โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๔. จำนวนพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ในการจัดรูปที่ดิน : 198

ค่าเป้าหมาย 1 แห่ง : 1 แห่ง

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ
:มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- การจัดรูปที่ดินหมายถึง การพัฒนาที่ดินด้วยความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาคประชาชนหรือภาครัฐ ด้วยการจัดแปลงที่ดินให้เป็นระเบียบสวยงาม พร้อมทั้งมีระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะต่างๆ ที่ได้มาตรฐานครบถ้วนและเพียงพอโดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการเวนคืนที่ดิน แต่ใช้วิธีรวบรวมที่ดินหลายๆ แปลงมารวมกันแล้ววางผังจัดรูปที่ดินใหม่ ดำนินการตามหลักเสมอภาค และคงไว้ซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินทุกแปลงภายใต้พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547 -พื้นที่ที่สามารถจัดรูปที่ดินได้ ประกอบด้วยชุมชนที่ประสบปัญหาสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี/พื้นที่ตาบอด/พื้นที่ว่าง/พื้นที่จะพัฒนาเป็นเมือง/โครงการพัฒนาเมืองขนาดใหญ่ -การจัดรูปที่ดินดำเนินการใน 2 ลักษณะ 1.พื้นที่เป้าหมายตามแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาของกรุงเทพมหานคร 2.พื้นที่ซึ่งได้รับการประสานจากภาคประชาชนให้กรุงเทพมหานครดำเนินการ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากจำนวนพื้นที่ซึ่งกำหนดให้มีการจัดรูปที่ดิน

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

1.แผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาของกรุงเทพมหานคร 2.การประสานจากภาคประชาชนให้กรุงเทพมหานครดำเนินการจัดรูปที่ดิน

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050200-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0445 : จำนวนและข้อมูลพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ในการจัดรูปที่ดิน)

ตาราง : 5จำนวนและข้อมูลพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ในการจัดรูปที่ดิน

หน่วยงาน : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

คำอธิบายตาราง :

idstepidproject_area_nameroad_nameareasizenumberoflandnumberofownershiplup_zonelup_subzonelatlongsubdistrict_idsubdistrict_namedistrict_iddistrict_nameremarkadddateupdatedate
11บริเวณสวนหลวง ร. 9ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.954.7955632ย.3ย.3-5713.68358100.66552103201หนองบอน1032ประเวศเสร็จสิ้นโครงการ2020-05-212020-05-21
22บริเวณข้างสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขต 3 ถนนสุขุมวิท ซอยสำนักงานขนส่ง4097ย.7ย.7-2113.6967100.60898100905บางจาก1009พระโขนงศึกษาความเป็นไปได้2020-05-212020-05-21
33บริเวณหลังซอยบรมราชชนนี 77-81ถนนบริมราชชนนี ซอย 7911318689ก.2ก.2-413.777683100.435754101903ฉิมพลี1019ตลิ่งชันศึกษาความเป็นไปได้2020-05-212020-05-21
44บริเวณตรงข้ามฟู๊ดวิลล่า ถนนราชพฤกษ์17.52314ก.2ก.2-513.76505100.443736101905บางระมาด1019ตลิ่งชันศึกษาความเป็นไปได้2020-05-212020-05-21
55บริเวณซอยบางแวก 38-40 ถนนบางแวก ซอย 38-40308468ย.6ย.6-2713.741167100.456917102207บางแวก1022ภาษีเจริญศึกษาความเป็นไปได้2020-05-212020-05-21ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0446 : ข้อมูลถนน ตรอก ซอย เป้าหมายซึ่งดำเนินการ ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตาม กฎหมายและมาตรการทางผังเมืองและมีการ สั่งการให้แก้ไข)

ตาราง : การตรวจสอบการใช้ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรการ และการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมือง

หน่วยงาน : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

คำอธิบายตาราง : เป็นการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชน

idstepidbl_namebl_housenumbl_roadsurvey_noland_noparcel_nolup_zonelup_subzonelup_colorlocallegis_nameinspecresultcorrectorderidbooknumlatlongsubdistrict_idsubdistrict_namedistrict_iddistrict_namechangwat_idchangwat_nameadddateupdatedate
131โรงงานไม่ทราบประเภทและชนิดไม่มีเลขซอยบางแวก 154ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.2ก.2-9เขียวลายไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.750225100.391086104003บางไผ่1040บางแค10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
142อาคารอยู่อาศัยรวม สูง 2 ชั้น 2 อาคารไม่มีเลขซอยวัดศาลาแดงไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.2ก.2-9เขียวลายไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.751149100.356341104003บางไผ่1040บางแค10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
153อาคารอยู่อาศัยรวม สูง 3 ชั้น 1 อาคารไม่มีเลขซอยวัดศาลาแดงไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.2ก.2-9เขียวลายไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.750739100.35633104003บางไผ่1040บางแค10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
164อาคารอยู่อาศัยรวม สูง 2 ชั้น 2 อาคารไม่มีเลขซอยเพชรเกษม 68ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.2ก.2-10เขียวลายไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.724104100.41499104003บางไผ่1040บางแค10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
175อาคารอยู่อาศัยรวม สูง 3 ชั้น 1 อาคารไม่มีเลขซอยบางแวก 124 (ซอยไผ่เงิน)ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.2ก.2-10เขียวลายไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.745489100.407439104003บางไผ่1040บางแค10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
186อาคารอยู่อาศัยรวม สูง 5 ชั้น 1 อาคารไม่มีเลขซอยบางแวก 124 (ซอยไผ่เงิน)ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.2ก.2-10เขียวลายไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.745111100.407782104003บางไผ่1040บางแค10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
197อาคารอยู่อาศัยรวม สูง 5 ชั้น 3 อาคารไม่มีเลขซอยบางแวก 124 (ซอยไผ่เงิน)ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.2ก.2-10เขียวลายไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.744857100.407737104003บางไผ่1040บางแค10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
208อาคารอยู่อาศัยรวม สูง 4 ชั้น 1 อาคารไม่มีเลขซอยบางแวก 124 (ซอยไผ่เงิน)ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.2ก.2-10เขียวลายไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.746989100.407884104003บางไผ่1040บางแค10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
219อาคารอยู่อาศัยรวม สูง 2 ชั้น 1 อาคารไม่มีเลขซอยบางแวก 124 (ซอยไผ่เงิน)ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.2ก.2-10เขียวลายไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.746645100.407808104003บางไผ่1040บางแค10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
2210บ้านแถวไม่มีเลขถนนอัศวพิเชษฐ์ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.2ก.2-4เขียวลายไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.77576100.4159101905บางละมาด1019ตลิ่งชัน10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
2311อาคารอยู่อาศัย (ไทยรุ่งโรจน์)ไม่มีเลขถนนอัศวพิเชษฐ์ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.2ก.2-4เขียวลายไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.775932100.416438101905บางละมาด1019ตลิ่งชัน10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
2412อาคารอยู่อาศัย 4 ชั้นไม่มีเลขถนนบางระมาดไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.2ก.2-4เขียวลายไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.761562100.417015101905บางละมาด1019ตลิ่งชัน10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
2513อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 2 อาคารไม่มีเลขถนนอัศวพิเชษฐ์ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.2ก.2-4เขียวลายไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.77504100.414254101905บางละมาด1019ตลิ่งชัน10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
2614อาคารพาณิชย์ 1 ชั้น ไม่มีเลขถนนบางระมาดไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.2ก.2-4เขียวลายไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.76379100.4085101905บางละมาด1019ตลิ่งชัน10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
2715อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 2 อาคารไม่มีเลขถนนบางระมาดไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.2ก.2-4เขียวลายไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.761372100.416691101905บางละมาด1019ตลิ่งชัน10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
2816สถานที่เก็บสินค้าไม่มีเลขถนนอัศวพิเชษฐ์ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.2ก.2-4เขียวลายไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.775078100.413432101905บางละมาด1019ตลิ่งชัน10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
2917บริษัท ซี ฟา เฮฟวี่ อินดัสเตรียล จำกัดไม่มีเลขถนนบางขุนเทียน - ชายทะเลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.3ก.3-1เขียวลายไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.550461100.419673102105ท่าข้าม1021บางขุนเทียน10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
3018สถานที่เก็บสินค้าไม่มีเลขถนนบางขุนเทียน - ชายทะเลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.3ก.3-1เขียวลายไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.55138100.42169102105ท่าข้าม1021บางขุนเทียน10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
3119สถานที่เก็บสินค้าไม่มีเลขซอยเทียนทะเล 24ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-36เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.609917100.422899102105ท่าข้าม1021บางขุนเทียน10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
3220บริษัท เมก้า อินเด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัดไม่มีเลขซอยเทียนทะเล 24ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-36เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.610775100.422266102107แสมดำ1021บางขุนเทียน10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
3321สถานที่เก็บสินค้าไม่มีเลขซอยเทียนทะเล 24ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-36เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.609011100.423794102107แสมดำ1021บางขุนเทียน10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
3422บริษัท เอสเซนทรา จำกัดไม่มีเลขซอยเทียนทะเล 24ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-36เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.60966100.42239102107แสมดำ1021บางขุนเทียน10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
3523อาคารพาณิชย์ 4 ชั้นไม่มีเลขถนนบางขุนเทียน - ชายทะเลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-37เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.571644100.42225102105ท่าข้าม1021บางขุนเทียน10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
3624บ้านแถว 2 ชั้นไม่มีเลขซอยศาลาธรรมสพน์ 35ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-18เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.799097100.354369104802ศาลาธรรมสพน์1048ทวีวัฒนา10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
3725บ้านแถว 2 ชั้นไม่มีเลขซอยบรมราชชนนี 74ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-18เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.790506100.355961104802ศาลาธรรมสพน์1048ทวีวัฒนา10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
3826อาคารอยู่อาศัยรวม 2 ชั้นไม่มีเลขถนนทวีวัฒนา กาญจนาภิเษก 15ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-19เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.76463100.34835104801ทวีวัฒนา1048ทวีวัฒนา10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
3927อาคารอยู่อาศัยรวม 5 ชั้นไม่มีเลขซอยทวีวัฒนา - กาญจนาภิเษก 28 ถนนทวีวัฒนา กาญจนาภิเษก 15ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-19เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.764356100.348819104801ทวีวัฒนา1048ทวีวัฒนา10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
4028อาคารอยู่อาศัยรวม 5 ชั้นไม่มีเลขซอยทวีวัฒนา - กาญจนาภิเษก 28 ถนนทวีวัฒนา กาญจนาภิเษก 15ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-19เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.764142100.348886104801ทวีวัฒนา1048ทวีวัฒนา10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
4129อาคารอยู่อาศัยรวม 5 ชั้นไม่มีเลขซอยทวีวัฒนา - กาญจนาภิเษก 24ถนนทวีวัฒนา กาญจนาภิเษก 15ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-19เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.763406100.3492104801ทวีวัฒนา1048ทวีวัฒนา10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
6149ร้านสะดวกซื้อไม่มีเลขถนนบางบอน 3ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-29เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.653153100.385511105001บางบอน1050บางบอน10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
4230บ้านแถว 2 ชั้นไม่มีเลขซอยทวีวัฒนา - กาญจนาภิเษก 16 ถนนทวีวัฒนา กาญจนาภิเษก 15ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-19เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.75784100.35918104801ทวีวัฒนา1048ทวีวัฒนา10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
4331อำนวยสุขอพาร์ทเมนต์ 3 ชั้น ไม่มีเลขถนนเลียบคลองปทุมไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-20เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.751983100.351025104801ทวีวัฒนา1048ทวีวัฒนา10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
4432บ้านแถว 2 ชั้นไม่มีเลขซอยสินพัฒนาธานี 10 หมู่บ้านสินพัฒนาไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-20เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.747931100.337253104801ทวีวัฒนา1048ทวีวัฒนา10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
4533อาคารอยู่อาศัยรวม 4 ชั้นไม่มีเลขซอยหมู่บ้านสินพัฒนา ถนนเลียบคลองปทุมไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-20เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.742692100.347111104801ทวีวัฒนา1048ทวีวัฒนา10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
4634อาคารอยู่อาศัยรวม 3 ชั้นไม่มีเลขซอยแย้มผกา 3 และซอยแถวเที่ยง 2 (ซอย 16)ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-27เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.67762100.37201102302หนองแขม1023หนองแขม10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
4735บ้านแถว 2 ชั้น 1 รายไม่มีเลขซอยแถวเที่ยง 2 (ซอย 16) ถนนบางบอน 4ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-27เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.676197100.373611102302หนองแขม1023หนองแขม10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
4836บ้านแถว 2 ชั้น 1 รายไม่มีเลขซอยแย้มผกา 1 ถนนบางบอน 4ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-27เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.681758100.365922102302หนองแขม1023หนองแขม10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
4937บ้านแถว 2 ชั้น 1 รายไม่มีเลขซอยหมู่บ้านลัดดารมณ์ ถนนบางบอน 4ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-27เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.678472100.366969102302หนองแขม1023หนองแขม10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
5038บ้านแถว 2 ชั้นไม่มีเลขซอยเจอสงวน ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-27เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.67818100.36778102302หนองแขม1023หนองแขม10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
5139บ้านแถว 2 ชั้นไม่มีเลขซอยข้างคลองตาปลั่ง ถนนบางบอน 5ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-27เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.675153100.370156102302หนองแขม1023หนองแขม10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
5240อาคารไม่ทราบชื่อ 4 ชั้นไม่มีเลขซอยสุวรรณนคร ถนนบางบอน 5ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-27เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.670986100.369439102302หนองแขม1023หนองแขม10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
5341อาคารไม่ทราบชื่อ 4 ชั้นไม่มีเลขถนนบางบอน 5ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-27เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.675956100.348683102302หนองแขม1023หนองแขม10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
5442อาคารบ้านแถวไม่ทราบชื่อ 2 ชั้นไม่มีเลขซอยหมู่บ้านเพชรมณฑล ถนนบางบอน 5ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-27เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.66125100.35603102302หนองแขม1023หนองแขม10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
5543สำนักงานไม่มีเลขถนนบางบอน 3ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-28เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.653675100.385878105001บางบอน1050บางบอน10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
5644โรงงานล้างอัดฉีดไม่มีเลขถนนบางบอน 3ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-29เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.653686100.38535105001บางบอน1050บางบอน10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
5745บริษัท อู่ตงเจริญยนต์ (3) จำกัดไม่มีเลขถนนบางบอน 5ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-29เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.645197100.364275105001บางบอน1050บางบอน10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
5846บริษัท สุภาภรณ์ พลาสติก จำกัดไม่มีเลขถนนบางบอน 5ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-29เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.64422100.36474105001บางบอน1050บางบอน10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
5947แสนสุขเพลสไม่มีเลขถนนบางบอน 3ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-29เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.671233100.384225105001บางบอน1050บางบอน10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
6048อาคารอยู่อาศัยรวม 3 ชั้นไม่มีเลขถนนบางบอน 5ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-29เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.651928100.355011105001บางบอน1050บางบอน10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
6250บริษัท ยูกี้เวิลด์เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัดไม่มีเลขถนนบางบอน 3ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-29เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.66926100.38446105001บางบอน1050บางบอน10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
6351สวนสนุกไม่มีเลขถนนบางบอน 3ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-29เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.657433100.384114105001บางบอน1050บางบอน10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
6452บริษัทปากช่องขนส่งไม่มีเลขซอยเอกชัย 132ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-29เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.635711100.367133105001บางบอน1050บางบอน10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
6553บริษัท นิวเกียรติขนส่ง จำกัดไม่มีเลขซอยเอกชัย 132ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-29เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.637394100.367008105001บางบอน1050บางบอน10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
6654บริษัท ยูโรการพิมพ์ จำกัดไม่มีเลขซอยเอกชัย 132 ซอยผู้ใหญ่บ้านประกอบ ซอยหกล้อไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-29เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.63796100.35817105001บางบอน1050บางบอน10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
6755กลุ่มอาคารสถานที่เก็บสินค้า 5 หลังไม่มีเลขซอยเอกชัย 132 ซอยผู้ใหญ่บ้านประกอบ ซอยหกล้อไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-29เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.638172100.358614105001บางบอน1050บางบอน10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
6856บริษัท วินไซเคิล จำกัดไม่มีเลขซอยเอกชัย 132 ซอยผู้ใหญ่บ้านประกอบ ซอยเรณูไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-29เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.642128100.357269105001บางบอน1050บางบอน10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
6957บริษัท คลิบโก้ไม่มีเลขซอยศิรินุสรณ์ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-29เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.637317100.356608105001บางบอน1050บางบอน10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
7058สถานที่เก็บสินค้าไม่มีเลขซอยประชาอุทิศ 76ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-35เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.59099100.48932104902ทุ่งครุ1049ทุ่งครุ10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
7159สถานที่เก็บสินค้าไม่มีเลขซอยประชาอุทิศ 76ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-35เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.591689100.487711104902ทุ่งครุ1049ทุ่งครุ10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
7260บริษัท ชัชชัย เทรลเลอร์ ทรานสปอร์ต จำกัดไม่มีเลขซอยประชาอุทิศ 76ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.5-10เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.614022100.481814104902ทุ่งครุ1049ทุ่งครุ10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
7361บริษัท เครือษา โฟส์คลิฟท์ จำกัดไม่มีเลขถนนฉลองกรุงไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-15เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.790281100.826922100307ลำผักชี1003หนองจอก10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
7462บริษัทไทยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ บิสซิเนส จำกัดไม่มีเลขถนนฉลองกรุงไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-15เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.79851100.83149100307ลำผักชี1003หนองจอก10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
7563อาคารพาณิชย์ - พักอาศัย 3 ชั้นไม่มีเลขถนนสุวินทวงศ์ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.4ก.4-16เขียวไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.803003100.87435100308ลำต้อยติ่ง1003หนองจอก10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
7664สถานที่เก็บสินค้าไม่มีเลขซอยนิมิตรใหม่ 33 และ ซอยภู่รัสมี 1ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.1ก.1-2เขียวลายไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.883839100.730622104602สามวาตะวันออก1046คลองสามวา10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
7765สถานที่เก็บสินค้าไม่มีเลขซอยราษฎร์นิมิตรไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.1ก.1-2เขียวลายไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.90805100.736744104602สามวาตะวันออก1046คลองสามวา10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
7866โรงงานไม่มีเลขซอยหทัยราษฎร์ 24ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.1ก.1-6เขียวลายไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.87684100.72384104601สามวาตะวันตก1046คลองสามวา10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
7967สถานที่เก็บสินค้าไม่มีเลขซอยหทัยราษฎร์ 24ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.1ก.1-6เขียวลายไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.876425100.722953104601สามวาตะวันตก1046คลองสามวา10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
8068บริษัท แสงสหมิตร สตีล กรุ๊ป จำกัด ไม่มีเลขถนนสุวินทวงศ์ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.1ก.1-9เขียวลายไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.815089100.763883101002แสนแสบ1010มีนบุรี10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
8169ฐนิดา อพาร์ทเมนท์ไม่มีเลขถนนสุวินทวงศ์ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.1ก.1-9เขียวลายไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.813736100.772189101002แสนแสบ1010มีนบุรี10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
8270SOFT WAY เฟอร์นิเจอร์ไม่มีเลขซอยสุวิทวงศ์ 7 ถนนสุวินทวงศ์ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.1ก.1-9เขียวลายไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.82159100.77777101002แสนแสบ1010มีนบุรี10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
8371บริษัท เทพนิมิตรการเคหะ บริษัท ธนพัฒนา คอนสตรัคชั่น จำกัดไม่มีเลขถนนเจ้าคุณทหารไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.1ก.1-17เขียวลายไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.75505100.759439101103คลองสามประเวศ1011ลาดกระบัง10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
8472บริษัท ยามาโตะ อุนยู (ประเทศไทย) จำกัดไม่มีเลขถนนเจ้าคุณทหารไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.1ก.1-17เขียวลายไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.754744100.763656101103คลองสามประเวศ1011ลาดกระบัง10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
8573บริษัท อินแลนด์ ดิลิวีรี จำกัดไม่มีเลขถนนเจ้าคุณทหารไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.1ก.1-17เขียวลายไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.755347100.763297101103คลองสามประเวศ1011ลาดกระบัง10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
8674บริษัท น นน อินเตอร์ เฟรท จำกัดไม่มีเลขถนนเจ้าคุณทหารไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.1ก.1-17เขียวลายไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.75734100.75978101103คลองสามประเวศ1011ลาดกระบัง10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
8775บริษัท ลิมา ลอจิสติกส์ จำกัดไม่มีเลขถนนเจ้าคุณทหารไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.1ก.1-17เขียวลายไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.756856100.759814101103คลองสามประเวศ1011ลาดกระบัง10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
8876หจก. เอส.พี.44 ทรานสปอร์ทไม่มีเลขถนนเจ้าคุณทหารไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.1ก.1-17เขียวลายไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.762033100.76101103คลองสามประเวศ1011ลาดกระบัง10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22
8977บริษัท แอลซีเคทรานสปอร์ต จำกัดไม่มีเลขถนนเจ้าคุณทหารไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลก.1ก.1-17เขียวลายไม่มีข้อมูลอาคารอาจเข้าข่ายขัดกับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบกท 1706/63313.761481100.761039101103คลองสามประเวศ1011ลาดกระบัง10กรุงเทพมหานคร2020-10-222020-10-22