โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

5. จำนวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการค้าระดับนานาชาติ : 203

ค่าเป้าหมาย ราย (เพิ่มขึ้น จากปี พ.ศ. 2562) : เพิ่มขึ้น 5

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
:มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
:เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- กิจกรรมการค้าระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในและต่างประเทศ - ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่ขายผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในกรุงเทพมหานคร - เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม เปรียบเทียบกับจำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมในปี พ.ศ. 2562

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานการต่างประเทศ

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0488 : จำนวนและข้อมูลผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการค้าระดับนานาชาติ)

ตาราง : จำนวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรมการค้าในระดับนานาชาติ

หน่วยงาน : สำนักงานการต่างประเทศ

คำอธิบายตาราง : การจัดเก็บข้อมูลจำนวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมกิจกรรมการค้าระดับนานาชาติ เพื่อจับคู่ธุรกิจและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า โดยเริ่มจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562

idno_dataname_activitiesdate_activitiestype_activiteshost_activitesexpense_listcost_totalname_ownername_brandvolume_ownername_producttype_productvolume_productbusiness_matchingvolume_business_matchingtotal_volume_productrecommendationobstacleramark_dataadddateupdatedate
11การประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา15 - 17 ตุลาคม 2562ประชุมและนิทรรศการแสดงสินค้านครจี้หนาน มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่823400นางสาวนิตชะสาร ภูมิลำเนากลุ่มแปรรูปดงลำดวน2สาหร่ายปรุงรสอาหาร100ประเทศจีน 60 ราย ประเทศมาเลเซีย 10 ราย ประเทศเยอรมัน 5 ราย ประเทศกรีซ 2 ราย ประเทศแอฟาริกาใต้ 3 ราย ประเทศมาดากัสการ์ 5 ราย85700ควรมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการขาดบุคคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ทำให้ต้องจ้างล่าม2020-05-132020-05-13
21การประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา16 - 17 ตุลาคม 2562ประชุมและนิทรรศการแสดงสินค้านครจี้หนาน มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ค่าที่พักเจ้าหน้าที่823400นางพรลภัส ลือเมืองกลุ่มแปรรูปดงลำดวน0ก้านเห็ดหอมปรุงรสอาหาร200ประเทศจีน 60 ราย ประเทศมาเลเซีย 10 ราย ประเทศเยอรมัน 5 ราย ประเทศกรีซ 2 ราย ประเทศแอฟาริกาใต้ 3 ราย ประเทศมาดากัสการ์ 5 ราย00การทำความเข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในตลาดประเทศที่เข้าร่วมโครงการมีผลต่อความสำเร็จในการคัดเลือกและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การขนส่งสินค้าทำได้ไม่มาก เนื่องจากมีระยะเวลาดำเนินการจำกัด และมีค่าใช้จ่าย2020-05-132020-05-13
31การประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา17 - 17 ตุลาคม 2562ประชุมและนิทรรศการแสดงสินค้านครจี้หนาน มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ค่าที่พักผู้ประกอบการ823400กลุ่มแปรรูปดงลำดวน0งาดำอบเกลืออาหาร100ประเทศจีน 60 ราย ประเทศมาเลเซีย 10 ราย ประเทศเยอรมัน 5 ราย ประเทศกรีซ 2 ราย ประเทศแอฟาริกาใต้ 3 ราย ประเทศมาดากัสการ์ 5 ราย002020-05-132020-05-13
41การประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา18 - 17 ตุลาคม 2562ประชุมและนิทรรศการแสดงสินค้านครจี้หนาน มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ค่าโดยสารเครื่องบินเจ้าหน้าที่823400กลุ่มแปรรูปดงลำดวน0ทุเรียนอบแห้งอาหาร150ประเทศจีน 60 ราย ประเทศมาเลเซีย 10 ราย ประเทศเยอรมัน 5 ราย ประเทศกรีซ 2 ราย ประเทศแอฟาริกาใต้ 3 ราย ประเทศมาดากัสการ์ 5 ราย002020-05-132020-05-13
51การประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา19 - 17 ตุลาคม 2562ประชุมและนิทรรศการแสดงสินค้านครจี้หนาน มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ค่าพาหนะในประเทศเจ้าหน้าที่823400กลุ่มแปรรูปดงลำดวน0มะม่วงอบแห้งอาหาร150ประเทศจีน 60 ราย ประเทศมาเลเซีย 10 ราย ประเทศเยอรมัน 5 ราย ประเทศกรีซ 2 ราย ประเทศแอฟาริกาใต้ 3 ราย ประเทศมาดากัสการ์ 5 ราย002020-05-132020-05-13
61การประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา20 - 17 ตุลาคม 2562ประชุมและนิทรรศการแสดงสินค้านครจี้หนาน มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ค่าพาหนะในต่างประเทศเจ้าหน้าที่823400 คุณชาลิสา จิรฤกษ์มงคลสมุนไพรคุณยายบุญเรือน1ครีมกล้วยหอมบำรุงส้นเท้าแตกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร30ประเทศจีน 10 ราย10902020-05-132020-05-13
71การประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา21 - 17 ตุลาคม 2562ประชุมและนิทรรศการแสดงสินค้านครจี้หนาน มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ค่ารับรอง823400สมุนไพรคุณยายบุญเรือน0เกลือสปา Salt Spaสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร30ประเทศจีน 10 ราย002020-05-132020-05-13
81การประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา22 - 17 ตุลาคม 2562ประชุมและนิทรรศการแสดงสินค้านครจี้หนาน มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ค่าหนังสือเดินทาง823400สมุนไพรคุณยายบุญเรือน0น้ำมันนวดตัวสมุนไพรสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร30ประเทศจีน 10 ราย002020-05-132020-05-13
91การประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา23 - 17 ตุลาคม 2562ประชุมและนิทรรศการแสดงสินค้านครจี้หนาน มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ค่าล่าม823400 คุณเกรียง ฉันทะชัยมงคล โปรโซน1น้ำกลิ่นสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร200ประเทศจีน 3 ราย34502020-05-132020-05-13
101การประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา24 - 17 ตุลาคม 2562ประชุมและนิทรรศการแสดงสินค้านครจี้หนาน มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ค่าของขวัญ823400โปรโซน0บาล์มหอมสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร200ประเทศจีน 3 ราย002020-05-132020-05-13
111การประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา25 - 17 ตุลาคม 2562ประชุมและนิทรรศการแสดงสินค้านครจี้หนาน มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน 823400โปรโซน0น้ำหอมไทยสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร50ประเทศจีน 3 ราย002020-05-132020-05-13
121การประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา26 - 17 ตุลาคม 2562ประชุมและนิทรรศการแสดงสินค้านครจี้หนาน มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน 823400 นางสาวจันทิมา วัฒนานนท์ ชมรมแพทย์ไทยพิชัย1ยาน้ำสเปรย์สมุนไพร แก้ปวดเมื่อยสูตรร้อนสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร2ไม่มี042020-05-132020-05-13
131การประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา27 - 17 ตุลาคม 2562ประชุมและนิทรรศการแสดงสินค้านครจี้หนาน มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน 823400ชมรมแพทย์ไทยพิชัย0ยาน้ำสเปรย์สมุนไพร แก้ปวดเมื่อยสูตรเย็นสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร2ไม่มี002020-05-132020-05-13
141การประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา28 - 17 ตุลาคม 2562ประชุมและนิทรรศการแสดงสินค้านครจี้หนาน มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน 823400 บริษัท อินทรชิตร์ จำกัด สมุนไพร อินทรชิตร์ 1ยาขี้ผึ้งสมุนไพร (ใหญ่)สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร6ได้ข้อมูลตัวแทนจำหน่ายและจับคู่ธุรกิจ1662020-05-132020-05-13
151การประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา29 - 17 ตุลาคม 2562ประชุมและนิทรรศการแสดงสินค้านครจี้หนาน มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน 823400สมุนไพร อินทรชิตร์ 0ยาขี้ผึ้งสมุนไพร (เล็ก)สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร60ได้ข้อมูลตัวแทนจำหน่ายและจับคู่ธุรกิจ002020-05-132020-05-13