606701882021-09-182021-09-18
2352562อุตสาหกรรมเสื้อผ้ายืด20000000530000532021-09-182021-09-18
2362562อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก200000240030000542021-09-182021-09-18
2372562ขนมอบ20086111110831331231030109609182021-09-182021-09-18
2382562อาหารไทย2007310516529013401720505122021-09-182021-09-18
2392562อาหารนานาชาติ2008600000000621482021-09-182021-09-18
2402562บาริสต้ามืออาชีพ12040000000000402021-09-182021-09-18
2412562อาหารจีน6000230000000232021-09-182021-09-18
2422562อาหารจีน3000300000000302021-09-182021-09-18
2432562อาหารไทย750000800062001422021-09-182021-09-18
2442562ขนมปังและพาย7500000005200522021-09-182021-09-18
2452562คุกกี้และเค้ก75025000005200772021-09-182021-09-18
2462562ขนมไทย75003000006200922021-09-182021-09-18
2472562จัดดอกไม้ ใบตองและแกะสลัก200015500000008732021-09-182021-09-18
2482562งานศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม20006512301540000694112021-09-182021-09-18
2492562การแกะสลักผักและผลไม้7500180000000182021-09-182021-09-18
2502562แกะสลักชั้นสูง20000610000000612021-09-182021-09-18
2512562จัดดอกไม้เพื่ออาชีพ10004501390000001842021-09-182021-09-18
2522562แต่งผมสตรี20006554271308810142711136912021-09-182021-09-18
2532562ซอยผมสตรี2000136196597694851448613210082021-09-182021-09-18
2542562แต่งหน้า แต่งเล็บ1000310950000001262021-09-182021-09-18
2552562ช่างซอยผม150000043001500582021-09-182021-09-18
2562562ม้วนผม150002100003500562021-09-182021-09-18
2572562แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ20000820069351278503262021-09-182021-09-18
2582562ช่างแต่งหน้า60000000073020932021-09-182021-09-18
2592562เกล้าผม6000000000020202021-09-182021-09-18
2602562ช่างแต่งเล็บ3000015000000152021-09-182021-09-18
2612562ตัดผมสุภาพบุรุษ2000561968931177225771425810512021-09-182021-09-18
2622562ซอยผมสุภาพบุรุษ20003626049850760713432021-09-182021-09-18
2632562ตัดผมสุภาพบุรุษ15000000004900492021-09-182021-09-18
2642562การตัดแต่งขนสุนัข9039000000000392021-09-182021-09-18
2652562การตัดแต่งขนสุนัข20081000000001252062021-09-182021-09-18
2662562การทำตัวเรือนรูปพรรณและเครื่องประดับ40000000280000282021-09-182021-09-18
2672562การทำตัวเรือนเครื่องประดับ20000000150000152021-09-182021-09-18
2682562การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี20001090005100001602021-09-182021-09-18
2692562การเจียระไนพลอย200015000390000542021-09-182021-09-18
2702562คีย์บอร์ด2000000000001231232021-09-182021-09-18
2712562กีต้าร์20000000000079792021-09-182021-09-18
2722562การขับร้อง20000000000096962021-09-182021-09-18
2732562บาติก20000490181000002302021-09-182021-09-18
2742562การทำผ้าบาติก - มัดย้อม20000150000000152021-09-182021-09-18
2752562การทำผ้าบาติกและมัดย้อม15000400000000402021-09-182021-09-18
2762562นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ15040301604012020908060807202021-09-182021-09-18
2772562การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย150203000000000502021-09-182021-09-18
2782562นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ6060301005080509090601607702021-09-182021-09-18
2792562การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ150100000000020302021-09-182021-09-18
2802562การบริการเพื่อความงาม15000000000050502021-09-182021-09-18
2812562การนวดสวีดิช150200000000050702021-09-182021-09-18
2822562ซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น200310021900000522021-09-182021-09-18
2832562ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย2006445023018801545153142021-09-182021-09-18
2842562การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ6000000002100212021-09-182021-09-18
2852562คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น2000500000060001102021-09-182021-09-18
2862562อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช200460001351501014803452021-09-182021-09-18
2872562การผลิตสื่อภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล200923904202020176102912021-09-182021-09-18
2882562งานตัดต่อภาพยนตร์ระบบดิจิทัล4826000000000262021-09-182021-09-18
2892562การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล9000000001500152021-09-182021-09-18
2902562การใข้งานโปรแกรมสำเร็จรูป20001500000000152021-09-182021-09-18
2912562คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้2005800409208016002862021-09-182021-09-18
2922562คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ20000000170000172021-09-182021-09-18
2932562การผลิตเห็ดเพื่อการค้า900000000017301732021-09-182021-09-18ข้อมูลประกอบที่ 4 : (stat_bma0399 : จำนวนหลักสูตรอาชีพที่ กทม. เปิดสอนทั้งหมด)

ตาราง : จำนวนหลักสูตรอาชีพที่ กทม. เปิดสอนทั้งหมด

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง : หลักสูตรที่โรงเรียน ฝึกอาชีพ กทม. เปิดสอน เป็นรายปีการศึกษา ประกอบด้วย รายชื่อหลักสูตร และจำนวนชั่วโมง

idinformation_yearcourseteaching_hoursadddateupdatedate
12561รถจักรยานยนต์4002020-06-222020-06-22
22561เครื่องยนต์แก๊สโซลีน2002020-06-222020-06-22
32561เครื่องยนต์ดีเซล2002020-06-222020-06-22
42561เครื่องล่างรถยนต์2002020-06-222020-06-22
52561เครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด2002020-06-222020-06-22
62561แก๊สรถยนต์2002020-06-222020-06-22
72561ไฟฟ้ารถยนต์2002020-06-222020-06-22
82561ปรับอากาศรถยนต์2002020-06-222020-06-22
92561เครื่องจักรยานยนต์2002020-06-222020-06-22
102561ไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์2002020-06-222020-06-22
112561ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์2002020-06-222020-06-22
122561ไฟฟ้ารถยนต์1502020-06-222020-06-22
132561งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน2002020-06-222020-06-22
142561งานเครื่องยนต์ดีเซล2002020-06-222020-06-22
152561งานปรับอากาศรถยนต์2002020-06-222020-06-22
162561งานไฟฟ้ารถยนต์2002020-06-222020-06-22
172561งานเครื่องล่างรถยนต์2002020-06-222020-06-22
182561งานส่งกำลังรถยนต์2002020-06-222020-06-22
192561งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด2002020-06-222020-06-22
202561งานติดตั้งแก๊สรถยนต์2002020-06-222020-06-22
212561ช่างเครื่องเสียง0วิทยุ4002020-06-222020-06-22
222561ช่างเครื่องเสียง2002020-06-222020-06-22
232561ช่างโทรทัศน์ชั้นต้น2002020-06-222020-06-22
242561ช่างโทรทัศน์ชั้นสูง2002020-06-222020-06-22
252561ช่างโทรศัพท์เคลื่อนที่2002020-06-222020-06-22
262561ช่างเครื่องขยายเสียง2002020-06-222020-06-22
272561ช่างซ่อมโทรทัศน์2002020-06-222020-06-22
282561ช่างเครื่องขยายเสียง1502020-06-222020-06-22
292561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า4002020-06-222020-06-22
302561เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ4002020-06-222020-06-22
312561ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า1002020-06-222020-06-22
322561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร2002020-06-222020-06-22
332561ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดให้ความร้อน2002020-06-222020-06-22
342561ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดมอเตอร์2002020-06-222020-06-22
352561เครื่องปรับอากาศ2002020-06-222020-06-22
362561การพันมอเตอร์2002020-06-222020-06-22
372561การควบคุมมอเตอร์2002020-06-222020-06-22
382561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเข็มขัดรัดสาย2002020-06-222020-06-22
392561เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ1502020-06-222020-06-22
402561เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร1502020-06-222020-06-22
412561เครื่องเรือนห้องนั่งเล่น1002020-06-222020-06-22
422561ห้องนอน1002020-06-222020-06-22
432561ช่างประจำบ้าน902020-06-222020-06-22
442561ช่างไม้302020-06-222020-06-22
452561ช่างก่ออิฐและฉาบปูน302020-06-222020-06-22
462561ช่างปูกระเบื้อง302020-06-222020-06-22
472561พิมพ์ดีดไทยและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น2002020-06-222020-06-22
482561พิมพ์ดีดอังกฤษและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น2002020-06-222020-06-22
492561อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์2002020-06-222020-06-22
502561การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป2002020-06-222020-06-22
512561การใช้งานโมบายเทคโนโลยี2002020-06-222020-06-22
522561พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น2002020-06-222020-06-22
532561คอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน2002020-06-222020-06-22
542561ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน2002020-06-222020-06-22
552561ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ2002020-06-222020-06-22
562561ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร2002020-06-222020-06-22
572561ภาษาจีนในงานธุรกิจบริการ2002020-06-222020-06-22
582561ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร2002020-06-222020-06-22
592561ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร2002020-06-222020-06-22
602561ภาษาเกาหลีในงานธุรกิจบริการ2002020-06-222020-06-22
612561ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน2002020-06-222020-06-22
622561ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ2002020-06-222020-06-22
632561ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน2002020-06-222020-06-22
1382562เครื่องล่างรถยนต์2002020-09-302020-09-30
642561ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ2002020-06-222020-06-22
652561เสื้อผ้าสตรี 7 4002020-06-222020-06-22
662561เสื้อผ้าสตรี 84002020-06-222020-06-22
672561เสื้อผ้าสตรี 14002020-06-222020-06-22
682561สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 24002020-06-222020-06-22
692561เสื้อผ้าสตรี 12002020-06-222020-06-22
702561เสื้อผ้าสตรี 22002020-06-222020-06-22
712561เสื้อผ้าสตรี 32002020-06-222020-06-22
722561เสื้อผ้าสตรี 42002020-06-222020-06-22
732561เสื้อผ้าสตรี 52002020-06-222020-06-22
742561สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 12002020-06-222020-06-22
752561ชุดสูทสตรี 12002020-06-222020-06-22
762561ออกแบบแฟชั่น 12002020-06-222020-06-22
772561ชุดโอกาสพิเศษ 12002020-06-222020-06-22
782561ชุดชั้นในในสตรี2002020-06-222020-06-22
792561เสื้อผ้าบุรุษ 12002020-06-222020-06-22
802561ผลิตภัณฑ์งานผ้า 12002020-06-222020-06-22
812561เสื้อสตรี2002020-06-222020-06-22
822561เสื้อผ้าเพื่อการค้า2002020-06-222020-06-22
832561ตัดเย็บกระโปรงสตรี2002020-06-222020-06-22
842561กระโปรงสตรี2002020-06-222020-06-22
852561ชุดติดกัน2002020-06-222020-06-22
862561ออกแบบเสื้อผ้า1502020-06-222020-06-22
872561อุตสาหกรรมเสื้อผ้าบุรุษ2002020-06-222020-06-22
882561อุตสาหกรรมกางเกงบุรุษ2002020-06-222020-06-22
892561อุตสาหกรรมเสื้อผ้ายืด2002020-06-222020-06-22
902561อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก2002020-06-222020-06-22
912561ขนมอบ2002020-06-222020-06-22
922561อาหารไทย2002020-06-222020-06-22
932561อาหารนานาชาติ2002020-06-222020-06-22
942561อาหารไทย752020-06-222020-06-22
952561ขนมปังและพาย752020-06-222020-06-22
962561คุ๊กกี้และเค้ก752020-06-222020-06-22
972561ขนมไทย752020-06-222020-06-22
982561อาหารญี่ปุ่น302020-06-222020-06-22
992561จัดดอกไม้ ใบตองและแกะสลัก2002020-06-222020-06-22
1002561งานศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม2002020-06-222020-06-22
1012561แกะสลักชั้นสูง2002020-06-222020-06-22
1022561จัดดอกไม้เพื่ออาชีพ1002020-06-222020-06-22
1032561แต่งผมสตรี2002020-06-222020-06-22
1042561ซอยผมสตรี2002020-06-222020-06-22
1052561แต่งหน้า แต่งเล็บ1002020-06-222020-06-22
1062561ม้วนผม1502020-06-222020-06-22
1072561แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ2002020-06-222020-06-22
1082561เกล้าผม602020-06-222020-06-22
1092561ตัดผมสุภาพบุรุษ2002020-06-222020-06-22
1102561ซอยผมสุภาพบุรุษ2002020-06-222020-06-22
1112561ตัดผมสุภาพบุรุษ1502020-06-222020-06-22
1122561การตัดแต่งขนสุนัข2002020-06-222020-06-22
1132561การทำตัวเรือนรูปพรรณและเครื่องประดับ4002020-06-222020-06-22
1142561การทำตัวเรือนเครื่องประดับ2002020-06-222020-06-22
1152561การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี2002020-06-222020-06-22
1162561การเจียระไนพลอย2002020-06-222020-06-22
1172561คีย์บอร์ด2002020-06-222020-06-22
1182561กีต้าร์2002020-06-222020-06-22
1192561การขับร้อง2002020-06-222020-06-22
1202561บาติก2002020-06-222020-06-22
1212561การทำผ้าบาติกและมัดย้อม1502020-06-222020-06-22
1222561นวดไทยเพื่อสุขภาพ1502020-06-222020-06-22
1232561นวดน้ำมันหอมระเหย1502020-06-222020-06-22
1242561นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ602020-06-222020-06-22
1252561บริการเพื่อความงาม1502020-06-222020-06-22
1262561การนวดสวีดิช1502020-06-222020-06-22
1272561ซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น2002020-06-222020-06-22
1282561ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย2002020-06-222020-06-22
1292561คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น2002020-06-222020-06-22
1302561อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช2002020-06-222020-06-22
1312561การผลิตสื่อภาพยนต์ด้วยระบบดิจิทัล2002020-06-222020-06-22
1322561คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้2002020-06-222020-06-22
1332561คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ2002020-06-222020-06-22
1342561การผลิตเห็ดเพื่อการค้า902020-06-222020-06-22
1352562รถจักรยานยนต์4002020-09-302020-09-30
1362562เครื่องยนต์แก๊สโซลีน2002020-09-302020-09-30
1372562เครื่องยนต์ดีเซล2002020-09-302020-09-30
1392562ส่งกำลังรถยนต์2002020-09-302020-09-30
1402562เครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด2002020-09-302020-09-30
1412562ไฟฟ้ารถยนต์2002020-09-302020-09-30
1422562ปรับอากาศรถยนต์2002020-09-302020-09-30
1432562เครื่องจักรยานยนต์2002020-09-302020-09-30
1442562ไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์2002020-09-302020-09-30
1452562ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์2002020-09-302020-09-30
1462562ช่างจักรยานยนต์1502020-09-302020-09-30
1472562ช่างบริการระบบหัวฉีดรถจักรยานยนต์2002020-09-302020-09-30
1482562ช่างบริการเครื่องจักรยานยนต์2002020-09-302020-09-30
1492562ไฟฟ้ารถยนต์1502020-09-302020-09-30
1502562งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน2002020-09-302020-09-30
1512562งานเครื่องยนต์ดีเซล2002020-09-302020-09-30
1522562งานปรับอากาศรถยนต์2002020-09-302020-09-30
1532562งานเครื่องล่างรถยนต์2002020-09-302020-09-30
1542562งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด2002020-09-302020-09-30
1552562งานติดตั้งแก๊สรถยนต์2002020-09-302020-09-30
1562562ช่างเครื่องเสียง-วิทยุ4002020-09-302020-09-30
1572562ช่างเครื่องเสียง-วิทยุ2002020-09-302020-09-30
1582562ช่างเครื่องเสียง2002020-09-302020-09-30
1592562ช่างเครื่องเสียง1502020-09-302020-09-30
1602562ช่างโทรทัศน์ชั้นต้น2002020-09-302020-09-30
1612562ช่างเครื่องขยายเสียง2002020-09-302020-09-30
1622562ช่างเครื่องขยายเสียง1502020-09-302020-09-30
1632562ช่างซ่อมโทรทัศน์2002020-09-302020-09-30
1642562ช่างโทรศัพท์เคลื่อนที่2002020-09-302020-09-30
1652562ช่างซ่อมเครื่องกาแฟ1202020-09-302020-09-30
1662562เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ4002020-09-302020-09-30
1672562เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร2002020-09-302020-09-30
1682562เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร1502020-09-302020-09-30
1692562เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเข็มขัดรัดสาย2002020-09-302020-09-30
1702562ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า1502020-09-302020-09-30
1712562ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดให้ความร้อน2002020-09-302020-09-30
1722562ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดมอเตอร์2002020-09-302020-09-30
1732562เครื่องปรับอากาศ2002020-09-302020-09-30
1742562การพันมอเตอร์2002020-09-302020-09-30
1752562เครื่องทำความเย็น2002020-09-302020-09-30
1762562เครื่องทำความเย็น1502020-09-302020-09-30
1772562เครื่องกลไฟฟ้า1502020-09-302020-09-30
1782562การควบคุมมอเตอร์2002020-09-302020-09-30
1792562การควบคุมมอเตอร์1502020-09-302020-09-30
1802562เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ1502020-09-302020-09-30
1812562เครื่องเรือนห้องนั่งเล่น1002020-09-302020-09-30
1822562ช่างเชื่อม302020-09-302020-09-30
1832562ช่างก่ออิฐและฉาบปูน302020-09-302020-09-30
1842562ช่างปูกระเบื้อง302020-09-302020-09-30
1852562พิมพ์ดีดไทยและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น2002020-09-302020-09-30
1862562พิมพ์ดีดอังกฤษและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น2002020-09-302020-09-30
1872562อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์2002020-09-302020-09-30
1882562การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป2002020-09-302020-09-30
1892562การใช้งานโมบายเทคโนโลยี2002020-09-302020-09-30
1902562คอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน2002020-09-302020-09-30
1912562ภาษาอังกฤษเบื้องต้น482020-09-302020-09-30
1922562ภาษาอังกฤษเพื่องานขาย482020-09-302020-09-30
1932562ภาษาจีนเบื้องต้น482020-09-302020-09-30
1942562ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น482020-09-302020-09-30
1952562ภาษาเกาหลีเบื้องต้น482020-09-302020-09-30
1962562ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน2002020-09-302020-09-30
1972562ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจท่องเที่ยว2002020-09-302020-09-30
1982562ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ2002020-09-302020-09-30
1992562ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร2002020-09-302020-09-30
2002562ภาษาจีนในงานธุรกิจบริการ2002020-09-302020-09-30
2012562ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร2002020-09-302020-09-30
2022562ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร2002020-09-302020-09-30
2032562ภาษาเกาหลีในงานธุรกิจบริการ2002020-09-302020-09-30
2042562ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขับรถ602020-09-302020-09-30
2052562ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม602020-09-302020-09-30
2062562ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน2002020-09-302020-09-30
2072562ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ2002020-09-302020-09-30
2082562ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน2002020-09-302020-09-30
2092562ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ2002020-09-302020-09-30
2102562โหราศาสตร์ประยุกต์2002020-09-302020-09-30
2112562สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 24002020-09-302020-09-30
2122562เสื้อผ้าสตรี 12002020-09-302020-09-30
2132562เสื้อผ้าสตรี 22002020-09-302020-09-30
2142562เสื้อผ้าสตรี 32002020-09-302020-09-30
2152562เสื้อผ้าสตรี 42002020-09-302020-09-30
2162562เสื้อผ้าสตรี 52002020-09-302020-09-30
2172562สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 12002020-09-302020-09-30
2182562ชุดสูทสตรี 12002020-09-302020-09-30
2192562ชุดโอกาสพิเศษ 12002020-09-302020-09-30
2202562ชุดชั้นในสตรี2002020-09-302020-09-30
2212562เสื้อผ้าบุรุษ 12002020-09-302020-09-30
2222562ผลิตภัณฑ์งานผ้า 12002020-09-302020-09-30
2232562เสื้อสตรี2002020-09-302020-09-30
2242562เสื้อผ้าสตรี1502020-09-302020-09-30
2252562เสื้อผ้าเพื่อการค้า2002020-09-302020-09-30
2262562กระโปรงสตรี2002020-09-302020-09-30
2272562ชุดติดกัน2002020-09-302020-09-30
2282562ออกแบบเสื้อผ้า1502020-09-302020-09-30
2292562การบำรุงผิวหน้า482020-09-302020-09-30
2302562เสื้อผ้าอุตสาหกรรม1502020-09-302020-09-30
2312562การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระบบอุตสาหกรรม4002020-09-302020-09-30
2322562ตัดเย็บเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม2002020-09-302020-09-30
2332562กางเกงสำเร็จรูประบบอุตสาหกรรม2002020-09-302020-09-30
2342562อุตสาหกรรมเสื้อผ้าบุรุษ2002020-09-302020-09-30
2352562อุตสาหกรรมกางเกงบุรุษ2002020-09-302020-09-30
2362562อุตสาหกรรมเสื้อผ้ายืด2002020-09-302020-09-30
2372562อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก2002020-09-302020-09-30
2382562ขนมอบ2002020-09-302020-09-30
2392562อาหารไทย2002020-09-302020-09-30
2402562อาหารนานาชาติ2002020-09-302020-09-30
2412562บาริสต้ามืออาชีพ1202020-09-302020-09-30
2422562อาหารจีน602020-09-302020-09-30
2432562อาหารจีน302020-09-302020-09-30
2442562อาหารไทย752020-09-302020-09-30
2452562ขนมปังและพาย752020-09-302020-09-30
2462562คุกกี้และเค้ก752020-09-302020-09-30
2472562ขนมไทย752020-09-302020-09-30
2482562จัดดอกไม้ ใบตองและแกะสลัก2002020-09-302020-09-30
2492562งานศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม2002020-09-302020-09-30
2502562การแกะสลักผักและผลไม้752020-09-302020-09-30
2512562แกะสลักชั้นสูง2002020-09-302020-09-30
2522562จัดดอกไม้เพื่ออาชีพ1002020-09-302020-09-30
2532562แต่งผมสตรี2002020-09-302020-09-30
2542562ซอยผมสตรี2002020-09-302020-09-30
2552562แต่งหน้า แต่งเล็บ1002020-09-302020-09-30
2562562ช่างซอยผม1502020-09-302020-09-30
2572562ม้วนผม1502020-09-302020-09-30
2582562แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ2002020-09-302020-09-30
2592562ช่างแต่งหน้า602020-09-302020-09-30
2602562เกล้าผม602020-09-302020-09-30
2612562ช่างแต่งเล็บ302020-09-302020-09-30
2622562ตัดผมสุภาพบุรุษ2002020-09-302020-09-30
2632562ซอยผมสุภาพบุรุษ2002020-09-302020-09-30
2642562ตัดผมสุภาพบุรุษ1502020-09-302020-09-30
2652562การตัดแต่งขนสุนัข902020-09-302020-09-30
2662562การตัดแต่งขนสุนัข2002020-09-302020-09-30
2672562การทำตัวเรือนรูปพรรณและเครื่องประดับ4002020-09-302020-09-30
2682562การทำตัวเรือนเครื่องประดับ2002020-09-302020-09-30
2692562การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี2002020-09-302020-09-30
2702562การเจียระไนพลอย2002020-09-302020-09-30
2712562คีย์บอร์ด2002020-09-302020-09-30
2722562กีต้าร์2002020-09-302020-09-30
2732562การขับร้อง2002020-09-302020-09-30
2742562บาติก2002020-09-302020-09-30
2752562การทำผ้าบาติก - มัดย้อม2002020-09-302020-09-30
2762562การทำผ้าบาติกและมัดย้อม1502020-09-302020-09-30
2772562นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ1502020-09-302020-09-30
2782562การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย1502020-09-302020-09-30
2792562นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ602020-09-302020-09-30
2802562การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ1502020-09-302020-09-30
2812562การบริการเพื่อความงาม1502020-09-302020-09-30
2822562การนวดสวีดิช1502020-09-302020-09-30
2832562ซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น2002020-09-302020-09-30
2842562ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย2002020-09-302020-09-30
2852562การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ602020-09-302020-09-30
2862562คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น2002020-09-302020-09-30
2872562อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช2002020-09-302020-09-30
2882562การผลิตสื่อภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล2002020-09-302020-09-30
2892562งานตัดต่อภาพยนตร์ระบบดิจิทัล482020-09-302020-09-30
2902562การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล902020-09-302020-09-30
2912562การใข้งานโปรแกรมสำเร็จรูป2002020-09-302020-09-30
2922562คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้2002020-09-302020-09-30
2932562คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ2002020-09-302020-09-30
2942562การผลิตเห็ดเพื่อการค้า902020-09-302020-09-30