โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

5. ความสำเร็จของการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลและระบบราชการของกรุงเทพมหานคร : 201

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการของกรุงเทพมหานคร หมายถึง ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการของกรุงเทพมหานครที่จะพัฒนา ได้แก่ ระบบปฏิบัติงานด้านการประเมินบุคคล และระบบบริหารผลงานและค่าตอบแทน

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คำนวณจากจำนวนระบบที่ได้ดำเนินการพัฒนา อย่างน้อย 1 ระบบ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21020200-กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0525 : ข้อมูลการสูญเสียข้าราชการกรุงเทพมหานคร)

ตาราง : 02 จำนวนสำนวนการดำเนินการทางวินัย (ทุจริต) - jul63

หน่วยงาน : สำนักงานการเจ้าหน้าที่

คำอธิบายตาราง :

idstory_fromper_typebe_considerfac_investigategro_disciplinarynon_gro_disciplinaryend_disciplinaryremarkadddateupdatedate
3ป.ป.ท.ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ000002020-07-102020-07-10
4สตง.ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ000002020-07-102020-07-10
5มท.ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ000002020-07-102020-07-10
6อื่นๆข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ000002020-07-102020-07-10
8ป.ป.ช.ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร000002020-07-102020-07-10
9ป.ป.ท.ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร000002020-07-102020-07-10
10สตง.ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร000002020-07-102020-07-10
11มท.ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร000002020-07-102020-07-10
12อื่นๆลูกจ้างกรุงเทพมหานคร000002020-07-102020-07-10
1กทม.ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ751112020-07-102020-07-15
2ป.ป.ช.ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ61000ส่งต้นสังกัดดำเนินการ 2 ส่งคืน ป.ป.ช. 12020-07-102020-07-15
7กทม.ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร114212020-07-102020-07-15ตาราง : 03 จำนวนสำนวนที่ได้ดำเนินการลงโทษ (ทุจริต) - jul63

หน่วยงาน : สำนักงานการเจ้าหน้าที่

คำอธิบายตาราง :

idper_typeexpulsiondismissalre_salaryde_salarywr_repre_punishadddateupdatedate
1ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ0000002020-07-102020-07-10
2ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร3102002020-07-102020-07-15ตาราง : 03 จำนวนสำนวนที่ได้ดำเนินการลงโทษ (ทุจริต) - Sep63

หน่วยงาน : สำนักงานการเจ้าหน้าที่

คำอธิบายตาราง :

idper_typeexpulsiondismissalre_salaryde_salarywr_repre_punishadddateupdatedate
1ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ0000002020-09-112020-09-11
2ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร4102002020-09-112020-09-11ตาราง : 02 จำนวนสำนวนการดำเนินการทางวินัย (ทุจริต) - Aug63

หน่วยงาน : สำนักงานการเจ้าหน้าที่

คำอธิบายตาราง :

idstory_fromper_typebe_considerfac_investigategro_disciplinarynon_gro_disciplinaryend_disciplinaryremarkadddateupdatedate
1กทม.ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ861112020-08-072020-08-07
2ป.ป.ช.ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ81000ส่งต้นสังกัดดำเนินการ 2 ส่งคืน ป.ป.ช. 12020-08-072020-08-07
3ป.ป.ท.ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ000002020-08-072020-08-07
4สตง.ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ000002020-08-072020-08-07
5มท.ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ000002020-08-072020-08-07
6อื่นๆข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ000002020-08-072020-08-07
7กทม.ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร115212020-08-072020-08-07
8ป.ป.ช.ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร000002020-08-072020-08-07
9ป.ป.ท.ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร000002020-08-072020-08-07
10สตง.ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร000002020-08-072020-08-07
11มท.ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร000002020-08-072020-08-07
12อื่นๆลูกจ้างกรุงเทพมหานคร000002020-08-072020-08-07ตาราง : 03 จำนวนสำนวนที่ได้ดำเนินการลงโทษ (ทุจริต) - Aug63

หน่วยงาน : สำนักงานการเจ้าหน้าที่

คำอธิบายตาราง :

idper_typeexpulsiondismissalre_salaryde_salarywr_repre_punishadddateupdatedate
1ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ0000002020-08-072020-08-07
2ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร4102002020-08-072020-08-07ตาราง : 02 จำนวนสำนวนการดำเนินการทางวินัย (ทุจริต)

หน่วยงาน : สำนักงานการเจ้าหน้าที่

คำอธิบายตาราง :

idstory_fromper_typebe_considerfac_investigategro_disciplinarynon_gro_disciplinaryend_disciplinaryremarkadddateupdatedate
3ป.ป.ท.ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ000002020-05-292020-05-29
4สตง.ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ000002020-05-292020-05-29
5มท.ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ000002020-05-292020-05-29
6อื่นๆข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ000002020-05-292020-05-29
8ป.ป.ช.ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร000002020-05-292020-05-29
9ป.ป.ท.ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร000002020-05-292020-05-29
10สตง.ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร000002020-05-292020-05-29
11มท.ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร000002020-05-292020-05-29
12อื่นๆลูกจ้างกรุงเทพมหานคร000002020-05-292020-05-29
2ป.ป.ช.ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ31000ส่งต้นสังกัดดำเนินการ 2020-05-292020-06-15
1กทม.ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ821102020-05-292020-06-15
7กทม.ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร014002020-05-292020-06-15ตาราง : 03 จำนวนสำนวนที่ได้ดำเนินการลงโทษ (ทุจริต)

หน่วยงาน : สำนักงานการเจ้าหน้าที่

คำอธิบายตาราง :

idper_typeexpulsiondismissalre_salaryde_salarywr_repre_punishadddateupdatedate
1ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ0000002020-05-292020-05-29
2ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร3100002020-05-292020-06-12ตาราง : 02 จำนวนสำนวนการดำเนินการทางวินัย (ทุจริต) - jun63

หน่วยงาน : สำนักงานการเจ้าหน้าที่

คำอธิบายตาราง :

idstory_fromper_typebe_considerfac_investigategro_disciplinarynon_gro_disciplinaryend_disciplinaryremarkadddateupdatedate
2ป.ป.ช.ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ11000ส่งต้นสังกัดดำเนินการ 2 ส่งคืน ป.ป.ช. 12020-06-152020-06-15
3ป.ป.ท.ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ000002020-06-152020-06-15
4สตง.ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ000002020-06-152020-06-15
5มท.ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ000002020-06-152020-06-15
6อื่นๆข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ000002020-06-152020-06-15
7กทม.ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร014012020-06-152020-06-15
8ป.ป.ช.ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร000002020-06-152020-06-15
9ป.ป.ท.ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร000002020-06-152020-06-15
10สตง.ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร000002020-06-152020-06-15
11มท.ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร000002020-06-152020-06-15
12อื่นๆลูกจ้างกรุงเทพมหานคร000002020-06-152020-06-15
1กทม.ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ731112020-06-152020-06-15ตาราง : 03 จำนวนสำนวนที่ได้ดำเนินการลงโทษ (ทุจริต) - jun63

หน่วยงาน : สำนักงานการเจ้าหน้าที่

คำอธิบายตาราง :

idper_typeexpulsiondismissalre_salaryde_salarywr_repre_punishadddateupdatedate
2ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร3100002020-06-152020-06-15
1ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ0000002020-06-152020-06-15ตาราง : 02 จำนวนสำนวนการดำเนินการทางวินัย (ทุจริต) - Sep63

หน่วยงาน : สำนักงานการเจ้าหน้าที่

คำอธิบายตาราง :

idstory_fromper_typebe_considerfac_investigategro_disciplinarynon_gro_disciplinaryend_disciplinaryremarkadddateupdatedate
1กทม.ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ861112020-09-112020-09-11
2ป.ป.ช.ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ55000ส่งต้นสังกัดดำเนินการ 2 ส่งคืน ป.ป.ช. 12020-09-112020-09-11
3ป.ป.ท.ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ000002020-09-112020-09-11
4สตง.ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ000002020-09-112020-09-11
5มท.ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ000002020-09-112020-09-11
6อื่นๆข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ000002020-09-112020-09-11
7กทม.ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร015222020-09-112020-09-11
8ป.ป.ช.ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร000002020-09-112020-09-11
9ป.ป.ท.ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร000002020-09-112020-09-11
10สตง.ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร000002020-09-112020-09-11
11มท.ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร000002020-09-112020-09-11
12อื่นๆลูกจ้างกรุงเทพมหานคร000002020-09-112020-09-11