โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

5. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน : 206

ค่าเป้าหมาย แหล่ง : 56

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
:มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
:เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- แหล่งท่องเที่ยว หมายถึง สถานที่ที่มีความสำคัญ มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าน่าสนใจ ดึงดูดให้ผู้คนมาเยี่ยมเยือน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราว สถานที่ วัตถุสิ่งของ ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ และพื้นที่เชื่อมโยง ทั้งที่อยู่ในความรับผิดชอบ และไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร - แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีกลุ่ม/องค์กร/ประชาชน และหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่และการท่องเที่ยว ขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาในแหล่งท่องเที่ยว - มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร หมายถึง มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ ข้อจำกัด และบริบทของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และภาคีภาคส่วนกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการ และกลุ่มประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยว มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร มีองค์ประกอบ จำนวน ๖ ด้าน ดังนี้ 1.การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยมีการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/เครือข่าย/คณะทำงาน เพื่อร่วมกันทำงานด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ 2.ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยการจัดกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์ท้องถิ่น และสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ 3.ด้านสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว เช่น มีร้านค้าขายของที่ระลึกของชุมชน มีบริการห้องน้ำ มีป้ายสื่อความหมายหรือป้ายแผนที่บอกทาง 4.ด้านความปลอดภัย คือ มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่สามารถดูแล ป้องกัน แจ้งเหตุกรณีเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ได้ทันท่วงที มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น อุปกรณ์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งาน ชูชีพ และจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น 5.ด้านการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมดำเนินการ และกำหนดทิศทางด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตน 6.ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คือ มีแนวทางที่จะกำหนดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้โฟม ถุงพลาสติก และมีถังหรือภาชนะรองรับการคัดแยกขยะเบื้องต้น - การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานกรุงเทพมหานคร หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่และการท่องเที่ยวดำเนินการหรือประสานงานให้เกิดการสร้างกิจกรรมที่นำไปสู่การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้ได้มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครตามเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด โดยต้องสอดคล้องกับบริบทและความเป็นไปได้ของพื้นที่เป้าหมาย

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาตามกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานตามที่ กทม. กำหนด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการคท่องเที่ยว

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0507 : จำนวนและข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวใน กทม.)

ตาราง : ลบ

หน่วยงาน : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

คำอธิบายตาราง : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน

iddistrictecoarthistoryculturerecreationamountadddateupdatedate
1คลองเตย0031372020-05-252020-05-25
2คลองสาน001645252020-05-252020-05-25
3คลองสามวา3040292020-05-252020-05-25
4คันนายาว00614112020-05-252020-05-25
5จตุจักร003111152020-05-252020-05-25
6จอมทอง2043092020-05-252020-05-25
7ดอนเมือง0012362020-05-252020-05-25
8ดินแดง0000442020-05-252020-05-25
9ดุสิต002544332020-05-252020-05-25
10ตลิ่งชัน10763172020-05-252020-05-25
11ทวีวัฒนา1005172020-05-252020-05-25
12ทุ่งครุ1010022020-05-252020-05-25
13ธนบุรี003151372020-05-252020-05-25
14บางกะปิ02308132020-05-252020-05-25
15บางกอกน้อย001110122020-05-252020-05-25
16บางกอกใหญ่001940232020-05-252020-05-25
17บางขุนเทียน0002022020-05-252020-05-25
18บางเขน0031482020-05-252020-05-25
19บางคอแหลม0041162020-05-252020-05-25
20บางซื่อ0024062020-05-252020-05-25
21บางนา0040152020-05-252020-05-25
22บางบอน2010142020-05-252020-05-25
23บางรัก0161192020-05-252020-05-25
24บึงกุ่ม0200462020-05-252020-05-25
25ปทุมวัน00568192020-05-252020-05-25
26ประเวศ311745302020-05-252020-05-25
27ป้อมปราบศัตรูพ่าย00652132020-05-252020-05-25
28พญาไท0011022020-05-252020-05-25
29พระนคร003010312020-05-252020-05-25
30พระโขนง0031042020-05-252020-05-25
31ภาษีเจริญ1002032020-05-252020-05-25
32มีนบุรี00172102020-05-252020-05-25
33ยานนาวา0021032020-05-252020-05-25
34ราชเทวี0022042020-05-252020-05-25
35ราษฎร์บูรณะ0001012020-05-252020-05-25
36ลาดกระบัง0122052020-05-252020-05-25
37วังทองหลาง0100232020-05-252020-05-25
38วัฒนา01612102020-05-252020-05-25
39สะพานสูง1120152020-05-252020-05-25
40สาทร01613112020-05-252020-05-25
41สัมพันธวงศ์0011132020-05-252020-05-25
42สวนหลวง0111032020-05-252020-05-25
43หนองจอก90532192020-05-252020-05-25
44หนองแขม2010032020-05-252020-05-25
45หลักสี่0010342020-05-252020-05-25
46ห้วยขวาง0010232020-05-252020-05-25
47รวม281426191984922020-05-252020-05-25ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0508 : จำนวนและข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการสำรวจหรือพัฒนาหรือฟื้นฟูให้มีคุณภาพ)

ตาราง : ลบ

หน่วยงาน : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

คำอธิบายตาราง : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน

iddistrictecoarthistoryculturerecreationamountadddateupdatedate
1คลองเตย0031372020-05-252020-05-25
2คลองสาน001645252020-05-252020-05-25
3คลองสามวา3040292020-05-252020-05-25
4คันนายาว00614112020-05-252020-05-25
5จตุจักร003111152020-05-252020-05-25
6จอมทอง2043092020-05-252020-05-25
7ดอนเมือง0012362020-05-252020-05-25
8ดินแดง0000442020-05-252020-05-25
9ดุสิต002544332020-05-252020-05-25
10ตลิ่งชัน10763172020-05-252020-05-25
11ทวีวัฒนา1005172020-05-252020-05-25
12ทุ่งครุ1010022020-05-252020-05-25
13ธนบุรี003151372020-05-252020-05-25
14บางกะปิ02308132020-05-252020-05-25
15บางกอกน้อย001110122020-05-252020-05-25
16บางกอกใหญ่001940232020-05-252020-05-25
17บางขุนเทียน0002022020-05-252020-05-25
18บางเขน0031482020-05-252020-05-25
19บางคอแหลม0041162020-05-252020-05-25
20บางซื่อ0024062020-05-252020-05-25
21บางนา0040152020-05-252020-05-25
22บางบอน2010142020-05-252020-05-25
23บางรัก0161192020-05-252020-05-25
24บึงกุ่ม0200462020-05-252020-05-25
25ปทุมวัน00568192020-05-252020-05-25
26ประเวศ311745302020-05-252020-05-25
27ป้อมปราบศัตรูพ่าย00652132020-05-252020-05-25
28พญาไท0011022020-05-252020-05-25
29พระนคร003010312020-05-252020-05-25
30พระโขนง0031042020-05-252020-05-25
31ภาษีเจริญ1002032020-05-252020-05-25
32มีนบุรี00172102020-05-252020-05-25
33ยานนาวา0021032020-05-252020-05-25
34ราชเทวี0022042020-05-252020-05-25
35ราษฎร์บูรณะ0001012020-05-252020-05-25
36ลาดกระบัง0122052020-05-252020-05-25
37วังทองหลาง0100232020-05-252020-05-25
38วัฒนา01612102020-05-252020-05-25
39สะพานสูง1120152020-05-252020-05-25
40สาทร01613112020-05-252020-05-25
41สัมพันธวงศ์0011132020-05-252020-05-25
42สวนหลวง0111032020-05-252020-05-25
43หนองจอก90532192020-05-252020-05-25
44หนองแขม2010032020-05-252020-05-25
45หลักสี่0010342020-05-252020-05-25
46ห้วยขวาง0010232020-05-252020-05-25
47รวม281426191984922020-05-252020-05-25ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0509 : แผนและขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้าในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยว)