โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

10. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการ (รถไฟฟ้า ผู้สัญจรทางน้ำ รถโดยสารสาธารณะ) : 21

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
:มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
:เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ - ผู้ใช้ระบบขนส่งมวลชนระบบราง (ไฟฟ้า BTS) - ผู้สัญจรทางน้ำ - ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ โดยเก็บข้อมูลเฉพาะความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณป้ายหยุดรถประจำทางและศาลาที่พักผู้โดยสาร

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คำนวนณจากค่าเฉี่ยของผู้ที่มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ของผู้ใช้บริการขนส่งมวลชนทุกประเภท

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการจราจรและขนส่ง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050200-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0337 : ข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการขนส่งมวลชนแต่ละประเภท)